Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej Nykøbing Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen Sygehusvej Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11.december 2012 og 27. februar Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Souschef Lars Nordskov, medarbejderrepræsentanter Jens Peter, Inge Marie, Josee, Astrid, Grethe B, Grethe C, Birgitte. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen aflagde den 27. februar 2013 i tidsrummet anmeldt tilsynsbesøg i Rusmiddelcentret, alkoholbehandlingen i form af deltagelse i et teammøde. De fysiske rammer blev endvidere gennemgået. Tilsynet havde forinden, den 11. december 2012, afholdt tilsynsmøde med leder Tina Dalby Schou, hvor tilsynsrapport for 2012 blev gennemgået. Tilsynsrapport for 2013 er således en sammenfatning af indtryk fra disse to møder samt en opfølgning på rapport fra Tilsynet har ikke under dette tilsyn gennemført interviews med tilbuddets brugere. Tilsynet valgte for 2013 at sætte særligt fokus på tilbuddets faglige metoder og medarbejdergruppen, hvilket bl.a. blev gjort via deltagelse i teammødet. Tilsynet føres kun på alkoholbehandlingsområdet, hvorfor beskrivelse af behandling til stofmisbrugere ikke indgår i tilsynsrapporten. Tilsynet på alkoholbehandlingen føres endvidere udelukkende i forhold til om tilbuddet efterlever det grundlag hvorpå godkendelsen er givet jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Alkoholbehandlingen tilbydes til borgere jf. 141 i Sundhedslovens bekendtgørelse nr. 913 af Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved Rusmiddelcentret alkoholbehandlingen. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet er ved besøgene i tilbuddet generelt blev mødt med en positiv holdning og medarbejderne udtrykte ved teammødet ønske om, at bruge tilsynets observationer og sparring, som et redskab til udvikling. Det er tilsynets oplevelse, at rusmiddelteamet samlet har været igennem en turbulent tid i 2012, med sygefravær i medarbejdergruppen, afskedigelse og nyansættelser, men at der nu er ved at komme ro på igen. Ledelsen manede for året 2012 til ro i forhold til nye projekter og tilsynet oplevede på tilsynet at ledelsen fortsat holder fast i dette. Fokus er fortsat på kerneydelserne, igangværende projekter og undervisningsforløb. Det er tilsynet helhedsindtryk, at der er tale om et veldrevet tilbud hvor der fortsat er fuld power på udvikling både i forhold til fokus på kvaliteten af borgernes behandling og medarbejdernes kompetencer. Der ses et stadigt stor engagement hos medarbejdere og ledelse og en tilgang til brugerne som bærer præg af ildsjæle for dette fagområde. Det er tilsynets vurdering, at den indsats Rusmiddelcentret, alkoholbehandlingen leverer til brugerne lever op til godkendelsen af den jf. Sundhedslovens 141. Tilsynet gav kun anledning til få anbefalinger, men ingen henstillinger eller påbud. Samlet vurdering De fysiske rammer er besigtiget. De fremstår lyse og venlige og der er nu oprettet venterum, således at det undgås at borgerne føler sig stigmatiseret ved at skulle vente på gangen. Der er siden sidste tilsyn endvidere gjort en del for at bløde rammerne op, ved at der nu er placeret grønne planter, og billeder på væggene, på gangen. Flugtveje er besigtiget og konstateret ryddet. Der vurderes generelt at være godt styr på brand, sikkerhed/beredskab. Rammerne vurderes fortsat egnet til formålet. Behandlingsmæssigt vægtes en god start, screening og sundhedsfaglig udredning. Der arbejdes ud fra den enkeltes ståsted med en anerkendende og respektfuld tilgang. Der arbejdes med relationer og netværket inddrages og vægtes som en vigtig medspiller, i borgens liv. Der arbejdes ud fra princippet om mindste indgriben og håndholdt behandling. Der tilbydes både samtaleforløb for den enkelte og gruppesessioner. Der er mulighed for åben rådgivning, brug af værested og tilknytning til AA. Metodemæssigt anvendes Interviewguide tilsyn 2/33

3 kognitiv terapi og systemisk metode. Dele af Minnesota modellen og Gorskis tilbagefaldsstrategier inddrages. Tilbuddet har siden sidste tilsyn arbejdet med den overordnede målsætning i forhold til kvalitetsstandarden og den er nu: Vi støtter dit ønske om forandring. Det er tilsynets opfattelse, at den daglige behandling og støtte der reelt leveres, er forankret i en respektfuld tilgang og forståelse for borgerne. Tilsynet kunne konstatere, at også netværkets perspektiver blev inddraget og tillagt vægt i vurderingen omkring borgerne. Tilsynet kunne generelt konstatere, at der blev arbejdet systematisk og grundigt med borgernes problematikker og ønsker om behandling. Medarbejderne gjorde sig de relevante overvejelser og deres faglige forudsætninger blev brugt på en måde som tilgodeser borgernes behov. Tilsynet savnede dog i forhold til kautionsansøgningerne, en beskrivelse af motivationsforløbet, samt en beskrivelse af borgerens egen oplevelse af motivation, parathed til døgnbehandling og forventninger til behandlingen/resultat. Tilsynet har i øvrigt fæstnet sig ved, at der som beskrevet i sidste tilsynsrapport, bør ske en opdatering af tilbuddets hjemmeside og en øget tilgængelighed for borgerne. Tilsynet har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger eller kommentarer. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22e). Hjemmeside. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/33

4 Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22e). Tilsynet anbefaler fortsat at hjemmesiden og tilgængeligheden af informationer om behandlingstilbuddet forbedres, som beskrevet i sidste tilsynsrapport. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/33

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Rusmiddelcentret, alkoholbehandlingen er beliggende i en tidligere sygehusbygning på adressen: Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland. Bygningen ligger sammen med en klynge forskellige virksomheder, omkranset af parkeringsområder. Rusmiddelcentret er centralt beliggende, tæt på Nykøbing Sjællands centrum, tæt på bus- og togstation. 1.b Indretning Rusmiddelcentret er en del af Sundhedscenter Odsherred, som udover misbrugsbehandlingen huser en række andre tilbud i forhold til sundhedsydelser og sundhedsfremmende aktiviteter. Rusmiddelcentret, alkoholbehandlingen er placeret i den ene fløj af sundhedscentrets bygning på 2. sal. Behandlingens rammer består af et grupperum og 2 kontorer, samt sygeplejerskernes konsultation med tilhørende venterum. Alkoholbehandlingen deler administration med stofmisbrugsbehandlingen i et kontor på samme gang. Alkoholbehandlingens værested Vendepunktet samt gruppebehandlingen benytter samme lokaler som Socialpsykiatriens værested, som er beliggende i Vig. Endvidere benytter Rusmiddelcentrets sygeplejerske lokalerne til den medicinske behandling (antabus/abstinensbehandling) og til NADA- behandling (akupunktur). 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Der er siden sidste tilsyn, etableret et venterum, således at borgerne ikke længere skal vente på gangen når de skal til samtale. Der er endvidere taget tiltag til at indrette med kunst og grønne planter på gangen, således at gangen fremstår mindre institutionspræget og mere egnet som rammer for et behandlingsmiljø. Lokalerne vurderes fortsat egnet til formålet. Interviewguide tilsyn 5/33

6 1.d Sikring af flugtveje Tilsynet har besigtiget stedets flugtveje og de er konstateret ryddet og tilgængelige. I lokalerne der anvendes til behandling er flugtvejene vinduer og dør. På gangen er mindst 2 flugtveje. Der er opsat Exit skilte på gangen. 1.e Alarmer Der er installeret serieforbundne røgalarmer og et brandcentralalameringssystem i hele Sundhedscentret. Alarm indgår direkte til brandvæsenet. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Leder oplyser, at der givet har været bygningssyn ved overtagelse af bygningen til formålet. Der har ikke siden været syn på bygningen. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der er netop etableret nyt venterum til borgerne, som ligger i tilknytning til sygeplejerskernes konsultation/kontor. Der er ikke øvrige planer om ombygninger. 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen p.t. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 6/33

7 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplan indgår i samlet plan for Sundhedscentret. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsplan indgår i samlet plan for Sundhedscentret. 3.c Brandtilsyn Der er brandtilsyn 1 gang årligt. Sidste brandtilsyn var den , foretaget af kommunens beredsskabsafdeling. Bemærkning var at der skulle fremsendes serviceattest til brandtilsynet på ABDL anlæg. 3.d Brandøvelse Der afholdes samlet brandøvelse for hele sundhedscentret. Det vides ikke hvornår næste øvelse kommer. 3.e Førstehjælp Der har ikke været afholdt førstehjælpskurser. Stedet har dog tilknyttet sygeplejersker og der har været mulighed for hjertestarterkursus. 3.f Andet Sundhedscentret har hjertestartere. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Ikke relevant. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/33

8 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Rusmiddelcentret er en selvstændig driftsenhed under Sundhedsafdelingen i Sundhedscenter Odsherred, der varetager den samlede visitation og koordinering af misbrugsindsats for borgere i Odsherred Kommune. Centret blev etableret i 2007 i forbindelse med vedtagelse af ny Sundhedslov, hvor kommunerne overtog varetagelsen af det offentliges misbrugsbehandling fra amterne. Behandlingen i Rusmiddelcentret, herunder alkoholbehandlingen, tilbydes til borgerne jf. kommunernes forpligtelse til at tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling jf. 141 i Sundhedslovens bekendtgørelse nr. 913 af Odsherred Kommune, Tilsynsenheden fører tilsyn med, om Rusmiddelcentrets alkoholbehandlingstilbud efterlever det grundlag, hvorpå godkendelsen er givet. 5.b Udviklingstendenser Der er fortsat fokus på de unge indenfor rusmiddelområdet og Rusmiddelcentret arbejder fortsat sammen med Holbæk og Kalundborg Kommune i Projekt Ung og rus. Projektet løber fra Projektet har til formål at nedbringe rusmiddelforbruget blandt unge og fremme trivsel og sundhed. Rusmiddelcentret følger til stadighed med i resultater og forskning bl.a. i forhold til ny medicin på markedet til alkoholmisbrugere. Siden sidste tilsyn har man set på lægemidlet Adepend, men har fravalgt at anvende dette præparat. Der ses en mindre tilgang af brugere af værestedet Vendepunktet om søndagen. Man vil overveje at flytte åbningstiden til en anden dag. Vendepunktet har søgt om midler til etablering af et motionsrum i værestedets kælder, hvilket afventes. Der samarbejdes i stigende grad imellem centrene i Interviewguide tilsyn 8/33

9 5.c Projekter kommunen om komplicerede sager, herunder blev der den afholdt Kick-off dag om komplicerede sager og Samarbejdsenheden og PSP udvalget(politi Socialforvaltning psykiatri) bruges også til at spare i sagerne. Rusmiddelcentret samarbejder med jobcentret og skal snarest undervise medarbejderne bl.a. om behandling af alkoholmisbrugere, motiverende samtaler m.v. Der har i 2013 været afholdt en dag med deltagelse af andre centre under temaet Rusmiddelpolitik i Odsherred Kommune. Man ønskede at involvere så mange som muligt, for at andre centre skulle opleves sig forpligtet til at spotte og forebygge misbrug blandt borgerne de møder i deres arbejde. Rusmiddelcentret har i 2012 haft 10 unge i behandling i forhold til alkohol- og hash problematikker. Rusmiddelcentret kører p.t. Projekt Digital Håndsrækning, som omhandler hjælp til borgerne i forhold til digital adgang. Der mangler dog p.t. borgere i projektet, og der vil derfor blive indkaldt til møde med socialpsykiatrien også. 5.d Andet Alkoholbehandlingen fik i 2012 bevilget midler via satspuljerne og er p.t. i gang med et stort projekt om dobbelt belastede misbrugere. Projektet forlænges nu fra et 3 årigt til et 4 årigt projekt. Projektet giver øget muligheder for at alkoholbehandlingen kan sende borgere i døgnbehandling på Sydgården eller på Ringgården. Der er p.t. 2 borgere i døgnbehandling via projektet på Sydgården. Rusmiddelcentret, alkoholbehandlingen drømmer som oplyst under sidste tilsyn, fortsat om at få et halvvejshus i området som kan bruges til udslusning fra den ambulante behandling eller til reintegration i lokalområdet, for personer som har været i døgnbehandling. Det er ligeledes fortsat et ønske, at få et dagbehandlingstilbud, som del af centrets tilbud. Tilsynet kunne ved deltagelse i teammøde i rusmiddelteamet konstatere, at medarbejderne fortsat er optaget af udvikling og opkvalificering af tilbuddet såvel som af egne kompetencer hvilket gøres via Interviewguide tilsyn 9/33

10 forskelligartede projekter, uddannelse af andre der arbejder med målgruppen m.v. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Leder har oplyst til tilsynet, at alkoholbehandlings økonomi ikke opgøres særskilt, men kun opgøres samlet med den øvrige behandling på Rusmiddelcentret. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder Tina Dalby Schou administrerer Rusmiddelcentrets økonomi og der er derudover tilknyttet en økonomisk konsulent fra Odsherred Kommunes Økonomi- og Analyse afdeling. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse og regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Der er ikke bestyrelse. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 10/33

11 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er løbende indskrevet personer i alkoholbehandlingen. Årligt er der indskrevet imellem personer. 8.b Alder Målgruppen er alle voksne over 18 år. Derudover yder centret rådgivning til unge under 18 år. Opgaven ligger dog formelt ved familieafdelingerne i kommunerne. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen er: alle voksne borgere over 18 år, både i Odsherred Kommune og udenfor kommunen som har en erkendt alkoholmisbrugsproblematik, eller en blandingsproblematik og som ønsker at ændre deres mønster i forhold til indtagelse af rusmidler. Pårørende og netværkspersoner til personer med misbrugsproblematikker. Kerneydelser: Sundhedsfaglige samtaler. Udredning. Afrusning. Medicinsk behandling. Ambulant alkoholmisbrugsbehandling. Gruppeterapi. NADA behandling. Netværks- og relationsarbejde/familesamtaler. Værestedet Vendepunktet. Indstilling til visitation til dag- og døgnbehandlingsforløb, halvvejshuse, anden behandling. Læge- og psykiatrisk konsulent. Interviewguide tilsyn 11/33

12 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Det bemærkes, at Rusmiddelteamet i stigende grad arbejder med unge under 18 år også. Herunder har der været et projekt i forhold til unge med alkohol- og hash problematik. 8.e Andet Tilsynet kunne på rusmiddelcentrets teammøde konstatere en god debat om hvornår en borger er aktiv i behandlingen og hvornår borgeren bør skrives ud. Souschefen præciserede reglerne for dette. Stedet søger p.t. en psykiatrisk konsulent, hvorfor stillingen er ledig p.t. Der er p.t. 2 borgergrupper og 1 pårørendegruppe i gang. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Rusmiddelcentret har siden sidste tilsyn haft en proces omkring den overordnede målsætning og har set på formuleringerne i områdets kvalitetsstandard. Stedets overordnede målsætning er nu ændret til: Vi støtter dit ønske om forandring. 9.b Pædagogisk målsætning Målet for alkoholbehandlingens medarbejdere er: at borgeren tilbydes behandling med udgangspunkt i dennes situation og at netværket inddrages i planlægningen og udformning af tilbuddet. At den egentlige behandling følges op med forskellige støttende tilbud. Interviewguide tilsyn 12/33

13 At give den enkelte indsigt i og erkendelse af sit misbrugsmønster. At tilbyde forskellige formelle og uformelle grupperelaterede tilbud med henblik på at ændre misbrugsadfærd. At der udarbejdes handleplan, som afpasses den enkeltes situation og ressourcer. At brugeren oplever en helhed i indsatsen. At samarbejdsparterne kender og bruger misbrugsteamets indsatsområder. At 75% af brugerne ved en årlige evaluering giver udtryk for at den behandling de har fået i misbrugsteamet er tilfredsstillende. At 60% af brugerne af ydelserne ved Odsherred Kommunes misbrugsteam oplever at være hjulpet. Pædagogisk arbejdes der endvidere med at inddrage netværk og arbejde med relationer, så vidt det er muligt og at der i behandlingen ses på det hele menneske og ikke blot alkoholproblematikken. Det handler om at være nærværende i relationen og yde støtte/vejledning, men ikke tage ansvaret fra borgeren som er i behandling. 9.c 9.d Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne - Der arbejdes ud fra et princip om mindste indgriben, således at der forsøges med ambulant behandling sammen med relations- og netværksarbejde, inden der eventuelt iværksættes mere omfattende behandling. Dette dog ud fra konkret vurdering omkring den enkelte. Der arbejdes ud fra en anerkendende og systemisk tankegang og der er fokus på den enkelte og dennes særskilte behov. Interviewguide tilsyn 13/33

14 Der arbejdes med relations- og netværksopbygning, Åben Dialog og forstyrrende samtaler ud fra teorien og erfaringen omkring, at det er relationen der helbreder. Der arbejdes ud fra et princip om håndholdt behandling således, at borgeren ikke lades alene uden muligheder for kontakt, som minimum til anden samarbejdspartner. Der tænkes hele vejen rundt om misbruget, således at der også støttes i forhold praktiske opgaver borgeren har brug for hjælp til. Der er ikke tale om en decideret støtte-/kontakt funktion, men opgaverne kan godt ligne denne rolle. Der inddrages dele af Minnesota modellens behandlingsmetoder. Der arbejdes med Gorskis teorier i forhold til tilbagefald. Der arbejdes ud fra en Kognitiv terapeutisk vinkel. Der tilbydes enkeltsamtaler, telefonisk opfølgning og gruppeforløb til borgerne. Endvidere et værestedstilbud og tilbud om NADA behandling. Den faglige kvalitet i forhold til vurdering af behandlingstilbud til den enkelte sikres via sparring på teammøder og koordinationsmøder. Leder og Souschef har den overordnede kompetence i forhold til bevilling af tilbud. 9.e Andet Tilsynet har deltaget i stedets teammøde og har kunnet konstatere, at medarbejderne foretager de nødvendige faglige overvejelser i vurdering af borgernes misbrugsproblematikker samt i forhold til matchning af tilbud til borgerne. Leder har oplyst til tilsynet, at der ikke i 2012 er foretaget brugerevalueringer, men at man vurderer at tallene fortsat holder stik. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 14/33

15 10 Borger 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til medarbejderne organiseret. 10.b Deltager borgeren i praktiske opgaver Borgeren modtager jf. behandlingsgarantien, inden 14 dage fra henvendelse, tilbud om opstart af behandling i Rusmiddelcentret. Forløbet startes ofte med et afrusningsforløb hos sygeplejerskerne, i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge. Herefter tilknyttes borgeren en misbrugskonsulent, hvor det videre forløb planlægges. Der kan være visitation af borgeren til psykiatrisk udredning/behandling. Borgerne kan endvidere benytte værestedet Vendepunktet c Har borgeren faste pligter - 10.d Møder for borgerne indskrevet i behandling. Borgere som benytter værestedet Vendepunktet og har mulighed for at deltage i værestedets styregruppe/brugergruppe. 10.e Medindflydelse Behandlingen tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og motivation og borgeren deltager i udformningen af egen behandlingsplan. 10.f Samtale med borger Der er ikke i dette tilsyn gennemført interviews med borgere indskrevet i behandling. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 15/33

16 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Punktet ikke relevant. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - Interviewguide tilsyn 16/33

17 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Der er ikke 141 handleplaner for de borgere som selv kontakter Rusmiddelcentret. Voksenafdelingen laver handleplaner for dem der visiteres derfra. Alkoholbehandlingen laver behandlingsplaner for alle indskrevne borgere. Der afholdes sundhedssamtale ved sygeplejersken og derefter afholdes typisk 5 samtaler med en misbrugskonsulent inden der laves plan for borgeren. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der afholdes teammøder hver anden onsdag, hvor kautionsansøgninger i forbindelse med døgnophold forelægges mødedeltagerne. Der afholdes p.t. daglige koordinationsmøder, hvor misbrugskonsulenterne kan få sparring af øvrige medarbejdere og ledelsen, i forhold til konkrete problemstillinger/vurderinger. Fremover vil koordinationsmøder i stedet blive afholdt onsdag i modsat uge af teammødet. Tilsynet har udfærdiget referat fra deltagelse i teammøde og koordinationsmøde og har endvidere set Rusmiddelcentrets referat. Interviewguide tilsyn 17/33

18 13.c Løbende justering af planerne Opfølgning på behandlingsplanerne sker i forhold til hvor lang tid borgeren har været i behandling. Som hovedregel gennemgås de 1 gang om måneden. 13.d Andet Der lægges vægt på, at der er skabt en relation inden der laves plan. Planen består bl.a. af en social anamnese og en konklusion og evt. indstilling om behandlingstilbud. Såfremt planen munder ud i indstilling til døgnbehandling udfærdiges kautionsansøgning. Eksempler på kautionsansøgninger, i forhold til bevilling af døgnbehandling, blev behandlet på stedets teammøde hvor tilsynet deltog. De indstillinger tilsynet så, gav et godt billede af borger, misbrugsproblematikken, ydre omstændigheder og netværkets oplevelser. Dog kunne en mere grundig beskrivelse af borgerens motivationsforløb og egen beskrivelse af parathed til behandling, yderligere bidrage til et kvalificeret vurderingsgrundlag. Leder oplyser, at hun oplever at stedet siden sidste tilsyn, er blevet endnu bedre til skriftligt at dokumentere arbejdet. Stedet har siden sidste tilsyn haft fokus på mere forpligtende at inddrage relevante samarbejdspartnere fra starten af f.eks. en døgnbehandlings placering. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Behandlingen indledes ved at borgeren tager kontakt til Rusmiddelcentret enten selv eller via samarbejdspartner. Der er ingen formel visitations procedure. Der foretages evt. akut behandling i form af afrusning ud fra måling på bl.a. blodtryk, promille og antal oplyste genstande. Medicinsk behandling (f.eks. antabus/abstinensmedicin) iværksættes i samarbejde med centrets læge. I enkelte tilfælde er der tale om Interviewguide tilsyn 18/33

19 indlæggelse på medicinsk afdeling. Medicin udleveres mandag og torsdag fra og fra kl Der iværksættes sundhedssamtale ved sygeplejersken, som også foretager screening hvori borgerens helbredssituation kortlægges og borgeren vejledes i forhold til behov for iværksættelse af relevant behandling ved egen læge eller andre sundhedsmyndigheder. Centrets sygeplejerske hjælper i nogen tilfælde med kontakt eller benyttes som bisidder for borgeren. Der iværksættes ofte f.eks. behandling med b-vitamin og laves forskellige tests. Der afholdes som udgangspunkt 1 samtale, eller efter behov. Som noget nyt fra juni 2013 er der i forhold til det opsøgende arbejde, i forhold til kommunens misbrugere jf. Servicelovens 99, dannet et tværgående team fra rusmiddelteamet og fra socialpsykiatrien. Det består af to medarbejdere fra hvert sted, som hver onsdag går på gadeplan. Misbrugskonsulenten kobles på borgeren og der igangsættes systematisk kortlægning af borgerens forbrug, funktionsstatus, øvrige problematikker og ønsker. Borgeren orienteres om behandlingsmuligheder og misbrugskonsulenten laver vurdering. Der laves behandlingsplan. Under behandlingsforløbet på Rusmiddelcentret laves endvidere midtvejsstatus samt slutstatus på behandlingsforløbene. I det ambulante behandlingsforløb afholdes minimum 1 samtale med borgeren hver 14 dag. Max. er 2 gange om ugen. Der er mulighed for ad hoc konsultationer pr. telefon også. Der er gruppesamtaler hver mandag kl Gruppeforløbene afholdes i Vendepunktet i Vig. Ud fra ideen om at nogle på den måde også begynder at benytte værestedet og således får mulighed for at danne nye positive relationer. Efter gruppeforløbene er der mulighed for at deltage i AA møde, som også bliver afholdt i Vendepunktets lokaler i Vig. Inden gruppeforløbet er der mulighed for, at mødes med misbrugskonsulenten i åben konsultation imellem kl Interviewguide tilsyn 19/33

20 Der afholdes speak eller foredrag i Vendepunktet fra personer udefra, med viden omkring alkoholmisbrug. Der afholdes pårørendegrupper. P.t. er der 1 pårørende gruppe. Der kan søges om videre dag- eller døgnbehandling, halvvejshus m.v. Der udfærdiges kautionsskrivelse ved visitation til døgnbehandling som skrives sammen med borgeren og evt. pårørende. Herefter indstilles til visitationsudvalget som består af leder eller souschef og Rusmiddelteamet. En misbrugskonsulent har ved tidligere tilsyn beskrevet en typisk gruppesession på følgende måde: 1. Deltagerne præsenterer sig selv. 2. Hver især fortæller hvad de er optaget af p.t. 3. Herefter taler misbrugskonsulenten med nogle af deltagerne. 4. Pause 5. Et emne vælges fra en deltager f.eks. parforholdsproblemer, tilbagefald m.v. 6. Der afholdes en supervisionslignende seance imellem misbrugskonsulent og deltageren. 7. Herefter kan der stilles forståelsesspørgsmål fra deltagerne i gruppen. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter At skræddersy et behandlingsforløb til den enkelte, primært indenfor ambulant regi, som kan afhjælpe borgerens misbrugsproblematikker. 14.c Eksterne aktiviteter Mulighed for deltagelse i værestedet Vendepunktet og i NADA behandling. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Deltagelse i behandling er frivilligt. 14.e Andet Teamet talte på mødet om hvilke screeningsværktøjer der skal anvendes, da det af strategiplan for 2013 fremgår at KL s screeningsværktøjer skal anvendes. Flere i teamet skal fremover på kursus i denne metode. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 20/33

21 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Punktet ikke relevant. 15.b Tilberedning centralt/lokalt - 15.c Kostplan - 15.d Brugers indflydelse og medvirken - 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Punktet ikke relevant. 16.b Seksualoplysning/undervisning - 16.c Prævention - 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 21/33

22 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Rusmiddelcentret har fortsat gang i en proces om udfærdigelse af nye foldere om alkoholbehandlingen og en opdatering af hjemmesiden. 17.b Politik for området - 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se pkt Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Nej. Der findes ikke særskilt politik. Behandlingen der tilbydes, tilrettelægges under hensyn til den enkeltes forhold. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Anvendes ved behov. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der forefindes medicininstruks. Interviewguide tilsyn 22/33

23 19.b Opbevaring Medicinen opbevares i boltet aflåst medicinskab i sygeplejerskens kontor. Al medicin udleveres jf. ordination fra Rusmiddelcentrets læge. Udlevering af medicin registreres i medicinjournal og alt medicin, herunder håndkøbsmedicin er personligt mærket med navn og cpr.nr. Medicinen doseres og udleveres af sygeplejerskerne. Alle behandlere er uddannet i medicinhåndtering, men det er indskærpet fra leder at det kun er sygeplejerskerne der skal håndtere medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Punktet ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 23/33

24 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer - 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er siden sidste tilsyn lavet krisemappe, hvor disse emner indgår. 21.c Smitsomme sygdomme 21.d Brug af engangshandsker 21.e Rengøringsplaner - 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 24/33

25 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Alkoholbehandlingen er beskrevet på hjemmesiden for Sundhedscentret. Som ved sidste tilsyn er stedet fortsat i en proces hvor der arbejdes med hjemmesiden. Der føres personjournal og udfærdiges behandlingsplaner i Bostedssystemet. Tilbudsportalen opdateres løbende. Borgerne oplyses om regler og retningslinjer for behandlingen ved indskrivningen. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler fortsat at hjemmesiden og tilgængeligheden af informationer om behandlingstilbuddet forbedres, som beskrevet i sidste tilsynsrapport. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Der findes ikke egentligt pårørenderåd, da det ofte har vist sig at de pårørende ikke har ønsket at deltage i et sådan råd. Der er p.t. 1 pårørende gruppe c Tilgængelighed Netværks- og relationsarbejde vægtes højt. 23.f Andet - Interviewguide tilsyn 25/33

26 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Der er ikke krav om bestyrelse. Punktet ikke relevant. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder - 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Punktet ikke relevant. 25.b Årlig opsamling og rapportering - 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - Interviewguide tilsyn 26/33

27 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Rusmiddelcentret er ikke underlagt reglerne for Magtanvendelse jf. Lov om Social Service. Punktet derfor ikke relevant. Ja Nej Bemærkninger: - 26.c Andet (herunder evt. statistik) - 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Klagevejledning er beskrevet i alkoholbehandlingens kvalitetsstandard fra Klager i forhold til den sundhedsfaglige behandling indsendes til Interviewguide tilsyn 27/33

28 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klager over den administrative og socialfaglige indsats revurderes i Sundhedscentret og videresendes ved fastholdelse af afgørelsen til Det Sociale Nævn. 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ a 28.b 28.c 28.d 28.e 28.f Personale Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Brug af vikarer Personaleflow Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Lokalaftaler Grundlag og vurdering Medarbejdergruppen består nu af 1 fuldtidsansat misbrugskonsulent, som er uddannet pædagog og med systemisk efteruddannelse. Endvidere er ansat 2 sygeplejersker som dækker hele misbrugsområdet, hvoraf den ene også har timer som misbrugskonsulent. Den ene misbrugskonsulent på stofmisbrugsområdet er endvidere buffer på alkoholområdet. Ingen p.t. Alle medarbejdere i alkoholbehandlingen har lang anciennitet. Tilrettelægges af medarbejderne. Ja. Der har siden sidste tilsyn været afholdt 2 dage hvor der er arbejdet med stillingsbeskrivelser og hvor alle arbejdsopgaver har været taget op. Der er ikke lokalaftaler. Interviewguide tilsyn 28/33

29 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der foreligger kompetenceplan. Det oplyses, at der er udlagt meget kompetence til medarbejderne i behandlingsteamet. Vurdering af behov for dag- eller døgnbehandling el. anden ekstern behandling vurderes på møde af visititationsudvalget. Leder har i sidste ende kompetencen til at bevilge eksternt forløb. 29.b Personalemøder Der er teammøder som har karakter af et personalemøde samt indeholder bevillingssager om døgnbehandling onsdage i ulige uger. Indtil påske 2013 afholdes der daglige koordinationsmøder hvor øvrig dialog om behandlingen foregår. Efter påske flyttes koordinationsmøderne til onsdage i lige uger. 29.c MUS MUS samtaler for 2012 er afholdt. Nye samtaler afholdes i d Kursusfordeling Medarbejderne deltager i mange kurser og konferencer for at holde sig opdateret indenfor alkoholområdet. På tilsynets deltagelse på teammøde oplyste souschef for stedet dog, at der skal udvises tilbageholdenhed med bevilling af kurser og uddannelsesforløb p.t. og fokuseres på opgaverne i stedet. 29.e Supervision Der afholdes fortsat supervision i medarbejdergruppen 1 gang pr. mdr. v. ekstern supervisor. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere Ja. Der laves altid et forløb og nye medarbejdere læres op af erfarne medarbejdere. 29.g Problemer i strukturen Siden sidste tilsyn har der været arbejdet med strukturen via kommunens KIK-program (Kvalitetssikringsprogram). Leder oplyser, at det har været en svær proces pga. rokeringer i Interviewguide tilsyn 29/33

30 personalegruppen. Teamet har siden sidste tilsyn ændret indhold i deres mødeforums, således at møderne nu er mere strukturerede. Endvidere er der sket ændringer i personalesammensætningen og teamet har været igennem en turbulent tid. Leder oplyser nu, at samarbejdet i de to teams opleves forbedret. Siden sidste tilsyn er det nu skitseret og fastlagt at fokus skal være på kerneydelserne og at øvrige aktiviteter kommer derefter. 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Sygefraværet i 2012 i det samlede Sundhedscenter var på 6,22 %. Sygefraværet for alkoholbehandlingen var ligeledes højt grundet en langtidssygemeldt medarbejder. Sygefraværet ligger nu igen lavt. 30.b Politik ved højt fravær Følger Odsherred Kommunes sygefraværspolitik. 30.c Andet - 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 30/33

31 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Ja. Stedet følger reglerne i rygelovgivningen. Har sat sig ind i ændringer fra august b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Følger Odsherred Kommunes officielle rusmiddelpolitik. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Se pkt. 29a. 33.b Interne kurser Ingen p.t. 33.c Eksterne kurser En af misbrugskonsulenterne deltager i tilrettelæggelsen af kursusforløb for jobcentret, som har fået et projekt hjem til tidlig indsats i opsporing af misbrug. En af sygeplejerskerne er siden sidste tilsyn blevet færdig med Åben Dialog uddannelsen. Interviewguide tilsyn 31/33

32 To medarbejdere går p.t. på noget efteruddannelse på behandlingsinstitutionen Sydgården. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Nej. Der tages ikke praktikanter p.t. I vendepunktet har været 1 i praktik som misbrugskonsulent. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) Ledelsen har generelt givet udtryk for at tilbageholdenhed i forhold til bevilling af uddannelse/kurser p.t., da fokus skal være på kerneydelserne. 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne APV udfærdiges for hele Sundhedscentret og er sidst lavet ultimo APV indeholder handleplan og opfølgning sker løbende på personalemøder og i MEDsamarbejdet. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Der er siden sidste tilsyn ændret på lokalerne, således at der nu er lavet venterum til borgerne. Fysisk arbejdsmiljø beskrives i APV. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 34.d Psykisk arbejdsmiljø Der er lavet trivselsundersøgelse i APV. Der arbejdes endvidere med det psykiske arbejdsmiljø på møder, MED-samarbejdet og i supervisionen. Der er siden sidste tilsyn lavet krisemappe, til brug for medarbejderne i pressede situationer. 34.e Arbejdsulykker 34.f Andet Leder oplyser, at det psykiske arbejdsmiljø virker forbedret. Det har været presset for medarbejderne at være underbemandet samt gennemgå rokeringer i Interviewguide tilsyn 32/33

33 medarbejdergruppen. Der er nu ro på igen og fokus på hovedopgaverne. Souschefen har netop taget arbejdsmiljøuddannelse og der er oprettet arbejdsmiljøteam. 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MED-arbejde 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget Vægtes højt. MED- arbejdet indgår naturligt i arbejdet med arbejdsmiljøet. 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 33/33

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynrapport. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynrapport 2013 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. november 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere