Appendiks A Punktkilder fordelt på oplande (status primo 2015) Høj prioritet Mellem prioritet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks A Punktkilder fordelt på oplande (status primo 2015) Høj prioritet Mellem prioritet"

Transkript

1 Appndiks A Punktkildr fordlt på opland ( primo 2015) Høj prioritt Mllm prioritt

2 Kildskovn Flux, klorrd stoffr (g/) -nr Adrss, aralanvndls Prioritring i fht risiko Kritisk stoffr Til sand2 Til primært magasin Oplysningr om forurning Status for indsats Frmtidig indsats Ansvarlig part Hvorn? Baungdsvj 1, Gntoftgad 39-49, rnsri V2 Høj stoffr 510 (0,0) 1 0,34 (0,0) 1 I 2001 konstatrs i skundært magasin op til 58 µg/l PCE og i sand 2 (12-16 m u.t) op til µg/l PCE, 580 µg/l TCE og 395 µg/l cis-dce. har ftrfølgnd iværksat afværgpumpning i to boringr af dybrliggnd sandlag (10-27 m ut) og rinfiltration i 2 boringr v Baungdsvj 7. I 2009 r dr kun afværgpumpning i n boring og dr r påvist 79 µg/l PCE i anlæggt og op til 690 µg/l PCE i grundvandt omkring., fortsat afværg Afværg 2015-? Mitchllstræd 2, Vindstræd 1, Gntoftgad 32, tidligr rnsri V2 Høj I 2000 r dr konstatrt µg/l PCE, µg/l TCE, µg/l cis-dce i trrænnært grundvand. I 2001 påviss 66 µg/l PCE og 4,6 µg/l TCE i dyb boringr (27,2-30 m u.t). I 2003 afgravs jordforurning til 8 m u.t.og tilsætts kaliumprmanganat. I 2012 visr monitring op til 679 µg/l PCE, 9,9 µg/l TCE, 13 cisstoffr DCE., fortsat monitring. Monitring og rvurdring hraf 2015-? Baungdsvj 8, nuværnd bnzinstation og tidligr autoværkstd V2 Høj stoffr, MTBE 0,32 0,00005 Data fra 2004 pgr på forurning i skundært magasin, op til 8 µg/l TCM og 1,8 µg/l TCE. MTBE 210 µg/l og ndbrydnpordukt TBA 8,9 µg/l. Undrsøglsr fra 2015 har vist totalkunbrintr i koncntrationr op til µg/l og 140 µg/l TCM mns dr ikk r fundt MTBE. Uno-X har i 2015 ladt fortag undrsøglsr md hnblik på snr salg af jndom vil lav vidrgånd undrsøglsr. Dtt bør koordinrs md bnzinslskabts undrsøglsr. Q8/F24 fortagr frivillig oprnsning af forurningn på bnzinstationn, Brnstorffsvj Dr fortags liglds afgrænsnd undrsøglsr på nabojndom Brnstorffsvj 162 Undrsøgls Uno-X 2015 Undrsøgls Oprnsning, monitring samt afgrænsnd undrsøgls Q8/F24 Indnfor - forvntt (oprnsning og afgrænsnd undrsøglsr), 2015-? (monitring) Brnstorffsvj , Brnstorffsvj 162, bnzinstation Q8 V2 Høj stoffr, MTBE, bnzn -2 1,2 Dr r tidligr påvist totalkulbrintr op til µg/l (2008), MTBE op til µg/l (2006) og vinylchlorid op til 17 µg/l (2004) i skundært magasin. I sand2 r dr i 2008 påvist MTBE på 1,4 µg/l og bnzn på 1,1 µg/l. I 2013 påviss fri fas bnzin i flr boringr til øvr skundært magasin, og µg/l totalkulbrintr og i sand 2 r konstatrt 3 µg/l bnzn. lavr undrsøglsr, hvilkt koordinrs md oprnsning og undrsøglsr af Q8. Undrsøgls Brnstorffsvj 115, bnzinstation Statoil V2 Høj Kommunn har i 2007 mddlt stoffr, Kortlagt af amtt i Dr r i 2004 påvist bnzn på 400 µg/l, totalkulbrintr µg/l, vinylchlorid 2,2 µg/l i skundært rgionn, at kommunn ikk har påbudsmulighd. Ejndommn r på rgionns list ovr jndomm til MTBE, magasin. I rsumé vurdrs forurningn at offntlig indsats nu, mn ikk indnfor bnzn 0,057 0,00011 udgør risiko i fht. primær grundvand. d. Undrsøgls

3 Gntoftgad 64 og Søgdsvj 2-2A, rnsri V2 Høj stoffr Kortlagt i Undrsøglss-rapport fra Dr r i dt skundær magasin påvist op til µg/l TCE, µg/l PCE, 870 µg/l VC, trans-1,2-dce 66 µg/l, cis-1,2-dce µg/l. I dybr sandmagasin op til 699 µg/l sum af chlorrd. Forurning har sprdt sig vrtikalt også til sand2 t nklt std. forst supplrnd undrsøglsr på lokalittn og afværg Afværg 2015-? Brnstorffsvj , tidligr rnsri V2 Høj Kortlagt i Dr r i 2004 påvist PCE i t øvr, skundært grundvand op til 10 µg/l i én boring, og ikk påvist klorrd i ndr stoffr 0,26 skundært magasin. Dt konkludrs, at 0,00016 dr formntlig kun r lokal udbrdls. prioritrr ikk jndommn til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Brnstorffsvj 154, Tidligr tankstation i priodn V1 Middl MTBE, total kulbrintr Kortlagt i Dr har vært undrsøglsr og afværg i vurdrr i kortlægnbrv, at oprnsning ikk r dokumntrt og afgrænsning ikk fortagt. mddlr i kortlægnbrv fra 2008, at jndommn r prioritrt til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Gntoftgad 69, Varmcntral, olitank, olispild V2 Middl Kulbrintr, klorrd stoffr Kortlagt i Forurnundrsøgls fra Påvist kulbrintr op til 180 µg/l. vurdrr, at dr ikk r risiko i fht grundvand. vurdrr, at dr ikk r risiko i fht grundvand, og vil ikk fortag ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Baungdsvj 2A-B, Rnsriindlvring og l fyrolitank, V1 Middl stoffr, kulbrintr Kortlagt i Tvivlsomt om dr har forgåt tøjrnsning, dvs måsk aln rnsriindlvring. har prioritrt jndommn til ydrligr undrsøgls, mn jndommn r ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Søgdsvj 52, tidligr maskinfabrik og ssnsfabrik V2 Middl Bnzn Nils Andrsns Vj 65, to stk l olitank samt olilugt V1 Middl Bnzn Kortlagt i 2007 og i undrsøglsr fra 2007 r dr påvist totalkulbrintr op til 190 µg/l. Kortlagt i Hospitalt har tømt og rnst tankn i mddlr i kortlægnbrv fra 2007, at jndommn prioritrs til ydrligr offntlig indsats. Ikk på rgionns list nu llr. mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Undrsøgls Baungdsvj 7A-L/ Erichsnsvj 9, brændslsolilagr V2 Middl Oli Kortlagt i 2004 af amtt. Undrsøglsr i 1998 og Påvist totalkulbrintr på µg/l (1998) og µg/l (2003). I 2003 r forurning afgrænst til skundært magasin og ikk påvist oli i sand 2 og kalk. Amtt mddlr i kortlægnbrv fra 2004, at dr ikk kan forvnts offntlig oprydnindsats. Ikk offntlig indsats Kløckrsvj 5-6, vjaral, oli i jord V2 Middl Oli Kortlagt i Dr r påvist tungr motoroli/smøroli fra spild på trræn mddlr i kortlægnbrv fra 2010 at jndommn prioritrs til vidrgånd undrsøgls mn ikk indnfor d først Undrsøgls Skolbakkn 20 V1 Middl Kulbrintr Kortlagt i Dr r fundt lttr kulbrintr, tungr kulbrintr samt bly i jordn i fbm byggarbjdr. mddlr i kortlægnbrv fra 2008, at jndommn r prioritrt til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls

4 Brandstation, Brnstorffsvj 159, bnzinog dislanlæg, værkstd md smørgrav V1 Middl Bnzn Kortlagt i mddlr i kortlægnbrv fra 2008, at jndommn prioritrs til offntlig indsats. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls

5 Brgngdn nr Adrss, aralanvndls Prioritrin g i fht Flux, klorrd Til stoffr primært (g/) Frmtidig risiko Kritisk stoffr Til sand2 magasin Oplysningr om forurning Status for indsats indsats Ansvarlig part Hvorn? Almvj 23, transformrstation V2 Høj stoffr Kortlagt i 2002/3. Dr r påvist TCE op til 23 µg/l og total kulbrintr op til 21 µg/l i skundært grundvand. I kortlægnbrv vurdrr amtt, at TCE udgør n risiko for grundvandt og vandindvindingn vd Brgngdn. Kommunn mldr i 2011 til rgionn, at kommunn ikk har påbudsmulighd. prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls Trangdsvj 70, tidligr rnsri V2 Høj stoffr 11 0,032 Kortlagt i Undrsøglsr i og monitring i Dr r i 2005 påvist PCE op til 1300 µg/l i øvr, skundært magasin og 0,69 i dybr sandmagasin. Dr r påvist TCE op til 12 µg/l i dybr sandmagasin. Dr pgs på, at TCE stammr fra andn forurning fra Trangdsvj I 2013 påviss op til 41 µg/l PCE i trrænnært magasin, og 7,6 µg/l TCE og 0,03 µg/l PCE i magasin m u.t. I dybt magasin µg/l påviss kun spor af PCE på 0,054 µg/l. forst løbnd monitring og udarbjdr rvurdring af monitring i Monitring, rvurdring hraf Gntoftgad 118, nu Gigtforningn, tidl. vaskog smørhal, bnzinanlæg, radiofabrik, limproduktion V2 Høj MTBE, kulbrintr Kortlagt i OM har lavt undrsøglsr i 2005 omkring bnzinanlæg. Undrsøglsr i 2009 visr indhold af total kulbrintr på op til µg/l, TCE 0,16 µg/l, PCE 0,049 µg/l og TCA 0,84 µg/l. I kortlægnbrv fra 2012 mddls, at jndommn r prioritrt til offntlig indsats. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Indsats i fht grundvand forvnts vartagt vd afværg på nabogrund Kildgds Plads 4. Undrsøgls Konglysvj 21, tidligr maskinindustri m. produktion af lartiklr, inkl. sprøjtmaling, lakring, afvaskning V2 Høj stoffr 1,3 0,00084 Kortlagt i 2004 af amtt. I undrsøglsr fortagt af amtt i 2003 blv dr påvist op til 250 µg/l TCE og forurningn r ikk afgrænst mod nord og øst. Af kortlægnbrv fra 2004 frmg dt, at amtt ikk vil prioritr jndommn til offntlig indsats, da dt r vurdrt at forurningn ikk udgør n risiko i fht grundvand. prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls Konglysvj 10-12, autorparations-værkstd, bnzin- og disl- tankanlæg V2 Høj stoffr 0,27 Undrsøgls fra 2008 visr op til 13 µg/l TCE og 0,18 VC, olikomponntr op til 58 µg/l i skundært magasin. prioritrr jndommn til offntlig indsats mn ikk indnfor d. Undrsøgls Vangdvj 137, Comt Rns V2 Høj stoffr 0,24 0,00025 Undrsøglsr fra 2000 samt monitrnotat fra Data fra 2000 pgr på bgrænst forurning på op til 10 µg/l PCE i skundært magasin. I 2013 påviss PCE op til 3,4 µg/l ca. 6-8 m u.t. forst løbnd monitring. Monitring 2015-? Ellgdsvj 83 (tidligr nr ), tidligr bnzinsalg og tank. Tidligr rnsri på Ellgdsvj 81. V2 Høj Vangdvj 132, bnzinstation Q8 V2 Høj stoffr, bnzn - stoffr, MTBE, bnzn Vurdrt ingn flux Undrsøglsr fra 2004 og 2011 (i fbm. 8-tilladls). Dr r før 2003 undrsøgt for klorrd stoffr pga rnsri på Ellgdsvj 81, og da diss ikk blv påvist blv dn udtagt kortlægningn. Dr r i 2004 påvist bnzn op til 6,5 µg/l, kulbrintr op til 790 µg/l. I 2011 r dr påvist totalkulbrintr på µg/l og bnzn på 1,9 µg/l lokalt i skundært magasin. Dr r skimmt/afværgt på boringr i fbm. byggri. Grundvandsforurning md højt indhold af kulbrintr r ikk prioritrr jndommn til gnfundt i Dr r i 2004 påvist MTBE på op til µg/l, totalkulbrintr µg/l, bnzn µg/l, TCA 3,3 µg/l og 15 µg/l DCE. offntlig indsats. Undrsøgls Kommunn har i 2010 mddlt rgionn, at kommunn ikk har påbudsmulighd. prioritrr jndommn til offntlig indsats, mn dn liggr lavt i gn. Undrsøgls

6 Snoggdsvj 157, Gladsax, nabogrund forurnt (tidligr oplagsplads samt frmstilling af mailing), branch kmikali V1 Høj stoffr Kortlagt i Muligt forurnt fra nabogrund Snoggdsvj 159/Buddingvj , hvor dr r konstatrt klorrd. opløsnmidlr i grundvandt. prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls Snoggdsvj 159, Buddingvj , Gladsax, tidligr frmstilling af maling/lak, tidligr oplag af kmikalir V2 Høj stoffr Fund af PCE, TCE og TCM i grundvand Uvist hvad r? Hrrdsvj 63, Buddingvj 193, Glntgd Transformrstation V2, indldnd undrsøgls Høj Brnstorffsvj , Brnstorffsvj 162, bnzinstation Q8 V2 Høj, total kulbrintr stoffr, MTBE, bnzn Divrs undrsøglsr fra og p.t. afværgfornastaltningr udført af DONG. Dr r påvist kulbrint forurning op til µg/l og TCE op til 8,5 µg/l. I 2012 stod dr fri olifas i nogl af boringrn. Dr r tidligr påvist totalkulbrintr op til µg/l (2008), MTBE op til µg/l (2006) og vinylchlorid op til 17 µg/l (2004) i skundært magasin. I sand2 r dr i 2008 påvist MTBE på 1,4 µg/l og bnzn på 1,1 µg/l. I 2013 påviss fri fas bnzin i flr boringr til øvr skundært magasin, og µg/l totalkulbrintr og i sand 2 r konstatrt 3 µg/l -2 1,2 bnzn. DONG v. GEO fortagr frivillig undrsøglsr og fasopdlt oprnsning (afgravning, bioslurping og ndbrydning) dog primært af kulbrint forurningn. Dr r tidligr påvist totalkulbrintr op til µg/l (2008), MTBE op til µg/l (2006) og vinylchlorid op til 17 µg/l (2004) i skundært magasin. I sand2 r dr i Oprnsning, 2008 påvist MTBE på 1,4 µg/l og bnzn monitring samt på 1,1 µg/l. I 2013 påviss fri fas bnzin afgrænsnd i flr boringr til øvr skundært undrsøgls Undrsøgls og oprnsning DONG Enrgy 2015-? Q8/F24 lavr undrsøglsr, hvilkt koordinrs md oprnsning og undrsøglsr af Q8. Undrsøgls (oprnsning og afgrænsnd undrsøglsr), 2015-? (monitring) Brnstorffsvj 115, bnzinstation Statoil V2 Høj Kortlagt af amtt i Dr r i 2004 påvist bnzn på 400 stoffr, MTBE, bnzn 0,057 µg/l, totalkulbrintr µg/l, vinylchlorid 2,2 µg/l i skundært magasin. I rsumé vurdrs forurningn at 0,00011 udgør risiko i fht. primær grundvand. Kommunn har i 2007 mddlt rgionn, at kommunn ikk har påbudsmulighd. Ejndommn r på rgionns list ovr jndomm til offntlig indsats nu, mn ikk indnfor d. Undrsøgls Brnstorffsvj , tidligr rnsri V2 Høj stoffr 0,26 0,00016 Kortlagt i Dr r i 2004 påvist PCE i t øvr, skundært grundvand op til 10 µg/l i én boring, og ikk påvist klorrd i ndr skundært magasin. Dt konkludrs, at dr formntlig kun r lokal udbrdls. prioritrr ikk jndommn til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Brnstorffsvj 154, Tidligr tankstation i priodn V1 Middl MTBE, total kulbrintr Kortlagt i Dr har vært undrsøglsr og afværg i vurdrr i kortlægnbrv, at oprnsning ikk r dokumntrt og afgrænsning ikk fortagt. mddlr i kortlægnbrv fra 2008, at jndommn r prioritrt til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Kildgds Plads 4, srvicog bnzinstation, Statoil V2 Middl/hø j MTBE, kulbrintr Kortlagt i Undrsøglssrapportr fra priodn Dr r påvist bnzinforurning i skundært og sand2 magasin. D højst koncntrationr r st i vjaral mod spuns til motorvj md kulbrintr op til µg/l og MTBE µg/l (2006, skundært magasin). I 2012 r dtt faldt til hhv µg/l. og µg/l. I sand 2 r påvist op til µg/l total kulbrintr og µg/l MTBE. Statoil fortagr monitring, oprnsning af porluft og skundært magasin og sand 2. forvntr ikk, at dr blivr bhov for offntlig indsats ftr dn frivillig oprnsning. Kommunn vurdrr, at jndommn skal katgorisrs som høj- llr mllmrisiko, da dr r høj kildstyrk og særlig udfordringr md spuns, som øgr risiko for sprdning til dybrliggnd magasinr. Afværg Statoil 2015-? Trangdsvj 43-45, maskinog smdværkstd V2 Middl Bnzn Konglysvj 11, mtalvarvirksomhd V2, indldnd undrsøgls Middl Bnzn Kortlagt i Data fra 2010 pgr på bgrænst forurning m. totalkulbrintr på 12 µg/l og acton på 31 µg/l. Kortlagt i 2001 af amtt. I undrsøglsr fra 1999 r dr påvist totalkulbrintr på 100 µg/l i skundært grundvand. Kild formntlig olitank. I kortlægnbrv fra 2010 mddls, at jndommn r prioritrt til offntlig indsats mn ikk d først I amtts kortlægnbrv fra 2001 Undrsøgls mddls at jndommn prioritrs til offntlig indsats og at undrsøglsr formntlig i gangsætts i 2004, mn diss r tilsynladnd ikk udført. prioritrr jndommn til offntlig indsats mn ikk indfor Undrsøgls

7 Konglysvj 13-15, oliforurning som formntlig stammr fra olitank på mtalvarfabrik på Konglysvj 11 V2, indldnd undrsøgls Middl Bnzn Kortlagt i 2006/7. I undrsøglsr fra 2006 r dr påvist kulbrintr op til 140 µg/l i skundært magasin. mddlr i kortlægnbrv fra 2007, at jndommn ikk prioritrs til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Søgdsvj 52, tidligr V2, indldnd maskinfabrik og ssnsfabrik undrsøgls Middl Bnzn Kortlagt i I undrsøglsr fra 2007 r dr påvist totalkulbrintr op til 190 µg/l. mddlr i kortlægnbrv fra 2007, at jndommn prioritrs til ydrligr offntlig indsats. Ikk på rgionns list nu llr d. Undrsøgls Nils Andrsns Vj 65, to stk l olitank samt olilugt V1 Middl Bnzn Kortlagt i Hospitalt har tømt og rnst tankn i mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Rørskærsvj 5, villaolitank V2 Middl Kulbrintr Baungdsvj 64, olitank V2 Middl Kulbrintr Kortlagt i Undrsøglsr i fbm påbudssag. Dr r kun konstatrt spor af kulbrintr i skundært grundvand og drfor lill risiko i fht grundvand. Kortlagt i Ingn undrsøglssrapport. Dr hnviss til fund af olikomponntr i jord på op til 1500 mg/kg, ingn undrsøglsr af grundvand. Dr r n vrsrnd påbudssag om undrsøgls og vt. oprnsning. Amtt mddlr i kortlægnbrv fra 2005, at amtt ikk vil prioritr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls OM 2014-? Kommunn har i 2006 mddlt amtt at dr ikk r påbudsmulighdr. har ikk vurdrt, om jndommn prioritrs til offntlig indsats Lyngbyvj 317A, minralvandsfabrik, bnzintanknanlæg og fyrolitank V1 Middl Bnzn Kortlagt i mddlr i kortlægnbrv fra 2009, at jndommn prioritrs til offntlig indsats. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Skolbakkn 20 V1 Middl Kulbrintr Kortlagt i Dr r fundt lttr kulbrintr, tungr kulbrintr samt bly i jordn i fbm byggarbjdr. mddlr i kortlægnbrv fra 2008, at jndommn r prioritrt til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Hslhøj Allé 1, fyrolitank V2 Middl Bnzn Kortlagt i I undrsøglsr fra 2009/2010 r dr påvist 31 µg/l i skundært magasin. Mindr kortlagt aral. mddlr i kortlægnbrv fra 2010, at jndommn ikk prioritrs til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Brgngdsvj 21A-C, Phistrsvj 51, Maglgd Skolvj 3, ungdomsskol mm. V2 Middl Bnzn, oli, MTBE, klorrd Brgngdsvj 26A, HIK tnnis anlæg, tidligr matrilgd V2 Middl Oli,PAH Almvj 8, fyroliforurning V2 Middl Oli, bnzn Kortlagt i Dr r tidligr konstatrt mindr indhold af vinylklorid i dt trrænnær grundvand. Undrsøglsr i 2011 har vist indhold af oli på µg/l oli/bnzn samt spor af MTBE, acton og 1-butanol. Olispild stammr formntlig fra oliudskillr Kortlagt af amtt i Fund af oli på mg/kg og PAH på 823 mg/kg i jord. Kortagt i Dr r konstatrt indhold af totalkulbrintr i trrænnært grundvand på 710 µg/l. mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Amtt mldr, at jndommn r bliggnd indnfor 100 m til Brgngdn kildplads, og jndommn liggr indnfor indsatsområd. Uvist om rgionn prioritrr jndommn til undrsøgls. Kommunn har vurdrt, at dr ikk r påbudsmulighdr. mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls. Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Frmtidsvj 23, Gladsax V2 Middl Oli, bnzn Kortlagt i 2001 af amtt. Dr r konstatrt disl oli forurning i jord og indhold af total kulbrintr på µg/l i skundært grundvand. Amtt mddlr i kortlægnbrv, at jndommn r prioritrt til offntlig indsats. Undrsøgls Buddingvj 175, Gladsax, transformrstation, Vadgdns grusgrav V2 Middl Kulbrintr Kortlagt i Supplrnd aral kortlagt i fht kortlægning af Buddingvj 193, Glntgd Transformrstation. Dr r påvist ovrfladnær forurning md kulbrintr som r afgrænst vrtikalt. vurdrr at dr r potntil risiko i fht. grundvand Gladsax Kommun har i 2008 mddlt, at dr ikk var påbudsmulighd. mddlr i kortlægnbrv fra 2009, at jndommn prioritrs til offntlig indsats mn ikk indnfor d næst Undrsøgls

8 Vadbro 3-35, Gladsax, 2 stk l fyrolitank, l bnzintank V1 Middl Kulbrintr Kortlagt i mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls (kun dn dl dr anvnds til bolig). Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls

9 Ermlundn - Gntoft kommun -nr Adrss, aralanvndls ing s Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a. tirchloranlæg v. Nybrovj 83. V2 Høj Prioritring i fht risiko Kritisk stoffr stoffr Flux, klorrd stoffr (g/) Til sand2 Til primært magasin stoffr, psticidr 2500 (0,0) (0,0) 1 Oplysningr om forurning Status for indsats Frmtidig indsats Ansvarlig part Hvorn? Kortlagt i 2002 som n dl af dn tidligr Jægrsborg Dyrhav fyldplads. I n ndstrømsliggnd boring DGU-nr har rdgjort for, at (ER205) r påvist klorrd opløsnmidlr i 2006 og 2007, og stignd koncntrationr af chlorid r st i nærliggnd Iboringr, som kunn tyd på påvirkning fra fylddpott. I 2011 blv n spildvandsldning i områdt strømpfort, hrvd forsvandt jndommn Jægrsborg Dyrhavs Fylddpot r indplacrt i rgionns g til undrsøglsr, mn ikk indnfor d. Nordvand drænffktn og vandstandn stg. I n vandprøv fra ovrfladvand tablrr n monitrboring i fbm (undr bron) blv dr i 2011 fundt 0,07 µg/l vinylchlorid, μg/l trans-1,2-dichlorthyln, 0.14 μg/l cis-1,2-dichlorthyln og 130 μg/l total kulbrintr. ovrvågnprogrammt for at undrsøg kildstyrk og risiko i fht kildplads. Etablring af ovrvågnboring og monitring Nordvand V2 kortlagt i Dr r udført mindst 8 undrsøglsr, i 1999 r påvist op til μg/l TCE,133 μg/l PCE, μg/l cis-dce, 575 μg/l VC. Høj konc pgr på at dr r llr har vært fri fas transport. I 2002 bortgravning af hotspot samt iværksat vacuumvntilation, airsparging, afværgpumpning/rinfiltration. I 2004 ydrligr n afværgboring. I 2010/11 rvurdring af afværg samt supplrnd undrsøglsr. I ndstrøms dyb boring m filtr m u.t. r dr konstatrt 25 µg/l TCE og i øvrigt glyphosat og AMPA. forst oprnsning vd stimulrt rduktiv dklorring i kildzonn. Oprnsningn optimrs p.t. af rgionn. Dr skal sk fortsat afværg. Dt r brgnt, at dr vd nuværnd afværg ligt fjrns 26 kg/ fra sand2/umættt zon Fortsat afværg 2015-? Nybrovj Frmstilling af andr færdig mtalproduktr V2 Høj Jægrsborg Allé 149, tankstation Grusbakkn 18, V2 Høj frmstilling af maling, lak, trykfarvr, tætnmatrialr, færdig mtalproduktr, maskinindustri V2 Høj Nybrovj 97, farvri, sprøjt-maling, maskinværkstd, rns-rum, galvanisring, svjsning, slibri samt olitank V2 Høj Brogdsvj 66, Mdicinalvarfabrik (NOVO Nordisk) V2 Høj stoffr, oli MTBE og bnzn Ingn fluxbrgningr da forurning vurdrs at stamm fra nabolokalittn Nybrovj 83 stoffr 0, stoffr 2,2 0,01 stoffr 0,24 0,0046 Forurning vurdrs at stamm fra Nybrovj 83. Dr r i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i ndr skundær magasin (8-10 mut) Kortlagt af amtt i Dr r påvist 490 μg/l MTBE og 22 μg/l bnzn i skundært grundvand 5-6 m.u.t., mns dr i 1,5-2,5 m.u.t. r fundt μg/l total kulbrintr hraf 830 μg/l bnzn og 130 μg/l naphthaln Kortlagt i Undrsøglsr i 1998 og I 2009 påvist 920 μg/l TCE, 5,0 μg/l trans-1,2-dce, 4,5 μg/l cis-1,2-dce i grundvand 8-11 m u.t. Vurdrt mulig hydraulisk kontakt mllm dt skundær og primær magasin og risiko for TCE i grundvandt. Udført 3 undrsøglsr i 1998, 1999 og I 1999 påvist 103 μg/l TCE i skundært magasin og 15 μg/l TCE og 0,4 μg/l PCE i dybr grundvand (sand2, 6,5-12,5 m u.t). I 2001 påvist 18 μg/l TCE og 0,07 μg/l PCE i dybr grundvand (sand2). Fra 2001 opstart vacuumkstraktion af umættt zon som r sluttt i Monitrrsultatr fra 2009 visr 0,38 μg/l TCE, 0,09 μg/l PCE i boring B105 og 38 μg/l TCE og 0,12 μg/l PCE i M1 bgg boringr 6-12,5 m u.t. Kortlagt af amtt i Dr r i skundært magasin 5-7 m.u.t. påvist 2,2 μg/l TCE, 0,24 μg/l chloroform og i sand2 påvist 0,049 µg/l PCE. I 2000 r dr tillig konstatrt kraftig forurning md ura op til 180 mg/l N. Forurningn vurdrs at stamm fra spild llr tidligr værkstdsaktivittr. I 2004 påviss bnzin- og oliproduktr på µg/l og kvælstof (ura) 1,5-88 mg N/l. I 2014 påviss vd bygning BRC t indhold af totalkulbrintr på 46 µg/l, total kvælstof på 4,53 mg/l. Amtt oplysr, at Novo i 2005 har gang i frivillig oprnsning hrundr afværgpumpning i I 2006 afgravs oli- og slagg jordforurning. forst oprnsning af grundvandsforurning vd rduktiv dklorring i fbm forurning fra Sandtoftn 10/Nybrovj 83. Oprnsningn r undr optimring hos rgionn. Fortsat afværg 2015-? Amtt vurdrr i 2004, at forurningn md MBTE og ndbrydnproduktr kan udgør n risiko for områdts grundvandsrssourc og for indvindingn til Ermlundsværkt. Kommunn har i 2007 oplyst til, at dr ikk r påbudsmulighdr ovrfor grundvandt. prioritrr jndommn til offntlig indsats mn ikk indnfor d. Undrsøgls Ejndommn r prioritrt til offntlig indsats mn ikk indnfor. Undrsøgls Ejndommn r prioritrt til offntlig indsats (afværg), mn ikk indnfor d. Afværg Amtt har i 2005 vurdrt, at forurningn udgør n risiko ovrfor grundvandsrssourcn, mn da dr forg frivillig oprnsning vil amtt ikk prioritr lokalittn til offntlig indsats. Kommunn har ikk fåt bkræftt at dr r skt afværg af grundvandsforurning. Monitring tydr på t aftagnd indhold af ura. mldr i 2014, at jndommn r prioritrt til offntlig indsats, hvis dn frivillig indsats r afsluttt og ikk har håndtrt Historisk rdgørls og undrsøgls. Kommunn skal vurdr, om påbudsmulighdr r udtømt. Kommun og Rgion Vurdring af påbudsmulighdr 2015

10 Grusbakkn 15, tømrr/sndkrværkstd, maskinværkstd V2 Høj, bnzn Kortlagt i 2011 og undrsøglssrapport fra Dr r konstatrt TCE op til 34 µg/l 7-9 m.u.t. og 1,1,1 TCA på 2,6 µg/l 6-8 m u.t (ovr lrlag). I sandlag undr lr (måsk sand 2) i boring r dr ikk konstatrt klorrd opløsnmidlr vil undrsøg. Undrsøgls Indnfor d - forvntt Mstrloddn 35, Autoværkstd, undrvognsbhandling V2 Høj Kulbrintr, klorrd stoffr 1,6*10-7 0,0025 Kortlagt i I 2009 r dr påvist 0,33 μg/l TCE, 0,13 μg/l PCE, 1,2 μg/l TCA samt totalkulbrintr på 44 µg/l i 9-12m.u.t. mn i 15-18m.u.t. (sand2) r dr ikk målt nogt. vurdrr, at forurning ikk r afgrænst og kan udgør n risiko i fht grundvandt. Kommunn har i 2010 stillt påbud om undrsøgls af utæthd af oliudskillr, mn dnn vist sig tæt. Kommunn har ikk ydrligr påbudsmulighd. vil prioritr jndommn til offntlig indsats mn ikk indnfor. Undrsøgls Nybrovj 67, smdivirksomhd, kmisk fabrik, og fyrolitank V2 Høj, bnzn Kortlagt i 2011 samt undrsøglssrapport fra I trrænært grundvand ca. 2,5 m.u.t. r påvist 11 µg/l TCE, 1,2 μg/l PCE samt spor af cis og trans 1,2-DCE. TCE r påvist vd tidl. trikaranlæg. Forurning kun afgrænst mod vst, og r vurdrt at udgør n mindr risiko for grundvandt. vil undrsøg. Undrsøgls Indnfor d - forvntt Sandtoftn 3, 7, 7A-7B, maskinværkstd, lktronik fabrik, sprøjtlakring, fyrolitank V2 Høj Total kulbrintr, klorrd stoffr Kortlagt i Undrsøgls fra Påvist 620 µg/l total kulbrintr, 1,7 µg/l TCE, 0,13 µg/l PCE, 0,089 µg/l 1,1,1-TCA samt tolun på 0,022 µg/l i skundært magasin. Indhold af kulbrintr r vurdrt at udgør n risiko for grundvandt. Indhold af TCE kan komm fra nabogrund. vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk. Undrsøgls Smakkgdsvj 71, lktromotor- /apparatfabrik, pulvrsluknvirksomh d og ndgravt fyrolitank V2 Høj stoffr Kortlagt i Varsl om kortlægning og forurnundrsøgls vil undrsøg jndommn, fra Påvist 1,1,1-TCA på 3,5 μg/l og TCE på 1,2 μg/l i skundært mn ikk prioritrt indnfor grundvand.. Undrsøgls Ørngdsvj 2, Ørngd Transformrstation V2 Høj Kortlagt i DONG har lavt n rækk undrsøglsr. I 2004 r dr i smltvandssandt 4-7 m.u.t målt op til 680 μg/l TCE og 370 μg/l DCE. I 2012 r dr målt koncntrationr af VC i sandlagt på op til 170 µg/l, DCE på 131 µg/l, TCE på 190 µg/l på jndommn. I stoffr konstatrs liglds høj koncntrationr af klorrd på 0,038 ndstrøms aral Lyngbyvj 472, s ndnfor. DONG forst frivillig undrsøglsr og oprnsning (afgravning af kildområd og in-situ oprnsning vd stimulrt rduktiv dklorring). Oprnsning vil i inkludr kild, forurnfan inkl. ndstrøms aral på Lyngbyvj 472 (kommunns jndom). Oprnsning og monitring DONG Enrgy I priodn Hrrdsvj 63, Buddingvj 193, Glntgd Transformrstation V2, indldnd undrsøgls Høj Snoggdsvj 157, Gladsax, nabogrund forurnt (tidligr oplagsplads samt frmstilling af mailing), branch kmikali V1 Høj Snoggdsvj 159, Buddingvj , Gladsax, tidligr frmstilling af maling/lak, tidligr oplag af kmikalir V2 Høj, total kulbrintr stoffr Divrs undrsøglsr fra og p.t. afværgfornastaltningr udført af DONG. Dr r påvist kulbrint forurning op til µg/l og TCE op til 8,5 µg/l. I 2012 stod dr fri olifas i nogl af boringrn. Kortlagt i Muligt forurnt fra nabogrund Snoggdsvj 159/Buddingvj , hvor dr r konstatrt klorrd. opløsnmidlr i grundvandt. stoffr Fund af PCE, TCE og TCM i grundvand Uvist hvad r. DONG v. GEO fortagr frivillig undrsøglsr og fasopdlt oprnsning (afgravning, bioslurping og ndbrydning) Undrsøgls og dog primært af kulbrint forurningn. oprnsning DONG Enrgy 2015-? prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls Lillmosvj 4-138, Gladsax, H. Fritzbøgrs Mørtlværk og grusgrav, branch farvning/blgning V2 Høj stoffr Kortlagt i Fund af PAH, bly og nikkl i ovrfladjord. Fund af kulbrintr og bnzn ovr grundvandskvliattskritrir i grundvandt. prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls

11 Ørngdsvj 6, Lyngbyvj 472 V2 Mllm stoffr, kubrintr og bly Kortlagt i 2005 pga. jordforurning. Eftrfølgnd i 2012 r dr i fbm undrsøglsr og oprnsning af Ørngdsvj 2 konstatrt kraftig grundvandsforurning md klorrd opløsnmidlr, som md al sandsynlighd stammr fra transformrstationn. Påvist op til 146 µg/l DCE, 10 µg/l VC og 27 µg/l TCE. Amtt vurdrr i 2003, at jordforurningn ikk givr risiko for grundvandt og drfor r jndommn ikk prioritrt til offntlig indsats. Ny vidn om grundvandsforurning visr, at dr r risiko i fht grundvandsrssourcn. Forurning oprnss af DONG. Bhov for rvidrt kortlægning Oprnsning og monitring DONG Enrgy I priodn Gntoft Lossplads, Nybrovj 2, Hagdornsvj 1, 2, 4, Lagrgdsvj 1 V2 Mllm Kulbrintr, bnzn Gntoft Lossplads, Nybrovj 45, bnzinstation V2 Mllm MTBE, bnzin Grusbakkn 2 og 10, Sandtoftn 10-10A, Maskinfabrik Rustfri Stålmontag, autoværkstd og fyrolitank V2 Mllm Bnzn, klorrd stoffr Kortlagt i 2005 af amtt. Monitrnotat fra før 2007 og Dr r i 2013 konstatrt indhold af TCE på max 1,2 μg/l, VC på 0,51, og Nikkl på 20 mg/l og klorid på op til 430 mg/l. Vd sydvstlig kant af lossplads v. Nybrovj 45 (bnzinstation) r dr tidligr konstatrt høj indhold af kulbrintr og i 2013 konstatrs indhold af MTBE på max 7,9 µg/l og bnzn på 14 µg/l. Kortlagt i I undrsøglsr fra 2010 r påvist total kulbrintr på 450 μg/l og TCE på 12 μg/l i skundært magasin. monitrr for udvikling i grundvandt, snst I 2015 rvurdrr rgionn omfang af fortsat ovrvågning. For Nybrovj 45 (dl af Gntoft lossplads, bnzinstation) oprnss kild til grundvandsforurning samt grundvandsmagasinr for bnzin af Statoil ftr aftal md kommunn. Dybrliggnd (sand2) grundvandsforurning samt ndstrøms grundvandsforurning oprnss ikk. Dr vil sk frmadrttt monitring ftr aftal Oprnsning og md kommunn. monitring vurdrr i 2010, at dr ikk r bhov for vidr indsats. Grundvandsforurning fra jndommn må antags at bliv opfangt vd ndstrøms afværg af naboaral Rvurdring af monitring 2015 Ingn offntlig indsats Statoil I priodn Gammlmosvj 48, Sandtoftn 11, Smdjværkstd, sprøjtlakring samt snr lktronikfabrik og frmstilling af maskinpakningr mv. Tillig olitank V2 Mllm Bnzn Mstrloddn 23, Erhvrvsvaskri Kitko Kittlsrvic, bnzintankn-anlæg samt ndgravd olitank l og V1 Mllm stoffr, bnzn Kortlagt i Undrsøglsr fra 2010 visr, at dr r påvist spor af PCE på 0,35 μg/l, i dt øvr skundær magasin, mn ikk i dt ndr skundær magasin 8,5-10,5 m u.t. Dr r påvist olikomponntr i jord og oli/klorrd i porluftsprøvr. I undrsøglsr fra 1998 r påvist olikomponntr i grundvand. Kortlagt i Dr r i 2007 bortskafft forurnt jord fra matrikln i fbm anlægsarbjdr. vurdrr, at forurningn ikk udgør risiko for grundvand, og rgionn vil ikk prioritr jndommn til offntlig indsats. Ingn offntlig indsats vil undrsøg jndommn, mn dt r ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Sauntsvj 11-13, Dansk Plastic Emballag, NOVO Nordisk V2 Mllm Bnzn Kortlagt i 2001 af amtt. I kortlægnbrv frmg, at koncntration af totalkulbrintr hrundr BTX r i 1990 målt til 183 μg/l. Amtt vurdrr i 2001, at jndommn prioritrs til vidr undrsøgls i forvntt mldr i 2014, at jndommn fortsat r prioritrt til offntlig indsats, mn offntlig indsats skr dog ikk indnfor dn kommnd rækk. Undrsøgls Brogdsvj 32-34, tankstation (MTBE blv først anvndt fra midtn af 1980 rn) V2 Mllm Vinagrvj 2, Ørngdsvj 15-19, gnbrugsstation V1 Mllm Bnzn, bnzin Tungmtallr, tungr kulbrintr, PAH og klorid. Kortlagt i 2002 af amtt. OM har oprnst i 2000, mn ftrladt kulbrintr i jordn på ca. 450 mg/kg. I undrsøgls (Kampsax) fra 1999 r dr fundt µg/l totalkulbrintr i skundært grundvand. Dr r brgnt n xyln flux på 234 g/, mn amtt afvisr dnn som ralistisk. Kortlagt i tilladlsr fra 2011 og 2013 til tablring af ny gnbrugsstation og andt anlægsarbjd. I dt trrænær grundvand r dr målt mg/l klorid (undr gammlt saltlagr) Amtt vurdrr i 2002, at rstforurningn md bnzin og BTEX ikk udgør n risiko for områdts grundvandsrssourc og drfor ikk prioritrs til offntlig indsats. mldr i 2014, at salt ikk Ingn offntlig indsats tidligr har vært prioritrt i forhold til offntlig indsats. Ejndommn r prioritrt til offntlig indsats mn ikk indnfor d. Undrsøgls

12 Mstrloddn 7, Gntoft, jndomsslskab, formntlig tilkørt forurnt fyldjord V2 Mllm Bnzn Kortlagt i 2003 af amtt. Dr r i 2003 påvist µg/l total kulbrintr og 43 µg/l o-xyln i skundært grundvand. Amtt vurdrr i 2003, at dr r risiko i fht grundvandt. Amtt rsumrr at kommunn har mddlt, at d ikk har påbudsmulighd. Amtt mddlr at jndommn r prioritrt til offntlig indsats, mn jndommn r ikk mdtagt til offntlig indsats indnfor d. mldr i 2014, at såfrmt risikon i fht grundvandt r uændrt, r dr stadig offntlig indsats. Undrsøgls C. L. Ibsns Vj 62, gartnr- og vjmandsplads V2 Mllm Bnzn, (psticidr?) Kortlagt i 2005 af amtt. I undrsøgls fra 2002 r dr påvist 50 μg/l total kulbrintr i dt trrænnær grundvand. (Dr r ikk målt for andt) Amtt vurdrr i 2005, at forurningn kan stamm fra nabogrund (fjrnvarmcntral md 2 stk l olitank). Forurning vurdrs at udgør n risiko ovrfor grundvandsrssourcn, mn ikk dn nuværnd indvinding til drikkvand. Områdt r prioritrt til offntlig indsats, mn r ikk mdtagt i rgionns g indnfor d. Undrsøgls Grusbakkn 9, maskinfabrik, værkstd, værkstdsfabrik, autoværkstd V2 Mllm Bnzn, kulbrintr Kortlagt i Indldnd undrsøgls fra 2009 visr, at dr r målt høj porluftskonc. af total kulbrintr op til μg/l. Påvist 6,0 µg/l kulbrintr i skundært grundvand, spor af tolun, thylbnzn, xyln, chloroform. Hrudovr acton og isopropanol undr kvalittskritrir i skundært grundvand vurdrr i 2010, at dr ikk r bhov for vidr indsats. Evntull forurntoffr fra lokalittn må forvnts opfangt vd afværgn Sandtoftn 10/Nybrovj 83 Ingn offntlig indsats Nybrovj 58, Knæbjrgt Havforning, tidligr glasvirksomhd, ntrprnør-, finmkanisk virksomhd,maskinsndk ri m, sprøjtmaling, autoværkstd, (vt. rnsri/affdtning), samt ndgravd olitank. V1 Mllm Bnzn Kortlagt i vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Stolpgdsvj 16, Vognmandsvirksomhd, autoværkstd V2 Mllm Kulbrintr, MTBE V2 kortlægnbrv fra Undrsøgls fra 2010 visr indhold af total kulbrintr op til 490 μg/l. Forurning r ikk ndligt afgrænst. vurdrr, at forurningn kan udgør risiko for grundvandsrssourcrn. Dr r i givt hnholdsvis undrsøglss- og oprnsnpåbud til oprnsning omkring utæt oliudskillr, og oprnsning v afgravning af 24 t jord r skt i Dr r fortsat stor rstforurning, og kommunn kan ikk påbyd dt oprnst. I 2013 mddlr rgionn til grundjr, at jndommn r prioritrt til offntlig indsats mn først om mang. Undrsøgls Lyngbyvj , Bomportn 3-9, autoværkstd, autolakring, trykkri V2 Mllm Kortlagt i Dr r i 2009 konstatrt 0,02 μg/l PCE, 0,05 μg/l stoffr 35 0,15 TCA, 1,2 μg/l chloroform i m.u.t. I kortlægnbrv vurdrr rgionn, at forurning ikk udgør væsntlig risiko i fht grundvand. I 2009 har kommunn vurdrt, at dr ikk r påbudsmulighd. vil ikk prioritr vidr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Brogdsvj 44, bilforhandlr/autoværkst d fra V1 Mllm Bnzn, klorrd stoffr Kortlagt i 2008 Ejndommn r prioritrt til offntlig indsats mn ikk mdtagt i rgionns g indnfor d. Undrsøgls Mstrloddn 1, Malrværkstd/industrilak ring V2 Mllm Bnzn, klorrd stoffr Kortlagt i Dr r i 2009 fundt totalkulbrintr i grundvandt op til 500 μg/l, 0,5 µg/l TCA og 0,79 µg/l PCE i dybdn ca. 12 m.u.t. vurdrr, at dr ikk r risiko i fht grundvand og vil ikk prioritr til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats

13 Mstrloddn 41, sndkr- og autolakrværkstd, off-st trykkri, fyrolitank V2 Mllm stoffr Kortlagt i Undrsøgls fra visr indhold af TCE på 1,2 µg/l i skundært grundvand (7,5-9,5 mut) placrt vd tidligr sprøjtkabin vurdrr, at dr ikk r risiko i fht grundvand og vil ikk prioritr til ydrligr offntlig indsats. Ingn offntlig indsats Nybrovj 69, autoværkstd fra V1 Mllm Bnzn Kortlagt i vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Nybrovj 59, vognmandsvirksomhd md bnzin-/disl tanknanlæg, p.t. autoværkstd V1 Mllm Kulbrintr, bnzn Kortlagt i 2008 vil undrsøg jndommn, mn jndommn r ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Brnstorfflund Allé 52, villaolitank V2 Mllm Kulbrintr, bnzn Kortlagt i Dr r ikk udtagt vandprøvr. Jordprøvr visr forurning på t mindr aral i 1,5-4,5 m.u.t. vurdrr at forurningn kan udgør n risiko ovrfor grundvandt, og prioritrr jndommn til offntlig indsats, mn ikk indnfor dn kommnd rækk Undrsøgls Omkring Jægrsborg Allé 150A, Jægrsborg kasrn V1 Mllm Jægrsborg All , Ermlundsvj 84, bnzinsalg fra , V1 Mllm Tungmtallr, oli og opløsnmidl r. Kulbrintr og PAH V1-kortlagt i Udkast til V2 kortlægning i har i 2013 lavt undrsøglsr. Dr r påvist total kulbrintr på 400 µg/l i øvr skundært grundvand 1-3 m u.t., xyln på 0,048 µg/l og TCE på 0,13 µg/l i ndr skundært grundvand 7,5-9,5 m u.t. Dt r vurdrt, at dr ikk r risiko ovrfor grundvand og rcipint i områdt. Kortlagt i 2005 af amtt. Tankn r opgravt. Dr r ikk udtagt vandprøvr mddlr i udkast til V2- kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til vidr undrsøgls mn ikk indnfor d. Undrsøgls Amtt vurdrr at forurningn ikk udgør n risiko ovrfor grundvandt. prioritrr jndommn til offntlig indsats. Undrsøgls Jægrsborg Allé 150 M, Jægrsborg kasrn V2 Mllm PAH, tungmtallr og kulbrintr Kortlagt i Dr r ikk udtagt vandprøvr vurdrr at forurningn kan udgør n risiko ovrfor grundvandt, og vil fortag undrsøglsr, mn kan ikk sig hvorn. Undrsøgls Jægrvangn Fyrolitank-olilugt i trappopgang V1 Mllm Kulbrintr /bnzn Kortlagt i vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Jægrsborg All 166, Ermlundsvj 105, Schæffrgdn. Tidligr fyrolitank. V2 Mllm Kulbrintr/bnz n Kortlagt i Et mindr områd omkring olitankn r kortlagt på V2. Vandprøvr vist t indhold af totalkulbrintr på op til 39 μg/l ca. 3 m.u.t. vurdrr, at forurningn ikk udgør n risiko ovrfor grundvandt. Ingn offntlig indsats Skjoldagrvj 40-44, bbolssjndom, l olitank V2 Mllm Bnzn Avnsøvj 5, rstforurning ftr oprnsning af villaolitank V2 Mllm Kulbrintr/kulbr intr Brogdsvj 61-63, fabrik md ndgravd tank til fyroli, smøroli og bnzin fra V1 Mllm Kulbrintr Kortlagt i Brogdsvj 85, børninstitution V2 Mllm Kulbrintr, bnzn og tungmtallr C. L. Ibsns Vj 51 n V2 Mllm Oli, bnzin Kortlagt i 2003 af amtt. Undrsøgls fra 1998 visr oli i jordn, mn dr r ikk udtagt prøvr af grundvandt. Kortlagt i Et mindr aral r V2 kortlagt og nuancrt til F0. Vandprøvr har vist t indhold af kulbrintr på op til 67 μg/l ca. 2,5 m.u.t. Kortlagt i Vandprøvr i dt trrænnær magasin har vist t indhold af kulbrintr på op til 74 μg/l. Amtt vurdrr i 2003, at dt ikk kan udlukks, at dr kan vær risiko for grundvandt. Områdt r prioritrt til vidr indsats, dog ikk indnfor d. Undrsøgls vurdrr, at dr ikk r risiko vd at ftrlad rstforurningn og vil drfor ikk fortag sig ydrligr. (Grundvandt nævns ikk) Ingn offntlig indsats mldr i 2008, at jndommn hørr undr offntlig indsats. Undrsøgls vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Lyngbyvj 418, srvicog bnzinstation fra 1955 til omkring V1 Mllm Bnzin Kortlagt i Dr r ikk udtagt vandprøvr. vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls

14 Brogdsvj 133, vrsrnd påbudssag om oliforurning fra villaolitank V2, vidrgånd undrsøgls r Mllm Kulbrintr Kortlagt i 2002 af amtt, t lill aral r kortlagt på V2, mn forurningn har t langt størr omfang. Dr r i 2012 målt op til 4100 μg/l total kulbrintr i trrænnært grundvand. I 2013 r dr ikk fundt kulbrintr i dt dybr skundær magasin 6,5-8,5 m u t. Påbudssag vrsrr - kommunn har påbudt fortsat ovrvågning frm til Monitring Grundjr - vrsrnd påbudssag 2015-? Vangd Bygad 40, bnzinstation sidn V1 Mllm MTBE og bnzn Kortlagt i I dt skundær magasin r fundt 0,25 µg/l MTBE mn ikk totalkulbrintr llr bnzn ovr dtktionsgrænsn. prioritrr jndommn til offntlig indsats, mn ikk indnfor d. Undrsøgls Rgion Mstrloddn 26, oliudskillr md tilhørnd dislolitank, bholdr til oliopsamling og n 14 gamml olitank, n kmikalioplagscontainr V2 Mllm Oli, tungr Maribjrgvj 1 og Lyngbyvj 485, nuværnd kirkgd, ndgravd olitank V1 Mllm Bnzn brv fra 2008 Ørngdsvj 21, 23-71, matrialgd, fritidscntr, bolig V2 Mllm Ørngdsvj 21, Jægrsborg Vandtn, Jægrsborg Fritidscntr V2 Mllm Bnzn Kortlagt i 2002 af amtt - mindr kortlagt aral. I undrsøgls fra 1999 r dr konstatrt indhold af tung, immobil olikomponntr i jordn. Ikk undrsøglsr af grundvand. Amtts kortlægnbrv fra Fund af oli, PAH og bly i ovrfladjord, fund af tungmtalforurning 2 m u.t. Kortlagt i Undrsøglssrapport fra Dr r i 2002 skt spild fra fyrolitank (rørføring stammnd fra tank på Jægrsborg Station) som r dlvist oprnst. Dr r i 2002 konstatrt indhold af totalkulbrintr på 130 µg/l. Amtt vurdrr i 2002, at dr ikk r risiko i fht grundvand. Amtt prioritrr ikk jndommn til offntlig indsats. Ikk offntlig indsats vil undrsøg jndommn, mn ikk prioritrt indnfor dn rækk Undrsøgls Amtt vurdrr i 2011, at jndommn ikk prioritrs til offntlig indsats Amtt vurdrr i 2003, at jndommn ikk prioritrs til offntlig indsats. Ikk offntlig indsats Ikk offntlig indsats Klampnborgvj 37, oliforurning fra villaolitank V2 Mllm Kulbrintr Kortlagt i I vandprøvr fra 2009 r påvist oliindhold på og μg/l 6-8 m.u.t. vurdrr, at forurningn kan udgør n risiko ovrfor grundvandt. r i gang md undrsøglsr. Undrsøgls Buddingvj 165A-C, 167 A-B, Gladsax, tidligr trævar-fabrik og maskinfabrik/værkstd V1 Mllm Kulbrintr, klorrd opløsnmidl r? Kortlagt i mddlr i kortlægnbrv, at jndommn prioritrs til undrsøgls (kun dn dl dr anvnds til bolig). Ikk på rgionns list nu llr indnfor. Undrsøgls Gammlmosvj 101, srvicstation, Gladsax V2 Mllm Kulbrintr Manglr kortlægnbrv. Undrsøgls Gammlmosvj 109, Gladsax V1,V2 Mllm Kulbrintr Manglr kortlægnbrv. Historik Vadgdsvj 100, Gladsax V2 Mllm Oli Manglr kortlægnbrv. Afværg X, uhld, Gladsax V1 Mllm Manglr kortlægnbrv Kong Hans All 109, olitank, Gladsax V2 Mllm Oli Manglr kortlægnbrv. Historik Nils Lyhns All 17, Gladsax V2 Mllm Kulbrintr Manglr kortlægnbrv Elldaln 6, Gladsax V2 Mllm Oli, bnzin Manglr kortlægnbrv. Undrsøgls

15 Punktkildr i Ermlund og Lyngby Ermlundn - Lyngby kommun Kortklægning snummr Adrss Samlt U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr for grundvand\punktkildr\punktkildr i oplandt til Lyngby og Ermlund Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning Status for indsats Frmtidig indsats Ansvarlig part Hvorn (frist?) Jægrsborg Dyrhav Fyldplads, Jægrsborgvj 53 og Hvidgdsparkn 69 D V2 Høj Bnzn (ch opl) Ermlundn r ikk udført r ikk udført Lossplads. Fund af oli-bnzin i jord. Liggr i båd LTK og Gntoft. Tidligr fyldplads md jordfyld, slaggrstr, murbrokkr, havaffald og vt. kmikaliaffald. Hl dpott r m2. Afdækningn r jordfyld og muld. Anvnds som grønt områd. Pladsn r n dl af dn tidligr fæstnkanal bliggnd mllm Hlsingør Motorvjn og Ermlundsvj. Supplrnd rgistrrundrsøglsr 1995, dr udtags én vandprøv udn spor af ch. opl. Amtt vurdrr ikk, at dr r forurntruslr ovrfor dt primær grundvand llr dn nuværnd aralanvndls og prioritr ikk, at dr udførs ydrligr undrsøglsr. Kortlagt Prioritrs højt i LTK grundt fund af chl. opl. i Gntoft. har rdgjort for, at jndommn Jægrsborg fylddpot r indplacrt i RH's g til vidrgånd undrsøgls, mn ikk indnfor d. Nordvand påtænkr tablring af monitrboring da d r bkymrd for indvindboringrn. Etablring af ovrvågnboringr og monitring. Nordvand Nørgaardsvj 24 V2 Høj ch opl. Ermlundn 630 g/ 5,1g/ Rnsrir 1905? Farvri Kraftig forurning af dt skundær grundvand kan udgør n risiko for dt primær grundvand. Afværgprojkt md jordvntilring og grundvandsoppumpning igangsat i slutningn af (bskrvt i rapp. af ). Afværginsatsn ovr for forurningn vd Nørgdsvj 24 i Lyngby blv rvurdrt i afværgboringr flytts længr ndstrøms. Grundvandsanalysr (fra virksomhdns gn boring) for phnolr, klorrd opl. BTEX'r og TCE m.m. visr, at dr kun få gang sidn 1986 r påvist forurning i prøvrn, og slt ikk sidn (s ovrsigt i sagn D2738). Afgrænsnd undrsøglsr planlagt af RH i 2013/2014. Kortlagt Dr afværgpumps ca. 10 kg pr. dn samld forurnmass forvnts at udgør kg. Snst afværgrapport r fra RH vurdrr: Afværgningn forg ikk tilfrdsstillnd idt dr ikk r hydraulisk kontrol md områdt. Afværg påg som n dl af dn offntlig indsats. Rvurdring af afværg oprnsning/afværg Carlshøjvj 53 V2 Høj Ch opl. + oli + Bnzn Ermlundn 940 g/ 9 g/ Kortlagt Rnsrir /80. Formntlig spild vd opbvaring af råvarr og affald. B-værdir for Triklorthyln og Ttraklorthyln ovrskrdt. Kvalittskritrir for bnzn og disloli ovrskrdt i porluft. Dr r ikk fundt forurning i jordprøv.dr r påvist forurning md PCE i porluftn undr gulv af tidligr rnsribygning, samt i porluftn udn for Dr skal sk n rvurdring af dn pågånd afværg som n dl af dn offntlig indsats. Rvurdring af afværg

16 Punktkildr Kortklægning i Ermlund Adrss og Lyngby snummr Samlt Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr Status for indsats Frmtidig indsats for grundvand\punktkildr\punktkildr Ansvarlig part i oplandt Hvorn til Lyngby (frist?) og Ermlund Gyldndalsvj 14, Kmica V2 Høj PCE + TCE + Bnznr Ermlundn 0,17 g/ 0,003 g/ Kortlagt Tidl. rnsri samt autoværkstd. Formntlig trpntinspild samt oli- og bnzinspild. B- værdi i porluft ovrskrdt for triklorthyln og ttraklorthyln samt ovrskridlsr af kvalittskritrir for bnzn og bnzin. Ovrskridlsr af bly i jordprøv. 1998: Dr r konstatrt forurning af dt skundær grundvand md minralsk trpntin på op til µg/l, samt C3-alkylbnzn på op til 500 µg/l og BTEX på optil 43 µg/l (hraf bnzn i.d.). Dsudn r påvist chlorrd opl. midlr md optil 6,2 µg/l TCE. Risiko for grundvand vurdrs lav. Ingn risiko for rcipint. Amtt har ønskt at bvar n dyb boring (B13, DGU ) på grundn, som skal indgå i n samlt ovrvågning af vandkvalittn i Lyngby-områdt. Dr finds på sagn ikk målingr ftr Dt frmg af Jupitr at dr r udtagt prøvr i offntlig indsats. Vurdrt i 2010 at dr ikk r ydrligr offntlig indsats. Monitring Hollandsvj 7A V2 Høj Oli, BTEX, Chlorrd opløsning smidlr Ulrikknborg Plads 1 V2 Høj PCE + TCE + ndbrydni ngs produktr Ermlundn 0,045 g/ 0,07 mg/ Tidl. jrnstøbri Autolakring Dr r undrsøgt for BTEX, oliproduktr og mtallr. Dr r i jordprøvr til 1 m.u.t. målt forhøjt indhold af bly ( mg/kg) og Disl ( mg/kg ts), samt fri olifas i vandprøv fra 2,1-6,1 m u.t. Forurningn md oli vurdrs at vær vrtikalt afgrænst til 6,5 m u.t. Dr r påvist forhøjt indhold af PCE (6,0-42 ug/m3) i porluft og indhold af PCE, TCE og Ermlundn 173 g/ 0,23 g/ Kortlagt Affaldsdpot og fra 1964 rnsri. Uhnsigtsmæssig opbvaring af råvarr og affald. Ovrskridlsr af kvalittskritrir for TCE, PCE, bnzn og total kulbrintr (bnzin, aromatr) i porluft. Forurninggsnivaut modrat. Formntlig n hvis udbrdls undr bygningn. Risiko for grundvand. Lill risiko for indklima. Ingn risiko for rcipint. I 1998 påviss indhold af ch.opl. på optil µg/l i trrænnært GV. I 1999 påviss indhold af PCE+TCE på 3,7 µg/l i dybr boring (filtr m u.t.) - forurnign gnfinds ikk 12 mtr ndstrøms (nord) (Rapport frmsndt i brv af 23/8-99). I brv af 10/6-02 r jndommn kortlagt på V2, samtidig md, at aralt r udvidt til at omfatt n dl af vjmatrikln 7000 a, dr r offntlig vjaral. Vandkvalittn vil bliv ovrvågt løbnd, dr r data frm til offntlig indsats. Ovrvågning påg/ snst monitring 2012/ rvurdring 2013 Monitring påg Odinsvj 7 V2 Høj Ch opl. + oli + Bnzn Sorgnfrigdsvj 78, 80;Lyngvj 2, 4, 6 Ermlundn 0,4 g/ Autoværkstd. 2008: Indldnd undrsøglsr. Dr r påvist ch opl. I grundvand og porluft. Samt jordforurning md oli, tjærrstoffr og mtallr. Indldnd undrsøglsr 2012: dr påviss TCE optil 800 µg/m3 i porluft og ch opl optil 9,5 µg/l i grundvand. Flux til sand2 to for TCE finds i rapport fra Tvivl om afgrænsning og kild af grundvandsforurning. Kortlagt 2013 offntlig indsats. V2 Høj ch opl. Ermlundn 7,9 g/ 0,0048 g/ Rnsri: Undrsøglsr 2006: dr påviss Ejndommn indg i dn offntlig i porluft op til µg/m3 PCE og i grundvand op til indsats. 25 µg/l PCE (25 m u.t.). Forurningn i grundvandt r ikk afgrænst. dn filtrsatt boringn r ikk sat ndstrøms forurningn i porluftn, så højr værdir kan ikk afviss. Dr finds ikk trrænnært grundvand på jndommn. Risikovurdring fra rapport: Dr skr n uaccptabl påvirkning af grundvandt undr lokalittn. Kortlagt 2006.I sommrn 2014 udført n vidrgånd undrsøgls af forurningn. undrsøglsr 2015 ikk fastsat 2

17 Punktkildr Kortklægning i Ermlund Adrss og Lyngby snummr Samlt Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr Status for indsats Frmtidig indsats for grundvand\punktkildr\punktkildr Ansvarlig part i oplandt Hvorn til Lyngby (frist?) og Ermlund Klampnborgvj 235- V2 Høj Ch. Opl., 239 oli, bnzn Ermlundn 22 g/ 0,04 g/ Rnsri/vaskri / Spild fra olitank og tilhørnd rørføringr. Vd d indlnd forurnundrsøglsr i august 2005 og forurnundrsøgls i 2006, blv dr påvist klorrd opløsnnmidlr i porluft (op til ca µg/m3) og i grundvand (2,8µg/m3 PCE), samt olikomponntr i grundvandt (total kulbrintr på 46 ug/l). Dr r mindr risiko for grundvandt og aralanvndlsn. Kortlagt 2006 offntlig indsats. indldnd undrsøgls Glacist 46A (Lyngbyfortt) V1 Høj Ch opl. + oli + Bnzn Ermlundn Lyngby Fortt. Farv og Lakfabrik 1938-?. Actonfabrik?-1944, dsudn oplysningr om n marmladfabrik og n lktronikvirksomhd. Historik Indldnd forurnundrsøglsr Indhold i porluft af olistoffr på optil µg/m3 og TCE optil 310 µg/m3 dsudn påviss PCE og flr ndbrydnproduktr ovr kritrirn. dr påviss spor af ch opl og oli i grundvand. offntlig indsats og prioritrt til undrsøgls indn for d. undrsøglsr indn for d Klampnborgvj 203 (samhørnd md Klampnborgvj 205) V2 Høj ch opl + ndb. + bnzn og oli Ermlundn ingn kild på jndommn ingn kild på jndommn Maskinfabrik og mballagfabrik ( ). Forurningn vurdrs at stamm fra nabo virksomhddr (Rnsri Nørgaardvj 24 og Lækkt olitank på Nørgaardsvj 29). 2008: indldnd forurnundrsøglsr. Dr påviss totalkulbrintr i jord på mg/kg TS. I grundvandt påviss oli optil µg/l og bnzn optil 880 µg/l, samt ndbrydnproduktr af ch opl., hrundr vinylchlori i optil 370 µg/l. dr udførs afværg på jndommn. Kortlagt 2009 offntlig indsats og prioritrt til undrsøgls indn for d. RH: N forurningn undrsøgs, skal forurningn afgrænss, og i dn forbindls vil på nabojndommn ( ) også bliv undrsøgt, hvis dt sr ud til at forurningn ikk r afgrænst ind mod dnn jndom. undrsøglsr indnfor d Klampnborgvj 205 (samhørnd md Klampnborgvj 203) V2 Høj ch opl + ndb. + bnzn og oli Ermlundn Maskinfabrik og mballagfabrik ( ). Forurningn vurdrs at stamm fra nabo virksomhddr (Rnsri Nørgaardvj 24 og Lækkt olitank på Nørgaardsvj 29). 2008: indldnd forurnundrsøglsr. Dr påviss totalkulbrintr i jord på mg/kg TS. I grundvandt påviss oli optil µg/l og bnzn optil 880 µg/l, samt ndbrydnproduktr af ch opl., hrundr vinylchlori i optil 370 µg/l. dr udførs afværg på jndommn. Kortlagt 2009 S Dr r afværgpumps på jndommn, så vidr undrsøglsr har ikk høj priortt. vt. undrsøglsr indnfor d Lyngby Hovdgad (s også ) V2 Høj oli, bnzn, MTBE Ermlundn 2013 kortlag og nuancrt på F : dtailsalgsanlæg, hrundr autoværkstd og srvicstation md smørhal, oliudskillr, ndgravd tank mv. 1987: all ndgravd tank fjrns i forbindls md byggri, bund af udgravning r konstatrt rn. har udført undrsøglsr af jord og grundvand i 2013 og konstatrt kraftig forurning md oli og chlorrd i grundvandt. offntlig indsats og dr har vært udført indldnd undrsøglsr. Dr r ikk planlagt ydrligr undrsøglsr. Dr r n igangværnd monitring. 3

18 Punktkildr Kortklægning i Ermlund Adrss og Lyngby snummr Samlt Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr Status for indsats Frmtidig indsats for grundvand\punktkildr\punktkildr Ansvarlig part i oplandt Hvorn til Lyngby (frist?) og Ermlund Lyngby Lossplads V2 Mllm BTEX Ermlundn r ikk udført r ikk udført Fyldplads, dl af lossplads. V2 kortlagt Skundært grundvand forurnt md bl.a. alkylbnznr, PAH r, phnolr og chlorrd opl. Primært grundvand ikk p.t. blastt bskyttt af 40 m lr. Følgnd jndomm r indholdt i kortlægningn: Firskovvj 2, Firskovvj 4, Firskovvj RH planlæggr ikk ny undrsøglsr. Dsudn rvurdrr RH dn ksistrnd (gas)afværgdtt af hnsyn til nærliggnd boligr. Dr monitrs på grundvandt, dtt skr samlt for lokalittrn og Jægrsborgvj 53 - dl af Lyngby Lossplads V2 Mllm Oli/BTEX Ermlundn Firskovvj 1, 7-15 og Firskovvj 1, 5b + 5ui - Fyldplads, dl af lossplads. Kolonihavr. PAH og oli i grundvand og jord + tungmtallr og gas i jord. Firskovvj Firskovvj (rapport 2005: konstatrt oli og bnzn i skundært grundvand - grundvandt bskytts af 45 m morænlr og n afværgboring mllm jndommn og d nærliggnd indvindboringr). ing 2002: not Grundvand ovrvåg. Rvurdring af dn ksistrnd Rvurdring af grundvandsmonitring. Samlt grundvandsmonitring rvurdring for lokalittrn og RH planlæggr ikk ny undrsøglsr. Dsudn rvurdrr RH dn ksistrnd (gas)afværgdtt af hnsyn til nærliggnd boligr Buddingvj 85, Nybro Fabrikkr V2 Høj Ch opl. + oli + Bnzn Ermlundn 0,25 g/ 0,0017 g/ Nybro Fabrikkr. Frmstilling af plastproduktr. Frmstilling af møblr. Frmstilling af radiatorr og kdlr til cntralvarmanlæg ?. Dr r påvist forurning md TCE, PCE og TCA i porluftn på hhv. 215, 60 og 78 µg/m3. I undrsøglsn (KA, 1998b) r dr påvist indhold af TCE i dt skundær grundvand i boring B107 udført på nabojndommn Nybrovj 129. Ifølg (KA, 1998b) strømmr dt skundær grundvand mod nordvst, hvorfor kildn til forurningn vurdrs ikk at stamm fra Buddingvj 85, som liggr sydvst for boring B107. I vandprøv udtagt på lokalittn (B8) sydvst for boring B107 r dr ikk påvist indhold af chlorr-d opløsnmidlr. Kildn til dn konstatrd forurning md trichlorthyln, konstatrt på Nybrovj 129, knds ikk, mn dt må antags at dn r placrt opstrøms for boringn, dvs. sydøst for Buddingvj 85. kortlagt pa grund af fund af oli i jord 717 mg/kg afgrænst indn for 6 x 8 mtr. Kortlagt offntlig indsats og har vurdrt at punktkildn ikk udgør n risiko. Dr skal dog fortsat vær forkus på dn opstrøms forurning md ukndt kild. Dr skal fortsat vær fokus på lokalittn ifht. forurning fra dn opstrømskild. Dtt vil vær n opgav for kommunn Jægrsborgvj V2 Mllm Chlorrd opløsning smidlr Ermlundn 98 g/ 1,5 g/ Grundvand. Undrsøgls (jan. 98) visr klorrd opløsnmidlr (triklorthyln og ttraklormthan) i porluft og trrænnært grundvand, samt minraloli. Forurningn vurdrs at vær udbrdt til stor dl af jndommn. Risiko for indklima, modrat risiko for grundvand. Tungmtallr givr ikk risiko vd slv følsom anvndls.ny undrsøgls i sptmbr 1998: Undrsøglsn visr, at forurningn ikk udgør n risiko for grundvand llr nuværnd aralanvndls. offntlig indsats, mn dt r uklart hvilkn indsats dr udførs llr påtænks udført Buddingvj V2 Mllm MTBE/ Bnzn Ermlundn Kortlagt Srvicstation ca dd. 2003: dr påviss bnzin i grundvandt op til µg/l. 2004: dr påviss i grundvandt bnzin optil µg/l og MTBE optil µg/l samt fri fas i flr boringr. 2005: påbud om ydrligr undrsøglsr. LTK skal følg op på dtt påbud. offntlig indsats. vil vurdr jndommn n dn frivillig indsats r afsluttt. Dr skal følgs op på påbud fra Kommun Indnfor d 4

19 Punktkildr Kortklægning i Ermlund Adrss og Lyngby snummr Samlt Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr Status for indsats Frmtidig indsats for grundvand\punktkildr\punktkildr Ansvarlig part i oplandt Hvorn til Lyngby (frist?) og Ermlund Lyngbygdsvj 138A V2 Mllm MTBE/B nzn Ermlundn Kortlagt Srvicstation 1964-dd. Undrsøglsr i 2003, og 2004/2005. Dr påviss ikk grundvand indn offntlig indsats. for d øvr 8 mtr. Dr r påvist indhold af oli i jordn på optil mg/kg Ts, samt mindr indhold af ch opl i jord vd oliudskillr. Dr r påvist lill indhold af MTBE i porluft. Dr r i 2005 oprnst ton jord, ftrladt skønsmæssigt 41 kg kulbrintr i jordn og tablrt passivvntilring undr ny bygning. Ingn ydrligr off. indsats Firskovvj 22 V1 Mllm Oli, bnzn Ermlundn FDM tstcntr 1991 til i dag. Dsudn har dr liggt affaldsdpot og kmikaliaffaldsdpot på omkringliggnd aralr. Ejndommn r formodntlig n dl af tidligr Lyngby Lossplads. Kortlagt 2009 på V1 offntlig indsats og r prioritrt til V2-undrsøgls på t tidspunkt. undrsøglsr. 5

20 Punktkildr i Ermlund og Lyngby Lyngby Kortklægning snummr Adrss Samlt U:\tknik\tfdrift\Miljø_og_Vj\Jord_og_grundvand\Sagr\Emn\Grundvand\indsatsplanr for grundvand\punktkildr\punktkildr i oplandt til Lyngby og Ermlund Flux - sand 2 Flux - primært Oplysningr om forurning Status for indsats Frmtidig indsats Ansvarlig part Hvorn (frist?) Kastanivj 8, Kmika, V2 Høj PCE + TCE + oli + bnzn Lyngby/Ermlun dn 0,55 g/ 0,16 mg/ Rnsri ( ). 1999: Omfattnd forurnignsundrsøgls. Spor af ch. opl. og ltt kulbrintr i grundvand. Oplysningr om udsivning fra l ndgravt tank, mindr jordforuning oprnst. Ejndommn r prioritrt til indldnd undrsøgls undr dn offntlig indsats. indldnd undrsøgls Mortonsvj 32 (tidligr i LTK kaldt nr. 18) V2 Høj Ch opl. + oli + Bnzn Lyngby ingn sand 2 14 g/ Tidl. maskinindustri og tknisk Skol. 1997: undrsøgls påvisr disl i jord (optil mg/kg TS) og i grundvand (2.820 µg/l). 2000: undrsøglsr påvisr ch opl. (SUM µg/l, hrundr vinylchlorid: 253 µg/l). Forurning undr byggflt afgravs i LTK har i fbm. boligbyggri på jndommn givr 8 tilladls, sagn r afsluttt i LTK. Kortlagt i Dr påg afværg og monitring på jndommn som n dl af dn offntlig indsats. Rvurdring af kortlægningn i Virumgad 1 V2 Høj PCE + TCE Lyngby 8,2 g/ 0,02 g/ Kortlagt Tømrr- og bygnsndkr-forrtning / Malrforrtning / Auto-rparationsværkstd / Autolakring / Autosrvic i øvrigt. Dr r i porluftn påvist indhold af ch opl på optil µg/m3 (PCE). Dr r filtrsat 4 boringr i Sand2 på matrikln. I vandprøvrn fra Sand2 r dr påvist indhold af 1,1,1 TCA på 46 µg/l og indhold af TCE 20 µg/l. Forurningn i Sand2 r ikk afgrænst. Driftn af autoværkstd på jndommn har mdført forurning md chlorrd opløsnmidlr dr udgør n risiko for indklima og grundvandt. Dr r dsudn n mindr oliforurning dr ikk vurdrs at udgør n risiko. Ovrvågning påg som n dl af dn offntlig indsats. Snst monitring Monitring Virumgdsvj 10 V2 Høj oli, bnzn + vt. ch. opl Lyngby Kortlagt Mtafor Aps. Mtalvarfabrik sidn Rgistrrundrsøgls i 1997 d påviss ovrskridlsr af kvalittskritrirn for BTEX, tung fyroli og PAH i jord, og af TCE (71,1 µg/m3), PCE (105 µg/m3), bnzn, tolun, thylbnzn, xyln og bnzin i porluft. 1998: Virksomhdn gnnmførr undrsøgls jf. påbud (vd Jord-Miljø). omfattnd forurnundrsøgls i 2000 ikk r gnfundt forurning md chlorrd opløsnmidlr i hvrkn porluft llr jordprøvr i nærhdn af prøvtagnstdt for porluftprøvn fra Sålds vurdrs dt, at dr ikk forfinds forurning md chlorrd opløsnmidlr på jndommn, og dr udførs drfor ikk n fluxbrgning fra lokalittn. Amtt planlæggr afværg og frm til tablring af afværg udførs monitring. Monitrprogram tablrt i Ejndommn indg som n dl af dn offntlig indsats. har ikk panlagt undrsøglsr på jndommn 1

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere