Bevægelse i to dimensioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse i to dimensioner"

Transkript

1 Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette behandler man bevægelsen langs hver af akserne for sig. Hvis man for eksempel betragter en partikel der bevæger sig, vil dens position være givet ved følgende to funktioner: x (t) y (t) som til et givet tidspunkt beskriver partiklens position med en x- og en y-koordinat. Opløsningen af en bevægelse i de to retninger langs koordinatakserne er entydig. Generelt kalder man de grafiske billeder, der fremkommer, for t tilhørende en given punktmængde (fx t R), for en parameterkurve, hvor t er parameteren. Funktionerne x (t) og y (t) kaldes for parameterfremstillingen. Hastighed, v er givet ved (gennemsnitshastigheden) v = s t For små t har vi dermed at denne brøk nærmer sig differentialkvotienten ds dt er hastigheden (den såkaldte momentanhastighed) givet ved og dermed v = ds dt y Hastigheden splittes også op i hastigheden langs x-aksen og hastigheden langs y-aksen (se figuren). Ved et givet tidspunkt er hastigheden bestemt ved v y v v x (t) = x (t) v y (t) = y (t) θ v x x Nogle gange viser det sig dog nyttigt at benytte andre parametre til beskrivelsen: v x (t) = v cos (θ) () v y (t) = v sin (θ) () Her er θ vinklen fra x-aksen til partiklens bevægelsesretning og v er farten, der kan bestemmes ud fra pythagoras sætning (se figur) v = v x + v y. Acceleration er defineret som hastighedsændring, så på tilsvarende måde beskrives partiklens acceleration i de to retninger ved at differentiere hastighedsfunktionerne a x (t) = v x (t) = x (t) a y (t) = v y (t) = y (t) Med parameterkurver kan man lave nogle grafiske billeder, som man typisk ikke kan lave med funktionsforskrifter. Nedenfor ses nogle eksempler.

2 Side af 7 x (t) = sin ( t) x (t) = t t x (t) = sin ( t) cos (t) x (t) = cos (t) y (t) = sin (t) y (t) = sin ( t) y (t) = t y (t) = sin ( t) sin (t) Her ser vi, at der flere steder er flere funktionsværdier for en given x-værdi, hvilket gør, at man ikke kan skrive en funktion op for dem. Når man skal tegne grafen for en parameterkurve, skal man for hver t-værdi udregne de tilhørende x- og y-værdier, hvilket giver det tilhørende punkt. Således løber man (i princippet) alle t-værdierne igennem. Det kan dog nemt gøres på grafregneren ved at ændre Graph-indstillingen i mode til PARAMETRIC. Så taster man blot x (t) og y (t) ind i Y=. Det skrå kast Det skrå kast er karakteriseret ved at noget kastes, stødes eller skydes skråt op i luften - i en givet vinkel fra jorden - med en eller anden begyndelseshastighed. Under bevægelsen er genstanden kun påvirket af tyngdekraften der i løbet af noget tid vil være skyld i, at genstanden har fundet tilbage til jorden. Uden at gå i dybden her, så tager formen af parameterkurven i det skrå kast udgangspunkt i følg. x (t) = () y (t) = g () da genstanden kun er påvirket af tyngdekraften, der påvirker i lodret retning og nedad (dermed minus). g kaldes tyngdeaccelerationen og er givet ved g = 9, 8 N. Ud fra disse kg accelerationsfunktioner kan man finde hastighedsfunktionerne x (t) = v,x () y (t) = v,y g t (6) hvor v,x er begyndelseshastigheden i x-retningen og v,y er begyndelseshastigheden i y- retningen med relationen v = v,x + v,y. Ud fra hastighedsfunktionerne findes stedfunktionerne x (t) = x + v,x t (7) y (t) = y + v,y t gt (8) med (x, y ) som startpositionen til tiden t =. Metoden til at komme frem til hastighedsfunktionerne og stedfunktionerne er det omvendte af differentialregning - integralregning, men man kan tjekke det ved at differentiere og se om det passer.

3 Side af 7 Oftest udtrykker man bevægelsen i det skrå kast ud fra startvinklen, θ, der dannes med vandret og størrelsen af starthastigheden, v. Dvs. at udrykkene i () og () for v bruges. Endvidere vælger man oftest (dog ikke altid) at indlægge et koordinatsystem således, at x =. Derved får vi x (t) = v cos (θ) t (9) y (t) = y + v sin (θ) t gt () Ved at isolere t i den første ligning kan man omskrive det som en funktion y (x) dvs. højde som funktion af længde: y (x) = y + sin (θ) cos (θ) x g v cos (θ) x () Her ser man, at det er en parabelbane med koefficienterne a = g sin(θ) v cos(θ), b = cos(θ) og c = y. Man kan gå videre ind i skråt kast her. Man kan fx regne på flyvetider og opstille hastighedsfunktionerne på samme måde som (9) og (). Desuden kan man beregne maksimal kastelængde, kastehøjde og optimal kastevinkel. Læg mærke til, at vi har etableret forbindelsen til parablerne, så det handler også her om at trække på den viden. Nogle af de ovenfor beskrevne ting er iøvrigt behandlet i andet udleveret matriale, der leverer en grundig gennemgang af det skrå kast. Kast i basketball Til højre er der en figur over en basketballspiller og to kast med forskellig kastehøjde. På figuren ses basketballen for hver af de to kast ca. 7 gange i sekundet. Hvis vi skal udtrykke forskellen i de to kast ud fra parametrene beskrevet i forrige afsnit, så vil vi nok sige, at de har forskellige værdier af kastevinklen θ og starthastigheden v. De to kast rammer dog begge tilsyneladende op i kurven. Det ses umiddelbart af figuren, at de to kast har parabellignende bevægelser, hvilket selvfølgelig også stemmer fint overens med forrige afsnit. På næste side er samme figur, hvor der indlagt et koordinatsystem således at x = og y =, da vi her antager at bolden slippes i en højde på meter. Kastevinklen θ indtegnet og starthastigheden v indtegnet som vektorpil. Desuden er de to parameterkurver, som bolden følger i de to tilfælde trukket op med kurver (to parabler). De formler, der beskriver bevægelserne i de to tilfælde, er givet i (9), () og () med y = (se figur).

4 Side af 7 Værdier af konstanter for de to kast: Enheder medtages ikke, men alt er i SI-enheder (dvs. m, s, N, osv.) Begge kast: Tyngdeacceleration: g = 9, 8 Startpostion (vandret): x = Kastehøjde: y = Afstand fra kaster til kurv: l = 6 Højt kast: Kastevinkel: θ = 7 Begyndelseshastighed: v =, Højt kast: Kastevinkel: θ = 6 Begyndelseshastighed: v = 8, θ 6 7 Ud fra de konstanter, der er beskrevet kan vi opstille stedfunktionerne (9) og () for det høje kast x (t) =, 9 t y (t) =, +, 8 t, 9t og hastighedsfunktionerne opnås ved differentiering v x (t) = x (t) =, 9 v y (t) = y (t) =, 8 9, 8t Funktionen y (x) som givet i () er givet ved y (x) =, +, 7x, 8x Tilsvarende kan (9), () og () skrives for det lave kast (hastighedsfunktionerne overlades til læseren): x (t) =, 7 t y (t) =, + 7, 78 t, 9t y (x) =, +, 7x, 6x Hvis vi kigger på det høje kast og vil regne på hvor højt bolden kommer op, så kender vi jo toppunktsformlen fra vores viden om parabler T (x top, y top ) = ( b, ) d a a, med d som den sædvanlige diskriminant d = b ac: x top =, 7 =, 9 (, 8) y top = (, 7 (, 8) ) (, 8) = 7, 96 Man kan dog også beregne det ved at se på hvornår y-hastigheden er nul v y =, hvilket netop er på toppunktet. Derudfra kan man beregne t-værdien og indsætte den i x (t) og

5 Side af 7 y (t). Husk på at stedfunktionernes ekstremumssteder jo netop er hastighedsfuntionernes nulpunktioner. Sådan hænger det sammen, når hastighedsfunktionen er den afledede funktion af stedfunktionen. Herved har vi at (vi regner stadig på det høje kast) v y = t =,8 =, 8 og dermed er x (, ) =, 9, 8 =, 9 og 9,8 y (, 8) = +, 8, 8, 9, 8 = 7, 96. Dette er selvfølgelig i overensstemmelse med resultatet fra toppunksformlen. Læg iøvrigt mærke til at toppunktets placering ikke er halvejs mellem kaster og kurv, hvilket jo blot afspejler den asymmetri, der er mellem kastehøjden og kurvens placering. Der er mange flere ting end banens toppunkt, der kan undersøges og der bliver senere remset nogle forslag op. Analyse af målinger fra videooptagelse På næste side er der en tabel med tider samt de tilhørende x- og y-koordinater for et kast optaget på videokamera (optaget d. 6/-). Punkterne er fremkommet ved at indlægge et koordinatsystem i billedet, hvor x = og x-aksen er langs gulvet. Derefter har jeg gennemgået basketballkastet en frame af gangen og udplukket nogle af dem. Dvs. bestemt værdierne af t, x og y. På næste side ses desuden tre grafer: en (t, x)-graf, en (t, y)-graf og en (x, y)-graf. Disse grafer kan man selv finde ved at indtaste punkterne i excel eller grafregneren. På graferne har jeg lavet en regression (indført en tendenslinje), hvilket også kan gøres i excel eller på grafregneren. Hvis I vil lave andengradspolynomiumstilpasning på grafregneren skal I bruge QuadReg, når I regression i Stat/List-editoren. Den første graf (øverst til højre) viser y (x) som et andengradspolynomium, hvilket passer med teorien. Det vi ser på grafen er boldens fysiske bevægelse - altså de steder den har været. Punkterne ligger pænt omkring det indtegnede polynomium, hvilket også underbygges af en korrelationskoefficient (eller forklaringsgrad) på r =, 998. Når punkterne ikke passer helt hænger det sammen med at bolden, i det program, jeg brugte til at prikke de enkelte værdier ud i, til tider kunne være ret uklar og udtværet. Dette bringer selvfølgelig en vis usikkerhed med sig. Dvs. at den afvigelse/usikkerhed, der er, den skyldes behandlingen af videoen og ikke uoverensstemmelse mellem teori og virkelighed. På de to næste grafer (dem under) ser vi hhv. x (t) og y (t). x (t) er boldens x-position til tiden t, hvor t = er ved kastets start (x () = x = ). Punkterne ligger på en ret linje, hvilket igen er helt i overensstemmelse med teorien (9). Vi kan aflæse af regressionsligningen af v cos (θ) =, 88. Den sidste graf afbilder y (t) hvilket også passer godt med teorien (). Det er et andengradspolynomium, og vi lægger mærke til, at koefficienten foran t er,, der passer nogenlunde (dog kun nogenlunde - den har lidt større nummerisk værdi) med den i teorien angivne på, 9. Af koefficenten foran t har vi at v sin (θ) = 6, 68. Ud fra de to ligninger kan man få, at tan (θ) =, 7 som også er i overensstemmelse med y (x) (husk at tan (θ) = sin(θ) og cos(θ) v = 6, 68 +, 88. Dette giver følgende værdier af kastevinkel og begyndelseshastighed: θ = 9, 8 og v = 7, 66. For det pågældende kast kan man beregne toppunkt for parabel, men det har vi gjort i forrige afsnit og princippet er præcis det samme. Derudover kan man se på, hvad der sker, hvis vinklen ændres, hvis begyndelseshastigheden ændres, hvis kastehøjden ændres og meget mere. I næste afsnit er der nogle forslag til, hvad man kan give sig i kast med i en nærmere analyse at et basketball kast.

6 Side 6 af 7 t x y y x Regression: x (t) =, 88 t r =, t Regression: y (x) =, x +, 697 x+, 7 r =, 998 y x Regression: y (t) =, t +6, 86 t+, 9 r =, t Hvad kan man undersøge ved det skrå kast i basketball? I dette afsnit er der nogle eksempler på ting, der kan analyseres nærmere i forbindelse med skrå kast i basketball. Der er selvfølgelig mange andre ting, der kan undersøges end disse eksempler. Se på et skudeksempel. Det kan være et af dem I har talmateriale på. Bestem kastevinklen. En basketballkurvs diameter er cm. Hvor meget kunne kastevinklen være ændret uden at bolden ville ramme forbi? Se på et eksempel, hvor en forsvarsspiller forsøger at blokere boldens bane. Vælg nogle passende værdier for blokkerens højde og afstand til kasterne. Hvilke krav stiller det til kastevinkel og begyndelseshastighed for at bolden skal kunne ramme mål?

7 Side 7 af 7 Pga. fysikken (tyngdekraften) behøver man kun to punkter for at bestemme bevægelsen af bolden. Det kan fx være - forudsat at bolden rammer kurven - kastehøjden y, højden af kurven, afstanden (den vandrette) til kurven og den tid, hvor bolden er i luften (flyvetiden). Prøv at opstille bevægelsesligningerne ud fra to punkter. De kan fx tage (, ) til t = og (, ) til t =,. Kastet svarer iøvrigt godt til et af dem som ikke er leveret som talmateriale til opgaven. Undersøg effekten af et jumpshot. Tag f.eks. udgangspunkt i et eksempel, hvor der hoppes for at skyde over en blokker. Hvor lille er den mindste kastevinkel ved en given afstand, hvormed man stadig kan lave mål i basketball. Hertil skal du bruge dimensionerne på kurven og bolden. Ved det skrå kast hvor y = kan man vise at den maksimale kastelængde er givet ved x max = v sin(θ) og den vinkel, der giver den x g max er θ = (kan du gøre det?). I basketball forholder det sig ikke helt så nemt. Bolden slippes jo i ca. m s højde og rammer kurven i m s højde. Kan du opstille en formel for xmax og den optimale kastevinkel i basketball - fx når y = m? Kan du generelt? Hvor meget skal vinklen for et bestemt skud ændres for at bolden rammer pladen og stadig går i kurven? kan du opstille en funktion for størrelsen af hastigheden som funktion af tiden? Sandsynligheden for at få et rent mål, dvs. et mål, der ikke rammer kanten, er højst ved høje skud, da nedfaldsvinklen φ er større. Man kan fx se på forholdet mellem kurvens areal projiceret ind på den vinkelrette retning, når den rammer kurven og boldens tværsnitsareal A kurv sin(φ) A bold. Her kan man se på, hvordan det forhold ændrer sig med nedfaldsvinklen. Man kan også opstille en formel, hvori det er kastevinklen, der indgår. Hvis vi ser på et kast, hvor bolden rammer pladen over kurven, så følger den en parabel før den rammer pladen. Der gør den også efter. Kan du bestemme forskriften for den parabel ud fra v og θ (x =,y = )? Her ses bort fra skru i bolden (som ellers sagtens kan have betydning) og energitab ved stødet med pladen.

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Det skrå kast uden luftmodstand

Det skrå kast uden luftmodstand Det skrå kast uden luftmodstand I dette lille tillæg skal i smart benytte ektorer til at udlede udtryk for stedfunktionen og hastigheden i det skrå kast uden luftmodstand. Vi il gøre brug af de fundamentale

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere