Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S"

Transkript

1 Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S

2 SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk og ledelsesmæssg erfarng nden for rengørngs- og servcebranchen. En vedholdende og kvaltetsorenteret ndsats har, trods hård konkurrence, skabt en succesfuld vrksomhed, som på mndre end 10 år voksede fra 3 tl mere end 45 medarbejdere. 1 En ansvarlg holdnng tl mljøet b V lægger afgørende vægt på det globale mljø og arbejdsmljøet for kunder og medarbejdere. SIKA Rengørng A/S har som målsætnng at skabe bæredygtg vækst, der er baseret på gensdg tlld forhold tl kunder, medarbejdere og leverandører samt en ansvarlg holdnng tl mljø og arbejdsmljø. V lægger således afgørende vægt på det globale mljø og arbejdsmljøet for kunder og medarbejdere, hvlket er formuleret denne offcelle Mljøpoltk for SIKA Rengørng A/S. Mljøpoltkken redegør specfkt for vore holdnnger, målsætnnger og realserede tltag forhold tl mljøet, nklusv brugen af kem, metodk samt langsgtet mljøplanlægnng. Mljøpoltkken vl løbende blve revderet takt med ndførelsen af ny mljøskånsom kem og metodk samt opnåelse af delmål forhold tl vores langsgtede mljøplanlægnng. På bagsden kan du læse nærmere om de servces, hvormed SIKA Rengørng A/S skaber tlfredshed og værd hos vore kunder. Indholdsfortegnelse Mljøpoltk Introdukton Afsnt 1 Indholdsfortegnelse Afsnt 2 Nye mljøbesparende tltag Afsnt 3 Global mljøhandlngsplan for SIKA Rengørng A/S Afsnt 4 SIKA Rengørng A/S og arbejdsmljøet Afsnt 5 Mljøhensyn og brugen af kem Afsnt 6 Mljøhensyn og metodk Afsnt 7 Langsgtet mljøplanlægnng Afsnt 8 Mange forskellge servces på ét sted Afsnt 9 Referencer, som v er stolte af Afsnt 10 2 Datablade / produktnformatoner på alle kemkaler, som anvendes af SIKA Rengørng A/S, kan rekvreres ved henvendelse tl vort kontor på telefon

3 3 Nye, mljøbesparende tltag SIKA Rengørng A/S har mplementeret den nye ech 2 0 teknolog, som gør det mulgt at rengøre større gulvarealer helt uden brug af kemkaler. Teknologen er baseret på anvendelsen af en gulvvaskemaskne, som tlsættes almndelgt, rent vand. Masknen lter vandet og tlsætter en svag elektrsk spændng, som frembrnger postve og negatve vandmolekyler, der straks angrber snavs og smuds. Derefter suges vandet op masknen og gulvet er fuldstændg rent helt uden brug af kem og med et væsentlgt reduceret forbrug (op tl 70%) af vand. Læs mere om ech 2 0 teknolog på 4 Global mljøhandlngsplan for SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S har besluttet, at alt arbejde vores organsaton skal udgøre den mndst mulge belastnng på det globale mljø og desuden frembyde det bedst mulge arbejdsmljø for de servcemedarbejdere, som skal udføre rengørngsopgaverne samt de lokalebrugere, som efterfølgende færdes lokalerne. V har derfor udarbejdet en klart defneret mljøhandlngsplan, der er beskrevet følgende punkter: Gennem grundg nstrukton og uddannelse, vl v tlvejebrnge den nødvendge forståelse for mljøforhold. 1. SIKA Rengørng A/S vl være kendt som en vrksomhed, der tllægger mljøet afgørende vægt og samarbejde med vore leverandører tl stadghed ndtager en markedsledende poston udvklngen af nye metoder for at reducere mljøbelastnngen. 2. Alle processer, som har ndflydelse på mljøet, vl være underlagt proaktv styrng og reaktv kontrol mhp. at opnå mnmal mljøbelastnng. 3. V vl tl stadghed ndsamle nformaton om arbejdsmljøet og det globale mljø, som påvrkes af vort arbejde, og handle med den største ansvarlghed på baggrund af denne nformaton. 4. Moderne teknolog ndtager en fremtrædende rolle alle processer, da det er vores overbevsnng, at teknolog er en væsentlg postv faktor ved nedbrngelse af mljøbelastnngen. 5. Gennem grundg nstrukton og uddannelse, vl v tlvejebrnge den nødvendge forståelse for mljøforhold hos alle vore medarbejdere, således at de nddrager mljøhensyn deres daglge arbejde uanset deres placerng organsatonen.

4 V vl forholde os krtsk tl vores håndterng af mljøet en uophørlg stræben efter at nedbrnge de faktorer, som gør at v belaster mljøet. 6. V vl lægge særlg vægt på, at alle ndkøb sker under hensyn tl mljøet, hvlket pålægger vore prmærleverandører at føre en ansvarlg mljøpoltk og om mulgt være certfceret overensstemmelse hermed. 7. Ingen produkter, som er omfattet af Arbejdstlsynets seneste KRAN-lste (Kræftfremkaldende, herunder stoffer klassfceret som R40, R45 og R49, Reproduktonstokssk, herunder stoffer som R42, R60, R61, R62, R63 og 64, Allergfremkaldende, herunder stoffer som R42 og R43 samt Neurotoksske stoffer), vl blve anvendt. 8. V vl bevare en postv og åben dalog tl alle offentlge nstanser, kunder, myndgheder og andre, som ønsker at medvrke tl at optmere mljøhensyn. 9. Overdoserng som er én af de væsentlgste faktorer ved rengørngsvrksomheders mljøbelastnng skal elmneres ved grundg nstrukton og efterkontrol form af leveranceopfølgnng fra vort lager. 10. Antallet af forskellge rengørngsmdler skal gennem ndvduel komplekstet reduceres tl et mnmum og de anvendte mdler skal være uden unødvendge farvestoffer, parfume og konserverngsmdler. Endvdere skal rengørngsmdler være så ph-neutrale som mulgt og være uden organske klor-forbndelser, EDTA og NTA. 11. Emballage skal være nedbrydelgt og v går nd for genbrug, hvor det er praktsk mulgt, sær forhold tl materaler, som løbende forbruges vrksomheden. 12. V vl altd forholde os krtsk tl vores håndterng af mljøet en uophørlg stræben efter at nedbrnge eller elmnere de faktorer, som medfører, at v belaster mljøet. Ingen déer må forblve uafprøvede, når det drejer sg om at mnmere belastnngen af mljøet. 13. SIKA Rengørng A/S og arbejdsmljøet Som beskrevet på sde 3, tllægger SIKA Rengørng A/S et godt arbejdsmljø afgørende værd, hvlket kommer tl udtryk følgende entydge holdnnger tl arbejdsmljøet vores vrksomhed: 5 V skal ansætte, fastholde og udvkle et kvalfceret personale, som kan mødekomme branchens krav. V er vores arbejdsmljøpoltk bevdste om, at gode og loyale medarbejdere yder det engagement hverdagen, som både v og vore kunder har brug for.

5 Vrksomhedens ledelse skal bevare en flad og gennemsgtg organsaton, som mulggør en åben og ærlg dalog mellem ledelse og medarbejdere. Hver enkelt medarbejder skal have mulghed for at fungere selvstændgt og udvkle sn kompetence. Alle medarbejdere skal nden for de naturlge rammer, som fastsættes af hensyn tl kundeaftaler, mljø og kvaltetskrav have ndflydelse på deres egen arbejdsstuaton. Alle personalemæssge sager og udfordrnger skal vdest mulgt omfang løses straks og altd under hensyn tl prncpperne den ndgåede overenskomst. Den lovplgtge APV skal udarbejdes på alle arbejdspladser senest 14 dage efter opstart af en ny opgave og skal derefter ajourføres én gang årlg. Der er SIKA Rengørng A/S fuldstændg lgestllng, uanset køn, race, relgon, alder eller kulturel baggrund. V tllægger arbejdsmljø og sygdomsforebyggende foranstaltnnger stor vægt, herunder elmnerng af EGA (Ensdgt Gentaget Arbejde), bl.a. ved altd at ndkøbe ergonomsk korrekte rengørngsremeder og uddanne medarbejderne brugen af skånsomme bevægelser under arbejdets udførelse. 6Mljøhensyn og brugen af kem Det er ndlysende, at enhver brug af kemkaler belaster naturen, men en bevdst ndsats kan mnmere denne belastnng, hvlket også væsentlg grad kommer både vore egne medarbejdere og de medarbejdere, som færdes lokalerne, tl gode. Hver enkelt medarbejder skal have mulghed for at fungere selvstændgt og udvkle sn kompetence. SIKA Rengørng A/S har derfor besluttet fortrnsvs at anvende kemkaler tl rengørng og andet arbejde, som: 1. Er certfcerede overensstemmelse med det uvldge, nordske mljømærke Svanen. 2. Er så komplekse, at det kan ndgå samarbejde med højst 2-3 andre kemkaler, da v ønsker at begrænse antallet af forskellge kemkaler. 3. Kan anvendes uden brug af varmt vand. 4. Er produceret af leverandører, der har formuleret og efterlever en mljømæssgt ansvarlg produktonsprocedure, som er certfceret overensstemmelse med en offcelt anerkendt mljøstandard, eksempelvs ISO 9000, ISO 14001, EMAS eller anden anerkendt standard.

6 4. Er så ph-neutrale som mulgt. 5. Er uden organske klorforbndelser, parfume eller unødge tlsætnngsstoffer. Vort forbrug af kem, emballage og remeder overvåges nøje for at skre, at der kke overdoseres / overforbruges. Intet salg må gennemføres ved at gå på komproms med mljø og arbejdsmljø. Mljøhensyn og metodk SIKA Rengørng A/S anvender på alle nveauer sn organsaton udelukkende arbejdsmetodk, som er udvklet med henblk på at reducere mljøbelastnngen ved vort arbejde og dermed skabe bedre arbejdsmljø for vore medarbejdere samt reducere belastnngen af det globale mljø. V har valgt at opdele ndsatsen på tre nveauer vrksomheden: 1) Admnstraton og ledelse, 2) Indkøb og salg samt 3) Drft. Nveau 1: Admnstraton og ledelse På det admnstratve og ledelsesmæssge nveau omfatter mljøskånsom metodk bl.a.: 1. Anvendelse af moderne teknolog alle processer, hvor dette er mulgt. 2. Uddannelse af alle medarbejdere, som fremmer ansvarsfølelsen overfor globalt mljø og arbejdsmljø. 3. At mnmere anvendelsen af papr ved at benytte emal og anden elektronsk kommunkaton. 4. Gennem en vedvarende, daglg ndsats samt ntern uddannelse og nstrukton at præge hele organsatonen tl et ansvarsfuldt mljømæssgt engagement. Nveau 2: Indkøb / salg 7 Vores ndkøbs- og salgsorgansaton lægger alle processer afgørende vægt på mljøet, herunder ved at: 1. Alle ndkøb skal foregå på en mljømæssg ansvarlg måde, og skånsomme produkter skal foretrækkes. 2. Indkøbsorgansatonen skal skre, at der tlvejebrnges den størst mulge harmon mellem mljøhensyn, kvaltet og økonom. 3. Salgsafdelngen skal tllægge globalt mljø og arbejdsmljø afgørende vægt ved udarbejdelse af tlbud, som er overensstemmelse med vrksomhedens overordnede retnngslnjer for rmelge og realstske kvadratmeterydelser for vore medarbejdere. 4. Intet salg må gennemføres ved at gå på komproms med hensyn tl mljø og arbejdsmljø.

7 Nveau 3: Drft Såvel nspektører som servcemedarbejdere drftsafdelngen skal udvse generel stor mljømæssg agtpågvenhed, bl.a. ved at: 1. Efterleve vrksomhedens overordnede mljøpoltk og gennem nstrukton og uddannelse følge de vedtagne retnngslnjer vedrørende metodk. 2. Vælge metoder, der konsekvent udgør den mndste mljøbelastnng. 3. Tl stadghed revurdere bestående metodk og tlvejebrnge tlstrækkelg beslutnngsnformaton tl vrksomhedens ledelse, som vl agere på baggrund heraf. 4. Vse vllghed og engagement ved afprøvnng af ny metodk eller remeder, som kan være mljøbesparende. 8 Langsgtet mljøplanlægnng I overensstemmelse med den overordnede mljøhandlngsplan for SIKA Rengørng A/S (jfr. sde 3) har v defneret en række langsgtede planer, som udgør grundlaget for vort fremtdge mljøarbejde. Dsse langsgtede planer skal søges gennemført så hurtgt som det er mulgt, nden for de menneskelge og teknologske rammer, som v er afhængge af. Det mljømæssge engagement blandt alle medarbejdere organsatonen skal tl stadghed styrkes gennem uddannelse og nstrukton. Den langsgtede mljøplanlægnng SIKA Rengørng A/S omfatter bl.a.: 1. At det mljømæssge engagement blandt alle medarbejdere organsatonen tl stadghed skal styrkes gennem uddannelse og nstrukton med særlg fokus på globalt mljø og arbejdsmljø. 2. At alle kemkaler, som ndeholder potentelt mljøskadelge stoffer, skal mnmeres eller helt elmneres samarbejde med vore kemleverandører. 3. At forbruget af fosfater, kompleksbndere og tensder skal mnmeres mest mulgt. 4. At det generelle forbrug af kem skal nedbrnges under overordnede hensyn tl det aftalte kvaltetsnveau. 5. At vort forbrug af brændstof skal mnmeres mest mulgt ved ndkøb af brændstofbesparende bler og ratonelle kørselsruter. 6. At v skal fortsætte vores markedsafdæknng mhp. altd at arbejde med den mest mljøskånsomme kem samt udvklng af mljøskånsom metodk samarbejde med vore leverandører. Overordnet ansvar for gennemførelse af alle mljøtltag påhvler ledelsen hos SIKA Rengørng A/S.

8 SIKA Rengørng A/S tlbyder en omfattende palet af mange forskellge servce, samlet på et sted, herunder bl.a.: 9 Mange forskellge servces på ét sted Daglg rengørng af offentlge nsttutoner og prvate vrksomheder Vnduespolerng abonnement eller som ad-hoc Skadeservce og vand/fugtbekæmpelse Tæpperensnng med nyeste metoder Rengørng af IT-udstyr, telefoner mv. Rengørng af skurvogne og pavlloner Rengørng af prvate hjem, herunder som Frt Valgs leverandør tl dn kommune eller Hjemmeservce Vask og rens af lnned, gardner, måtter etc. Byggepladsservce Rengørng, grovrydnng, arbejdsmandsopgaver, skadeservce, skkerheds- og specalopgaver samt rejseglder 10 Kreatv PUR-løsnnger tl gulve - Gulvrenoverng Referencer, som v er stolte af SIKA Rengørng A/S har Danmarks bedste kunder, der stller store krav tl os og det er v glade for. Blandt vore kunder, fnder De bl.a.: Kyndby Værket (Energ E2) Jakon A/S SuperBest Frederkssund Kommune Holbæk Kommune Toyota (Era Bler A/S) Hoffmann Aegs Meda Dagl Brugsen, 3 stk. Super Brugsen Solbakkevej 16, Dalby 3630 Jægersprs Telefon Telefax

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere