Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 BILAGSRAPPORT"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT

2

3 Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 BILAGSRAPPORT

4

5 Indhold Side Bilag 1: Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 2 Deltagelse og frafaldsanalyse... 2 Repræsentativitet... 6 Bilag 2: Metodebilag... 9 Frekvenstabeller... 9 Krydstabeller... 9 Gennemsnitsberegninger Bilag 3: Frekvensfordelinger for hele spørgeskemaet... 11

6

7 Bilag 1: Analysens datakvalitet I dette bilag vil kvaliteten af de indsamlede data blive kontrolleret. En høj datakvalitet er en forudsætning for, at resultaterne fra analyserne kan bruges til at udtale sig om den danske befolkning som helhed. Undersøgelsens målgruppe og metode Undersøgelsens målgruppe er alle danskere, som er mellem 16 og 75 år (begge aldersgrupper inklusiv), svarende til i alt danskere ifølge Danmarks Statistik, Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview ved hjælp af CATI-interview (Computer Assisted Telephone Interviewing). Der er blevet spurgt efter den person i husstanden, som fylder år næste gang og som er 16 år eller derover. Ingen andre i husstanden har som udgangspunkt deltaget i undersøgelsen. Hvis denne person ikke var hjemme, blev der ikke blot valgt en anden person i husstanden. Der blev derimod aftalt et tidspunkt, hvor personen kunne træffes. Hver respondent eller husstand er som minimum kontaktet fire gange på forskellige dage og tidspunkter, inden vedkommende er»opgivet«. At hver enkelt husstand/respondent kontaktes op til fire gange, og at en respondent ikke blot er blevet valgt, fordi vedkommende er hjemme, har øget undersøgelsens eksterne validitet, idet det i højere grad er sikret, at respondenter, som ofte er hjemme, ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent er hjemme. Tilsvarende er der kun gennemført interview med den person i husstanden, som har fødselsdag næste gang. Hvis ikke det er lykkedes at få fat i denne person på fire opkald, er husstanden»opgivet«, selvom andre i husstanden har været villige til at deltage i undersøgelsen. Ovenstående betyder, at hvis der én gang er forsøgt kontakt til en husstand og/eller den person i husstanden, som har fødselsdag næste gang, er denne husstand/respondent minimum blevet ringet op yderligere tre gange på forskellige tidspunkter, inden nummeret er»opgivet«. Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 1

8 Respondenter, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, er blevet bedt om at angive køn og alder samt svare på et enkelt spørgsmål vedrørende deres helbred, med henblik på at vurdere frafaldet. Dataindsamlingen Dataindsamlingen er gennemført i perioden den 21. oktober til den 15. november 2002 i tidsrummet kl til ugens fem hverdage og i tidsrummet kl til i weekenderne. Telefoninterviewene er gennemført ved hjælp af CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), dvs. at hver interviewer sidder ved en PC og indtaster respondenternes svar direkte. Spørgsmålene viser sig ét efter ét på skærmen, idet programmet sørger for, at den enkelte respondent ledes rigtigt gennem spørgeskemaet. Computeren administrerer således spring i spørgeskemaet, som er betinget af de svar, der bliver givet. Dvs. hvis en respondent fx har svaret nej i spørgsmål 22, sørger programmet for, at intervieweren næste gang stiller spørgsmål 24 til den pågældende respondent, og således overspringer de spørgsmål, som ikke er relevante for netop denne respondent. Computeren holder også styr på aftaler om genopkald, idet hvert telefonnummer er forsøgt kontaktet op til fire gange, inden vedkommende opgives. Denne procedure sikrer, at hvis der én gang er forsøgt kontakt til en husstand og/eller den person i husstanden, som næste gang har fødselsdag, skal denne husstand/respondent minimum ringes op yderligere tre gange på forskellige dage og tidspunkter, inden nummeret opgives. Deltagelse og frafaldsanalyse Tabel 1.1 viser den samlede deltagelse i undersøgelsen. Som det fremgår af tabellen, er der, alt i alt, gennemført interview med respondenter, mens 761 respondenter, som havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, ikke gjorde det af den ene eller anden grund. Den samlede svarprocent er således 72. Denne svarprocent må betragtes som meget tilfredsstillende og vidner om borgernes interesse for sundhedsområdet som helhed. 2 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

9 Det fremgår af tabel 1.1, at knap 91% af de 761 respondenter, som ikke deltog i undersøgelsen, men som havde mulighed for at deltage, ikke ønskede at deltage, 6% evnede ikke at deltage (primært syge og ældre), mens godt 3% var fremmedsprogede, hvorfor det ikke var praktisk muligt at gennemføre interviewet. Tabel 1.1 Deltagelse og svarprocent i undersøgelsen Antal Procent Bruttostikprøve Husstanden eksisterer ikke (virksomhed, telefax, udgået nummer etc.) ,2 Bevidst udeladelse (kategorien er fyldt op) ,8 Nettostikprøve ,0 Ønsker ikke at deltage ,5 Manglende evne (primært blandt ældre) 46 6,0 Fremmedsprogede ,4 Gennemførte interview ,0 Svarprocent 72,4 Anm. Svarprocenten er beregnet i forhold til nettostikprøven. Med henblik på at vurdere frafaldet, er respondenternes køn og alder blevet registreret. Det fremgår af tabel 1.2, at frafaldet er fordelt på alle aldersgrupper og begge køn. Det skal dog samtidig bemærkes, at der er 42% af de frafaldne respondenter, som af den ene eller anden årsag ikke har oplyst deres alder. Dette betyder, at frafaldsanalysen skal tages med et vist forbehold, idet der kan være en sammenhæng mellem, hvor gamle respondenterne er, samt om de vil oplyse deres alder. Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 3

10 Tabel 1.2 Frafald opdelt på køn og alder Køn år år år år år år år Ikke oplyst Kvinde Mand Ikke oplyst 3 2 5,8%,6%,7% ,5% 4,3% 4,3% ,8% 11,3% 11,3% ,0% 11,6% 11,0% ,0% 12,2% 12,4% ,8% 9,0% 9,2% ,8% 9,6% 8,9% ,4% 41,4% 100,0% 42,2% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% Betragtes frafaldet i forhold til hele populationen, fremgår det af tabel 1.3, at frafaldet følger populationen nogenlunde, dog er der en tendens til, at de ældre generelt er lettere at få kontakt med, og det er derfor primært de ældre, som er frafaldet. Hvorimod de yngre har været mere villige til at deltage i undersøgelsen, når der er opnået kontakt. Tabel 1.3 Frafald opdelt på køn og alder Mænd Kvinder Population Frafald Testresultat år ,8% 3 0,7% år ,5% 18 4,1% år ,1% 47 10,7% år ,3% 44 10,0% år ,5% 52 11,8% år ,8% 39 8,9% år ,8% 35 8,0% år ,9% 2 0,5% år ,7% 15 3,4% år ,5% 39 8,9% år ,6% 40 9,1% år ,6% 42 9,5% år ,7% 31 7,0% år ,1% 33 7,5% ,0% ,0% Forskel på populationsandelene og frafaldsandelene Anm. Frafaldsanalysen er baseret på respondenter, som har oplyst både køn og alder. Det fremgår af tabel 1.2, at der alt i alt er 440 respondenter (238 kvinder og 202 mænd), hvor både køn og alder er oplyst. 4 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

11 Tilsvarende gør sig gældende, når man sammenligner fordelingen på geografi (kommunegrupper) i populationen og frafaldet. Fordelingen af respondenter på kommunegrupper fremgår af tabel 1.4. Som det ses af tabellen, er der tre grupper: Hovedstadsregionen omfatter København og Frederiksberg kommuner, samt København, Frederiksborg og Roskilde amter Bykommuner omfatter kommuner, hvis største by har mindst indbyggere Øvrige kommuner. Det ses af tabel 1.4, at frafaldet i overvejende grad er respondenter i de»øvrige kommuner«, hvorimod respondenter fra»hovedstadsregionen«og»bykommunerne«har været mere villige til at deltage. Der er dog tale om begrænsede forskelle (jf. tabel 1.4). Tabel 1.4 Frafald opdelt på kommunegrupper Population Frafald Antal Stikprøve Testresultat Hovedstadsregionen ,2% ,1% Bykommuner ,1% ,1% Øvrige kommuner ,7% ,8% ,0% ,0% Forskel I relation til tabel 1.1 (side 3) skal det bemærkes, at der er en relativ stor gruppe af respondenter (1.490), som er blevet kontaktet, men bevidst udeladt fra undersøgelsen. Dette skyldes blandt andet, at der i undersøgelsen løbende er blevet testet for repræsentativitet. Repræsentativitetskravene vil senere blive diskuteret mere indgående, men pointen er, at de interview inden undersøgelsens opstart er blevet opsplittet på geografi, køn og alder, så disse repræsentativt afspejler fordelingen i befolkningen. Fx skal der i stikprøven være omkring 66 kvinder i alderen år fra en kommune i hovedstadsregionen. Når dette antal er nået, lukkes automatisk af for denne gruppe. Problemet ved denne fremgangsmåde er, at man ikke på forhånd har kendskab til respondentens køn og alder. Dette bliver først afklaret ved opkaldet. I undersøgelsens afsluttende fase har dette betydet, at en lang række respondenter er blevet kontaktet forgæves, fordi vi allerede havde det nødvendige antal interview i deres gruppe. 81% af de bevidst udeladte respondenter er således personer, som vi ikke har gennemført interview med, fordi vi allerede har haft et tilstrækkeligt antal i deres gruppe. Mens 19% af de respondenter er udeladt, fordi telefonnummeret ikke eksisterer, er i uorden eller hører til en virksomhed. Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 5

12 Repræsentativitet Repræsentativiteten skal være til stede, for at det er muligt at generalisere ud fra undersøgelsens resultater. For at sikre repræsentativitet på udvalgte baggrundsvariable, er der foretaget en løbende kontrol af repræsentativiteten med hensyn til køn, alder og geografi. Disse repræsentativitetstest er indarbejdet i indtastningsprogrammet, således at det for den enkelte interviewer har været muligt at se, hvornår bestemte grupper er»fyldt op«. Metoden bevirker, at der i løbet af interviewperioden bliver lukket af for flere og flere kombinationer af køn, alder og geografi, og de sidste interview har derfor været målrettet mod specifikke grupper af respondenter. Tabel 1.6 viser fordelingen på geografi, køn og alder i henholdsvis hele populationen og stikprøven på de interview. Som det fremgår af tabel 1.6 følger stikprøven stort set populationen, og der er generelt kun tale om meget beskedne afvigelser mellem populationen og stikprøven. Der er ingen statistisk påviselige forskelle mellem populationen og den faktiske stikprøve for fordelingen af respondenter på geografi, køn og alder. Samlet set må det således konkluderes, at stikprøven er repræsentativ på køn, alder og geografi. Tilsvarende er frafaldet ikke skæv i en udstrækning, der giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved resultaternes troværdighed. Alt i alt må det således konkluderes, at datamaterialet giver et godt grundlag for at afdække befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. 6 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

13 Tabel 1.6 Repræsentativitet på Geografi, køn og alder Øvrige kommuner Bykommuner Hovedstadsregionen Population Stikprøve Testresultat Kvinder, år ,8% 14 0,7% Kvinder, år ,3% 66 3,3% Kvinder, år ,8% 75 3,8% Kvinder, år ,1% 62 3,1% Kvinder, år ,2% 64 3,2% Kvinder, år ,6% 32 1,6% Kvinder, år ,6% 31 1,6% Mænd, år ,8% 15 0,8% Mænd, år ,2% 66 3,3% Mænd, år ,9% 78 3,9% Mænd, år ,1% 63 3,2% Mænd, år ,1% 63 3,2% Mænd, år ,5% 30 1,5% Mænd, år ,3% 25 1,3% Kvinder, år ,0% 13 0,7% Kvinder, år ,5% 69 3,5% Kvinder, år ,5% 72 3,6% Kvinder, år ,3% 66 3,3% Kvinder, år ,3% 67 3,4% Kvinder, år ,7% 35 1,8% Kvinder, år ,7% 37 1,9% Mænd, år ,1% 21 1,1% Mænd, år ,5% 70 3,5% Mænd, år ,7% 75 3,8% Mænd, år ,4% 73 3,7% Mænd, år ,3% 67 3,4% Mænd, år ,6% 26 1,3% Mænd, år ,4% 31 1,6% Kvinder, år ,9% 21 1,1% Kvinder, år ,7% 35 1,8% Kvinder, år ,9% 59 3,0% Kvinder, år ,0% 62 3,1% Kvinder, år ,9% 58 2,9% Kvinder, år ,5% 27 1,4% Kvinder, år ,5% 33 1,7% Mænd, år ,0% 20 1,0% Mænd, år ,0% 36 1,8% Mænd, år ,9% 59 3,0% Mænd, år ,1% 62 3,1% Mænd, år ,2% 63 3,2% Mænd, år ,6% 30 1,5% Mænd, år ,4% 29 1,5% ,0% ,0% Ingen forskel på populationsandele og stikprøveandele Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 7

14 8 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

15 Bilag 2: Metodebilag Frekvenstabeller For alle spørgsmål beregnes frekvenstabeller for at få et overblik over, hvordan datamaterialet fordeler sig. Disse frekvenser findes i bilag 3. Krydstabeller Krydstabeller anvendes som metode til afdækning af parvise sammenhænge mellem centrale baggrundsvariable og udvalgte analysevariable. I forbindelse med krydstabeller foretages et Chi-square test for vurdering af sammenhænge. Denne test benytter summen af de relative kvadrerede forskelle mellem observerede (O) og forventede (E) celleantal til at afgøre, hvor sandsynligt det er, at de to variable er uafhængige. Med forventede celleantal menes i denne sammenhæng det antal, man skulle have forventet i den enkelte celle, hvis de to variable var uafhængige. r c i= 1 j=1 ( Oij Eij) E ij 2 2 ~ χ (( r 1)( c 1) ) En forudsætning for denne test er, at alle forventede værdier er større end 3. For at kunne benytte testen vil det derfor i flere tilfælde være nødvendigt at nedbringe antallet af celler ved at slå svarkategorier sammen. Bemærk at testen er en samlet test for afhængighed mellem to variable og således ikke direkte kan anvendes til at pege på hvilke kombinationer af de to variable (celler), der er bærende for en eventuel konklusion om afhængighed. Dette vil dog som regel kunne afgøres ved en visuel inspektion af datamaterialet. Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 9

16 Gennemsnitsberegninger Spørgeskemaet indeholder en lang række tilfredshedsspørgsmål, hvor respondenten på en skala fra (1) 'slet ikke' til (5) 'i meget høj grad' bliver bedt om at vurdere en række områder. Der er tale om en ordinal skala med svarmuligheder 1, 2, 3, 4 og 5 (når der ses bort fra svarmuligheden ved ikke ). Rent teoretisk vil det mest korrekte naturligvis være at afrapportere sådanne spørgsmål i frekvens- og krydstabeller, hvor der angives hvor stor en andel af respondenterne i en given gruppe, der har svaret henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5. Problemet ved dette er, at man meget let mister overblikket over datamaterialet. På den baggrund er sammenligninger gennem hele rapporten i stedet baseret på gennemsnitlige tilfredsheder (beregnet som simple gennemsnit af fempunktskalaen med ved ikke udeladt af beregningerne). Med henblik på at afgøre om forskelle mellem grupper i den gennemsnitlige tilfredshed er signifikant, er der ved alle gennemsnit i tabellerne angivet en +/- usikkerhed. Denne usikkerhed er beregnet som udsvinget i et 95% konfidensinterval for gennemsnittet. Dette udsving beregnes som: ± Z 0,975 (s/n ½ ), hvor Z 0,975 er 97,5% fraktilen i en standardnormalfordeling svarende til 1,96 s er standardafvigelsen på variablen (altså et udtryk for variationen) n ½ er kvadratroden af antallet af besvarelser på variablen. Generelt vil man kunne konkludere, at X 1 og X 2 har signifikant forskellige gennemsnit, hvis følgende intervaller ikke er overlappende: [Gennemsnit(X 1 ) usikkerhed, Gennemsnit(X 1 ) + usikkerhed] og [Gennemsnit(X 2 ) usikkerhed, Gennemsnit(X 2 ) + usikkerhed] Dog skal man være opmærksom på, at ovenstående formel kun er gyldig, når antallet af besvarelser er mindst 30, samt at den strengt taget kun gælder for kontinuerte variable. Anvendt som i denne rapport på ordinalt skalerede variable kan usikkerhedsbetragtninger således udelukkende anvendes som retningsgivende og bør ikke anvendes til at drage håndfaste statistiske konklusioner. 10 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

17 Bilag 3: Frekvensfordelinger for hele spørgeskemaet A. Køn? Kvinde Mand , ,1 B. Hvad er din alder? år år år år år år år 104 5, , , , , , ,3 1. Hvad er din beskæftigelse? Ufaglært arbejder Faglært arbejder Lavere funktionær Højere funktionær Selvstændig/medhjælpende ægtefælle Under uddannelse Hjemmegående Arbejdsløs Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist etc. Ønsker ikke at oplyse Andet , , , ,6 47 2, ,8 29 1,5 61 3, ,6 4,2 5,3 2. Hvor mange timers erhvervsarbejde har du normalt om ugen? Mindre end 37 timer 37 timer Mellem 37 og 50 timer 50 timer eller derover Ubesvaret , , , , , ,90 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 11

18 3. Hvilken arbejdstid har du normalt? Almindeligt dagarbejde Fast aftenarbejde Fast natarbejde Vekslende arbejdstider (inklusiv natarbejde) Vekslende arbejdstider (kun dag og aften) Anden arbejdstidsordning Ubesvaret ,4 12,9 24 1, , ,8 1, , ,90 4. Hvordan kommer du normalt til og fra arbejde / skole? Bil Offentlig transportmiddel Knallert, scooter, motorcykel eller lignende Cykel Gående Fly Arbejder hjemme , ,5 23 1, ,1 80 5,2 3,2 39 2, ,0 5. Hvor lang tid bruger du normalt på transport hver vej? 15 minutter eller derunder minutter minutter Mere end 1 time Ved ikke Ubesvaret , , ,3 44 2,9 51 3, , ,10 6. Hvad forstår du ved fysisk aktivitet? Bevidst regelmæssig træning Ustruktureret aktivitet Både bevidst regelmæssig træning og ustruktureret aktivitet Ved ikke , , ,5 60 3,0 7. I hvor høj grad mener du, at 7.a....fysisk aktivitet har stor betydning for din sundhed og trivsel? 7.b....fysisk aktivitet kan forebygge sygdom? 7.c....manglende fysisk aktivitet er en risikofaktor på linie med rygning? Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke ,3% 1,5% 8,7% 33,7% 54,5% 1,4% 100,0% ,9% 1,7% 14,8% 38,1% 40,5% 4,2% 100,0% ,9% 8,2% 22,4% 31,0% 27,4% 7,3% 100,0% 12 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

19 8. Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet? Ja Nej , ,7 9. Hvad siger anbefalingerne? Kender anbefalingerne Ved at man skal være fysisk aktiv helst hver dag Tror, at man skal være fysisk aktiv mindst 4 timer om ugen Kender ikke anbefalingerne Ubesvaret 69 27, , , , , , Hvor lang tid bruger du i gennemsnit pr. uge på fysisk aktivitet? Mindre end 5 timer 5-9,9 timer 10-19,9 timer 20 timer eller derover , , , ,2 11. Hvis vi betragter en normal uge, hvor mange dage vil du da vurdere, at du lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 30 minutters fysisk aktivitet dagligt? Hver dag 5-6 dage om ugen 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen Aldrig Ved ikke , , , ,0 66 3,3 7, Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt... Dyrker motionsidræt eller har tungt havearbejde... Spadserer, cykler eller har anden lettere motion... Har lettere motion, cykler eller spadserer... Læser, ser TV eller har anden stillesiddende beskæftigelse 102 5, , , , ,1 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 13

20 12.2 Hvis du tænker tilbage på din barndom, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? Træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt... Dyrker motionsidræt eller har tungt havearbejde... Spadserer, cykler eller har anden lettere motion... Har lettere motion, cykler eller spadserer... Læser, ser TV eller har anden stillesiddende beskæftigelse , , ,5 98 4,9 26 1,3 13. Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i dit job? Hovedsageligt stillesiddende arbejde... Arbejde, som i stor udstrækning udføres stående eller gående Stående eller gående arbejde... Tungt eller hurtigt arbejde, som er anstrengende Ved ikke Ubesvaret , , , ,6 11, , , Er du, alt i alt, mere eller mindre fysisk aktiv i dag, end du var for 5 år siden? Mindre aktiv Uændret Mere aktiv Ved ikke , , ,5 3,2 15. Vil du gerne være mere fysisk aktiv, end du er i dag? Ja Nej Ved ikke , ,7 24 1,2 16. Har du konkrete planer om at blive mere fysisk aktiv? Ja, inden for den kommende måned Ja, om 1-6 måneder Ja, længere ude i fremtiden Nej, har ikke planer om at blive mere fysisk aktiv Ved ikke 162 8, , , ,3 24 1,2 14 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

21 17. Hvilke konkrete planer har du for at blive mere aktiv, end du er i dag? Ikke noget specielt Bruge min cykel mere til transport Gå, løb, svømning eller lignende Tage trappen noget mere Benytte enhver mulighed for at bevæge mig i dagligdagen Melde mig ind i en idrætsforening, sportsklub, fitnesscenter Bruge de faciliteter, der er på mit arbejde eller skole Lave en motionsaftale med en ven, kollega eller et familieme Købe nyt motionsudstyr Andet Ved ikke 21 3, , ,2 6 1,1 13 2, ,5 11 1,9 13 2,3 13 2,3 24 4,2 13 2, ,0 18. Der kan være mange grunde til at være fysisk aktiv. I det følgende vil jeg bede dig om at angive, i hvor høj grad følgende forhold har betydning for din aktivitet: 18.a. At koble af (fx med en løbetur eller gåtur) 18.b. At komme hjemmefra 18.c. At bevare eller forbedre mit helbred 18.d. At bevare eller reducere min vægt 18.e. At være i form 18.f. Det sociale samvær 18.g. At få en oplevelse af at gennemføre noget 18.h. At nyde konkurrence-momentet 18.i. Give overskud til resten af hverdagen I meget høj Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad grad Ved ikke ,2% 10,6% 25,2% 30,2% 16,9% 2,1% 100,0% ,7% 20,0% 20,6% 16,6% 7,6% 1,7% 100,0% ,1% 4,7% 16,1% 39,9% 32,1% 1,2% 100,0% ,2% 11,1% 18,9% 26,2% 19,5% 1,4% 100,0% ,3% 4,7% 17,4% 40,5% 28,7% 1,5% 100,0% ,8% 13,1% 18,3% 26,1% 20,0% 1,8% 100,0% ,3% 13,7% 22,8% 27,6% 14,9% 1,9% 100,0% ,0% 17,4% 13,1% 12,0% 7,5% 2,2% 100,0% ,0% 5,7% 20,4% 40,9% 22,1% 2,0% 100,0% Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 15

22 19. Mange forhold kan afholde folk fra at være fysisk aktive eller blive mere aktive. Jeg vil bede dig om at angive, hvor enig du er i følgende: 19.a. Jeg er ikke den sporty type 19.b. Jeg skal se efter børn/ældre familiemedlemmer 19.c. Jeg er for blufærdig til at deltage 19.d. Jeg mangler nogen at følges med 19.e. Jeg synes, det er for dyrt 19.f. Jeg prioriterer arbejde eller studie højere 19.g. Jeg har ikke overskuddet 19.h. Jeg mangler faciliteter 19.i. Jeg er bange for at blive skadet 19.j. Jeg er for gammel 19.k. Mit helbred er for dårligt 19.l. Jeg foretrækker andre ting (fx se TV eller læse en bog) Hverken Helt enig Enig eller Uenig Helt uenig Ved ikke ,5% 17,5% 14,2% 20,7% 33,9% 2,3% 100,0% ,2% 17,7% 7,7% 14,6% 49,4% 2,5% 100,0% ,0% 4,7% 4,6% 20,2% 67,3% 2,3% 100,0% ,3% 11,6% 8,1% 20,6% 54,6% 2,0% 100,0% ,0% 12,9% 10,5% 21,5% 48,1% 3,0% 100,0% ,7% 20,4% 15,0% 16,2% 33,7% 7,1% 100,0% ,1% 21,8% 16,1% 20,4% 33,6% 2,1% 100,0% ,8% 6,0% 7,1% 26,1% 57,9% 2,3% 100,0% ,4% 6,2% 6,6% 22,4% 61,6% 1,9% 100,0% ,4% 4,0% 4,4% 19,0% 69,5% 1,8% 100,0% ,8% 6,9% 5,6% 20,1% 62,3% 1,4% 100,0% ,3% 18,3% 18,1% 21,6% 34,7% 2,1% 100,0% 20.1 Hvor ofte ser du dine forældre? Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke / ikke relevant , , , , , , Hvor ofte ser du din nærmeste øvrige familie? Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke / ikke relevant 180 9, , , ,0 29 1,5 35 1,8 16 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

23 20.3 Hvor ofte ser du dine venner og bekendte? Dagligt eller næsten dagligt 1 eller 2 gange om ugen 1 eller 2 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ved ikke / ikke relevant , , , ,0 5,3 22 1, Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine forældres aktivitet i fritiden? De træner generelt hårdt og dyrker konkurrenceidræt... De dyrker generelt motion/idræt De er generelt aktive ved at spadserer, cykle etc... De har generelt stillesiddende beskæftigelse Ved ikke / ikke relevant 17, , , , , Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af din nærmeste øvrige families aktivitet i fritiden? De træner generelt hårdt og dyrker konkurrenceidræt... De dyrker generelt motion/idræt De er generelt aktive ved at spadserer, cykle etc... De har generelt stillesiddende beskæftigelse Ved ikke / ikke relevant 84 4, , , , , Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine nærmeste venner/bekendtes aktivitet i fritiden? De træner generelt hårdt og dyrker konkurrenceidræt... De dyrker generelt motion/idræt De er generelt aktive ved at spadserer, cykle etc... De har generelt stillesiddende beskæftigelse Ved ikke / ikke relevant 64 3, , , , ,9 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 17

24 22. Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? Ja Nej , ,1 23. I hvor høj grad er du begrænset heraf i dit arbejde eller daglige gøremål? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ubesvaret 72 12, , , , , , , Hvordan synes du, at dit helbred er, alt i alt? Dårligt Mindre godt Godt Vældigt godt Fremragende Ved ikke 30 1, , , , ,2 3,2 25. Hvordan opfatter du din fysiske form? Meget dårlig Dårlig Nogenlunde God Virkelig god 27 1, , , , ,2 26. Hvor mange personer på 16 år eller derover bor i din husstand? 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer eller derover , , ,3 51 2,6 12,6 2,1 18 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

25 27. Hvad er din civilstatus? Jeg bor alene Jeg bor sammen med samlever/ægtefælle Jeg bor i anden form for bofællesskab Jeg bor hos mine forældre , ,9 28 1, ,9 28. I hvilke aldersgrupper er der hjemmeboende børn i husstanden? Ingen børn Børn, 0-1 år Børn, 2-5 år Børn, 6-15 år , , , ,7 29. Hvilken form for bolig bor du i? Værelse / kollegium Andelslejlighed Ejerlejlighed Lejelejlighed Eget parcelhus, villa, rækkehus eller lignende Lejet parcelhus, villa, rækkehus eller lignende Landejendom (eget) Landejendom (lejet eller forpagtet) 10, , , , , ,6 79 4,0 10,5 30. Hvilken type kvarter eller boligområde bor du i? Centrum i en større by Boligkvarter i større by med gader og (bag)gårde (Forstads)boligkvarter med veje og grønne arealer Mindre eller mellemstor by Landsby På landet , , , , , ,4 31. Er du flygtning eller indvandrer - eller tilhører du en etnisk minoritet? Ja Nej 46 2, ,7 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 19

26 32. Hvilket land er du flygtet eller indvandret fra? Ex Jugoslavien Irak Iran Libanon Pakistan Somalia Tyrkiet USA Østeuropa Øvrige Europa Andet Ubesvaret 2 4,3 1 2,2 2 4,3 2 4,3 1 2,2 1 2,2 2 4,3 3 6,5 3 6, ,5 3 6, , , Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? Ingen Folkeskole, 7-9 år eller derunder Folkeskole, 10 år Realeksamen Studentereksamen, HF Anden gymnasial uddannelse Grundlæggende (EFG eller lignende) Afsluttende (lærlinge, assistent eller lignende) Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Ønsker ikke at oplyse 13, , ,7 19 1, ,6 59 3,0 99 5, , , , ,7 10,5 34. Hvad er husstandens samlede årlige indkomst, brutto? Under kr kr kr kr kr. eller derover Ved ikke Ønsker ikke at oplyse , , , ,4 92 4, ,8 87 4,4 35. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver uge Nej, jeg ryger ikke ,6 44 2,2 50 2, ,8 20 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

27 36. Hvor høj er du? Højde i cm Ved ikke Ønsker ikke at oplyse ,2 13,7 4,2 37. Hvor meget vejer du? Vægt i kg Ved ikke Ønsker ikke at oplyse ,0 50 2,5 31 1,6 Højde, vægt og Body Mass Index Højde i cm (Angives som helt tal i centimeter) Vægt i kg (Angives som helt tal i kilo) Body Mass Index (BMI) Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean ,00 203,00 173,6064 9, ,00 172,00 73, , ,63 63,69 24,3810 4, Std. Deviation Body Mass Index (BMI) Undervægtig (BMI < 20) Normal vægt (20 <= BMI < 25) Overvægtig (25 <= BMI < 30) Svær overvægtig (30 <= BMI) Ubesvaret 180 9, , , , ,0 84 4, Må vi kontakte dig igen, hvis vi skulle få brug for det? Ja Nej , ,8 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport) 21

28 22 Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet (Bilagsrapport)

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Dokumentation af interviewundersøgelser

Dokumentation af interviewundersøgelser Dokumentation af interviewundersøgelser Varedeklaration Opgave Kunde Delopgaver udført af: Population Stikprøve Dataindsamling Opregning Population Bruttostikprøve Nettostikprøve Antal svar Svarprocenter:

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Nærmiljø-sundhedsprofil for Sydlangeland

Nærmiljø-sundhedsprofil for Sydlangeland Nærmiljø-sundhedsprofil for Sydlangeland FOREBYGGELSESINDSATSER I NÆRMILJØET Revideret version, november 2011 FOR LANGELAND KOMMUNE OG SUNDHEDSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Datagrundlaget...2

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere