LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling"

Transkript

1 LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K - 1

2 Indledning FTF ønsker at afdække vigtige sider af ledelsesvilkårene og at undersøge ledernes egne holdninger til udvikling af lederrollen. Ledelse er i høj grad et emne, som hidtil har stået i skyggen af andre faglige spørgsmål. Lederne har selv påpeget behovet for en større opmærksomhed om deres funktioner. Selv om de er medlemmer i én og samme organisation, har ledere og medarbejdere måske ikke de samme behov. Det er FTF s holdning, at moderne fagforeninger netop bør kunne differentiere interessevaretagelsen effektivt. Organisationerne skal slå antennerne ud og pejle sig ind på, hvad medlemmerne mener, og hvad de har brug for. Derfor LederPejling. Undersøgelsen LederPejling bygger på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse gennemført i januar I alt ledere har besvaret materialet. Dette notat indeholder hovedkonklusionerne af analysen af ledernes holdninger til lederudvikling og uddannelse med særlig henblik på de ledere, som er medlem af Danske Fysioterapeuter. 174 leder-medlemmer af Danske Fysioterapeuter har besvaret skemaet. Det er relativt få, især i betragtning af, at kønsfordelingen er meget skæv. Man bør derfor tage vurderingerne især på denne dimension med forbehold. Analysen skal ses i tæt sammenhæng med hovedrapporten, hvor undersøgelsesmetoder er præsenteret, og hvor resultaterne også diskuteres i et bredere perspektiv. Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej Aarhus C

3 Emnekreds 1: Forudgående ledertræning Følgende vigtige pointer kan drages ud af analysematerialet vedrørende medlemmer med ledelsesopgaver: Tyve procent af lederne i Fysioterapeutforeningen har en forudgående lederuddannelse. Det er omtrent som i FTF som helhed (21%). Flere mænd end kvinder har forudgående ledertræning, en opgørelse som dog bør tages med forbehold for det lave antal mænd i undersøgelsen. Fysioterapeut-lederne har fortrinsvist uddannet sig med kurser under 8 uger og over 8 uger. Det har hhv. 38% og 21% af de, som angiver, at have en forudgående lederuddannelse. Fysioterapeutforeningens medlemmer har sjældnere end FTF-medlemmerne taget formelle lederuddannelser, altså diplomuddannelser o.l. Dem med de højeste stillinger øverste ledelsesniveau har hyppigere end de lavere niveauer en forudgående lederuddannelse. Det kan tolkes som, at uddannelser er en medvirkende faktor til at komme i betragtning til lederstillinger. Der er også en generationsforskel de ledere, som har haft lederposter i færre år synes at være bedre uddannede, før de blev ledere, end de kolleger, som er ældre i gårde i deres lederposter. Alderen er derimod ikke umiddelbart udslagsgivende for, om de har forudgående lederuddannelse eller ej. De med mange medarbejdere har som tendens i højere grad en forudgående lederuddannelse end de med færre. I 26 % af ledernes organisationer arbejdes der med førlederudvikling. Det svarer til FTF-gennemsnittet. Emnekreds 2: Nuværende lederuddannelse og læring af ledelse Følgende vigtige pointer kommer frem af særkørslerne: Fysioterapeutlederne synes at hale lidt ind på deres FTF-kolleger, når de først har fået deres lederposter. I hvert fald er deres nuværende lederuddannelsesniveau fuldt på højde med FTF-gennemsnittet. De kvindelige fysioterapeutledere synes at være markant bedre uddannet gennem kurser og formelle forløb til ledelsesopgaven end deres mandlige kolleger. På det punkt ligner profilen også FTF-lederne som gennemsnit. Et andet vigtigt kendetegn er, at de højere ledelseslag som gennemsnit også er bedre uddannet end de lavere. Det kan være et udtryk for, at de under deres op- 3

4 stigning har haft mulighed for at supplere uddannelsen, et punkt som de øvrige måske ikke er kommet til endnu. Den konklusion understøttes af, at de med en kort lederkarriere også har en lavere uddannelsesprofil. Også på dette punkt ligner fysioterapeutlederne de øvrige ledere. Mere uddannelse er i høj kurs hos fysioterapeutlederne. Der er bud efter forløb af enhver varighed, men især de formelle forløb. Med en længere ledelsespraksis følger en erfaring. Men det skal understreges, at uddannelsesbehovet efter fysioterapeuternes mening på ingen måde bortfalder med årene, men det ændrer muligvis karakter. Lige som de øvrige FTF-ledere er ledere på det øverste niveau i særlig grad interesseret i de formelle uddannelsestilbud. Det er kun en femtedel, som ikke finder, at de har brug for mere lederuddannelse for at kunne varetage deres nuværende job. Det svarer nogenlunde til FTFniveauet. Der er forskelle, når vurderingen af lederuddannelse sættes sammen med ledelsesopgavens indhold (generel versus faglig eller blandet indhold). Især de med generelle ledelsesopgaver finder uddannelse vigtig, herunder ikke mindst de længerevarende forløb. Når man ser de vigtigste tre måder at lære ledelse på, så kommer formel uddannelse og læring på jobbet ind på klare førstepladser nøjagtig som ved FTFlederne som helhed. Det er imidlertid interessant at notere, at fysioterapeuterne i meget mindre grad end øvrige FTF-medlemmer hælder til kollegerne og til supervision. Til gengæld giver de god prioriteret til tilbud fra deres organisation, nemlig 34% mod 26% for FTF-medlemmerne under et. Ikke overraskende betyder netværket og læring på jobbet mest for dem på de øverste ledelsesniveauer, mens tilbud fra organisationen især efterspørges af dem, som er længere nede i organisationen. Nøjagtig som det observeredes i FTF-undersøgelsen, så er arbejdspresset ikke en stor barriere for videreuddannelse, hverken på de lavere eller højere niveauer. Faktisk føler fysioterapeutlederne sig endnu mindre tidspresset end de øvrige ledere i FTF. Der er ikke systematiske forskelle, når vi ser på placering i ledelseshierarkiet, eller når antallet af medarbejdere drages ind. 4

5 Emnekreds 3: Prioritering af ledelsesopgaver Fysioterapeut-ledernes prioritering af ledelsesopgaver følger på mange måder det generelle mønster i FTF. Figuren viser sammenhængene mellem vurdering af vigtighed, tidsforbrug til opgaven, og om hvorvidt man i høj grad føler sig rustet til opgaven Personaleledelse Faglig ledelse Administrativ ledelse Strategisk ledelse Stor vigtighed Anvender megen tid Føler sig godt rustet Personaleledelse fylder meget for fysioterapeut-lederne, og man kan observere, at der øjensynlig er en balance i forhold til tidsanvendelse. Nøjagtig som de øvrige FTF-ledere viser denne figur, at fysioterapeuterns føler sig godt rustet til at løse de faglige ledelsesopgaver og personaleledelsen. Der synes ikke at være store problemer i det administrative, mens der er lidt af en diskrepans mellem vigtigheden og tidsanvendelsen og kompetencerne til det strategiske. Ud fra det foreliggende synes det ikke som om, at kvinderne er specielt mere fokuserede på personaleledelse og faglig ledelse, og at de bruger mere tid på det. Mændene giver lidt mere prioritet til de strategiske ledelsesopgavers vigtighed. Ikke overraskende betyder det strategiske mere på de højere ledelsesniveauer end på de lavere, og mere for dem, som har mange medarbejdere end dem, som har færre. Her har fysioterapeut-lederne det nøjagtig på samme måde som FTF-lederne som helhed. Fysioterapeuternes vurderinger af behovet for generelle versus personlige behov for oprustning af kompetencer fremgår af tabellen nedenfor: Generelt behov Personligt behov 5

6 Forandringskompetence Evnen til at motivere og igangsætte Værdibaseret ledelse Medarbejderudvikling Samarbejdsevner 43 8 Helhedsforståelse Økonomisk forståelse Faglig kompetence Konflikthåndtering Evnen til personlig udvikling Kreativitet Supervision Netværksdannelse 22 9 Viden om informationsteknologi Multikulturel ledelse 6 15 Fysioterapeut-ledernes vurderinger af generelle behov for viden om ledelse lægger sig tæt op ad FTF-ledernes i almindelighed. Men de finder dog behovet for at kunne fungere i netværk vigtigere end de øvrige FTF-ledere. Deres personlige behov ligger især inden for økonomi og IT, hvor der synes at være en distance mellem, hvad de kan, og hvad de føler, der generelt er brug for. Fysioterapeuterne vil også gerne selv sætte fokus på konflikthåndtering, men de finder samarbejde med og motivation af medarbejdere dækket godt nok. Supervision er også et ledelsesredskab, som interesserer dem personligt. Emnekreds 4: Arbejdet med ledelsesudvikling praksis med at erhverve sig leder- I dette afsnit ses der især på fysioterapeutledernes kundskaber. Følgende fremgår især af særkørslerne: 91% af fysioterapeutlederne tager selv initiativ til lederuddannelse, og 79% anfører, at de selv har ansvaret for den. Niveauerne svarer næsten til FTF-ledernes i almindelighed. Derimod spiller formaliseringen en mindre rolle på fysioterapeut-ledernes arbejdspladser kun 50% har en sådan formalisering. Det er mere end FTF som helhed, hvor 40% angiver at de formelle uddannelser tillægges stor vægt. De kvindelige fysioterapeutledere har ikke i ringere grad et selvstændigt initiativ og ansvar. De synes dog i mindre grad, at det formaliserede betyder noget på arbejdspladsen. Disse konklusioner skal tages med forbehold for det lille antal mænd blandt respondenterne. 6

7 Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem initiativ/ansvar og ledelsesniveau, således at der er størst selvstændighed og initiativ til de højst placerede. Det kan næppe overraske. Ligesom for de øvrige FTF-ledere foregår megen uddannelsesaktivitet henover arbejdstid og frihed. Fysioterapeut-lederne er dog en del mindre tilbøjelige til at få uddannelsesaktiviteterne placeret inden for arbejdstiden. Det kan hænge sammen med, at man også er særligt interesserede i de længere kurser og formelle forløb. Kun 13% siger, at der slet ikke finder en lederudddannelse sted. Det er på samme niveau som FTF som helhed. Lederne på de lavere niveauer i hierarkiet er dog mindre imponerede: Her mener 21%, at der slet ikke foregår nogen lederuddannelse Udviklingssamtaler føres for 66% s vedkommende, hvilket er det samme som i FTF som sådan. Formaliseringen af dette instrument er således ikke slået helt igennem. Niveauet for udviklingssamtaler er stort set identisk hen over ledelseshierarkiet. Når det gælder hyppigheden af udviklingssamtaler, får de højst placerede ledere oftere foretræde for deres overordnede. 59% af lederne fra Danske Fysioterapeuter mener, at der er planer for lederudvikling på arbejdspladsen. Det ligger højere end gennemsnittet i FTF. Hvis der er planer om lederudvikling, så kan man konstatere, at lederne på de lavere niveauer er dårligere orienteret end dem længere oppe i hierarkiet, som måske har adgang til mere information. Hvis årsagen er informationsbrist, så er fysioterapeuterne dog ikke ringere orienteret end deres kolleger i andre FTForganisationer. Når vi ser på de personlige planer for lederudvikling, så findes de for 74% s vedkommende. Planlægningen for den enkeltes karriere som leder er således en del mere almindelig blandt fysioterapeuter end for FTF-ledermedlemmer som sådan. Fænomenet er hyppigere forekommende for ledere på topniveau. Emnekreds 5: Finansiering af efter- og videreuddannelse Vi finder følgende kendetegn vedrørende finansiering af efter- og videreuddannelse: Fysioterapeut-ledernes uddannelse i form af korte kurser betales i helt overvejende grad af arbejdspladsen, og forsvindende lidt trækkes op af egen lomme. Det meste af budgettet (76%) kommer fra egen arbejdsplads, resten dækkes af den større organisation, fx kommunens eller amtets samlede uddannelsesbudget. På det punkt ligner fysioterapeuternes vilkår nøjagtig de øvrige FTF-lederes. 7

8 Det kan ses, at der for de nederste niveauer finder en stor dækning af udgifter til de kortere kurser sted gennem den større virksomheds budgetter, muligvis som led i systematiske fælles lederudviklingsprogrammer. De lidt længere uddannelser, dvs. over 8 uger, dækkes i højere grad af den større virksomheds budget end af de uddannelsesmidler, som den enkelte arbejdsplads har til rådighed. Der er også en større selvfinansiering (8%), men ikke mere end det, som er almindeligt blandt FTF-medlemmer. Ikke overraskende kan de øverste ledere i højere grad få dækket udgifterne til kurser over 8 uger af den større virksomheds budget. Samme mønster gælder for de formelle uddannelser, men selvfinansieringen har fået yderligere et hak opad. Større byrder lægges også på den store organisation, snarere end på den enkelte arbejdsplads. Det er således helt efter bogen, og fysioterapeut-lederne har stort set samme vilkår som andre FTF-ledere. Når det gælder de videregående uddannelser, er de mandlige fysioterapeutledere tilsyneladende lidt mere villige til at punge ud af egen lomme end de kvindelige, og her er der en lille forskel i forhold til det samlede billede for FTFlederne. Emnekreds 6: Organisationernes rolle Ønsker medlemmerne af Danske Fysioterapeuter at deres forening skal arbejde med lederudvikling? Følgende kendetegn kommer frem af materialet: Der er en overordentlig stor opbakning til organisationen: 72% finder det fint, at organisationen sætter ind med uddannelsestilbud, eller at den på andre måder tager vare på ledermedlemmernes særlige behov. Ligesom i FTF som helhed og i de fleste andre organisationer under FTF er ledere på de øverste ledelsestrin mindre opsatte på organisationens medvirken. Man må dog konstatere, at der stadig er en særdeles gedigen interesse, nemlig 68%. Det stemmer også med, at de med mange medarbejdere og lange ledelseskarrierer også i mindre grad finder behov for organisationens involvering. Kvinderne er tilsyneladende varmere fortalere for at lade deres organisation tage initiativ og involvere sig end mændene. Her ligner Danske Fysioterapeuter FTFmedlemmerne som helhed. 8

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen og Dan Michael Nielsen Abstract Denne artikel undersøger de kommunale institutionslederes professionalisering

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse - Sammenfatning Forord Stigende konkurrence og vidensintensitet stiller nye krav til danske virksomheder. Hvis

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere