TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer"

Transkript

1 RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig gruppr ign t antal arbjdspladsr. Læs bladt og s d mang fotos...

2 Fagligt FæLLES Forbund Randrs Rdaktion: Jan Guldmann Ol Lundbøll Dort Pdrsn Gunnr Jørgnsn HovdKontor: 3F Randrs, Tronholmn 9, 8960 Randrs SØ Tlf , Fax mail: Åbningstidr: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Frdag: Åbningstidr A-kassn: Mandag til frdag: Tirsdag tillig: Torsdag tillig: Ansvarshavnd rdaktør: Svnd Erik Christnsn srvickontorr: tlf : Srvickontor Langå: Brdgad 30, 8870 Langå Åbningstidr: Mandag: Kl Srvickontor Nørhald: Tjørnvj 2, Ø. Tørslv, 8983 Gjrlv Åbningstidr: Mandag: Kl Torsdag: Kl og Layout og tryk: Notat Grafisk, Dtt blad r udgivt af 3F Randrs. Dt udsnds som postbsørgt blad. Oplag: ks. Dadlin til næst blad: 18. novmbr Alt stof til bladt kan snds på mail til: Synspunktr, dr kommr til udtryk i artiklrn står ikk nødvndigvis for afdlingns, mn altid for skribntns ansvar. 3F Randrs har pr. novmbr månd 2009 ialt ca mdlmmr. Mdlmmrn r fordlt på ca bskæftigd og ldig mdlmmr, ca. 650 ftrlønnr og omkring 1600 førtids- og folkpnsionistr. Afdlingns mdlmmr r fordlt i 6 gruppr, som kort præsntrs hr. >> >> TRANSPORTGRUPPEN har 1507 mdlmmr, dr dækkr følgnd fagområdr: Exportchaufførr, gods og fragtchaufførr, bus/ rutbilchaufførr, turistchaufførr, Taxachaufførr, Falckrddr, lagrarbjdr, havnarbjdr, vaskriarbjdr, vinduspudsr og bud. Til at dækk diss mdlmmrs løn og arbjdsforhold r dr følgnd ovrnskomstr: HTS-A Fællsovrnskomstn - gældnd for lagrchauffør og havn. ATL For gods-fragt og Export AKT for bybussr-rutbil. Turist for Turistchaufførr, kan i nogl tilfæld også brugs til rutkørsl. Falck ovrnskomst Vaskri ovrnskomst samt ovrnskomstr for vinduspudsr, bud og vikarr. GRAFISK GRUPPE har 750 mdlmmr, som fordlr sig md 350 bskæftigd, 75 ldig, 75 ftrlønnr samt 250 førtids- og folkpnsionistr. Gruppns bskæftigd mdlmmr fordlr sig på ca. 25 forskllig grafisk arbjdspladsr gografisk fordlt i dt gaml Århus Amt. Dt var n dl af aftaln vd dannls af 3F, at gruppn kunn bvar dtt stor dækningsområd, hvilkt btydr at gruppns arbjdspladsr fortsat r placrt i bl.a. Århus, Silkborg, Mariagr samt på Djursland. Samtlig grafisk arbjdspladsr r dækkt af gruppns 2 grafisk ovrnskomstr, og all ansatt r drfor omfattt af dn n af diss ovrnskomstr, og drmd sikrt bl.a. d hlt spcill forhold som bl.a. fuld løn undr sygdom i 55 ugr samt fuld løn undr barsl i 28 ugr. Hrudovr r samtlig mdlmmr undr 65 år omfattt af n spcil fritidsulykksforsikring. Blandt d produktr, som gruppns arbjdspladsr bskæftigr sig md kan nævns: Bølgpapkassr All formr for æskr af karton + displays Mælkkartonnr, papirposr, plastposr og plastbægr Etikttr Tryksagr Stansværktøj

3 3 >> INDUSTRIGRUPPEN har 1835 mdlmmr, og gruppn r drmd dn størst i afdlingn. På landsplan r industrigruppn liglds forbundts størst. Mdlmmrn r gnrlt bskæftigt i dn traditionll dl af industrin, som i 3F Randrs omfattr ovr 200 arbjdspladsr, indnfor følgnd områdr: Jrn og Mtal Procsindustri Plastindustri Enrgisktorn Txtil og bklædning Elktronikindustrin Postarbjdr og postbud D nklt arbjdspladsr r dækkt af forskllig ovrnskomstr, hvor Industriovrnskomstn indgåt mllm Dansk Industri og CO Industri dækkr langt hovdpartn. >> BYGGE- ANLÆGS & GLS-GRUPPEN omfattr 1339 mdlmmr, og gruppn dækkr ovr t stort arbjdsområd, som bl.a. omfattr: Brolæggr Tagdækkr Asfaltarbjdr Maskinførr Kranførr Struktørr Btonarbjdr Kloak & blægningsarbjdr Murr & murrarbjdsmænd Stilladsarbjdr Kabllæggr Gartnrir Skov & landbrug Gruppns mdlmmr r dækkt af t stort antal forskllig ovrnskomstr, og mang af arbjdspladsrn r mindr arbjdspladsr md få ansatt. Liglds r gruppns arbjdspladsr mgt mobil, og flyttr rundt i forhold til d nklt opgavr. >> SERVICE SAMT HotL & RESTAURationSGRUPPEN omfattr 1011 mdlmmr. Gruppns områd r mgt brdt, og mdlmmrn r bskæftigt på såvl statslig, kommunal samt privat arbjdspladsr. Gruppns stor områdr r rngøringsområdt, samt indnfor Hotl & Rstauration og opgavrn omfattr bl.a.: Rngøring på skolr og daginstitutionr Rngøring og srvicassistntr på Cntralsyghust Rngøring på privat virksomhdr Kokk Kantin og køkknopgavr Srvring på kror, rstaurantr m.v. Stupigr Rcption Kantin og køkknopgavr Gruppns mdlmmr r dækkt af mang forskllig ovrnskomstr, og på flr arbjdspladsr arbjdr gruppns mdlmmr aln llr md mang andr faggruppr. En stor af Hotl & Rstaurationsbranchn oplvr hyppig ændringr i jrforholdn, hvilkt påvirkr gruppns arbjd. >> OFFENTLIG GRUPPE omfattr 399 mdlmmr, og har all sin mdlmmr bskæftigt på offntlig arbjdspladsr. Rngøringsassistntrn på diss arbjdspladsr r dog mdlm i Srvicgruppn. Offntlig grupps områdr omfattr: Stats- amts- og kommunal spcialarbjdr Faglært gartnr Srvicmdarbjdr Ansatt på institutionr og kirkgård Gruppns ovrnskomstr afvigr gnrlt fra d privat ovrnskomstr på spcill forhold som løn og pnsion, og gruppn rådgivr i dagligdagn på mang forskllig ovrnskomstr og aftalr.

4 4 Grafisk grupp Jan Guldmann Gruppformand Ptr Dyrborg Faglig skrtær Esslt hddr i dag Skanlog mn liggr fortsat vd Hadsundvj i Randrs Historin bgyndr for godt 100 år sidn, da Randrs Protokolfabrik startd md bogbindri i Hospitalsgad i Randrs i områdt mllm Randrs Klostr og Vilhlm Nllmann. Snr flyttd man til Rosnørnsgad, hvor man fyldt flr tagr i dn bygning, som d snst år har ståt tom ftr at hav hust bl.a. n størr møblforrtning. Produktionn var fortsat n håndværksmæssig frmstilling af protokollr til brug for mang offntlig kontorr og kirkkontorr. I 1952 købt Esslt så Protokolfabrikkn, og i 1966 flyttd man til dn nuværnd adrss på Slånvj, hvor bygningn fortsat lt ss når man nærmr sig rundkørsln vd Ringboulvardn. Bygningn r Anja S. Jnsn, Lisbth Jnsn og Charlott Jnsn studrr dn faglig klubs histori. dog blvt btydlig udvidt i båd 70 rn og 80 rn og dækkr i dag ikk mindr nd m2. Produktionn blv ftrhåndn ændrt fra protokollr til t millionoplag af d kndt brun og blå skrivhæftr, vi all har stiftt bkndtskab md undr vors skoltid, og snart blv frmstilling af tipskuponr n af grundstnn i Esslts produktion. Alt har som bkndt sin nd, og sålds også d nævnt produktionr, som vd indgangn til år 2000 næstn aln bstod af frmstilling af all formr for brvordnr, ringbind, rgistrr og plastiklommr i all afskygningr, mn i matrialrn papir Jacob Ball, dr samm ug gik på ftrløn ftr 28 år. og plast. Enhvr læsr af dtt blad har garantrt prsonligt haft utallig produktr frmstillt på fabrikkn i Randrs i hændrn, da fabrikkn klart var landts allrstørst producnt af diss varr. Da fabrikkn var på sit højst i 1999 var dr 419 ansatt, som på mllm produktionsmaskinr, dr all kørt i 3 skift, dagligt producrd plastlommr og brvordnr i millionvis, mn også dtt industrivntyr fik dsværr sin nd, da Esslt i 2002 bsluttd at lukk produktionn. Dt blv handlsvirksomhdn Skanlog md hovdkontor i Købnhavnsområdt og flr lagr rundt i landt, som ovrtog dt stor fabriksaral, samt d ca. 40 tilbagblvn mdarbjdr, som gnnm n kontrakt md Esslt fortsat skull håndtr all drs kontorartiklr. Forsklln var, at

5 GRAFISK grupp 5 hvor man tidligr havd båd produktion og lagr, nu aln blv n grafisk handlsvirksomhd md t kæmpstort lagr, som dagligt lvrr kontorartiklr til hl Skandinavin. I dag r ca. halvdln af d stor lokalr drfor fyldt op md diss Esslt-artiklr, hvorimod andr artiklr dlvist tagr plads op på d øvrig m2 dog fortsat md god mulighdr for også ny produktr. Conni Nilsn og Eva Kristnsn på trucks md Essltvarr. Jtt Møllr vd t pakkanlæg. Lisbth Jnsn - 42 år på virksomhdn. Charlott Jnsn på sit lagrkontor. Tillidsrpræsntant Flmming Frausing startd slv som bogbindrlærling i virksomhdn i 1976, og har sidn 1990 vært valgt som tillidsrpræsntant, ligsom han gnnm årn også har siddt i båd A/S bstyrlsn samt Esslts uropæisk samarbjdsudvalg, og kndr drfor om nogn hl historin. Han sigr: Vi håbr mgt, at Skanlog kan få aftalr md nogl flr virksomhdr, som kan fyld d tomm lokalr op md ny produktr, og drmd sikr n god og fornuftig virksomhd i Randrs. Vi har indnfor dt snst års tid mått sig farvl til kollgr, og r i dag kun 10 grafisk mdlmmr tilbag, og dtt antal skal vi grn hav øgt ign, for slvom vi har langtidskontakt md Esslt om håndtring af drs varr indtil år 2012, vil fyldt lokalr båd sikr d nuværnd job samt md garanti giv job til flr. D tilbagblvn ansatt har ikk unaturligt all n høj ancinnitt og 2/3 har ovr 25 års ancinnitt. Uanst antallt af mdarbjdr r dr fortsat tal om n faglig stolt arbjdsplads md faglig klub og valgt tillids- og sikkrhdsrpræsntant, og dtt forhold vil dr ikk bliv ændrt vd. All ansatt har samm løn på kr. 152,- pr. tim samt funktionæropsiglssvarslr og andr godr. Skanlog har i år indmldt sig i Dansk Industri, og vi har drfor mått hav forhandlingr omkring vors frmtidig ovrnskomstforhold, og dtt r ndt md n aftal om, at vi fortsat vil bliv btragtt som n grafisk virksomhd og omfattt af flr paragraffr fra Emballagovrnskomstn. Dt btydr også, at all ansatt frmovr fortsat r omfattt af dn grafisk grupp, hvilkt har vært t mgt stort ønsk fra all, da man så kunn bvar nogl af spcill forhold som dtt givr d ansatt. Ln Jnsn dr havd sidst arbjdsdag ftr 10 år på virksomhdn. Tillidsmand Flmming Frausing.

6 Claus Nørbch og Claus Thornquist r kd af lukningn mn tilfrds md aftaln. Michal Engstrøm. SCA i Stvnstrup lukkr mn btalr d fyrd 25 mill. kronr i godtgørlsr Bslutningn om lukning r ndlig, sigr tillidsmand Dan G. Hansn, ftr at hav ført drøftlsr md ldlsn om mulighdn for bvarls af blot n dl af d knap 100 arbjdspladsr på dn stor bølgpapfabrik i Stvnstrup. Vi forsøgt llrs at ovrbvis dm om dt fornuftig i, at man kunn lad n mindr dl af produktionn fortsætt, hvilkt på sigt så kunn vis sig som n god bslutning for såvl d ansatt som koncrnn, mn vi kunn dsværr ikk frmlægg planr, dr kunn hold rnt økonomisk, og koncrnn vill ikk fortsætt n produktion, hvor d hvr månd skull btal kstra i forhold til, hvad omkostningn vill bliv på andr af SCA s fabrikkr. Carstn Jnsn og Bjarn Sørnsn læsr dn indgåd aftal. Drfor forvntr vi, at d først fyrsdlr blivr uddlt omkring dn 1. dcmbr, og ldlsn mnr fortsat d sidst blivr opsagt omkring dn 1. april næst år, og drmd står ydrligr 75 mdlmmr af dn grafisk grupp udn arbjd. Vi har nu afsluttt all forhandlingr om, dn måd d fyrd blivr bhandlt på i forbindls md lukningn, og samlt st mnr jg vi har fåt n rimlig aftal forhandlt på plads. Dt kan måsk også bdst ss på dn raktion, d ansatt gav, da forhandlingsudvalgt frmlagd aftaln, da kollgrn spontant brød ud i klapsalvr til tillidsfolkn for drs indsats md at nå n fornuftig aftal. Rnt ovrnskomstmæssigt kunn firmat, allrd da d traf bslutningn om at lukk fabrikkn, hav opsagt samtlig ansatt, og ladt dm kør produktionn færdig i opsiglsspriodn, ligsom d kunn pålægg afholdls af båd rstfri, frifridag m.v., sålds at man som Nils Marindahl, Bo Styhm og tillidsmand Dan G. Hansn r klar til d kommnd opgavr. ansat rlt slv kunn komm til at btal nogt af sin gn opsigls, ligsom all ansatt snst pr. dn 1. april 2010 vill stå udn andn løn nd undrstøttlsn. Dn samld aftal visr dog, at ldlsn trods alt hldigvis lvd op til SCA s gn tisk og moralsk kodks, og indvilligd i, at d naturligt skull bhandl drs ansatt md dn rspkt t langt ansættlssforhold til gavn for virksomhdn vl naturligt også brttigr til. At ovrnskomstn ikk givr os nogl rttighdr ovrhovdt visr bho-

7 vt for, at dt blivr indført vd d kommnd ovrnskomstforhandlingr, og hr kan vors aftal vær t udmærkt grundlag. Forhandlingrn r ført sammn md rpræsntantr fra d ansatt smd, lktrikr, HK r og kantinprsonal, og rsultatt r drfor ns for samtlig ansatt på virksomhdn. Aftaln går i stor træk ud på følgnd: Dn nklt ansatt blivr først opsagt, når vdkommnds arbjdsopgavr forsvindr fra fabrikkn, og dt blivr virksomhdns normal A-nævn, dr bhandlr all opsiglsr. Dtt A-nævn bstår af vors 2 tillidsrpræsntantr, Dan G. Hansn og Hans Johansn, samt A/S bstyrlssmdlm Bo Styhm og fuldtidssikkrhdsrpræsntant Nils Marindahl, samt 4 rpræsntantr fra ldlsn. På dnn måd har vi godt styr på, at all fyringr bhandls korrkt og md mulighd for hnsynstagn til såvl dn fortsatt produktion, mn også dn nklts individull forhold. Når man modtagr sin opsigls blivr man 100 % fritstillt i hl sin opsiglsspriod, og r man så hldig at skaff sig andt arbjd i opsiglsspriodn, vil man drmd få dobblt løn. D ansatt har i gnnmsnit 14 ugrs opsigls, og da dt maksimal antal opsiglss ugr r 16 ugr, har så godt som all mllm 12 og 16 ugrs opsigls. Hrtil får d tillidsvalgt (Tillids- og sikkrhdsrpræsntantr samt A/S bstyrlssmdlmmr) i hnhold til ovrnskomstn mindst 6 ugrs kstra opsigls, og vil i øvrigt skull fratræd som d sidst blandt d ansatt. Dr vil ikk bliv pålagt afholdls af hvrkn rstfri, frifridag, ancinnittsfri llr afspadsring i opsiglsspriodn. Når opsiglsspriodn udløbr Ol Madsn og Danny Elgaard rosr dn indgåd aftal. vil hvr nklt ansat modtag n fratrædlssgodtgørls på 19 ugrs løn. Dtt r t bløb på ca kronr, og bløbt r ns til all, uanst ancinnitt m.v. Bløbt blivr bskattt ftr d særlig og mr lmplig rglr om ntop fratrædlssgodtgørlsr. D ansatt, dr ovrgår dirkt til ftrløn llr pnsion, modtagr ydrligr t bløb på mllm kr. pr. ansættlssår, og dtt r i hnhold til vors lokalaftal, og btydr for dn nklt op til kronr. Også dtt bløb bskatts ftr d særlig bskatningsrglr. Hvis n ansat indn sin fyring slv ønskr at rjs til t andt arbjd, modtagr man alligvl godtgørlsn på d 19 ugrs løn. Man kan i sin opsiglsspriod dltag i al dn ftruddannls man ønskr, når blot dt liggr indnfor dt normal uddannlsssystm. Hrudovr vil samtlig ansatt indn man opsigs - få udarbjdt n individul komptncafklaring, og hr r dt aftalt at 3F Grafisk indgår i dtt arbjd sammn md n lokal uddannlssinstitution. Såfrmt n ansat blivr tilbudt arbjd på n andn af SCA a virksomhdr r man sikrt nogl spcill rttighdr omkring sin fratrædlssgodtgørls. Samlt r dt brgnt, at værdin for dn nklt ansatt udgør ca kr.: Løn i 16 ugrs opsiglsspriod inkl. arbjdsmarkdspnsion og fripng = ca kronr Fratrædlssgodtgodtgørls = ca. kr Ansatt, dr ovrgår til ftrløn, får ydrmr op til knap , ligsom ansatt md forlængt opsiglssvarsl, vil vær sikrt ca. samm bløb, og for diss ansatt vil dn samld værdi svar til næst kronr. Dt r n flot aftal. sigr Frddy Andrsn, Jan Christnsn og Stn Skovgaard. Total st kostr aftaln drmd SCA ca. 25 millionr kronr. Vi skal nu til, at få d praktisk forhold omkring uddannls m.v. på plads, ligsom vi skal hav afholdt flr mødr md all mdlmmr. Rnt konkrt vil gruppformand Jan Guldmann og faglig skrtær Ptr Dyrborg fra dn grafisk grupp vær på virksomhdn i dt bhov, dr mått vær hrfor, og hrudovr vil dr vær folk fra A-klassn til at rdgør for spcill forhold omkring ftrløn m.v. Nils Strøm Jnsn havd håbt på t par år mr indn ftrlønnn. På dt indsatt billd Nils vd sit 25 års jubilæum.

8 Tillidsmand Jns Hammr på sit kontor. Ptrson har frmgang i produktionn af bølgpap Modsat SCA i Stvnstrup, som nu stoppr sin produktion, r dr andrlds gang i hjuln på Ptrson, som r byns andn stor bølgpapvirksomhd. Ptrson, dr i mang år bar navnt Nopac, har i dag ca. 80 grafisk mdlmmr bskæftigt md dn årlig produktion af flr millionr bølgpapkassr, dr gnrlt brugs til all formr for indpakning af forskllig produktr. og hrftr kommr ud som færdig bølgpap. D midtrst ark r i procssn blvt bølgt og hraf navnt bølgpap, hvilkt sikrr pappts styrk og god gnskabr til all mballringsformål. Flmming Albrtsn. Virksomhdn får hvr nst ug lvrt t størr antal tonstung papirrullr, dr hvr indholdr flr kilomtr papir, som ftrfølgnd skal kørs ignnm dn ovr 100 mtr lang bølgpapmaskin, hvor 3 llr 5 lag papir lims sammn, Thomas Pdrsn og Ol W. Pdrsn.

9 Kassrr i dn faglig klub Johnny Sørnsn og Conni Munk md ark, dr snart ndr som færdig papkassr. Jns Hammr, dr d snst godt 15 år har vært valgt som tillidsmand, r naturligvis glad for, at virksomhdn i n tid, hvor andr virksomhdr afskdigr llr lukkr, i stdt har oplvt n vækst i ordrindgangn. Dt r ingn hmmlighd, at Ptrson som koncrn også har sin problmr, mn hr lokalt i Randrs har vi i sptmbr månd oplvt vors bdst rsultat d snst mang år, og vi sr drfor positivt på frmtidn. Vors lvring af mballag til spcilt slagtrir r stgt hlt normt hr i år, mn også indnfor møblbranchn har vi oplvt n størr frmgang af ordrr. Dt r ikk nsbtydnd md, at diss 2 branchr automatisk har dt godt, mn kan også skylds, at vi blot har fåt ordrr, som tidligr lå hos vors konkurrntr båd hr i Danmark, mn også i Tyskland. Vi håbr så, at dt r d tysk virksomhdr, som har mistt ordrr til os, da vi grn vil hav all dansk ordrr placrt hr i landt frm for i udlandt sigr Jns Hammr. Vi har ntop indgåt n ny lokalaftal, og vi har som ansatt drmd vært md til at sikr, at vors løn- og arbjdsforhold bør sikr n fortsat bølgpapproduktion hr i Randrs. Jan Dahl og John Stngaard vd ilægningn til n af maskinrn. Vi har bvart vors lønsystm, som givr all ansatt dn samm timløn på godt kr. 153 nyansatt dog md mulighd for i n priod at kunn start på n lidt lavr løn. Samlt st r Ptrson fortsat n faglig aktiv arbjdsplads md n stærk faglig klub, og n stor solidaritt blandt d ansatt, som slvfølglig all r mdlm i båd dn faglig klub samt dn grafisk grupp i 3F Randrs. Dtt har gnnm virksomhdns 40 årig histori også altid vært tilfældt. At d ansatt hllr ikk frivilligt forladr fabrikkn kan lttst bviss vd, at ikk færr nd 3 ansatt indnfor dt snst år har kunnt fjr 40 års jubilæum, og hrudovr har t størr antal ansatt også allrd fjrt drs 25 års jubilæum. Frank Thyg Jnsn kontrollrr dn færdig kass. Så når du frmovr handlr ind vil du mgt lt kunn oplv, at din varr r llr har vært - pakkt ind i n mballag fra Ptrson. Stødr du på n af d kndt flyttkassr (s forsidn af dtt blad), r dn md stor sandsynlighd også producrt på fabrikkn i Randrs, og som dt sr nu ntop nu, vil dtt også vær tilfældt i årn frmovr.

10 Antt Kris kørr d fæ hn til tryk Produktionn i billdr - dt startr md stor papirrullr... Lars S. Nilsn og Poul Arn Pdrsn foran d stor rullr. Finn Ol Andrsn, Danny Lund og Børg Hansn foran maskinn dr ændrr papirt til bølgpap. Hans J. Stilling og Allan Monsn md klichér til tryk. Martin Frdriksn md dn plastsnor (tarstrip) dr læggs ind i bølgpappt.

11 tnsn rdig ark maskinn. Lon Michlsn md d færdigtrykt ark. Eilif Nilsn kontrollrr at trykkt r i ordn. Finn Sørnsn vd farvblandingsanlæggt. Kassrn lukks og lims. Jns Sørnsn Prang på lagrt md d mang hundrd pallr færdig kassr. Ol Quist Pdrsn md dn færdig kass klar til slagtrit.. Truckførr Pr Kristiansn og Tommy Johansson md stor stansform og sluttr md færdig kassr på lagrt klar til forsndls.

12 12 Industri gruppn Elln Ptrsn Gruppformand Pr Bundgaard Faglig skrtær Tillidsrprasntantr Orla Kjrsgaard Nilsn (tv) og Svnd Erik Nilsn. Saint Gobain Wbr A/S Maxit - Optiroc - Fibo - A/S Fiskbæk Virksomhdn hddr I dag Saint-Gobain Wbr A/S, mn i Randrs har dn i mang år i folkmund hddt FIBO-værkt, slvom dn ikk har hddt dtt sidn Saint Gobain r n af vrdns 100 størst industrivirksomhdr md mr nd mdarbjdr ansat på vrdnsplan. Koncrnn r franskjt. Mang kndr virksomhdn, fra når man i gaml dag kørt på dn gaml Århus landvj. Hr mødt man d kæmpstor bjrg af lca samt dn stor skorstn på fabrikkn på højr sid når man kørt mod syd. Skorstnn r godt 70 mtr høj. Virksomhdn r i dag sammn- lagt md dn andn kndt virksomhd, dr producrr lca, nmlig LECA på Hadstnvj. Bgg virksomhdr har i mang år gravt lr i samm lrgrav, blot fra hvr sin sid. D 2 virksomhdr har i dag fælls prsonal, hvor dr kun r produktion på n fabrik af gangn. Dr arbjds i skifthold ftr n fast aftalt turnus plan, hvor d nklt hold arbjdr i 5 holds skift. Hvr vagt hold bstår altid af 3 fast folk, hvor dr r n fast i lrhust én i slv kontrol rummt og én dr går på gulvt i slv produktionn. På Saint-Gobain r dr i dag ca. 60 timlønnd, hvoraf d 50 r fra 3F. Ovnn r varm. Lif Nrgaard har vært ansat i virksomhdn i 43 år. Rstn r faglært dr lavr rparationr og vdligholdls. Virksomhdn i Ølst har t stor forbrændingsanlæg, hvor dr bl.a. afbrænds opløsningsmidlr (affaldssprit m.m.) fra mdicinalindustrin f.ks. fra Novo Nordisk. Liglds afbrænds dr n hl dl kød og bnml. Produktionn I Ølst r dr 2 ovn som bgg r 52 mtr lang og har n ffktivitt på 1200 varmgradr. Til opvarmning af diss brugs dr 1 ton kul samt 1 ton kød og bnml pr. tim pr. ovn. Hvr ovn indtagr ca. 30 tons lr pr. tim og dtt givr t færdig rsultat på kubikmtr færdig Lca. I øjblikkt r dr n import/ksport fordling på 50-50%, hvor dr for blot 2 år sidn var n fordling, som hd 70% til ksport,

13 Saint Gobain Wbr AS Ølst. 13 hvor dt hlt stor markd var i Østuropa. I Ølst blivr alt færdigproduktion solgt i løs vægt på lastbilr, hvor dr r udlvring fra 6 morgn til 18 aftn. I Hing (LECA) sælgs dr stadig lca i sækk og dt som går til ksport blivr udskibt fra havnpladsn på Tronholmn i Randrs. Uddannls I mang år har dt vært kutym at man blv oplært vd alm. sidmandsoplæring, og hvor man kun havd lærling indnfor mtal og lområdt, mn ignnm d sidst år r dr blvt oprttt rll ud- Bjarn Jacobsn ovrvågr anlæggt. dannlss aftalr. I øjblikkt r dr 8 lærling på virksomhdn, 7 r i lær som procsopratørr og 1 r i lær som smd. Organisations forhold Båd Fibo og Lca, har vært nogl af d virksomhdr, hvor dr i mang år, har vært fuld organisring til d forbund, som arbjdt hnhørt undr, og dtt skylds især dt stor stykk arbjd vors tillidsrpræsntantr har udført på arbjdspladsn. I øjblikkt r dr 2 tillidsrpræsntantr for 3F'r Orla Kjrsgaard Nilsn på virksomhdn i Ølst og Svnd Erik Nilsn på virksomhdn i Hing. Liglds r dr n tillidsrpræsntant for d faglært som rpræsntrr smd og lktrikr. Brian Bjrrgaard (tv) og Pdr Asmussn holdr n vlfortjnt kaffpaus. Områdts størrls D 2 Lca værkr har til sammn t aral på ca. 950 tøndr land * Sagt på n andn måd tøndr land dækkr t områd på størrls md ca mands fodboldbanr. Ca. halvdln af dtt aral r udlagt til gravområd, og hr sigr brgningr, at dr ndnu r lr nok til ca. 50 års produktion *En tønd land = kvadrat mtr. Hnning Ljl snuppr lig n kop kaff. Fra vnstr: Lif Nrgaard, Svnd Erik Nilsn, Orla Kjrsgaard Nilsn, Ol Jnsn og Bjarn Jacobsn. SAIN-GOBAIN WEBERS HISTORIE Wbr A/S r dl af Saint-Gobain, md mr nd 100 fabrikkr i Europa, Rusland og Kina. Næstn mdarbjdr bidragr til n årsomsætning på mr nd 1,2 mia. uro. Wbr indgår i Saint-Gobain koncrnn, som r n af vrdns 100 størst industrikoncrnr. Dn 1. juli 2006 købr maxit Group AB aktirn i Dansk Lca A/S og Lca Trading Concssion A/S og Wbr a.s og Dansk Lca A/S blivr sammnlagt 1. januar Maxit a.s hd indtil april 2004 Optiroc A/S. Navnskiftt skt som ld i t samlt navnskift i koncrnn og mdført ikk juridisk llr organisatorisk ændringr. Til gngæld gav dt ny navn mulighd for at gnnmfør n langt mr slagkraftig og intrnational markdsføring af virksomhdns navn og produktr. Optiroc A/S blv dannt dn 1. januar 1998, da dt daværnd Optiroc, Dansk SystmMørtl og Fibo blv lagt sammn. I dn forbindls blv dr opført t nyt hovdkvartr i Risskov vd Århus, hvor ldls, skrtariat og markting har hjmm. Mdio 2002 blv Optiroc A/S og Ditrmann lagt sammn stadig undr navnt Optiroc. Produktionn forgår på to ltklinkrfabrikkr i hhv. Hing og Ølst syd for Randrs, blokfabrikkr i Gadbjrg, 2 tørmørtlværkr i Karlslund og Galtn og 7 vådmørtlværkr rundt i Danmark. Ol Jnsn.

14 14 Hnrik og Hnrik også i daglig tal kaldt Far og søn - fortællr Gruppformand Elln Ptrsn om drs arbjd. Enrgi Randrs r i dag n af d størr virksomhdr i Randrs. Slskabt bskæftigd sig indtil år 2000 udlukknd md produktion og distribution af l, vand og fjrnvarm. I dag har virksomhdn udviklt sig til, også, at omfatt n størr EL- og installationsforrtning og udbydr tlfoni og fibrløsningr og har opbyggt n intrnational forrtning indnfor køb og salg af forskllig typr brændslr. Enrgi Randrs har hovdsæd i Randrs md kontorr i Hobro og Hillrød via jrskabt af Enrgi Hobro og Enrgi Hillrød. I Randrs liggr kraftvarmvarmværkt på Randrs Havn. Hr producrs l og fjrnvarm til størstdln af Randrs by. Enrgi Randrs bskæftigr mr nd 400 mdarbjdr, dr udførr n lang rækk forskllig jobfunktionr på forsklligartd arbjdsområdr. D mdarbjdr vi talt md, gav udtryk for, at d havd haft n positiv oplvls, udn dog at knd dt vidr forløb m.h.t. hvordan kurst skal valurs. All havd fåt nogt matrial udlvrt bl.a. md nogl spørgsmålskort. Mdarbjdrn skull forhold sig til virksomhdns værdir og hrudovr havd d haft n god aftn md socialt samvær på tværs af d forskllig faggruppr. Dn dag 3F var på bsøg, mangld dr 6 kollgar i gadlys sjakkt. D var kørt dirkt på arbjd fra drs hjmadrss. Gadlys sjakkt kommr langt omkring. D srvicrr gadblysningn i Syd- og Norddjurs kommun og aln i Århus har d gadlys at pass. Hrudovr skal lys på fodboldbanr passs og n vigtig opgav r at sikr at 82 trafiklys i Randrs kommun skiftr lys i dn rigtig rækkfølg, så vi all kan færds trygt i trafikkn. D nævnt opgavr r ikk Hnrik og Hnrik vd rparation af t lysskab til signal lys på Mariagrvj. Hnrik (tv) r tillidsrpræsntant for 3F'rn. 3F industrigruppn mødt n grupp af mdarbjdrn mandag morgn kl. 07,00 indn d skull ud og klar dagns arbjdsopgavr. All virkd glad og sagd tak for sidst til hinandn. Hold da op tænkt Pr og Elln. Mon dt r dn sædvanlig hilsn mandag morgn. Nj grundn til tak for sidst hilsnn skyldts, at 300 mdarbjdr havd vært sammn på Rønbjrg fricntr til tam building kursus i t døgn fra frdag til lørdag. Sjakkt dr kørr på gadlys i Randrs, fra 3F r dt Hnrik Guldmand, Rasmus Mosgaard Hansn og Hnrik Sandfld.

15 Industrigruppn 15 På kraftvarmværkt, r man d snr år gåt fra, at hav fyrt md kul, til nu at fyr md biobrændsl. Dt r godt for miljøt, og for os all. 2 x Hnrik foran drs bil, som også r drs kontor. fyldstgørnd, mn artikln vil bliv for lang, hvis all sjakkts opgavr skal nævns. Mdarbjdrn fortællr mgt fra arbjdspladsn og all givr udtryk for at d r glad for at arbjd vd Enrgi Randrs A/S. Og d syns at arbjdt r spændnd. D tilrttlæggr slv arbjdt når opgavrn blivr ind rapportrt via computrn, dr r installrt i bilrn, som også r kontort, hvorfra d også har dt privillgi, at kunn følg md i d 4 årstidr. Mdarbjdrn skifts til at hav vagt n ug af gangn. Når dr, ksmplvis, opstår t problm i n lysrgulring tagr vagtn bstik af problmt. Skift dr hængr på værkstdt. Oft kan han slv klar dt, mn vagtn har også frihd til at tilkald én af d kollgar dr har spcil ksprtvidn i forhold til opgavn, dr skal løss. Vi får også nogt at vid om firmats grønn linj, dr vil udvikl sig i frmtidn. Mang har fåt øjnn op for at vi skal invstr i vdvarnd nrgi, og hr vil Enrgi Randrs også vær md, når dt drjr sig om rådgivning om bl.a. jordvarmanlæg. Dt vil man i nærmst frmtid hør mgt mr om. Når 2 x Hnrik kommr ud til t bskadigt lysfyr åbnr d styrapparatt og får t ovrblik ovr situationn. Dr r t skab til hvr lysrgulring og for sikkrhdns skyld slukkr d altid lysfyrt, mns dr arbjds. Dr tænks i øvrigt mgt på sikkrhd. Drs arbjdsplads kan vær forbundt md far, hvis ikk d hl tidn r opmærksomm på, at sikkrhdsrglrn ovrholds. Når d arbjdr i kurvn sørgr d altid for at spænd sig fast og vær 2 mand om opgavrn. Drs fælls ønsk r, at øvrig trafikantr udvisr rspkt for drs arbjd vd at kør hnsynsfuldt når d sr prsonr, dr skal udfør drs arbjd på vjn. Chrstn Christnsn (tv) r, ftr gt valg, lig stoppt som tillidsrpræsntant for 3F' rn. Han og Sørn Carlson (th) arbjdr vd kraftvarmværkt og flis til varmværkt. Gravkon tagr ca. 10 kubikmtr i skovln pr. gang. Du kan læs mr om Enrgi Randrs A/S på hjmmsidn

16 16 bygg- ANLÆg og gls gruppn Flmming Otkjær Gruppformand Gunnr Egon Søjbrg Jørgnsn Faglig skrtær Prbn Thru Faglig skrtær Cito matriludljning Citor Matriludljning blv stiftt dn 11. april 1983 i Viborg (draf navnt Stilladsforrtningn af A/S). Gnnm tidn r dr kommt flr afdlingr til, og i dag har Cito afdlingr i Viborg, Hrning, Silkborg, Holstbro og Randrs. Cito Matriludljning startd i Randrs i 1988 på adrssn Blgn 17. I 2008 flyttd vi til ny og størr lokalr på adrssn Englsholmvj 7, 8940 Randrs SV. Cito Randrs bskæftigr 14 mdarbjdr md udljning og montag af divrs maskinr og stilladsr. Udviklingn indnfor firmat fra 1983 har gjort, at kundr nu kan lj næstn alt til byggrit gnnm Cito. Udgangspunktt var oprindligt udljning af stilladsr og forskalling. Opstilling af stilladsr udgør stadig hovdpartn af virksomhdns omsætning. Cito har indnfor d sidst 3 år invstrt mgt i aluminiumsfacadstillads, hvilkt gør arbjdt hurtigr og nmmr. På grund Sparkassn Hobro.

17 Ou hrrgaard stillads af sikkrhdsfaktorn, r dt vigtigt md kvalificrd og dygtig montørr til montag og dmontag af stilladsr, så diss r båd sikr og lovlig at færds på. Cito sndr løbnd montørr på divrs stilladskursr. Til d lidt mr jordbundn opgavr, har Cito udljning af støbforskalling, skurvogn, tlskoplæssr, trailrlift, gravmaskinr mm. Alt udljningsmatril blivr rngjort og ftrst indn dt forladr firmat til næst kund. Kundn r sålds sikkr på at matrillt r i ordn. Cito har bsluttt, at d årlig ftrsyn på lift og tilsvarnd udførs af kstrn firmar, så vi r sikr på, at alt blivr kontrollrt og udskiftt. Vi r mdlmmr af Liftgruppn og blivr sålds jævnligt kontrollrt af Tknologisk Institut, hvilkt r md til at øg sikkrhdn for vors kundr. Vi har dsudn mang privatkundr, dr ljr alt fra brændkløvr og flishuggr, til minigravr og motortrillbør samt mobil badværlsr. I Cito læggs dr stor vægt på god og vnlig prsonalplj. Hos os r kundn i cntrum. Afdlingn har ignnm mag år haft t godt og konstruktivt samarbjd md Cito Randrs. All montørr vdrørnd stilladsr r mdlmmr af afdlingns Stilladsklub, som dsudn har mdlmmr fra Viborg og Skiv. Murrns ftrløn og pnsionistklub afholdr julfrokost mandag dn 30.novmbr 2009 kl Hos Ann Mari Mssingvj 74 Randrs Dr kørr bybus til dørn. Dr srvrs anrtning 1 øl og 1 snaps. Bankospil afholds og hvr prson får udlvrt 3 pladr. Alt dtt for 100,00 kr. Tilmlding snst 24. novmbr 2009 på tlf llr Dr afholds kstra ordinær gnralforsamling vd samm ljlighd. På klubbns vgn Pr Christiansn. Kirk kalkning 2009

18 18 Murrfirmat Bnt Klausn Ørum Forbrdls til stilladsskift. Murrfirmat Bnt Klausn r t traditionsrigt murrfirma på Djursland, som løsr all formr for bton, kloak, og murrarbjd på Djursland og i Århus/Randrs områdt. Firmat har gnnm mang år opnåt stor rfaring indnfor all slags byggopgavr, og garantrr stor ksprtis, når dt gældr opgavr som nybyggri, rnovring og tilbygningr, hvad ntn dt r privatboligr, industribygningr llr offntligt byggri Oppasningsarbjdt planlæggs. Stilladst opstills.

19 Industrigruppn bygg- ANLÆg og gls gruppn 19 Js Ptr Hansn, 33 år i samm firma. Firmat bskæftigr ca. 20 mdarbjdr, hvoraf mang har arbjdt i firmat i n lang årrækk. Js Ptr Hansn som dn ældst md 33 år, mn aldrn indhntr jo all, så Ptr har valgt at gå på pnsion vd årts udgang, dog md t glimt i øjt, så hvis firmat skull mangl n murrsvnd, r mulighdn dr måsk forsat. Hjørnsvndn opstills. En spændnd løsning Udstu md altan.

20 20 transport gruppn Ol Lundbøll Gruppformand Karstn Otkjær Faglig skrtær Hnning F. Hansn Faglig skrtær Falck n synlig virksomhd Jan Amstrup (tv) sammn md to kollgr klar til brandslukning. En af gruppns mst markant virksomhdr r udn tvivl Falck, dr r bliggnd på Hadsundvj i Randrs, lig nord for Randrs cntralsyghus. Falck startd i Randrs hlt tilbag i 1938, hvor stationn lå i Gramsgad (dr hvor byns stor P-hus nu optagr pladsn), og i 1948 flyttd man så til dn nuværnd adrss på Hadsundvj. Falcks opgavr var fra startn ambulanckørsl, mn fra 1958 ovrtog Falck også brandslukningn, dr indtil dtt tidspunkt var blvt vartagt af Randrs Brandvæsn. Opgavn md brandslukning aftals i øvrigt md Randrs Kommun på nogl langtidskontraktr på op til 10 år ad gangn, mn af samm årsag står dr fortsat Randrs Brandvæsn på all Falcks brandslukningsbilr. Mang huskr sikkrt også Zonn, dr var n konkurrrnd virksomhd, og som havd til hus i Jrnbangad, skråt ovrfor Randrs bangård, mn md virkning fra 1963 gik d 2 slskabr sammn, og brugt drfor i flr år navnt Falck-Zonn. I dag navnt dog aln Falck. Sidn flytningn til Hadsundvj r dr skt n rivnd udvikling på aralt, og man har gang på gang opkøbt d omkringliggnd jndomm og udvidt md ny bygningr snst for t par år sidn. Bl.a. vil mang sikkrt stadig kunn husk dt høj tårn, hvor all brandslangrn hang til tørr, mn dtt tårn forsvandt i slutningn af 1980érn. Pr Aastrup har sidn juni 2005 vært valgt til fællstillidsmand for all Falck-ansatt på d 19 stationr (inkl. REKO på Djursland og Samsø rdningskorps) i dt gaml Århus Amt, samt n mindr dl af dt tidligr vjl Amt. Jobbt r på fuldtid, og udovr at vær tillidsmand for d mang ansatt på stationn i Randrs dltagr Pr også aktivt i løsning af samarbjdsproblmr og ovrnskomstbrud, når diss opstår rundt om på d andr stationr. Hvr station har sin gn tillidsmand, mn Pr r fællstillidsmand for dm all. Falck har sin gn ovrnskomst, og tillidsfolkn løsr slv gnnm nogl aftalt mæglingsmødr så man- Falck har gt værkstd.

21 21 g af drs problmr som muligt, indn Forbund og dirktørr involvrs. Forud for valgt til tillidsmand kørt Pr slv md båd ambulanc, lægambulanc og brandbil gnnm 21 år, så dt r n rfarn prson, dr nu vartagr tillidsmandsjobbt. Stationn i Randrs har 100 rddr + 14 lvr ansat til at udfør d forskllig ordinær kørslr md d stor og iøjnfaldnd bilr, som Falck rådr ovr, og samtlig r som dt naturligst ting i vrdn mdlm af båd 3F, dn faglig klub på arbjdspladsn samt Rddrns Landsklub. Pr fortællr, at all nyansatt vd ansættlsn får n grundig orintring om d mgt spcill arbjdsforhold, dr hrskr på n Falck-station, samt dltagr i samtal md stationsldrn, tillidsmand og sikkrhdsrpræsntant. Hrudovr tagr Pr dn nyansatt md på bsøg i 3F Randrs, hvor rundvisning og snak md gruppns valgt indgår, ligsom dr sørgs for indmldls i 3F Randrs. Pr fortællr, at dr aldrig har vært stillt spørgsmålstgn vd dt naturlig i, at vær mdlm af båd fagforning Paramdicinr Frits Møllr, ambullancassistntlv Paw Bol Nilsn og lægassistnt Karstn Sti. og d faglig klubbr, og all ansatt kan godt s idén i, at stå samlt også slvom man i dagligdagn ikk brugr så mgt tid på dt dt faglig arbjd, mn som konfliktn for nogl år sidn vist, r man klar og står sammn, hvis dt visr sig nødvndigt. Falck har hrudovr sit gt værkstd, hvor Stationsldr Bjarn Jørgnsn og tillidsmand Pr Aastrup. all bilr blivr vdligholdt og rnovrt ftr skadr, og d 14 ansatt på værkstdt (dr all r mdlm af Dansk Mtal) fungrr i dagtimrn liglds som brandmænd, hvis dr opstår brand i stationns områd. Om aftnn og nattn r dr mand fast på vagt, og diss folk r opdlt i hnholdsvis rddr og brandfolk, og skull dr opstå bhov for ydrligr assistanc til brandslukning, r dr 30 dltidsbrandmænd tilknyttt stationn, og diss prsonr mødr ind på gansk få minuttr og dtt uanst tidspunktt på døgnt. All dltidsansatt har indgåt aftal hrom md drs arbjdsgivr, og all r udstyrt md n pagr (kaldr), dr visr mlding og adrss på brandn. Dltidsbrandmændn udgør drmd t vigtigt supplmnt til brdskabt. Ydrmr har man n aftal md t privat firma Fyns Kran i Kristrup om, at 12 af drs ansatt på værkstdt liglds fungrr som brandfolk, og kommr dr n alarm på n brand i Randrs Syd springr d på dn brandsprøjt, som står på virksomhdns områd, og indgår i brandslukningn. Endlig har man n brandsprøjt stånd i båd Østr Tørslv og Langå, og hvrt std står 12 dltidsbrandmænd klar til at kør ud og dltag i brandslukningn. Når

22 Simon Kusk vd n af klubbns pc'r. brandalarmn lydr snds dr straks t slukningstog af std, og dtt bstår af 4 bilr. Vd by-brand r dt 1 stigvogn, 1 brandsprøjt, 1 tndr (md slangr og andt udstyr) samt bil md indsatsldrn. Vd landbrand r stigvognn udskiftt md n tankvogn, dr indholdr litr vand. En brandsprøjt indholdr litr vand, og undr n brand tilslutts brandsprøjtn dn nærmst brandhan, og kan drmd fortsætt i undlighd md at pøs vand ud ovr Jørgn Søndrgaard vaskr 5000 slangr om årt. ildn. På landt kan n tankvogn hnt vand vd dn nærmst brandpump, og kør hn og via slangr løbnd ovrfør vandt til brandsprøjtn, dr sndr vandt vidr ud ovr ildn gnnm sin slangr. En sådan brandslang sprøjtr i øvrigt mllm litr vand ud i minuttt. Er dr tal om størr brand, snds ftr bhov 2. og måsk også 3. Slukningstog af std, og hvrt slukningstog bstår af d nævnt kørtøjr. Når man vd landbrand ikk sndr stigvogn skylds dt, at brandsprøjtn slv r udstyrt md 11 mtr lang stig, så dnn dækkr udn problmr slv n højryggt gård. D nævnt tankvogn har i dag i rstattt d gaml og ftrhåndn ndlagt branddamm i rundt om i landsbyrn. Falck i Randrs kørr årligt ud til ca. 700 brand i kommunn. Ambulanckørsl udgør t btydligt højr antal tur, og hvrt nst år kørr Falck i Randrs ca tur, hvor ntn byns borgr llr n læg rkvirr n ambulanc, og dnn rdningsindsats har altid vært grundstammn i Falck. En ambulanc r udstyrt md 2 dygtig og vluddannd rddr, dr hvr har gnnmgåt n uddannls af godt 2 års varighd. Uddannlsn blv ændrt i år 2008, og for at kunn indgå i dnn livsrddnd ambulanckørsl skal man altså gnnmgå n uddannls som ambulancassistnt. Uddannlsn varr 2 år og 4 måndr, og hri indgår 42 ugrs skolophold på SOSU-skoln i Esbjrg samt 12 ugrs hospitalspraktik, og dn øvrig Pr Møllr hjælpr til på stationn. tid bstår af praktik, hvor man kørr md ambulanc. Pr Aastrup påpgr vigtighdn af, at man r 100 % klædt på til opgavn, og sr grn, at rgionn i Midtjylland vil sats mr på paramdicinr, dr r ambulancrddr, som md 3 års rfaring har tagt vidrgånd uddannls på dn Nordjydsk Profssionshøjskol Univrsity Collg Nordjylland (UCN). Drftr tilknytts dn paramdicinr n ovrlæg i anæstsi og drmd blvt godkndt til at giv patintr mdicin, som llrs kun må givs af uddannt læg. Paramdicinrn står i sådann situationr i dirkt kontakt md hospitalslægn, dr kan still diagnosn, hvorftr paramdicinrn så udførr bhandlingn. All ambulancr r i øvrigt i dag udstyrt md udstyr, dr Hvr af diss 6-litrs trykflaskr indholdr 1800 litr luft til brug for røgdykkr.

23 Elln Hvam vd vask af kørtøj. tilsluttt patintn i ambulancn, på landvjn llr folks gt hjælp, står i dirkt kontakt md syghust gnnm Tlmdicin (t trådløst sndudstyr), så lægn løbnd kan aflæs patintns tilstand, og bslutt dn vidr indsats. Ambulancrn r md drs vluddannd rddr og t topmodrn udstyr i dag blvt til kørnd mini-hospitalr, hvilkt i dag rddr patintr, dr ikk tidligr vill hav ovrlvt. At dt går mgt hurtigt visr n pisod, dr opstod undr vors bsøg. Dr gik undr 1 minut fra alarmn lød til båd lægambulanc og ambulanc var ud af gårdn, og vi kunn hør udrykningssignalrn ud på Hadsundvj. Lægambulancn snds md i situationr md f.ks. hjrtproblmr, og kørr dirkt til Randrs Cntralsyghus, hvor n læg springr i biln, og tagr md ud til patintn. I dag rådr Falck i Randrs ovr 1 lægambulanc, dr dog kun kørr i dagtimrn på hvrdag, mn forhåbntlig sørgr rgionn for, at dn fra næst år vil kunn kør døgnt rundt all ugns 7 dag. Som nogt nyt skiftr all ambulancr nu farv fra d kndt rød/hvid til gul md grøn tkst, og dtt skr ovr hl landt md virkning pr. dn 1. dcmbr 2009 og dtt uanst om dt r Falck llr andr slskabr, som står for kørsln. Sr man n ambulanc md udrykning vil dn ftr dnn dato hav dn gul farv, og mødr man n Falck-bil md d kndt rød/hvid farvr, vil dt blå blink og udrykningshornt vær fjrnt, og biln vil kun bliv brugt til almindlig liggnd sygtransport. I rgion Midtjylland r dr i dag 100 ambulancr, og pr. 1 dcmbr vil dr kør 58 gul ambulancr, og 23 til liggnd sygtransport. Pr Aastrup fortællr, at arbjdt som rddr r vrdns bdst arbjd.falck r n god arbjdsplads, og nævnr md stolthd, at man i 2008 blv udnævnt til årts arbjdsplads i 3F, og man manglr da hllr ikk ansøgr. Hvrt år får man ansøgr til d 150 lvpladsr, som årligt igangsætts, og hrudovr manglr man hllr ikk folk til d stillingr, som løbnd opslås til dn almindlig assistrnd kørsl md bl.a. kranbilr og siddnd sygtransport, hvortil dr aln krævs n 4 ugrs uddannls. Mang af d ansatt har fjrt båd 25 og 40 års jubilæum, og Falck r drfor ikk n arbjdsplads, man blot forladr i utid. Lønnn for n Falck-ansat r kr. årligt alt ftr vagtform/arbjdstidr. Udovr stationn på Hadsundvj har Falck t uddannlsscntr på Langvang md 15 ansatt, dr gnnmførr intrn kursusvirksomhd for Falck, samt bl.a. politi og forsvar, og dtt omfattr bl.a. årlig brandøvlsr. På stationn på Hadsundvj r også ansat 11 HK r, dr tagr sig af kstrn kursusplanlægning og kontorarbjd, ligsom stationn har i alt 9 ldr. Bjarn Jørgnsn, dr r stationsldr, r mgt stolt ovr dn indsats man gør for borgr, dr har brug for lidt mr støtt til at komm i gang md t arbjd, og Falck i Randrs har bl.a. 3 ansatt i flksjob samt 6 prsonr i projktr i samarbjd md Randrs kommun, og dtt visr, at Falck r sit social ansvar bvidst. Samlt kørr Falck i Randrs 1½ million km., så ingn tvivl om, at Falck også i frmtidn trods farvskift vil vær ydrst synlig i dagligdagn. Flmming Skov slappr af i opholdsstun.

24 24 srvic gruppn Bodil Svndsn Gruppformand Dort S. Pdrsn Faglig skrtær Jonna Lauritsn Faglig skrtær Randrs Rådhus Rådhusts histori. Dt først rådhus på Rådhustorvt blv opført i Dt blv i 1616 rstattt af t nyt, som trængt til n omfattnd rparation. Rparationsarbjdt blv startt, mn kort ftr stoppt af stiftsbfalingsmandn som i stdt bordrd hust ndrvt og rstattt af t nyt. Opførlsn af dt ny rådhus blv opført fra og blv indvit dn 4. januar Hust blv byggt i spartidr, og dr blv anvndt n dl gnbrugsmatrial, sandsynligvis også fra dt tidligr rådhus. Husts tårn md spir kom først til i 1795 og Magistratn havd t ønsk om at tårnt skull hav t ur. Urt blv udført omkring 1750 som var tænkt som n dl af t nyt orgl til Skt. Mortns kirk, urt blv dog aldrig brugt i kirkn og blv i stdt anvndt til tårnt. Rådhust blv frdt umiddlbart ftr vdtaglsn af bygningsfrdningslovn af Dn 16. sptmbr 1929, blv dr bsluttt at flytt rådhust 3 mtr mod nord. Dr var stor opmærksomhd omkring slv flytningn, som forgik dn 6. og 7. marts Flytningn skt hlt udn uhld og avisn skrv: Ikk n rud gik itu, ikk n rvn i pudsn og pndulurt i tårnt gik ufortrødnt vidr på trods af dn usædvanlig færd. for at giv plads til dt stignd antal bilr og lastbilr. To vinklformd granitstn i gadblægningn i Rådhusstræd visr D flott lyskronr i Byrådssaln. Grundn til at rådhust skull flytts var, at Rådhustræd skull gørs brdr

25 husts oprindlig bliggnhd. Rådhust havd n rækk funktionr, dls som kongmagtns rpræsntation i byn, dls som lokal administrationsbygning. I kældrn var dr indrttt arrst, og i stutagn var dn militær vagt. På først sal var rådstusaln, som også blv anvndt til rtsmødr, og d valgt mænds sal, hvilkt i dag svarr til byrådssaln. Rådhust brugs i dag til byrådsmødr, officill arrangmntr og borgrlig vilsr. I forbindls md kommunalrformn r hust snst ombyggt og rstaurrt for at tilgods t nyt, størr byråd md 31 mdlmmr. Ovralt, hvor dt har Sådan sr dr ud, når man trædr ind på Rådhust. vært muligt, r bygningns oprindlig dør, panlr m.v. bvart. Lyskronrn I forbindls md dn snst rnovring var dt nødvndigt at tag lyskronrn hlt nd. For at gør dt mått Bodil afmontr all 660 glas vd at fjrn dn lill kobbrtråd, d r gjort fast på, pakk hvrt nklt glas forsigtigt ind og bær dm nd i kældrn. Da glassn skull montrs på mssingrammn ign, mått Bodil op og kravl på n stig. Dt var ligsom at bvæg sig rundt i n sauna, for dr r drønvarmt dropp. Sørn Svjgaard hjalp til og rakt glassn op til Bodil, og da hun fik ondt i nakkn, tilbød han galant at tag n halv omgang, så hun kunn slapp af. Han nåd ikk til mr nd tr, før han grn vill bytt ign. Lyskronrn r tgnt af Vilhlm Lauritsn og frmstillt af Louis Poulsn. Dr hængr 3 i Byrådssaln og hvr lamp har 220 glaskummr og hvrt glas kostr ca kr. Dr hængr 2 lampr magn til på Skovbakkn i logsaln. Byrådssaln. Glassn r sat fast md t stykk tynd kobbrtråd, og så r d ligsom brodrt ind i t lill nøglhul, på samm måd som man trådr n nål. Da lamprn skull op ign mnt husts arkitkt Sørn Svjgaard at dr skull ny tråd i. Dn hlt rigtig kobbrtråd var ikk så ligtil at skaff, og dt skull også vis sig at værr t størr arbjd at få målt og klippt stykkr i dn rigtig længd, mn Sørn fik lavt n særlig anordning hjmm i sin kældr, og så lykkds dt. Bodil Nilsn pyntr op. Rngøringsassistnt. Bodil Nilsn blv ansat som rngøringsassistnt på Lakstorvt i 1981 og ovrtog ftr t par år rngøringn på dt gaml rådhus. Hun kom i gang md at lav rundvisningr ftr t arrangmnt, hvor t byrådsmdlm havd gæstr og bad Bodil om at for-

26 tagn. Bodil tolrrr dog ikk, at dr srvrs champagn i plastikglas, så hun læggr grn champagnglas til, hvis d ikk slv har andt md. Dn stor udgangsdør til Rådhust. tæll om hust og dts histori. Vd t par ljlighdr havd hun hørt byns antikvar Ptr Bondsn fortæll om rådhust, så i først omgang mått hun ty til d brudstykkr, hun kunn husk. Dt var n opgav, som hun var aldls uforbrdt på, så hun lovd sig slv, at dt aldrig skull gntag sig. Dt blv afsættt til, at hun bgyndt at udforsk bygningn og sætt sig ind i dns histori gnnm bsøg på lokalarkivt, indsamling af dokumntr og avisudklip. Hn ad vjn blv rngøringsjobbt så udvidt md flr forskllig opgavr md rundvisningr og srvring vd borgmstrns rcptionr for byns gæstr. Da ordningn md toiltvagtr på d offntlig toilttr ophørt, var dt nærliggnd, at Bodil også ovrtog rngøringn af toilttrn, som hun hvr dag startr dagn md. Rstn af dagn r så vit til d mang gørmål på slv rådhust, hvor Bodil sørgr for at alting r i ordn og fungrr. Dr r aldrig to dag, dr r ns. Brylluppr og skilsmissr All borgrlig vilsr blivr i dag fortagt på dt gaml rådhus. Førhn var dr brylluppr mandag, tirsdag, torsdag, frdag og lørdag, mn ikk onsdag for da kunn man bliv skilt. Dt forgik nd i stutagn, hvor statsamtt havd til hus frm til Bodil bydr brudparrn vlkommn vd indgangn, så d oplvr n god og varm stmning allrd i forhalln. Eftr vilsn får brudparrt n gav af byn, som r n modl af dt gaml rådhus. Gavn vækkr stor bgjstring blandt båd ung og gaml brudpar. Hvis parrt og dts gæstr grn vil fjr vilsn, indn d forladr rådhust, kan d gør brug af t af mødlokalrn i stu- Officill gæstr og bsøgnd fra gadn. Rådhust modtagr n lang rækk gæstr fra nær og fjrn, båd indbudt, officill gæstr og impulsiv bsøgnd. Hust i skikkls af Bodil Nilsn og Sørn Ejlrsn, r dsudn vært for arrangmntr for n rækk forningr, klubbr og logr. Dt kan vær båd ftrmiddag og aftn, hvor Bodil og Sørn Ejlrsn bydr vlkommn og fortællr om hust. Gæstrn (max 50 ad gangn) får srvrt kaff og t glas rødvin, mn skal slv sørg for dn spislig dl af srvringn. Bodil Nilsn i Byrådssaln. Ignnm årn har Bodil åbnt rådhusts dør for gæstr, dr kommr ind fra gadn. Dt kan vær t par ældr damr, som kan husk rådhust fra drs barndom og nu grn vil ind og kigg. En dam kunn fortæll, at hnds far havd gåt skildvagt. Han havd n fast rut rundt i byn og på rådhust. En andn dam var på n rundvisning md n damklub, før dr blv lavt n pæn trapp op til urværkt. Hun var

27 Industrigruppn Srvic 27 n ældr dam på 83, mn hun vill grn md op og s dt gaml urværk. Dt afskrækkd hnd ikk at få at vid, at hun skull op ad n hønsstig. Hun var fast bsluttt på sit forhavnd. Hun kom også op, og da hun stod opp vd urt, fortalt hun, at hnds far, som havd hddt Louis Lauritsn, havd trukkt urt i sin tid, og at dt var drfor, at hun grn vill s dt. at fortæll lidt om hust og billdrn i byrådssaln. Programmt var kun planlagt til at var n halv tim. Så pludslig var hust tømt for mnnskr ign, og Bodil og d to rådhusbtjnt stod tilbag md oprydningn. Byns virksomhdr syns dt r højtidligt og stmningsfuldt at arrangr n rcption for udnlandsk gæstr på rådhust. Borgmstrn dltagr grn i sådann arrangmntr og bydr vlkommn til Randrs. Vd diss ljlighdr hjsr Bodil dt pågældnd lands flag på rådhust. Bodil mød op kl. 8 for at sørg for, at dr var styr på alt. Hrftr mød dr n mand op md hund, som gnnmsøgt hust fra kældr til kvist. I god tid ankom dr to kriminalbtjnt i fint tøj og tog opstilling i forhalln på hvr sin sid af dørn. Så bgyndt byrådsmdlmmrn og øvrig gæstr at dukk op. Kongligt bsøg Først gang Bodil skull hav dronningn på bsøg var i 1997, da borgmstrn var Kjld Hüttl. Omkring tr måndr i forvjn aflagd dronningn crmonimstr Sørn Haslund bsøg sammn md kommunaldirktørn og hans skrtær for at bsigtig lokalr og adgangsforhold, aftal stolopstilling og gæstlist for at planlægg programmt for dagn. Dronningn skull komm kl. 11, så På borgmstrkontort havd d slvfølglig n list ovr invitrd, mn Bodil havd ikk fåt t ksmplar, så hun følt sig nogt rådvild, da d to btjnt bad hnd om at gør tgn, hvis dr kom nogl gæstr, som ikk var invitrt. Så hun mått gætt sig frm. Dr kom da også n hrr, klædt fint på og dt hl, som Bodil ikk mnt at knd, så hun gav kriminalbtjntn t blik, og vips var d bgg to opp på sidn af ham og spurgt, om han var invitrt. Dt var han gansk rigtigt ikk, mn hans kon sad i byrådt. Btjntn bklagd, mn mått bd ham følg md udnfor. Opp i byrådssaln instrurd Bodil byrådsmdlmmrn i, hvor d skull stå, når dronningn ankom, og hvordan d hvr især skull præsntr sig. Borgmstrn ldsagd dronningn og præsntrd Bodil for hnd og prins Hnrik, og Bodil fik ljlighd til

28 28 Hotl Scandic Lidt histori om Kongns Eg Grundn vi bfindr os på var oprindlig, indtil 1825 rn sandbakkr, dr blv brugt af militært til at afhold skydøvlsr. Skovbakkn anlagds af toldr Shaldmos og han gjord t ihærdigt forsøg på at få anlagt skov og th/skydpavillion. Amtmandskammrhrr Lorntzn, fuldført snr idn. I 1968 var skovpavillionn rakt nd, og hr byggd man Hotl Kongns Hotlværls. Eg. Hotllt r tgnt af arkitkt Svrin, som også har tgnt Hotl Hsslt i Nyborg og Hotl Scandinavia i Købnhavn. Navnt Kongns Eg opstod da 3 gaml gtrær mått fælls, for at giv plads til hotllt. Trærn var plantt på Christian dn X's 70 års fødslsdag dn 26. sptmbr I 1986, havd Kongns Eg Danmarks højst blægningsprocnt og Randrs Rvyn blv kårt som landts bdst. I 1988 udvids hotllt fra 88 til 130 værlsr og n konfrncafdling, dr kan opfyld tidns krav til mødr og konfrncr. Dn 1. fbruar 1987 ovrtog Scandic A/S Hotl Kongns Eg og hotllt har sidn vært n dl af Scandic kædns 15 hotllr i Danmark. Hotllt har 130 værlsr, to stor mødlokalr, dt n hddr Bllvu Hubrtus og Valdmar, dt andt hddr Knud og Svnd. Samt konfrnc lokalrn Christian Tillidsrpræsntant Janni Jørgnsn. Prsonalt på hotllt udfør dagligt n lang rækk opgavr sålds, at gæstrn oplvr at d i cntrum på hotllt. Rcptionistn Laila r dn først prson som gæstrn mødr når d ankommr til hotllt. Laila vjldr og oplysr gæstrn om hvilk mulighdr dr blandt andt r undr drs ophold, lig fra fitnss rummt til hvor dr r opstillt computr til fri afbnyttls. Hrudovr skal Laila tag imod bstillingr af værlsr ntn via intrnt llr pr. tlf. Familigæstrn kan også bstill madkurv til drs udflugt i Randrs og omgn.

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere