Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN"

Transkript

1 Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find vj i uddannlssjungln. Få ovrblik ovr ny uddannlsr Studivjldrns bdst råd jp.dk opdatrt døgnt rundt

2 2 Studiguid Ny uddannlsr 2012 FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 NOTER Så mgt må du tjn vd sidn af SU Dr r n græns for, hvor mang png studrnd på n vidrgånd uddannls må tjn udn at skull btal SU tilbag. I 2012 har n studrnd på n vidrgånd uddannls, dr modtagr SU i all årts måndr, t fribløb på kr. før skat. Hvis n studrnd ikk modtagr SU i all årts måndr, stigr friløbt. Eksmplvis har n studrnd, dr afmldr sin SU i to måndr, t fribløb på kr. før skat. Du kan rgn dit gt fribløb ud på Flyt din studir til udlandt Hvis dr r nogt, studrnd og politikrn kan bliv nig om, så r dt, at flr dansk ung skal studr i udlandt. I 2008 vdtog politikrn n udlandsstipndiordning, dr har gjort dt nmmr at få sin udnlandsk uddannls finansirt. Og dt har givt rsultatr. Ovr d snst år har flr og flr dansk studrnd pakkt skolbøgrn nd i rjstaskn for at kryds grænsn til udnlandsk univrsittr. I 2010 tog studrnd ntn n dl af llr hl drs uddannls i udlandt. Dt var n stigning på 9 pct. i forhold til årt før. På hjmmsidn kan du find svar på d mang spørgsmål, dr llrs kan gør vjn fra id til handling tmmlig kringlt, når dt gældr n studirjs. Hvilk univrsittr passr til min uddannls? Hvordan kan jg få min SU md? Hvornår r dr ansøgningsfrist i lig præcis dt land, hvor jg godt kunn tænk mig at studr? Dt r blot t udsnit af d mang tvivlspørgsmål, som hjmmsidn givr t ltforståligt svar på. Dn studrnds frynsgodr Dit studikort givr dig adgang til n lang rækk af rabattr, dr kan hjælp til md at få økonomin til at hæng sammn. Landssammnslutningn af Handlsskollvr har md hjmmsidn samlt t ovrflødighdshorn af stdr fra hl landt, hvor studikortt sikrr t ndslag i prisn. Cafr, biografr, intrnt, cyklr og frisørr r blot nogl af hjmmsidns ndslagspunktr, mn dr finds også rabattr på mr kuriøs indkøb som massag og kældyr. STUDIEGUIDE Udgivr: Morgnavisn Jyllands-Postn Ansvarshavnd chfrdaktør: Jørn Mikklsn Produktion: MdiaMovrs ApS Kontakt: Forsidfoto: Irina Blousa På mang ny studir r dt n forudsætning, at man har nglskkundskabrn i ordn. Dt kan hav btydning, når man skal træff sit studivalg. Arkivfoto: Sofia Wrabr English, plas Dt skal vær intrnationalt, rhvrvsrttt og hlst forgå på nglsk. Dt r i hvrt fald tndnsn blandt d ny uddannlsr i NANA ELVING HANSEN Al undrvisning forgår på nglsk«. Sådan står dr i bskrivlsn af knap halvdln af 2012 s spritny uddannlsr. Dr r altså n tndns til, at udbuddt af uddannlsr blivr intrnationalisrt.»dt r t voldsomt forsøg på at intrnationalisr uddannlsrn. Dt r n fordl, at d studrnd kan formulr sig på dt fælls vidnskablig sprog, nglsk. I takt md globalisringn vil vi komm til at intragr mr og mr md rstn af vrdn, og hr r dt n utrolig styrk. Mn dt r også t voldsomt domæntab for dt dansk sprog,«sigr uddannlsshistorikr Jspr Eckhardt Larsn fra Institut for Uddannls og Pædagogik (DPU) vd Aarhus Univrsitt. Uddannlssforskr og profssor vd Aalborg Univrsitt, Pall Rasmussn, pgr på, at intrnationalisringn skylds, at uddannlsrn drømmr om flr intrnational studrnd.»dr r gnrlt n tndns til, at uddannlssstdrn grn vil tiltrækk intrnational studrnd. Dr har på sin vis vært t undrslæb i hvrt fald på d samfundsvidnskablig og humanistisk uddannlsr i forhold til at udbyd intrnational uddannlsr,«sigr han. Djøfisring ovr n brd kam En andn fællsnævnr for uddannlssudviklingn r ifølg Jspr Eckhardt Larsn, at dt r skt n djøficring af uddannlsrn. Dt har ikk som sådan nogt md fagforningn for juristr og økonomr, Djøf, at gør, mn btydr, at dr r kommt t økonomisk og politisk fokus.»mang af d ny uddannlsr har n rhvrvsrttt profil. Dt r n fordl, at man får rhvrvsrttd studrnd, mn samtidig gør dt også mangfoldighdn af studirn mindr,«sigr Jspr Eckhardt Larsn. Dagns uddannlsr skal altså udvikl rhvrvsrttd komptncr. Mn dt btydr også, at uddannlsr, som ikk r dirkt rhvrvsrttd, blivr skårt væk.

3 FREDAG DEN 10. FEBRUAR Åbnt Hus AABENTHUS.AAU.DK Aalborg Esbjrg Købnhavn 7. marts fb 6. marts

4 4 Studiguid Ny uddannlsr 2012 FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Hvrt år voksr dr ny grn md dugfrisk uddannlsr frm på dt dansk uddannlsstræ. Hr kan du s, hvilk ny uddannlssmulighdr 2012 bydr på. NANA ELVING HANSEN BY, BOLIG OG BO- SÆTNING GEOFYSIK OG RUMTEKNOLOGI SOFTWARE ENGI- NEERING SERVICE SYSTEM DESIGN NATURFORVALT- NING AMERIKANSKE STUDIER GLOBALT SY- STEMDESIGN Hr r boligforhold på samfundsnivau i cntrum, og du lærr alt om boligmarkd, boligpolitik og boligforhold samt rdskabr til at indsaml og analysr forsklligt statistisk matrial. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) Er du n rigtig rumnørd, kan du hr lær at udvikl tknologisk løsningr til at udforsk tilstand båd på jordn, mn også i rummt, f.ks. udforskning af sort hullr. Længd: Bachlor, 3 år (civilingniør), mulighd for at læs toårig kandidat i samm fag. Uddannlssstd: Danmarks Tknisk Univrsitt (DTU) Hvis dr r n it-opfindr gmt i dig, kan du hr lær at udvikl frmtidns softwarløsningr til f.ks. intrnttt, smartphons llr fly. Længd: Bachlor, 3 år (civilingniør), mulighd for at læs toårig kandidat i samm fag. Uddannlssstd: Syddansk Univrsitt (SDU) Vil du vær frmtidns ldr llr udviklr indn for tlkommunikation, mobiltlfoni, intrnt og brdbånd, kan du hr båd få d tknisk komptncr og lær om planlægning og ldls. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) Vil du båd tag hnsyn til natur, dyr og mnnskr, kan du hr lær ntop dt. Du blivr undrvist i mnr som biologi og økologi, mn får også indsigt i all rglr og lov på områdt. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Købnhavns Univrsitt (KU) Er du bidt af n gal amrikanr, kan du på dnn uddannls få vidn om amrikansk politik, histori, littratur, mdir og rhvrvsliv. Drudovr blivr du undrvist i amrikansk nglsk båd skriftligt og mundtligt. Længd: Bachlor, 3 år. Uddannlssstd: Syddansk Univrsitt (SDU) Lydr forrtningsudvikling af algbasrt frmstilling af Omga3-fdtsyrr spændnd? Så r dnn uddannls måsk nogt for dig, hvor du blandt andt får indsigt i systmanalys og forrtningsdannls. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) FOTONIK Hr lærr du, hvad man kan brug lys til vd at undrsøg, hvad dr skr, når lyst blivr sndt gnnm forskllig matrialr. Du kan blandt andt spcialisr dig indn for optisk kommunikation, snsorr llr lasr. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Danmarks Tknisk Univrsitt (DTU) NEUROSCIENCE OG NEUROIMA- GING Vd at kombinr tknisk vidnskab md natur- og sundhdsvidnskab lærr du hr, hvordan nrvsystmt fungrr lig fra molkylplant til dt anatomisk nivau. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Århus Univrsitt (AU) BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Vil du vær md til at form frmtidns byr, kan du hr lær om bærdygtig byudvikling. Dr r fokus på d udfordringr, byrn står ovr for i frmtidn i form af stignd bfolkningstilvækst, klimaændringr og rssourcforbrug. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) KOMMUNIKATION OG IT Er du båd vild md computr og kommunikation, kombinrr dnn uddannls datalogi og mdividnskab. Du får bl.a. kndskab til, hvordan it-systmr kan brugs til kommunikation mllm mnnskr. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Købnhavns Univrsitt (KU) WATER ENVIRON- MENT Er du n rigtig vandhund, kan du hr lær alt om bærdygtig anvndls og håndtring af jordklodns frskvandsrssourcr. Og så blivr du blandt andt undrvist i mnr som hydrologi og økotoksologi. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Købnhavns Univrsitt (KU) LEDELSE OG IN- FORMATIK I BYG- GERIET Er byggbranchn lig din kop t, kan du hr blandt andt lær om byggtknologi, organisring af byggprocssr, samfundskrav til byggrit og hvilkn roll informationstknologi kan spill i forhold hrtil. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) INTEGREREDE FØDEVARE- STUDIER Md n tværfaglig tilgang til fødvarsystmr, mad og måltidr lærr du hr at analysr madsystmr i for ksmpl ældrsktorn, børnhavr og skolr og får undrvisning i fag som folksundhd og gastronomi. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført. Uddannlssstd: Aalborg Univrsitt (AAU) MILJØRISIKO Hr kommr du til at arbjd md at vurdr miljørisici i forhold til potntilt skadlig tknologir og kmikalir, mn også i forbindls md naturkatastrofr som vulkanudbrud llr jordskælv. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Roskild Univrsitt (RUC) OFFENTLIG LE- DELSE OG SOCIAL UDVIKLING Er du intrssrt i vlfærdsudvikling i land som Kina og r klar på at drag drtil kan du på dnn uddannls få indsigt i udvikling af n vlfærdsstat båd i udvikld land og vækstland. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Bijing, Kina Copnhagn Businss School (CBS) GLOBAL SUNDHED Fra 2013 kan du på dnn uddannls lær om global problmstillingr i forhold til sygdom og sundhd. Du blivr blandt andt undrvist i global sundhdspolitik, sundhdssystmr og stratgir til at forbygg sygdom og frmm sundhd. Længd: 2 år ftr rlvant bachloruddannls r gnnmført, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Købnhavns Univrsitt (KU) MARKEDS- OG LEDELSESANTRO- POLOGI Vd at kombinr antropologi md vidn om blandt andt ldls og forbrug, får du indsigt i, hvordan markdr fungrr, og hvilk udfordringr dt givr for ldls af virksomhdr og offntlig organisationr. Længd: 3 år, al undrvisning r på nglsk. Uddannlssstd: Syddansk Univrsitt (SDU) Som ny studrnd kan man s frm til at læs n dl bøgr, hvoraf n stor dl r på nglsk. Foto: PR

5 FREDAG DEN 10. FEBRUAR Atmosfær, natur, oplvlsr, rgnskov, musik, hygglig cafér, landts mst modrn bio... mang studrnd bor og læsr i Randrs. Vi vntr på dig Randrs bydr på n rækk god uddannlsr. Dt r billigt at bo i dn historisk midtby. Og du kan nmt og hurtigt komm til vidrgånd uddannlsr i Århus og Ålborg. Vi vd at bliggnhd r alfa og omga, når du skal hav kort til cafér, god film i dn ny biograf, kultur- og tatroplvlsr (på Værkt), rytmisk musik på intim spillstdr, shows og fst. Vi har slvfølglig også god studifacilittr på bibliotkt, dr i øvrigt r hlt frmm i skon i brug af social mdir og mobilkommunikation. Og hvis du llrs kan ovrkomm dt, kan du sammn md studikammratr shopp, dyrk t væld af idrætsgrn også på litnivau, gå i Rgnskovn, kør på din mountainbik ud i bakkrn llr padl op af Gudnån. Klimavnlig Og så r dt t KLIMA vnligt valg at bo i Randrs. Vi brugr i dag undr halvdln af dt gnnmsnitlig CO2 udslip pr. borgr i Danmark og rdu crr CO2 udslippt md 75 procnt indn Hurtig transport til uni Måsk skal vi også nævn, at vi har massr af busafgang og tog til uddannlssinstitutionr i andr byr. Dt tagr for ksmpl 25 minuttr at komm til Århus. Dt r hurtigr at komm fra Randrs til Århus nd gnnm Århus. Læs om vors uddannlsr på: I Randrs kan du f.ks. læs til finansøkonom, pædagog, produktionstknolog, sygpljrsk, afspændingspædagog og optikr.

6 6 Studiguid Studivalg FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Som sælgr krævr dt, at man sættr sig ind i hvr nklt kunds ønskr. Arkivfoto: Eric Audras Mit studi mit valg Dt kan vær svært at find rundt i uddannlssjungln og vælg dn hlt rigtig vj. Vi har talt md fm vidt forskllig studrnd om drs vj ind i uddannlsn. NANA ELVING HANSEN SOCIOLOGEN:»DROP FORDOMMENE«21-årig Nishanthi Arumugasamy læsr sociologi på Syddansk Univrsitt i Esbjrg. Eftr gymnasit holdt Nishanthi Arumugasamy t sabbatår, hvor hun rjst til Australin. Dt var hr, hun fandt ud af, at hun vill læs sociologi.»jg har altid grn villt arbjd md mnnskr. Mn min drøm var og r stadig at gør n forskl for mang mnnskr og vær forkæmpr for mnnskrttighdr. Og på sociologi kan jg arbjd md ntop dt,«sigr Nishanthi Arumugasamy, dr har srilankansk røddr. Dn nu 21-årig sociologistudrnd r nåt til fjrd smstr af sin bachloruddannls. Hun drømmr om at arbjd md børnrttighdr for FN, og næst smstr har hun planr om at tag til Npal, Hawaii llr t hlt trdj land for at studr. Lig nu r hun dog godt i gang md studirn i Esbjrg.»Jg forstilld mig nogt mgt værr, fordi jg skull til Esbjrg. Jg havd trot, at jg skull studr i Aarhus llr Købnhavn. Mn dt har vært virklig positivt og hlt prfkt, båd fagligt og socialt. Vi r jo stort st all sammn tilflyttr, så vi r i samm båd,«sigr hun. Grib chancn Så slv om dt i startn var svært at vær langt væk fra vnnr og famili, gik dt hurtigt ovr.»først skoldag tænkt jg tit på at løb tilbag til mit kollgiværls. Mn sådan havd all dt jo. Dt har virklig skabt t fællsskab,«forklarr Nishanthi Arumugasamy, dr r vokst op i dn lill by Skals vd Viborg. Drfor r hnds bdst råd til kommnd studrnd, at man bar skal spring ud i dt:»man skal dropp d fordomm, man har. Hvis du virklig ønskr dn uddannls, så go for it. Lad vær md at tænk på, at Esbjrg måsk r udkantsdanmark, llr at du skal væk fra vnnr og familir. Tag chancn. Prioritringn skal jo ikk vær stdt, mn uddannlsn.«ud ovr t udlandsophold vd Nishanthi Arumugasamy også, hvad hun næst gang skal spring ud i på vjn mod FN. Og dt r n kandidat i sikkrhd og folkrt på Syddansk Univrsitt.,,Først skoldag tænkt jg tit på at løb tilbag til mit kollgiværls. Mn sådan havd all dt jo. Nishanthi Arumugasamy Sociologistudrnd KONTORELEVEN:»JEG ELSKER AT FÅ EN HANDEL I HUS«20-årig Mathias Kjærgaard r lv på rjsburaut FDM travl. I oktobr sidst år bgyndt Mathias Kjærgaard sin rjsburaukarrir, da han troppd op som ny lv på FDM travls kontor i Skiv. For ham handld studivalgt om at få lov til at brug sit købmandsgn.»jg har hl tidn vært mgt intrssrt i salg. Så dt var også dn primær årsag til, at jg valgt lvpladsn hos FDM travl. Mn dt blivr jo lidt mr spændnd, når man kan giv folk nogt, man slv r glad for jg lskr slv at rjs,«sigr Mathias Kjærgaard, dr har n hhx-uddannls bag sig. Han vidst, at dt skull vær salg, fordi han allrd havd snust til branchn.»jg har vært slvstændig vd sidn af handlsskoln, hvor jg drv to wbshops, som solgt autoudstyr. Jg har altid godt kunn lid at sælg og lskr at få n handl i hus,«sigr han. Mn slv om han vidst alt om salg af autoudstyr, var rjsbranchn fyldt md n mass udfordringr.»man skal ikk bar smid ting i n papkass og snd dt. Rjsr r mr individull produktr, hvor man hvr gang skal ind og book fly, find hotllr og så vidr dt r nogt, vi sammnstrikkr til hvr nklt kund. Så jg r virklig blvt positivt ovrraskt. Dr r massr af udfordringr, og dr r ikk én dag, hvor jg ikk lærr nogt nyt,«sigr Mathias Kjærgaard. Uddannlsn på rjsburaut har drfor mr nd lvt op til hans forvntningr og forstillingr.»jg blv kastt ud i dt og kom nærmst til at sælg fra dag ét. Så jg får lov til at lav mgt af dt samm som d uddannd. Dt r vildt spændnd! Og dt r jo sådan, man skal lær dt,«sigr han. Sæt dig godt ind i tingn Ntop udfordringrn i uddannlsn r afgørnd for Mathias Kjærgaard. Han har tidligr prøvt at start på n ldruddannls i n suprmarkdskæd, hvor han ikk følt, at udfordringrn slog til. Drfor rådr han ung, dr står ovr for at skull vælg studi, til at sætt sig godt ind i uddannlsn.»da jg bgyndt på dn andn uddannls, var jg nok ikk så godt oplyst. Dt var nogt hlt andt, nd jg havd rgnt md, så dt ndt md, at jg sprang fra,«sigr han og fortsættr:»man skal gå ftr nogt, man på forhånd rgnr md at intrssr sig for. Hvis dr ikk r så god oplysningr om dt, llr du r i tvivl, så spørg ind til dt. Man skal ikk bar tag nogt, fordi man r dsprat dt nyttr ikk nogt.«hvad frmtidn bringr, r ikk til at sig. Mn Mathias Kjærgaard håbr i hvrt fald, at han blivr n rn rjsksprt i løbt af sin lvtid.

7 FREDAG DEN 10. FEBRUAR LÆR AT LEDE MENS DU GØR DET BLIV OFFICER. ANSØG INDEN 15. MARTS Som officr har du altid t ansvar. Mn når dt blivr alvor, så skal du kunn mr nd at uddl ordrr. Du skal giv mnnskr vnn til at præstr på gn hånd og i fællsskab. Har du n studntrksamn, og r du klar til n andrlds ldruddannls? Tag officrststn på FORSVARETSUDDANNELSER.DK

8 8 Studiguid Studivalg FREDAG DEN 10. FEBRUAR årig Nishanthi Arumugasamy drømmr om at arbjd md mnnskrttighdr for FN. Arkivfoto: Bnjamin Girtt/AP Arbjdt i køkknt r krævnd, når man står op i timr, mn Josfin Amtorp lskr sust. Arkivfoto: Thomas Borbrg Som landmand har du massr af slvstændighd og skal løs mang forskllig opgavr. Dt har tiltrukkt Jpp Klug vd studit. Arkivfoto: Thomas Borbrg LANDMANDEN:»HER KAN JEG VÆRE MIN EGEN HERRE«20-årig Jpp Klug læsr til produktionsldr på Jordbrugts UddannlssCntr i Aarhus. Oprindligt drømt Jpp Klug om at bliv arkitkt llr ingniør. Mn så fandt han ud af, at dt var indn for landbrugt, at han vill gør karrir.»jg har altid klart mig okay i skoln, mn jg fandt ud af, at jg grn vill brug min hændr også. Og som landmand r du din gn hrr. Du bstmmr slv, hvordan tingn skal vær så på dn måd r du også arkitkt. Og fordi man hlst skal løs problmr og opgavr slv, kan man også båd vær lktrikr og kontorarbjdr,«sigr han. For bar n ug sidn blv han færdig som faglært landmand md spcial i plantproduktion og t tital i afgangskaraktr. Han r ntop startt på ovrbygningn som produktionsldr. Og slv om han hlt sikkrt følr, han r landt på dn hlt rtt hyld, mått han også sand, at virklighdn så lidt andrlds ud, nd han havd forstillt sig:»jg lært hurtigt, at især d gaml landmænd har drs gn bstmt mådr at gør tingn på. Og at dt r svært at vær ung i landbrugt. Mn d oplvlsr har til gngæld mdvirkt til, at jg nu læsr vidr. Jg vil rigtig grn vær md til at lav ændringr af båd ldlsn af landbrugt og holdningsmæssigt. Landbrugt r ikk længr bar én mand i gummistøvlr, dr siddr md sin trillbør.« hktar og får Alt i alt r Jpp Klug dog ovnud glad for landmandsuddannlsn.»dt har vært n kanon uddannls. Jg har bot på skoln, hvor dr r t hlt fantastisk sammnhold mllm lvrn,«sigr han. Og han har båd vært tr måndr i Australin og hjælp md at høst på t hktar stort landbrug md får og vært på studitur i Afrika. Mn skal han giv t godt råd til kommnd studrnd, r dt at gå ftr dt, man vil.»hvis man har mod på dt, skal man gør dt ligsom mig. Jg r nok lidt n stræbr, og jg vidst, hvad jg vill. Så jg gik dirkt fra folkskoln og fik n lærplads som landmand. Til gngæld kan dt også vær n god idé at tag gymnasit først da vi for ksmpl havd samfundsfag, kunn jg godt mærk, at d, dr havd gåt i gymnasit, havd fåt nogt md drfra, som jg lidt mangld,«fortællr han. For Jpp Klug r drømmn at få n stilling som produktionsldr og n dag også sit gt landbrug. Om fm måndr r han færdig md uddannlsn, og så vil han læs vidr til agrarøkonom.,,jg lskr sust, dr r i t køkkn, og dt tortisk omkring madn. Josfin Amtorp Kokklv KOKKEELEVEN:»MADKUNST I UDLANDET JEG ER HOOKED«Josfin Amtorp på 22 år r kokklv på rstaurantn Root 246 i Californin. Klokkn r syv i Californin, USA. 22-årig Josfin Amtorp skal først på arbjd klokkn 14.00, mn hun r ståt tidligt op for at fortæll om, hvorfor hun har valgt at vær kok.»jg havd n god vn, dr gik på Hotl- og Rstaurantskoln i Købnhavn. Og han tog al sin praktik udn for Danmark dt var jg normt fascinrt af. Dt vill jg også. Dt r jo fantastisk at kunn kombinr sit studi md sin rjslyst.«hun vidst dog først, at hun vill vær kok, da hun tog til informationsmød på skoln.»lærrn havd dn hr hård og dirkt attitud, og dt blv jg sgu tændt af,«sigr hun. Mn Josfin Amtorp har også madglad røddr.»jg kommr fra n famili, hvor jg r vant til at lav alt mad fra bundn lig fra at fang vors gn sild til karrysildn til at bag vors gt rugbrød.«i marts 2011 bgyndt hun på grundforløbt på Hotl- og Rstaurantskoln, og hrftr rjst hun til dn dansk grundlagt by Solvang i Californin for at tilbring sin praktik på rstaurantn Root 246. Og slv om dt r fysisk hårdt at stå op i timr om dagn, r Josfin Amtorp md gn ord hookd :»Jg lskr sust, dr r i t køkkn, og dt tortisk omkring madn. Jg kan godt lid d rglr, dr r. Hvis du går dittn, duttn, dattn md forskllig ingrdinsr, så skr dr nogt bstmt.«forbrdt til tændrn Hvrkn d mang timr på bnn llr dt kontant køkknsprog kommr bag på Josfin Amtorp. Hun forbrdt sig nmlig godt på kokkfagt, indn hun kastd sig ud i dt.»dt r ovrrasknd nok præcis, som jg havd forstillt mig dt llr faktisk r dt mindr slmt. Før jg startd, læst jg bogn Kitchn Confidntial (af Anthony Bourdain, rd.), som handlr om branchn st indfra. Og jg fik at vid af n vn, dr r kok, at dt passd rigtig godt på virklighdn. Så jg var så at sig forbrdt på dt værst,«sigr hun. Og dt md at vær forbrdt, mnr hun, r vigtigt, når man skal vælg studi.»jg tror, dt r vigtigt at tag ud til mang forskllig åbnt hus-arrangmntr, introaftnr og bsøgsdag, hvor du kan følg undrvisningn. Og så handlr dt også om at tag t valg og så giv dt valg n chanc,«sigr hun. Josfin Amtorp kun har vært i kokkfagt t halvt år. På rstaurantn i Californin håbr hun at lær dt gastronomisk håndværk til fuld, så hun kan bliv n gastronomisk kunstnr.

9 FREDAG DEN 10. FEBRUAR Wagawaga.dk HAR DU TALENTET? Dr r ingn ltt gnvj til vors uddannlsr. Dt krævr talnt at indløs adgangsbillttn. Blønningn for at møv sig gnnm nåløjt r til gngæld stor. Dit talnt forfins, og du udviklr dn tæft, dr gør dig i stand til at kskvr fra først dag på arbjdsmarkdt. Hos os lærr du kunstn at kunn! På Danmarks Mdi- og Journalisthøjskol kan du læs følgnd uddannlsr: Købnhavn: Intraktivt Dsign Mdiproduktion og Ldls TV- og Mditilrttlæggls Aarhus: Journalist Tilmld dig Åbnt Hus llr informationsmød og læs om uddannlsrn på dmjx.dk KUNSTEN AT KUNNE DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXX OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXX

10 10 Studiguid Studivalg FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Lystn til at udvikl frmtidns rhvrvsliv r drivkraftn for Knnth Vrmø. Arkivfoto: Mauritius BUSINESSMANDEN:»JEG UDVIKLER FREMTIDENS ERHVERVSLIV«24-årig Knnth Vrmø læsr HA Almn på Aarhus Univrsitt. Knnth Vrmøs intrss for businss opstod, da han læst virksomhdsøkonomi og afsætning på Svndborg Erhvrvsskol. Drfor valgt han at læs HA Almn på Århus Univrsitt.»Udn at dt på nogn måd skal lyd arrogant, så r dt n smul fancy. Mnt på dn måd, at man r hands on og får n fornmmls af, at man r md til at udvikl rhvrvslivt. Dt r mga spændnd,«sigr han. Knnth Vrmø r dog også vild md dsign, så da han ftr handlsskoln og t sabbatår md backpacking i Asin og militærtjnst skull vælg, var han splittt mllm at gå dsign- llr businssvjn. Mn han har ikk fortrudt sit valg.»dt var dt, min intrssr lænd sig mst imod. Md dt hr studi kunn jg ikk vælg forkrt. For dr r så mang forskllig mulighdr for at spcialisr sig på kandidatn i alt fra bærdygtighd til aktianalys. Og jg har lært så mgt, som jg kan brug frmovr båd fagligt og om mig slv,«lydr dt fra Knnth Vrmø. Bunkvis af ksaminr styrkd Dt først år gik dog ikk hlt så lt, som han havd forstillt sig.»dt først års tid var rigtig hårdt at komm ignnm. Så i bgyndlsn skull jg lig stramm mig an. Mn så kom dt ligsom af sig slv. Og slv om dt kan virk hårdt, at jg i løbt af d hr tr år har vært til omkring 30 ksaminr, har d rfaringr virklig styrkt mig.«dn hård opstart btydr ikk, at han vil fraråd kommnd studrnd at tag t sabbatår. Tværtimod.»Dt r nogt af dt bdst, jg har gjort i mit liv. Du skal hav md i din ovrvjlsr, at hvis du går dirkt vidr fra gymnasit, har du først mulighd for at hold paus ftr bachlorn llr kandidatn. Mn dr står du jo og skal ud i rhvrvslivt. Så hvis du har lyst til at rjs, r dt hlt klart dt rtt tidspunkt,«sigr han. Ifølg ham r dt vigtigr at vælg rigtigt, frm for at forhast sig og kast sig hovdløst ud i t vidrgånd studi.»dt r rimlig vigtigt at vælg rigtigt først gang. På grund af trdjgangsrgln kan du kun brug dit ksamnsgnnmsnit til to studir. Så snak md studivjldrn og tag til åbnt husarrangmntr, hvor du kan tal md folk, dr vd nogt om uddannlsn,«sigr han. Knnth Vrmø har dog ikk sluppt dsignintrssn hlt. Når han til sommr har aflvrt sin bachloropgav, ovrvjr han nmlig at læs n dsignorintrt kandidat på SDU frm for dn planlagt HA-ovrbygning i markdsføring. NEXT STOP SINGAPORE? Intrnational, travl og afvkslnd hvrdag md sprog, rjsr og vrdnshandl Som Shipping Train får du opbyggt t ntværk af prsonlig kontaktr i hl vrdn. Dt sættr dig i stand til at løs n næstn hvilkn som hlst opgav, f.ks. at skaff t skib, dr kan fragt tons vjsalt fra Chil til Danmark llr bstill brændstof for 1 million dollars til skibt, så dt kan nå sin næst dstination. Du får n grundig introduktion til shipping i båd tori og praksis og blivr n aktiv mdspillr lig fra dag ét. Samtidig læsr du HD på CBS og får løn undrvjs. Eftr dn 2-årig uddannls blivr du typisk tilbudt n stilling på t af vors kontorr i udlandt i nogl år, indn du vndr tilbag til hovdkontort i Hllrup. Du kommr til at oplv vrdnshandln fra forrst rækk. S film link til ansøgning Shipping Train n karrir i NORDEN og rstn af vrdn. Dampskibsslskabt NORDEN A/S, Strandvjn 52, 2900 Hllrup Dampskibsslskabt NORDEN A/S r t børsnotrt intrnationalt rdri grundlagt i Vi transportrr lastr til søs ovr hl vrdn og r n af Danmarks 30 størst virksomhdr målt på aktiomsætning. I alt bskæftigr vi 1050 mdarbjdr på vors kontorr og skib.

11 FREDAG DEN 10. FEBRUAR UNDERVISNING NÅR DU HAR TID & LYST FJERNUNDERVISNING HOS VUC.NU GIVER DIG FRIHED TIL AT STARTE DIN UDDANNELSE, NÅR DET PASSER DIG Hvis du drømmr om at bliv pædagog, socialrådgivr, politi- llr fængslsbtjnt, så har vi færdigpakkd hf-forløb til dig Vi har også mang andr mulighdr. Stop op og vælg mllm: 2-årigt hf Hf nkltfag Almn voksnuddannls som nkltfag AF, Almn Forbrdlssksamn, givr adgang til 2-årigt hf FVU, Grundlæggnd læsning og rgning Ordblindundrvisning S mr og tilmld dig på llr ring til n vjldr på /

12 12 Studiguid Guid til studilivt FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Sådan ovrlvr du som studrnd På kryds og tværs af all slags uddannlsr og univrsittr r dr n ting, som studrnd har til fælls: En stram økonomi. Dt kan frmstå umuligt at få indtægtr og udgiftr til at hæng sammn, mn dt hjælpr, hvis man vd, hvad man gør. Vi har samlt n rækk tips, dr kan hjælp dn studrnd på rtt vj. ANDERS ENGBJERG VINDERSLEV E

13 FREDAG DEN 10. FEBRUAR EUX Studntrhu og svndbrv i ét hug På AARHUS TECH kan du uddann dig til tømrr, murr, struktør, lktrikr, datatknikr llr lktronikfagtknikr - og tag n studntrksamn samtidig. Læs mr om uddannlsrn på aarhustch.dk/ux aarhustch.dk

14 14 Studiguid Guid til studilivt FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 HVAD MED BØGERNE? Studitidns først stor udfordring r håndtringn af bogindkøb. Titlrn r ksotisk og kan hlt sikkrt ikk finds i n almindlig boghandl. Univrsittt har slv n boghandl, mn kan dt btal sig at køb bøgrn dr? Hvis ikk, skal man så køb bøgrn ovr nttt llr brugt fra nogl ældr studrnd? Vi har spurgt tr univrsittsstudrnd fra tr forskllig univrsittr, hvilk rfaringr d har gjort sig md bogindkøb: Sign Christiansn, studrr molkylær biomdicin på Købnhavns Univrsitt, 2. smstr»på først smstr købt jg min bøgr hos Acadmic Books, dr r univrsittts gn boghandl. Dt r langt fra dt billigst std at køb sin bøgr, mn jg var lidt snt ud, så jg valgt dn nmmst løsning. Hvis jg skull gå ftr prisn, vill jg køb min bøgr på n hjmmsid som pnsum.dk. Hr kan man køb brugt bøgr af andr studrnd.«maria Nyborg, studrr prformanc dsign og kommunikation på RUC, 8. smstr»på RUC r dr nogl intrn mailsystmr, hvor studrnd kan lav opslag og vidrsælg drs brugt bøgr. Dt r rt smart, for på dn måd kan man køb brugt bøgr af andr studrnd, og samtidig vidrsælg sin gn, når man ikk skal brug dm længr. Hvis jg skull start på n uddannls nu, vill jg undrsøg, om univrsittt har intrn mailsystmr. Hvis ikk, så vill jg køb bøgrn ovr nttt, hvor d r n smul billigr nd hos skolns boghandlr.«danil Bak Faccini, studrr Økonomi på Aarhus Univrsitt, 6. smstr»jg har købt all min bøgr hos Økonomisk Bogformidling, dr arbjdr sammn md univrsittt og har all d bøgr, jg skal brug. Dt r n nonprofit organisation, og prisrn r ikk spcilt høj, mn jg har ikk undrsøgt, om man kan få bøgrn billigr t andt std. Umiddlbart vil jg råd andr studrnd til at køb drs bøgr hos Økonomisk Bogformidling. Drs bogpakkr r n virklig nm løsning, og d har altid d bøgr, man har brug for.«overlevelsesguide PÅ SU Ann Lhmann Erichsn r forbrugrøkonom hos Norda. Hun har blandt andt undrsøgt studrnds mulighdr for at bvar n sund økonomi, når intt mr nd SU n tjkkr ind på konton. Hr givr hun fm råd til, hvordan studitidns økonomisk trængslr kan ovrvinds på dn mst fornuftig måd: 1.»Hlt grundlæggnd må dn studrnd sørg for at hav t godt ovrblik ovr sin udgiftr og indtægtr. Drfor må man lægg t budgt. Dt vigtigst lmnt i budgttt vil for n prson på n SU vær husljn. Dt r dn størst fast udgift, og jo billigr man bor, jo mr sandsynligt r dt, at SU n kan rækk.d flst kollgiværlsr kostr imllm og kr. om måndn. Hvis man vil hav to værlsr, blivr ljn højr. Nogl studrnd kan få boligstøtt, mn dt krævr, at man opfyldr viss btinglsr. Hvis man bor på t kollgiværls, hvor man dlr køkkn og bad md andr, kan man ikk få støtt.«2.»ud ovr husljn skal dn studrnd sørg for at bgræns all andr fast udgiftr. Tlfonabonnmntr og intrnt skal btals hvr månd. Dn studrnd skal altid vær opmærksom på prisn og sørg for at brug sin studntrrabat så mgt som ovrhovdt muligt. Man kan altid spørg, om dr r rabat. Dt værst, man kan få, r t nj.og så skal dr slvfølglig købs mad og drikk. Hr vil n ung mand brug kr. om måndn, hvis han købr ind i discountklassn. For n ung kvind r bløbt kr.«3.»hvis dt ikk kan lad sig gør at få SU n til at rækk, kan dn studrnd tag t SU-lån. Dt har man som studrnd rtskrav på at kunn få, og dt r t billigt lån. Man skal dog bvar ovrblikkt ovr sit studilån, så man ikk blivr forgældt.«4.»brugt bøgr og brugt tøj r n oplagt måd hold sin udgiftr nd på. Ønsk png i fødslsdagsog julgav. Tænk krativt.«5.»dt r rigtigt svært for mang ung at få studntrøkonomin til at hæng sammn. Når dt alligvl lykks for d flst, skylds dt i mindr grad økonomisk støtt fra forældrn, som kun 15 pct. af d studrnd får. Dt r dt måndlig SU-lån på kr. og studijobbt, dr sørgr for n nognlund balanc i budgttt. Drfor r mit bdst råd, at dn studrnd lærr at udskyd og undrtrykk sin bhov, indtil man har n bdr økonomi.«sunde SPISEVANER TIL FÅ PENGE Dt kan vær n udfordring at kombinr t ønsk for at spis sundt md t bhov for at spar png. Øjnn skævr nd i køldiskn, imns hjrnn huskr dt snst kontoudtog. En fryspizza ndr i indkøbskurvn. Mn sådan bhøvr dt ikk altid at vær. Klinisk diætist Hidi Drist givr hr fm tips til, hvordan man kan spis sundt udn at spræng bankkonton: 1.»Husk d gammldags madvarr som kartoflr, rugbrød og havrgryn. Dt r måsk ikk så spændnd, mn dt r sundt, mættnd og billigt.«2.»spis varirt. Dt nyttr ikk at spis pasta md ktchup hvr dag. Kostn skal tilfør d vitaminr og fdtstoffr til kroppn, som dn ikk slv kan producr. Hvis man spisr dt samm hvr dag, vil man nd md at vær i undrskud i forhold til vigtig næringsstoffr.«3.»som studrnd skal ns hjrn tænk klart, og drfor r dt vigtigt, at ns blodsukkr ikk får lov til at fald. Dt kan man undgå vd at spis flr små måltidr i løbt af dagn. En skiv rugbrød md banan llr n håndfuld mandlr r billig løsningr til t sundt mllmmåltid.«4.»makrl i tomat. Mang tror, at n dås makrl i tomat ikk r sundt, fordi dt r konsrvsmad. Dt r forkrt. Makrl i tomat tællr for t måltid fisk, dt r sundt, og dr r n mass god fdtstoffr i.«5.»husk morgnmad. Mang ung mnnskr følr, d har så travlt, at d springr t måltid ovr, mn dt r morgnmadn simplthn for vigtig til. Hvis man startr dagn md at spring t måltid ovr, så går man sukkrkold snr og ndr md at spis nogt usundt. En skål havrgryn r n sund og billig løsning hr.«husk at spis varirt og sørg for at få morgnmad hvr dag. Arkivfoto: Isabll Roznbaum Dr kan vær god png at spar, hvis man tagr sig tid til at find d billigst bøgr.

15 FREDAG DEN 10. FEBRUAR amv.dk Kom til Åbnt Hus Lørdag dn 25. fbruar 2012 kl Gl. Landvj 2, Hrning Vald. Poulsns Vj 4, Holstbro k k Vidrgånd uddannlsr - tæt på praksis

16 16 Studiguid Vælg dt rigtig studi FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Studivjldrns bdst råd Vi har spurgt studivjldrn fra tr forskllig uddannlsr om, hvilk tankr du skal gør dig, når du skal vælg studi. S d bdst råd fra studivjldrn fra n lærruddannls, t mdicinstudi og n landbrugsskol. LENE RUDBÆK AARUP Jtt Ejstrup, studivjldr på lærruddannlsn på UCN i Aalborg, fortællr om at læs til lærr: Hvad r dit bdst råd til dm, dr ovrvjr at læs til lærr? Man skal slvfølglig kunn lid at arbjd md børn og ung. Og så skal man også forbrd sig på, at man som lærr skal vær mgt på. Drudovr r dr d rnt formll krav til lærruddannlsn. Dt ovrraskr mang ung, at dr r spcifikk krav til d nklt linjfag, typisk t gymnasialt B-nivau md mindst karaktrn 7. Dt kan btyd, at nogl må tag gymnasial supplringskursr ntn forud for llr undr uddannlsn. Vi holdr også åbnt hus-arrangmntr, som r rigtig godt bsøgt, så mang af d spørgsmål, man kunn hav som studrnd, blivr faktisk bsvart dr. Hvor stor krav r dr til læsning og hjmmarbjd? Man skal forvnt, at uddannlsn svarr til t fuldtidsjob. Mn dt r jo mgt individult, hvor mgt man skal læs dt kommr an på, hvor godt rustt man r, og hvor stor intrss man har for fagn. Dr r ksamnr i hvrt fag, og så r dr også projktr, man skal lav undrvjs i studiårn. Hvordan r uddannlsn byggt op? Dn tagr fir år, og dt r inklusiv 24 ugrs praktik. På først år kommr man tidligt i n intropraktik, så d studrnd kan mærk uddannlsn og fornmm, hvad dt går ud på. Som studrnd skal man vælg t obligatorisk linjfag. På lærruddannlsn i UCN (Lærruddannlsn Aalborg og Hjørring, rd.) r fagn dansk, matmatik, natur/tknik llr nglsk. Drudovr vælgr dn nklt t til to linjfag ydrligr, og så r dr også n rækk fællsfag. I slutningn af uddannlsn r dr dsudn t bachlorprojkt. Skal man hav nogl særlig færdighdr for at start på uddannlsn? Ud ovr d formll krav om n gymnasial ksamn og d spcifikk krav til linjfagn, skal man slvfølglig kunn lid at hav rlationr til børn og ung. Hvordan r dt social på studit? Vi har t rigtig godt studimiljø, som får mgn ros i vors valuringr. Dt gældr båd lærruddannlsrn i Hjørring og i Aalborg. Og så r dr t omfangsrigt tilbud om kursr på tværs af hold og årgang, dr kalds Aktiv på tværs og liggr ud ovr dn normal undrvisning. Dt kan vær fag lig fra sundhds- og sksualundrvisning til dragbygning. På dn måd lærr d studrnd hinandn bdr at knd og får kstra komptncr md i uddannlsn. Vi har også t populært mntorsystm, hvor ældr studrnd følgr og vjldr ny studrnd. Ovrvjr du at læs til folkskollærr, skal du vær opmærksom på kravn til d nklt linjfag. Arkivfoto: Mortn Langkild Run Mastrup Lauridsn, studivjldr i Vjldningscntrt på Syddansk Univrsitt, fortællr om at læs mdicin: Hvad r dit bdst råd til dm, dr ovrvjr at læs mdicin? Dt r først og frmmst at kigg på dig slv og find ud af, hvad du r god til, hvad du intrssrr dig for, og hvilk rammr du trivs bdst i. Hvis dt matchr mdicinstudit, r dr ingn grund til at tro, at dt r sværr nd så mang andr studir. Jg oplvr dog studrnd, som har valgt mdicin, fordi dr r prstig i at vær læg, mn når ksamn nærmr sig, kan du ikk brug prstign til rt mgt. Hvis du vil læs mdicin, skal du f.ks. kunn lid kmi, og du skal kunn lid d læringsformr, dr finds på uddannlsn som f.ks. udnadslær. Og så skal du ikk vær bang for at skær i død kropp fra rigtig mnnskr dr r faktisk nogl, dr får sig n ovrraskls på dt punkt. Hvor stor krav r dr til læsning og hjmmarbjd? Dt r t fuldtidsstudi og i priodr også mr nd dt. Dt r forsklligt, hvor mgt tid n studrnd skal brug på forbrdls, for dt handlr om din faglig forudsætningr og ambitionsnivau. Du skal vær god nok til at bstå din ksamnr, mn dr r jo ikk mang, som trivs md kun at hæng på md dt ydrst af ngln. Hvordan r undrvisningn? Undrvisningn r afvkslnd md båd forlæsningr, øvlsr, laboratoriøvlsr og klinikophold. Og du blivr ksaminrt på all mulig mådr, båd mundtligt og skriftligt. Er dr nogl særlig færdighdr, man skal hav for at start på uddannlsn? Du skal hav slvdisciplin og kunn motivr dig slv. Og så skal du slvfølglig vær skarp i d naturvidnskablig fag. Dt r også n stor fordl, hvis du kan håndtr t stort prs i priodr sådan r dt også i arbjdslivt snr. Dt r i øvrigt sådan, at man hos os på SDU båd kan bliv optagt vd kvot t og vd optaglssprøv, og dr blivr optagt lig mang på hvr måd. Til optaglssprøvn skal du blandt andt ignnm ott intrviws, hvor du blivr tstt på forskllig prsonlig komptncr, så vi kan vælg dm, dr har d bdst forudsætningr for at gnnmfør uddannlsn. Hvordan r dt social på studit? Du blivr hlt sikkrt introducrt til n mass mnnskr dt r lidt af n livsstil at vær mdicinstudrnd. Og så r dr nogl god fstr og n fd rustur. Næstn all har læsgruppr og studigruppr, så på dn måd kommr man ikk til at vær aln. Dr r også t stort og godt studiblad, som udkommr til d studrnd, og dr r mang forskllig forningr på studit. Som mdicinstudrnd r dt n fordl at vær glad for udnadslær. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard E

17 FREDAG DEN 10. FEBRUAR Infomødr 1., 2. og 3. marts Ta n vidrgånd uddannls på Erhvrvsakadmi Aarhus Kom til U-days og hør mr om vors uddannlsr. Find tidspunktr på aaa.dk/info aaa.dk Vi tilbydr n lang rækk uddannlsr på rhvrvsakadmi- og bachlornivau indn for: Læs på t dansk llr intrnationalt hold

18 18 Studiguid Vælg dt rigtig studi FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Ann-Mari Kristnsn, studivjldr på Bygholm Landbrugsskol, fortællr om at bliv landmand: Hvad r dit bdst råd til dm, dr ovrvjr at bliv landmand? Som md så mang andr uddannlsr skal man hav lystn og intrssn. Dt spcill vd landbrugsuddannlsn r, at dn r så brd md båd plantavl og dyravl. Mang pigr vil grn pass dyr og har ikk så mgt lyst til at sætt sig op i n traktor, mn du skal vill bgg dl. Man skal også kunn stå tidligt op indimllm især hvis man vil arbjd md kvæg. Og så skal du vær klar til at tag fat og bliv bskidt. Hvor stor krav r dr til læsning og hjmmarbjd? Dr r ikk så mgt hjmmarbjd, for man får mgt tid i skoltidn til at lav projktr. Mn man slippr ikk for at læs. Vi har nogl gang lvr, dr ikk læsr så godt, så d kan få it-hjælpmidlr og bøgr på cdrom, og når bar intrssn r dr, klarr d sig fint gnnm dt boglig. Hvordan r uddannlsn byggt op? Dn tagr tr t halvt år. Dr r 14 måndr på skoln fordlt på tr ophold. Og så kan praktikkn vær ntn to llr tr priodr afhængig af, hvilkn dl man r startt md. For dr r mulighd for at start md praktik, så du kan prøv på gn krop, hvordan dt r at vær landmand. Dt r nmt at find praktikpladsr dt lykks stort st for all, mn du skal vær villig til at flytt længr væk nd lig dr, du pljr at komm. Hvad så hvis man har n studntrksamn? Så kan du tag uddannlsn på knap to t halvt år, og så r dr kun ni måndrs skolophold. Skal man hav nogl særlig færdighdr for at start på skoln? Næ. Vi tagr folk ind allrd fra 9. klass. Og hvis du ikk har traktorkørkort, kan du få dt på skoln. Hvordan r dt social på studit? Dt spcill vd landbrugsskolr r, at d også r kostskolr, og langt d flst vælgr at bo hr, mns d r på skol. Dt givr t kstra nøk til dt social liv. Elvrn arrangrr n dl fstr, og dr r altid torsdagsbar, hvor dr også kommr gaml lvr. Vi har også hal, motionsrum og t rum md poolbord og bordfodbold, og faktisk vælgr mang at bo hr, slv om d måsk i forvjn bor tæt på. Tællr dt som praktik, hvis man allrd har arbjdt md landbrug? Dt kan dt godt mn dt tællr måsk ikk n til n. Dt handlr lidt om, hvad du har lavt, og hvor mgt ansvar du har haft. Hvis du ønskr at arbjd md kvæg, skal du vænn dig til at stå tidligt op - og ikk vær bang for at bliv bskidt. Arkivfoto: Thomas Borbrg Tag n vidrgånd uddannls på Erhvrvsakadmi Dania og få bdr jobmulighdr Erhvrvsakadmi Dania udbydr 14 rhvrvsaktull uddannlsr på 2 år, 2½ år og 3½ år: intrssr og rhvrvslivts bhov Skiv Srvicøkonom Viborg Autotknolog It-Tchnology Markdsføringsøkonom Silkborg Finansøkonom Handlsøkonom Hobro Finansøkonom Handlsøkonom Randrs Handlsøkonom Markdsføringsøkonom Srvicøkonom BA i Hospitality Managmnt PB i Optomtri Hadstn Enrgitknolog Installatør Horsns Handlsøkonom Grnaa

19 19 FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012! E C N A H C E T S D SI TSPURT PÅ UDSALG! SLU GUDSALG U UDDSSAALLGG UDSALGUDSA LG UUDSAL DSALGG U DSALGUD 1600 o/min. Lavt lydnivau: 47 db(a) SLUTSPURT! 2999, AEG vaskmaskin G L A S D U G L A S D U G L A S D U G L A S D U 2699,AEG opvaskmaskin 4495,Pris v. mr nd 1 stk.: 4995,Pris v. mr nd 1 stk.: Støvsugr inkl. Powr Startr Kit Støvsugr Powr P watt HEPA filtr 8 mtr aktionsradius Pris: 1695,og Powr Startr Kit 8 støvposr 2 forfiltr HEPA filtr Pris: 499,- U SLUTSPURT! Opvaskmaskin F programmr 4 tmpraturr Rsttidsvisning Forsinkt start: 1-19 timr Enrgiforbrug: 1,05 kwh/vask Vandforbrug: 13 litr/vask Mål: H:81,8 B:59,6 D:57,5 cm Robotstøvsugr 9200 Flksibl rngøring 2 rngøringshastighdr Bdr indklima md UV-C-strilisring Effktivt bvæglssmønstr Aftaglig moppfunktion Spotprogram md 2 forskllig hastighdr Tlskoprør SLUTSPURT! Nilfisk støvsugr inkl. Powr Startr Kit 1099,- DANMARKS BILLIGSTE * 2194,Pris v. mr nd 1 sæt: Find vj til din nærmst Skousn butik på FRI FRAGT på skousn.dk t.o.m. d. 21. fbr. SLUTSPURT! 1299,r Indram robotstøvsug Tilbuddn gældr fra d. 6. fbruar fbruar Dr tags forbhold for manglnd og udsolgt varr samt billd- og trykfjl. *) Basrt på prissammnligning d Vaskmaskin LN69665L Kapacitt: 6 kg Display Enrgiforbrug: 1,02 kwh Vandforbrug: 45 litr Forprogrammring og rsttidsvisning

20 20 Studiguid Studijob FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Studijob bag barn gav fast arbjd Dt blivr oft anbfalt, at d studrnd findr t rlvant arbjd. Mn sommtidr kan dt vær rart md t afbræk fra studirn og lav nogt hlt andt. Dt tænkt Jspr Wichmann, som i fritidn arbjdd som bartndr, mns han læst til arkitkt. LENE RUDBÆK AARUP mig slv har spørgsmålt vært: Hvordan kan jg sjovst tjn png? Jspr Wichmann brugt sit ntværk fra studijobbt til at få fodn indnfor på arbjdsmarkdt. Foto: Privat Vjl Idrætshøjskol Kursusstart dn 4. marts og dn 9. august 2012 Boldspil Fitnss Outdoor Politi Fodbold Håndbold Badminton Vollyball Basktball Tnnis Fitnss instruktør Arobic & fitnssdanc Danc Indoor Cycling, pump & boksning Styrktræning Fitnss 360 Outdoor Enrgy Maraton & triatlon Advntur forst Ekspdition Vandsport Ski Dykning Advntur rac Fysisk træning Tortisk undrvisning Samarbjd og holdopgav Bsøg på politiskoln Kørtknisk forløb Skydning AFTAL RUNDVISNING ÅBENT HUS DEN 28. APRIL Ydrlig information kontakt Ptr Sbastian på llr Læs mr på Dt r n god id at tænk på cv t, når dr skal tjns png til at supplr SU n. Mn hvis man r i bgyndlsn af sit studi, r dt måsk ikk så lt at find studirlvant arbjd, og nogl gang kan dt ligfrm nd md at bliv n fordl at hav t job, dr intt har md studirn at gør. Dt kan arkitkt Jspr Wichmann i hvrt fald skriv undr på. I al dn tid han læst, var han i wkndrn bartndr på d købnhavnsk cafr.»allrd i gymnasit fik jg t fritidsjob på t fricntr, hvor jg startd som opvaskr, og så har jg arbjdt mig rundt til at hav prøvt alt jg har ståt i køkknt, gjort værlsr rnt, bagt pizzar og vært bartndr. Som ung fyr har man n id om, at dt at vær bartndr r fdt og hipt, og jg har altid synts, dn branch var spændnd,«fortællr Jspr Wichmann. Da han flyttd til Købnhavn og bgyndt på sin uddannls, var dt drfor naturligt at søg t job som bartndr, så han kunn udnytt sin rfaring fra tidligr. At bartndrtjansn ikk havd så mgt md bygningr at gør, bkymrd ham dog ikk.»jg synts ntop, dt var fdt, fordi dt ikk var t studirlvant arbjd. Måsk var dt ikk så godt karrirmæssigt, mn dt har vært sjovt i wkndrn, og jg brugt dt som t afbræk. Min fritid og skoltid var omgivt af arkitktur, så i wkndrn kunn jg hav tankrn t andt std og færds md andr mnnskr. Dt blv n god afvksling,«fortællr Jspr Wichmann. Han nåd at arbjd på tr-fir forskllig cafr, blandt andt som barchf på dt tidligr Caf Ktchup og som bartndr på Caf Victor. Studijob gav ansættls Faktisk har han vært så glad for at vær bartndr, at han ikk nåd at hav t studirlvant arbjd undr sin uddannls til arkitkt. Mn bartndrjobbt vist sig alligvl at før til t job som arkitkt og dt blv ndda lidt vd rstaurationsbranchn.»jg blv færdig for to t halvt år, lig da finanskrisn var allrværst, og dt var rigtigt svært for arkitktr at find arbjd. Så jg bholdt mit job som bartndr, og når man r bartndr, snakkr man jo md mang forskllig mnnskr. Jg vidst, at n af vors fast gæstr havd n tgnstu, og n dag tog jg mod til mig og spurgt, om han måsk kunn hjælp mig. Dt var gntlig ikk møntt på ham, mn mr om han lig vill hør lidt omkring, om han kndt nogn, som mangld nogn,«fortællr Jspr Wichmann. Mn til hans stor hld, stod arkitktn faktisk slv og mangld hjælp.»14 dag ftr aftalt vi at møds, og han sagd, at hvis jg havd lyst til at prøv dt og fornmmd, at dt var nogt for mig, så kunn vi godt find ud af nogt. Og hr halvandt år ftr arbjdr jg hr stadig,«fortællr han. Og jobbt som bartndr har alligvl vist sig at vær studirlvant, for tgnstun A Sit, hvor han fik job, arbjdr blandt andt md at indrtt barr, rstaurantr og hotllr.»jg har faktisk arbjdt på mang af d cafr og barr, A Sit har indrttt, og jg vd drfor også, hvad dr r praktisk,«sigr Jspr Wichmann og tilføjr: E

21 FREDAG DEN 10. FEBRUAR TLF.: STATRAVEL.DK KLAR TIL DIT LIVS EVENTYR? EN JORDOMREJSE,FRIVILLIGT ARBEJDE ELLER WORKING HOLIDAY FØR STUDIETIDEN BEGYNDER? STA TRAVEL HJÆLPER DIG PÅ VEJ! LATINAMERIKA ARGENTINA FRA KR ,- BRASILIEN FRA KR ,- PERU FRA KR ,- SPANSK SPROGSKOLE I BUENES AIRES 7 DAGE FRA KR ,- TRADITIONEL INKATRAIL FRA CUZCO 4 DAGE FRA KR ,- OZ, NZ OG FIJI AUSTRALIEN FRA KR ,- NEW ZEALAND FRA KR ,- FIJI FRA KR ,- SURFER KURSUS, 5 DAGE FRA SYDNEY TIL BYRON BAY FRA KR ,- AFRIKA KENYA FRA KR ,- SYDAFRIKA FRA KR ,- TANZANIA FRA KR ,- SAFARI NAIROBI TIL ZANZIBAR 10 DAGE FRA KR ,- ARBEJD FRIVILLIGT MED HVIDHAJER I CAPE TOWN 7 DAGE FRA KR ,- VI ER BILLIGST JORDEN RUNDT! FRA KR ,- BESØG OS I HERNING PÅ FERIE FOR ALLE REJSEMESSEN FEBRUAR! VORES PERSONALE GIVER INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL DIT LIVS EVENTYR. MØD OS PÅ STAND G 5720 OG FÅ ET GODT TILBUD! VERDENS STØRSTE REJSEBUREAU FOR UNGE OG STUDERENDE

22 22 Studiguid FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 Lang arbjdstidr og sn vagtr gjord jobbt hårdt, mn Jspr Wichmann fik skabt t stort ntværk bag bardiskn. Arkivfoto: Anita Gravrsn Today Hadrslv. Tomorrow th world! Halvdln af vors studrnd r i praktik på dsignburaur og rklamburaur i udlandt. Og mang af dm bgyndr drs profssionll karrirr i London, Brlin, Nw York, Sydny, Amstrdam, tc. Md faglig og prsonlig bagag fra profssionsbachloruddannlsn i Hadrslv, r d godt rustt til frmtidn. Så hvis du også har dét dr skal til, r dr ingn grund til at bliv hængnd i d hjmlig omgivlsr. Tvært imod. Hvorfor Skoln for Visul Kommunikation? 1. Faglighdn. Du blivr undrvist af topfolk fra branchn. 2. Prsonlighdn. Du kommr hjmmfra og udviklr din social færdighdr. Gvinstn r faglig komptncr, samarbjdsvnr og t ntværk, som vil vær t stort plus i din karrir bagftr. SKOLEN FOR VISUEL KOMMUNIKATION ÅBENT HUS LØRDAG 3. MARTS Hr attitud and profssionalism wr outstanding (including working many lat nights and wknds). W wr all vry imprssd with hr lvl of ability in trms of dsign and computr skills, and how wll sh workd with othrs hr and intractd with our clints. W would lov to hir hr! Tony Goms, Our Man In Havana, Nw York Outstanding studnt. I would highly rcommnd th Danish intrn xprinc. W gaind a valuabl mmbr of our tam; nthusiasm,talnt and a brath of frsh air. Martin Root, Root, London During hr stay with us X dmonstratd a grat nthusiasm for th work sh was involvd in, showing a high lvl of skill and and crativity in th procss. W gratly njoyd having hr and would gladly wlcom anothr studnt from your collg nxt yar. Gavin Coutts, Crativ Lap, London Som altid, n fornøjls md praktikantr fra SVK. All buraur burd ha n. Ellr to. Jrs pratikantr r top-motivrd, arbjdr grn i døgndrift og sigr aldrig nj. Dt r 100% win-win for bgg partr. Ann Glad, Sunris, Købnhavn Vi har vært mgt glad for at hav X som praktikant på all områdr! I dt hl tagt har vi stor rspkt for d studrnd fra Skoln for Visul Kommunikation, dt samm hørr vi fra andr kollgr fra dsignbranchn. Pr Madsn, Scandinavian DsignLab, Købnhavn Kommunikationsuddannlsrn på UC Syddanmarks Hadrslv-campus omfattr Skoln for Visul Kommunikation (profssionscbachlor i grafisk kommunikation), Sonic Collg (profssionsbachlor i mdi- og sonokommunikation) og School of Businss Communication (profssionsbachlor i rhvrvssprog og it-basrt markdskommunikation). E»Faktisk har jg slv arbjdt på nogl barr og har tænkt, at d arkitktr, dr havd indrttt dt, slv skull prøv at stå bag barn n dag. Så jg kan brug min rfaring som bartndr og vid, om nogt vil fungr. Dt kan vær nogt så banalt, som hvor man placrr håndvaskn, så dt r mst praktisk.«erfaringrn kan altid brugs Jobbt som bartndr har også givt andr rfaringr, som ikk dirkt rlatrr sig til dt nuværnd job, mn som r god at hav md i bagagn. D sidst tr år i studitidn arbjdd han som barchf og har på dn måd fåt rfaring md ldls. Mn han har også lært andr ting bag bardiskn.»jg har fåt t vludviklt srvicgn, hvor jg kan fornmm, hvad folk vil hav og giv dm n oplvls. Dt r lidt dt samm, som min prsonlig mission som arkitkt r nmlig at giv folk n oplvls. Som tjnr og bartndr står du i forrst rækk og skal yd n srvic. På t kontor kan du bdr gmm dig, hvis du har n dårlig dag, mn på n caf blivr du nødt til at smil og vær glad, for gæstrn skal ikk lid undr, at jg har sovt dårligt. Og så r jg blvt n god mnnskkndr,«forklarr han. Dt har dog ikk vært hlt omkostningsfrit at arbjd så mgt i wkndrn. Døgnrytmn r blvt forstyrrt n dl gang, og dr har vært priodr, hvor han har skullt arbjd mr, nd studit tillod.»dt har kostt i priodr. Og dt tror jg også, at nogl af dm, jg har arbjdt i grupp md på studit, kunn mærk. For man r fysisk mr træt, når man har arbjdt hl wkndn. Da jg var barchf, passd dt fint, at jg også havd t studi, jg skull pass, mn dr har vært priodr, hvor jg har måttt få folk til at tag ovr på cafn, fordi jg havd n stor aflvring,«fortællr han. Stort ntværk Dt har også til tidr vært vanskligt at ss md vnnrn, når han altid skull arbjd frdag og lørdag. Mn samtidig fik Jspr Wichmann t kæmp ntværk gnnm sit arbjd. Faktisk r d flst af hans nærmst vnnr og sågar hans kon nogl, han har mødt gnnm sit arbjd som bartndr.»jg lært n mass forskllig mnnskr at knd. F.ks. var n af d fast gæstr advokat, så jg vd, at jg altid kan ring til ham, hvis jg får brug for hjælp fra n advokat,«sigr han. Jspr Wichmanns bdst råd til andr, dr grn vil hav t andrlds studijob, r, at dt skal vær sjovt og spændnd. Mn man skal hllr ikk vær hlt ligglad md, hvad dr står på cv t.»man skal nok tænk ovr, hvilkn btydning studijobbt kan hav for ns frmtidig karrirmulighdr. For i nogl branchr gør dt jo n stor forskl, hvis du på dit cv har t studirlvant job. Mn for mig slv har spørgsmålt vært: Hvordan kan jg sjovst tjn png? Nogl syns, dt r sjovr at vær dj llr sælg modtøj, og jg syns, man skal gør dt, man syns, r sjovst,«sigr han og tilføjr, at dr skal vær n glæd vd dt også slv om dt kun skal supplr SU n.»branchn r fst og farvr udadtil, mn dn r også hård, fordi din døgnrytm blivr rodt rundt, og man skal vær på hl tidn,«sluttr han. N DET VELLYKKEDE STUDIEJOB Måsk r dt på d først år af studit svært at find t studirlvant arbjd, llr også vil du grn lav nogt, som kan vær t afbræk fra studit. Vi bringr hr n list md fm god jobs, som kan passs vd sidn af studit: 1. Studntrmdhjælpr indn for forlystls og turism dt kunn vær i forlystlssparkr llr som guid llr billtsælgr på d købnhavnsk kanalrundfartr. Dt prfkt sommrjob, som givr kstra skillingr på kistbundn og så væltr udgiftrn til bøgr i sptmbr ikk længr budgttt. 2. Studntrmdhjælp indn for administration dt kunn vær rcptionist llr piccolo i størr virksomhdr md rcptionr som f.ks. i stor pnginstituttr llr fitnsscntr. På dn måd kommr du til at arbjd md mang mnnskr, og du får rfaring md stor virksomhdr. 3. Studntrmdhjælp indn for dtail i butikkr, butikskædr, og -cntr som f.ks. H&M, Bstsllr, Magasin, Illum og Salling. Hvm vil ikk grn kunn køb billigt tøj på t slunknt SU-budgt? 4. Studntrmdhjælpr indn for transport dt kunn f.ks. vær postomdlr om lørdagn så sparr du mdlmskabt af træningscntrt og får ndda png for at komm i form! 5. Studntrmdhjælpr indn for tlmarkting llr mødbooking. Dt kunn vær hos stor dagblad, i forsikringsslskabr llr i humanitær organisationr. Hr arbjdr du md massr af andr ung og får talgavrn i ordn. Kild: JobJunction

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere