Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015"

Transkript

1 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som grundlag for den politiske beslutning og til behandling på Byrådsmødet, vedrørende halvårsregnskabet for 2015, var der (udover Betalingsplansoversigt juni 2015 og Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune )vedhæftet efterfølgende 3 bilag,der udgøraabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni Bilag: Bilag 1 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 incl. forventet regnskab 2015 Bilag 2 Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2015med forventet regnskab for 2015 Bilag 3 Indberetning af forventet regnskab 2015på baggrund af halvårsregnskabet 2015 De 3 bilag fremgår efterfølgende. Elektronisk indberetning til Social- og Indenrigsministeriet: Den elektroniske indberetning til ministeriet af Halvårsregnskab 2015 er foretaget den 27. august 2015.

2 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 incl. forventet regnskab 2015: Bilag 1 Regnskabsopgørelse i kr. (udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område: Indtægter Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Note Tilskud/udligning ) Skatter Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik ) Undervisning og kultur ) Sundhedsområdet ) Sociale opgaver og beskæftigelse ) Fællesudgifter og administration ) Driftsudgifter i alt ) Driftsresultat før renter Renter ) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt ) Jordforsyning Køb af jord inkl. byggemodning Salg af jord Jordforsyning i alt ) RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder: Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) = udgifter/underskud og - = indtægter/overskud NOTER: 1) Det korrigerede budget er reduceret med 1,626 mio. kr., som følge af, at Aabenraa Kommune er tildelt et mindre tilskud end forudsat ved budgetlægningen. 2) På baggrund af forbruget i 1. halvår, skønnes forbruget på "Byudvkling, miljø og trafik" at ende på ca. 180 mio. kr. 3) På "Undervisning og kultur" forventes forbruget i 2. halvår at være på niveau med forbruget i 1. halvår. 4) Herunder forventes et forbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015 svarende til det oprindelige budget. 5) På "Sociale opgaver og beskæftigelse" forventes forbruget at ende på ca mio. kr. Herunder indgår bl.a. forventning om et merforbrug på ca. 22 mio. kr. på Overførselsudgifter i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på ca. 12 mio. kr. på Forsikrede Ledige i forhold til det oprindelige (til ministeriet indmeldte) budget 6) På "Fællesudgifter og administration" forventes et forbrug i 2. halvår på niveau med forbruget i 1. halvår 7) Forventningen om et samlet forbrug på driftsudgifter på ca mio. kr. i 2015, indeholder bl.a. en forventning om et forbrug på servicerammen på ca mio. kr. På overførselsudgifter forventes et forbrug på ca. 694 mio. kr., udgifter til Forsikrede ledige forventes at udgøre ca. 118 mio. kr. og udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at udgøre ca. 218 mio. kr. Hertil kommer forventede indtægter på ca. 21 mio. kr. vedrørende hhv. Den centrale refusionsordning samt Drift af ældreboliger. 8) Det korrigerede budget er forhøjet med 1,611 mio. kr. i 2015, hvilket primært kan henføres til kurstab ved indfrielse af lån i det tidligere plejehjem Enggården, som nu er sat til salg 9) Det korrigerede budget er forhøjet med 40,62 mio. kr. i Dette skyldes primært overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på 6,271 mio. kr. mio. kr. samt "bruttoficering"/opdeling af budgettet til "Aabenraa Midtby" på hhv. anlægsudgifter og låneoptag, hvilket har øget de afsatte anlægsmidler med 28,43 mio. kr. Forventningen til et samlet anlægsforbrug i 2015 på 150 mio. kr. er dels baseret på nye betalingsplaner udarbejdet i juni/juli 2015 og dels på et skøn ud fra forbruget i 1. halvår 2015 (de 150 mio. kr. er sammensat af en forventning om anlægsudgifter for ca. 155 mio. kr. og indtægter for ca. 5 mio. kr.). 10) Det korrigerede budget er forhøjet med 9,777 mio. kr. i 2015, hvilket primært skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til Herudover er både indtægtsbudgettet (Salg af jord) og udgiftsbudgettet (byggemodning) forhøjet med 10 mio. kr. som følge af salg af grunden, hvor Brundlundskolen har lagt, og efterfølgende nedbrydning af skolen og anlæggelse af ny vej m.v.

3 Regnskabsoversigt pr. 30. juni 2015 med forventet regnskab for 2015: (beløb i kr.) Bilag 2 Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud Oprindeligt budget 2015 Overført fra ) Tillægsbevillinger Omplaceringer 2) Korrigeret budget 2015 Bogført forbrug pr Forventet regnskab pr Afvigelse ml. korr. budget og forv. regnskab 3) Note Tilskud/udligning a) Skatter Beskæftigelsestilskud Skatter og generelle tilskud i alt Driftsudgifter Økonomiudvalg Økonomiudvalg - Puljer og Tjenestemandspension Arbejdsmarkedsudvalg (serviceudg.) Børn- og Uddannelsesudvalg (serviceudg.) Kultur- og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalg (serviceudg.) Teknik- og Miljøudvalg Vækst og Udviklingsudvalg Beredskabskommission Serviceudgifter i alt b) Arbejdsmarkedsudvalg (ovf. udg.) c) Børn- og Uddannelsesudvalg (ovf. udg.) Social- og Sundhedsudvalg (ovf. udg.) Arbejdsmarkedsudvalg - Forsikrede ledige (ovf. udg.) d) Overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudv. aktivitetsbestemt medfin Driftsudgifter i alt Renteudgifter netto i alt e) Resultat af ordinær drift Anlæg - Økonomiudvalg 4) Anlæg - Arbejdsmarkedsudvalg Anlæg - Børn- og Uddannelsesudvalg Anlæg - Kultur- og Fritidsudvalg Anlæg - Social- og Sundhedsudvalg Anlæg - Teknik- og Miljøudvalg Anlæg - Vækst og Udviklingsudvalg Anlæg - Beredskabskommission Anlæg (ekskl. Jordforsyning) i alt 4) (f Jordfors. - Økonomiudv. (køb af jord og salgsindtægter) Jordfors. - Vækst og Udviklingsudv. (byggemodn.) Jordforsyning netto i alt (g Skattefinansierede anlæg i alt 4) RESULTAT (før låneoptagelse) 4) Låneoptagelse (h Afdrag på lån i alt Netto låneoptagelse RESULTAT I ALT (incl. låneoptagelse) 4) Finansforskydninger 5) Mellemregn. Eksterne virksomheder 6) Påvirkning kassebeholdning 5) = udgifter/kasseforbrug/underskud og - = indtægter/opsparing/overskud 1) incl. ovf. fra Bemærk dog, at overførsler af mindreforbrug over 4 % (0,150 mio. kr.) indgår i det oprindelige budget for 2015! 2) her kan der være tale om ikke-kassefinansierede tillægsbevillinger, f.eks. omplaceringer mellem udvalg 3) et positivt tal er ensbetydende med, at der er et restbudget tilbage. Et negativt tal er ensbetydende med et merforbrug 4) er ekskl. 11,7 mio. kr. i grundkapitalindskud. I økonomisystemet er dette beløb placeret på konto 8 (Balanceforskydninger) 5) incl. grundkapitalindskud på 11,7 mio. kr 6) evt. mellemværende med Arwos, Aabenraa Havn og DSI Frøslevlejren. NB: ved afrapportering til ministeriet skal der gives en redegørelse for forventede afvigelser mellem det oprindelige budget og det forventede årsresultat a) det korrigerede budget er reduceret med 1,626 mio. kr., som følge af, at Aabenraa Kommune er tildelt et mindre tilskud end forudsat ved budgetlægningen b) før justering for indtægter vedr. central refusionsordning og drift af ældreboliger forventes et servicerammeforbrug på ca mio. kr. Efter justering herfor forventes et reelt servicerammeforbrug på ca mio. kr. i 2015 (opgjort til 2.430,814 mio. kr. i Bilag 3). c) der forventes i 2015 et merforbrug på knap 6 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, i forhold til det korrigerede budget d) på udgifter til Forsikrede Ledige forventes et mindre forbrug på knap 18 mio. kr. i f. t. det korrigerede budget. Bemærk at i oversigten til ministeriet (bilag 3) ind går budget på 4,012 mio. kr. og forventet regnskab på 6,741 mio. kr. under Overførselsudgifter, hvor det i nærværende oversigt indgår under Forsikrede ledige. NB: p.t. er der placeret 25,968 mio. kr. på funktion under Arbejdsmarkedsudvalgets Forsikrede ledige som Budgetværn. e) det korrigerede budget er forhøjet med 1,611 mio. kr. i 2015, hvilket primært kan henføres til kurstab ved indfrielse af lån i det tidligere Plejehjem Enggården f) på anlægsområdet (ekskl. Jordforsyning), forventes, jf. områdernes indmelding af betalingsplaner i juni/juli, et samlet bruttoforbrug (ekskl. indtægter) på ca. 191 mio. kr. i 2015, efter justering for bl.a. forventninger om flytning af nogle rådighedsbeløb til 2016 i f.m. den kommende bevillingskontrol pr Staben vurderer, at dette er højt sat, hvorfor der i materialet til ministeriet er indarbejdet en forventning om et samlet anlægsforbrug (ekskl. Jordforsyning) på 145 mio. kr. brutto, hvilket svarer til netto 140 mio. kr., med en forventning om indtægter for 5 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 139,627 mio. kr. mens det korrigerede anlægsbudget udgør 180,247 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til overførsel af uforbrugte anlægsmidler for 6,271 mio. kr. fra 2014 til 2015 og '"bruttoficering/opdeling af budgettet" til "Aabenraa Midtby" på hhv. anlægsudgifter og låneoptag hvilket har forhøjet disse med 28,43 mio. kr. g) det korrigerede budget på Jordforsyning er forhøjet med 9,777 mio. kr. i 2015, hvilket primært skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til Herudover er både indtægtsbudgettet (salg af jord) og udgiftsbudgettet (byggemodning) forhøjet med 10 mio. kr. som følge af salg af grunden hvor Brundlundskolen har lagt, og efterfølgende nedbrydning af skolen af anlæggelse af ny vej m.v. h) budgettet til låneoptagelse er forhøjet fra 73,2 mio. kr. til 143,933 mio. kr. bl.a. som følge af overførsler fra 2014 til 2015 og bruttoficering af "Aabenraa Midtby" Forventningen til låneoptag i 2015 er i forhold til det korrigerede budget reduceret med 28,43 mio. kr. vedrørende "Aabenraa Midtby" som ikke forventes

4 gennemført i 2015, hvilket vil indgå i bevillingskontrollen pr

5 INDBERETNING AF FORVENTET REGNSKAB 2015 PÅ BAGGRUND AF HALVÅRSREGNSKABET 2015 Bilag 3 Status 1 = ja, 2 = nej Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen? 1 (udfyldes kun med en dato ved nej til foregående spørgsmål og ellers med en streg) Hvilken dato skal kommunalbestyrelsen behandle det forventede årsregnskab? Serviceudgifter 2015 Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter Serviceudgifterne 2015 (1) Note 1 (1) Skema A minus skemaerne B til G A. Driftsvirksomhed Nettodriftsudgifter (2) Nettodriftsudgifter (2) DRIFTSVIRKSOMHED i alt (nettodriftsudgifter) ekskl. HK 1 Forsyningsvirksomheder m.v Note 2 (2) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1 9, ekskl. hovedkonto 1. B. Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter Indtægter fra den centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning (3) (3a) Indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ) (3) Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion , dr. 2. C. Overførselsudgifter Nettodriftsudgifter (4) Nettodriftsudgifter (4) Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering heraf dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner 0 0 heraf dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger Løntilskud til personer i fleksjob mv Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Note Seniorjob Beskæftigelsesordninger Overførselsudgifter i alt Note 4 (4) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1 9. Kun overførselsudgifter i alt.

6 D. Forsikrede ledige Nettodriftsudgifter (5) Nettodriftsudgifter (5) Udgifter til forsikrede ledige Note 5 (5) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), funktionerne og , hovedart 1 9. E. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Nettodriftsudgifter (6) Nettodriftsudgifter (6) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (funktion ) Note 6 (6) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1 9. F. Tjenestemandspensioner vedr. nuværende og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder Nettodriftsudgifter (7) Nettodriftsudgifter (7) Tjenestemandspensioner (funktion , grp. 001 og 002) 0 0 (7) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1 9. G. Nettodriftsudgifter til ældreboliger Nettodriftsudgifter (8) Nettodriftsudgifter (8) Nettodriftsudgifter til ældreboliger (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) (8) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1 9. H. Bruttoanlægsudgifter i alt Bruttoanlægsudgifter (9) *) Bruttoanlægsudgifter (9) *) Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v Note 7 (9) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1 6 og 9, hovedkonto 0 samt 2 6. *) NB: er ekskl. de 11,7 mio. kr. Grundkapitalindskud, der i den "normale" økonomirapportering er placeret under "Finansforskydninger". I. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet Bruttoanlægsudgifter (10) Bruttoanlægsudgifter (10) Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) 0 0 (10) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1 6 og 9. Noter/Bemærkninger: Note 1) Ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering og fratrukket Indtægter fra den centrale refusionsordning og Nettodriftsudgifter til ældreboliger. Note 2) "Driftsvirksomhed i alt" udviser et forventet regnskab på ca mio. kr. Dette er ca. 27 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Herunder indgår en forventning om et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 38 mio. kr. i f.t. det opr. budget, et merforbrug på ca. 22 mio. kr. på overførselsudgifter i forhold til det oprindelige budget og et mindre forbrug på ca. 12 mio. kr. på Forsikrede Ledige i forhold til det oprindelige budget. Note 3) Budgettet til Forsikrede ledige udgør, jf. budgetindberetningen, 129,213 mio. kr. Dette er 4,012 mio. kr. mindre end vores økonomirapportering, hvilket kan tilskrives, at disse 4,012 mio. kr., jf. budgetindberetningen, er medtaget under funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, (under ovf. udgifter) som udgør 17,967 mio. kr. jf. budgetindberetningen, men "kun" 13,955 mio. kr. jf. kommunens oprindelige budget i h.t. OPUS, idet de 4,012 mio. kr. her er medtaget under Forsikrede Ledige. I kolonnen Forventet regnskab, indgår i alt 6,741 mio. kr. under ovf. udg. som vedr. Forsikrede ledige. Note 4) På overførselsudgifter i alt forventes et merforbrug, i forhold til det oprindelige budget, på 22,235 mio. kr. De største afvigelser i forhold til det oprindelige budget er på funktion Kontanthjælp, hvor der forventes er merforbrug på 11,833 mio. kr. og på funktion Introduktionsydelse, hvor der forventes er merforbrug på 11,682 mio. kr. Note 5) På Forsikrede ledige forventes et mindre forbrug, i forhold til det oprindelige budget, på 11,703 mio. kr. Note 6) På Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et forbrug på niveau med det oprindelige budget, der udgør 217,644 mio. kr. Note 7) Der er ovf. 16,198 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015, hvilket ikke indgår i det oprindelige budget. Det forventede regnskab for 2015 er dels baseret på indmeldinger juni/juli 2015 med betalingsplaner for samtlige anlægsprojekter for resten af 2015 samt et skøn ud fra forbruget i 1. halvår. Bemærk at der er tale om BRUTTOanlægsudgifter, incl. Jordforsyning men ekskl. Grundkapitalindskud. Regnskabsforventningen består af 145 mio. kr. vedr. "almindelige" anlæg (her er der en forventning om en nettoudgift på 140 mio. kr. sammensat af udgifter for 145 mio. kr. og indtægter på 5 mio. kr.) og 42,527 mio. kr. vedr. Jordforsyning (forventning om en nettoudgift på 22,527 mio. kr. sammensat af udgifter for 42,527 mio. kr. og indtægter på 20,0 mio. kr.).

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af juli måned 2017 var der en kassebeholdning på 74,6 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af juli måned 2017 var der en kassebeholdning på 74,6 mio. kr. Likviditet og resultater 31. juli 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere