Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr."

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i klassisk arkæologi. Kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 18 og bekendtgørelsens bilag 1, 1.4. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Københavns Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. 8. juli 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. redigerede udgave, oktober Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 24. juni 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid,

2 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af den 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.mag. i klassisk arkæologi Master of Arts (MA) in Classical Archaeology Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Side 2/2 Danmarks Statistik: UDD: 6425 AUDD: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for klassisk arkæologi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 1. august 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Bacheloruddannelse i klassisk arkæologi. Udbudssted Uddannelsen udbydes i København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen).

3 Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Aarhus Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bachelor- og kandidatuddannelse i klassisk arkæologi Københavns Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 6 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen... 9 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for klassisk arkæologi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for klassisk arkæologi Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi består af: Kernefaglig ekspert Professor Johann Rasmus Brandt, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo Aftagerrepræsentant Overinspektør Bodil Bundgaard Rasmussen, Nationalmuseet Studerende Stud.mag. Sidsel Mahler Jacobsen, Kandidatuddannelsen i historie, Syddansk Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 2. marts 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10. maj 2010 Høringssvar modtaget 25. maj 2010 Sagsbehandling afsluttet 3. juni 2010 Bemærkninger 16. februar 2010 indhentet supplerende dokumentation ang. samlede tal for frafald og gennemførsel opgjort for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i perioden samt grundoplysninger for perioden februar 2010 indhentet supplerende dokumentation ang. separate VIP/DVIP-ratioer for bachelor- og kandidatuddannelsen. 26. april 2010 indhentet supplerende dokumentation ang. udviklinger i frafaldsstatistikken. 27. maj 2010 indhentet supplerende dokumentation ang. legalitetsforhold. 5

9 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi at opfylde akkrediteringskriterierne. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1) dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om uddannelsens struktur (kriterium 6), idet 1. års frafaldet på bacheloruddannelsen i perioden lå på %, hvilket er mere end 25 % højere end gennemsnittet for det humanistiske hovedområde, som lå på % i samme periode. Uddannelsen har såvel en strategi som en praksis i forhold til at nedbringe frafaldet, men det vurderes, at tiltagene er så nye, at det er for tidligt at vurdere om de har haft en effekt. Akkrediteringspanelet vurderer det tilfredsstillende, at bacheloruddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil, og at undervisningen er tilpasset adgangskravene på 1. og 2. semester, men akkrediteringspanelet er samtidig opmærksomt på, at der er nogle særlige udfordringer forbundet med propædeutikken og den fremmedsprogede faglitteratur, der er medvirkende årsager til det høje frafald på bacheloruddannelsen. Studieprogressionen vurderes at være tilfredsstillende for bacheloruddannelsen. Endvidere vurderes inddragelsen af praksis at understøtte uddannelsens kompetenceprofil, ligesom de studerende på bacheloruddannelsen vurderes at have gode muligheder for at indgå i et internationalt studiemiljø. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), idet den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men akkrediteringspanelet vurderer, at kvalitetssikringssystemet stadig er under opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne politikker skal implementeres. Det vurderes, at uddannelsesniveauet kun i nogen grad understøttes i at indhente den information, der er nødvendig for at kunne identificere eventuelle problemer på uddannelsen f.eks. i forhold til uddannelsens frafald. Fakultetets fokus på studenterevalueringer vurderes at være et tiltag, som kan bidrage til et hensigtsmæssigt udgangspunkt for den løbende kvalitetssikring af uddannelsen. Samtidig vurderes det, at der på institut- og uddannelsesniveau er opmærksomhed omkring evalueringerne, og at resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen. 6

10 Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi at opfylde akkrediteringskriterierne. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2), idet akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på samme niveau med øvrige dimittender fra det humanistiske hovedområde. Det fremgår af listen over specialer og nuværende ansættelser, at mere end halvdelen af dimittenderne er ledige, uden for arbejdsstyrken eller uoplyste i perioden Endvidere vurderer akkrediteringspanelet kun i nogen grad, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Listen over specialer og nuværende ansættelser viser, at 4-6 ud af 13 dimittender har fundet relevant beskæftigelse i perioden Desuden viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, at 33 % af dimittenderne fra perioden har fundet beskæftigelse på AC-niveau. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), idet den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men akkrediteringspanelet vurderer, at kvalitetssikringssystemet stadig er under opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne politikker skal implementeres. Det vurderes, at uddannelsesniveauet kun i nogen grad understøttes i at indhente den information, der er nødvendig for at kunne identificere eventuelle problemer på uddannelsen f.eks. i forhold til uddannelsens frafald. Fakultetets fokus på studenterevalueringer vurderes at være et tiltag, som kan bidrage til et hensigtsmæssigt udgangspunkt for den løbende kvalitetssikring af uddannelsen. Samtidig vurderes det, at der på institut- og uddannelsesniveau er opmærksomhed omkring evalueringerne, og at resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen. 7

11 Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

12 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted København Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Humaniora Nøgletal for studerende på uddannelsen i klassisk arkæologi opgjort 1/10 i det anførte år. Optag Bestand Fuldførte grader BA KA BA KA BA KA Tilvalgsstuderende E07-F08 4 E08-F09 15 (Dokumentationsrapport s. 47; Supplerende dokumentation ang. grundoplysninger for perioden modtaget d. 16. februar 2010) 9

13 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil En studerende med en bachelorgrad fra klassisk arkæologi ved Københavns Universitet er udrustet med følgende kompetencer: Den studerende er i stand til at beskrive og analysere materielle levn. Den studerende er i stand til at udvælge relevant viden og at prioritere i fremlæggelsen af videnskabelig argumentation og formidle mundtligt. Den studerende er i stand til at omsætte teoretisk viden til praksis og fungere dynamisk i et team under stressende forhold. Den studerende er i stand til at sætte kulturelle fænomener ind i en historisk kontekst og at forstå, at viden og fortolkningen af viden ændres over tid i takt med samfundets forandring. Den studerende tilegner sig analytiske kompetencer, dvs. at kunne fortolke symboler og forstå dem i en kontekst. Den studerende er i stand til at belyse et emne fra flere synsvinkler og forstå deres betydning for emnets afgrænsning og fremtræden. Den studerende er ydermere i stand til at rette formidlingen mod forskellige målgrupper. Den studerende er i stand til at forstå klassisk arkæologi s forskningshistorie, teorihistorie og videnskabsteori og at anvende fagets videnskabelige metoder. Den studerende er i stand til at forholde sig til komplekse problemstillinger og få overblik samt reflektere over et emne og dets indbyggede spørgsmål. Den studerende er i stand til at stille kritiske spørgsmål og at opstille en syntese på grundlag af komplekse iagttagelser. Den studerende er i stand til at arbejde kreativt og at kunne præsentere et komplekst stof skriftligt, så det bliver forståeligt og relevant for en udvalgt målgruppe. Den studerende er i stand til at formidle sine faglige kompetencer både skriftligt og mundtligt. (Bilag 30: Bachelorstudieordningen i klassisk arkæologi 2007) 10

14 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil En kandidat i Klassisk Arkæologi har en omfattende viden om centrale tematiske, geografiske og kronologisk afgrænsede problemstillinger indenfor Klassisk Arkæologi; klassisk arkæologiske metoder til indsamling og kan kritisk bearbejde store informationsmængder; erkendelsesmæssige problemer forbundet med udnyttelsen af klassisk arkæologiske kilder og videnskabelig litteratur; klassisk arkæologisk historik, teori og metode. En kandidat i Klassisk Arkæologi har vidtgående færdigheder med hensyn til søgning og bearbejdning af arkæologisk kildemateriale og andre informationskilder; erhvervelse af overblik over store informationsmængder; kritisk tilegnelse af specialiseret viden om udvalgte emner indenfor klassisk arkæologi; på dansk at præsentere klassisk arkæologisk stof skriftligt og mundtligt; at foretage resonerede valg af problemstillinger i et stort fagområde; at perspektivere, analysere og fortolke arkæologisk materiale og fænomener i antikken og gennem tiderne; selvstændigt at gennemføre en større klassisk arkæologisk undersøgelse under vejledning. En kandidat i Klassisk Arkæologi har vidtgående kompetencer med hensyn til selvstændigt at tilrettelægge og udføre analytiske og kommunikative opgaver; at samarbejde målrettet med andre; at arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk sikkert med videnskabelig litteratur og arkæologiske kilder; at tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde; at gennemføre analyser af politiske, sociale og kulturelle forhold på grundlag af et komplekst informationsgrundlag; med præcision og klarhed at kunne sammenfatte og formulere sig under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder; at strukturere en stor mængde viden; at gennemskue problemstillinger og justere arbejdsplaner i projekter. (Bilag 31: Kandidatstudieordningen i klassisk arkæologi 2008) 11

15 Bacheloruddannelsens struktur (Dokumentationsrapport, s. 24) 12

16 Kandidatuddannelsens struktur (Dokumentationsrapport, s. 25) 13

17 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bachelor- og kandidatuddannelsen i klassik arkæologi har en løbende dialog med Saxo-instituttets aftagerpanel. Således har aftagerpanelet siden det første indledende møde i september 2007 afholdt 4 møder henholdsvis ultimo 2007, ultimo 2008 samt primo og ultimo Ifølge universitetet vedtog panelet i 2008, at den fremtidige mødekadence blev fastsat til 2 møder pr. år. I forhold til bredden i aftagerpanelet bemærker akkrediteringspanelet, at det internationale aftagerperspektiv ikke er repræsenteret - set i lyset af uddannelsens orientering mod det internationale arbejdsmarked. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at aftagerpanelets medlemmer generelt er repræsentative i forhold til uddannelsen i klassisk arkæologi. Således er panelet sammensat af 15 medlemmer, som ifølge universitetet dækker såvel museumsverdenen, offentlig administration og forskningsinstitutioner. Akkrediteringspanelet noterer, at universitetet blandt andet angiver, at dialogen med aftagerpanelet har været anvendt i forhold til at præcisere uddannelsernes erhvervssigte Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng positivt, at ledelsen på mødet tilkendegav, at der afholdes fælles møder mellem aftagerpanel og studienævn for at skabe naturlig kobling mellem aftagerpanel og uddannelserne i klassisk arkæologi (Dokumentationsrapport, s. 4). Endvidere redegjorde ledelsen for, at det var forventningen, at aftagerpanelet skulle inddrages i udviklingsprocessen omkring den nye studieordning og samling af de arkæologiske fag. Aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelserne også indgår i en løbende dialog med relevante aftagere foruden den beskrevne dialog ovenfor. Således indgår uddannelserne i løbende dialog med censorkorpets for klassisk arkæologi, som består af ansatte på museer og på andre universiteter. Endvidere indgår SAXO- Instituttet i dialog med aftagere i regi af et nedsat Strategisk Råd, der mødes 2 gange om året, hvis medlemmer repræsenterer forskning, politiske og økonomiske beslutningstagere. Ifølge dokumentationsrapporten har rådet til formål at rådgive institutledelsen på SAXO- Instituttet. Desuden har der ifølge universitetet traditionelt været et nært forhold mellem klassisk arkæologi og aftagere i museumsverdenen, der stiller faciliteter og genstande til rådighed for undervisningen (Dokumentationsrapport, s. 4). Dimittender/alumner Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at instituttet har etableret en løbende og systematisk dialog med uddannelsernes dimittender. Således gennemfører instituttet kvalitative og kvantitative 14

18 spørgeskemaundersøgelser på såvel bachelor som kandidatniveau. Ifølge dokumentationsrapporten bearbejdes undersøgelsesresultaterne af SAXO- Instituttets studievejledning og fremlægges for studienævn og institutledelse, hvor de bl.a. har været inddraget ved studieordningsrevisioner og i udarbejdelsen af den gældende uddannelsesstrategi med særligt fokus på gennemførelsestider og frafaldsproblemer. Resultaterne har blandt andet givet en klarere forståelse for det fysiske studiemiljøs betydning for uddannelserne, som allerede har resulteret i betydelige investeringer på området, og som ifølge instituttets undervisningsmiljørapport (bilag 12) vil blive yderligere forbedret i den nærmeste fremtid. Også indarbejdelsen af muligheden for projektorienterede forløb i kandidatuddannelsen er påvirket af kandidatundersøgelsernes resultater (Dokumentationsrapport, s. 5). Akkrediteringspanelet bemærker, at besvarelserne fra klassisk arkæologiske dimittender aktuelt har et omfang, der ikke gør det muligt at anvende informationerne konkret i forhold til sikring af uddannelsens relevans og kvalitet. Akkrediteringspanelet anerkender, at uddannelsen har tradition for en tæt kontakt til dimittender, der får ansættelse indenfor museums- og forskningsverdenen. Dialogen finder bl.a. sted gennem Klassisk Arkæologisk Forening, der er et fagligt og socialt forum for klassiske arkæologer. Fra slutningen af 2009 er der taget initiativ til en alumneforening, og der er derfor endnu ingen erfaringer med denne dialog. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-5 Bilag 6: SAXO-Instituttets reviderede retningslinjer for inddragelse af aftagerpanelet Bilag 7: Seneste censorrapport Bilag 8: Liste over censorernes hjemmeinstitutioner Bilag 9: SAXO-Instituttets strategisk råds kommissorium Bilag 10: SAXO-Instituttets strategisk råds medlemsliste Bilag 11: Invitation til oprettelse af alumneforening ved klassisk arkæologi Bilag 12: SAXO-instituttets undervisningsmiljøvurdering 2008 Bilag 39: SAXO-Instituttets Kandidatundersøgelsesskema 2009 Bilag 40: SAXO-Instituttets Bachelorundersøgelsesskema

19 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet noterer, at mere end 90 % af dimittenderne fra de arkæologiske uddannelser ved Københavns Universitet forsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Ifølge tal fra Universitets- og Bygningsstyrelsen fortsatte 100 procent af bachelorerne videre på en kandidatuddannelse i I gennemsnit fortsatte knap 92 procent af alle bachelorerne videre på en kandidatuddannelse for perioden 2004 til Statistikken fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der her refereres til, omfatter bachelorer fra de arkæologiske uddannelser ved Københavns Universitet samlet set. Akkrediteringspanelet vurderer med dette forbehold, at det er sandsynliggjort, at mere end 90 % af dimittenderne fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Gælder kun for kandidatuddannelsen Ledighedsstatistikken fra Universitets- og Bygningsstyrelsens uddannelsesstatistik, som er gengivet nedenfor, omfatter kandidater fra de arkæologiske uddannelser ved Københavns Universitet samlet set. Ledighedsstatistikken er kun tilgængelig for 2006 og 2007, og universitetet gør opmærksom på, at statistikken ikke inkluderer magistre, der er blevet færdiguddannede i perioden. Dette fremgår af universitetets sammenligning af antallet af kandidater, der indgår i Universitets- og Bygningsstyrelsens statistik, med antallet af kandidater og magistre, der er registreret i universitetets studieadministrative edbsystem, FØNIX (Dokumentationsrapport, s. 6). (Dokumentationsrapport, s. 8) Af opgørelsen fra Universitets- og bygningsstyrelsen fremgår det, at der er store udsving i ledigheden i de to opgjorte år. I 2006 lå ledigheden på 20 %, hvortil kommer 20 %, der befandt sig uden for arbejdsstyrken. Til sammenligning lå ledigheden for det humanistiske hovedområde på 11 % i I 2007 var ledigheden faldet til 7 %, hvilket er lidt under den gennemsnitlige ledighed for det humanistiske hovedområde, som lå på 9 % i samme år. Af Humanistundersøgelsen, der inkluderer 9 kandidater i klassisk arkæologi fra perioden , fremgår det, at 1 var ledig, mens 8 var beskæftiget i opgørelsesåret 2007, svarende til en ledighedsprocent på 11 % (bilag 13). Humanistundersøgelsen inkluderer imidlertid heller ikke magistre for den pågældende periode ifølge universitet. 16

20 Listen over specialer og nuværende ansættelser, der inkluderer magistre, viser, at ud af 13 kandidater og magistre fra perioden er de 7 ledige, uden for arbejdsstyrken eller uoplyst. Herudover er 4 i beskæftigelse og 2 i udlandet (bilag 14). På baggrund af et datagrundlag der peger i flere retninger, vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på samme niveau med øvrige dimittender fra det humanistiske hovedområde. Endvidere vurderer akkrediteringspanelet kun i nogen grad, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Listen over specialer og nuværende ansættelser viser, at 4-6 ud af 13 dimittender har fundet relevant beskæftigelse i perioden (bilag 14). Desuden viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, at 33 % af dimittenderne fra perioden har fundet beskæftigelse på AC-niveau. (Dokumentationsrapport, s. 9) Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at datagrundlaget bygger på en lille population med en stor andel, som er uoplyst. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at det på møderne med underviserne fremgik, at der er stor fokus på udviklingen af de studerendes almene kompetencer, så dimittenderne fremover i højere grad kan få job på AC-niveau også uden for det arkæologiske fagområde. De studerende tilkendegav på mødet, at de har valgt at læse klassisk arkæologi af interesse velvidende at jobmulighederne inden for klassisk arkæologi er begrænsede. De studerende gav endvidere udtryk for, at de så positivt på muligheden for at få beskæftigelse inden for andre fagområder f.eks. offentlig administration i kraft af deres almene akademiske kompetencer. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 er delvist tilfredsstillende opfyldt, idet universitetet kun i nogen grad har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på samme niveau med øvrige dimittender fra det humanistiske hovedområde. Det fremgår af listen over specialer og nuværende ansættelser, at mere end halvdelen af dimittenderne var ledige, uden for arbejdsstyrken eller uoplyste i perioden Endvidere vurderer akkrediteringspanelet kun i nogen grad, at universitetet har sandsynliggjort, at kandidatuddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Listen over specialer og nuværende ansættelser viser, at 4-6 ud af 13 dimittender har fundet relevant beskæftigelse i perioden Desuden viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, at 33 % af dimittenderne fra perioden har fundet beskæftigelse på ACniveau. 17

21 Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 6-9 Bilag 1: Særkørsel fra Danmarks Statistik angående beskæftigelse på klassisk arkæologi Bilag 13: Beskæftigelsesundersøgelse , klassisk arkæologi Bilag 14: Liste over specialer og nuværende ansættelser 18

22 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen, er dækket af undervisernes forskningsområder. Oversigten nedenfor tydeliggør således sammenhængen mellem undervisernes forskningsområder og undervisningen i efteråret 2008 og foråret Alle emneorienterede kurser på uddannelsen varetages af undervisere med forskningskompetence inden for området. På kandidatuddannelsen, hvor undervisningen primært består af individuel vejledning, tildeles de studerende den vejleder, der har den nærmeste forskningskompetence i forhold til de arkæologiske emner, som de studerende arbejder med. (Dokumentationsrapport, s. 21) Akkrediteringspanelet vurderer, at der trods det lille forskningsmiljø er forskningsmæssig dækning for udannelsens fagområder. Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens eksemplificeringer af sammenhængen mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil sandsynliggør, at uddannelsens overordnede 19

23 kompetenceprofil understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål og at disse samtidig er omsat i bedømmelsesgrundlaget ved prøverne for de enkelte fagelementer. Eksempelvis bliver der i bedømmelsen af faget Romersk arkæologi bl.a. lagt vægt på, at den studerende dokumenterer fyldigt kendskab til grundtrækkene i romersk arkæologi fra republikansk tid til og med de severiske kejsere, hvilket understøtter kompetenceprofilens målsætning om at den studerende skal kunne fortolke og analysere symboler og forstå dem i en kontekst (Dokumentationsrapport, s. 13). På kandidatuddannelsen bygger fagelementerne videre på bacheloruddannelsen og skal ifølge faget studieordning udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen (Bilag 31). Dette foregår bl.a. i fagelementet Klassisk arkæologi og akulturation, hvor eksaminanden bl.a. skal kunne redegøre for nyere forskning og teori, hvilket understøtter kompetenceprofilens målsætning om, at den studerende skal kunne arbejde konstruktivt, kritisk og metodisk med videnskabelig litteratur og arkæologiske kilder (Bilag 31). Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens fagelementer giver de studerende viden om klassisk arkæologis videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. På bacheloruddannelsen tilegner de studerende sig viden om fagets teorier og metoder gennem de periodeog emnebaserede fagelementer og i fagelementerne Klassisk arkæologisk videnskabsteori og Udgravningsteknik- og metode, hvor de studerende tilegner sig de grundlæggende principper for udførelsen af feltarbejde. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på kandidatuddannelsen opnår viden om klassisk arkæologis videnskabelige teorier, erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt disse samt færdigheder i at anvende fagets videnskabelige metoder. Dette foregår bl.a. i fagelementerne Klassisk arkæologisk emne med projektformulering og Klassisk arkæologi og akkulturation, hvor de studerende trænes i at forholde sig til, hvordan teoridannelse og forskellige forskningsretninger påvirker fortolkningen af arkæologisk materiale. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 30: Bachelorstudieordningen i klassisk arkæologi Bilag 31: Kandidatstudieordningen i klassisk arkæologi 20

24 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen er VIP er, som er placeret i det klassisk arkæologiske forskningsmiljø. Således fremgår det af dokumentationsrapporten, at uddannelsestilrettelæggelsen for perioden har været varetaget af 3 lektorer som alle ifølge CV erne og publikationslisterne (bilag 17) vurderes at være aktive forskere inden for centrale dele af klassisk arkæologis forskningsområder (Dokumentationsrapport, s. 19). Antal studerende pr. VIP Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på klassik arkæologi har en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Ifølge tal fra universitetets studieadministrative edb-system var der 57 studerende indskrevet på bachelor og kandidatuddannelsen i 2009, mens antallet af VIP var 2,5 svarende til 22,8 studerende pr. VIP. Akkrediteringspanelet bemærker, at der er uklarhed om antallet af studerende på uddannelsen, idet der ifølge tal fra fakultetet var indskrevet 98 studerende, mens der i det studieadministrative edb-system var registreret 57 studerende i Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at der er en stor arbejdsbelastning af de 2,5 VIP, der begrænser deres tid til aktiv forskning. Akkrediteringspanelet anerkender, at de studerende på mødet tilkendegav, at de oplever altid at kunne komme i kontakt med deres undervisere og at miljøet i høj grad bærer præg af åbne døre. De studerende beskrev forholdet mellem undervisere og studerende som unikt og oplever, at deres fysiske placering muliggør en tæt daglig kontakt og dialog mellem studerende og undervisere. VIP/DVIP-ratio Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet noterer, at universitetet opgør VIP/DVIP-ratioen for bacheloruddannelsen til 3,12 og til 1,3 for kandidatuddannelsen. Den gennemsnitlige ratio er beregnet til 2,21, hvilket er lidt under gennemsnittet for det humanistiske hovedområde i 2008 (2,4) (Supplerende dokumentation modtaget pr. mail d. 22. februar 2010). Det fremgår endvidere, at rationen for kandidatuddannelsen ligger væsentligt under ratioen for det humanistiske hovedområde, fordi faget har tilknyttet en international anerkendt ekspert som ekstern lektor, som udelukkende underviser på overbygningsniveau (Supplerende dokumentation modtaget pr. mail d. 22. februar 2010). I dokumentationsrapporten står der desuden: Denne D-VIP har i foråret 2009 erhvervet sig 21

25 den filosofiske doktorgrad. Den anden D-VIP er udgravningsleder på et dansk forskningsprojekt i Italien og medansvarlig for den kommende publikation (Dokumentationsrapport, s. 20). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er uklart, hvordan VIP/DVIP-ratioerne på 3,12 og 1,3 er beregnet, men vurderer, at universitetet har sandsynliggjort, at undervisningen på klassisk arkæologi er forskningsbaseret. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 17: CV er for undervisere på klassisk arkæologi 22. februar 2010 indhentet supplerende dokumentation ang. separate VIP/DVIP-ratioer for bachelor- og kandidatuddannelsen. 22

26 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmiljøet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af en høj kvalitet dokumenteret ved relevante forskningsindikatorer. Vurderingen bygger på de indikatorer for forskningsproduktion, som er gengivet nedenfor og publikationer for de ansatte på Afdeling for Klassisk Arkæologi (bilag 19). (Dokumentationsrapport, s. 22) Akkrediteringspanelet bemærker, at den samlede forskningsproduktion i perioden har været faldende, men med en nyansat ph.d.-studerende og en nyansat lektor finder akkrediteringspanelet det imidlertid sandsynliggjort, at forskningsproduktionen fremover igen stiger, hvilket antallet af publikationer fra 2009 allerede indikerer ifølge mødet med underviserne. Forskningsmiljøet består foruden tre lektorer (hvoraf den ene er på halv tid) af en fastansat ekstern lektor, en ekstern lektor, en post.doc og en ph.d.-studerende. Forskningsmiljøets styrker er blandt andet: Etruskisk arkæologi og Latinum Vetus Græsk og Cyprisk arkæologi, 23

27 Kulturel interaktion i det østlige middelhavsområde Forskning i forbindelse med feltarkæologi Romersk skulptur Antikreception Romerske foraer Det klassiske, hellenistiske og romerske landskab i det østlige middelhavsområde Romersk keramik i kontekst Survey teori og -metode (Dokumentationsrapport, s. 11 og s. 21) Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at den ph.d.-studerende varetager undervisning under supervision af en VIP. Forskningsmiljøets internationale samarbejde Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt samarbejde. Således dokumenterer universitetet, at forskerne bag uddannelsen i perioden har deltaget i otte internationale forskningssamarbejder: Accordia Research Centre London Studi Etrusci Troodos Archaeological and Environmental Survey Project Forum i Nomentum, loc. Romitorio The Dzarylgaz Survey Project Rei Cretariae Romanae Fautores International Network of Roman Craft and Trade The Collection as Palimpsest Desuden har forskerne på uddannelsen været medarrangører af to internationale videnskabelige konferencer og symposier og har været repræsenteret i 6 internationale editorial boards i perioden Akkrediteringspanelet bemærker, at det er uklart, hvordan de aktuelle forskningsprojekter bliver inddraget i undervisningen på uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 19: Publikationer registreret i CURIS

28 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at bacheloruddannelsens struktur samlet set understøtter uddannelsens kompetenceprofil. På bacheloruddannelsen sikres sammenhængen på tværs af de enkelte år gennem en struktur, hvor redskabsfag og emnekurser følges sideløbende. Således udvikles viden og færdigheder med hensyn til eksempelvis monumentøvelser, litteratur- og informationssøgning og arkæologisk kildekritik i modulet Udgravningsteknik og -metode sideløbende med behandlingen af arkæologiske emner i modulet Græsk arkæologi, klassisk hellenistisk tid. På fjerde/femte semester kan den studerende supplere redskabsfagene med et formidlingskursus, hvor der særligt fokuseres på skriftlige og mundtlige formidlingsformer inden for klassisk arkæologi. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en faglig progression i uddannelsen. Den faglige progression i emnefagene går fra det beskrivende i Græsk arkæologi, geometrisk-arkaisk tid over det analyserende i Græsk arkæologi, hellenistisk-klassisk tid til det kritisk syntetiserende og reflekterende i Græsk forhistorisk arkæologi. Denne progression understøttes af redskabsfagene, som går fra det praktiske i Udgravningsteknik og -metode til det teoretiske i Klassisk arkæologisk videnskabsteori (Dokumentationsrapport, s ). Akkrediteringspanelet noterer, at fremmedsproget faglitteratur på engelsk, tysk, fransk og italiensk indgår i uddannelsen, hvilket giver de studerende særlige udfordringer i forhold til at læse faglitteraturen (Dokumentationsrapport, s. 30). Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der på de første to semestre er taget hensyn til de studerendes sproglige forudsætninger. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens faglige niveau på 1. og 2. semester er tilpasset adgangskravene for uddannelsen. Kravene om græsk og latin på A-niveau kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at den propædeutiske undervisning ikke er fastlåst i specifikke semestre, hvilket giver den studerende mulighed for at planlægge et individuelt forløb baseret på den studerendes specifikke behov. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kandidatuddannelsens struktur samlet set understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Kandidatuddannelsen er bygget op så den studerende selvstændigt kan tilrettelægge sin uddannelse gennem fire obligatoriske og to valgfri moduler. I de obligatoriske moduler får den studerende mulighed for at fordybe sig fagligt i selvvalgte klassisk arkæologiske temaer og perioder i modulerne Klassisk arkæologisk tema, Klassisk arkæologi og akkulturation og Klassisk arkæologisk periode. Samtidig sikres sammenhængen på tværs i forhold til de redskabsbaserede valgfag Katalog og 25

29 materialeanalyse og Diakron analyse med udgangspunkt i klassisk arkæologi, der bl.a. understøtter kompetenceprofilens målsætning om, at de studerende skal kunne foretage resonerede valg af problemstillinger i et stort fagområde og perspektivere, analysere og fortolke arkæologisk materiale og fænomener i antikken og gennem tiderne (bilag 31). Akkrediteringspanelet vurderer, at progressionen i uddannelsen sikres gennem en tiltagende udfordring af selvstændigheden i arbejdet med den faglige substans. I modulet Klassisk arkæologisk emne med projektplanlægning skal den studerende formulere og planlægge gennemførslen af et projekt inden for fagbeskrivelsen forud for udfærdigelsen af specialet, hvilket bl.a. understøtter kompetenceprofilens målsætning om, at de studerende selvstændigt skal kunne gennemføre en større klassisk arkæologisk undersøgelse under vejledning. I forhold til at tilpasse uddannelsen adgangskravene for 1. og 2. semester vurderer akkrediteringspanelet, at kandidatuddannelsen i klassisk arkæologi bygger videre på den adgangsgivende bacheloruddannelses fagspecifikke discipliner og metoder. Frafald Gælder kun for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet noterer, at det samlede frafald opgjort for perioden er faldet fra 43 % til 17 %. Optag Normeret tid Normeret tid + 1 år Aktive Ophørt 2006 (årgang 2001)* % (3) 21 % (3) 14 % (2) 43 % (6) 2007 (årgang 2002)* % (7) 6 % (1) 13 % (2) 38 % (6) 2008 (årgang 2003)* % (6) 6 % (1) 29 % (5) 29 % (5) 2009 (årgang 2004)* % (5) 8 % (1) 33 % (4) 17 % (2) (Supplerende dokumentation modtaget pr. mail d.16. februar 2010) Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at 1. års frafaldet på bacheloruddannelsen i perioden lå på %, hvilket er mere end 25 % højere end gennemsnittet for det humanistiske hovedområde, som lå på % i samme periode. (Bilag 24: Frafald på BA-uddannelsens 1. år, ) Universitetet beskriver årsagerne til frafaldet således: Hvad angår 1. års frafaldet, dækker forskellen mellem 29 og 40 % således over to personer. Umiddelbart må de forholdsvis store udviklinger i frafaldsstatistikken primært tilskrives, at små populationer giver store statistiske udsving. En mindre god holddynamik på et enkelt hold kan få konsekvenser for 26

30 frafaldet, der ser dramatiske ud i statistikken, selv om der kun er tale om få personer. (Supplerende dokumentation modtaget pr. mail d. 26. april 2010) 1. års frafaldet hænger i vid udstrækning sammen med, at faget hverken er et skole- eller gymnasiefag. Adspurgt svarer majoriteten af de nye studerende, at baggrunden for deres ansøgning om optagelse stammer fra undervisning i oldtidskundskab eller personlige oplevelser i middelhavslandene. Disse udgangspunkter giver imidlertid de studerende en meget mangelfuld indsigt i det faglige indhold og kravene i forhold til at skabe sig en karriere indenfor faget, og studiet opfylder således ikke altid de studerendes forventninger. Ydermere finder en del studerende sprogkravene både de antikke og moderne overvældende. Uden at kunne dokumentere det statistisk er det vores indtryk, at de frafaldne studerende søger over i andre ofte beslægtede universitetsuddannelser så som forhistorisk arkæologi og historie. Det skal i den forbindelse nævnes, at flere studerende har benyttet klassisk arkæologi som en adgangsbillet til konservatorskolen og til uddannelsen ved kunsthistorie. (Dokumentationsrapport, s. 27) På mødet med de studerende fremgik det endvidere, at den væsentligste årsag til frafaldet er, at de studerende skal følge propædeutikken sideløbende med deres grundfag i klassisk arkæologi. For at nedbringe frafaldet har universitetet gennemført en række tiltag: Som del af introduktionsugen ved studiestart introducerer tutorerne fordelene ved læsegrupper, hvis medlemmer kan støtte hinanden. Det er både studerendes og læreres erfaring, at en velfungerende læsegruppe er et vigtigt led i at holde de studerende motiverede. Hjælpelærer på første semester i 2010 udvidet til andet semester. I undervisningsplanen indgår ugentlige repetitions- og opsamlingslektioner for at formindske frafaldet pga. faglige vanskeligheder, ligesom der afholdes mindre prøver, der analyseres for i tide at kunne gribe ind i tilfælde af utilfredsstillende resultater. Undervisningen tilrettelægges med afvekslende undervisningsformer (forelæsninger/kollokvier og individuelle øvelser) for at undgå en monoton indlæringsproces og i stedet skabe et dynamisk undervisningsmiljø og gøre undervisningssituationen til et rum, hvor der er tid og plads til diskussion af hypoteser og konklusioner og mulighed for de studerende at argumentere for og imod underviseren og hinanden. Individuelle H-VIP samtaler med de førsteårsstuderende midt i første semester i forbindelse med en skriftlig øvelse. For at styrke studiemiljøet på klassisk arkæologi tilstræbes det, at der skabes tæt kontakt mellem de studerende på tværs af årgange og niveauer, således at der opstår en følelse af samhørighed inden for hele studentergruppen, hvilket bevirker, at de studerende kan udveksle ideer og hjælpe hinanden fagligt. (Dokumentationsrapport, s. 27f) Af SAXO-instituttets uddannelsesstrategi fremgår det endvidere, at der arbejdes målrettet med at undersøge årsagerne til og forebygge frafaldet på institutniveau. Som et led i strategien fokuseres på studiestarten f.eks. iværksættes studieprocessamtaler på 1. og 4. semester, og siden 2009 har alle nye studerende fået udpeget en VIP som mentor (bilag 5). På baggrund af ovenstående vurderer akkrediteringspanelet, at strategien og tiltagene er så nye, at det er for tidligt at vurdere om de har haft en effekt i forhold til at nedbringe det høje 1. års frafald. Akkrediteringspanelet bemærker dog positivt, at der arbejdes bevidst og målrettet med at nedbringe frafaldet på klassisk arkæologi. Akkrediteringspanelet er endvidere opmærksomt på, at der er nogle særlige udfordringer forbundet med propædeutikken og den fremmedsprogede faglitteratur. Akkrediteringspanelet anerkender derfor, at de studerende på mødet gav udtryk for, at de ser positivt på de udfordringer, der er forbundet med at læse den fremmedsprogede faglitteratur. Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet noterer, at frafaldet for kandidatuddannelsen har ligget på 0 % i perioden og på 17 % (1 studerende) i

31 Optag (2003) Normeret tid Normeret tid + 1 år Aktiv Ophørt % 0 % 100 % (1) 0 % % 100 % 0 % 0 % % 100 % 0 % 0 % % 17 % (1) 67 % (4) 17 % (1) (Supplerende dokumentation modtaget pr. mail d.16. februar 2010) Studieprogression Gælder kun for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet noterer, at tallet for studieprogressionen lå på 0,73 i gennemsnit i perioden , hvilket er udtryk for en hurtigere studieprogression end for hovedområdet på landsplan i samme periode (0,64-0,68). (Bilag 23: STÅ produktion på klassisk arkæologi) Inddragelse af praksis Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at inddragelsen af praksis på bachelor- og kandidatuddannelsen understøtter uddannelsens kompetenceprofil. På bacheloruddannelsen får de studerende praktiske erfaringer med feltarbejde gennem fagelementet Udgravningsteknik og -metode og på kandidatuddannelsen foregår inddragelsen af praksis gennem fagelementet Katalog og materiale analyse og gennem projektorienterede forløb, hvor de studerende typisk bliver tilknyttet museer eller feltprojekter. Internationalt studiemiljø Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I forhold til at give de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens struktur og meritprocedurer giver udmærkede muligheder for at de studerende kan rejse ud. Klassisk arkæologi har Erasmus-aftaler med en række europæiske universiteter. På mødet med de studerende fremgik det, at de indgår i et internationalt studiemiljø gennem ekskursioner og feltarbejde i udlandet samt gennem ophold på de danske institutter i Rom og Athen. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 er opfyldt delvist tilfredsstillende, idet 1. års frafaldet på bacheloruddannelsen i perioden lå på %, hvilket er mere end 25 % højere end gennemsnittet for det humanistiske hovedområde, som lå på % i samme periode. Uddannelsen har såvel en strategi som en praksis i forhold til at nedbringe frafaldet, men det vurderes, at tiltagene er så nye, at det er for tidligt at vurdere om de har haft en effekt. Akkrediteringspanelet vurderer det tilfredsstillende, at 28

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i dansk.

Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i dansk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 5. august 2010 Revideret akkreditering og godkendelse af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indonesisk/sydøstasienstudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt per

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt per Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt per e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi Bacheloruddannelsen i forhistorisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektors e-mail petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i indologi

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - Intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere