To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013"

Transkript

1 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013

2 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Newtons gravitationslov... Bevægelsesligninger for de to legemer...7 Energi og impulsmoment...8 Sammenfatning...9 Keplers love...10 Keplers 1. lov...10 Keplers. lov...11 Keplers 3. lov...11 Jordens bane...1 Jord-Måne systemet...14 Mekanisk energi...14 Impulsmoment...14 Banekurverne...14 Hastigheder...14 Hohmann-banen...16 Cirkelbaner...16 Ellipsebaner...17 Sammenfatning...19 Kilder...0 Indledning I denne note vil vi udlede bevægelsesligningerne for partikler, der bevæger sig i et gravitationsfelt. Der vil blive vist eksempler på planetbevægelser om Solen, dobbeltplanetsystemer, Keplers love vil blive undersøgt og endelig vil vi parametrisere bevægelsesligningerne, så man nemt kan løse dem i et for eksempel et regneark. Den tidslige afhængighed af bevægelsen vil vi dog ikke komme ind på her. Interesserede kan læse om dette problem i [1] og []. Artiklen er stærkt inspireret af en note, som Henry Nielsen skrev til 1. års fysikstudenterne i [3].

3 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side /0 Newtons gravitationslov Isaac Newton udgav i 1687 et stort værk om den klassiske mekanik, som stadigvæk er en yderst vigtig disciplin i dag. En af Newtons resultater var gravitationsloven, som vi kender på formen F = G M m r r r (1) hvor m, M er de to legemers masser, r er deres indbyrdes afstand og r er en enhedsvektor, der r viser retningen mellem de to legemer. Et eksempel kan ses i illustrationen herunder. De to legemer påvirker ifølge Newtons 3. lov hinanden med en lige stor men modsat rettet kraft. Dvs. legeme M føler en lige så stor kraft, som legeme m gør. Newtons. lov giver en sammenhæng mellem den resulterende kraft på et legeme og dets acceleration. Loven er den velkendte F res =m a Ved at bruge Newtons. lov kan vi opskrive accelerationen på for eksempel legeme m på følgende vis Illustration 1: To legemer, der påvirker hinanden med gravitationskraften F. F res = G M m r r r =m a =m d r m m dt G M r r r = d r m dt = r m. () Øvelse Opstil et udtryk for accelerationen af legeme M. Vi har endnu ikke defineret et koordinatsystem, hvilket man naturligvis skal gøre, når man skal løse (). Ligning () er ret svær at løse, hvis man vælger et almindeligt kartesisk koordinatsystem, så derfor vil vi foretage et skift til polære koordinater, og vi vil vælge centrum for koordinatsystemet i de to legemers massemidtpunkt. Stedvektorerne for de to legemer kalder vi for r m og r M, og vi definerer den relative stedvektor som r= r M r m. Illustration viser, hvordan de to legemers stedvektorer er placeret, og vektoren for massemidtpunktet, r mmp er også indtegnet.

4 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 3/0 Illustration : Et selvvalgt koordinatsystem er indtegnet, og vektorer til at markere vigtige positioner er indtegnet. Massemidtpunktet kan vi beregne ved hjælp af formlen r mmp = m r m +M r M m+m (3) Øvelse Eftervis formlen for massemidtpunktet. Vi kan nu opskrive de to oprindelige stedvektorer ved hjælp af r mmp og r : r m = r mmp M m+m r og r M = r mmp + m m+m r. (4) Øvelse Benyt (3) og definitionen af den relative stedvektor til at vise (4). Lad os vende tilbage til (), som er den ligning for legeme m, vi skal løse. Man kan også løse bevægelsesligningen for legeme M, men det er kun nødvendigt at løse den ene af de to ligninger.

5 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 4/0 G M m r r r =m r m G M m r r r =m ( r M (5) mmp r )''= M m m+m m+m r μ r Ved differentiationen ovenfor forsvinder leddet med massemidtpunktet, da koordinatsystemet ikke accelereres det er et inertialsystem. Det kan vi regne ud, da begge legemer samlet set udgør et fælles system, hvor summen af kræfterne i systemet er 0 ifølge Newtons 3. lov. (Kun gravitationskraften virker på de to legemer.) Da den samlede kraft er 0, er accelerationen af systemet 0. (Men accelerationen på de enkelte legemer er naturligvis ikke 0.) μ kaldes for den reducerede masse. Man kan forstå størrelsen intuitivt, hvis f.eks. vi betragter Sol- Jord-systemet. Der er m M og dermed m μ. Den reducerede masse kan altså forstås som en lille planet, der kredser om en stor stjerne. Kraften er parallel med r, og derfor må kraftmomentet M = r F= 0. Altså er impulsmomentet bevaret, da ( M = d L dt = d ( r p).) Hvis impulsmomentet er bevaret i både størrelse og retning, må dt stedvektor og hastighedsvektor til alle tider være vinkelrette på L, og derfor ligger banebevægelsen i et plan vinkelret på L ' s retning. Derfor lægger vi koordinatsystemet, så z-aksen peger i L ' s retning. I det valgte koordinatsystem er z=0 til alle tider. Vi opskriver den relative stedvektor, r, som et tal ganget en retningsvektor. Retningsvektoren for r kaldes e r. Den er givet ved udtrykket e r = r r = ( cos(ϕ) sin (ϕ)) (6) Dvs. r=r e r. Vi differentierer og får r=ṙ e r +r e r. I det følgende er det en nyttig ting at bruge hat-vektoren. Husk at a=( a ). Se også illustration 3. Lad os differentiere enhedsvektoren. e r =( cos(ϕ) sin(ϕ)) ( '= sin(ϕ) cos(ϕ) ) ϕ e ϕ ϕ. Bemærk at vi her har defineret den 'hattede' retningssvektor til e ϕ. Vi differentierer også denne og får e ϕ =( sin(ϕ) cos(ϕ) ) ( ' = cos(ϕ) sin (ϕ)) ϕ= e ϕ. r Nu kan vi finde r : r=ṙ e r +r e r r=(ṙ e r +r e r )' r=(ṙ e r +r e ϕ ϕ)' r= r e r +ṙ e r +ṙ e ϕ ϕ+r ( e ϕ ϕ+ e ϕ ϕ). Illustration 3: En vektor, der hattes svarer til at rotere den 90º mod uret.

6 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 5/0 Reglen om differentiation af et produkt er anvendt ovenfor. Til sidst substituerer vi de differentierede retningsvektorer væk. r= r e r +ṙ er +ṙ e ϕ ϕ+r ( eϕ ϕ+ e ϕ ϕ)= r e r +ṙ e ϕ ϕ+ṙ e ϕ ϕ+r ( e r ϕ + e ϕ ϕ) r=( r r ϕ ) e r +(ṙ ϕ+r ϕ) e ϕ (7) Udtrykket i (7) indsættes i (5): G m M r e r = μ r= μ (( r r ϕ ) e r +( ṙ ϕ+r ϕ) e ϕ ). På venstresiden er er der ingen størrelser, der peger vinkelret på e r. Altså må. led på højresiden være nul. Vi kan dermed i stedet for vektordifferentialligningen (5) nu løse to skalare differentialligninger: ϕ ṙ +r ϕ=0 (8) Vi kan altså sammenfatte følgende: G m M = G (m+m ) = r r ϕ μ r r (9) Vi har anvendt Newtons. lov samt hans gravitationslov til at opstille den resulterende kraft på to legemer med masserne m og M i den indbyrdes afstand r. Det gav en vektordifferentialligning. Vi har valgt et koordinatsystem med origo i massemidtpunktet for de to legemer. z-aksen peger i impulsmomentets retning, dvs. banebevægelsen foregår i (x, y)-planet. Vi har lavet et koordinatskift, så vi i stedet for at løse () for begge partikler nu kun løser ligningerne for den reducerede partikel med massen μ. Vi kan vha. (4) efterfølgnede beregne bevægelsen for de to legemer. Endelig har vi vha. vektorregning fået splittet (5) op i to skalare differentialligninger i stedet for én vektordifferentialligning. De to ligninger vil vi nu løse. Vi så på side 4 at impulsmomentet, L, er bevaret. Vi kan skrive impulsmomentet på to måder; en for den reducerede partikel og en for de to legemer m og M. Det viser sig, at det giver samme udtryk, som er: L m r m v m +M r M v M =μ r v L=μ r v ϕ =μ r r ϕ=μ r ϕ ϕ= L μ r (10) Opgave Ovenstående ligning skal vises. a) Benyt sammenhængen mellem stedvektorerne i formel (3) og (4) samt at r = v til at vise udtrykket før medførertegnet i formel (10) ovenfor. Husk også at vi har sat origo i massemidtpunktet. b) Vis resten idet du husker at v ϕ =r ϕ. (10) indsættes i (9) hvorved vi får en differentialligning, som kun afhænger af r og t: G m M μ r = r r ϕ L = r r ( μ r ) = r L μ r 3

7 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 6/0 r= G m M μ r + L μ r 3 (11) (11) kan man løse mht tiden, og når r(t) er kendt, kan man løse (10). Det er dog stadigvæk en ganske kompliceret opgave, så vi vil løse r (ϕ). Vi starter med (10) for at ændre differentiation mht. tid til differentiation mht. vinkel: ϕ= L μ r d ϕ dt = L μ r d dt = L μ r d d ϕ. Vi kan dermed omskrive venstresiden i (11), så formlen nu bliver L μ r d d ϕ ( L dr μ r d ϕ )= G m M + L μ r μ r L 3 μ d d ϕ ( L dr μ r d ϕ )= G m M μ + L μ r. For at forsimple sagerne vælger vi nu at løse problemet for den reciprokke afstand dvs. vi definerer u 1 r. Dermed bliver formlen L μ d d ( 1 u ) d ϕ (u d ϕ )= G m M μ + L u L d μ d ϕ (u ( 1) u du d ϕ )= G m M μ+ L u d u d ϕ = G m M μ +u L d u G m M μ +u= (1) d ϕ L (1) er en lineær. ordens differentialligning, som enhver gymnasieelev på mat A-niveau har lært at løse. Øvelse a) Vis at den generelle løsning til (1) er u=c 1 cos(ϕ)+c sin(ϕ)+r, hvor R= G m M μ L. b) Vis at c 1 cos(ϕ)+c sin(ϕ)= A cos(ϕ ϕ 0 ), hvor A cos(ϕ 0 )=c 1 og A sin (ϕ 0 )=c. c) Vis endelig at u=a cos(ϕ ϕ 0 )+ R, hvor R= G m M μ L. Ved hjælp af resultatet fra øvelsen ovenfor kan vi nu opskrive funktionen for r r=( A cos(ϕ ϕ 0)+ G m M μ 1 L ) (13) Endelig skal konstanten, A i (13) bestemmes. Vi definerer eccentriciteten, e r max r min r max +r min. Hvis cos(ϕ ϕ 0 )=1 er r mindst og hvis cos(ϕ ϕ 0 )= 1 er r størst. Dermed får vi ved indsættelse i definitionen af eccentriciteten at A= e G m M μ L. Dette udtryk indsættes i (13).

8 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 7/0 r=( e G m M μ cos(ϕ ϕ L 0 )+ G m M μ 1 L ) ( G m M μ ( L L ( G M m μ ) r= e cos(ϕ ϕ 0 )+1 1 ) (e cos(ϕ ϕ 0 )+1)) r= r 0 e cos(ϕ ϕ 0 )+1,r 0 = L G M m μ (14) r 0 er afstanden mellem de to legemer, når ϕ=ϕ 0 ± π. Ved at indsætte (14) i (10) og (11) kan vi få løst bevægelsesligningerne som funktion af tiden, men udtrykket bliver voldsomt indviklet, så det gøres ikke her. Bevægelsesligninger for de to legemer (6) og (14) indsættes i (4), for at vi kan få stedvektorerne for de to legemer r m = r mmp M m+m r og r = r + m M mmp m+m r r m = r mmp M m+m r e og r = r + m r M mmp m+m r e r r m = r mmp M m+m r 0 e cos(ϕ ϕ 0 )+1 e og r = r + m r M mmp m+m r 0 e cos(ϕ ϕ 0 )+1 e r r m = r mmp M m+m r 0 e cos(ϕ ϕ 0 )+1 ( cos(ϕ) sin(ϕ)) r M = r mmp + m m+m r 0 e cos(ϕ ϕ 0 )+1 ( cos(ϕ) sin(ϕ)), L r 0 = G M m μ. Illustration 4 viser en tegning af de to stedvektorer i (15) samt den relative stedvektor r i tilfældet M=3kg, m=1kg, e=0,8, r 0 =1. Altså er L= 3 G.(SI.) (15) Man ser af (15), at banekurvernes form er ens, da eccentriciteten er ens for m, M og μ. Massemidtpunktet er valgt som origo i illustration 4. (Derved forenkles formlerne i (15) også en smule.) Vi ser iøvrigt af (15) at impulsmomentets størrelse, har betydning for banekurvens form. Der er endnu en bevægelseskonstant, som er interessant i banebevægelsen, og det er naturligvis den mekaniske energi. Vi vil i det næste afsnit se på energi og impulsmoment.

9 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 8/0 Illustration 4: Den blå kurve er stedbevægelsen for μ, den røde for M og den grønne for m. Energi og impulsmoment Fra (10) så vi, at det samlede impulsmoment for legemerne m og M er identisk med impulsmomentet for den reducerede partikel. Vi kan udlede et udtryk for impulsmomentet ved at tage udgangspunkt i (14). L= r 0 G M m μ= r 0 G μ (m+m ). (16) Den mekaniske energi af systemet er E mek =E kin (m)+e kin (M )+E pot (r)= 1 (m v m+m v M )+ E pot (r). Den potentielle energi, kan vi udregne ved hjælp af definitionen af potentiel energi r E pot (r)= F y d r= r r ( F + F ) d r =G m M 1 r dr= G m M r. Ovenfor har vi benyttet at kraften er en radialkraft samt at nulpunktet er valgt i uendelig. Bemærk at den potentielle energi er en energi, der hører til systemet "to legemer." Dvs. systemets samlede mekaniske energi er E mek (r)= 1 (m v m+m v M ) G m M (18) r Vi lægger koordinatsystemet i massemidtpunktet og differentierer (15). Der indsættes i (18) og efter reduktion får vi følgende udtryk for den mekaniske energi (17)

10 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 9/0 E mek = G M m r 0 (e 1) (19) Øvelse a) Differentier (15) mht tiden. Husk også at vinklen, φ,samt enhedsvektoren skal differentieres. (Brug kædereglen samt reglen for differentiation af et produkt.) b) Beregn størrelsen af kvadratet på hastighederne, v m samt v M. c) Indsæt de fundne udtryk i (18) og reducer. Oftest skriver man energien som funktion af den halve storakse, a, for den reducerede partikel som er halvdelen af den maksimale baneradius for hver af de to legemer. Fra (14) får vi for legeme μ a= r +r max min = 1 ( r 0 1 e + r 0 1+e )= r 0 (0) 1 e Indsættes (0) i (19) fås E mek = G M m a (1) Sammenhængen mellem a og de halve storakser for legeme m og M er som følger a m = r max min m +r m = M (m+m ) (r max+r min ) = M m+m a, a M = r max min M +r M = m (m+m ) (r +r ) max min = m m+m a a m +a M =a Til sidst kan vi indsætte (0) i (16) og vi får L= r 0 G M m μ= (1 e ) a G μ (m+m ). Læg mærke til at den mekaniske energi er uafhængig af impulsmomentet, mens impulsmomentet afhænger af eccentriciteten e. Dvs. alle baner med samme halve storakse har samme energi uanset hvor excentriske deres baner er, men deres impulsmoment er ikke det samme. Sammenfatning Tolegemeproblemet kan karakteriseres ved de to legemers masser m og M, eccentriciteten, e, samt den halve storakse, a, hvor man har defineret sit koordinatsystems nulpunkt i massemidtpunktet. Impulsmomentet L er givet ved formlen Systemets mekaniske energi er givet ved formlen L= (1 e ) a G μ (m+m ). () E mek = G M m a (3) hvor a=a M +a m. a m og a M er den halve storakse for legemerne med masserne m og M. Stedbevægelsen er givet ved formlerne

11 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 10/0 r m = M m+m a (1 e ) e cos(ϕ)+1 ( cos(ϕ) sin (ϕ)) r M = m m+m a (1 e ) e cos(ϕ)+1 ( cos(ϕ) sin(ϕ)). (4) Ovenfor er tiden defineret, så ϕ(0)=0. Keplers love Newton anvendte Keplers 3 love til at udlede mekanikken, som gravitationskraften er en del af. Derfor er det måske lidt omvendt at udlede Keplers love ud fra Newtons teori, men vi gør det alligevel, da det kan give lidt mere fysisk indsigt i lovene. Keplers 1. lov Første lov lyder: "Planeterne bevæger sig i ellipsebaner omkring Solen, med Solen i det ene brændpunkt." Formel (14) er netop formlen for en ellipse, når man anvender polære koordinater. Dermed er udtrykkene i (4) også ellipsebaner, da eneste forskel fra (14) er en konstant. Det er altså nok at betragte formel (4), når man skal vise at banen er en ellipse. Vi kan overbevise os om dette ved at omregne til kartesiske koordinater. ( x y) = r= a (1 e ) e cos(ϕ)+1 ( cos(ϕ) sin (ϕ)) =r ( cos(ϕ) sin(ϕ)), r= a (1 e ) e cos(ϕ)+1 r e cos(ϕ)+r=a (1 e ) x=r cos(ϕ) y=r sin(ϕ) e x+ x + y =a (1 e ) x + y =a (1 e ) e x x + y =a (1 e ) +e x a (1 e ) e x (1 e ) x + y + a (1 e ) e x=a (1 e ) (5) e>1 (5) kan skrives på formen y h x i x= j, hvor h, i, j>0. Denne funktionstype fremstiller en hyperbel. e=1 I dette specialtilfælde bryder (0) sammen. Det betyder, at den halve storakse a er uendelig stor. Vi kan dog bruge formlen (14) for stedbevægelsen, og så bliver (5) en smule anderledes: r 0 r= e cos(ϕ ϕ 0 )+1 (1 e ) x + y r 0 e x=r 0 y r 0 x=r 0 x= y r 0 r 0. Ovenstående formel fremstiller en liggende parabel. e<1 (5) kan skrives på formen y +h x +i x= j, hvor h, i, j>0. Denne funktionstype fremstiller en ellipse. Kepler sagde også, at Solen er i det ene brændpunkt. Dette kan vi overbevise os om, da Solens masse er 1047 gange så stor som Jupiters masse, og Jupiters masse er den største i Solsystemet. Stedbevægelsen for Solen er altså med god tilnærmelse r M 0. Dermed bliver a M nærmest 0, og dermed bliver den halve storakse for planetbanen, a m =a. Det skal dog siges, at Solen

12 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 11/0 ikke står helt stille i sin bane. Den kredser omkring det fælles tyngdepunkt med Jupiter med en radius på ca. 0,005AU, hvilket svarer til en Solradius. Kepler havde altså ikke helt ret i at Solen står stille i det ene brændpunkt, men tilnærmelsen er god. Øvelse a) Vælg tilfældige h, i, j-værdier og tegn y(x) for eccentricitet hhv større eller mindre end 1. b) Vælg en tilfældig r 0 og tegn y(x) for e=1. Keplers. lov Anden lov lyder: "Aksen mellem planeten og Solen gennemstryger lige store arealer i lige store tidsrum." (10) siger ϕ= L μ r. Vi fandt også på side 4, at L=konstant både i størrelse og retning. Betragt illustration 5. Arealet af trekanten er da= 1 r r d ϕ. Her har vi tilnærmet arealet som værende arealet af en trekant, hvor grundlinien er r og højden er r d ϕ. Vi kan dele med tidsrummet dt og vi får dermed da dt =1 r r d ϕ dt = 1 r L μ r = L μ. Da impulsmomentet er konstant, har vi altså vist at arealhastigheden er konstant dette er jo netop Keplers. lov. Keplers 3. lov Illustration 5: Aksen mellem Sol og planet overstryger arealet da i tidsrummet dt. Tredie lov lyder: "For en planet gælder at den halve storakse i tredie potens over kvadratet på omløbstiden er en konstant." T L Hvis vi integrerer udtryket for Keplers. lov, får vi da=a= 0 μ dt= L μ T. Fra matematikken ved vi, at arealet af en ellipse er A=π a b, hvor a, b er hhv. Halve storake og -lilleakse. Dermed kan vi sætte de to udtryk sammen, så vi får π a b= L T μ. (6) Fra () får vi L= r 0 G μ (m+m )= a (1 e ) G μ (m+m ). Vi mangler at finde et udtryk for b. Betragt illustration 6. Hvis vi kan finde koordinaterne for c, har vi automatisk b. Vi ved fra tidligere at a= r 0 1 e og r = r 0 min. Illustration 6 viser, at liniestykket fra origo til aksen, der er 1+e sammenfaldende med b er x =a r min. Dvs. x =a a (1 e ) =a e. Da x=r cos(ϕ) og 1+e y=b=r sin(ϕ) finder vi ved substitution

13 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 r 0 x= a e = cos(ϕ) cos(ϕ)= e. e cos(ϕ)+1 Vi kan bruge Pythagoras' sætning til at finde en sammenhæng mellem x, b og r: (e a) +b =r. Dvs. (e a) +b = (a (1 e )) (e cos(ϕ)+1) = (a (1 e )) (e ( e)+1) =a b=a 1 e Til sidst kan vi indsætte udtrykkene for a og b i (6) Illustration 6: Ellipse med koordinatsystemets origo i brændpunktet. π a a 1 e = a (1 e ) G μ (m+m ) T μ π a 4 (1 e )= a (1 e ) G μ (m+m ) T 4 μ a 3 ) G =(m+m (7) T 4 π Kepler påstod, at højresiden er en konstant, men vi ser, at den faktisk varierer en smule, da planeternes masser, m, varierer. Leddet er dog tilnærmelsesvist konstant pga. Solens store masse ift. planetmasserne. Jordens bane Som vi har set viste Kepler, at planeterne bevæger sig i ellipsebaner omkring Solen. Den opdagelse gjorde han ved at studere Marsbanen. Man kan dog også studere Jordens egen bane ved at gøre som Cassini og nogle Jesuitterpræster gjorde i 1650'erne i San Petronio-katedralen i Bologna. [4] Ved at måle Solens diameter på gulvet hver dag hele året Illustration 7: En meridianpassage optaget i rundt, vil man opdage, at Petronio-katedralen i Bologna. [5] den varierer i løbet af året fordi Jordens afstand til Solen varierer. Illustration 8: En skitse af hvordan Solskiven aftegnes på et gulv, hvis der er et punktformet hul i loftet af en bygning. Solens vinkeldiameter på himmelen udtrykker et direkte mål for afstanden til Solen. Det kan man se af illustration 8. Tilnærmelsesvist gælder: tan ( α )= D r d b D r b d. Afstanden til Solen r JS =r+r J, men man kan i en første approksimation sætte Jordens radius, R J, til 0. Det er jo et relativt mål for afstanden man får, (D kræves kendt, hvis et absolut mål for afstanden skal beregnes) men for at finde eccentriciteten gør det ikke noget, da formen på ellipsebanen er den samme. Vi kender sammenhængen mellem største og mindste afstand og eccentriciteten fra definitionen, som står på side 6. e= r max r min r max +r min. r er den relative stedvektor mellem Jorden og Solen, dvs. ved at finde største og mindste afstand for Solen-Jorden, kan eccentriciteten bestemmes. Det viser sig, at

14 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 13/0 den for Jordbanen er e=0,0167. Man kan ved denne metode også finde den halve storakse for Jorden og Solen da a= r +r max min. Denne formel kræver dog, at man kan finde de absolutte længder, r. Dette var ikke en enkel sag at finde, men man kan, ved for eksempel at observere en Venustransit, bestemme den astronomiske enhed. [6] På den måde har man fundet, at middelafstanden mellem Solen og Jorden er a=1, m. Ved at måle et siderisk omløb for Sol-Jord-systemet kan man veje Jord-Sol-systemet. Omløbstiden for Jorden kan måles ved, at man en dag måler Solens position på himmelen f.eks. lige før Solopgang. Næste gang Solen ved solopgang står nøjagtigt på samme position på himmelen, er et siderisk omløb passeret. En måling viser, at det sideriske omløb T=365,56361 middelsoldøgn. Man kan nu benytte Keplers 3. lov til at finde Solens og Jordens samlede masse: a 3 +m) 4 π (1, m) 3 =G (M (M +m)= =1, kg. T 4 π 6, N m kg (365, s) Hvis man vil finde afstandene for de øvrige planeter, kan man også benytte sig af Keplers 3. lov, men det kræver først, at man har fundet de sideriske omløbstider for planeterne. Teorien for at finde disse værdier kan læses i [7]. Hvis man vil bestemme Jordens absolutte masse (og dermed også Solens), kan man i princippet sende en satellit i omløb om Jorden, og så benytte Keplers 3. lov til at veje Jorden. Men det er noget lettere og en hel del billigere at udføre Cavendish' eksperiment i stedet for. [8] Jordens masse er i dag kendt til at være m=5, kg. Dvs. resultatet i beregningen ovenfor i praksis viser Solens masse. Ved brug af formlerne på side 9 kan vi finde den halve storakse for Jordens bane omkring massemidtpunktet samt for Solens bane omkring massemidtpunktet. a m = M m+m a= 1, kg 1, kg+5, kg 1,00 AU =( ) AU, a M = m m+m a= 5, kg 1, kg+5, kg 1,00 AU =3, AU. Det er altså åbenlyst, at Jordens bane til stor præcision beskrives af den reducerede partikels bevægelse 1. Solbanens halve storakse er altså ca. 450km, som man kan sammenligne med dens radius på km. Det er dog en smule anderledes for Jupiter, da den vejer 318 gange så meget som Jorden. Sol- Jupiter-systemets halve storakse er a=5,03au, og dens eccentricitet e=0,0484. Her er Solens halve storakse a Sol =4, AU =7, km=1,07 R Sol. Her er det altså tydeligt, at Sol-Jupitersystemet ikke beskrives særligt godt af den reducerede partikels bevægelse. Øvelse a) Beregn impulsmoment og mekanisk energi for Jord-Sol-systemet. b) Gentag beregningen for Sol-Jupiter-systemet. 1 Bemærk dog, at med vores valg af relativ stedvektor vil den reducerede partikels bane skulle spejles 180º for at den viser Jordens bane.

15 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 14/0 Jord-Måne systemet Jorden og Månen er sammenlignelige i størrelse. Månens masse m=7, kg=0,013 M Jord. Middelafstanden mellem de to kloder er a=3, m, og eccentriciteten er e=0,0549. Den anomalistiske måned, som er defineret som tiden fra perigæum til perigæum, er 7, middelsoldøgn. Månebanen er svær at beregne præcist, fordi der i realiteten er tale om et trelegemeproblem. (Solen, Jorden og Månen.) Vi vil dog antage et to-legemeproblem og undersøge bevægelsen uden hensyntagen til Solens træk i Jorden og Månen. Mekanisk energi 11 N m E mek = G M m 6, kg 5, kg 7, kg = = 3, J. a 3, m Impulsmoment L= (1 e ) a G μ (m+m ) L= (1 0,0549 ) 3, N m m 6, kg (7, kg) 6, kg Banekurverne 34 kg m L=,86 10 s. (4) giver os formlerne for banekurven. Kurverne ser ud som vist på illustration 9. a Månen =3, m a Jorden =4, m r Månen max =4, m r Månen min =3, m r Jorden max =4, m r Jorden min =4, m. Illustration 9 er tegnet i Freemat, og koden til at lave beregningerne kan f. eks. se ud som vist i slutningen af dette afsnit. Freemat er i øvrigt en gratis Matlab-klon, som kan hentes i [9]. Hastigheder Man kan altid differentiere stedfunktionerne for at få hastighederne i alle punkter. Det er gjort på side 4-5. Ved lidt videre manipulation får man Illustration 9: Den blå kurve viser Månens bane, og den grønne viser Jordens bane. Enhederne langs akserne er i meter.

16 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 15/0 v(ϕ)= ṙ +(r ϕ) = ( e L sin (ϕ) μ a (1 e )) +( L μ r ), v m (r)= M m+m v(ϕ),v J (r)= m m+m v(ϕ). Hvis m<<m kan man også anvende energiformlen og sætte E kin (M ) 0. Dermed giver 1 mekanikkens energisætning os, at m v(r) = G M m + G M m v(r)= a r G M ( r 1 a ). Nedenfor er vist en sammenligning af v(r) for Månen beregnet ved en direkte metode, samt ved hjælp af ovenstående tilnærmede formel. (x-aksen viser φ målt i radianer.) Som man kan se, er den relative fejl på Månens hastigheder konstant lig med 0,61%. Energibetragtninger giver altså en rigtig god tilnærmelse for Månens hastighed. Det samlede program til at tegne ovenstående banekurver samt hastighedskurver kan se ud som i eksemplet nedenfor. mj=5.976e4; mm=7.348e; my=mm*mj/(mm+mj); a= e8; e=0.0549; phi=(1:100)*.*pi/99.; r=a*(1-e^)/(e*cos(phi)+1); rxm=-mj/(mm+mj)*r.*cos(phi); rym=-mj/(mm+mj)*r.*sin(phi); rxj=mm/(mm+mj)*r.*cos(phi); ryj=mm/(mm+mj)*r.*sin(phi); plot(rxm,rym); plot(rxj,ryj); plot(rxm,rym,rxj,ryj); figure(1);title('jord-måne-systemet'); rm=sqrt(rxm.^+rym.^); rj=sqrt(rxj.^+ryj.^); rmmax=max(rm); rmmin=min(rm); rjmax=max(rj); rjmin=min(rj); L=((1.-e^)*(mj+mm)*a*6.674e-11*my^)^0.5; v=sqrt((e*sin(phi)*l/(my*a*(1.-e^))).^+(l/(my.*r)).^);

17 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 16/0 vm=mj/(mm+mj)*v; vj=mm/(mm+mj)*v; figure();plot(phi,vm); figure();title('månens hastighed'); figure();xlabel('phi'); figure();ylabel('v (m/s)'); figure(3);plot(phi,vj); figure(3);title('jordens hastighed'); figure(3);xlabel('phi'); figure(3);ylabel('v (m/s)'); vmca=sqrt(6.674e-11*mj*(./r-1./a)); figure(4);plot(phi,vmca); figure(4);title('månens hastighed udfra energibetragtning.'); figure(4);xlabel('phi'); figure(4);ylabel('v (m/s)'); dvm=(vm-vmca)./vm*100.; figure(5);plot(phi,dvm); figure(5);axis([ ]); figure(5);title('relative afvigelser af Månens hastighed.'); figure(5);ylabel('%'); figure(5);xlabel('phi'); Hohmann-banen Walther Hohmann regnede i 195 ud, hvordan man mest økonomisk kunne flytte sig fra én bane om et centrallegeme til en ny. Det viser sig, at man skal skifte bane via en ellipsebane. Herunder følger et par eksempler på baneskift. Hastigheden i en ellipsebane for et legeme, der kredser et meget tungere legeme, er i en given afstand, r, givet ved formlen (vist på side 15) v i= G M ( r i 1 a i ) og impulsmomentet er givet ved L i = (1 e ) a i G m M =m i r i v i. Ovenfor er benyttet at M>>m. Cirkelbaner Rumskibet starter i bane 1, og vi vil løfte den op i en højere bane kaldet bane. Rumskibet løftes i en ellipsebane, og vi konstruerer banen ved momentant at øge hastigheden fra v 1 til v t. Betragt illustration 10. Her ser man transportbanen markeret med en stiplet kurve. Transportbanens halve storakse er a t = +a dvs. den mekaniske energi i transportbanen er E mek = G M m +a. Nu kan vi finde den hastighed, som er krævet for at flytte rumskibet ud i transportbanen: Δ E mek =E t E 1 = G M m +a Dermed må hastigheden skulle øges med, ( G M m )=Δ E a kin = 1 1 m (v t v 1 ) og v t = G M ( 1 1 +a )= G M a ( +a ). Illustration 10: Transportbanen for rumskib, der flyttes fra en indre bane til en ydre.

18 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 17/0 Δ v 1 =v t v 1= G M a ( +a ) G M = ( G M a (8) +a 1) Når rumskibet er kommet op i transportbanens aphelafstand, skal der atter tilføres energi, så eccentriciteten bliver 0, eller sagt på en anden måde skal hastigheden i aphel øges til v cirkel (a ). Når rumskibet når aphel af transportbanen er v aphel= G M ( a +a )= G M a ( +a ). Dermed kan vi beregne Δ v =v cirkel v aphel= G M G M a a ( +a ) = G M a ( 1 +a ). (9) Man kan altså flytte et rumskib fra en bane til en bane længere væk ved at lave to hastighedsændringer, hvor hastighedsændringerne er givet ved (8) og (9). Bemærk, at hvis man vil flyve fra Jorden til en anden planet, skal man også beregne den energitilførsel, der skal til, for at rumskibet kan blive frigjort fra Jordens tyngdefelt. Øvelse Udled ligninger for det tilfælde, hvor man ønsker at flytte fra en ydre bane til en indre. Eksempel Vi ønsker at flytte en rumsonde fra Jordbanen til Marsbanen i tilfældet, at der er tale om cirkelbevægelser i begge baner. De halve storakser er =1AU og a =1,881AU. Vi antager, at rumskibet allerede er fri af Jordens tyngdefelt. (Dvs. Rumskibet skal være skudt afsted med en teoretisk starthastighed på 11,km/s. I praksis behøver man ikke skyde raketten afsted som et projektil, men den kinetiske energi, der svarer til en starthastighed på 11,km/s kræves for at undslippe Jordens tyngdefelt.) = v G M Sol 1 = G 1, kg =9,8 km/ s. 1, m 1+1,881 ) 1 =4,5 km/ s Δ v = G 1, kg 1,881 1, m ( 1 1AU (1+1,881) AU ) =3,6 km/s. Δ v 1= G 1, kg 1, m ( 1,881 Vi kan også beregne flyvetiden, for transportbanen udgør jo en ellipse med Solen i det ene brændpunkt, så vi kan bruge Keplers 3. lov: T = 1 4 π ( a +a 3 1 ) =, s=316 dage. G M Ellipsebaner I Dette eksempel betragtes det tilfælde, at vi har to ellipsebaner, hvis storakser er sammenfaldende. Lad den indre bane have parametrene e 1,, og den ydre bane have parametrene e, a. Vi vælger, at skyde raketten afsted, når den er i aphel for den indre bane og så lade transportbanen skære perihel for den ydre bane. Situationen er Illustration 11: Raketten afskydes fra aphel i indre bane og skydes op i perihel for den ydre bane.

19 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 18/0 skitseret i illustration 11. Den halve storakse for transportbanen er a t = r 1 r 1 aphel =(1+e 1 ) og r per =(1 e ) a. aphel +r per Ved indsættelse i formlen for mekanisk energi, kan vi finde tilvæksten i mekanisk energi, for at flytte rumskibet fra bane 1 til transportbanen.. Δ E mek = 1 m (v t v(r ap 1 ) G M m )= G m M (1+e 1 ) +(1 e ) a v t = G M (1+e 1 ) ( a (1 e ) (1+e 1 )+a (1 e )) Altså kan vi nu beregne den hastighedstilvækst, som rumskibet skal øges for at løfte den ud i transportbanen = Δ v G M 1 (1+e 1 ) ( a (1 e ) (1+e 1 )+a (1 e )) ( G M (1+e 1 ) 1 ) Δ v 1= G M ( (1+e 1 ) a (1 e ) 1) (1+e 1 )+a (1 e ) 1 e (30) Når rumskibet er nået ud til transportbanens perihel, er dens hastighed ). (1 e ) a (1+e 1 ) +(1 e ) a v(r t per )= G M ( r t per 1 a t )= G M ( r per 1 a t )= G M ( For at komme ind i den nye bane, skal sluthastigheden være v = ( G M r 1 per a ) = ( G M a (1 e ) 1 a ) = ( G M 1+e a (1 e )) Altså må den sidste hastighedsændring blive Δ v =v v(r per t )= ( G M 1+e a (1 e )) G M (1+e 1 ) (1 e ) a ((1+e 1 ) +(1 e ) a ) Δ v = G M a (1 e ) ( 1+e (1+e 1 ) ) (31) (1+e 1 ) +(1 e ) a Eksempel. Satellit omkring Jorden Lad =50000km og e 1 =0,1. Vi ønsker at flytte satellitten op i en ny bane med a =60000km og e =0. Dermed får vi i aphel som følger: v 1= G 5, kg ( (1+0,1) 5, m 1 )=,55 km/s 5, m Δ v 1= G 5, kg 6, m (1 0) 5, m (1+0,1)+6, m (1 0) 1 0,1 ) =196m /s 5, m (1+0,1) (

20 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 19/0 Δ v = G M a (1 e ) ( 1+e (1+e 1 ) ) (1+e 1 ) +(1 e ) a =56,6m/s. Sammenfatning Denne artikel har beskrevet -legemeproblemet samt Hohmann-baner. Emnet er slet ikke udtømt med denne korte note, og den interesserede læser kunne f. eks. arbejde videre med Lagrangepunkter, Gravity assist eller udføre en analyse af flerlegemeproblemer ved hjælp af numeriske metoder. -o-

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere