Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Se no (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788"

Transkript

1 Rapport Synovate Danmark Tel Frederiksborggade 18 Fax DK-1360 København K Denmark Se no (DK) Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Prepared for Prepared by Job number Kunststyrelsen Peter Hansen 15781b Date 7 januar 2009

2 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG METODE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 METODE... 4 KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 7 OVERORDNET VURDERING... 7 OTTE CENTRALE FORHOLD... 7 SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN... 7 KLARHED OG OVERSKUELIGHED... 8 KONTAKT OG HJEMMESIDE... 8 OVERORDNET VURDERING... 9 ALT I ALT VURDERING... 9 OTTE CENTRALE FORHOLD SAGSBEHANDLINGSPROCESSEN ANSØGNINGSFRISTER SAGSBEHANDLINGSTIDERNE FOR ANSØGNINGER UDBETALINGER KLARHED OG OVERSKUELIGHED KONTAKT OG HJEMMESIDE KONTAKT TIL SAGSBEHANDLERNE HJEMMESIDER: TILFREDSHED OG INDTASTNING AF ANSØGNING GODE RÅDE TIL KUNSTRÅDET GODE RÅD TIL UDVALGENE

3 Baggrund, formål og metode Baggrund Kunststyrelsen er et komplekst organ, med en ganske bred berøringsflade og meget varierede arbejdsopgaver, hjemhørende under Kulturministeriet. Kunststyrelsen blev oprettet 1. juli 2003 ved sammenlægning af en række tidligere sekretariater og institutioner. Kunststyrelsen har som hovedopgaver at være sekretariat og forestå tilskudsforvaltning for Statens Kunstfond og Kunstrådet, samt at varetage dele af den internationale kulturudveksling. Det statslige kunststøttesystem er således tostrenget med Statens Kunstfond og Kunstrådet som hver sin søjle. Synovate har siden 2004 gennemført en årlig brugerundersøgelse for Kunststyrelsen omhandlende brugernes vurdering og holdning til styrelsen med udgangspunkt i brugere i Kunstrådets regi og fra 2005 også kunstfondens brugere. Fokus i undersøgelsen er på, hvorledes tilskudsansøgerne (såvel imødekomne som afviste ansøgere) oplever tilskudsforvaltningen. Målet er at få deres vurdering af denne, f.eks. med hensyn til sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Der er i år i lighed med de tidligere år gennemført en bred, repræsentativ undersøgelse af brugernes tilfredshed. Denne prioritering har gjort det muligt at vurdere ansøgernes opfattelse i forhold til de forskellige udvalg, med deraf følgende muligheder for at identificere fælles problemer og vurdere muligheder for overførsel af oplevet god administrativ praksis på tværs af områderne. Undersøgelsen vil således være en temperaturmåling, hvor det er muligt at vurdere, hvilke områder der kræver opmærksomhed og hvilke områder, der har det fint. Formål Kunstrådets opgave er at støtte udvikling af skabende såvel som udøvende kunst i Danmark og at fremme dansk kunst i udlandet inden for primært de fire kunstfaglige områder: Litteratur, scenekunst, billedkunst og musik samt et tværgående formål, for kunstformer, der går på tværs af disse kunstarter. Til hvert af de fem områder er der knyttet et udvalg under Kunstrådet. Kunstrådet skal sikre, at lovgivningen og støttepraksis følger med udviklingen på disse områder. Kunstrådet ønsker at vurdere mulighederne for en forbedring af servicen for ansøgere og modtagere af støtten. Rådet ønsker at støtte kunstnere og kunstinstitutioner på en måde, som er: Kvalificeret Enkel og gennemskuelig Hurtig Fleksibel 3

4 Kunstrådet har derfor bedt Synovate Danmark foretage en undersøgelse af tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen for at få deres vurdering af bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i afgørelser, etc. Målsætningen med denne undersøgelse er således at supplere vurderingen af muligheder for forenklinger og effektiviseringer i forvaltningen med information om tilskudsansøgernes oplevelse af tilskudsforvaltningen i bred forstand. Tilsvarende undersøgelser blev gennemført i 2004, 2005, 2006 og Dette års undersøgelse ligger i forlængelse heraf. Metode Synovate har gennemført 350 telefoninterviews via Synovates CATI system (Computer Aided Telephone Interviewing). Spørgeskemaet er udarbejdet af Synovate i samarbejde med Kunststyrelsen og er på nær enkelte ændringer det samme skema, som er blevet brugt ved undersøgelserne de foregående år. Ved at bruge stort set det samme skema bliver det muligt at sammenligne undersøgelsens resultater med tidligere undersøgelser og vurdere, om der er sket en udvikling. Et sample med kontaktinformation til ansøgere er udleveret til Synovate fra Kunststyrelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt fra denne liste. Interviewene er dog blevet fordelt i de fem målgrupper, som modtager støtte fra Kunstrådet: Billedkunst Litteratur Musik Scenekunst Tværgående (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (21,4 % af interviewene) (14,3 % af interviewene) Heraf er kategorien Tværgående tilføjet i 2006 og 2007 i forhold til undersøgelserne i 2004 og Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har fået tilsagn om støtte. I gennemsnit for de fem ordninger har 81,7 % fået tilsagn om støtte. Interviewene er gennemført i perioden 28. oktober 13. november Interviewperioden trak i dette års undersøgelse ud i forhold til de foregående år, da det viste sig problematisk at få opfyldt alle kvoter. 4

5 Gennemførselsstatistik Bruttostikprøve 820 Teknisk bortfald 78 Ukvalificerede 34 Ikke ringet op/kvote lukket 0 Nettostikprøve % Nægtere 21 2,96% Ikke truffet ,60% Gennemførte ,44% 5

6 Herunder udviklingen i sammensætning mellem tildelte og afslåede ansøgninger. Har du eller virksomheden/ institutionen du repræsenterer fået støtte fra et af udvalgene under Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% 16% 17% 18% 17% Har endnu ikke fået svar på ansøgningen Nej, fået afslag 70% 60% Ja, fået støtte/ tilsagn om støtte 50% 40% 84% 83% 75% 82% 30% 20% 10% 0% Ansøgerne kan have indgivet mere end en ansøgning i løbet af en årrække. Størstedelen af de interviewede har modtaget støtte på mindst en ansøgning. I alt har 82% modtaget støtte/tilsagn om støtte, hvilket er ca. samme niveau som sidste år. Dog har en større andel fået støtte/tilsagn om støtte inden for Musik, nemlig 95%. Kun 68% af respondenterne inden for Teater har modtaget støtte. 6

7 Konklusion og anbefalinger Overordnet vurdering Det overordnede indtryk af Kunstrådet ligger på samme høje, tilfredsstillende niveau som i Alt i alt har godt 64% af respondenterne et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg. Den overordnede tilfredshed ligger dermed over niveauet for Statens Kunstfond og dens udvalg. Det positive indtryk skyldes især, at ansøgerne oplever at blive behandlet godt, når de er i kontakt med Kunstrådet, ligesom de oplever god kommunikation. Otte centrale forhold På de fleste af de 8 centrale områder er der sket en stigning siden sidste år. Dette gælder især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og vurdering af kompetence & saglighed. Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Kun ca. 1/3 kan tilslutte sig dette, hvilket er et lavt niveau. Det bør være af meget høj prioritet for Kunstrådet, at få gjort noget ved især dette punkt. Når man som kunstner brænder for et projekt, kan det føles utrolig uretfærdigt at dette projekt ikke får støtte. Det ville derfor være en god idé at melde endnu mere klart og ærligt ud omkring hvad der ligger til grund for evt. tilsagn eller afslag. Følgende er taget direkte fra de generelle råd til Kunstrådet: Mere uddybning i forhold til tilsagn/afslag, så man kan følge deres tanker bag hvorfor bestemte områder [og] bestemte steder i landet ikke får eller får støtte. Man gider ikke skriver ansøgninger på noget som man ved er dødfødt, derfor kunne det være rart at vide hvilke årsager der er til afslag. Det lavest af de otte centrale forhold sidste år var udsagnet om åbenhed & udadvendthed. Her er der sket en fremgang hvor ca. 40% er enige eller helt enige i, at Kunstrådet og dets udvalg er åbne og udadvendte. Sagsbehandlingsprocessen Tilfredsheden med ansøgningsfristerne er steget siden sidste år og er på et højt niveau. 2/3 er fuldt tilfredse. Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 7

8 53% i år. Der er imidlertid plads til forbedringer, da over 40% fortsat kun er delvist tilfredse eller utilfredse. Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. Klarhed og overskuelighed En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. Kontakt og hjemmeside Respondenterne vurderer generelt, at deres kontakt til sagsbehandlerne er god. Sagsbehandlerne er forholdsvis lette at komme i kontakt med, og de giver fyldestgørende svar på ansøgernes spørgsmål. Hjemmeside og ny service En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da over 1/3 fortsat kun finder hjemmesiderne delvist tilfredsstillende. Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside, når en sådan service bliver tilgængelig pr. 1 januar

9 Overordnet vurdering Alt i alt vurdering Først vil jeg gerne høre, hvordan dit indtryk af Kunstrådets udvalg er, alt taget i betragtning? 100% Base: Alle 90% 24% 20% 20% 18% 80% Meget godt 70% Godt 60% 35% 45% 42% 46% 50% 40% Hverken godt eller dårligt 30% 20% 28% 26% 29% 27% Dårligt 10% 0% 9% 7% 7% 7% 3% 2% 2% 3% Meget dårligt Andelen af ansøgere, der alt taget i betragtning har et godt eller meget godt indtryk af Kunstrådet og dets udvalg, er på et stabilt niveau, og godt 60% har således et godt eller meget godt indtryk. I et åbent spørgsmål har respondenterne fået lov til at begrunde deres overordnede indtryk. Ligesom i 2005 og 2006 drejer de positive vurderinger sig blandt andet om god service, kompetence og kommunikation. God service: 30% af respondenterne fremhæver, at de har fået en god service eller er blevet behandlet godt i forbindelse med deres ansøgning. De roser Kunststyrelsens personale for deres venlighed, hurtighed og viden om området. De mennesker de har snakket med har været flinke, ingen problemer med at søge, men svært at vurdere helt når rådet ikke er mere tilstede udad til 9

10 Sagsbehandlingen er udmærket. De er gode til at tage kontakt til brugeren og klare behandlingen tilfredsstillende. Flexible- tålmodige - god information forstående i forhold til større projekter- godt at der sidder andre kunstnere Kompetence: 13% mener, at udvalgene bedømmer ansøgningerne fornuftigt, giver en alsidig støtte og vurderer sagerne kompetent og sagligt. Deres udsagn vidner om en meget stor grad af tillid til Kunstrådet. Det fordi jeg synes det virker som en meget professionel sammenslutning og kender de fleste mennesker og hvad de står for Virker til højt fagligt niveau, at udvalget skifter løbende, at når man henvender sig er det positivt og hjælpsomt Det er kompetente folk, men kan savne indtryk af at det kan være lidt lokalt på den måde pengene bliver uddelt.. God kommunikation: 17% understreger, at de synes, informationer og vejledninger fra Kunstrådet er meget velegnede, samt at kommunikationen med Kunstrådet er ukompliceret og hurtig. Primært fordi udvalgsformanden er fantastisk til også at give dårlige nyheder på en positiv måde. Giver et meget positivt indtryk. God information omkring ansøgning De negative kommentarer drejer sig hovedsageligt om, at der støttes for smalt, og i mindre omfang kritiseres administrationen. For smalt: 26% af de respondenter, der har afgivet en negativ kommentar, synes, at, at støtten gives til et for smalt eller elitært udvalg af kunstnere. Administration / uoverskuelighed: Ca halvdelen af de respondenter der har et overordnet negativt indtryk, fremhæver negative forhold omkring mængden af administrationen og uigennemsigtigheden i denne. Det drejer sig f.eks. om, at kommunikationen er utilstrækkelig samt at sagsbehandlingen af støtten er langsom. Endvidere nævner mange forhold omkring Uoverskueligt system, uklare retningslinier for ansøgninger eller uigennemsigtig/dårlig/ufaglig sammensætning af udvalgsmedlemmer Ansøgningsproceduren er bureaukratisk og uklare. Prioriteringen ulogisk. Bureaukrati og flueknepperi (overadministration) 10

11 Otte centrale forhold I undersøgelsen er der blevet spurgt direkte til ansøgernes indtryk af otte forskellige centrale forhold angående Kunstrådets og udvalgenes arbejde. På de fleste områder er der positive udviklinger - især hvad angår støtten til nytænkende projekter & kunstnere og kompetence & saglighed. 100% 90% Hvor enig (top 2) er du i, at... Kunstrådets udvalg støtter nytænkende projekter/kunstnere? Kunstrådet udvalg er åbne og udadvendte? 80% 70% 60% Der er høj kvalitet i de afgørelser Kunstrådets udvalg træffer? Kunstrådets udvalgs fordeling af midler er kvalitetsorienteret? 50% 40% 30% Kunstrådets udvalg er kompetente og saglige i deres afgørelser. Kunstrådets udvalg forvalter kunststøtten på en enkel og gennemskuelig måde? 20% 10% 0% Kunstrådets udvalgs forvaltning af kunststøtten er hurtig og effektiv? Kunstrådets udvalg leverer alt i alt en høj grad af service i kontakten med brugerne? Omvendt er færrest enige i, at Kunstrådet forvalter støtten på en enkel og gennemskuelig måde. Der er derimod sket en stigning af det lavest vurderede område fra sidste år åbenhed & udadvendthed. 11

12 Sagsbehandlingsprocessen Ansøgningsfrister Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med ansøgningsfristen i Kunstrådet? 100% Base: Alle 90% 80% Tilfreds 70% 60% 53% 68% 59% 66% 50% Delvist tilfreds 40% 30% 20% 32% 21% 31% 27% Utilfreds 10% 0% 12% 8% 8% 6% Ligesom de foregående år, er størstedelen af ansøgerne er positivt indstillede overfor ansøgningsfristerne, og andelen af tilfredse ansøgere er steget siden sidste år.. De 118 respondenter, der er delvist utilfredse eller utilfredse, er blevet spurgt om årsagen. Den helt overvejende begrundelse er ligesom tidligere, at ansøgerne ønsker større fleksibilitet omkring ansøgningsfristerne. Således stiller 41% af denne gruppe forslag om flere, kortere, løbende eller bedre timede ansøgningsfrister. Ansøgningsfrist er dårlig, da man kan dårligt nå det i forhold til skolernes start og skolerne kan ikke nå det inden sommerferien ansøgningsfristen burde være 1 okt.. De skal have bedre frister i forhold til, hvis man skal søge om musikalsk grundkursus. I disse tilfælde er budgetfristen for sent på den. Det ville være bedre hvis man kan søge løbende og få svar løbende 12

13 Sagsbehandlingstiderne for ansøgninger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger? 100% Base: Alle 90% 80% 70% 51% 57% 44% 53% Tilfreds 60% 50% Delvist tilfreds 40% 23% 38% 30% 29% 34% Utilfreds 20% 10% 26% 12% 17% 12% 0% Tilfredsheden med sagsbehandlingstiden for ansøgninger i Kunstrådet er igen på samme niveau som i 2006, og andelen af tilfredse ansøgere er således steget fra 44% sidste år til 53% i år. Ligesom i de tre foregående års undersøgelser er den primære årsag til utilfredsheden, at respondenterne ønsker en hurtigere procedure. Således svarer 62% af de 164 respondenter, der er utilfredse eller delvist tilfredse med sagsbehandlingstiderne for ansøgninger, at svartiden er for lang, og at de ønsker en hurtigere/løbende afgørelse, bl.a. fordi den lange sagsbehandlingstid tvinger dem til at lægge planer urimeligt lang tid i forvejen. 10 uger er alt for lang tid. Ofte kan man blive inviteret til noget 3-4 måneder før det skal gennemføres og så kan det knibe i forhold til ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid. 13

14 Udbetalinger Er du utilfreds, delvist tilfreds, eller tilfreds med sagsbehandlingstiderne for udbetalinger? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 8% 7% 7% 8% 78% 79% 78% 77% Base: Har fået støtte Ved ikke Tilfreds Delvist tilfreds Utilfreds 40% 30% 20% 10% 9% 10% 12% 13% 0% 5% 4% 3% 2% Samme høje niveau som de foregående år blandt de ansøgere, der har fået støtte eller tilsagn herom, er tilfredse med sagsbehandlingstiderne for udbetaling. 14

15 Klarhed og overskuelighed Andel der svarer "ja, helt": 100% 90% Er vejledningerne om tilskudsmulighederne klare og forståelige? 80% 70% 60% Oplever du sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende? 50% 40% Oplever du kriterierne for at opnå støtte som klare? 30% 20% 10% Oplever du begrundelser for Kunstrådet udvalgs afgørelser (tilskud/ afslag) som klare? 0% Den positive evaluering af sagsgangene bekræftes også af ovenstående grafik, der viser andelen der kan bekræfte deres enighed i en række forhold omkring klarhed og overskuelighed. En stigende andel (som i 2008 er ca. 2/3) mener, at sagsgangene omkring ansøgninger og eventuelt udbetalinger som tilfredsstillende. En tilfredsstillende andel på ca. 60% oplever vejledningerne om tilskudsmulighederne som klare og forståelige. På de to andre områder kriterierne for at opnå støtte og klarhed i begrundelserne for tilskud/afslag er der (trods en stigning siden sidste år) fortsat rum for forbedring, idet andelene, der er tilfredse på disse områder er under 50%. 15

16 Kontakt og hjemmeside Kontakt til sagsbehandlerne Hvordan oplever du kontakten til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 7% 7% 33% 35% Base: Alle Ved ikke Meget positivt 60% 50% Positivt 40% 34% 35% Hverken negativt eller possitivt 30% Negativt 20% 10% 0% 19% 15% 4% 4% 2% 4% Meget negativt Kontakten til sagsbehandlerne er generelt virkelig god og på samme niveau som sidste år. Således vurderer 70% af respondenterne, at de har et meget positivt eller positivt indtryk af kontakten. Dog er procentdelen af dem som har svaret: meget negativt fordoblet fra sidste år fra 2% til 4% 16

17 Er sagsbehandlerne lette at komme i kontakt med? 100% 90% 80% 20% 6% 14% 14% 8% 10% 10% 9% Base: Alle Ved ikke 70% 14% 11% 27% Nej 60% 31% Ja, til dels 50% Ja, altid 40% 30% 20% 60% 66% 46% 55% 10% 0% Sagsbehandlernes tilgængelighed er øget siden sidste år, og over 80% mener nu, de altid eller delvist kan komme i kontakt med sagsbehandlerne, og fremgangen skyldes faktisk kun at der har været fremgang i dem der har svaret: Ja, altid så den begynder at nærme sig år 2005 og år 2006 niveau. 17

18 Får du fyldestgørende svar på dine spørgsmål, når du henvender dig til sagsbehandlerne? 100% 90% 80% 70% 20% 5% 9% 14% 12% 10% 4% 6% 5% 14% 18% 17% Base: Alle Ved ikke Nej 60% 50% Ja, til dels 40% 30% 65% 67% 66% 67% Ja, altid 20% 10% 0% Kommunikationen mellem ansøgere og sagsbehandlere fungerer også generelt godt og er på samme høje niveau som sidste år. Ikke de store forskelle her, dog har 2% flyttet sig fra ved ikke til kategorien Nej 18

19 Hjemmesider: tilfredshed og indtastning af ansøgning Hvor ofte bruger du Kunstrådets eller Kunststyrelsens hjemmesider? 100% 90% 80% 11% 3% 9% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 5% 5% 10% 15% 13% 11% Base: Alle Aldrig Sjældnere 70% 13% 60% 24% 27% 25% Ca. 1 gang om året 50% 24% Ca. hvert halve år 40% 30% 32% 34% 32% Mindst 1 gang i kvartalet 20% 30% Mindst 1 gang om måneden 10% 0% 17% 14% 10% 12% Ca. 1 gang om ugen eller oftere Brug af og tilfredshed med hjemmesiderne En uændret andel på ca. ¾ bruger Kunststyrelsens eller Kunstrådets hjemmesider mindst én gang i kvartalet. Den største forskel er i kategorien Ca. 1 gang om ugen eller oftere med en fremgang på 5% 19

20 Er Kunstrådets og Kunststyrelsens hjemmesider tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere? 100% 90% 15% 15% 10% 13% Base: Alle 80% Nej 70% 60% 30% 29% 36% 35% Ja, delvist 50% Ja, helt 40% 30% 52% 54% 52% 50% 20% 10% 0% Blandt dem, der benytter disse hjemmesider mindst én gang hvert halve år, er tilfredsheden acceptabel og 50% mener, at Kunststyrelsens og Kunstrådets hjemmesider er helt tilfredsstillende som informationskilder for tilskudsansøgere. Der er dog mulighed for forbedringer, da det trods alt er halvdelen af respondenterne, der ikke finder hjemmesiden fuldt ud tilfredsstillende. Siden sidste år har ca. 2-3% flyttet sig fra at svare ja til at svare nej til at hjemmesiderne er tilfredsstillende som informationskilde for tilskudsansøgere. 20

21 Vil du indsende/indtaste din ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside når en sådan service er tilgængelig pr. 1. januar % 7% Base: Alle 90% 22% 16% 16% 80% 19% Nej 70% 60% 17% 21% 25% Ja, måske 50% Ja, helt sikkert 40% 74% 30% 61% 62% 58% 20% 10% 0% Ny service Næsten 75% angiver at de helt sikkert vil indsende/indtaste deres ansøgning direkte via Kunstrådets hjemmeside. Her er sket stor fremgang, på hele 16% der helt sikkert vil bruge sådan en service, og en fremgang på 10% hvor dem der har svaret ja, måske og ja, helt sikkert. 21

22 Gode råd til Kunstrådet Ansøgerne er blevet bedt om at komme med et godt råd eller en kommentar til Kunstrådet, hvilket 62% har gjort. Kommentarerne handler især om bredere støtte, gennemsigtighed og synlighed, hjemmesiden, kommunikation samt et ønske om bedre begrundelse for afslag. - Bredere støtte: Ligesom sidste år vedrører den største gruppe af gode råd området Bredere støtte, ex. til nye/små/særlige/regional/internationale projekter. I år handler 15% af de gode råd om dette område. Burde være mere visionære i forhold til at støtte internationale tiltag, og tværfaglige tiltag. Ligeledes at tværfaglige tiltag mellem de enkelte kunstnere også honoreres. Man kigger og giver for ofte tilskud i Hovedstadsområdet og de som er uddannet der hvor man forbigår dem i provinsen eller med uddannelse fra provinsen. Turde satse på små produktioner Man kan godt støtte mere folkelig kunst. Det behøver ikke at være nyskabende alt sammen. mere støtte til udenlandsk kunst Sats farligere og ha flere følehorn ude.. Små kunstnere har også historier/stykker at fortælle. Det er et problem, at der er en overordnet hensigt at støtte det internationale, men at der konkret kun gives ganske begrænset støtte til sådanne aktiviteter Det er meget vigtigt at der sattes mere alternativt sikre bredden % (hvilket er ca. samme andel som sidste år) fremhæver forhold omkring Gennemsigtighed i procedure/beslutninger, synligt udvalg At generelt strukturen i arbejdsgangene og sagsbehandlingerne skal være mere gennemskuelige, bedre information og bedre mulighed for at finde den information man leder efter og det er ikke logisk fordelt ud fra det standpunkt jeg har, altså inde for det felt jeg arbejder for Klar kommunikation i sagsbehandlingen, samme udmelding fra alle behandlere.. at man skal støtte litteraturen fremadrettet, og ikke kun bestsellere.. man skal nogen gange satse anderledes.. det er dejligt at rådet findes.. 22

23 Kunne være rart at vide hvordan fordelingen blandt genrerne er når det kommer til tilskud. Hvorfor nogen får mere end andre... Man skal passe på at det ikke bliver politisk styret, man skal forsætte med kun at tilstræbe objektivitet men ikke forvente det, At kunstnere skal have pli. Må gerne skrive hvad de lægger vægt på Større brugervenlighed og gennemsigtighed i afgørelserne Det er ikke altid at rammerne er klare om man kan modtage støtte, det der er nogen gange brug for mere hjælp.. det er et stort problem at man får svar så sent.. rådet er blevet lidt bedre.. Det er meget firkantet, skemaerne er indviklede, det hele er for folk der ved hvad man skal skrive, for at få penge ud af det, Det kunne være at få nogle begrundelser for de beslutninger der bliver taget i forhold til afslag og tilskud. - 11% fremhæver forhold omkring Kontakt, kommunikation, større effektivitet og fleksibilitet (10% sidste år) Dialog Det er vigtigt at der kommer noget fyldestgørende og retmæssig kommunikation, kunstrådet skal være mere klar i spyttet, og lytter til ansøgernes behov De skulle styrke rådgivningen for at styrke samarbejdet mellem kunstnere og rådet.. Hvis man lavede regionale kontakt udvalg ville kontakten blive meget bedre og man ville have en større nærhed til kunsten. Tankegangen skal moderniseres, at der skal værre en større dialog, Man skal kigge på, hvordan man modtager folk (telefonisk) som prøver at komme i kontakt. Det menneskelige aspekt er MEGET vigtigt i den her proces. Opsøgende Jeg synes man skal være mere opsøgende, og at man tager kontakt til ansøgerne, og det ville være interessant hvis folk i provinsen kan komme i kontakt med kunst rådet. og at man kan få atelier besøg. det ville være en måde man kunne underbygge sin ansøgning på ved at kunst rådet bliver opmærksom på at man er i kontakt med en seriøs kunster, det er ansøgerens mulighed for at underbygge sin ansøgning og kunst rådet kommer i kontant med de seriøse kunstnere 23

24 At det er vigtigt at være opsøgende.. at de viser sig i de forskellige miljøer.. og at de er upolitiske.. Synlighed Kunne være godt med noget mere synlighed af de mennesker som sidder derinde. Kender ikke navnet på eneste person i rådet eller udvalgene. Gerne mere info hvorfor tilsagn eller afslag på ansøgninger. Det virker ret rutine præget med de papirer der sendes ud. Måtte træde endnu tydeligere ud i offentligheden og debatten. Ønsker sig flere begrundelser for afslag og tilskud. Deltag i den offentlige debat og se hvad der sker i de forskellige miljøer. Rådet skulle være mere folkeligt, mere personlig kontakt - mere direkte.. Kunstrådet kunne godt være mere synligt, da det er det eneste sted kunstnere kan søge. Feks. information på uddannelsstederne. - 11% nævner forhold omkring en mere brugervenlig hjemmeside (hvilket er samme andel som sidste år) Online ansøgninger Altså hvis man føler at når man sender sine ansøgninger online at det bliver taget lige så seriøst altså når man ikke sender det samme fyldestgørende materiale, det hele er jo digitalt, man skal i vært fald føle at man bliver taget lige så seriøst. Og så også at man fik et svar når ansøgningen var modtaget, sådan tak for modtagelsen eller et eller andet og så også noget med hvornår man ku forvente at få svar på ansøgningen Det er usmart at blanketterne ligger som PDF-filer. De fleste er nød til at printe dem og derefter udfylde. Som i rigtig gamle dage. Brugervenlighed Det er vigtigt at hjemmesiden bliver tydeligere... kunstdk.dk er rigtig god... Nyhedsbrevene er gode.. det er meget positivt.. Der måtte godt være profil med billed på de ansatte så man havde ansigter på dem man kontakter.. Det kan være svært at få et billed over tilskudsmulighederne på hjemmesiden. Som ny kan det være svært at skelne mellem de to støtte-organer. Har svært ved at finde rundt på hjemmesiden. Hjemmesiden er meget svær at finde rundt på... det er meget svært at finde skemaer og frister... fristerne for regnskab der skal man se på hvornår at pengene er søgt til i stedet for at køre faste afregningsdatoer.. Hjemmesiden er svær at finde rundt på.. på kunst.dk fare man vildt.. på underhjemmesiderne og man kan ikke finde hjem.. 24

25 Hjemmesiden er uoverskuelig, ville være godt hvis den blev mere overskuelig Indhold Kunne måske være en idé at lave en slags FAQ over hvad man kan ansøge til og en generalisering over hvad der umiddelbart ville falde fra (dårligt formuleret ansøgning om en ansøgning til en roman f.eks.)? Kunne da godt tænke sig at man f.eks. lavede en samling med webblogs/webbøger hvor bidragsmodtager kan skrive om det forløb de er blevet støttet i, eller et billed eller video af det værk de har produceret eller en kort præsentation af kunstneren, projektet eller institutionen lidt en jungle på hjemmesiden at finde støtten - Afslag begrundes bedre. 9% nævner dette forhold (10% sidste år) Bryder sig ikke om at man begrunder afslag, det virker provokerende.. De skulle kunne give bedre begrundelser ved afslag og råd til, hvad man så kan gøre. Dels at det er ærgerligt at man ikke får en begrundelse for afslag.. der puljer der er der for kort tid.. Der er for mange undskyldninger der virker dårligere, begrundelserne ville kunne gøre at man havde større mulighed for at forbedre sig.. Måske altså hvis man får afslag en større begrundelse hvorfor, så man kan lære at lave sine ansøgninger bedre Når man får afslag virker meget højrøvet, det er en meget dårlig forklaring der bruges.. rådet virker lidt snævert.. for 4-5 år siden var det nemmere men det er blevet meget sværere og det virker ikke rimeligt.. Skal være mere åbne og uddybe afslag.. Ville gerne have en begrundelse hvorfor man ikke får penge, og de kriterier om hvad de støtter det år, er uklart om det er krav eller det bare et mål Ønsker bedre begrundelser for afslag Ønsker dybere begrundelse for afslag 25

26 - 7% nævner forhold omkring Bedre oplysninger om frister/tilskud/råd Der skal være mere klarhed over hvor man skal søge det ville være bedre hvis det var en pulje, det er for svært at adskille, det ville forenkle det for ansøgerne.. Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstråd, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt.. det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde.. det ville lette kunstneren hvis kunsrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne.. Det kunne være rart med personlig vejledning til udfyldning af ansøgningsskemaet Det største problem jeg har er at vide hvor meget man skal sende af materiale, og hvad de ligger vægt på. Det kunne der godt være mere klarhed omkring altså hvad er vigtigst for dem er det musik er det projektbeskrivelser eller er det budgettet Er upraktisk at ansøgningsskemaerne for honorarstøttede steder ikke er mere strømlinede så f.eks. en del af skemaet til kommunerne og skemaet til kunstrådet var i det mindste ens opbygget. At man f.eks. har en del af skemaet, med grundoplysninger, som er end hvor f.eks. kommunerne kunne have en eller flere supplerende sider. Mangler råd om skatteforhold ved støtte Gode råd til udvalgene Nogle respondenter har valgt at adressere deres gode råd direkte til et bestemt udvalg. De vigtigste af disse udtalelser bringes herunder. Tværgående formål: Det er meget kompliceret når man både skal søge både skoler og kunstrådet, det være rart hvis man kunne blive forhåndsgodkendt, så man kunne tage kontakt til skolen og sige til skolen at produktet var godkendt. Det er kort sagt for kompliceret for skolerne kan ikke planlægge på den måde. Det ville lette kunstneren hvis kunstrådet gav lov til at man lavede 2-3 produkter og så selv skulle finde skolerne. 26

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere