Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding"

Transkript

1 Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013

2 3 Forord Optimér mployr brandingn til din målgrupp kymr int mployr branding Forord YA s først rapport om studijobs og mployr branding sættr kus på, hvad man skal gør som virksomhd, hvis man r på jagt ftr talntr fra univrsittr og hanlshøjskolr. Til rskl fra andr mployr branding unrsøglsr kusrr YA på stu mns sturr, og på studijobs i studitin, rvirr i stt r fastansættlsr ftr uddannlsn. Rapportn givr stb r først gang indsigt i, hvad stu tænkr og planlæggr spill allr tidligt i studit og på, hvordan stu kan påvirks kst mployr branding Forfattr Jacob Torp Wintr Etnografr Tanja Kathln Monk, Pil Bir & Juli Hrrik grafisk tilrttlæggls Sara lisa Engborg og flytt rs opfattls af karrirvalg og rtrukn frmtidig arbjdsgivr. D flst virksomhr kusrr rs mployr branding indsats på sidstårs-stu llr færdiguddann, mn rsarchn visr, at stu kan påvirks mgt tidligt i studit og at virksomhr, som sættr ind tidligr, kan bygg t stærkr mployr brand.

3 4 Forord Hos Oticon arbjr vi stratgisk md vors mployr branding. I n sammnhæng r Rapportn fra YA t solidt gnnmarbjt og handlingsorintrt datagrundlag, som kan hjælp os md at rstå sturs adfærd og bhov ndnu bdr. Konklusion i rapportn r bå inspir og kusrr på at skab bå kort- og langsigt rsultatr r vors talnt piplin. Mikal Thorborg, Rcruitmnt Spcialist hos Oticon Hos Quartz+Co r n kst og n int mployr branding i højsæt. Vi skal lv af vors mdarbjr, så vi gør alt r at tiltkk og fasthol rigtig talntr fra univrsitt. Drr r YA s rapport normt værdifuld. Dn givr ny prspktivr og konkrt rslag til rbdringr af ns mployr branding stratgii. Samtidig udrdrr n vantænkningn. Jns Friis Møllr Engagmnt Partnr, Quartz+Co Hos Plsnr r tiltkning og fastholls af talntful jurastu t stratgisk mgt indsatsområ. Vi invstrr rr mang rssourcr i bå vors rkruttrings indsats, mn også i vdligholls og udvikling af vors vn til at skab n attraktiv arbjds plads. Md rapportn fra YA, r vi blvt bkftt i mang af vors antaglsr om stus holdningr og adfærd samtidig md, at vi har fåt ny inspiration, r kan hjælp os i rkruttringn. Vi finr særligt, at rapportns sgmntring af stu r ny og spænn. Anrs Friis, Partnr, Plsnr God mployr branding handlr om at kn sin styrkr som arbjdsplads og kommunikr m klart og tyligt. Mn t handlr i lig så høj grad om at kn sin målgruppr, så man kan difftir sin kommunikation bdst muligt i rhold til rs bhov og ønskr. Som nn rapport også konklurr, så r tilpasning af budskab nmlig nøgln til n virknings fuld indsats. Marktingmdarbj r måsk mr intrssrt i virksomhns brand og succs, mns ingniø hllr vil hør om konkrt faglig udrdringr. For os, r arbjr profssionlt md mployr branding, r t rr n fst, når nogn gør sig n uljlighd at lav t solidt stykk analysarbj r at afdækk potntill mdarbjrs bhov og ønskr. Og t r lig pcis, hvad nn rapport r. Indsigt r lig til at anvn. Og jg vil faktisk vov n påstand, at fir arktypr sagtns kan ovrførs på mr rfa mdarbjr. Kristoffr Kj, kommunikations rådgivr, RlationsPopl 5 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu Virksomhr branr sig r snt ovr r stu jagtn skal indls allr tidligt i studitin I mang år r r blvt skrvt rapport ftr rapport om, hvor stu g vil arbj, når studi r afsluttt. Dr r t bar r snt at sætt ind md sin mployr branding, visr YA s analysr, r på t tidspunkt har mang stu r længst gjort op md sig slv, hvor g vil arbj. Hos Bdsn brugr vi g studimd hjælpr. Udovr at vær go og billig kstra hænr i hvrdagn, r t også n invstring i frmtin fra vors si, da mang af m snr indgår i vors managmnt train program. Rapportn fra YA har givt os t skud inspiration og mgt konkrt action points på, hvordan vi kan rbdr indsatsn ovr r vors studimdhjælpr. Christian Ellgaard, Managing Dirctor, Sophus Bdsn A/S

4 6 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu Hvordan tiltkkr man stu mns sidr på skolbænkn? Kun nogl få frmsyn virksomhr har rkndt, at kampn om dygtig stu skal start mgt tidligr, og rignnm får i dag t rspring, som gør t vanskligt r andr at komm ind i kampn. Hvordan brugr man sin mployr branding og rkruttringsbudgttr rigtigt, så stu - mns læsr - bgynr at ovrvj éns virksomhd som frmtidig arbjdsgivr? Bgg spørgsmål sættr YA kus på md nn rapport, som visr, at flst virksomhr skal nytænk rs mployr branding stratgi ovrr stu, hvis skal kunn tiltkk talnt frmovr. Fokusér på mployr branding aktivittr r skabr mst værdi Før krisn mått virksomhr kæmp r at få stus opmærksomhd. Målt var t samm r all; bliv mployr of choic. Målt r i dag t samm, og talnt r stadig svær at tiltkk, mn r r blvt skrut nd r kstravagant aktivittr. Dr r færr skitur, ovrdådig middag, match racs mm. Mang har bnyttt krisn til at rducr budgtt, og klassikr som karrirmssr og virksomhdspsntationr r r mang i dag vigtigst markds føringskanalr. Rapportn hjælpr virksom hr til at få mst ud af mployr branding rssourc og still skarpt på aktivittr, som kan placr m som mployr of choic og bygg n talnt piplin. Er social mdir umagn værd? Især inn r snst år, r r kommt to ny - gratis - mployr branding værktøjr i værktøjskassn. Mang virksomhr flirtr md m. Enklt satsr ligfrm mployr branding stratgin på m. Linkdin og Facbook. Mn skal man ovrhovt brug m? Rapportn givr virksomhr indblik i stus holdningr og adfærd til social mdir som karrirplatrm. Studijobs r ikk tags alvorligt skabr ngativ mployr branding Et ant tma rapportn tagr op r stu, r allr r i arbj i jrs virksomhd. I mang virksomhr r mployr branding og n daglig md arbjrplj adskilt. Sådan bur t ikk vær. D stu, r hvr ug arbjr timr om ugn, r n af virksomhns væsntligst mployr branding kanalr. Stu i studijobs sprr kndskabt til virksomhn i rs ntværk, og ntværks ffktn r kraftig. Rapportn rtællr jr, hvordan I sikrr, at stu går ud og rtællr go historir om jrs virksomhd. Sørg r at difftir mployr branding stratgin afhængigt af, hvm I jagr Stu r ikk bar stu. Dt r r alt r mang virksomhr, r tror. Rsultat: mployr branding stratgin rammr ikk plt, talnt piplinn rblivr halvtom og krign om talntr tabs ovr tid. D dygtigst virksomhr inn r mployr branding vd, at man skal tilgå rskllig high-prrmrs rsklligt, da rs rvntningr, drømm og adfærd adskillr sig markant. Få hr i rapportn t unikt indblik i, hvordan fir rskllig sgmntr stillr rskllig krav til jr som arbjrgivr, r ønskr at tiltkk m til jrs talnt piplin. God læslyst! 7 Indhold Forord... 3 Virksomhr branr sig r snt ovr r stu... 5 Fokusér på mployr branding aktivittr r skabr mst værdi Er social mdir umagn værd? Studijobs r ikk tags alvorligt skabr ngativ mployr branding Sørg r at difftir mployr branding stratgin afhængigt af, hvm I jagr Excutiv summary... 9 Virksomhr håndtrr stu udifftirt og spilr indsatsn! 9 Vlkommn til stu Hovdkonklusion stu svar på spørgskmat 10 DTU, KU, CBS og Århus Univrsitt udgør +75% af all bsvarlsr 11 Ovrvægt af top-prrmrs 12 Stu r ikk bar stu Hovdkonklusion 13 To standardiz or not to standardiz 13 Diffttir, difftir, difftir 18 Få mst ud af mployr branding budgttt Hovdkonklusion 19 Ntværk dur karrircntr dur ikk 20 Karrirmssr r r halvln af stu 20 Evnts r også r halvln af stu 21 Stu har ikk karrirhattn på, når r på Facbook 26 Halvln r på Linkdin, mn få brugr t til ant nd t onlin CV 30 Find jrs målgrupp og få konkrt anbfalingr 32

5 8 9 Excutiv summary Excutiv summary Indhold Studijobopslag r t mployr branding værktøj...34 Hovdkonklusion 34 Dt vigtigst i t godt studijobopslag r jrs krav til n stu og hns arbjdsopgavr 35 Sådan fjlr man md jobopslagt 38 IT profilr og tung ingniørr kvr særlig hnsyn i studijobopslag 39 Jobopslagt skal især sid lig i skabt ovr r kymr 44 Sådan blivr I mployr of choic r stu...46 Hovdkonklusion 46 D stus krav til ramm r stor, mn ikk uovrkommlig 48 Ansvar handlr r stu om at bliv lyttt til 50 Flksibilitt btyr især færr timr op til ksaminr 53 Ramm kan giv jr t rspring ovr r kymr og stb 56 Ntværk sfakto r stor blandt stu...58 Hovdkonklusion 58 Stu md rlvant rfaring llr ntværk lytts r mr til sir kogt nd til n mol Virksomhr håndtrr stu udifftirt og spilr indsatsn! Stu r ikk bar stu. D r rskllig og kvr rskllig indsatsr og stratgir. Vors rsarch visr imidlrtid, at flst virksom hr har én unuancrt mployr branding stratgi ovrr stu virksomh difftirr ftr uddannlssrtning, og bhandlr f.ks. all polit-stu ns, all CBS stu ns, tc. Drmd spilr virksom h rssourcr på inffktiv tiltag n ffktiv mployr branding stratgi skal vær mr nuancrt, og difftiring skal ikk sk på basis af uddannlssrtningr, mn på basis af n gruppring af stu i rhold til, hvordan tænkr og agrr i rlation til karrirvalg. Få t unikt indblik i, hvordan rskllig sgmntr af stu tænkr og agrr, hvad stillr af krav og hvordan man får m til at s jr som mployr of choic. Dn go nyhd mgt kan optimrs hurtigt. Dog handlr t om t lang, sj og stratgisk vlovrvj tk, r i sidst n vil sikr, at I vinr i krign om talnt. Hmmlighn liggr i samspillt mllm n kst og n int mployr branding. Mang virksomhr har stratgir r n kst l (som kørr på automatpilot), og mgt få på n int (n hvor man stbr ftr at skab ambassadørr i stu, r r ansat i dag). Rapportn dykkr nd i bgg tmar, og afdækks gnnm brill på fir sgmntr, vi har intificrt. Danmarks bdst studiarbjdsplads st Tilfældig tilgang til karri 65% 5% 5% 5 r vi 3 rr d 15% Studijob Planlagt tilgang til karri Studijobbt 8 Om YoungAcamics...68 d r ym n Etnografr kravl unr hun på stu Sådan blv spørgskmat til Studi b Sådan r rapportn blvt til...66 Fir sgmntr, r kvr vidt rskllig stratgir r k Lidt om mton bag kåringn Sådan brugt vi NPS Kåring 2012 / 2013 i Sp jobopslag ll markting

6 10 11 Vlkommn til stu Vlkommn til stu Vlkommn til stu DTU, KU, CBS og Århus Univrsitt udgør +75% af all bsvarlsr KU har lvrt 26% af all kompltt svar. især talnt 3% ITU 4% Aalborg Univrsitt I tt afsnit givr vi dig nøgn facts på, hvor mang r har svart på spørgskmat og stus mografi. 1% Danmarks Dsignskol 16% Aarhus Univrsitt Hovdkonklusion kompltt bsvarlsr fra hl lant og all uddannlsr 26% 7% KU SDU 24% af all kompltt svar kommr fra stu md ovr 9,5 i gnnmsnit 5% 13% RUC DTU stu svar på spørgskmat stu fra lants univrsittr og hanlshøjskolr gnnmført unrsøglsn i prion 01/10/ /11/2012. Analys og konklusion i rapportn r ulukkn basrt på 10 kompltt bsvarlsr. 25% 85% CBS af bsvarls var 10 kompltt (2.618) Halvln af sva kommr fra kandidat stu Lidt ovr halvln r mænd 51% 49% Kandidatr i alt Bachlor i alt 55% 45% Mand Kvin

7 12 13 Vlkommn til stu stu r ikk bar stu Ovrvægt af top-prrmrs Ovr 5 af all kompltt svar kommr fra stu, r liggr ovr midl i karaktrgnnmsnit. Hl 24% af all kompltt svar kommr fra topstu, r har ovr 9,5 i gnnmsnit. 38% 31% 8,1-9,5 6,1-8,0 Stu r ikk bar stu Alt r mang af top-1000 virksomhr, vi mør i vors hvrdag, angribr stu unuancrt og udifftirt. All cand.polit r bhandls ns, all CBS stu bhandls ns, tc. Dt r imidlrtid n farlig stratgi. I tt afsnit sættr vi kus på fir sgmntr, r r blandt stu. 24% af rsponnt har ovr 9,5 i gnnmsnit 1 Hovdkonklusion 7% 24% Unr 6,0 Dr fins fir markant rskllig sgmntr blandt stu, r kvr rskllig mployr branding stratgir r at tiltkk 2 Sgmnt finrs ud fra tilgangn til karri ftr studi og prioritringn af studi vs. studijob Ovr 9,5 To standardiz or not to standardiz Not to standardiz r t rigtig svar. Lad vær md at rsøg at tiltkk stus opmærksomhd på n og samm må. Dr r nmlig stor rskll mllm stu. Sandhn r imidlrtid, at mang virksomhr angribr stu ns, hvad nd jagr n cand.mrc.fir stu, n softwar-ingniør fra DTU llr n polit r. Antaglsn r nmlig, at stu gnrlt st r ns. Dt r imidlrtid rkrt og farligt. Er standardisring ns stratgi risikrr man at smi budgttr væk og ndnu vær tab talntkrign.

8 14 15 stu r ikk bar stu stu r ikk bar stu st r S k n r Når takkr ja til t studijob, r t ikk prstign i arbjdspladsn, mn arbjts indhold, r drivr m. D SKAL kunn s t match mllm rs faglighd, og opgavr skal sid md. l Studijob st Dnn grupp af stu r drvt af lyst frmr CV. Hvis tingn ikk harmonrr md rs faglighd og intrssr, vil sig pænt nj tak. Dt r hvad nd, r r tal om t rlvant studijob, t vnt llr nogt hlt trdj. r d l pi D kymr tagr t hl lidt, som t kommr. Dn afslapp indstilling hængr sammn md n norm slvtillid omkring gn vnr, og n rtælling dagligt blivr mødt af fra profssorr og uddannlssstr får at vi, at r udvalgt. Drømm jobbt skal rr nok lan, når tin r. n rr r Dt r også rr, at rtkkr bøg frmr t studirlvant job. Hr har n rstilling om, at skal gå på kompromis. Planlagt tilgang til karri Tilfældig tilgang til karri vi ir Fokus r kymr r på rs faglig komptncr. D læsr, t gør, rdi studit unrbyggr rs intrss, r typisk r blvt dyrkt, allr før studit r blvt påbgyndt. b k r m y Ovrvægt af stu md tknisk baggrund Studit og stus faglighd r i cntrum. Frmtin r uvis, mn kymr vd, at n nok skal bliv god og lys. rv Studi Dn ann aks finrs vd, hvordan stu prioritrr tin. Dr r stu, r hllr vill invstr n tim i bøg og studi nd studijobbt. Parrr man diss aksr, får man fir sgmntr. r ym På n ann si r r stu, r ikk vd, hvad t hl skal n md. Studit r r m (særligt t af sgmnt) n lgplads. D kymr b Dr r fir sgmntr af stu Når man gravr i data, dukkr fir markant rskllig sgmntr op på tværs af studirtningr. Dr r gruppn af stu, r fra dag t har haft n plan. Studit r blot t midl til at åbn dø til muligh og drømmns v. Sp il l Studit r drømmstudit og studijobs r lig kompromis Et studijob skal harmonr md rs faglighd

9 16 17 stu r ikk bar stu stu r ikk bar stu Sp il k n r st Ovrvægt af stu på finansill uddannlsr / HA IB Karri r t spil, hvor andr spillr skal slås. Våbnt r CV t, r skal optimrs md mst rlvant aktivittr. l Sat på spidsn, så r mang af rvirr ndt på rs uddannls, rdi far llr mor læst t samm, n bdst vnin går på uddannlsn, llr man skull jo vælg nogt. D går md andr ord ikk nødvndigvis på uddannlsn, rdi n nøj r blvt udvalgt som én ud af mang mulighr. rv rv r ir r ym Ovrvægt af stu fra JURA / HA ALMEN / HUMBAS / SAMBAS Hvad skal jg? Hvad syns jg r sjovt? Hvorr læsr jg t, jg gør? D rvirr vd ikk, hvad t hl skal n md. Spill n st ir r b r ym b k D rvirr r En spillr har målt r øj: drømmjobbt som konsulnt, bankr llr nogt hlt trdj. Alt hvad spill gør i løbt af studit, handlr om at finpuds CV t, så t stillr hn bdr nd nabon. Når t kommr til studit, så r t, mn ikk t vigtigst. Indsatsn afstmms såls ftr, at go karaktrr sikrs, mn rfra brugs tin på studijobbt, frivillig aktivittr, udvksling mm. Dt kan også vær rr, at rvirr hllr vil brug tid på studijobbt frmr studit. Dt kan vær, at nøgln til frmtin liggr r? Sp il l CV t skal optimrs og modstan slås Forsklln mllm rvirr og kymr r, at studit r drømmstudit r kymr. For rvirr r rs igangvæ uddannls mr t rsultat af ufra kommn faktorr, r gjor, at ndt md at læs, t gør. Diffttir, difftir, difftir st Eftr hvrt kapitl stillr vi skarpt på, hvordan hvr af sgmnt hlt konkrt kan tiltkks inn r tr ovrordn tmar. rv ir r n Ovrvægt af stu fra økonomisk uddannlsr Plann r lagt og nøgln til frmtin r go karaktrr ikk studijobbt. D r svær at rykk, mn skarp, drvn og ambitiøs. Rapportn kiggr på tr ovrordn tmar, som stratgisk skal vægts rsklligt afhængigt af, hvm man som virksomhd ønskr at fyl i sin talnt piplin. r Stb jagr én ting go karaktrr. Studijobbt r, mn t må ikk ovrskygg studi. Drudovr skal studijobbt på n llr ann må bring stb tættr på frmtids drømmn. il l Stbr karaktrr før alt ant Prioritring af indsatsområr Studi d r ym 3 st b Er r kstra ovrskud, invstrs t i bøg. D fm år på skolbænkn skal rsultr i drømmjobbt, r sidst mang år har vært n lysn lstj r stb. Sp k r ym b k Stb Dr r altså stor rskll mllm stu. Dt vigtigst budskab r rr: difftir mployr branding stratgin i rhold til, hvm du vil hav i talnt piplinn. Tilfældig tilgang til karri 65% 5% 5% 5 n d r r 3 rr Studijobbt 8 vi Planlagt tilgang til karri 15% Studijob i Sp jobopslag ll markting

10 19 Få mst ud af mployr branding budgttt VÅGN OP! Kom tidligt ind i kampn om talnt. Lad ikk nabon tag talntr, r tilhørr jr. D go stu kvr t langt sjt tk. Startr I r snt, må I nøjs md rvirr. Få mst ud af mployr branding budgttt I kristir vnr virksomhr tilbag til kndt rdskabr i mployr branding værktøjskassn karrirmss og virksomhdsvnts. Dsværr r tilgangn mang str sam procdur as last yar. Få idér til, hvordan næst mss og vnt kan ffktivisrs, så talnt får øj på jr. Så r r social mdir, r lokkr md mang brugr og lav opstartsomkostningr. Som afsnittt visr, r imidlrtid ikk un udrdringr. Lær hr at navigr. 1 2 Stu vil IKKE kun mø jrs HR mdarbjr på karrirmss llr til jrs vnts Hovdkonklusion Vd virksomhdspsntationr og rdrag (som r rtrukn vnts), vil stu udrdrs og hav tid til at ntværk md jrs mdarbjr og andr stu 3 Facbook r t tvæggt sværd, hvor man som virksomhd skal t varsomt, hvis man kastr sig ud i at brug t til mployr branding 4 Mgt få stu brugr Linkdin aktivt

11 20 21 Få mst ud af mployr branding budgttt Få mst ud af mployr branding budgttt D stu stillr stor krav til, hvordan n virksomhd bør agr på n karrirmss. Ntværk dur karrircntr dur ikk 32% af stu brugr ntværk til at få vin om virksomhrs aktivittr. På n annplads kommr jobsits (univrsitts gn og øvrig), som 26% brugr. 76% af stu r nig llr mgt nig i, at virksomhr skal mdbring konkrt jobopslag En intrssant point r i rhold univrsitts karrircntr. Mang virksomhr brugr m til at promovr jobs og vnts. Stu brugr m bar ikk. Hl 72% af stu r unig llr mgt unig i, at kun HR ansatt skal ltag 55% af stu i unrsøglsn har bsøgt n llr flr karrir mssr 86% r nig llr mgt nig i, at virksomhr skal still md mdarbjr på rskllig nivaur. Særligt nyuddann 76% r nig llr mgt nig i, at skal vær tilst på mssn Hvor får du vin om virksomhr, karrirmulighr og studijobs fra? Studikammratr Vnnr Jobsin på univrsittts hjmmsi Jobsits Virksomhrs gn hjmmsir Facbook Famili Evnts r også r halvln af stu LinkdIn Virksomhdsvnts dækkr alt lig fra cas comptitions, rdrag, virksomhdspsntationr mm. Dt r imidlrtid ikk all stu, r ltagr på diss vnts. Unr halvln har prioritrt t i løbt af studi. Karrircntr Avisr 0 % 2 % 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% 18% Få styr på rmålt md mssn og kommunikr t klart og tyligt Karrirmssr r r halvln af stu Har du nognsin ltagt i vnts arrangrt af n virksomhd (f.ks. n psntation, n middag llr nogt hlt trdj)? Hr holr stu øj md spænn vnts 27% af stu finr in om jrs vnts på univrsitts hjmmsi. På n tæt ann plads kommr vnnr, som 25% brugr som primær kanal. Hvad r rmålt md mssn? Er t at bran dit firma, llr r t at rtkruttr. Entn llr, llr også skal firmat vær klar til bgg ting. Dr r ikk nogt værr nd at spørg om karrir og så vd prsonn ingnting (llr værr, givr rkrt inrmationr). Så tænkr man, at t firma r lidt til grin. Bachlor, HA IB, CBS 53% 47% Nj Ja

12 23 Få mst ud af mployr branding budgttt HR-mdarbjr r oft dårlig til at rklar t jobs indhold, og t r (oft) frustr at snakk md m. Hvor har du hørt om vnts fra, som du har ltagt i? Univrsittts hjmmsi Vnnr Facbook Virksomhns gn hjmmsi Karrircntrt LinkdIn Avisr 0 % 5 % 1 15% 25% 3 Fordrag og virksomhdspsntationr r mst populær vnts Flst stu har ltagt vd n virksomhdspsntation (28%) og / llr t rdrag md t fagligt tma (27%). Hvilk(n) typ af vnts har du ltagt i? Virksomhdspsntation Fordrag om fagligt mn Kandidat, Elktro, DTU Socialt vnt (f.ks. n middag) Tningssssionr (jobopslag, CV, psntationstknik mm.) Cas comptition / procsspil arrangrt af virksomhn Cas-løsningsdag 0 % 5 % 1 15% 25% 3 Som md karrirmssr r kravn til vnts høj Hnholdsvis 83% og 58% syns t r llr mgt, at man kan ntværk md virksomhn og andr stu på t vnt 7 syns t r llr mgt, at virksomh stillr md ansatt på rskllig nivaur 57% syns t r llr mgt, at blivr fagligt udrdrt 41% syns t r llr mgt, at t r r n snævr målgrupp (f.ks. kun jurastu) Giv stu mulighn r at vis rs dygtighd frm

13 24 Få mst ud af mployr branding budgttt Følr man sig udvalgt Hvad skal virksomhn gør r at giv dig t godt indtryk i rbinls md vntt? mgt Jg skal bliv fagligt udrdrt Hvrkn llr Evntt r r n snævr målgrupp (f.ks. kun jurastu) Mindr Evntt r kun r ltagr, som virksomhn har udvalgt(f.ks. kun jurastu) Ikk vd ikk (til vntt), r r 1 ) størr chanc r at man kommr og virklig tagr sig sammn til at ntwork, da man vd Evntt r kortr nd to timr at tt vil kunn hav t Still md ansatt md på rskllig nivaur bnficial outcom og Muliggør at man kan ntværk md stu 2 ) giv n mr slvtillid. Muliggør at man kan ntværk md ansatt i virksomhn Kandidat, Intational Businss & Politics, CBS Tilla at jg tagr n vn md 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

14 26 27 Få mst ud af mployr branding budgttt Stu har ikk karrirhattn på, når r på Facbook Min facbook profil r 99,5% til privat brug Få mst ud af mployr branding budgttt 99% af all stu r på Facbook. Dt r rr klart, at Facbook r t tma i mang virksomhrs HR aflingr, når mployr branding stratgin skal læggs. Dog skal man vær bvidst om barrirr, r r. Tr man vd sin af, givr t ikk bar n rids, mn rimod n stor bul i imagt. Hvis vi kiggr på data, så r t unr 33% af stu, r følgr virksomhr, r intrssr i at arbj r i frmtin. Drudovr r r kun 14% af stu, r kommunikrr md virksomhr via rs Facbook sir. Til trods r stus mangln ngagmnt i og intrss r virksomhr på Facbook, så r rvntningn, at virksomhr r aktiv, hvis har n profil. D stu sr ikk Fb som t std at mø virksomhr, mn samtidig stillr stor krav Dt r t ksmpl på, at indsatsn r stor, mn værdin potntilt lav. Kandidat, Applid Economics & Financ, CBS Jg har aldrig ovrvjt at tænk facbook og arbj / karrir sammn. Ikk rdi t r rkrt, tilhørr bar to rskllig vr. Kandidat, økonomi, KU Jg følr, at firmar Hvad r dit rhold til Facbook, når t kommr til virksomhr, studijobs og karrir? mgt nig virksomhr må g kontakt mig via facbook nig Facbook r kun r mig og min vnnr - ikk t std r virksomhr jg godt kunn tænk mig at arbj r Hvrkn llr unig på facbook r hlt malplacrt, og r kun nogt, jg vil syns om, hvis t var t llr ant sjovt, jg vill følg t sjovt Jg følgr virksomhr, jg godt kunn tænk mig at arbj r mgt unig program på P3, Natholt llr lignn. Ellrs r virksomhr bar nogt, r skal hol sig til LinkdIn. vd ikk Virksomhr, r har n si, skal vær aktiv Bachlor, IT & Kommunikationstknologi, DTU Jg kommunikrr md virksomhr via rs si 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

15 28 Få mst ud af mployr branding budgttt Når virksomhr r aktiv, skal strømmn af updats vær vlovrvjt. Hvis ikk skmmr man stu væk. Hold r guds skyld strømmn af updats på t minimum da llrs virkr inttsign. Bachlor, Produktion & Konstruktion, DTU Virksomhr skal vær aktiv nig, mn skal vær aktiv på n bhrskt må, un alt r mang postr f.ks. Kandidat, Mdivinskab, KU Ca. af stu r nig llr mgt nig i, at virksomhr g må kontakt m. Dog r t n hårfin balanc. Top-prrmr brugr Facbook ndnu mindr Billt blivr mindr positivt, når man zoomr ind på stu, r har ovr 9,5 i gnnmsnit. Kun 29% følgr virksomhr r intrssr i og kun 13% af top-prrm kommunikrr md virksomhr via rs facbook si. Mang vil g kontakts, mn tænk jr godt om Hvis n virksomhd kontakt mig via facbook, vill jg tro t var n jok. Kandidat, civilingniør, DTU

16 30 31 Få mst ud af mployr branding budgttt Halvln r på Linkdin, mn få brugr t til ant nd t onlin CV 54% af lants stu har n Linkdin-profil. Få mst ud af mployr branding budgttt For hovdpartn af stu, r Linkdin t std, man ksponrr sit CV. 46% 54% Nj Ja Hvad r dit rhold til Linkdin? Dt r til at udstill mit CV Har du n Linkdin profil? Mgt nig Enig Kun halvln af m, r har n Linkdin-profil mnr, at Linkdin skabr værdi mns man læsr. Hvrkn llr Unig Mgt unig Vd ikk 0 % Jg har fra flr hørt, at t mst r anvnligt r prsonr md n tablrt karrir, rr har jg ikk lagt mgt nrgi i min profil. Bachlor, HA Psyk, CBS 1 3 Dn mangln værdiskabls r stu, kan hæng sammn md støjn og n opfatt irrlvans. Frmragn må r virksomhr at kontakt mig. Kandidat, Dsign & Innovation, DTU Mang jobopslag r alt r irrlvant. Som stu får jg f.ks. jobopslag omkring dirktør positionr i kndt firmar, som slt ikk passr til mig. Drr brugr jg aldrig værktøjt til at fin job. Bachlor, HA IB, CBS LinkdIn r til, når jg r færdig md at læs Mgt nig Enig Hvrkn llr Unig Mgt unig Vd ikk En l af stu på Linkdin brugr t til at følg gruppr (55%) samt følg virksomhr (5). D færrst r imidlrtid aktiv. 63% r unig llr mgt unig i, at r aktiv i grupp og 72% r unig llr mgt unig i, at skrivr updats på Linkdin. Dog lar t til, at mang stu, r intrssrt i og accptrr, at virksomhr proaktivt kontaktr m via Linkdin. Hvad r dit rhold til Linkdin? 0 % 5 72% D flst stu postr ikk på LinkdIn

17 32 33 Få mst ud af mployr branding budgttt Find jrs målgrupp og få konkrt anbfalingr k n vi r Sp il l k n rr d Sp il l Som md stb, skal r arbjs md at skab n ny og bdr vision (llr bkft n, hvis man r n udvalgt). Visionn skal handl om work hard-play hard, da mang af m i dag aspirrr mod at bliv konsulntr llr bankr. Dog r r flr og flr af m, r ikk længr gir arbj 100 timr om ugn som tidligr, så t r måsk nærmr work and play hard Spill vil g oplv ksklusivitt, så gør mgt ud af udvælglssprocssn til jrs vnts Skab t fyrtåsvnt, som all talr om. Nogn virksomhr har md succs skabt rs gn cas comptition, ksklusiv middag r top 5% på udvalgt uddannlsr, samarbjr md andr virksomhr, hvor man rjsr til udlant osv. Pointn r, at man skal skab EVENTET, som skillr sig ud og sættr jr på landkortt r r rr st b vi r m y vi r Vis divrsitt i jrs mdarbjr, så n rvirr kan s, at hun også kan pass ind hos jr Spill Næstn all virksomhr går ftr top 1 af stu. Hovdpartn af rvirr tilhørr ikk nn grupp, mn har stadig mgt at bidrag md. Udnyt rr at all andr talr til top 1 og vis, at I r rummlig og accptrr, at man r praktikr og ikk tortikr Brug vnts til at positionr jr som thought lars inn r jrs flt og tag stb md på n fagligt udrd rjs på diss vnts, hvor blivr flyttt i rs opfattls af, hvad I lavr Giv og I skal få. Udbyd f.ks. kursr, r hjælpr stb i rhold til studit og t at få bdr karaktrr (xclkursus, cas-løsning, t fagligt tma osv.) st b r m y ll Vær ksplicit omkring n faglighd i rpsntrr. Dn kymr skal kunn s sig slv arbj md t, I arbjr md Sæt nyuddann mgt aktivt i spil på mssr, vd vnts og på jrs social mdi sir. D kymr lr ftr spjlbillr Tænk i os mod m (m, r r mployr of choic i dag). Sæt t g klart op, så stb kan vurr rl og ulmpr Spild ikk tin md social vnts som middag Vær stratgisk omkring at udnytt stu I har ansat i dag D rvirr i Sp n d r d rr Sørg r at hol tonn prsonlig i jrs kommunikation. D kymr blivr ikk imponrt ovr corporat languag tværtimod k r rr r n vi Få sat jrs mdarbjr i spil, som kymr kan komm til at mø i t job k st b r m y Hvis ikk I r mployr of choic i dag, så skab billt af n bdr frmtid hos jr. Italsæt hvordan n stbr får t bdr hos jr Brug stb r r ansat i dag til at agr rollmollr D kymr st r m y r YA anbfalingr Stb Sgmnt YA anbfalingr b Visionn skal ændrs hos stb og spill, mns kymr skal føl tryghd og faglighd Markting-indsatsn ovr r stb og spill handlr om at skab n ny og bdr vision r frmtin (llr bkft n, hvis man r så hldig at vær rs mployr of choic). Ovr r stb skal man i højr grad kommunikr til gænglighd, faglighd, tryghd, rståls og at man har mdarbjr, r r mnnskr pcis som kymr slv. Sgmnt d Sp il l Brug snbolds-stratgin. Få fat i én af spill og gør ham til brand-ambassador. Spillr vil g vær sammn md andr spillr, så find jrs ambassadør og stå på skuld af hn samt sørg r at giv hn fri tøjlr til at bran jrs virksomhd

18 34 35 Studiopslag r t mployr branding værktøj Studijobopslag r t mployr branding værktøj BRUG DET RIGTIGT Studiopslag r t mployr branding værktøj Dt vigtigst i t godt studijobopslag r jrs krav til n stu og hns arbjdsopgavr D to vigtigst paramtr at få klart bskrvt i studijobopslagt r hvilk krav, r r til n stu, r at hun kan lykks i jobbt samt indholt af arbjdsopgav. Hvad r at oplys om i t jobopslag? Virksomhns rvntningr til mig Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk All virksomhr rvntr målrtt ansøgningr og tilpass CV r fra stu til opslå studijobs. Alligvl copy/pastr slv 0 % Klar bskrivls af arbjdsopgavr fra tidligr studijobopslag og lavr blot mindr justringr. Studijobs Mgt og studijobopslagt r imidlrtid vigtig rdskabr i bstbls på Vigtigt at tiltkk talntr. Få rr t zoom på jobopslagt og find ud af, hvad Hvrkn llr stu rvntr. Drudovr får I som sigvinst vors afdækning Mindr af, hvorr t r så svært at fang IT og ingniør-profilr md jobopslagt. Ikk Vd ikk 0 % Vær ksplicit om arbjdsopgavr og rvntningr til stu i rhold til studijobbt 1 Tæt rftr følgr oplysningr om timtallt pr ug, oplysningr om n kontaktprson, at I klart skrivr, hvordan I givr stu flksibilitt i jobbt samt frmtidsmuligh i virksomhn. Stu r allrgisk ovr r flosklr, så skær m væk Hovdkonklusion Jobopslag må g vær lang, så læng r pcis Tknisk profilr kvr hlt særlig hnsyn, hvis man skal tkk m ud af rs sikr og trygg studigruppr

19 36 Studiopslag r t mployr branding værktøj Hvad r at oplys om i t jobopslag? Dfinition af timtal pr ug Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % Oplysningr om n kontaktprson Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % 1 Indikation af flksibilitt i jobbt Mgt Vigtigt Hvrkn llr Mindr Ikk Vd ikk 0 % 1 Bskrivls af karrir muligh Dt r mgt vigtigr Mgt r mig, hvad jg lærr Vigtigt (i studijobbt), og hvad Hvrkn llr virksom hns vision Mindr r hvad vil? Ikk Vd ikk 0 % Ins pir ati on Dt btyr md andr ord, at n klassisk om os tkst, at opslagt r kort og n kort introduktion til n nærmst chf r mindr vigtig rhold r stu. Kandidat, Tknologibasrt rrtningsudvikling, SDU

20 38 39 Studiopslag r t mployr branding værktøj Studiopslag r t mployr branding værktøj Cut th BS Ud af kommntar kan man læs, at mang stu r ttt af flosklr og tomm ord, når t kommr til studijobopslagn. Hr r t par ksmplr på, hvad sigr. Jobopslag skal ikk lov guld og grønn skov, mn skal bskriv arbjdsopgav klart og pcist. Kandidat, Statskundskab, AAU ANNONCE F orvntning til n Studijob md kus på rapportring, analysr og økonomi stu r uklar. Er du klar til at indgå i n dynamisk konsulnt nhd, hvor højt tmpo og mang spænn opgavr kntgnr n omskiftlig hvrdag? Har du lyst til at prøv din tori af i praksis? Så har du nu mulighd r at søg t udrd rapportring, analysr stuntrjob i Danmarks størst danskbasr Jg savnr gnrlt jobopslag, r r udarbjt otligt. Dvs. at flst skrivr nogt md mang bol i luftn og tam og slvstændighd. Kandidat, Jobbt handlr om «-virksomhd. Ikk sædvanlig tillægsord, som motivrt, udadvndt og bla bla.. Bachlor Jura, KU konsulntr, arkitktr, konsulntr og salg. I t tæt samarbj lvrr rådgivning og implmntring af procssr og it-infrastruktur ylsr til t privat og offntlig Danmark. ANNONCE A rbjdsopgav r Programmørstu s hr: Job md frmtidsmulighr ikk klart finrt D færrst stu md intrss r økonomi og analysr har rfaring Holr man ikk tungn lig i munn får man ikk rigtig ansøgr Offic, økonomi og kommunikationsrfaring Du r vd at afslutt dit bachlor studi og har n klar ambition om ftr sommrfrin, at start på dit kandidatstudi md kus på økonomi og finansiring og rmontlig fra CBS. Dt r uklart, hvad «, Købnhavn Hvis du læsr på DTU, DIKU llr n lignn uddannlssinstitution og har apptit på t udrd studijob, så læs vir. «Vi søgr n ambitiøs og slvstændig programmørstu til vors afling. Dt r ikk afgø hvilkt smstr du r på, mn r du skarp, ambitiøs og lskr at tag ansvar og bliv tagt sriøst, så r t dig vi vil hav md på holt. ««r «og blandt lants størst «cntr. Vi udviklr og implmntrr «til Om n lang kk virksomhr. Vors afling i Købnhavn r spcialisrt i økonomistyringsløsningr og wbshops til tailhandln. Blandt vor kunr r Løgismos, Plaza, Maxizoo, Inspiration, Sportigan, Sadolin Farvland samt mang flr. «Du vil komm til at indgå i vors udviklingsafling, som bstår af to tams på i alt 9 programmørr rlt på to lokationr. Som ansat vil du komm til, at arbj md rsklligart opgavr r vors kunr, og vil i høj grad slv vær md til, at pg din kunkontakt, dit ansvar, din spcialisring og virudvikling. Vi har primært dansk kunr, som srvicrs af vors købnhavnsk afling «og vors udviklingscntr på. Dt r rr, at du kan kommunikr mundtligt og skriftligt på bå dansk og nglsk. rvntning r til n stu M an kan ikk s timtallt Dr r ikk nogn kontakt prson vd spørgsmål Dr står ikk nogt om vntull frmtids mulighr Dr står ikk nogt om flksibilitt i jobbt IT profilr og tung ingniørr kvr særlig hnsyn i studijobopslag Vors oplvls, når vi talr md lants størst virksomhr, r, at har rlativt lt vd at bsætt studijobs md t kommrcilt llr t økonomisk / finansilt sigt. D tknisk profilr rimod r n hlt ann snak. Dt først afsnit handlr om virksomhn, som ikk r t vigtigst r stu D samm udrdringr oplv vi slv, da vi start YA. Vi kunn ikk fin llr motivr tknisk dg og pigr. Vi satt os rr som mål, at vi skull knækk nødn. I tt afsnit får I vors indsigtr psntrt såls, at I lttr kan få fing i hlt rigtig nørr (mnt i n kærligst rstand). Om dig Du har grundlæggn databasrståls og rfaring md programmring i t llr flr sprog. Dt r, at du r åbn, har god analytisk sans og har gå på mod og r god til at lær nyt, da kommunikationsrfaring. md kommunikation. Som stuntrmdarbjr ltagr du i arbjt md aflingns økonomisk styring sammn md konsulntchfn, rssourckoordinator og andr nøgl prsonr, såls at all i aflingn kan følg n økonomisk udvikling hn ovr årt. Sådan fjlr man md jobopslagt ann ovrskrift står r, at man skal hav Rapportring, analysr og økonomisk opfølgning Vi r n konsulntrrtning, som bskæftigr 50 ansatt rlt på managmnt «Kommunikation, RUC og økonomi, mn i «har sit gt programmringssprog. Du skal kunn arbj såvl slvstændigt som i tams og vær i stand til at sætt dig ind i ny problmstillingr og tilgn dig ny vin på kort tid. Arbjdstin r ca. 15 timr om ugn, dog r vi mgt flksibl i ksamnsprior.

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere