Køber gifte kvinder flere aktier?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køber gifte kvinder flere aktier?"

Transkript

1 Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed. Analysen bygger på et meget detaljeret registerbaseret paneldatasæt bestående af 33 pct. af den danske befolkning, og har til formål, at undersøge den kausale effekt af ændringer i ægteskabsstatus på porteføljebeslutninger truffet af hhv. mænd og kvinder. Og samtidig kortlægge, om der er særlige baggrundskarakteristika, som har betydning for denne effekt. Christiansen, Joensen & Rangvid (2013) 1 har tidligere undersøgt civilstandsstatus indflydelse på parternes investeringsbeslutninger, hvor de fandt, at gifte kvinder øgede deres aktiekøb, men sænkede det ved skilsmisse igen, mens mænd udviste den modsatte adfærd. Deres analyse var baseret på en stikprøve på 10 pct. af den danske befolkning i perioden fra Finansrådets analyse følger samme opsætning, men omfatter en større stikprøve, længere tidsperiode med data helt frem til 2011 og videreudbygges med flere baggrundsvariable for at afsøge, hvorvidt der er særlige geografiske områder og etnicitetsgrupper, som har en betydning for individernes adfærd. Helt overordnet viser analysen, at ægteskab får mænd til at deltage mere på aktiemarkedet, men holde mindre risikofyldte aktiver i deres finansielle formue. har derimod den modsatte effekt. Kvinder øger deres deltagelse på aktiemarkedet ved både ægteskab og skilsmisse, mens andelen af risikofyldte aktiver tyder på at stige ved ægteskab, men falde igen ved skilsmisse. Det opdaterede billede stemmer således overens med resultaterne i Christiansen, Joensen & Rangvid (2013). Aktiemarkedsdeltagelsen er signifikant lavere, men andelen af risikofyldte aktiver højere for indvandrere og efterkommere relativt til personer af dansk herkomst. Den geografiske effekt på deltagelsesraten er særlig høj i Nordjylland og Vestjylland, og lavest på Bornholm, Fyn og i Vest- og Sydsjælland. Når det gælder risikovilligheden og andelen af aktier er effekten størst i Københavns omegn og Nordsjælland. Analyse er bygget op over følgende afsnit: 1. Datasættet en kort gennemgang af datagrundlaget 2. Deskriptiv analyse 2.1 Finansielle investeringer og ægteskabsstatus 2.2 Geografiske og herkomstrelaterede forskelle i investeringerne 3. Økonometrisk model Effekten af ægteskab på finansielle investeringer 3.1 Indflydelsen fra andre baggrundskarakteristika 4. Konklusion 1 jf. Understanding the effects og marriage and divorce on financial investments: The role of background risk sharing, C. Christiansen, J. S. Joensen og J. Rangvid, August 2013.

2 1. Datasættet gennemgang af datagrundlaget Data brugt i denne analyse stammer statistik personregistre, og dækker 33 pct. af den danske befolkning. Paneldatasættet følger individerne i perioden fra , og er afgrænset til individer i alderen 20 til 60 år, da det forventes at flest skift i ægteskabsstatus sker i dette aldersinterval. Vi undersøger både deltagelsen på aktiemarkedet og aktieandelen af den fri finansielle formue 2. Deltagelsen på aktiemarkedet beregnes ved en indikator variabel, som er 1, hvis individet har en aktiebeholdning og 0 ellers. Andelen af aktier i individernes fri finansielle formue bruges til undersøgelse af risikovilligheden. Aktieandelen er kun baseret på individer, som deltager på aktiemarkedet (dvs. har en positiv aktiebeholdning). Ægteskab defineres her både som juridiske ægteskaber (herunder også registreret partnerskaber) og som par, der er samboende. Tilsvarende inkluderer skilsmisse både samboende og juridisk gifte par, som flytter fra hinanden Deskriptiv analyse Investorerne i paneldatasættet er inddelt i 4 grupper: > Gruppe 1: individer som er single i gennem hele perioden > Gruppe 2: individer som bliver gift i perioden > Gruppe 3: individer som er gift i gennem hele perioden > Gruppe 4: individer som bliver skilt i perioden Vi afgrænser analysen til kun at omfatte personer, som maksimalt skifter ægteskabsstatus en gang i løbet af perioden. Gruppe 1 og 2 udgør grundlaget i undersøgelsen af effekten af ægteskab, mens gruppe 3 og 4 anvendes til analysen af effekterne af skilsmisse, jf. tabel 1. Tabel 1. Antal observationer fordelt på grupper Mænd Kvinder Ægteskab Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe I alt I tabel 2 ses en oversigt over udvalgte baggrundsvariable for de fire grupper. Det ses, at personer, der skifter ægteskabsstatus i løbet af perioden er yngre end de personer, som forbliver single. Den personlige indkomst 2 Den fri finansielle formue dækker over bankbeholdning, aktier, obligationer og pantebreve. Fokus i denne analyse er således kun på de likvide aktiver, og ikke pension og boligaktiverne. 3 Denne definition bygger på, at stordriftsfordele ved at leve som et par allerede sker i det øjeblik parterne flytter sammen.

3 (ekskl. formueindkomst) er generelt højere blandt grupperne som bliver gift, og særligt blandt mænd. Generelt har mænd end højere indkomst end kvinder på tværs af de forskellige grupper. Mænd har også flere års erhvervserfaring sammenlignet med kvinder, og særligt personer, som har været gift igennem hele perioden, har mere erfaring. Ser man på hvilke grupper, der har hjemmeboende børn, ses det, at flere kvinder end mænd har børn, som bor hjemme. Tabel 2. Statistik for udvalgte baggrundsvariable fordelt på køn og grupper Alder (år) Personindkomst (kr.) Erhvervserfaring (år) Hj.boende børn (pct.) Altid single % Mænd Gift % Altid gift % Skilt % Altid single % Kvinder Gift % Altid gift % Skilt % 2.1 Finansielle investeringer og ægteskabsstatus Andelen af personer med en aktiebeholdning varierer blandt grupperingerne. I gennemsnit ligger andelen på mellem 19 og 29 pct. Gifte investorer har generelt en højere deltagelse på aktiemarkedet end single investorer, og flere mænd end kvinder har en aktiebeholdning, jf. figur 1. Figur 1. Gennemsnitlig deltagelse på aktiemarkedet fordelt på køn (i pct.) 35% 30% Mænd Kvinder 25% 20% 15% 10% 5% 0% Altid single Gift Altid gift Skilt Grupper

4 Ser vi på investeringsprofilen er denne mere risikofyldt blandt mænd end kvinder, og generelt stiger risikovilligheden ved ægteskab. Dog tyder det på, at risikovilligheden fortsat er høj ved skilsmisse, jf. figur 2. Figur 2. Gennemsnitlig aktieandel fordelt på køn (i pct.) 40% 35% Mænd Kvinder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Altid single Gift Altid gift Skilt Grupper 2.2 Geografiske og herkomstrelaterede forskelle i investeringerne I figur 3 er deltagelsesraten og aktieandelen fordelt på herkomstgrupper. Overordnet set har flest etnisk danske en aktiebeholdning. Billedet er dog ikke det samme, når det gælder porteføljesammensætningen. Her er risikovilligheden højst blandt indvandrere og efterkommere. Figur 3. Porteføljebeslutninger fordelt på etniske grupper 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dansk Indvandrere Efterkommere Aktiemarkedsdeltagelsen Aktieandel Ser man udelukkende på deltagelsen på aktiemarkedet geografisk, finder man de højeste deltagelsesrater i Nordjylland, Vestjylland og Nordsjælland. Også risikovilligheden tyder på at være højere i Nordsjælland relativt til resten af landet, jf. figur 4. Omvendt viser figurerne, at deltagelsen er særlig lav og porteføljesammensætningen mindre risikofyldt på Bornholm.

5 Figur 4. Geografisk opdeling af deltagelsesrate og aktieandel Nordjylland Vestjylland Nordsjælland Østsjælland Østjylland Københavns Sydjylland Vest- og Fyn Byen København Bornholm Ak emarkedsdeltagelsen Nordsjælland Fyn Byen København Vestjylland Nordjylland Østsjælland Københavns Vest- og Sydjylland Østjylland Bornholm Ak eandel 0 0,1 0,2 0,3 0,25 0,3 0,35 0,4 En del af årsagen hertil skyldes naturligt forskelle i individernes indkomstog formueforhold i disse geografiske områder, som gør det muligt for nogle at investere og samtidig være mere villig til at tage en øget risiko, hvor andre ikke har de samme midler til det. Ovenstående figurer indikerer, at herkomst og geografiske baggrundskarakteristika kan have en betydning for porteføljebeslutningerne. Indflydelsen herfra og om disse har en effekt på resultaterne for individernes investeringsadfærd ved ægteskab og skilsmisse undersøges nærmere i den økonometriske analyse i det følgende. 3. Økonometrisk analyse Effekten af ægteskab på finansielle investeringer Til at vurdere effekterne af et skift i ægteskabsstatus på finansielle investeringer blandt mænd og kvinder anvendes en såkaldt difference-in-difference metode, som sammenligner aktiedeltagelsen og risikovilligheden ved personer, som er single gennem hele perioden med personer, som bliver gift. Og tilsvarende for personer, som er gift gennem hele perioden, med personer, som bliver skilt. Metoden er beskrevet nærmere i boks 1. Det forventes, at ægteskab og skilsmisse har en indvirkning på deltagelsesraten og investeringer i risikofyldte aktier primært gennem individernes økonomiske ressourcer og husholdningernes risikopræferencer. Et ægteskab blandt to individer med forskellige indkomstprofiler kan således skabe en større fælles indkomstsikkerhed, og derigennem øge investeringer i mere risikofyldte aktiver. Derudover kan ægteskab reducere leveomkostninger som følge af stordriftsfordele, da flere faste omkostninger som eksempelvis udgifter til bil, licens og andre abonnementer deles blandt partnere. Alt andet lige giver det gifte en mulighed for at spare mere op. Det forventes, således at både mænd og kvinder øger både deltagelsen på aktiemarkedet og aktieandelen ved ægteskab. Tidligere studier har vist, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder, hvorfor de foretrækker en højere aktieandel. 4 Ved indgåelse af et 4 jf. Understanding the effects og marriage and divorce on financial investments: The role of background risk sharing, C. Christiansen, J. S. Joensen og J. Rangvid, August 2013.

6 ægteskab vil partnere, dog ikke kun tænke på at maksimere sin egen nytte, men også husstandens fælles nytte. Det forventes således, at mænd på denne baggrund vil reducere deres andel i aktier ved ægteskab, mens kvinder omvendt øger deres aktieandel. Boks 1. Metode i økonometrisk model I den økonometriske analyse anvendes en difference-in-difference metode, som også er anført i Christiansen, Joensen & Rangvids undersøgelse (2013). I denne opsætning observeres resultaterne i to grupper over en tidsrække. En af grupperne skifter ægteskabsstatus i løbet af tidsperioden (treatmentgruppen), mens den anden intet skift foretager (kontrolgruppen). Vi sammenligner således ændringer i finansielle investeringer af den samme investor over tid (før og efter ægteskab), mens vi kontrollerer for individspecifikke effekter ved at sammenholde resultaterne til en tilsvarende gruppe investorer, som ikke ændrer ægteskabsstatus. Effekten ved skift i ægteskabsstatus kan måles ved at sammenholde forskellen blandt de to grupper før skiftet med forskellen efter skiftet (distancen AC), jf. nedenstående figur. Det antages her, at hvis ingen af investorerne havde giftet sig (eller var blevet skilt), ville ændringen i de to outputvariable (deltagelsen på aktiemarkedet eller andelen af aktier) være den samme for begge grupper af investorer. Y Treatmentgruppe A C B Kontrolgruppe Tid Før Efter Den tidligste periode, hvor vi betragter et skift i ægteskabsstatus er år 2 i perioden og den seneste er næstsidste år, således at vi har observationer både før og efter skift i ægteskabsstatus. Vi afgrænser analysen til kun at omfatte personer som maksimalt skifter ægteskabsstatus en gang i løbet af perioden. Difference in difference estimatet ved effekten af ægteskab eller skilsmisse er den estimeret koefficient (2) i følgende OLS regression: y_it= β_0+ β_1 T_j+ β_2 Post _it T_j+ d_t+x_it δ + ϵ _ijt Hvor Tj er en indikator variable for de individer som skifter ægteskabsstatus (treatmentgruppen), Postit er en indikator for, om observationen er før eller efter en ændring i ægteskabsstatus, og dt angiver de årsspecifikke kontroldummies. Vi kontrollerer for andre baggrundsvariable ved at medtage Xit, som er en vektor af ekstra forklarende variable, som kan have betydning for udfaldet.

7 Boks 1. Metode i økonometrisk model fortsat Der anvendes både OLS standardafvigelser og klyngedannede standardafvigelser (Tj t) for at tage højde for problemer med inferens, som kan opstå ved eventuelle ægteskab og års specifikke random effekter. I den økonometriske analyse opstilles 6 modeller, der for hver ny model tilføjer adskillige ekstra forklarende variable. Modellerne er som følger: 1. Basismodel, som inkluderer tids-dummies. 2. Indeholder herudover variable for alder, erhvervserfaring (år), højest fuldførte uddannelse, en indikator for hjemmeboende børn og en specifik indikator for om individet er økonom. Økonom variablen medtages, da det forventes økonomer har en større indsigt i de finansielle markeder, instrumenter og investeringsafkast. 3. Inkluderer personindkomst eksl. formueindkomst i log form 4. Inkluderer en variabel for den fri finansielle formue. 5. Inkluderer dummyer for herkomstgrupper 6. Inkluderer dummyer for geografiske landsdele I tabel 3 ses Difference-in-difference resultaterne for deltagelsen på aktiemarkedet som følge af hhv. ægteskab og skilsmisse. Det ses, at resultaterne generelt er signifikante på tværs af de forskellige modeller og standardafvigelser. Ved samtlige modeller øger ægteskab deltagelsen på aktiemarkedet for både mænd og kvinder. Effekten er i alle undtagen en model størst for kvinder. Det indikerer altså, at flere kvinder får en aktiebeholdning ved indgåelse af ægteskab. Eksempelvis viser resultaterne i model 2, som tager højde for en række individuelle baggrundskarakteristika, at ægteskab øger mænds deltagelse på aktiemarkedet med i gennemsnit 1,0 procentpoint, mens den tilsvarende for kvinder øges med 1,6 procentpoint. Dette skal ses i sammenhæng med, at den gennemsnitlige deltagelse på aktiemarkedet for ugifte er på 21 og 19 pct. for hhv. mænd og kvinder. mindsker derimod deltagelsen for mænd på tværs alle modeller, hvorimod kvinders deltagelsesrate øges også efter endt ægteskab. Anm.: Modellerne indeholder alle en konstant, og de rapporteret værdier angiver dif-in-dif estimatet, mens der i parenteserne er angivet hhv. OLS og klyngedannede standardafvigelser. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 3. Afhængig variable: Deltagelse på aktiemarkedet Ægteskab 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mænd 0,013 0,010 0,006 0,009 0,007 0,006 (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,003)*** (0,004)** (0,004) (0,004)* (0,003) (0,004) Obs Kvinder 0,007 0,016 0,017 0,017 0,016 0,016 (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,002)*** Obs

8 Afhængig variable: Deltagelse på aktiemarkedet 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mænd -0,010-0,007-0,010-0,009-0,007-0,007 (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,003)*** (0,002)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)** (0,003)** Obs Kvinder 0,011 0,014 0,010 0,010 0,010 0,011 (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,001)*** (0,002)*** (0,002)*** Obs Tabel 4 viser resultaterne for aktieandelen. Som det fremgår, mindsker ægteskab risikovilligheden blandt mænd på tværs af alle modeller. Det tyder på, at kvinder derimod øger aktieandelen, men her skal resultaterne dog fortolkes med forsigtighed, da de er insignifikante i de fleste modeller. Derimod ses det, at skilsmisse medfører en øget risikotagning blandt mænd. Således øger skilsmisse andelen af aktier med 1,4 procentpoint i model 2. Igen er resultaterne mindre signifikante for kvinder, men de indikerer dog, at kvinders risikovillighed reduceres, når de bliver skilt. Anm.:Modellerne indeholder alle en konstant, og de rapporteret værdier angiver dif-in-dif estimatet, mens der i parenteserne er angivet hhv. OLS og klyngedannede standardafvigelser. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 4. Afhængig variable: Aktieandel Ægteskab 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mænd -0,006-0,017-0,016-0,016-0,016-0,015 (0,002)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,002)*** (0,005)*** (0,004)*** (0,004)*** (0,004)*** (0,004)*** Obs Kvinder 0,0142 0,0009 0,0009 0,0007 0,001 0,003 (0,0026)*** (0,0027) (0,0027) (0,0027) (0,003) (0,003) (0,0026)*** -0,0026 (0,0026) (0,0026) (0,003) (0,002) Obs ) 2) 3) 4) 5) 6) Mænd -0,000 0,014 0,014 0,014 0,013 0,013 (0,003) (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,003)*** (0,002) (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** (0,002)*** Obs

9 Afhængig variable: Aktieandel Kvinder -0,009-0,006-0,005-0,005-0,005-0,005 (0,003)*** (0,003)** (0,003)* (0,003)* (0,003)* (0,003)* (0,005)* (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) Obs Ovenstående resultater i model 1-4 er i tråd med de tilsvarende resultater i Christiansen, Joensen & Rangvid (2013). Udvides modellen ved tilføjelse af såkaldte dummyer for geografiske landsdele og etniske grupper (model 5 og 6), er det overordnet billedet stadig det samme, og det ændrer ikke betydeligt på difference-in-difference estimaterne. 3.1 Indflydelsen fra andre baggrundsfaktorer Mange andre forhold end ægteskab kan tænkes at påvirke den enkeltes beslutning om at købe aktier. I det følgende ser vi nærmere på baggrundsvariablene i ovenstående regressioner og påvirkningen heraf på de finansielle investeringer. Deltagelsen på aktiemarkedet påvirkes positivt af indkomst, jf. tabel 5. En større indkomst giver den enkelte flere midler, og derved øges sandsynligheden for køb af aktier. Indkomsten er derimod mindre afgørende for risikovilligheden og i nogle modeller endda negativ. Erhvervserfaring og uddannelseslængde har ligeledes i de fleste modeller en positiv betydning for investeringerne, om end denne er mere begrænset for aktieandelen. Særligt økonomer deltager på aktiemarkedet og har en høj aktieandel, hvilket formentlig skyldes en øget viden om markedet og derved de forhold, der påvirker aktiekurser, forholdene på børsen og den omgivende økonomi. Alder har i de fleste modeller en signifikant positiv indflydelse på deltagelsesraten. Det vil sige, at jo ældre personen er desto større er aktiemarkedsdeltagelse, og kan skyldes, at yngre investorer har færre midler og flere faste omkostninger f.eks. i forbindelse med nyligt huskøb eller lignende. Hjemmeboende børn påvirker derimod aktiemarkedsdeltagelsen i negativ retning. Flere faste udgifter og højere leveomkostninger kan være forklaringen på den lavere deltagelsesrate ved personer med hjemmeboende børn. De har således ikke de samme midler til at opspare eller købe aktier for. At have børn boende hjemme tyder dog ikke umiddelbart på at mindske andelen af aktier i den enkeltes investors beholdning.

10 Anm.: Tabellen viser parameterestimaterne på baggrundsvariablene estimeret i model 4. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 5. Baggrundsvariable Ægteskab Afhængig variable: Deltagelse på aktiemarkedet Mænd Alder -0,002*** 0,002*** Økonom 0,154*** 0,062*** Hj. børn -0,042*** -0,025*** Erfaring 0,006*** 0,002*** Udd. niveau 0,003*** 0,002*** Indkomst 0,057*** 0,104*** Fri fin. formue 0,000*** 0,000*** Kvinder Alder 0,000*** 0,001*** Økonom 0,115*** 0,117*** Hj. børn -0,059*** -0,028*** Erfaring 0,007*** 0,006*** Udd. niveau 0,002*** 0,002*** Indkomst 0,039*** 0,041*** Fri fin. formue 0,000*** 0,000*** Afhængig variable: Aktieandel Mænd Alder 0,000*** 0,001*** Økonom 0,044*** 0,033*** Hj. børn 0,026*** 0,042*** Erfaring -0,001*** -0,002*** Udd. niveau 0,001*** 0,000*** Indkomst -0,013*** 0,010*** Fri fin. formue 0,000*** 0,000*** Kvinder Alder -0,001*** 0,000*** Økonom 0,033*** 0,020*** Hj. børn 0,044*** 0,050*** Erfaring 0,002*** 0,000*** Udd. niveau -0,001*** -0,001*** Indkomst -0,006*** -0,002** Fri fin. formue 0,000*** 0,000*** I tabel 6-8 ses parameterestimaterne for dummyvariablene for etnicitet og geografi estimeret i hhv. model 5 og 6. Resultaterne skal tolkes som effekten på hhv. aktiemarkedsdeltagelsen og aktieandelen af, at individet er indvandrer eller efterkommer sammenlignet med, hvis individet havde været af dansk herkomst. Og tilsvarende for de geografiske dummyer sammenlignes effekten af, hvis individet havde boet i en anden landsdel end København by.

11 Det ses, at aktiedeltagelsen er signifikant lavere for indvandrere og efterkommere både ved ægteskab og skilsmisse. Størst er effekten blandt mænd. Risikovilligheden tyder omvendt på, at være højere blandt indvandrere og efterkommere. Effekten er dog insignifikant i nogle af modellerne, og resultaterne skal derfor fortolkes med forsigtighed. Anm.: Tabellen viser parameterestimaterne på baggrundsvariablene estimeret i model 5. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 6. Herkomst (Ref. Gruppe = danskere) Afhængig variable: Deltagelse på aktiemarkedet Mænd Kvinder Afhængig variable: Aktieandel Ægteskab Indvandrere -0,107*** -0,148*** Efterkommere -0,037*** -0,035*** Indvandrere -0,056*** -0,085*** Efterkommere -0,025*** -0,045*** Mænd Kvinder Indvandrere 0,008 0,009*** Efterkommere 0,079*** 0,005 Indvandrere 0,021*** 0,028*** Efterkommere -0,005 0,012 Ser vi på effekten af den geografiske beliggenhed på aktiemarkedsdeltagelsen, ses det for langt den største del af landet, at effekten signifikant adskiller sig fra effekten af at bo i København, når der er taget højde for individernes andre baggrundskarakteristika. Deltagelsesraten er særligt højere i Nordjylland og Vestjylland sammenlignet med København by. Mens den omvendt er lavere på Bornholm, Fyn og i Vest- og Sydsjælland. Dette gælder både ved mænd og kvinder, jf. tabel 7. Anm.: Tabellen viser parameterestimaterne på baggrundsvariablene estimeret i model 6. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 7. Landsdel (Ref. gruppe = København By) Afhængig variable: Deltagelse på aktiemarkedet Ægteskab Mænd Københavns omegn -0,003 0,006*** Nordsjælland 0,002 0,013*** Bornholm -0,050*** -0,068*** Østsjælland 0,005** 0,018*** Vest- og Sydsj. -0,010*** 0,007*** Fyn -0,020*** -0,005*** Sydjylland -0,003* -0,001 Østjylland 0,021*** 0,021*** Vestjylland 0,030*** 0,055*** Nordjylland 0,042*** 0,049***

12 Landsdel (Ref. gruppe = København By) Kvinder Københavns omegn 0,001 0,009*** Nordsjælland 0,000 0,016*** Bornholm -0,099*** -0,070*** Østsjælland -0,004 0,005*** Vest- og Sydsjælland -0,013*** -0,009*** Fyn -0,011*** -0,014*** Sydjylland 0,008*** -0,007*** Østjylland 0,019*** 0,011*** Vestjylland 0,029*** 0,045*** I forhold til aktieandelen ses det, at risikovilligheden i langt den største del af landet er lavere end den er for de individer, som er bosat i København by. Kun i Københavns omegn og Nordsjælland er effekten på aktieandelen større, jf. tabel 8. Anm.: Tabellen viser parameterestimaterne på baggrundsvariablene estimeret i model 6. *, ** og *** angiver signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Tabel 8. Landsdel (Ref. gruppe = København By) Afhængig variable: Aktieandel Ægteskab Mænd Københavns omegn 0,001 0,011*** Nordsjælland 0,004 0,028*** Bornholm -0,079*** -0,059*** Østsjælland -0,038*** -0,003 Vest- og Sydsjælland -0,050*** -0,014*** Fyn -0,052*** -0,032*** Sydjylland -0,055*** -0,021*** Østjylland -0,035*** -0,008*** Vestjylland -0,027*** 0,017*** Nordjylland -0,059*** -0,029*** Kvinder Københavns omegn 0,028*** 0,032*** Nordsjælland 0,036*** 0,047*** Bornholm -0,015-0,016** Østsjælland -0,002 0,007*** Vest- og Sydsjælland -0,031*** -0,012*** Fyn -0,045*** -0,028*** Sydjylland -0,053*** -0,029*** Østjylland -0,033*** -0,012*** Vestjylland -0,040*** -0,004* Nordjylland -0,055*** -0,030***

13 4. Konklusion I ovenstående analyse har vi set på effekten af en ændring i civilstand på deltagelsen på aktiemarkedet og portefølje-sammensætningen. Analysen viste, at ægteskab får mænd til at deltage mere på aktiemarkedet, mens effekten ved skilsmisse har den modsatte effekt. Kvinder øger på den anden side deres deltagelse på aktiemarkedet ved både ægteskab og skilsmisse. På baggrund af disse resultater tyder det således på, at ægteskab medfører flere økonomiske ressourcer og stordriftsfordele, som gør det muligt for flere at deltage på aktiemarkedet. Mænd holder ved ægteskab mindre risikofyldte aktiver i deres finansielle formue, hvorimod de øger aktieandelen ved skilsmisse. For kvinde tyder det på denne effekt er modsat. Det indikerer, at finansielle beslutninger ved ægteskab er justeret til ikke kun at reflektere ens egen, mens også partnerens præferencer. I det her tilfælde, kan det betyde, at mænd nedjustere deres risikovillighed ved ægteskab for bedre at matche kvindernes præferencer. Analysen viste herudover, at deltagelse på aktiemarkedet påvirkes positivt af indkomst, uddannelsesniveau, erhvervserfaring samt af at være økonom. Hjemmeboende børn påvirker derimod aktiemarkedsdeltagelsen i negativ retning. Disse resultater er uafhængigt af, om vi ser på effekterne ved ægteskab eller skilsmisse og på tværs af køn. Aktiemarkedsdeltagelsen er signifikant lavere, men andelen af risikofyldte aktiver højere for indvandrere og efterkommere relativt til personer af dansk herkomst. Den geografiske effekt på deltagelsesraten er særlig høj i Nordjylland og Vestjylland, og lavest på Bornholm, Fyn og i Vest- og Sydsjælland. Når det gælder risikovilligheden og andelen af aktier er effekten størst i Københavns omegn og Nordsjælland.

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Analyse: Her bor de dårlige betalere

Analyse: Her bor de dårlige betalere Analyse: Her bor de dårlige betalere 11. juni 2013 Resumé At være registreret i RKI kan have store negative økonomiske og sociale konsekvenser både for den enkelte og samfundet. Antallet af de såkaldte

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

6. Formueopgørelser 2005

6. Formueopgørelser 2005 70 - Formueopgørelser 6. Formueopgørelser 2005 Danmarks Statistik har ikke produceret en statistik siden 1996. Dette er fortsat ikke muligt, men det er muligt at lave nogle opgørelser på basis af de oplysninger,

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017

Notat. Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen. 29. oktober 2017 Under 2. 2.-3. 3.-6. 6.-9. 9.-12. 12.-15. 15.-18. 18..21. 21.-24. Over 24. Notat 29. oktober 217 Personer med begrænset økonomisk gevinst ved at være i beskæftigelse er især koncentreret i provinsen For

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Bilag I afrapportering af signifikanstest i tabeller i artikel er der benyttet følgende illustration af signifikans: * p

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Næsten ni pct. af dem, der starter på gymnasiet, og næsten en tredjedel af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra uddannelsen

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Februar 2016 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af februar 2016 var der på landsplan 53.978 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.084 parcel- og rækkehuse, 6.659 ejerlejligheder

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne

Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 16 Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne OMXC faldt 1 pct. på dage i begyndelsen af 16, og det skabte usikkerhed hos investorerne. Usikkerheden har dog ikke

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

April 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser April Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af april var der på landsplan 55.918 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.008 parcel- og rækkehuse, 6.598 ejerlejligheder og

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder

Juni rækkehuse faldet med 5 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder Juni 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juni 2017 var der på landsplan 55.435 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.971 parcel- og rækkehuse, 6.364 ejerlejligheder

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden

Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i januar 2017 Den 3. marts 2017 Flere jobparate personer øger arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse steg med 400 fuldtidspersoner fra december 2016 til januar 2017, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC.

NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. NÅR SOMALIERE OG TYRKERE FLYVER FRA REDEN DE UNGES BOSÆTNINGSMØNSTRE RIKKE SKOVGAARD NIELSEN, POST.DOC. Vigtigheden af de unges bosætning Sammenhæng mellem boligsituationer i et individs liv Boligkarriere

Læs mere

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

November Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. November 2014 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af november 2014 var der på landsplan 58.774 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 40.175 parcel- og rækkehuse, 7.017 ejerlejligheder

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet 19. december 2011 19. december 2011 Boligmarkedsstatistikken, 3.

Læs mere

Lille fald i arbejdsløsheden

Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i november Den 6. januar 2015 Lille fald i arbejdsløsheden Arbejdsløsheden faldt med 800 fuldtidspersoner fra oktober til november. Der er nu i alt 131.300 bruttoarbejdsløse, svarende til

Læs mere

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Lægepanel 2016 TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Feltperiode: Den 8. - 21. marts 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 762 personer Stikprøven

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse.

Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Tabel 1: Priser, første udbudspris og nedtagningspris for parcel- og rækkehuse. Salgspris (kvm.pris) Kvartals Års København by 21.289 21.684 22.892 22.712 23.464 3,3 10,2 Københavns omegn 19.883 20.699

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gør vi FORMÅL Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Børn i dagtilbud klarer sig bedre i folkeskolen

Børn i dagtilbud klarer sig bedre i folkeskolen Børn i dagtilbud klarer sig bedre i folkeskolen Børn, der var i enten dagpleje eller vuggestue som -årige, klarer sig bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev passet hjemme, når man tager

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Færre nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Oktober 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af oktober 2016 var der på landsplan 57.578 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.109 parcel- og rækkehuse, 7.244

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere