Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder"

Transkript

1 Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter

2 Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0 Modning til ejerskiftet 2.1 Salgsmuligheder 2.2 Salgsmodning 2.3 Salgsmaterialer 3.0 Gennemførelse af ejerskiftet 3.1 Forhandlingsmøder 3.2 Aftaleindgåelse 4.0 Efter ejerskiftet 4.1 Offentliggørelse 4.2 Ledelsesovergang 4.3 Fremtidsplaner 4.4 Tak til 2

3 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET Indledning På et tidspunkt skal alle virksomheder enten lukkes, sælges eller overdrages helt eller delvist - også advokatvirksomheder. Undersøgelser viser, at et ejerskifte er en længere proces, men desto bedre forberedt man er, og jo tidligere man er gået i gang med sine overvejelser, desto bedre bliver forløbet og resultatet. Advokater rådgiver ofte klienterne om ejerskifte, men husker ikke altid selv at komme i gang i tide. Denne guide har til hensigt at fungere som inspiration, vejledning og opslagsværk, når du overvejer at sælge din advokatvirksomhed. Eksemplerne i guiden er blot eksempler, der naturligvis skal tilpasses den enkelte og dennes situation. Danske Advokater fralægger sig ansvaret for at eksemplerne til en hver tid lever op til den gældende lovgivning. Opstil en handlingsplan Det første, der skal fremstilles, er en foreløbig overordnet handlingsplan for ejerskiftet. Sæt dig et mål for, hvornår ejerskiftet skal være gennemført en realistisk dato, der gerne må være let at huske. Derefter bør du fastlægge en tidsramme for alle de andre hovedaktiviteter i forløbet. Tag også stilling til, hvem der skal være ansvarlig for de enkelte aktiviteter - og hvem du gerne vil inddrage. Hvis du følger processen i guiden, vil du få rammen til en handlingsplan. Afklar dit rådgivningsbehov Med en konkret handlingsplan har du et godt grundlag for at søge rådgivning, for selv en advokat kan komme ud for forhold, som han eller hun ikke er den bedste til at løse. Marker i planen, hvor du oplever et behov for rådgivning eller afklaring. Det kan anbefales, at du inddrager f.eks. en revisor, en advokatkollega, de øvrige partnere, din bank, dit netværk, din familie eller en professionel virksomhedsmægler eller flere af de nævnte rådgivere på én gang afhængig af, hvor i processen du er. Guiden er inddelt i følgende 4 hovedafsnit: 1. Overvejelser om ejerskifte 2. Modning til ejerskiftet 3. Gennemførelse af ejerskiftet 4. Efter ejerskiftet 3

4 1.0 Overvejelse om ejerskifte Inden du går i gang med et ejerskifte, bør du overveje, om du er klar til overdrage/forlade virksomheden. Ikke lige nødvendigvis her og nu, men på overdragelsestidspunktet. Et generations- eller ejerskifte kan tage flere år og gennemføres måske mest hensigtsmæssigt via en glidende overgang. Hvordan ser livet ud efter skiftet? Kan du forlige dig med tanken om ikke længere at fungere som partner i DIN advokatvirksomhed? 1.1 Personlige overvejelser Er du parat? Det kan umiddelbart virke som et enkelt spørgsmål: Er du parat til at overdrage din virksomhed til en anden? Men meget tit er det ikke så enkelt. Mange kredser om tanken flere år, inden de går i gang med et ejerskifte. Det kan være svært at give slip på livsværket og identiteten som partner og lade yngre kræfter komme til. Men det er helt afgørende, at du indleder processen i så god tid, at du føler dig parat, når overdragelsen af virksomheden finder sted. Nogle advokater når desværre aldrig at blive parate til at gennemføre et ejerskifte, før de bliver alvorligt syge og så er det ofte for sent. Det er derfor vigtigt at være realistisk. Har du stadig den nødvendige energi, fysik og opdaterede juridiske viden til at drive advokatvirksomheden videre? Og kunne der være en fordel i at dele arbejdsbyrden med en anden i en periode? Der kan være mange fordele ved at få en ny partner ind på et tidligt tidspunkt. For den nye partner kunne der f.eks. aftales en gradvist stigende ejerskabsandel, der kan variere fra ganske få år til 8-9 år. I denne periode får den nye partner en stigende andel af f.eks. ligedelingspuljen og bliver en mere integreret del af virksomheden også i kundernes øjne. Dine overvejelser vil naturligvis være afhængige af, om du er alene, eller der er tale om flere i partnerkredsen. Er der tale om salg af den samlede virksomhed eller kun din andel? Og hvordan er tidsrammen? Ofte vil den bedste løsning være den langsigtede, hvor en anden indtræder i virksomheden over en årrække. Er der tale om salg af den samlede virksomhed skal det overvejes, om det er aktuelt straks at sælge hele virksomheden eller om det er hensigtsmæssigt kun at sælge en del kombineret med en aftale om et senere salg af restvirksomheden. Er der tale om salg af en andel af virksomheden, vil der normalt foreligge en interessentskabskontrakt eller en ejeraftale, der regulerer, hvordan man kan udtræde og i hvilket omfang, der er ret og/eller pligt for øvrige deltagere til at overtage den udtrædendes andel. 4

5 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET Dit liv efter ejerskiftet Som en central del af afklaringen bør du forestille dig dit liv efter ejerskiftet: Vil du gerne forsat spille en rolle i advokatvirksomheden? Hvad vil du bruge din nyvundne fritid til familie, venner, bestyrelsesarbejde, konsulentopgaver eller noget helt andet? Du kan læse historier om advokater, der har skabt en ny karriere efter at have vinket farvel til tilværelsen som partner i en advokatvirksomhed, på Hvad skal du leve af efter ejerskiftet? Gør dig grundige tanker om dit liv efter ejerskiftet, så du har et klart billede af, hvad du arbejder dig frem mod. Vend dine tanker med familie, venner og dit personlige netværk, eller opsøg en professionel rådgiver eller andre, der har gennemført et ejerskifte. Inspirationen til en succesrig overdragelse kan fås fra mange forskellige aktører. 1.2 Økonomisk og juridisk overblik Som hovedregel er en virksomhed det værd, som den højstbydende køber vil betale for den. Værdien i advokatvirksomheder ligger ofte i kundekartoteket, en unik placering (adressen) - eller er centreret om dig som advokaten. Der findes forskellige overdragelsesmuligheder, som kan overvejes ved et ejerskifte af en advokatvirksomhed, og som naturligvis vil få betydning for prisen. Visse steder i landet er det ikke ualmindeligt, at der betales for goodwill. Andre steder anvendes det såkaldte nøgen ind og nøgen ud - princip, hvor der ikke betales eller godtgøres for goodwill ved ind- eller udtræden. Det er væsentligt at forholde sig til, hvordan man vil indskyde værdier. Er det for eksempel nøgen ind, nøgen ud, eller opgøres de igangværende arbejder til indskud på kapitalkontoen. Valget af model har skattemæssige konsekvenser og bør drøftes nøje med revisor eller en skatteadvokat. Modellen bør være ens ved indtræden og udtræden. Der er mange måder at overdrage virksomheden på: Få inspiration til en overdragelsesaftale på (www.danskeadvokater.dk ) Optagelse af partner med skævdeling kan enten ske som en nøgen ind med en stigende del af overskuddet eller som en ren nøgen ind-/ nøgen ud-model. Se eksempel på, hvordan en nøgen ind-klausul kan formuleres på Køber kan betale for firmaets goodwill, enten kontant eller via et gældsbrev, hvor sælgeren fastholdes. Se et eksempel på, hvor goodwill fastsættes til et maksimalt beløb på 5

6 Se et eksempel, hvor advokatvirksomheden sælges, og du ansættes i den nye virksomhed på Se et eksempel på en overdragelsesaftale, hvor flere advokatfirmaer sælger ind i nyt fælles selskab på Lukning? Et afgørende kriterium for, at en advokatvirksomhed kan overdrages, er, at der er en værdi for den nye ejer at overtage. Etableringen af en advokatvirksomhed kræver ikke nødvendigvis de store omkostninger, da udgifterne til husleje, kontorinventar, IT og evt. rådgivere kan holdes på et relativt beskedent niveau. For køber skal købet af en etableret virksomhed derfor indeholde noget mere, end den enkelte kan få ved at starte selv. Hvis du som virksomhed ikke har dette mere, eller har det været umuligt at rekruttere den nødvendige efterfølger, bør du overveje at lukke forretningen og sørge for, at dine kunder bliver overdraget på forsvarlig vis. Ejeraftaler Tjek din eksisterende ejeraftale for eventuelle forpligtelser i en salgssituation. Der kan eksempelvis være en overenskomst, der forpligter dig til at tilbyde ejerskabet til samme pris til de øvrige partnere, som den eksterne køber vil betale. Er der tale om en løbende overtagelse, eller skal den nye advokat indgå med en række andre partnere, skal den gamle aftale revideres. I partneraftalen aftales, hvordan de indbyrdes forhold skal reguleres i forbindelse med sygdom eller død, konkurs eller betalingsstandsning eller såfremt en af ejerne ønsker at sælge. I skal ligeledes aftale, hvordan I vil afklare eventuelle stridigheder. Husk at hvis I/du har ændret virksomhedens selskabsstruktur, skal der også foretages en ny registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan se et eksempel på en ejeraftale med aktionærer med flere afdelingskontorer på Du kan se et eksempel på en ejeraftale i en interessentskabsmodel på Skat ved salg Når du skal sælge din virksomhed, er der en række skattemæssige forhold, som det er værd at være opmærksom på. Der vil med meget stor sandsynlighed være skatterelevante aktiver i din virksomhed. Hvis du driver din virksomhed i personligt regi som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller partnerselskab, vil de skatterelevante aktiver typisk være goodwill, driftsmidler og igangværende arbejder. Hvis du ejer ejendommen, hvorfra du driver din virksomhed, er den også et skatterelevant aktiv. Det samme 6

7 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET gælder, hvis du afstår lejede kontorlokaler, hvorfra du driver din virksomhed. Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, er det skatterelevante aktiv anparterne eller aktierne i selskabet, medmindre virksomheden sælges ud af selskabet. I den situation vil selskabet blive beskattet af fortjenester på samme måde, som hvis virksomheden var ejet i personligt eje. Du behøver imidlertid ikke nødvendigvis at betale skatten med det samme af de skattepligtige avancer, der opstår ved salget af din virksomhed. Skattelovgivningen har flere muligheder for at udskyde skatten. Hvis du betaler skatten i forbindelse med salget af din virksomhed, vil det i sagens natur betyde, at du står med færre penge på hånden, end hvis du har mulighed for at udskyde beskatningen til senere. Andre forhold end skat spiller selvfølgelig også en rolle. Hvis du har behov for pengene her og nu, giver det ikke så meget mening at udskyde skatten. Skatten afhænger af flere forhold. For det første afhænger den af virksomhedsformen. For det andet afhænger den af overdragelsesformen. For det tredje åbner skattelovgivningen som nævnt også mulighed for at du kan udskyde avancebeskatningen, hvis du placerer avancen i en pensionsordning. Hvis du anvender virksomhedsordningen, så giver det dig også gode muligheder for at udskyde beskatningen. Virksomhedsformen Virksomhed drevet i personligt regi som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller partnerselskab er skattemæssigt transparent. Du beskattes af din virksomheds løbende indkomst efter reglerne i personskatteloven. Når du sælger din virksomhed, er avancen på de skatterelevante aktiver skattepligtig indkomst. Fortjenesten på nogle aktiver henregnes til personlig indkomst, mens andre henregnes til kapitalindkomst. Efter de almindelige regler i personskatteloven beskattes personlig indkomst marginalt med 51,5 pct. i Positiv nettokapitalindkomst beskattes marginalt med 47,5 pct. i 2011 og beskattes dermed mere lempeligt end personlig indkomst. Satsen for beskatning af positiv nettokapitalindkomst nedsættes gradvist over de næste år, således at den i 2014 udgør 42 pct. Hvis du driver din virksomhed i personligt regi som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller partnerselskab, har du mulighed for at anvende virksomhedsordningen i virksomhedsskatteloven, hvor du alene betaler en foreløbig virksomhedsskat på 25 pct. af det overskud, du opsparer i virksomheden. Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan du lade dig beskatte med foreløbigt 25 pct., hvis du efter salget af din virksomhed har mulighed for at placere salgsprovenuet i en anden virksomhed. Hvis du eksempelvis ejer lokalerne, hvorfra virksomheden drives, og du ikke sælger dem til køber, men derimod beholder dem og udlejer dem til køber, driver du stadig virksomhed i virksomhedsskattelovens forstand. På den måde undgår du, at konto for opsparet overskud beskattes i det år, hvor din advokatvirksomhed sælges. Dermed bestemmer du selv, hvornår du ønsker at overføre penge fra virksomhedsordningen til din 7

8 privatøkonomi. Afhængigt af tidshorisonten for, hvornår du skal bruge pengene, kan det ud fra en skattemæssig synsvinkel være fornuftigt at fortsætte med at anvende virksomhedsordningen.. Hvis du ikke ejer ejendommen, hvorfra virksomheden drives, kan du overveje at investere midlerne i en udlejningsejendom eller anden virksomhed af mere passiv karakter for at undgå beskatning af konto for opsparet overskud. Det giver en høj grad af fleksibilitet med hensyn til, hvornår konto for opsparet overskud skal overflyttes fra virksomhedsordningen til din privatøkonomi og dermed hvornår den endeligt skal beskattes. Virksomhed drevet i et anparts- eller aktieselskab er ikke skattemæssigt transparent. Det vil sige, at dit selskab beskattes med 25 pct. af den løbende skattepligtige indkomst som selskabsskat. Du beskattes af udbytte, som du får fra selskabet og aktieavance, som du opnår ved salget af aktierne. Udbytte og aktieavance beskattes som aktieindkomst, der beskattes med 28 pct. under progressionsgrænsen på kr. (2011-niveau). Ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb, kan overføre et uudnyttet bundfradrag til hinanden. Aktieindkomst over progressionsgrænsen på kr. beskattes med 42 pct. Hvis du vil læse mere om den skattemæssige bedømmelse af goodwill ved sammenlægning, opsplitning og ind- og udtræden af personejede advokatvirksomheder, kan du se SKATs rapport fra 2003 på www. danskeadvokater.dk. Overdragelsesformen Hvis din virksomhed overdrages til en uafhængig tredjemand, er der ikke mulighed for, at køberen overtager dine skatteforpligtelser. Virksomheden eller aktierne i selskabet kan således ikke overdrages med skattemæssig succession og den latente skat på de skatterelevante aktiver bliver aktuel og skal som udgangspunkt betales, medmindre man har mulighed for at udskyde beskatningen på anden måde. Hvis din virksomhed overdrages til en ikke uafhængig tredjemand, er der mulighed for, at køberen kan overtage dine skatteforpligtelser. Det gælder både hvis du driver din virksomhed i personligt regi som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller partnerselskab eller hvis det er anparterne eller aktierne i selskabet, som du sælger. Der er mulighed for at overdrage med skattemæssig succession til familie og nære medarbejdere. For familieoverdragelser inden for gaveafgiftskredsen gælder der særlige værdiansættelsesregler. En nær medarbejder er en, der har arbejdet fuldtids i alt 3 år i virksomheden inden for de sidste 5 år i virksomheden. Da køber overtager dine skatteforpligtelser og du dermed ikke skal betale skat, vil prisen på virksomheden skulle tilpasses i forhold til et salg til en uafhængig tredjemand. Skattebesparelsen, der ligger i successionen, deles normalt mellem køber og sælger efter nærmere forhandlinger. Finansieringsmuligheder Når købet af din virksomhed skal finansieres, kan det ske på forskellig vis. For det første kan det ske kon- 8

9 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET tant. For det andet kan det ske finansieret, ved at køber udsteder et gældsbrev til dig evt. med sikkerhed. Der er også mulighed for, at købesummen kan betales helt eller delvist med en løbende ydelse. Skattelovgivningen indeholder særlige regler om, hvordan en løbende ydelse skal beskattes. Ophørspension Hvis du i forbindelse med hel eller delvis salg af din virksomhed opnår en skattepligtig fortjeneste, kan du oprette en såkaldt ophørspension. Det gælder, uanset om du har drevet din virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. Hvis du har drevet din virksomhed i selskabsform, er det en forudsætning, at du har været hovedaktionær i selskabet. For at kunne bruge reglerne skal du være fyldt 55 år, inden du sælger virksomheden. En ophørspensionsordning har den virkning, at du udskyder beskatningen af din fortjeneste til det tidspunkt, hvor du får udbetalt pensionen. For at kunne oprette en ophørspension skal du i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet virksomhed eller været hovedaktionær i selskabet. Det er ikke et krav, at perioden på 10 år skal udgøre en sammenhængende periode på mindst 10 år. For at gøre brug af skattelovgivningens regler om ophørspension, må virksomheden ikke have bestået i såkaldt pengetankvirksomhed. Advokatvirksomhed vil sjældent kunne karakteriseres som pengetankvirksomhed. En ophørspension skal være enten en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepensionsordning. Sidste rate i en ratepensionsordning skal efter de almindelige regler udbetales senest 25 år efter, at pensionsopspareren når efterlønsalderen. Denne regel gælder ikke for ophørspensionsordninger. Der kan i alt højst indbetales kr. (2011-niveau) på en ophørspensionsordning. Indbetalingen kan ikke overstige den fortjeneste, der opnås ved salg af virksomheden. De almindelige loft på kr. for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger gælder ikke for en ophørspensionsordning. Konkurrencebegrænsninger Det er uhyre vigtigt at overveje omfanget og indholdet af eventuelle konkurrencebegrænsninger i forbindelse med planlægningen, således at du kan få de bedst mulige forhold efter overdragelsen. Det har også væsentlig betydning i forhandlingssituationen med køber. I hovedstadsområdet er der ofte ikke konkurrencebegrænsninger, fordi man ikke opnår betaling for goodwill. Konkurrencebegrænsningen bør have en nær sammenhæng med betalingen og betalingens størrelse. I provinsen, hvor der betales for goodwill, aftales der oftest en konkurrencebegrænsning. Det er vurderingen, at en periode på 3-5 år er rimelig, hvis der er tale om et traditionelt generationsskifte, hvor det forventes, at sælger ophører med at drive advokatvirksomhed. Hvis sælger imidlertid lægger vægt på at bibeholde bestemte kunder eller bestemte fagområder, f.eks. 9

10 beneficerede hverv, er det vigtigt, at overdragelsesaftalen indeholder en nøje beskrivelse af, hvilke hverv sælger må fortsætte med og af, hvad der ikke er omfattet af konkurrencebegrænsningen. Det ses også, at konkurrencebegrænsningen i stedet for en generel begrænsning er en kundeklausul, gældende i en tilsvarende periode, hvor den sælgende advokat forpligter sig til ikke at beskæftige sig med de kunder, der er omfattet af overdragelsen. Du kan se et eksempel på en konkurrenceklausul fra en overdragesesaftale på Du kan se et eksempel på en kundeklausul fra en interessentskabskontrakt på Pension og privat opsparing Med til de økonomiske overvejelser hører også et overblik over din privatøkonomi efter ejerskiftet. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad du har at leve for. I løbet af ejerskifteprocessen skal du have et overblik over en række spørgsmål: Hvor stort bliver overskuddet fra salget? Hvilke økonomiske fordele mister du ved at sælge virksomheden? Har du andre indtægtsmuligheder, f.eks. honorar fra bestyrelsesposter? Skal du fortsat arbejde i andre sammenhænge? Hvis du går på pension efter ejerskiftet, bør du få dig et overblik over din pensionsopsparing og samlede formue. Se afsnittet 'Skat ved salg', hvor der er en nærmere omtale af de skattemæssige fordele ved at anvende en ophørspensionsordning. Hvor stor er din privat opsparede pension, og hvordan vil den blive udbetalt? Hvor sikker er din private pensionsordning? Hvilke forventninger har du til din egen levestandard og til en eventuel arv fra dine pårørende? 10

11 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET 2.0 Modning til ejerskifte Forløbet i forbindelse med modningen til ejerskifte er inddelt i tre faser: 2.1 Salgsmuligheder Optagelse af partnere kan have stor betydning for virksomhedens salgsværdi og fremtidige udvikling. Afdæk dine salgsmuligheder grundigt og kend fordele og ulemper ved at sælge internt eller eksternt. Find køberen i dit netværk, f.eks. gennem den lokale advokatforening eller via Danske Advokaters advokatbørs (lanceres i foråret 2011). Er du kommet i gang i god tid med at planlægge dit ejerskifte, kan udsigten til partneroptagelse og/eller fremtidig overtagelse være et stærkt rekrutteringsværktøj. Fremtidsudsigterne kan være et vigtigt incitament for yngre advokater til at flytte sig geografisk og tage familien med. Den øgede bemanding og nytilførte energi kan også medvirke til at forøge virksomhedens omsætning i lang tid før ejerskiftet. Find en køber Du kan finde en køber på forskellige måder. Du kan oplagt benytte din personlige og professionelle omgangskreds. Skal det være en advokat med lokalkendskab, kan advokatforeningen være et godt sted at begynde, men ellers kan faglige netværk eller lignende også være velegnede. Her vil der ofte være nogen, der enten selv er interesserede - eller kender mulige købere. Du kan også søge efter købere på nettet. Du kan søge efter emner direkte på Danske Advokaters ejerskiftebørs, hvor du både har mulighed for at lægge din egen virksomhed på, men hvor du også kan søge blandt de CV er, der er lagt ind på siden. Det kan også overvejes at bruge en headhunter til at søge efter potentielle kandidater. Salg til intern køber De to mest almindelige scenarier for et ejerskifte i en advokatvirksomhed er, at virksomheden overdrages til en yngre medarbejder, som er ansat netop med henblik herpå, eller at der findes en advokat i kredsen, som ønsker at overtage partnerrollen. Salg til ekstern køber Salg til en konkurrent eller samarbejdspartner kan ofte øge virksomhedens værdi, fordi den pågældende virksomhed kan drage økonomiske fordele af den synergi, der kan opstå ved at lægge to virksomheder sammen. Det kan dog også betyde, at flere stillinger vil blive nedlagt, og at medarbejdere vil blive afskediget. Er du indstillet på, at en køber forandrer din virksomhed og måske afskediger medarbejdere, som du har arbejdet sammen med i mange år? 11

12 Overvej, om det er vigtigt for dig at få størst mulig betaling for virksomheden. Eller om det er vigtigere, at arbejdspladserne bevares og bliver i lokalområdet også selv om det reducerer salgsprisen? Få rådgivning Valget af køber har en række implikationer, og det er derfor vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet. Brug dit netværk og/eller professionelle rådgivere. 2.2 Salgsmodning Salgsmodning handler om at gøre din virksomhed mere attraktiv for potentielle købere og om at afdække forhold, som en køber vil betragte som risici. Salgsmodning behøver ikke at medføre en ændring af hele virksomheden, men det kunne overvejes, om virksomheden skal have en ny struktur. Måske er der behov for en bedre forankring af viden i organisationen eller for at indføre nye arbejdsgange, der sikrer overholdelse af de advokatetiske regler eller sparer tid. Eller måske skal der strammes op på dokumentationen af virksomhedens økonomiske og juridiske forhold. Beslutningen om at sælge din advokatvirksomhed skal du ikke bruge som undskyldning til at holde op med at udvikle den. Tværtimod. Det er netop her, det skal overvejes, om der er noget, der skal optimeres. Nogle af de typiske indsatsområder er beskrevet nedenfor: Kundeportefølje Kundeporteføljen repræsenterer normalt den største del af værdien i advokatvirksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens registreringssystem er tilrettelagt således, at det er muligt at give køberne en specifikation opdelt på de faggrupper, der normalt anvendes af advokater, gerne for de seneste tre regnskabsår. Det er væsentligt over for køber at kunne oplyse, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der kan henføres til bobestyrerhverv og beneficier, idet køberen ikke har sikkerhed for at kunne overtage disse hverv. Undertiden gøres salgsprisen for virksomheden afhængig af, om hvervene kan overtages, dvs. en form for earn out. Er advokatvirksomhedens kundeportefølje opdelt som anført, og kan man oplyse detaljeret om de seneste tre års udvikling, vil køber kunne se kundeloyaliteten og vækstpotentialet. Organisationen Foruden kundeporteføljen er organisationen, dvs. medarbejderne med de kompetencer, de repræsenterer, og de klientrelationer, de har, afgørende for den samlede goodwill. Det er vigtigt at have et klart billede af de forpligtelser, virksomheden har f.eks. mht. pension, fratrædelsesgodtgørelser, bonusordninger mv. og eventuelt gennemføre nogle ændringer, der gør virksomheden mere salgbar. Mange virksomheder står og falder med den viden, som findes hos ejeren og enkelte nøglemedarbejdere. 12

13 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET Det gør sig særligt gældende for en advokatvirksomhed, som netop sælger viden og tryghed. Det gør virksomheden sårbar og mindre attraktiv i en salgssituation. Hvis det er tilfældet i din virksomhed, kan dokumentation og forankring af virksomhedens viden være en væsentlig del af salgsmodningen. Sørg for, at alle forretningsgange, paradigmer, vejledninger og procedurer er opdaterede. Det vil under alle omstændigheder være en fordel, hvis du eller andre nøglemedarbejdere bliver ramt at langvarig sygdom. Dokumenter økonomiske og juridiske forhold Få styr på virksomhedens kontrakter og aftaler med klienter, medarbejdere, leverandører og arkiv i øvrigt. Sørg også for, at der er overblik over budgetter, IT-licenser og andre økonomiske forhold, som dokumenterer virksomhedens udviklingsmuligheder og forpligtelser. Sørg også for, at virksomheden har ajourført og overholder forpligtelserne ift. interesseretskonflikter, hvidvask og andre forhold, der skal være opfyldt i henhold til de advokatetiske regler. Selskabsform og nuværende ejerstruktur Den nuværende selskabsform og ejerstruktur er afgørende for den proces, som du/i går ind i, og som er led i en salgsmodning. Netop advokatvirksomheder har hyppigt flere ejere ofte organiseret i et interessentskab. Det kan komplicere processen, med mindre der f.eks. allerede foreligger en klar afståelsesaftale partnerne imellem. 2.3 Salgsmaterialer Gode salgsmaterialer er lige så afgørende for salget af en advokatvirksomhed som for enhver anden virksomhed. Salgsmaterialerne bør afklare både styrker og svagheder i de fremtidige udviklingsmuligheder, således at køber får et troværdigt billede af virksomheden. Beskriv de unikke ting, som virksomheden repræsenterer, og de barrierer, der eksisterer for at blive en etableret del af branchen i netop dit lokalområde. Alle parter har en interesse i, at den nye advokat kommer bedst muligt fra start. Centrale dokumenter i salgsmaterialet Salgsmaterialerne omfatter typisk en salgspræsentation, en virksomhedsbeskrivelse, regnskaber, budgetter, kundegrundlag og andre dokumenter vedr. virksomhedens økonomiske og juridiske situation. Salgsmaterialet skal gerne fremstå som en appetitvækker, der giver en potentiel køber lyst til at tage kontakt til dig. Følgende forhold er vigtige at adressere i salgsmaterialet: Advokatvirksomhedens beliggenhed Medarbejdere anciennitet, uddannelse, alder Omsætningsfordelingen på sagstyper, herunder oplysninger om evt. beneficier Hvad er virksomhedens markedsandel? Er der potentiale for forøgelse/udvikling? 13

14 De seneste tre års omsætning IT-løsning Du kunne også vedlægge en strategi- eller forretningsplan for virksomheden. En overbevisende og underbygget plan kan godt gøre virksomheden mere værd. En strategi- eller forretningsplan skulle gerne kommunikere følgende pointer: Unikke produkt- eller pakkeløsninger Nye kundegrupper, som kan opdyrkes Nye samarbejdspartnere, der kan indgås aftaler med Nye idéer, som kan realiseres Udviklingspotentiale hos medarbejderne og i virksomheden Fremtidige indtjeningsmuligheder Når en potentiel køber er fundet, kan du forvente at skulle afgive oplysninger om: Virksomhedens hårde facts Økonomiske nøgletal Om der er nøglekunder, du er afhængig af Driftsregnskab og balance for de seneste år Drifts- og likviditetsbudgetter Organisationsplan og medarbejderoversigter med forpligtelser (opsigelsesvarsler, anciennitet m.v.) Produktbeskrivelser og prislister Ejeraftaler, samarbejdskontrakter eller øvrige aftaler Forpligtelser, som rækker ind i købers ejerperiode. F.eks. kontraktforpligtelser, garantiforpligtelser på produkter, leasingaftaler, huslejekontrakter, sponsoraftaler m.v. Medarbejdernes øvrige kvalifikationer 14

15 OVERVEJELSER MODNING GENNEMFØRELSE EFTER EJERSKIFTET 3.0 Gennemførelse af ejerskifte Når glidende overdragelse eller salget er forberedt, og den rette køber er fundet, går du i gang med selve ejerskiftet. I mange virksomhedshandler anses denne del af processen som relativt omfattende og papirtung, men det er ofte den del af processen, advokaten oplever som sin hjemmebane. For de advokater, der ikke beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser, er her en kort opsummering af et sædvanligt forløb Forhandlingsmøder Vilkårene for salget af din virksomhed fastlægges på en række forhandlingsmøder mellem dig, køberen og jeres rådgivere. Der er meget, du selv kan gøre for at skabe en god forhandling. Få fra begyndelsen styr på fortroligheden i forhandlingerne og aftal eventuelt en spærretid, hvor hverken du eller køber forhandler med andre. Vær velforberedt og konstruktiv og fokuser på målet at indgå en aftale. Når forhandlingerne indledes, vil dine vilkår for handlen som regel være fastlagt på forhånd. Måske er køber allerede blevet præsenteret for vilkårene i dit salgsmateriale. Alligevel er der meget, der skal tages stilling til blandt andet: Hvad skal virksomheden koste? Hvordan skal købsprisen betales? Hvor meget skal finansieres - og hvordan? Bliver du i virksomheden og i så fald på hvilke vilkår? Sælger du virksomheden helt eller delvist? Kan medarbejderne blive i virksomheden? Er der juridiske regler, du skal være opmærksom på? Fortrolighed En fortrolighedsaftale kan være nødvendig allerede i forbindelse med den første kontakt for at sikre, at de potentielle købere ikke benytter sig uberettiget af den viden, som fås i løbet af forhandlingerne. Spærretid Er der flere potentielle købere, bør du overveje at aftale en spærretid med den mest potentielle køber. I spærretiden skal begge parter afstå fra at forhandle med andre, så længe der er enighed mellem parterne om at fortsætte forhandlingerne. Skab et godt udgangspunkt for forhandlingerne Du kan gøre meget for at skabe en god forhandling: Afklar din egen rolle. Tag tidligt stilling til, hvem der skal deltage i forhandlingerne. Hvis du og en evt. 15

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere