Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos rindringr II s 7 D uinvitrd gæstr på Ryttrskoln s 21 Kulturmiljørådt for Købnhavns Amt s 22 Lokalhistorisk Slskabs Bstyrls s 23 Nyt fra Historins Hus s 24 Udgivr: Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Ryttrskoln Hvidovr Kirkplads 1, 2650 Hvidovr Tlf mail. og Historins Hus Alarmpladsn 3, Avdørljrn, 2650 Hvidovr Tlf mail Rdaktion: Poul Svrrild ansv. og Pr E. Hansn Forsidfoto: Hvidovr Lokalhistorisk Slskabs ny ærsmdlm, Pr E. Hansn (t.h.) lykønsks af slskabts først ærsmdlm Jns Kristnsn. Foto Jtt Randal-Lund. 2

2 Fra Formandn: Indbydls Hvidovr Lokalhistorisk Slskab indbydr til mdlmsudflugt til Pomtt mandag dn Dt r lykkds at få n aftal md Pomtt om bsøg mandag dn 11. sptmbr. Vi startr fra Ryttrskoln kl og forvntr at vær tilbag omkring kl Billttr sælgs fra Ryttrskoln mandag dn 4. og tirsdag dn 5. sptmbr kl Pris kr. 35,00. Ntop i år r dt 50 år sidn, at Pomtt blv tablrt i Tåstrup. Pomtt r n samling af sortr af frugttrær og frugtbusk. Dr r bl.a. 700 æblsortr, hvoraf mang r mr nd 100 år gaml. Enklt mr nd 300 år. Forudn frugtsortr finds dr på Pomtt også samlingr af kryddrurtr og grøntsagr. Vd rundvisningn, dr varr ca. 1 ½ tim, vil vi bliv dlt i 2 hold, hvrt md sin omvisr. Ola Asbjørn Ptrsn Gnralforsamling Rfrat af slskabts gnralforsamling i Lill Frihdn mandag d. 13. marts Gnralforsamlingns dirignt, chfrdaktør for Hvidovr Avis Nils Erik Madsn kunn konstatr t flot frmmød og gav hrftr ordt til slskabts formand Ol Asbjørn Ptrsn. Ol fortalt om forningsårts mdlmsarrangmntr. D har båd vært lokalt forankrt og krydrt md rnæssancfordrag og bsøg på krigsskibt Pdr Skram. Ols gn fortælling fra barndom og arbjdsvirk i Hvidovr var bar nogl af d i alt ni arrangmntr, årt indholdt. Ol takkd kulturistrn for drs stor indsatsr og for samarbjdt md Slægtsforskrn og Historins Hus. Han udtrykt håb og ønskr for fortsat udvikling til d ny opgavr og arrangmntr. Mdns fotografn fra Hvidovr Bstyrlssformand Ol Asbjørn Ptrsn brttd om t godt forningsår. Foto J.Randal-Lund Avis knipsd løs, afsluttd formandn sin brtning md tak for al dn opbakning Slskabt får og md stor ord til d to afgånd bstyrlssmdlmmr, Eigil Jørgnsn og Pr E. Hansn. Sidstnævnt blv på aftnn udnævnt til ærsmdlm som tak for sin stor indsats for slskabt blandt andt som formand i n årrækk. Dt var n rørt Pr E. Hansn, som modtog ærsbvisningn, som han nu dlr md Jns Kristnsn og Kjld Jørgnsn. Poul Svrrild fortalt stolt om all hovdpunktrn fra dt forgangn 3 4

3 Dr var fuldt hus til gnralforsamlingn i Lill Frihdn. Foto J. Randal-Lund. år. Fra fakkltogt til Ryttrskoln d. 4. maj i anldning af 60-årt for Bfrilsn og arrangrt i fællsskab md HvidovrBibliotkrn til afsløringn af H.P.Pdrsn- Dans skulptur En Modr, som til alls glæd står lig så fint, som dn dag, dn blv afslørt. Han fortalt om visionrn i forbindls md udpgningn af Hvidovr som én af bar fir kulturarvskommunr i Danmark, og slv om indlæggt var kort, fik gnralforsamlingn t stærkt indtryk af n mgt ngagrt arkivldr md stor udfordringr til sig slv og til os som slskab. Hvordan tænks bvaringsværdi i dag, og hvordan samlr vi alls vidn. Hvad dr skal udpgs som bvaringsværdigt blandt industrialismns kulturarv i Hvidovr skal afklars. I dn kommnd sæson vil Historins Hus lægg vægtn på julmarkd i Avdørljrn, dt kommnd gnsspil og arbjdt md musumsudviklingn. Poul sluttd også md tak til Pr og 5 Eigil samt til kulturistrn m.fl. Bnny Riisagr omdlt rvidrt rgnskab. Han og Elin havd ovrtagt dt fra Eigil pr 20. fbruar og gjort dt færdigt til gnralforsamlingn. Md tak til Eigil kunn dt konstatrs, at Slskabt nu har 340 mdlmmr. Rgnskabt blv godkndt. Sidst punkt blv valg til bstyrlsn. Nyvalgt blv Ejvin Jnsn, pnsionrt kriminalassistnt, og Lars Bo Hnriksn, pnsionrt ovrlærr og førstholdspillr i HIF. Dan Olsn modtog gnvalg til ndnu n tørn i bstyrlsn. 6 Rf. Jtt Randal-Lund Eftr gnralforsamlingn blv dr trukkt lod om vingavr blandt mdlmmrn. Vindr blv: Annt Schultz, Ann Volzmann, Svnd Black Hjort, Andrs Rønbrg, Inga Birkling, Lif Randrup, Jtt Randal-Lund, Frank Gudmand, Laurs Rasmussn og Ing Hansn. Eftrårts stor arrangmntr Søndag d. 27. august fra kl Aronautisk dag på Avdør Flyvplads. Dr vil attr land vtranfly på pladsn, hvis vind og vjr tilladr, og pladsn bydr på n rækk andr aktivittr. Søndag d. 24. sptmbr Købnhavns Bfæstningsdag. Særskilt program blivr udgivt. I Hvidovr r dr aktivittr i Historins Hus og på Avdør Flyvplads. Søndag d. 10. dcmbr Julmarkd på Alarmpladsn i Avdørljrn. Program følgr snr.

4 Af Elln Anglbos rindringr II Da krign brød ud, bod vi på Krogstns All nr. 10 i Hvidovr, og jg mangld tr måndr i at vær 13 år. Allrd t par år før tænkt jg mgt ovr, om dr kunn bliv krig i Danmark. Man hørt jo n dl om Hitlr og hans væsn, og da han i 1939 invadrd Poln, og England og Frankrig rklærd Tyskland krig, var vi godt klar ovr, at dt var mgt alvorligt. Min Farbror var forvaltr i Grundtvigshus i Studistræd i Købnhavn. Halln blv oft brugt til stor mødr, og så stod mor i gardrob, og far solgt billttr, var vagt i saln llr vd dørn og holdt i dt hl tagt styr på, at alt gik ordntlig til. Dt kunn vær svært nok, især hvis dr var politisk mødr. Sålds huskr jg, at konsrvativ ungdom, som oft gik i uniform i optog gnnm Købnhavns gadr, n aftn holdt mød. Uhldigvis var nogl kommunistr kommt ind og havd udløst røgbombr forskllig stdr i Halln. først dl blv bragt i nr Dr blv n farlig opstandls og slagsmål. Min onkl mått på scnn og prøv at skab ro, mn blv bombardrt md stol. Min far stod vd dørn, og ftrhåndn som uromagrn nærmd sig, fik han dm lig så still gnnt op ad trappn, hvor portnrn tog imod og lodsd dm ud på gadn. Min fættr kaldt sidn min far for udsmidrn. Undr tumultrn sad Arn og jg rystnd af skræk og gmt os bag frakkrn i gardrobn. Dt lykkds at få gmyttrn bragt til ro udn politits indblanding. Dn 9. april vågnd jg vd dn stadig brummn af flyvmaskinr, og jg stod vd køkknvindut og så d mørk fly md mald kors på vingrn flyv lavt hn ovr hust. Min far var på arbjd, og jg kunn s på min mor, at hun var mgt urolig og havd svært vd at svar på min søstrs og min spørgsmål. Udn at vær hlt klar ovr, hvad dr skt, var dr n uhygglig stmning, mns vi spist morgnmad og blv sndt skol som sædvanlig. Hr fik vi så at vid, at tyskrn havd bsat landt. Dt blv ikk nogn almindlig skoldag. Lærrn mødts md jævn mllmrum på lærrværlst for at hør nyt, og kom tilbag og fortalt os, hvad dr skt ud omkring i landt og i Købnhavn. Dt var så undrvisningn dn dag, og slvom jg tit havd vært bang for krign, synts jg nu, dt var spændnd. Da jg kom hjm, stod mor i dørn og talt md vors ljr på 1.st sal, og jg bnyttd ljlighdn til at smutt ud på vjn til nogl kammratr. Jg kom bl.a. hjm til min skolkammrat, Ingrid. Hnds mor sndt os rundt til nogl købmænd for at hamstr forskllig varr, som hun mnt, dr blv mangl på. Jg tror nok, vi allrd havd rationringskort på varr som kaff og sukkr. Jg gik n tur hjm for at spørg min mor, om jg ikk skull køb nogt til os, mn dt havd vi ikk png til, og dsudn var dt ikk pænt at hamstr. Nogl dag ftr kom far hjm md hl vors ration af kaffbønnr, som mor fyldt på sodavandsflaskr md patntprop. D skull gmms til særlig ljlighdr, for ksmpl min søstrs og min konfirmation. Stakkls mor, dr var så glad for kaff. Hun mått nu drikk Richs, Danmark llr andr rstatningr md kun n anls bønnr i, ftrhåndn rn rstatning. Vi skull omgånd mørklægg all vindur, og sørg for, at dr ikk slap dn mindst smul lys ud. Btjnt Englstrup, dr bod lig ovr for os, gik rundt i kvartrt og kontrollrd. Han ringd i hvrt fald på hos os, og bad far sørg for, at vors ljr fik ordntlig mørklagt. Dngang tror jg nok, mælkmand Siggaard bod på 1.st sal ndnu. I bgyndlsn af krign var hvrdagn ikk så forskllig fra, hvad dn pljd at vær, mn lidt ftr lidt forandrds dn. Vi fik rationringsmærkr på dn n var ftr dn andn, og da ftrårt kom, var dt bælgmørkt på gadr og vj. Tilmd kom dr t par hård vintr md massr af sn og is. Mor skull hvr andn aftn pass sit gardrobarbjd i Grundtvigshus, og af og til var jg 7 8

5 md. Dt var ikk lt at komm hjm ign. Når vi nåd Toftgårds Plads mått vi gå rstn af vjn. Ikk n lysstrål slap ud nogn stdr, og ikk sjældnt var dt isslag, så vi næstn kravld på all fir. Vi havd klud og tykk sokkr md, som vi satt på føddrn for at stå bdr fast. Vi havd lig før krign fåt lagt cntralvarm ind, badværls md kar, varmt vand og lkomfur. Diss godr nåd knap nok at bliv tagt i brug. Indn læng havd far ikk nok koks til fyrt. Så fik vi tørv hjm, ftrhåndn var d ndda halvvåd og ikk mgt varmgivnd. Af og til hntd far n hktolitr pillkoks på Valby Gasværk, og trak dn hjm på sin cykl. Vi havd dsudn n ptrolumsovn, som vi kunn få lidt rationringsmærkr til. På dn ovn kunn vi lav mad og få lidt kstra varm. Elktricittn blv ftrhåndn stærkt rationrt, så lkomfurt og dt lktrisk lys mått dr spars på. Jg mnr at husk, at dr kom n forordning om, at dr højst mått vær 18 gradr i opholdsrum, og dt skt jævnligt, at dr dannds n hl rimkant forovn på dynn, når vi var kommt i sng. I sovkammrt var dr nmlig lig vd at vær frostgradr. Når vi kom ind i stun om morgnn, var dt morsomt for os børn at ånd hul på d frosn rudr. Isn hr var så tyk, at dr kunn gå flr timr før dn tød op. Dt blv svært at få tøj og snglinnd, så dt var md at pass godt på dt man havd og så llrs gmm alt, hvad man måsk kunn få brug for. Jg huskr at dr ovr for skoln, vistnok i dn gaml sygkassbygning, lå n omsyningscntral. Hr kunn man komm md sit brugt tøj og få dt syt om. F. ks. kunn n gamml frakk vnds og bliv til n god ndrdl og vst. En kjol blv til n flot blus, llr man fik syt børntøj af gaml kassrd klud.sytråd blv n manglvar, så når mor pilld ritråd ud, blv d omhyggligt rullt på triss og brugt ign. På t tidspunkt ftr min konfirmation fik vi ny ljr på 1.st sal. En togførr på hovdbann, som far kndt, havd hørt om dn tomm ljlighd. Hans dattr på 17 år var gravid og skull gifts md fadrn. D kunn ikk find nogt std at bo, så d fik ljlighdn. Dsværr vist dt sig indn læng, at d var nazistr. Mandn blv st i uniform md skrårm og lang støvlr. Dt var t stort chok for min forældr, som var vant til at kunn tal frit. Et værls på først sal var ljt ud til n ældr mand, som mor gjord rnt for, mn dt blv hurtigt min tjans. Mor kunn ikk hold ud at hør på dn ung kons forhrligls af Hitlr. Jg havd fra far og mor fåt at vid, at jg skull snakk mindst muligt md hnd. Jg skull skynd mig at gør rnt og ikk fortæll hnd nogt om vors famili llr bborn på vjn. Far vidst, at jg bdr kunn klar dt nd mor, som godt kunn bliv hidsig og sig lig ud, hvad hun mnt. Så snart konn hørt min trin på trappn, kom hun frm og bgyndt at snakk. Jg mått hør på, hvor dygtig Hitlr var, og hun lagd tysk sang på grammofonn, især marchsang, som jg så kunn gør rnt i takt til. En dag vist hun mig n bust af Hitlr, mn uhldigvis røg dn på gulvt og gik i tusind stykkr. Hun græd og græd og var dirkt bang for at fortæll sin mand dt. Dn dag hun bgjstrt fortalt, hvordan hnds mand havd vært i slagsmål md jødrn ind vd synagogn, knb dt for mig at ti still. Hnds mand havd slåt løs på dm md sin skrårm og sparkt til dm, når d lå i rndstnn og hyld. Jødrn holdt hvrt år drs basar i Grundtvigshus, og hrfra kndt jg mang af dm. Drs synagogforstandr Markus Mlchior, hans sød kon og drs sønnr Arn og Bnt var blandt dm. Min Forældr havd også mang vnnr gnnm Isralsmissionn, så dt var md angst og bævn jg tænkt på, om d kunn vær mllm hnds mands ofr Dn ældr mand kom på aldrdomshjm, så jg slap for at komm på først sal, og vi havd så godt som ingn kontakt md ljrn. D fik n lill pig, og ftr n tid fik konn arbjd i Avdørljrn. Hun bgyndt også at hold mødr for skolpigr. Vi kunn hør, hvordan d sang, og når d 9 10

6 gik, sagd d i kor: Hil Hitlr. Eftrhåndn vist dt sig, at hun var blvt lidt for glad for officrrn i Avdør, så hun rjst fra mandn og dn lill pig, og d blv skilt. Hnds mand og dattrn bod ndnu på 1st sal, da far solgt hust i Indn hun flyttd, blv hun årsag til n ordntlig ovrsvømmls. I hnds køkkn var n lug ind til n skunk. Hr løb vandrørn, som var isolrd. Far havd kstra isolrt rørn og hl skunkn md avisr og andt på grund af dn hård vintr. Hl dn kstra isolring havd dn ung kon pillt ud og sat sin spand md snavsd blr drind. En ftrmiddag da min søstr, bror og jg var aln hjmm og sad ind i stun, hørt vi mærklig lyd ud fra ntrn. Dt var t skrækkligt syn, dr mødt os. Vandt kom strømmnd ud undr dørn til t værls, som var ljt ud til n ung pig, og hl gangn sjld. Dr var også løbt n mass vand gnnm n lm nd i kældrn. Jg fik i n fart ringt til min far og mor, som var til n stor basar i Grundtvigshus. Jg fik at vid, hvordan jg skull lukk for vandt, og rstn af dagn og aftnn havd vi tr børn dt morsomt md at øs alt vandt væk, og hold os i forbindls md far og mor pr. tlfon. Far var uddannt slagtr og slagtd allrd før krign gris for Langstdgård. En sådan slagtning huskr jg fra t af min mang bsøg på gårdn. Grisn blv undr hvin og skrig gnnt ind i vaskhust, lagt på n bænk og stukkt i halsn. Jg flygtd til dn bagrst krog i n af sturn og holdt mig for ørrn. Når skrign forstummd, kom jg frm og listd langsomt nærmr. Og dr hang grisn i n krog i loftt md hovdt ndad, mns blodt løb fra halsn og nd i n spand, som n llr andn stod og rørt i. Hvordan dnn væsk blv til pølsr og blodbudding, r jg ikk hlt klar ovr, mn jg vd, at dt var n tilbagvndnd rt hjmm, og at jg ikk havd nogt imod at spis dn md sirup og æblmos til. Undr krign havd mang familir n gris gånd i baghavn, og dt rygtds snart, at far kunn Smør var på rationringsmærkr. Min mormor og morfar bod på t aldrdomshjm på Søndrboulvard i Købnhavn, og d mått aflvr all drs mærkr til hjmmt. Dt var især svært for min mormor, dr grn vill hav lidt kstra smør på brødt og n klat i sin havrgrød. Drfor fik hun af og til n lill krukk af vors ration, og så rørt mor rstn op md t fluidum, hun købt på flaslagt dn. Sidst på årt havd far umådligt travlt. Han var som rgl to dag hvrt std. På andndagn blv dr nmlig lavt pølsr og saltt kød nd, og far havd altid nogt md hjm, så kød mangld vi næstn aldrig. Min forældrs vnnr, som vi kaldt onkl Nils og tant Ebba bod i missionshust på Hvidovrvj (nu Broholmskirkn.) Onkl Nils havd bur md kaninr i baghavn, så af og til stod dn på kaninstg, også hjmm hos os. Vors hav blv lagt om, så dr næstn udlukknd dyrkds grønsagr, ja og så var dr naturligvis frugttrær og busk. Eftrhåndn som frugtn modnds og grønsagrn var klar, var dt mor, som fik travlt. Dt mst af vors sukkrration blv brugt til sylttøj, saft og marmlad. Sålds har jg aldrig brugt sukkr i kaff llr t. D flst voksn holdt op md dt undr krign, og da jg først på dt tidspunkt bgyndt at drikk kaff (rstatning,) kom dt aldrig på tal. I dt hl tagt lvd vi rigtig sundt. Massr af grøntsagr var daglig kost. Kartofflfrikadllr, rødbdbøf llr sllribøf stod oft på mnun. Viss grønsagr blv saltt nd, f. ks. bønnr. Andr blv hnkogt, og om ftrårt blv kartoflrn gravt op og gmt i dn lill kældr. Hr opbvards også d æblr, som kunn hold sig til jul llr lidt længr. Nogl høns og kyllingr havd vi også gånd, og dt var djligt til min fødslsdag at sidd i Lindlysthust md familin og spis stgt kylling, prsill, agurksalat og ny kartoflr. Dssrtn dn dag var altid jordbær md flød. Mælk og flød hntd jg på Spurvgårdn. Om vintrn var n gang hønskødsupp ikk at foragt. D æg, vi ikk lig spist, lagd mor i vandglas, og så blv d brugt til bagning i vintrns løb

7 sk. Dt drøjd også, at vi ikk fik smør undr n lvrpostj llr marmladmad. Mormor havd astma, og drfor skaffd far hnd n gang imllm t glas honning fra n af d gård, han kom på. Mormor drak varm mælk md honning i, når hun havd host. Vi børn mått aldrig smag, for dt var mgt svært at få fat i. Fisk fik vi n gang om ugn, mst kogt torsk llr stgt sild, som mor købt vd n fiskmand, dr kørt rundt md hst og vogn. Et par gang kom far hjm md n stor pakk ål. Dm havd han fangt på skinnrn på Hovdbangårdn. D var faldt ud fra n kass på t godstog. En ting som sæb, båd til storvask, rngøring, bad og håndvask var dt svært at få nok af. Håndsæb gik fra 80 % til 40 %. Min mor gmt all sæbrstr, håndsæbn blv rvt på råkostjrn, og dt hl blv kogt sammn md n smul vand. Når dt stivnd til n stor blød mass kunn dt gnbrugs til for ks. klatvask og rngøring. Jg vaskd hår i dt og skylld bagftr md ddik. Om sommrn cykld vi til Nptun badanstalt. Dt var n hldagstur ad Hvidovrvj, Brostykkvj, forbi Avdørljrn og ud ad Køgvjn. Vi var grn flr kammratr af std md madpakkr og saftvand, og vi havd djlig dag på strandn. En mand af min forældrs bkndtskab var bgyndt at opkøb hækld og strikkd sngtæppr. Dm sad min mor, søstr og jg og trævld op i d lang vintraftnr, så garnt kunn gnbrugs. Vi fik lidt png for dt, når mor aflvrd garnnøglrn. En af d strng vintr var jg md hl familin på bsøg hos min farfar og farmor i Nyborg. I Storbælt var dr n hl dl is, og vi havd n isbrydr foran færgn. Vi kom kun langsomt frm, og jg var rigtig godt bang. Tænk hvis vi sank. Mn dt var alligvl spændnd at s, hvordan isn lagd sig tæt om skibt og i stor flagr langt ud, så vi kun så mgt lidt vand. I Nyborg huskr jg, at vi all sammn var på n lang kantur md faklr. Vi var båd i Nyborg og ud på landt, og fik forvist stdr, hvor slægtn havd bot. Dt var nok dnn tur, som først gav mig intrssn for slægtsforskning. Sommrn ftr var min søstr og jg på fri i Nyborg hos farbror Oluf og tant Mari, som bod i n villa lig nd til vandt. Vi kunn s, når færgrn sjld ind og ud ad havnn. Min tants bror onkl Ras havd n motorbåd liggnd vd kajn lig ndn for havn. Han kunn ikk sjl md dn undr krign, mn vi børn mått godt lg i dn, og vi sad tit og gyngd og drømt, at vi sjld på d stor hav. Onkl Ras havd vært Kaptajn, og han gik hvr dag tur på havnn. En dag var jg md ham til stablafløbning, og dt var ham, dr gav bådn navn. Onkl Ras og tant Dis bod i øvrigt i n ljlighd på Maglkildvj i Købnhavn. Dn blv hlt ødlagt, da Shllhust blv bombt. Vi bsøgt også flødgårdn, hvor tant Tha bod. Hun var mgt gamml og mgt tunghør. Vi skull råb til hnd gnnm n stor tragt. Da vi var dr, var bnzinbholdrn i nærhdn blvt bombt, og tant Tha spurgt min onkl, om han trod, hun havd fåt rottr, for dt havd puslt nogt om nattn. I 1942 fik jg plads på Hvidovr bibliotk som bogopsættr. Jg skull vær dr hvr andn ftrmiddag og aftn. Dt var Jssn, som var ovrbibliotkar, mn jg havd mst at gør md frk. Eva Raa Jacobsn. Snr da jg var rjst blv Jssn fængslt for bdragri, og Eva Raa blv gift Schultz, og ovrbibliotkar. Hun blv også frihdskæmpr i Hvidovrkompagnit. Når jg fik fri, fulgts jg tit hjm md n kammrat, som havd byttt bøgr. En aftn fulgts jg md Ingrid, som trak sin cykl. Jg var gånd. To tyskr kom imod os, og Ingrid råbt t llr andt skældsord ftr dm. D bgyndt at komm ftr os, og Ingrid stak af på cykln. Jg løb ftr hnd, og tyskrn ftr mig. Jg drjd nd ad Vstkærsall og råbt på Ingrid, mn hun var snart væk. Dn n tyskr fangd mig op mod t stakit. Jg gjord modstand, mn han holdt godt fat. På t tidspunkt lykkds dt mig at bid ham ftrtrykkligt i håndn, og han slap forskrækkt. Så spur

8 td jg af std. Bgg to løb lidt ftr mig mn opgav så. Da Ingrid nogt ftr kom og undskyldt, var jg lig vd at smækk dørn i, mn vi blv dog god vnnr ign. Tyskrn marchrd tit på Hvidovrvj på vj til Avdørljrn. I skoln havd vi frk. Holm, og hun forsømt ingn ljlighd til at fortæll os, hvad dt var at vær dansk. Vi kunn hør tyskrns marchsang før d nåd skoln, og så sagd frk. Holm: Vi holdr n paus og får lidt frisk luft. Luk vindurn op, og lad os syng n af vor djlig dansk sang. Så skråld vi all af fuld hals, og prøvd at ovrdøv d marchrnd soldatr. Først i april ovrtog tyskrn hl Grundtvigshus, og onkl Ankr og tant Anna flyttd til Maglkær vd Køg, hvor Kirklig Samfund havd n tidligr bondgård, som skull brugs til ljr for børn og ung. Dn bstyrd min onkl. Jg huskr, at jg bsøgt dm sammn md n vnind, dr bod i Roskild. Vi cykld ad Roskild-Køg landvj. Nu var cykldæk ikk til at spøg md, så få km. fra Maglkær mått vi giv op og gå rstn af vjn. Vi havd t par djlig dag, og dt var mningn vi drftr skull cykl til Hvidovr, mn dt blv bstmt, at vi skull tag rutbiln, og så vill cyklrn bliv sndt md n lastbil, når onkl Ankr fik kørljlighd. Da vi kom hn til stoppstdt, vist dt sig dsværr, at hvrkn Edith llr jg havd png nok til bussn. Vi havd hørt, at man kunn tag på stop, så vi gik lidt længr frm ad vjn, og satt os på grøftkantn. Dr kom slvfølglig ikk n bil. Dr var jo i dt hl tagt ikk rt mang af dm. Da dr var gåt n tims tid, mått vi inds, at vi nok mått gå tilbag og bd om t lån. Mn så kom min fættr gånd, og vi forklard ham sagn. Han grind godt, mn rakt os nådigt møntrn til bussn. Han lovd ndda at ti still md dt drhjmm. Dn 29. august 1943 bsøgt jg min morforældr, og skull md togt hjm fra Hovdbangårdn. Dr var mgt uro all stdr. Lig indn jg kom til indgangn til Hovdbangårdn mått jg forbi n maskingværrd, dr stod i krydst Istdgad, Rwntlovsgad. Snr stod jg sammn md n mass mnnskr og så, hvordan tyskrn kørt på Vstrbrogad. En dam var blvt spiddt foran på n motorcykl, og hun sad og hamrd sin paraply mod hjlmn på tyskrn, dr kørt. Nd på prronn var dr stuvnd fyldt md mnnskr, og når dr ikk kunn komm flr ind ad dørn, blv d løftt op og ind gnnm vindurn i togn. Dt blv i øvrigt rt almindligt i dn kommnd tid, og jg har slv prøvt dt ftr n luftalarm, hvor jg skull i skol. Nu blv dr indført spærrtid, d.v.s. dt var forbudt at færds ud ftr t bstmt klokkslæt om aftnn. Far fik Auswiss, så han kunn komm på sit arbjd aftn og nat. Han mått oft gå frm og tilbag ad Vigrslv All, da cykln ikk kunn mr, llr også sov på Hovdbangårdn. Dt var ftrhåndn farligt at færds ud, da tyskrn llr måsk især ovrløbrn oft skød, før d bad om at s lgitimation. I oktobr 1943 blv Ruth konfirmrt. Hun arvd min kjol, mn fik llrs sit gt tøj, som mor havd samlt sammn llr syt om. Hun fik også n djlig fst ndda md rigtig kaff fra mors patntflaskr. Dn blv dog holdt om dagn, lig ftr kirktid. Gæstrn mått jo hjm indn spærrtidn. Ntop i d først dag i oktobr forgik tyskrns aktion mod jødrn, og jg huskr at pastor Stigvad fra prædikstoln oplæst t hyrdbrv fra biskopprn. Dt var sndt til all landts kirkr, og omhandld drs afstandtagn til tyskrns bhandling af jødrn. Far var nødt til t sælg hust i 1944, da han llrs ikk kunn pass sit arbjd på Hovdbangårdn. Vi kom til at bo i Bustrupgad nr. 12, og hr oplvd jg mang bgivnhdr i dn sidst dl af krign. Sålds kom jg n ftrmiddag fra togt på Enghav station og skråd ovr Søndrboulvard. Foran mig gik to tysk officrr. På vjn kom t par ung mnnskr cyklnd og pludslig lød dr skud. D to tyskr faldt om, og jg og t par andr mnnskr stod still. Jg var hlt stivnt, mn t øjblik ftr skyndt jg mig vidr. Dagn ftr skød 15 16

9 tyskrn n hl famili, som kom ud fra n opgang i nærhdn. En andn dag skull jg sammn md min mor bsøg min mormor i nærhdn af Halmtorvt. Da stod dr på t hjørn to tyskr md t maskingvær. D vist os, at vi hurtigt skull gå vidr, mn vi nåd at s, at dr lå n mand på fortovt. Dn slags skt ftrhåndn oft i Købnhavn. Gnralstrjkn og bsøg på Maglkær Da jg havd tagt ralksamn, fik jg plads i n børnhav i Valby. Vi var på sommrljr md børnn i nærhdn af Faks. Ruth var også md som mdhjælpr. Da dt blv klart, at Hvidstnsgruppn var blvt hnrttt blv dr gnralstrjk i Købnhavn. Danskrn gik hjm fra arbjd. D ødlagd og plyndrd tyskvnlig forrtningr, tændt bål i gadrn og byggd barrikadr. Udn for forrtningrn var dr lang kør, indn d lukkd. Da min far skull hjm fra arbjd og kom fra hovdbann ud i Istdgad var hr dt rn kaos. En ung mand kom løbnd mod far, og stak ham n skink i favnn md ordn: Værsgo, du sr ud til at træng til dn. Dt gjord min far nu ntop ikk, da han altid har vært godt i stand. Eftr t par dag rklærd tyskrn Købnhavn i militær undtaglsstilstand og bl.a. blv vand og gas forsyningn afbrudt. Indn spærringn blv total forlod tusindr af Købnhavnr byn. Nd vd Faks stod Ruth og jg og så, hvordan d kom travnd ud ad landvjn md barnvogn, cyklr og andn oppakning. Vd gårdn stod bøndrkonrn og srvrd forskllig drikkvarr, mst saftvand mn også frugtgrød md mælk. Bøndrn vi snakkd md synts llrs, at d tovlig Købnhavnr bar kunn lad vær md at gør modstand mod tyskrn, for så gik dt mgt nmmr. Far og mor bsluttd at d og min lillbror vill prøv at komm md t tog mod Køg. Hlt utroligt lykkds dt dm på Enghav Station at bliv proppt på t tog, som bumld drndad. Vd d forskllig stationr undrvjs stod lottrn og dlt mad ud til børnn. Min lill famili nåd til Ll. Sknsvd, mn så mått d også gå rstn af vjn, så d var godt udmattd, da d nåd Maglkær. Hr blv d nogl dag og nød livt, indn d ign kunn komm hjm. I ftrårt 1944 var jg også på t bsøg på Maglkær. Hr forstod jg, at dr var andr bsøgnd. Dt var t par ung mænd, som man kun så, når dr var udsndls fra B.B.C. D var især mgt intrssrd i d hilsnr, dr blv sndt ftr nyhdrn. Gansk få bmærkningr blv udvkslt, og så forsvandt d ign lig så still, som d var kommt. I hvilk værlsr d bod vd jg ikk, mn d må hav fåt madn bragt ovr, for d spist ikk sammn md os. En aftn sagd min fættr, at nu skull vi hav æggsnaps. Frisk æg havd min tant fra hønsn, og da min kusin og fættr havd sukkrsyg, havd d bvilling på 96 % rn sprit. Dt fik vi nogl dråbr af. Lidt sukkr tiggd vi hos min tant. Så blv d to ung mænd hntt, så d også kunn få n snaps. Dt var jo n sjældn dlikatss undr krign. Mns vi rigtig hyggd os, opdagd jg, hvorfor især dn n ung mand ikk sagd nogt. Han var nglændr. Da Egon blv tagt I forårt 1944 tog dt først hold lvr ralksamn på Kttvjn skol. Jg var blandt d ny ralistr, mn min ksamn var bstmt ikk nogt at råb hurra for. Dr var så mgt andt, som optog mig, og dsudn havd vi ikk fra startn fåt bøgr til all fag. D var åbnbart svær at skaff i slutningn af krign, og skoln havd dm jo ikk i forvjn. Mn ksamn fik vi da all sammn, og i sptmbr vill vi så hold n stor fst på skoln, som afslutning på vors skoltid. Så bgyndt jg at spkulr på, hvad jg dog skull hav på dn dag. Dt var næstn umuligt at få fat i nogt ordntligt i butikkrn, og jg havd kun mit tøj fra konfirmationn, som muligvis kunn lavs om til mig. Mn så dukkd min smart kusin op og tilbød, at jg kunn lån n kjol af hnd, og glad var jg. Tov var blvt gift md Egon t par år før, og bod md sin mand og lill søn på hjør

10 nt af Istdgad og Gasværksvj. Dn 1. sptmbr ringd jg på dørn hos Tov. Lidt forbavst blv jg, da n mand, jg ikk kndt lukkd op. Jg fortalt, hvm jg var, og hvad jg skull, og han sagd, at jg skull komm ind. Da jg så, at dr sad flr i stun, blandt andt This, som var n af Egons vnnr, vill jg gå ign, mn dt mått jg ikk. Jg var klar ovr, at Tovs mand var md i modstandsbvæglsn og trod først, jg var dumpt nd midt i t mød, mn nj, dt gik hurtigt op for mig, at d andr, dr sad dr, var tyskr. Min kusin kom frm fra sovkammrt, hvor hun havd lagt sønnn til at sov. Hun så mgt blg og lndig ud. Jg fik lov at gå ud i køkknt og prøv kjoln, mn vi kunn ikk tal sammn, for dn dansk tolk stod vagt vd dørn. Bagftr blv jg bdt om at tag plads i stun, og Tov satt sig på kakklbordt. Vi snakkd lidt sammn, og da klokkn var 17.30, bad Tov om lov til at gå ud og handl, og dr blv sagt, at vi snart vill få fri. Så bad danskrn om at s mit lgitimationskort, og vi fik bskd på, at tyskrn vill still os nogl spørgsmål. Dn n tog sin stor rvolvr frm og pgd på os. Danskrn sagd, at vi kunn nok s, dt var alvorligt, så vi mått svar ærligt. Vi blv spurgt, om vi kunn tysk, og da Tov sagd nj, gjord jg dt også. Så stilld d nogl spørgsmål til mig, som danskrn ovrsatt. Da jg kunn nogt tysk, fik jg lidt tid til at tænk mig om. Hldigvis vidst jg ikk nogt om Egons og Tovs liv og færdn, så jg kunn svar hlt uvidnd på d flst spørgsmål. Eftr forhørt gik danskrn, og vi var aln md tyskrn. This fik lov at tal md os, og han fortalt, at han skull md på Shllhust. Lidt ftr kom danskrn tilbag md ndnu to tyskr, og d gik all md This imllm sig nd og kørt væk i n vntnd bil. Nu fik Tov vældig travlt. Hun forklard, at hun havd vært hos frisør og var kommt hjm kl. 14, hvor mændn havd siddt dr. Da hun spurgt, hvm d var, svard d: Dt tysk hjælppoliti. D havd rodt hl ljlighdn ignnm. I n fart hv Tov John op af sngn, og vi løb ad køkkntrappn, hn ovr loftt og ind i dn næst opgang, hvor Egons forældr bod. Tov satt dm ind i sagn, og så løb hun tilbag for at tilinttgør nogl papirr, som tyskrn ikk havd fundt. Dm fik hun skyllt ud i toilttt. Mns hun stod drud, hørt hun tyskrn, og hun kom hurtigt ud ad bagdørn, og tilbag til os. Svigrfadrn havd sat vagt forskllig stdr, for at pass på, at Egon ikk kom hjm og gik op i ljlighdn. Vi havd fra vindut st, at dr stod to mænd på Istdgad og holdt øj md ljlighdn. Vi så også, at biln kom tilbag md This og tyskrn. Nogt ftr kørt tyskrn ign. Vd tidn kunn jg komm hjm. Jg blv vist hn ovr nogl loftr, og ndt md at komm ud på Vstrbrogad, hvor jg tog n bus hjm til min mgt nrvøs forældr. Jg var jo blvt n dl forsinkt. Dt vist sig, at This havd vært md n tur på Dagmarhus, mn d kunn ikk find nogn forbindls mllm ham og modstandsbvæglsn, og så havd d kørt ham tilbag, og sat ham af på trappn udn for Tovs ljlighd. Undrvjs var d standst vd n pølsvogn, og havd købt pølsr og brød til ham, da han havd klagt ovr, at han var vd at vær godt sultn. Dagn ftr tog Tov og John nd til hnds forældr vd Jrsi strand. Dt vist sig, at Egon allrd var tagt. Han var i grupp md pastor Lænkholm i Sydhavnn, og d blv all fangt. Egon blv sndt til Nungamm, hvorfra han i 1945 kom til Svrig md d hvid bussr. Han kom ind og arbjd i t forsikringsslskab og klard sig fint i nogl år. I 1963 død han af n hjrnsvulst, som blv konstatrt som ftrvirkning fra koncntrationsljrn, og Tov fik pnsion fra frihdsfondn

11 D uinvitrd gæstr på Ryttrskoln Ryttrskoln r t hus, som grn bydr gæstr vlkommn, og i Lokalhistorisk Slskab r vi gæstfri mnnskr, mn gnnm ftrhåndn mgt lang tid, har n dl af Ryttrskolns brugr haft problmr md uindbudt gæstr. All, dr kørr forbi Ryttrskoln, bmærkr dt lbn, som udfoldr sig i Ryttrskolns hav og på pladsn vst for Ryttrskoln. Hr r voksn af bgg køn og hund, knallrtr og cyklr og først og frmmst flaskr, flaskr og attr flaskr. Dt, som startd md nklts drikkri på hjørnt vd mindstnn, har ftrhåndn udviklt sig til n hl subkultur, som har robrt Ryttrskolns omgivlsr til stor gn for husts brugr. Slskabts bstyrls har nu tagt initiativ til at få drikkri på områdt formlt forbudt, så politit ftr anmodning vil påtag sig at gnn drankrn væk. Vi sr frm til, at Ryttrskolns omgivlsn ign blivr smukk. Ryttrskolns dør r åbn for all, som vil brug hust ftr dts formål. Kulturmiljørådt for Købnhavns Amt har nu skrtariat i Historins Hus Sidn Lov nr. 429 af 10. juni 1997 om Rgional Faglig Kulturmiljøråd blv vdtagt, har ldrn af Historins Hus Hvidovr vært formand for Kulturmiljørådt for Købnhavns Amt. Rådts skrtariatt har gnnm årn vært placrt først i Albrtslund og snst på must på Kroppdal, mn i forbindls md skift af skrtær, har rådt fåt adrss i Historins Hus. Dn ny skrtær r stud. mag. Lisbth Hollnsn, som i nogl år har vært ansat vd Historins Hus som studntrmdhjælp, hvor hun blandt andt r ansvarlig for husts omfattnd hjmmsid Nogl mdlmmr vil husk Lisbth Hollnsn fra arbjdt md kolonihavrn i præstmosn. Kulturmiljørådt for Købnhavns Amt afsluttr planmæssigt sin virksomhd vd årsskiftt som følg af strukturrformn, mn rstatts muligvis af t fællskommunalt frivilligt råd, som skal arbjd for forstålsn af, at sikring af bvaringsværdig kulturmiljør også r i kommunrns intrss

12 Bstyrlsn for Hvidovr Lokalhistorisk Slskab 2006/07 Formand Ol Asbjørn Ptrsn Grnhusn 53 tlf mail: 2.suppl. Lars Bo Hnriksn Hvidovrvj 402 tlf mail: Rvisor Jns Chr. Nilsn Kløvrprisvj 26 tlf Næstformand Bnny Riisagr Østr Kvartrgad 11.st.tv. tlf mail: Kassrr Ejvind Jnsn Paris Boulvard 22 tlf mail: Skrtær: Dan Olsn Spurvhøjvj 17.st.tv. tlf mail: Bstyrlssmdlm Jtt Randal-Lund Østr Kvartrgad 9 st.th tlf mail: KB-mdl. Allan Frdskov Svndbjrgvj 1A,1.mf. tlf mail: KB-mdl. Kim Østrbrg Bødkrportn 7 tlf mail: 1.suppl. Vagn Bachr Hvidovrgad 31B,1.tv tlf Rv.supl. Ing Larsn Brnrs Væng 7. 2.tv. tlf Forrtningsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr, Ejvind Jnsn Arrangmntsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Vagn Bachr, Ejvind Jnsn. Poul Svrrild PR.og hjmmsidn: Bnny Riisagr, Lars Bo Hnriksn, Dan Olsn Lokalhistorisk/kulturistudvalg: Bnny Riisagr, Jtt Randal-Lund, Lars Bo Hnriksn Bladrdaktion : Hans Thomsn, Pr E.Hansn, Jtt Randal-Lund. Poul Svrrild Udviklingsudvalg: Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr. Poul Svrrild Ldrn af Historins Hus, Poul Svrrild dltagr i bstyrlssmødrn og i udvalgsarbjdr ftr nærmr aftal. 23 Mødt md lokalhistorin kan ikk sk for tidligt, når mødt skr i trygg rammr. Nyt fra i Historins Hus Pr 1. juli r dr flyttt rundt på funktionrn i Historins Hus. For at få Kulturhistorisk Enhd, som Historins Hus r n dl af, til at fungr ndnu bdr, r prsonalt fra Cirkusmust nu flyttt ind i Historins Hus. Historins Hus givr fortsat adgang til d lokalhistorisk samlingr, og dt r stadig arkivskrtær Birt Grds, som vartagr læssaln og oftst tagr imod d bsøgnd. Mn undr spidsblastning kan dt vær, at dt r prsonal, dr llrs vartagr Cirkusmust, som bmandr læssaln. Omflytningn prægr hust md flyttkassr, og dt vil var til ind i sptmbr, før vi kan fortag sidst dl af flytningn, som handlr om ibrugtagning af dt ny magasin i Avdørljrns badanstalt. 24 ISSN

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere