IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 og efter kommentarer fra Moderniseringsstyrelsen Version 1.1 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax januar 2014 IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder Moderniseringsstyrelsen har iværksat udbud af en afløser for IndFak med arbejdstitlen Indkøbs- og Fakturahåndteringssystem (IFS). Dette system kan også være relevant for professionshøjskolerne (University Colleges, UC), og der kan være gensidigt udbytte af en dialog om systemet. UC erne gennemfører for øjeblikket et effektiviseringsprogram. Som led heri er bl.a. indsamlet en række erfaringer med Bedste Praksis omkring indkøb og fakturahåndtering. Disse erfaringer fra UC-sektoren kan være et nyttigt input til Moderniseringsstyrelsen ved udvælgelse af den kommende løsning, og ved den efterfølgende opsætning af løsningen m.v. Samtidigt vil UC erne gennem en dialog med Moderniseringsstyrelsen kunne få værdifuld viden om de muligheder, der vil ligge i at indføre IFS, når det bliver tilgængeligt. Nærværende notat har været drøftet med Moderniseringsstyrelsen med henblik på at drøfte perspektiver for anvendelse af det kommende indkøbs- og fakturahåndteringssystem (IFS) ved UC erne. Fra UC erne har været involveret økonomichef Ole Ejdrup Christensen, UCC, Indkøbs- og regnskabschef Ib Thyge Christensen, UCC samt Bedste Praksis-konsulent Claus Hensing, UC Sjælland. Moderniseringsstyrelsen har tilbudt at invitere UC erne til en demonstration af en pilotversion af systemet omkring august 2014, hvor der vil blive mulighed for en konkret vurdering af, om løsningen lever op til UC ernes behov og ønsker, eller evt. kan bringes til det. UC-repræsentanterne vurderer, at den kommende IFS-løsning forekommer klart interessant og vurderer, at sektoren bør tage imod tilbuddet om orientering og samarbejde fra Moderniseringsstyrelsen. VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/8 Planerne for IFS I henhold til tidsplanen skal der indgås kontrakt om IFS i februar 2014 og gennemføres test og pilotforløb frem til efteråret Herefter starter udrulning. Udrulning til IndFakbrugere (inkl. de pågældende UC er) forventes gennemført inden 1/ Udrulning til øvrige UC er, der måtte ønske IFS, vil formentlig tidligst kunne ske i andet halvår af IFS forventes at skulle dække de løbende indkøbsopgaver fra og med rekvisition frem til bogføring af faktura. Systemet skal også kunne understøtte aftaleindgåelse, i hvert fald for så vidt angår registrering af leverandører og elektroniske varekataloger. Systemet forventes at skulle være et standardsystem, der kan tilpasses gennem opsætninger. Der findes en version 01 af kravspecifikationen på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Nedenfor resumeres kravene til systemet ud fra kravspecifikationen: Systemet skal understøtte: Effektiv, enkel og brugervenlig håndtering af elektroniske fakturaer og fuldt digitale indkøb Effektiv organisering i administrative fællesskaber såvel inden for som på tværs af ministeransvarsområder Effektivisering af indkøbsområdet, herunder anvendelsen af både fællesstatslige og lokale indkøbsaftaler Systemet skal understøtte følgende opgaver: Oprettelse og vedligeholdelse af leverandører og aftaler/varekataloger Rekvisition og Indkøb via katalog eller ordrer Varemodtagelse, herunder accept i forhold til ordre eller faktura Fakturamodtagelse, herunder automatisk match med ordre, og automatisk routing til disponent Systemet skal håndtere følgende roller: Varebestilling: Rekvirent, Indkøber, Disponent Fakturabehandling: Fakturamanager, Disponent, Se-bruger Tværgående: Indholdsansvarlig, Systemadministratorer Systemet skal endvidere Integrere til Navision Stat og Statens Datavarehus Fungere med Single Sign On Der er lagt stor vægt på krav om effektiv administration af brugerroller og værktøjer hertil. Der stilles ikke krav om, at systemet skal rumme faciliteter til analyse af compliance og andre analyser på fakturadata af den type, som kendes fra f.eks. SAS analyseværktøjer.

3 3/8 Karakteristik af indkøb og fakturahåndtering på UC erne I det følgende gives en kortfattet, generaliseret karakteristik af indkøbs- og fakturahåndtering ved UC erne. Beskrivelsen tilsigter bl.a. at illustrere det meget brede spektrum af organisering og tilrettelæggelse, man finder på UC erne. De syv UC er er statsfinansierede selvejende institutioner. De omsatte i 2012 tilsammen for ca. 5 mia. kr., heraf omsatte den største for ca. 30% og de mindste for hver ca. 10%. (Det samlede omfang af indkøb er ikke gjort op). Hvert UC behandler mellem og fakturaer årligt, hvoraf anslået % stammer fra varekøb og ad hoc serviceydelser, mens de øvrige vedrører huslejer, serviceaftaler etc. Hvert UC er typisk opdelt i et antal faglige afdelinger (fx uddannelser eller højskoler ), og et antal geografisk adskilte lokationer (campus er). Graden af administrativ og driftsmæssig autonomi for afdelinger og lokationer varierer fra UC til UC. Set på tværs af UC er tegner sig nedenstående billede vedr. indkøb: Det er udbredt, at alle ansatte kan bestille materialer, f.eks. bøger o.l. til eget brug (typisk i nær tilknytning til undervisningen). For disse indkøb gælder, at der anvendes et stort antal leverandører, og at den enkelte medarbejder selv vælger leverandør. For standardvarer, der anskaffes i større antal og/eller til fælles brug (f.eks. aftørringspapir, kontormaterialer, møbler, IT, telefoni mv.), er indkøb som regel centraliseret på nogle få indkøbere typisk i de respektive administrative afdelinger (møbler i bygningsafdelingen osv.) eller på de respektive geografiske lokationer. Det generelle billede er, at de store, fælles vareområder er aftaledækket (SKI, FM, egne leverandøraftaler). For større enkeltindkøb kan der være flere forskellige beslutningsgange mellem den, der har et behov, den der disponerer over en bevilling samt den der faktisk udfører bestillingen. Dette giver efterfølgende anledning til et fakturaflow, der ligeledes omfatter de tre parter i varierende orden. Leverandøraftaler (og typisk link til leverandørernes hjemmesider/varekataloger) findes tilgængelige på hvert UC s intranet. Flere steder findes også vejledning og anden information om indkøb til UC et. Indkøb på de store fællesområder sker hovedsagligt via leverandørernes internet-varekatalog/web-shop, hvor UC ets indkøbere er oprettet med specifikt brugernavn og log-in. Alle UC er anvender et it-baseret fakturabehandlings-system med integration til Navision. Der anvendes i alt fire forskellige fakturabehandlingssystemer, jf. Tabel nedenfor. Ingen steder er der direkte integration mellem de anvendte leverandør-drevne løsninger til indkøb og fakturahåndteringssystemerne eller Navision. En meget høj andel af fakturaer modtages i elektronisk form ( %), men en vis del (op til 10%) modtages uden tilstrækkelig angivelse af bestiller (initialer, mailadresse el.lign.).

4 4/8 Funktionaliteter i fakturabehandlings-systemerne anvendes i forskelligt omfang. Det drejer sig fx. Om Auto-routing (automatisk videresendelse til fakturagodkender), påmindelse om fakturagodkendelse mv. Arbejdsdelingen mellem bogholderiet og fakturagodkender vedrørende kontering varierer noget. Nogen steder angiver bogholderiet konteringen inden fakturaen sendes til godkendelse, mens konteringen andre steder først påføres af fakturagodkender og efterfølgende kontrolleres af bogholderiet. Som understøttelse af sidstnævnte arbejdsform er nogle steder er oprettet alias er, der letter faktura-godkenders valg af kontering. Tabel. Oversigt over it-understøttelse af indkøb og fakturahåndtering ved UC'erne UC Varebestilling (for centrale indkøbere) Fakturabehandling Antal faktura/år UCC Leverandørs varekatalog/web-shop IndFak UC Metropol Leverandørs varekatalog/web-shop IndFak Regnearks-workflow (rekvisitioner) UC Sjælland Leverandørs varekatalog/web-shop IM Soft UC Lillebælt Leverandørs varekatalog/web-shop IndFak UC Syddanmark Leverandørs varekatalog/web-shop SignFlow VIA UC Leverandørs varekatalog/web-shop IndFak Sharepoint-workflow (teleydelser) UC Nordjylland Leverandørs varekatalog/web-shop Ibistic Moderniseringsstyrelsens bemærkninger hertil: De beskrevne forhold ligger inden for det ret vide billede af indkøb og fakturahåndtering, som har ligget til grund for kravspecifikationen, Der er ikke beskrevet forhold, som man ikke også vil kunne finde andre steder i staten/selvejeområdet. Ønsker til IFS fra UC-sektoren Med udgangspunkt i observationerne om UC ernes behov og praksis fremhæves i det følgende nogle krav og ønsker til et indkøbs- og fakturahåndteringssystem for UC erne. Disse ønsker er ikke nødvendigvis specielle for UC-sektoren, og en del af dem vil allerede være indeholdt i den foreliggende kravsspecifikation. I det følgende er Moderniseringsstyrelsens bemærkninger angivet med kursiv. Moderniseringsstyrelsen har svaret ud fra forventninger og de stillede krav. Den endelige løsning vil afhænge af, om den vindende løsning evt. har taget forbehold over for enkelte krav.

5 5/8 Overordnede krav 1. Der er et åbenbart behov i sektoren for et indkøbssystem. Det er forventningen, at et indkøbssystem med adgang til nem bestilling inden for indgåede aftaler vil kunne effektivisere indkøbsområdet, dels gennem øget compliance i forhold til indgåede aftaler, dels gennem forenkling af administrative rutiner. Det er også formålet med IFS. 2. Forenkling af de administrative rutiner afhænger naturligvis af sammenhængen mellem IFS og Navision, der bør være så automatisk som muligt. Ja, og der forventes bedre integration, end det er tilfældet med IndFak. 3. I lyset af, at flere UC er har implementeret andre fakturahåndteringssystemer, vil det være ønskeligt, hvis IFS kan integrere til disse, og ikke kun fungere sammen med egen fakturahåndterings-del. Der er ikke stillet krav herom. Muligheden vil afhænge af, om den konkrete løsning i forvejen er opbygget således, at det er muligt. Moderniseringsstyrelsen vurderer, at det vil være meget uhensigtsmæssigt med to forskellige systemer og deraf følgende dobbelte kontoplanopsætninger, dobbelt brugeradministration etc., hvortil kommer mulige funktionalitetsbegrænsninger m.v. i samspillet. 4. UC ernes opgaver og organisation tilsiger, at indkøb ikke må begrænses til kun at omfatte indkøb i forhold til indgåede aftaler. Indkøbssystemet bør således også kunne understøtte et friere varevalg, således at indkøbsprocedurer mv. i størst muligt omfang er ens og effektive, uanset om der købes på eller uden for aftaler. Ja, IFS skal have mulighed for tekstordrer, der ikke er bundet til et leverandørkatalog. Og der kan modtages fakturaer, som ikke hidrører fra en IFS-Ordre 5. Den meget brede indkøbsorganisering giver anledning til, at sektoren vil lægge stor vægt på en nem, fleksibel og brugervenlig opsætning, som gør det let at implementere og vedligeholde organisationsforandringer, rokering med roller etc. Der lægges stor vægt på nem, fleksibel og brugervenlig opsætning. Se bemærkninger til pkt I det hele taget vil den samlede effektivisering afhænge af, at arbejdet med at sætte systemet op, indlægge og vedligeholde indkøbsaftaler etc. ikke overstiger de gevinster, systemet kan give. Enig. 7. Ud over overføring af data mellem IFS og Navision kan peges på følgende ønsker til integrationer: Adgang til fakturadata på fakturalinjeniveau mv. til brug for analyse af indkøb, fx af compliance. Vil kunne hentes i ØS-LDV eller i Navision. IFS vil kræve kontering på alle fakturalinjer Opsætninger af kontoplan, personer/rettigheder kan arves fra Navision og/eller AD. Kontoplan vil kunne overføres fra Navision. Mulighederne for at overføre brugerstyringsoplysninger vil afhænge af de enkelte leverandørers muligheder. Opslag direkte fra Navision over i IFS. Vil næppe blive muligt. Men der vil blive overført oplysninger fra Navision til IFS, så brugerne har mulighed for fx at se, om en godkendt faktura er betalt.

6 6/8 8. Der er givet udtryk for, at systemet skal fokuseres på indkøbs- og fakturahåndtering, og fx ikke have ambition om at vise disponenten det til rådighed værende budget eller hidtidige forbrug. Der er heller ikke stillet krav som de nævnte. Understøttelse af organisering/interne processer 9. Introduktion af et elektronisk indkøbssystem kan muligvis give anledning til en koncentration af indkøbsbeføjelser, dels i almindelighed for at stramme op på indkøb, dels af hensyn til de nødvendige indkøbskompetencer. Omvendt kan et elektronisk indkøbssystem skabe de formelle og praktiske ramme omkring en organisering med vidstrakt delegation og mange indkøbsbemyndigede. Den kommende løsning bør understøtte begge scenarier (der meget vel kan skulle realiseres samtidigt på samme UC, men på forskellige indkøbsområder). Der skulle ikke være problemer i at understøtte mange eller få indkøbere. Moderniseringsstyrelsen forventer dog, at indførelse af elektronisk bestilling vil medføre, at færre vil få bemyndigelse til at købe ind. 10. Vidstrakt delegation vil forudsætte, at det er muligt at opsætte et sæt af dispositionsbemyndigelser/-begrænsninger for den enkelte bruger eller grupper af brugere. Elementært må det være muligt at angive en dispositionsgrænse pr. indkøb, pr. periode eller pr. omkostningsbærer. Dertil kommer, at det fx bør være muligt at begrænse en brugers adgang til bestilling i forhold til leverandører, hhv. pr. varegruppe eller enkelte varenumre. Samtidigt forventes det, at den enkelte bruger kun vil kunne kontere på de konti/kontosegmenter, som den pågældende er bemyndiget til. Der er stillet vidtgående krav herom, men de konkrete muligheder vil afhænge af den konkrete leverandørs muligheder. Moderniseringsstyrelsen peger samtidig på, at en kompliceret brugerbemyndigelsesstruktur vil kræve megen vedligehold og indebære en risiko for falsk tryghed. Man peger derfor på, at opfølgende kontrol kan være en mere operationel styringsmodel. 11. Som anført oven for i beskrivelsen, foregår de indledende stadier af indkøb ved UC erne ofte på forskellig måde, afhængigt af situationen. Der er derfor bl.a. behov for, at medarbejdere uden bestillingsbemyndigelse kan udsøge sig varer i katalogerne, og sende bestilling videre til en indkøber (evt. via godkender), og at indkøber kan forberede bestilling af varer, som først bestilles, når bestillingen er godkendt. Der er stillet krav om en sådan Rekvirent -funktionalitet. Det er dog ikke sikkert, at det vil kunne leveres af det konkrete system. 12. Den decentraliserede økonomistyring, kombineret med en muligt ønskelig koncentration af indkøbsopgaver og -bemyndigelser, tilsiger endvidere, at nogle ordrer vil angå indkøb, der skal afholdes over flere bevillinger. Det vil derfor være nødvendigt, at en bestilling/leverance, og/eller en faktura, kan opsplittes på flere bestillere og/eller godkendere. Ja, det bør være en grundlæggende funktionalitet, men en faktura vil ikke kunne godkendes til delvis betaling.

7 7/8 13. I kraft af opdelingen i afdelinger opstår der behov for intern fakturering af ydelser. Det vil være en fordel, hvis sådanne interne ordrer og fakturaer kan håndteres af systemet. Håndtering af fakturaer sendt fra eget Navision kræver muligvis et ekstra EANnummer. IFS er ikke tænkt til at håndtere leverandørens ordrebehandling, men det vil være muligt at lægge kataloger med egne ydelser op, hvis man selv har et system, der kan behandle ordren. Varebestilling 14. Det formodes at IFS vil give mulighed for præsentation af varekataloger i henhold til indgåede aftaler og til direkte bestilling via disse kataloger. Ja. 15. I UC-sammenhæng vil der i supplement til de fællesoffentlige aftaler være behov for at kunne administrere og vedligeholde varekataloger for egne indgåede aftaler, samt for fælles aftaler for to eller flere UC er, evt. med differentieret vareudbud. Aftaler vil kunne publiceres for en eller flere institutioner, en eller flere brugere etc. 16. Det vil i øvrigt være ønskeligt, hvis IFS understøtter forvaltningen af aftaler, fx med påmindelser om forestående aftaleudløb. Der er stillet krav om mulighed for tasks og alarmer Praktisk fakturabehandling 17. Med hensyn til den praktiske, løbende håndtering af indgående fakturaer kan peges på følgende behov: Automatch mellem (godkendt) bestilling, levering og faktura, således at uproblematiske fakturaer ikke skal godkendes af bevillingshaver. Ja Auto-routing til rette godkender ud fra bestiller- eller godkenderid Ja Automatisk (hhv. manuel) videresendelse til anden godkender (fx ved dispositionsbegrænsninger eller delte bestillinger) Det er ikke sikkert, at der kan findes en hensigtsmæssig automatikfunktion. Midlertidig overføring af roller (ved sygdom etc.), herunder dels bemyndigelser, dels rollen som modtager/behandler af de enkelte fakturaer og meddelelser i relation her til. Ja både og Mulighed for definition og anvendelse af korte koder som alias for den faktiske, ofte mangeleddede kontering. Der er stillet vidtgående krav om kontoplan i IFS. Det forventes dog at blive en udfordring for systemleverandørerne at kunne håndtere alle de kontostrukturmuligheder, som benyttes i Navision. De konkrete muligheder vil derfor afhænge af den konkrete leverandør. Alias er indgår i kravene. 18. I ikke helt simple tilfælde kan der være behov for følgende yderligere funktionaliteter: Hver bruger skal kunne søge efter tidligere fakturaer ( Har vi fået den tidligere?. Hvad var det nu, der skete sidst? ). Ja. Forventes klart bedre end IndFak. Det skal være muligt at tilknytte kommentarer/noter til en faktura eller til videregivelse i processen. Ja, interne og eksterne.

8 8/8 Det skal være muligt at vedhæfte underbilag (fx konteringsvejledning fra bogholderiet eller fx et bilag, der uddyber leverancen ). Ja, men dokumenttyper og omfang begrænses af standarden. Superbrugere på UC et bør have adgang til at rette fejl/låse op, uden involvering af Moderniseringsstyrelsen. Ja, Moderniseringsstyrelsen ønsker ikke at skulle levere en sådan support. 19. Som nævnt udgøres 2/3 af fakturastrømmen af fakturaer, der ikke hidrører fra umiddelbart forudgående varekøb, men hidrører fra stående aftaler, som husleje, telefoni, energi, services, osv. Det vil derfor være ønskeligt, hvis der kan etableres en facilitet, der kan understøtte eller helt automatisere behandlingen af sådanne fakturaer. Ja. En sådan funktionalitet er krævet, men ikke nøjere specificeret. Forskellige leverandører har forskellige løsningsmodeller. 20. Med hensyn til håndtering af kontering kan peges på, at der er behov for håndtering af følgende, der erfaringsmæssigt volder problemer: Momskoder. Vil blive overført til IFS Omposteringer. Ja. Kan håndteres.

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel.

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor.

De nærmere krav til de forskellige platforme for e-handel fremgår af punkt 2, 3 og 4 nedenfor. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb

Projektbeskrivelse: Effektivt indkøb UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 3, ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Indkøbsnetværket 16/8, i Bygningschefudvalget

Læs mere

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

optimér rutiner - spar omkostninger Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER. Your challenge. Our passion. OPTIMÉR RUTINER - SPAR OMKOSTNINGER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV optimér rutiner - spar omkostninger ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Scanning og behandling af bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering af fejl og automatiseret opfølgning

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI. www.medius-group.com

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI. www.medius-group.com Battle Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen Forudsætninger International børsnoteret selskab Datterselskaber i 20 lande Europa, USA & Asien I gang med at

Læs mere

Opsætningsworkshop Indkøb

Opsætningsworkshop Indkøb Opsætningsworkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb september 2016 1 AGENDA 1. Velkommen 2. Indkøb i IndFak - Overblik 3. Gennemgang af opsætning Brugere/roller og prokura Leverings- og faktureringsadresser

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak November 2015 ØSY Indledning I denne vejledning beskrives hvorledes de enkelte varekøb håndteres med udgangspunkt i hhv. type og varetype. Med udgangspunkt

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben.

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

VELKOMMEN TIL KICK-OFF

VELKOMMEN TIL KICK-OFF VELKOMMEN TIL KICK-OFF DET NYE INDKØBSSYSTEM HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) FI&D har to spor i implementeringen E-handel udrulles, forankres og supporteres af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

2A Kravspecifikation

2A Kravspecifikation 2A Kravspecifikation Dokumentejer: Jakob M. Hein Version Dato Ændring Af Distribution 01 1/10 2013 Første udgave JMH Side 2 af 95 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 4 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS...

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Yderligere kontroller på økonomiområdet

Yderligere kontroller på økonomiområdet NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere indkøb og disponering på tværs af AAU Simplere

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Januar 2006 Indhold 1. Baggrund...2 2. Fakturaflow - fakturahåndtering...3 3. Fakturaforberedelse...5 4. Fakturagodkendelse...5

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Guide til Brugerstyring - Løn

Guide til Brugerstyring - Løn Guide til Brugerstyring - Løn Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber Forord Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministrator for brugerstyring Løn. Der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse

Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Januar 2012 Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Formål: Det er en rigtigt god ide at sætte sig ind i de muligheder, der er i systemerne, for hjælp til brugernes valg og angivelse af kontering.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon: 51

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Udrulning - Køreprøvebooking

Udrulning - Køreprøvebooking Dette dokument indeholder en generel orientering vedrørende implementering af den nye Køreprøvebooking-løsning. Dokumentet er målrettet brugerne af den kommende løsning, samt deres organisationer. 14.

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere