Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788"

Transkript

1 Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Denmark Se no (DK) Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Prepared for Prepared by Job number Kunststyrelsen Peter Hansen 15781b Date 7 januar 2009

2 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG METODE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 METODE... 4 KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 7 OVERORDNET VURDERING... 7 OTTE CENTRALE FORHOLD... 7 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN... 7 KLARHED OG OVERSKUELIGHED... 8 KONTAKT OG HJEMMESIDE... 8 OVERORDNET VURDERING... 9 ALT I ALT VURDERING... 9 OTTE CENTRALE FORHOLD SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN ANSØGNINGSFRISTER SAGSBEHANDLINGSTIDERNE FOR ANSØGNINGER UDBETALINGER KLARHED OG OVERSKUELIGHED KONTAKT OG HJEMMESIDE KONTAKT TIL SAGSBEHANDLERNE HJEMMESIDER: TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING GODE RÅDE TIL KUNSTRÅDET GODE RÅD TIL UDVALGENE

3 Baggrund, formål og metode Baggrund Kunststyrelsen er et komplekst organ, med en ganske bred berøringsflade og meget varierede arbejdsopgaver, hjemhørende under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev oprettet 1. juli 2003 ved sammenlægning af en række tidligere sekretariater og institutioner. Kunststyrelsen har som hovedopgaver at være sekretariat og forestå tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og Kunstrådet, samt at varetage dele af den internationale kulturudveksling. Det statslige kunststøttesystem er således tostrenget med Statens Kunstfond og Kunstrådet som hver sin søjle. Synovate har siden 2004 gennemført en årlig brugerundersøgelse for Kunststyrelsen omhandlende brugernes vurdering og holdning til styrelsen med udgangspunkt i brugere i Kunstrådets regi og fra 2005 også kunstfondens brugere. Fokus i undersøgelsen er på, hvorledes tilskudsansøgerne (såvel imødekomne som afviste ansøgere) oplever tilskudsforvaltningen. Målet er at få deres vurdering af denne, f.eks. med hensyn til sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Der er i år i lighed med de tidligere år gennemført en bred, repræsentativ undersøgelse af brugernes tilfredshed. Denne prioritering har gjort det muligt at vurdere ansøgernes opfattelse i forhold til de forskellige udvalg, med deraf følgende muligheder for at identificere fælles problemer og vurdere muligheder for overførsel af oplevet god administrativ praksis på tværs af områderne. Undersøgelsen vil således være en temperaturmåling, hvor det er muligt at vurdere, hvilke områder der kræver opmærksomhed og hvilke områder, der har det fint. Formål Kunstrådets opgave er at støtte udvikling af skabende såvel som udøvende kunst i Danmark og at fremme dansk kunst i udlandet inden for primært de fire kunstfaglige områder: Litteratur, scenekunst, billedkunst og musik samt et tværgående formål, for kunstformer, der går på tværs af disse kunstarter. Til hvert af de fem områder er der knyttet et udvalg under Kunstrådet. Kunstrådet skal sikre, at lovgivningen og støttepraksis følger med udviklingen på disse områder. Kunstrådet ønsker at vurdere mulighederne for en forbedring af servicen for ansøgere og modtagere af støtten. Rådet ønsker at støtte kunstnere og kunstinstitutioner på en måde, som er: Kvalificeret Enkel og gennemskuelig Hurtig Fleksibel 3

4 Kunstrådet har derfor bedt Synovate Danmark foretage en undersøgelse af tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen for at få deres vurdering af bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Målsætningen med denne undersøgelse er således at supplere vurderingen af muligheder for forenklinger og effektiviseringer i forvaltningen med information om tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i 2004, 2005, 2006 og Dette års undersøgelse ligger i forlængelse heraf. Metode Synovate har gennemført 350 telefoninterviews via Synovates CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Synovate i samarbejde med Kunststyrelsen og er på nær enkelte ændringer det samme skema, som er blevet brugt ved undersøgelserne de foregående år. Ved at bruge stort set det samme skema bliver det muligt at sammenligne undersøgelsens resultater med tidligere undersøgelser og vurdere, om der er sket en udvikling. Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Synovate fra Kunststyrelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de fem målgrupper, som modtager støtte fra Kunstrådet: Billedkunst Litteratur Musik Scenekunst Tværgående (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (14,3 % af interviewene) Heraf er kategorien Tværgående tilføjet i 2006 og 2007 i forhold til undersøgelserne i 2004 og Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har fået tilsagn om støtte. I gennemsnit for de fem ordninger har 81,7 % fået tilsagn om støtte. Interviewene er gennemført i perioden 28. oktober 13. november Interviewperioden trak i dette års undersøgelse ud i forhold til de foregående år, da det viste sig problematisk at få opfyldt alle kvoter. 4

5 Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 820 Teknisk bortfald 78 Ukvalificerede 34 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 21 2,96% Ikke truffet ,60% Gennemførte ,44% 5

6 Herunder udviklingen i sammensætning mellem tildelte og afslåede ansøgninger. Har du eller virksomheden/ institutionen du repræsenterer fået støtte fra et af udvalgene under Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% 16% 17% 18% 17% Har endnu ikke fået svar på ansøgningen Nej, fået afslag 70% 60% Ja, fået støtte/ tilsagn om støtte 50% 40% 84% 83% 75% 82% 30% 20% 10% 0% Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har modtaget støtte på mindst en ansøgning. I alt har 82% modtaget støtte/tilsagn om støtte, hvilket er ca. samme niveau som sidste år. Dog har en større andel fået støtte/tilsagn om støtte inden for Musik, nemlig 95%. Kun 68% af respondenterne inden for Teater har modtaget støtte. 6

7 Konklusion og anbefalinger Overordnet vurdering Det overordnede indtryk af Kunstrådet ligger på samme høje, tilfredsstillende niveau som i Alt i alt har godt 64% af respondenterne et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg. Den overordnede tilfredshed ligger dermed over niveauet for Statens Kunstfond og dens udvalg. Det positive indtryk skyldes især, at ansøgerne oplever at blive behandlet godt, når de er i kontakt med Kunstrådet, ligesom de oplever god kommunikation. Otte centrale forhold På de fleste af de 8 centrale områder er der sket en stigning siden sidste år. Dette gælder især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og vurdering af kompetence & saglighed. Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Kun ca. 1/3 kan tilslutte sig dette, hvilket er et lavt niveau. Det bør være af meget høj prioritet for Kunstrådet, at få gjort noget ved især dette punkt. Når man som kunstner brænder for et projekt, kan det føles utrolig uretfærdigt at dette projekt ikke får støtte. Det ville derfor være en god idé at melde endnu mere klart og ærligt ud omkring hvad der ligger til grund for evt. tilsagn eller afslag. Følgende er taget direkte fra de generelle råd til Kunstrådet: Mere uddybning i forhold til tilsagn/afslag, så man kan følge deres tanker bag hvorfor bestemte områder [og] bestemte steder i landet ikke får eller får støtte. Man gider ikke skriver ansøgninger på noget som man ved er dødfødt, derfor kunne det være rart at vide hvilke årsager der er til afslag. Det lavest af de otte centrale forhold sidste år var udsagnet om åbenhed & udadvendthed. Her er der sket en fremgang hvor ca. 40% er enige eller helt enige i, at Kunstrådet og dets udvalg er åbne og udadvendte. Sagsbehandlingsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er steget siden sidste år og er på et højt niveau. 2/3 er fuldt tilfredse. Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 7

8 53% i år. Der er imidlertid plads til forbedringer, da over 40% fortsat kun er delvist tilfredse eller utilfredse. Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. Klarhed og overskuelighed En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. Kontakt og hjemmeside Respondenterne vurderer generelt, at deres kontakt til sagsbehandlerne er god. Sagsbehandlerne er forholdsvis lette at komme i kontakt med, og de giver fyldestgørende svar på ansøgernes spørgsmål. Hjemmeside og ny service En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da over 1/3 fortsat kun finder hjemmesiderne delvist tilfredsstillende. Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside, når en sådan service bliver tilgængelig pr. 1 januar

9 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering Først vil jeg gerne høre, hvordan dit indtryk af Kunstrådets udvalg er, alt taget i betragtning? 100% Base: Alle 90% 24% 20% 20% 18% 80% Meget godt 70% Godt 60% 35% 45% 42% 46% 50% 40% Hverken godt eller dårligt 30% 20% 28% 26% 29% 27% Dårligt 10% 0% 9% 7% 7% 7% 3% 2% 2% 3% Meget dårligt Andelen af ansøgere, der alt taget i betragtning har et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg, er på et stabilt niveau, og godt 60% har således et godt eller meget godt indtryk. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov til at begrunde deres overordnede indtryk. Ligesom i 2005 og 2006 drejer de positive vurderinger sig blandt andet om god service, kompetence og kommunikation. God service: 30% af respondenterne fremhæver, at de har fået en god service eller er blevet behandlet godt i forbindelse med deres ansøgning. De roser Kunststyrelsens personale for deres venlighed, hurtighed og viden om området. De mennesker de har snakket med har været flinke, ingen problemer med at søge, men svært at vurdere helt når rådet ikke er mere tilstede udad til 9

10 Sagsbehandlingen er udmærket. De er gode til at tage kontakt til brugeren og klare behandlingen tilfredsstillende. Flexible- tålmodige - god information forstående i forhold til større projekter- godt at der sidder andre kunstnere Kompetence: 13% mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Deres udsagn vidner om en meget stor grad af tillid til Kunstrådet. Det fordi jeg synes det virker som en meget professionel sammenslutning og kender de fleste mennesker og hvad de står for Virker til højt fagligt niveau, at udvalget skifter løbende, at når man henvender sig er det positivt og hjælpsomt Det er kompetente folk, men kan savne indtryk af at det kan være lidt lokalt på den måde pengene bliver uddelt.. God kommunikation: 17% understreger, at de synes, informationer og vejledninger fra Kunstrådet er meget velegnede, samt at kommunikationen med Kunstrådet er ukompliceret og hurtig. Primært fordi udvalgsformanden er fantastisk til også at give dårlige nyheder på en positiv måde. Giver et meget positivt indtryk. God information omkring ansøgning De negative kommentarer drejer sig hovedsageligt om, at der støttes for smalt, og i mindre omfang kritiseres administrationen. For smalt: 26% af de respondenter, der har afgivet en negativ kommentar, synes, at, at støtten gives til et for smalt eller elitært udvalg af kunstnere. Administration / uoverskuelighed: Ca halvdelen af de respondenter der har et overordnet negativt indtryk, fremhæver negative forhold omkring mængden af administrationen og uigennemsigtigheden i denne. Det drejer sig f.eks. om, at kommunikationen er utilstrækkelig samt at sagsbehandlingen af støtten er langsom. Endvidere nævner mange forhold omkring Uoverskueligt system, uklare retningslinier for ansøgninger eller uigennemsigtig/dårlig/ufaglig sammensætning af udvalgsmedlemmer Ansøgningsproceduren er bureaukratisk og uklare. Prioriteringen ulogisk. Bureaukrati og flueknepperi (overadministration) 10

11 Otte centrale forhold I undersøgelsen er der blevet spurgt direkte til ansøgernes indtryk af otte forskellige centrale forhold angående Kunstrådets og udvalgenes arbejde. På de fleste områder er der positive udviklinger - især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og kompetence & saglighed. 100% 90% Hvor enig (top 2) er du i, at... Kunstrådets udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere? Kunstrådet udvalg er åbne og udadvendte? 80% 70% 60% Der er høj kvalitet i de afgørelser Kunstrådets udvalg træffer? Kunstrådets udvalgs fordeling af midler er kvalitetsorienteret? 50% 40% 30% Kunstrådets udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Kunstrådets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde? 20% 10% 0% Kunstrådets udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv? Kunstrådets udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne? Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Der er derimod sket en stigning af det lavest vurderede område fra sidste år åbenhed & udadvendthed. 11

12 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med ansøgningsfristen i Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% Tilfreds 70% 60% 53% 68% 59% 66% 50% Delvist tilfreds 40% 30% 20% 32% 21% 31% 27% Utilfreds 10% 0% 12% 8% 8% 6% Ligesom de foregående år, er størstedelen af ansøgerne er positivt indstillede overfor ansøgningsfristerne, og andelen af tilfredse ansøgere er steget siden sidste år.. De 118 respondenter, der er delvist utilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt om årsagen. Den helt overvejende begrundelse er ligesom tidligere, at ansøgerne ønsker større fleksibilitet omkring ansøgningsfristerne. Således stiller 41% af denne gruppe forslag om flere, kortere, løbende eller bedre timede ansøgningsfrister. Ansøgningsfrist er dårlig, da man kan dårligt nå det i forhold til skolernes start og skolerne kan ikke nå det inden sommerferien ansøgningsfristen burde være 1 okt.. De skal have bedre frister i forhold til, hvis man skal søge om musikalsk grundkursus. I disse tilfælde er budgetfristen for sent på den. Det ville være bedre hvis man kan søge løbende og få svar løbende 12

13 Sagsbehandlingstiderne for ansøgninger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger? 100% Base: Alle 90% 80% 70% 51% 57% 44% 53% Tilfreds 60% 50% Delvist tilfreds 40% 23% 38% 30% 29% 34% Utilfreds 20% 10% 26% 12% 17% 12% 0% Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 53% i år. Ligesom i de tre foregående års undersøgelser er den primære årsag til utilfredsheden, at respondenterne ønsker en hurtigere procedure. Således svarer 62% af de 164 respondenter, der er utilfredse eller delvist tilfredse med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger, at svartiden er for lang, og at de ønsker en hurtigere/løbende afgørelse, bl.a. fordi den lange sagsbehandlingstid tvinger dem til at lægge planer urimeligt lang tid i forvejen. 10 uger er alt for lang tid. Ofte kan man blive inviteret til noget 3-4 måneder før det skal gennemføres og så kan det knibe i forhold til ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid. 13

14 Udbetalinger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 8% 7% 7% 8% 78% 79% 78% 77% Base: Har fået støtte Ved ikke Tilfreds Delvist tilfreds Utilfreds 40% 30% 20% 10% 9% 10% 12% 13% 0% 5% 4% 3% 2% Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. 14

15 Klarhed og overskuelighed Andel der svarer "ja, helt": 100% 90% Er vejledningerne om tilskudsmulighederne klare og forståelige? 80% 70% 60% Oplever du sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende? 50% 40% Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? 30% 20% 10% Oplever du begrundelser for Kunstrådet udvalgs afgørelser (tilskud/ afslag) som klare? 0% Den positive evaluering af sagsgangene bekræftes også af ovenstående grafik, der viser andelen der kan bekræfte deres enighed i en række forhold omkring klarhed og overskuelighed. En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. 15

16 Kontakt og hjemmeside Kontakt til sagsbehandlerne Hvordan oplever du kontakten til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 7% 7% 33% 35% Base: Alle Ved ikke Meget positivt 60% 50% Positivt 40% 34% 35% Hverken negativt eller possitivt 30% Negativt 20% 10% 0% 19% 15% 4% 4% 2% 4% Meget negativt Kontakten til sagsbehandlerne er generelt virkelig god og på samme niveau som sidste år. Således vurderer 70% af respondenterne, at de har et meget positivt eller positivt indtryk af kontakten. Dog er procentdelen af dem som har svaret: meget negativt fordoblet fra sidste år fra 2% til 4% 16

17 Er sagsbehandlerne lette at komme i kontakt med? 100% 90% 80% 20% 6% 14% 14% 8% 10% 10% 9% Base: Alle Ved ikke 70% 14% 11% 27% Nej 60% 31% Ja, til dels 50% Ja, altid 40% 30% 20% 60% 66% 46% 55% 10% 0% Sagsbehandlernes tilgængelighed er øget siden sidste år, og over 80% mener nu, de altid eller delvist kan komme i kontakt med sagsbehandlerne, og fremgangen skyldes faktisk kun at der har været fremgang i dem der har svaret: Ja, altid så den begynder at nærme sig år 2005 og år 2006 niveau. 17

18 Får du fyldestgørende svar på dine spørgsmål, når du henvender dig til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 20% 5% 9% 14% 12% 10% 4% 6% 5% 14% 18% 17% Base: Alle Ved ikke Nej 60% 50% Ja, til dels 40% 30% 65% 67% 66% 67% Ja, altid 20% 10% 0% Kommunikationen mellem ansøgere og sagsbehandlere fungerer også generelt godt og er på samme høje niveau som sidste år. Ikke de store forskelle her, dog har 2% flyttet sig fra ved ikke til kategorien Nej 18

19 Hjemmesider: tilfredshed og indtastning af ansøgning Hvor ofte bruger du Kunstrådets eller Kunststyrelsens hjemmesider? 100% 90% 80% 11% 3% 9% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 5% 5% 10% 15% 13% 11% Base: Alle Aldrig Sjældnere 70% 13% 60% 24% 27% 25% Ca. 1 gang om året 50% 24% Ca. hvert halve år 40% 30% 32% 34% 32% Mindst 1 gang i kvartalet 20% 30% Mindst 1 gang om måneden 10% 0% 17% 14% 10% 12% Ca. 1 gang om ugen eller oftere Brug af og tilfredshed med hjemmesiderne En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Den største forskel er i kategorien Ca. 1 gang om ugen eller oftere med en fremgang på 5% 19

20 Er Kunstrådets og Kunststyrelsens hjemmesider tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere? 100% 90% 15% 15% 10% 13% Base: Alle 80% Nej 70% 60% 30% 29% 36% 35% Ja, delvist 50% Ja, helt 40% 30% 52% 54% 52% 50% 20% 10% 0% Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da det trods alt er halvdelen af respondenterne, der ikke finder hjemmesiden fuldt ud tilfredsstillende. Siden sidste år har ca. 2-3% flyttet sig fra at svare ja til at svare nej til at hjemmesiderne er tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere. 20

21 Vil du indsende/indtaste din ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside når en sådan service er tilgængelig pr. 1. januar % 7% Base: Alle 90% 22% 16% 16% 80% 19% Nej 70% 60% 17% 21% 25% Ja, måske 50% Ja, helt sikkert 40% 74% 30% 61% 62% 58% 20% 10% 0% Ny service Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside. Her er sket stor fremgang, på hele 16% der helt sikkert vil bruge sådan en service, og en fremgang på 10% hvor dem der har svaret ja, måske og ja, helt sikkert. 21

22 Gode råd til Kunstrådet Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Kunstrådet, hvilket 62% har gjort. Kommentarerne handler især om bredere støtte, gennemsigtighed og synlighed, hjemmesiden, kommunikation samt et ønske om bedre begrundelse for afslag. - Bredere støtte: Ligesom sidste år vedrører den største gruppe af gode råd området Bredere støtte, ex. til nye/små/særlige/regional/internationale projekter. I år handler 15% af de gode råd om dette område. Burde være mere visionære i forhold til at støtte internationale tiltag, og tværfaglige tiltag. Ligeledes at tværfaglige tiltag mellem de enkelte kunstnere også honoreres. Man kigger og giver for ofte tilskud i Hovedstadsområdet og de som er uddannet der hvor man forbigår dem i provinsen eller med uddannelse fra provinsen. Turde satse på små produktioner Man kan godt støtte mere folkelig kunst. Det behøver ikke at være nyskabende alt sammen. mere støtte til udenlandsk kunst Sats farligere og ha flere følehorn ude.. Små kunstnere har også historier/stykker at fortælle. Det er et problem, at der er en overordnet hensigt at støtte det internationale, men at der konkret kun gives ganske begrænset støtte til sådanne aktiviteter Det er meget vigtigt at der sattes mere alternativt sikre bredden % (hvilket er ca. samme andel som sidste år) fremhæver forhold omkring Gennemsigtighed i procedure/beslutninger, synligt udvalg At generelt strukturen i arbejdsgangene og sagsbehandlingerne skal være mere gennemskuelige, bedre information og bedre mulighed for at finde den information man leder efter og det er ikke logisk fordelt ud fra det standpunkt jeg har, altså inde for det felt jeg arbejder for Klar kommunikation i sagsbehandlingen, samme udmelding fra alle behandlere.. at man skal støtte litteraturen fremadrettet, og ikke kun bestsellere.. man skal nogen gange satse anderledes.. det er dejligt at rådet findes.. 22

23 Kunne være rart at vide hvordan fordelingen blandt genrerne er når det kommer til tilskud. Hvorfor nogen får mere end andre... Man skal passe på at det ikke bliver politisk styret, man skal forsætte med kun at tilstræbe objektivitet men ikke forvente det, At kunstnere skal have pli. Må gerne skrive hvad de lægger vægt på Større brugervenlighed og gennemsigtighed i afgørelserne Det er ikke altid at rammerne er klare om man kan modtage støtte, det der er nogen gange brug for mere hjælp.. det er et stort problem at man får svar så sent.. rådet er blevet lidt bedre.. Det er meget firkantet, skemaerne er indviklede, det hele er for folk der ved hvad man skal skrive, for at få penge ud af det, Det kunne være at få nogle begrundelser for de beslutninger der bliver taget i forhold til afslag og tilskud. - 11% fremhæver forhold omkring Kontakt, kommunikation, større effektivitet og fleksibilitet (10% sidste år) Dialog Det er vigtigt at der kommer noget fyldestgørende og retmæssig kommunikation, kunstrådet skal være mere klar i spyttet, og lytter til ansøgernes behov De skulle styrke rådgivningen for at styrke samarbejdet mellem kunstnere og rådet.. Hvis man lavede regionale kontakt udvalg ville kontakten blive meget bedre og man ville have en større nærhed til kunsten. Tankegangen skal moderniseres, at der skal værre en større dialog, Man skal kigge på, hvordan man modtager folk (telefonisk) som prøver at komme i kontakt. Det menneskelige aspekt er MEGET vigtigt i den her proces. Opsøgende Jeg synes man skal være mere opsøgende, og at man tager kontakt til ansøgerne, og det ville være interessant hvis folk i provinsen kan komme i kontakt med kunst rådet. og at man kan få atelier besøg. det ville være en måde man kunne underbygge sin ansøgning på ved at kunst rådet bliver opmærksom på at man er i kontakt med en seriøs kunster, det er ansøgerens mulighed for at underbygge sin ansøgning og kunst rådet kommer i kontant med de seriøse kunstnere 23

24 At det er vigtigt at være opsøgende.. at de viser sig i de forskellige miljøer.. og at de er upolitiske.. Synlighed Kunne være godt med noget mere synlighed af de mennesker som sidder derinde. Kender ikke navnet på eneste person i rådet eller udvalgene. Gerne mere info hvorfor tilsagn eller afslag på ansøgninger. Det virker ret rutine præget med de papirer der sendes ud. Måtte træde endnu tydeligere ud i offentligheden og debatten. Ønsker sig flere begrundelser for afslag og tilskud. Deltag i den offentlige debat og se hvad der sker i de forskellige miljøer. Rådet skulle være mere folkeligt, mere personlig kontakt - mere direkte.. Kunstrådet kunne godt være mere synligt, da det er det eneste sted kunstnere kan søge. Feks. information på uddannelsstederne. - 11% nævner forhold omkring en mere brugervenlig hjemmeside (hvilket er samme andel som sidste år) Online ansøgninger Altså hvis man føler at når man sender sine ansøgninger online at det bliver taget lige så seriøst altså når man ikke sender det samme fyldestgørende materiale, det hele er jo digitalt, man skal i vært fald føle at man bliver taget lige så seriøst. Og så også at man fik et svar når ansøgningen var modtaget, sådan tak for modtagelsen eller et eller andet og så også noget med hvornår man ku forvente at få svar på ansøgningen Det er usmart at blanketterne ligger som PDF-filer. De fleste er nød til at printe dem og derefter udfylde. Som i rigtig gamle dage. Brugervenlighed Det er vigtigt at hjemmesiden bliver tydeligere... kunstdk.dk er rigtig god... Nyhedsbrevene er gode.. det er meget positivt.. Der måtte godt være profil med billed på de ansatte så man havde ansigter på dem man kontakter.. Det kan være svært at få et billed over tilskudsmulighederne på hjemmesiden. Som ny kan det være svært at skelne mellem de to støtte-organer. Har svært ved at finde rundt på hjemmesiden. Hjemmesiden er meget svær at finde rundt på... det er meget svært at finde skemaer og frister... fristerne for regnskab der skal man se på hvornår at pengene er søgt til i stedet for at køre faste afregningsdatoer.. Hjemmesiden er svær at finde rundt på.. på kunst.dk fare man vildt.. på underhjemmesiderne og man kan ikke finde hjem.. 24

25 Hjemmesiden er uoverskuelig, ville være godt hvis den blev mere overskuelig Indhold Kunne måske være en idé at lave en slags FAQ over hvad man kan ansøge til og en generalisering over hvad der umiddelbart ville falde fra (dårligt formuleret ansøgning om en ansøgning til en roman f.eks.)? Kunne da godt tænke sig at man f.eks. lavede en samling med webblogs/webbøger hvor bidragsmodtager kan skrive om det forløb de er blevet støttet i, eller et billed eller video af det værk de har produceret eller en kort præsentation af kunstneren, projektet eller institutionen lidt en jungle på hjemmesiden at finde støtten - Afslag begrundes bedre. 9% nævner dette forhold (10% sidste år) Bryder sig ikke om at man begrunder afslag, det virker provokerende.. De skulle kunne give bedre begrundelser ved afslag og råd til, hvad man så kan gøre. Dels at det er ærgerligt at man ikke får en begrundelse for afslag.. der puljer der er der for kort tid.. Der er for mange undskyldninger der virker dårligere, begrundelserne ville kunne gøre at man havde større mulighed for at forbedre sig.. Måske altså hvis man får afslag en større begrundelse hvorfor, så man kan lære at lave sine ansøgninger bedre Når man får afslag virker meget højrøvet, det er en meget dårlig forklaring der bruges.. rådet virker lidt snævert.. for 4-5 år siden var det nemmere men det er blevet meget sværere og det virker ikke rimeligt.. Skal være mere åbne og uddybe afslag.. Ville gerne have en begrundelse hvorfor man ikke får penge, og de kriterier om hvad de støtter det år, er uklart om det er krav eller det bare et mål Ønsker bedre begrundelser for afslag Ønsker dybere begrundelse for afslag 25

26 - 7% nævner forhold omkring Bedre oplysninger om frister/tilskud/råd Der skal være mere klarhed over hvor man skal søge det ville være bedre hvis det var en pulje, det er for svært at adskille, det ville forenkle det for ansøgerne.. Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstråd, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt.. det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde.. det ville lette kunstneren hvis kunsrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne.. Det kunne være rart med personlig vejledning til udfyldning af ansøgningsskemaet Det største problem jeg har er at vide hvor meget man skal sende af materiale, og hvad de ligger vægt på. Det kunne der godt være mere klarhed omkring altså hvad er vigtigst for dem er det musik er det projektbeskrivelser eller er det budgettet Er upraktisk at ansøgningsskemaerne for honorarstøttede steder ikke er mere strømlinede så f.eks. en del af skemaet til kommunerne og skemaet til kunstrådet var i det mindste ens opbygget. At man f.eks. har en del af skemaet, med grundoplysninger, som er end hvor f.eks. kommunerne kunne have en eller flere supplerende sider. Mangler råd om skatteforhold ved støtte Gode råd til udvalgene Nogle respondenter har valgt at adressere deres gode råd direkte til et bestemt udvalg. De vigtigste af disse udtalelser bringes herunder. Tværgående formål: Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstrådet, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt. Det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde. Det ville lette kunstneren hvis kunstrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne. 26

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen November 2004 Job nr. 12674 Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere