Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr K E N D E L S E:"

Transkript

1 Den 17. november 2014 blev der i sag nr. 135/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og sag nr. 136/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed cvr.nr afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3 og 5, indbragt statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre og Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed for Revisornævnet. Revisortilsynet har over for statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre personligt begrundet klagen i følgende punkter: a) I 6 ud af 6 enkeltsager er det udførte arbejde, herunder planlægning, udførelse og konklusioner ikke tilstrækkeligt dokumenteret. b) En af de afgivne erklæringer overholder ikke kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der mangler supplerende oplysninger om ulovligt lån til direktøren og forbehold for manglende noteoplysninger. c) I 2 ud af 6 sager er der ikke taget forbehold for manglende oplysninger om selskabernes hovedaktiviteter. Revisortilsynet har over for revisionsvirksomheden begrundet klagen i følgende punkter: d) Virksomheden har i flere tilfælde ikke sikret en tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, idet der i 6 ud af 6 kontrollerede sager har været mangelfuld planlægning, dokumentation og udførelse af henholdsvis revisionsopgaver og en reviewopgave. e) Det generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke procedurer for udførelse af reviewopgaver. 1

2 Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986 og har i Revireg. været tilknyttet Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed fra den 1. marts Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, Hadsten, cvr.nr , til kvalitetskontrol. Revisortilsynet udpegede statsautoriseret revisor G som kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 6. november 2012 fremgår det, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet et kontorsted, en godkendt revisor - hvoraf en var berettiget i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringsopgaver med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Endelig fremgår det, at der er udtaget seks enkeltsager til kontrol. Følgende fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: "Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning med hensyn til risikovurdering på regnskabsog revisionsmålsniveau, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, at væsentlige og risikofyldte revisionsområder ikke er tilstrækkelig dokumenteret og med delkonklusioner, samt at konklusionen på den udførte revision ikke indeholder konklusionen på væsentlige områder i tilstrækkeligt omfang. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån, Konklusion Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Som følge af det anførte forbehold, er det vores opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen " Kontrollanten har i bilag 2, checkliste 2, anført følgende: "Kontrollantens konklusion på gennemgangen af kvalitetsstyringssystemets procedurer for koncept for løsning af erklæringsopgaver: 2

3 Overordnet set er der udarbejdet koncept for revisionsopgaver. Konceptet er dog meget kortfattet og det er svært at se, hvordan der bliver taget stilling til risikofyldte områder og revisionmål. Der bør være punkt der omtaler evt. komplicerede forhold, konsultation bør være der uanset der kun er 1 mand i virksomheden." Kontrollanten har gennemgået følgende sager: årsrapport 2011 for A ApS (revision), årsrapport 2011 for B A/S (revision), årsrapport 2010/11 for C ApS (revision), årsrapport 2011 for D ApS (revision), årsrapport 2010/11 for E ApS (revision) og årsrapport 2011 for E ApS (review). A ApS (revision), konkurssag: Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 26. april 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for A ApS for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i skema C anført følgende: Aktiviteten består af kursusvirksomhed i form af revisorkurser forår og efterår. Redegørelse for den udførte gennemgang herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er udarbejdet et for begrænset planlægningsmemo. Der er alene et notat vedrørende tidsplan (udføres i forbindelse med årsafslutningen), omtale af at revisionen udføres som kontrol og substansrevision, omtale af væsentlighedsniveau og det er omtalt, at revisionsrisikoen er lille. I planlægningsmemoet er der således ingen omtale og vurdering af revisionsstrategien, herunder omtale af risikoområder, vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau, omtale af revisionsstrategien på det væsentlige og risikofyldte områder, omtale af evt. begrundelse for fravalg af beholdningseftersyn, fravalg af andre stærke revisionsbeviser (saldomeddelelser, engagementsforespørgsel og personbogsoplysning) og IT. Det anbefales ligeledes, at der er en omtale af direktørens sygdom samt en vurdering af betydningen heraf for selskabet og revisionen af årsrapporten. Direktøren var indlagt på sygehuset med en [sygdom] i en del af 1. kvartal 2012, hvilket var før tidspunktet for revisionens gennemførelse (sygdommen vurderes at være årsagen til den efterfølgende konkurs). 3

4 Den udarbejdende revisionsplan er meget begrænset, og der er ingen omtale af revisionen af depositum (202 t.kr. ud af en balancesum på t.kr.), forudbetalinger (158 t.kr.), kontrol af selskabsdokumenter, begivenheder efter statusdagen og going concern. Revisionsplanen vurderes som for summarisk - f.eks. er der ikke anført stikprøveantal. Revisionsplanen er ligeledes ikke udarbejdet på baggrund af en risikovurdering i planlægningsmemoet. Planlægningsmemoet giver således ikke en direkte sammenhæng mellem indledende planlægning, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, identifikation af risikoområder, herunder vurdering af væsentlige fejlinformation på regnskabs,- og revisionsmålsniveau samt valgt strategi/arbejdshandlinger. I revisionsplanen og/eller i revisionsmemoet er der ingen omtale af konklusionen på de væsentlige områder - eller konklusion i øvrigt, herunder er det f.eks. ikke omtalt resultatet af revisionen af tilgodehavender fra salg (1.836 t.kr. svarende til 77 % af balancesummen). Dette er dog omtalt på listen for tilgodehavender fra salg i arbejdspapirerne. Der er ingen dokumentation for revisionen af resultatopgørelsen - hverken vedrørende omsætningen, omkostninger eller lønninger, og der er ingen begrundelse/omtale heraf. I revisionsplanen er der alene anført, at driftskontiene gennemlæses og bogføringen bilagsrevideres stikprøvevist. Periodiseringen kontrolleres. Ikke skattepligtige/fradragsberettigede beløb noteres op. Der er dog ingen yderligere dokumentation af revisionen heraf - dvs. dokumentation for, hvad der konkret er revideret. Det afsluttende revisionsmemo er alene på fire linier. Der mangler således omtale af f.eks.: Om alle væsentlige handlinger er udført. Evt. væsentlige problemer, som er fundet under udførelsen og løsningen på disse. En beskrivelse/konklusion på den udførte revision på de væsentlige områder. En omtale af om alle problemer er løst, herunder en nærmere omtale af den udførte revision og det opnåede revisionsbevis. Omtale og vurdering af likviditeten. I årsregnskabet fremgår der en gæld på kassekreditten på 571 t.kr. mod et indestående sidste år på 129 t.kr. Det vurderes derfor relevant at omtale trækningsretten, herunder vurdering af likviditeten frem til udgangen af Omtale/vurdering af skatteaktiv på 109 t.kr., herunder vurdering af behov for nedskrivning heraf. Omtale af den vurderede effekt af direktører = indehavers sygdom, herunder vurdering for kontrakter/fortsat drift mv. I revisionsmemoet er der alene anført følgende: "Alle de i revisionsplanen opførte arbejdsopgaver er udført. Der henvises til delkonklusionerne omkring debitorer og kreditorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og årsregnskabet for 2011 kan forsynes med en blank revisionspåtegning". 4

5 Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægningen og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirerne og erklæring. Den manglende revision og dokumentation af begivenheder efter statusdagen, giver ikke et tilstrækkelig grundlag for at kunne afgive den blanke revisionspåtegning." B A/S (revision): Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 6. marts 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for B A/S for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i Skema C anført følgende: "Der er tale om en bilforhandler inkl. værksted. Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er udarbejdet et for begrænset planlægningsmemo. Der er alene et notat vedrørende tidsplan (udføres i forbindelse med årsafslutningen), omtale af at revisionen udføres som kontrol og substansrevision, omtale af væsentlighedsniveau, der er anført til 750 t.kr. og at der ved revisionen især skal fokuseres på debitorerne og varelageret, hvor der er højest risiko for fejlvurderinger. Det er vores vurdering, at et væsentlighedsniveau på 750 t.kr. er for højt, og at et niveau på t.kr. er mere relevant. Vi har fået oplyst, at de 750 t.kr. er en skrivefejl. I planlægningsmemoet er der således ingen omtale og vurdering af revisionsstrategien, herunder omtale af risikoområder, vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau, omtale af revisionsstrategien på det væsentlige og risikofyldte områder - det er alene anført, at debitorer og varelageret er mest risikofyldt. Ligeledes er der ingen omtale af begrundelse for fravalg af beholdningseftersyn og omtale/vurdering af IT mv. Den udarbejdende revisionsplan er meget begrænset, og der er ingen omtale af revisionen/kontrol af selskabsdokumenter og begivenheder efter statusdagen. 5

6 Revisionsplanen vurderes som for summarisk - f.eks. er der ikke anført stikprøveantal. Ligeledes er der f.eks. ingen punkt vedrørende vurdering af going concern. Revisionsplanen er ligeledes ikke udarbejdet på baggrund af en risikovurdering i planlægningsmemoet. Planlægningsmemoet giver således ikke en direkte sammenhæng mellem indledende planlægning, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, identifikation af risikoområder, herunder vurdering af væsentlige fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau samt valgt strategi/arbejdshandlinger. I revisionsplanen og/eller i revisionsmemoet er der ingen omtale af konklusionen på de væsentlige områder eller konklusion i øvrigt. Som anført ovenfor er det i planlægningen anført, at fokus skal rettes på debitorerne og varelageret, men det er konstateret, at der ikke vurderet på lagertiden på reservedele, som normalt kan udskrives fra lagersystemet hos en bilforhandler. Vi anbefaler, at det af arbejdspapirerne tydeligt fremgår hvilke varer, der f.eks. er undersøgt vedrørende priskontrol. Vedrørende lageret af biler på statusdagen, da har vi fået oplyst, at værdiansættelsen er kontrolleret til anførte salgspriser. Vi har fået oplyst, at der ikke er nogen salgsliste efter statusdagen til kontrol af værdiansættelsen, hvilket man dog kan undre sig over, da revisionspåtegningen først er underskrevet godt to måneder efter statusdagen. Det er vores vurdering, at revisionen af varebeholdningerne skal styrkes, da det er et væsentligt og risikofyldt område. Tilgodehavender fra salg - vi har fået oplyst, at forudbetalinger fra kunder blot er modtegnet tilgodehavende fra salg, og ikke anført under passiver, som "forudbetalinger fra kunder". Beløbet udgør mere end 115 t.kr. Der er ingen dokumentation for revisionen af resultatopgørelsen - hverken vedrørende omsætningen, omkostninger eller lønninger, og der er ingen begrundelse/omtale heraf. I revisionsplanen er der alene anført, at driftskontiene gennemlæses og bogføringen bilagsrevideres stikprøvevist. Periodiseringen kontrolleres. Ikke skattepligtige/fradragsberettigede beløb noteres op. Der er dog ingen yderligere dokumentation af revisionen heraf - dvs. dokumentation for, hvad der konkret er revideret. Det afsluttende revisionsmemo er alene på fire linjer. Der mangler således omtale af f.eks.: Om alle væsentlige handlinger er udført. Eventuel væsentlige problemer, som er fundet under udførelsen, og løsningen på disse. En beskrivelse/konklusion på den udførte revision på de væsentlige områder (varebeholdninger og tilgodehavender fra salg). En omtale af om alle problemer er løst, herunder en nærmere omtale af den udførte revision og det opnåede revisionsbevis. Omtale af revisionen af begivenheder efter statusdagen. 6

7 I revisionsmemoet er der alene anført følgende: "Alle de i revisionsplanen opførte arbejdsopgaver er udført. Der henvises til delkonklusionerne omkring debitorer, varelager og kreditorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og årsregnskabet for 2011 kan forsynes med en blank revisionspåtegning". Vi har følgende bemærkninger til årsrapporten: Note - der mangler oplysninger om selskabets hovedaktivitet, jf. ÅRL 76. Konklusion på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægningen og udførelsen af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirerne og erklæringen." Kontrollanten har endvidere anført i sin rapportering, at der ikke er taget forbehold for manglende oplysning om hovedaktiviteten i årsregnskabet. C ApS (revision): Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 2. september 2011 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for C ApS for 2010/11: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1/ / i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har i strid med lovgivningen ydet et lån til anpartshaver. Forholdet er korrekt behandlet ved aflæggelsen af årsrapporten, hvorfor det ikke har påvirket vor konklusion om denne. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i Skema C anført følgende: "Der er tale om en handels- og servicevirksomhed. Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er udarbejdet et meget begrænset planlægningsmemo. Der er alene et notat vedrørende tidsplan (udføres i forbindelse med årsafslutningen), omtale af at revisionen udføres som substansrevision, omtale af væsentlighedsniveau - samt en overordnet risikovurdering. 7

8 I planlægningsmemoet er der således ingen omtale og vurdering af revisionsstrategien, herunder omtale af risikoområder, vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau, omtale af revisionsstrategien på det væsentlige og risikofyldte områder - det er alene anført, at revisionsrisikoen afdækkes af en omfattende substansrevision. Ligeledes er der ingen omtale af begrundelse for fravalg af beholdningseftersyn og omtale/vurdering af IT mv. Den udarbejdede revisionsplan er meget begrænset, og der er ingen omtale af revisionen/kontrol af selskabsdokumenter og begivenheder efter statusdagen. Revisionsplanen vurderes som for summarisk - handlinger på væsentlige og risikofyldte områder er meget korte. Ligeledes er der f.eks. ingen punkt vedrørende vurdering af going concern. Revisionsplanen er ligeledes ikke udarbejdet på baggrund af en risikovurdering i planlægningsmemoet. Planlægningsmemoet giver således ikke en direkte sammenhæng mellem indledende planlægning, identifikation af risikoområder, herunder vurdering af væsentlige fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau samt valgt strategi/arbejdshandlinger. Der henvises i afsluttende revisionsnotat til delkonklusioner omkring debitorer, igangværende arbejder og kreditorer. Disse delkonklusioner synes meget begrænset - eksempelvis er der på debitorlisten anført, at værdi OK og nogle flueben for kontrol til efterfølgende betaling. Der er ikke indhentet bankbreve - men der er heller ikke planlagt. Det kan ikke ses, hvordan tilgodehavende med anpartshaver er revideret. Begivenheder efter status - ses ikke revideret - men oplyst, at der bogføres i huset og dermed gennemgang af efterfølgende bilag samt via regnskabserklæring fra ledelsen. Der er ingen dokumentation for revisionen af resultatopgørelsen. I revisionsplanen er der alene anført, at driftskontiene gennemlæses og bogføringen bilagsrevideres stikprøvevist. Periodiseringen kontrolleres. Ikke skattepligtige/fradragsberettigede beløb noteres op. Der er dog ingen yderligere dokumentation af revisionen heraf - dvs. dokumentation for, hvad der konkret er revideret. Revisionsmemoet er meget begrænset. Der er ingen omtale af konklusioner på væsentlige områder - der henvises til de meget begrænsede delkonklusioner tidligere omtalt Konklusion på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægningen og udførelsen af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Idet dokumentationen for planlægningen, udførelsen og konklusionen på revisionen overordnet er for kortfattet." 8

9 D ApS (revision): Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 24. februar 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i Skema C anført følgende: " Der er tale om en konsulentvirksomhed. Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er en meget kortfattet revisionsplanlægning, idet der umiddelbart ikke er risikofyldte poster, vurderes det som acceptabelt. Men det burde være positivt nævnt, at der ikke er væsentlige risikofyldte poster, og væsentligste aktiv er bankbeholdning, desuden burde mellemregninger fremgå af revisionsplanen. Konklusion på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: Der var pr. 31. december 2010 et tilgodehavende hos aktionæren på 226 t.kr. Beløbet er indfriet primo Der burde således være en supplerende oplysning om ledelsesansvar, idet der en del af året har været et ulovligt aktionærlån. Desuden mangler der nok oplysning i årsrapporten om tilbagebetaling og rentefod, jf. årsregnskabslovens 73. Det bemærkes dog, at der i årsrapporten for 2010 var en supplerende oplysning om forholdet." E ApS (revision): Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 20. januar 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for E ApS for 2010/11: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1/ / i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 9

10 Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i Skema C anført følgende: "Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er udarbejdet et for begrænset planlægningsmemo. Der er alene et notat vedrørende tidsplan (udføres i forbindelse med årsafslutningen), omtale af at revisionen udføres som substansrevision, omtale af væsentlighedsniveau og det er omtalt, at revisionsrisikoen er lille. I planlægningsmemoet er der således ingen omtale og vurdering af revisionsstrategien, herunder omtale af risikoområder, vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau og besvigelser. Den udarbejdende revisionsplan er meget begrænset, og der er ingen omtale af f.eks. kontrol af selskabsdokumenter, begivenheder efter statusdagen, going concern mv. Planlægningsmemoet giver således ikke en direkte sammenhæng mellem indledende planlægning, fastlæggelse af væsentlighedsniveau, identifikation af risikoområder og valgt strategi/arbejdshandlinger. I revisionsplanen og/eller i revisionsmemoet er der ingen omtale af konklusionen på de væsentlige områder, herunder er det f.eks. ikke omtalt, om der kautioneres for eventuel gæld i den associerede virksomhed. I arbejdspapirerne mangler der ligeledes dokumentation for nedskrivningen/ værdiansættelsen af kapitalandele. Det afsluttende revisionsmemo er alene på tre linjer. Der mangler således omtale af f.eks.: Om alle væsentlige handlinger er udført. Eventuelle væsentlige problemer, som er fundet under udførelsen, og løsningen på disse. En beskrivelse/konklusion på den udførte revision. En omtale af om alle problemer er løst, herunder en nærmere omtale af den udførte revision og det opnåede revisionsbevis. Vurdering af going concern. Vurdering af om 6 måneders kravet er overholdt vedrørende kapitaltab (SEL 119). I revisionsmemoet er der alene anført følgende: "Alle de i revisionsplanen opførte arbejdsopgaver er udført. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og årsregnskabet for 2010/11 kan forsynes med en blank revisionspåtegning". I den samlede revisionsdokumentation er der alene i "Beskrivelse af virksomhed og den interne kontrol anført, at selskabet ingen going concern problemer har. Der mangler 10

11 en omtale heraf i planlægningen, revisionsplanen og revisionsmemoet, herunder en omtale af, om der foreligger begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til af fortsætte driften. Vi har følgende bemærkninger til årsrapporten: Der mangler omtale af hovedaktivitet. Konklusion på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at planlægningen og udførelse af revisionsopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav, samt at der ikke er den fornødne sammenhæng mellem arbejdspapirer og erklæring. Der er ingen omtale af, om kapitaltabsreglerne i SEL 119 (6 måneders fristen) er overholdt, hvorfor det ikke kan vurderes, om revisionspåtegningen er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. E ApS (review): Indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har den 21.maj 2012 afgivet følgende påtegning på årsrapporten for E ApS for 2011: Forbehold Vi tager forbehold for lagerets værdiansættelse idet lageret ikke er optalt af ledelsen, men alene medtaget til et skønnet beløb. Der er bogført et køb på kr fra anpartshaver. Vi har ikke fået forelagt dokumentation for købsudgiften og tager derfor forbehold herfor. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, udover virkningen af ovennævnte forbehold der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af årsrapporten fremgår endvidere, at årets resultat efter skat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Kontrollanten har i rapport af 6. november 2012 anført følgende: "Konceptet for reviewopgaver er en henvisning til ISRE 2400 DK, hvilket jeg har fundet acceptabelt, idet der pt. kun udføres 2 reviewopgaver om året." Kontrollanten har i Skema C endvidere anført følgende: "Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: 11

12 Ved planlægningen af reviewopgaven er der ingen vurdering af omganget/karakteren af de interne kontroller samt risikovurdering, og der er ingen omtale af IT. I arbejdsplanen er der ingen handling vedrørende vurdering af going concern. Forholdet er alene omtalt i "Beskrivelsen af virksomheden og dens omgivelser", hvor det er anført: Der er ingen going concern problemer - og det er anført, at ejendommen er bogført til kr., der skønnes at ligge merværdi på t.kr. I arbejdsplanen er der ingen handlinger vedrørende begivenheder efter statusdagen samt fortsat drift, og disse forhold er ligeledes ikke omtalt i konklusionen. I det afsluttende notat eller i arbejdsplanen er der ingen vurdering af eventuel nedskrivningsbehov på udskudt skatteaktiv - eller omtale af usikkerhed, der er indregnet med 355 t.kr. Der har været underskud i såvel 2010 (161 t.kr. før skat) og 2011 (285 t.kr. før skat). Det fremgår dog af arbejdspapirerne, at ledelsen har oplyst, at der tilføres ny aktivitet, som vil kunne bruge underskuddet. Der mangler en nærmere omtale og vurdering heraf, herunder vurdering af likviditeten for det kommende år. Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Årsregnskabet indeholder ikke en beskrivelse af forudsætningerne for fortsat drift. Det er vores opfattelse, at vurderingen af going concern samt vurderingen af værdien af den indregnede udskudte skatteaktiv ikke er tilstrækkelig begrundet i arbejdspapirerne. Det anbefales, at der er en omtale af going concern/likviditeten for det kommende år. Dette kan ske i ledelsesberetningen og noterne i årsrapporten, herunder forudsætningerne for indregning af skatteaktivet, hvis der er væsentlig usikkerhed herom. Ligeledes burde der i påtegningen være en henvisning til omtalen af disse usikkerheder, hvis der er usikkerhed herom, hvilket er vanskeligt at vurdere ud fra de forelagte oplysninger. Konklusion på den udførte kontrol, herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af vores gennemgang er det vores vurdering, at udførelsen af reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Der mangler en nærmere begrundelse vedrørende vurdering af going concern/likviditeten for det kommende år, herunder værdien af det indregnede skatteaktiv." Revisortilsynet gennemførte ved skrivelser af 21. juni 2013 en høring af de indklagede vedrørende blandt andet de af klagerne omfattede punkter. Af høringsbrevet til revisionsvirksomheden fremgår blandt andet: "Revisortilsynet beder revisionsvirksomheden om at indsende eventuelle bemærkninger til Revisortilsynets høringsbreve senest den 24. maj 2013." I høringsbrevet til statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre er anført følgende: "Revisortilsynet beder statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre om at indsende eventuelle bemærkninger hertil. Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 12

13 den 26. juli For god ordens skyld bemærkes det, at revisionsvirksomheden ligeledes har fået mulighed for at afgive bemærkninger til dette brev." De indklagede afgav ikke høringssvar, og Revisortilsynet traf herefter den 31. oktober 2012 afgørelser om indbringelse af de indklagede for Revisornævnet som anført i klagen. Tilsynet meddelte samtidig de indklagede påtaler for de samme forhold. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt a) anført, at på baggrund af de beskrevne fejl og mangler i de gennemgåede enkeltsager, finder Revisortilsynet, at statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre ikke har opfyldt kravene i revisorloven og revisionsstandarder omkring dokumentation af udført arbejde og revisionsbevis. Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har herved overtrådt god revisorskik i henhold til revisorlovens 16, stk. 1, samt relevante revisionsstandarder. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt b) anført, at i henhold til årsregnskabslovens 73 skal virksomheden, såfremt denne har et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori i årsregnskabet. Dette gælder uanset, om lånet er indfriet i årets løb. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rente og tilbagebetalte beløb. Såfremt lånet er optaget og indfriet i årets løb, skal dette oplyses særskilt. Det er Revisortilsynets opfattelse, at de manglende oplysninger vedrørende udlån til ledelsen i selskabets årsregnskab må anses for at være væsentlige for en regnskabsbruger, således at regnskabsbruger kan være i stand til at forholde sig konkret til indholdet af den afgivne supplerende oplysning. Revisortilsynet finder, at statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, og 7, stk. 2, idet han i sin påtegning på årsregnskabet for D ApS for 2011 ikke har taget forbehold for manglende lovkrævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens 73 samt ikke har afgivet supplerende oplysninger om ulovligt udlån til ledelsen i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt c) anført, at tilsynet finder, at statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, idet revisor i sin påtegning på årsregnskabet for de to selskaber ikke har taget forbehold for manglende lovkrævede oplysninger i henholdt til årsregnskabslovens 76 a. Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt d) anført, at Revisortilsynet finder, at revisionsvirksomheden ikke har overholdt gældende lovgivning og standarder, da det ikke kan dokumenteres, at kvalitetsstyringssystemet anvendes tilstrækkeligt og fyldestgørende ved løsning af erklæringsopgaver, idet der i alle 6 sager er foretaget mangelfuld planlægning, udførelse og dokumentation. Revisortilsynet finder således, at revisionsvirksomheden ikke i tilstrækkelig grad har sikret anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på enkeltsagsniveau. Den manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet ved løsning af erklæringsopgaver har medført, at det udførte arbejde er mangelfuldt, og at der er sket overtrædelse af revisorloven. 13

14 Revisortilsynet har vedrørende klagepunkt e) anført, at da virksomhedens kvalitetssyringssystem ikke indeholder procedurer for planlægning, dokumentation samt udførelse af erklæringsopgaver for review finder Revisortilsynet, at revisionsvirksomheden ikke lever op til ISQC 1. Revisortilsynet har endvidere anført, at Revisortilsynet medgiver, at høringsfristen fejlagtigt var angivet til den 24. maj 2013 i høringsbrevet af 21. juni 2013 til virksomheden. Dette kan naturligvis ikke lade sig gøre, idet høringsbrevet først var sendt den 21. juni Efter Revisortilsynets normale praksis gives en frist på minimum 5 uger, hvilket også fremgår af høringsbrevet til indklagede personligt, hvor fristen er angivet til den 26. juli Revisortilsynet har ikke været opmærksomme på fejlen før modtagelsen af dette svarskrift, og indklagede har ikke gjort Revisortilsynet opmærksom på forholdet tidligere. Revisortilsynet har således handlet efter normal praksis, det vil sige afventet eventuelt høringssvar i minimum fem uger inden udarbejdelse af afgørelser. Afgørelserne blev sendt den 31. oktober 2013, det vil sige efter udløbet af de minimum fem uger samt ekstra tid, idet høringsperioden var løbet hen over sommermånederne. Det har således ikke været Revisortilsynets hensigt ikke at give de indklagede mulighed for at afgive høringssvar for så vidt angår virksomheden, hvilket perioden mellem Revisortilsynets høringsbreve og afgørelsesbrev bekræfter. Til trods for at Revisortilsynet har begået en beklagelig fejldatering i høringsbrevet til virksomheden, er det Revisortilsynets vurdering, at den indklagede virksomhed forventeligt ville have henvendt sig til Revisortilsynet efter modtagelse af høringsbrevene af 21. juni 2013, såfremt denne ville have afgivet høringssvar, men måtte mene at være blevet afskåret herfra. Revisortilsynet modtog ikke en sådan henvendelse. De indklagede har anført, at de i begge sager har modtaget Revisortilsynets høringsbreve dateret 21. juni I Revisortilsynets afgørelser af 31. oktober 2013 er anført, at Revisortilsynet ikke har modtaget nogen bemærkninger fra Revisorvirksomheden Henrik Højbjerre og statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre. Dette er korrekt men skyldes alene, at Revisionsvirksomheden Henrik Højbjerre ikke har haft mulighed for at komme med bemærkninger til sagen mod Revisionsvirksomheden Henrik Højbjerre. I høringsbrevet af 21. juni 2013 er anført, at bemærkninger til høringsbrevet skal indsendes senest 24. maj De indklagede skal bemærke, at de indklagede ikke har modtaget høringsbreve inden 21. juni De indklagede har således været afskåret fra at komme med bemærkninger til Revisortilsynet, inden sagen blev overdraget til Revisornævnet, og dermed ikke haft muligheder for at ændre sagen, inden den er sendt til afgørelse. Derfor mener de indklagede at Revisornævnet skal afvise sagen mod Revisionsvirksomheden Henrik Højbjerre. Det, at de indklagede ikke har haft mulighed for at komme med bemærkninger til sagen mod Revisionsvirksomheden Henrik Højbjerre, medfører automatisk en stor svækkelse af de indklagedes muligheder for at forsvare sagen mod statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre. Derfor mener de indklagede også, at Revisornævnet skal afvise sagen mod statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre. Kendsgerningen er, at de indklagede først får kopi af høringsbrevet til revisionsvirksomheden den 21. juni 2013 sammen med høringsbrevet til revisor. I høringsbrevet til revisionsvirksomheden er anført, at bemærkninger skal indsendes senest 24. maj

15 De indklagede er derfor af den formodning, at der må være fremsendt et tidligere høringsbrev til revisionsvirksomheden, som de indklagede af en eller anden årsag ikke har modtaget. Derfor var de indklagede sikker på, at høringsfristen for virksomheden var overskredet, og alene derfor modtog Revisortilsynet ingen bemærkninger til høringsbrevet. Da de indklagede således ikke har haft mulighed for at forsvare revisionsvirksomheden har de indklagede følt, at deres muligheder for at forsvare revisor var stærk svækket og det har medført, at de indklagede ikke har indsendt bemærkninger til høringsbrevet til revisor. Kendsgerningen er derfor, at de indklagede ikke har haft mulighed for at ændre/påvirke sagerne, og misforståelser og fejl er således ikke ryddet af vejen, inden sagerne er sendt til afgørelse. De indklagede mener, at Revisornævnet bør lægge vægt på kendsgerningerne og ikke noget forventeligt, som Revisortilsynet er inde på. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: For så vidt angår de indklagedes afvisningspåstande bemærkes, at Revisortilsynet ved breve af 21. juni 2013 gennemførte en høring af de indklagede. I høringsbrevet til indklagede statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre var høringsfristen angivet til den 26. juli 2013, mens fristen i brevet til revisionsvirksomheden var angivet til den 24. maj Det må umiddelbart have stået de indklagede klart, at der - ved angivelse af en dato, der allerede var passeret på tidspunktet for høringen af revisionsvirksomheden - var tale om en fejl. Nævnet finder derfor at det kan lægges til grund, at begge indklagede var bekendt med klagen og det grundlag, på hvilket Revisortilsynet havde indgivet klagen. De indklagede har derfor haft tilstrækkelig adgang til at svare på klagen. Da de indklagede endvidere har haft mulighed for at kommentere sagerne over for Revisornævnet, finder nævnet, at sagsbehandlingen opfylder de retssikkerhedsgarantier, der efter lovgivning og praksis skal udvises over for en indklaget. De indklagedes påstande om afvisning tages derfor ikke til følge. Sag nr. 135/2013. Indklagede personligt Klagepunkt a) Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at det udførte arbejde, herunder planlægning, udførelse og konklusioner ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i 6 ud af 6 enkeltsager. Klagepunkt b) Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at statsautoriseret revisor Henrik Højbjerres påtegning på årsrapporten for D ApS for 2011 ikke overholder erklæringsbekendtgørelsen, idet der mangler supplerende oplysninger om ulovligt lån til direktøren og forbehold for manglende noteoplysninger, jf. årsregnskabslovens 73. Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, og 7, stk. 2, og dermed god revisorskik. 15

16 Klagepunkt c) Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre i påtegningerne på årsrapporterne for B A/S for 2011 og for E ApS for 2010/11 ikke har taget forbehold for manglende oplysninger om selskabernes hovedaktiviteter, jf. årsregnskabslovens 76a. Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, og dermed god revisorskik. Sag nr. 136/2013. Revisionsvirksomheden Klagepunkt d) Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, revisionsvirksomheden i flere tilfælde ikke har sikret en tilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, idet der i 6 ud af 6 kontrollerede sager har været mangelfuld planlægning, dokumentation og udførelse af henholdsvis revisionsopgaver og en reviewopgave. Revisionsvirksomheden har herved overtrådt god revisorskik. Klagepunkt e) Efter kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer finder Revisornævnet det godtgjort, at konceptet i det generelle kvalitetsstyringssystem for så vidt angår reviewopgaver alene består af en henvisning til ISRE 2400 DK. Revisornævnet finder, at dette ikke opfylder kravet om tilstrækkelige procedurer for udførelse af reviewopgaver. Revisionsvirksomheden har herved overtrådt god revisorskik. Sanktionsfastsættelsen: Virksomheden I sager, som angår utilstrækkelig implementering og/eller utilstrækkelig ibrugtagning af et kvalitetsstyringssystem, eller i sager, hvor et kvalitetsstyringssystem, selv om det er anskaffet, ikke lever op til gældende krav, og som er indbragt af Revisortilsynet i henhold til revisorlovens 43, stk. 5, om virksomhedsansvar - fastsættes efter nævnets faste praksis i førstegangstilfælde en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ved bedømmelsen af om der i sagen foreligger forhold, der kan begrunde en fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, må nævnet lægge vægt på, at kravet om etablering og implementering af et kvalitetsstyringssystem har været lovfæstet siden maj I denne sag har nævnet ikke fundet, at der foreligger særlige omstændigheder for at nedsætte bøden. Revisor personligt. Under hensyn til, at overtrædelsen i klagepunkt a), jf. ovenfor, sanktioneres over for revisionsvirksomheden, der er en enkeltmandsvirksomhed, finder nævnet i overensstemmelse med fast praksis, at den statsautoriserede revisor Henrik Højbjerre personligt forskyldte straf for dette klagepunkt skal bortfalde. Nævnet finder at særligt forhold b) er af en sådan alvor, at en særskilt bøde herfor er påkrævet. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, samt erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, nr. 2, og 7, stk. 2, i forholdende b) og c) pålægges statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre herefter i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. 16

17 T h i b e s t e m m e s: Statsautoriseret revisor Henrik Højbjerre, pålægges en bøde på kr. Revisionsvirksomhed Henrik Højbjerre Statsautoriseret Revisionsvirksomhed, cvr.nr , pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Henrik Bitsch 17

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R.

Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R. Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 92/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revision 1 ApS Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nr. xxxx xxx1 og statsautoriseret revisor R afsagt sålydende

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 14. december 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Steen Even Holdt. Den 17. september 2014 blev der i sag nr. 151/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Steen Even Holdt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af den 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B og Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 7. november 2014 i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere