Childhood and Child Labour 305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Childhood and Child Labour 305"

Transkript

1 Childhood and Child Labour 305 det gør ikke noget, for de vinder kun ved at blive omformuleret og samlet med illustrationer og dokumentation. Forfatterne kan virkelig kunsten at»smugle«en masse viden ind i læserne ved at gøre rede for de juridiske og sociale rammer for historierne. Der er ingen tvivl om, at læserne på den måde bedre husker historiens reale indhold end ved at læse en tyk lærebog. Det må herved være manet i jorden, at der er modsætning mellem god formidling og grundig dokumenteret forskning. Fodnoter skader slet ikke formidlingen. De bidrager bare til at gøre det nemt for den nysgerrige læser at få tilfredsstillet sin gennem fortællingen vakte lyst til mere viden om historien eller emnet. Bogen er godt dokumenteret med præcise slutnoter efter hvert kapitel, der giver fulde bibliografiske data for den trykte litteratur og udførlig angivelse af den arkivfond, hvor det relevante kildemateriale ligger. Men hvor havde det været godt med en alfabetisk ordnet bibliografi. Det kunne ikke have taget mere end en halv time at lave en sådan, og den ville have været af uvurderlig hjælp for læserne. Karl-Erik Frandsen JANE HUMPHRIES: Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution. Cambridge University Press s. 60 GBP. Fiktion og populærhistorie lader ingen i tvivl om, at den engelske industrialisering var epokegørende og kraftfuld igangsætter af fremskridt, men ej heller om, at den rummede mørke sider, med udnyttelsen af børns arbejdskraft som noget af det værste. Små drenge i arbejde mellem snurrende maskiner eller i mørke miner er blandt de associationer, der melder sig, når emnet er børnearbejde under den industrielle revolution. Den engelske professor i økonomisk historie Jane Humphries har i årtier forsket i børnearbejde i såvel fortid som nutid. Hun har nu i bogen Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution behandlet emnet på en ganske ny måde med hensyn til både udgangspunkt, kildetyper og metode. Udgangspunktet er ønsket om at forstå børnearbejdet ikke fra aftagersiden, men fra udbudssiden: Hvorfor, hvornår og hvordan kom børn ud på arbejdsmarkedet i tallets England? I besvarelsen af sine spørgsmål udtrykker forfatteren misundelse i forhold til studier af nutidigt børnearbejde, hvor det via mikrostudier er muligt at spore familiers incitamenter og børns opfattelse af

2 306 Anmeldelser arbejde. Den logiske konsekvens er klar: Man må finde en kildegruppe, der tillader et blik ind i de familieforhold og husholdnings-økonomiske strukturer, der lå til grund for børnearbejdet i fortiden. Bogens grundlag er således 614 arbejder-selvbiografier indsamlet over lang tid og af vidt forskellig proveniens og omfang. En del er publicerede levnedsløb fra mænd, der siden blev til noget stort, andre stammer fra anonyme personer og er fundet i arkiver, hos private eller i ældre udgivelser. En del af selvbiografierne har tidligere været brugt af historikere, men ikke med et økonomisk-historisk sigte. De godt 600 levnedsforløb danner rygrad i en kompliceret statistisk analyse af bl.a. tidspunktet for børnenes første arbejde, familieforhold, hvilke brancher børnene og deres fædre arbejdede inden for, skolegangens omfang, lønnens størrelse mv. Ved at gruppere biografierne i fire kohorter (før 1790, , og ca. 1900) kan udviklingerne i disse forhold spores ganske tydeligt. Der er ingen tvivl om, at statistikken er central for bogens hypoteser, men metoden fremstår yderst indforstået i kontrast til bogens øvrige tekst, og det forekommer at være den nærmere udforskning af statistikkens overraskende resultater, der gør bogen værdifuld. Naturligvis kalder selvbiografien som kilde på en del skepsis hos de fleste historikere, hvilket Humphries selv erkender:»these findings are based on a source, autobiography, of which historians are suspicious, and a methodology, the combination of quantitative and qualitative analysis, with which they are uncomfortable. Sceptics will remain unconvinced«(s. 372). Humphries bruger dog mange kræfter på at kontrollere biografiernes repræsentativitet ud fra andre kilder, især folketællinger og datidens egne statistiske undersøgelser. Hverken i forhold til erhverv, familiestørrelser, indkomst eller geografi adskiller informanterne sig fra resten af befolkningen. Ét forbehold tages dog og understreges i det afsnit, der behandler børnenes skolegang og senere erhverv pr. definition er der kun selvbiografier fra folk der har haft en vis grad af boglig dannelse og/eller interesse. Selvom der er medtaget biografier, der er dikteret eller fremkommet ved interview, så er hovedparten egenhændigt skrevet, hvilket kunne antyde en overvægt af livshistorier fra mennesker, der trods alt har haft mulighed for et minimum af uddannelse. En yderligere slagside handler om køn. Bogen handler ikke som lovet om barndom og børnearbejde, men om drengeår og drengearbejde. Samtlige selvbiografier er skrevet af mænd. Forfatteren har for nylig fået finansiering til et supplerende studium af kvinders selvbiografier, der dog vil blive langt mindre omfattende, men som i høj grad

3 Childhood and Child Labour 307 vil kunne supplere det kønsmæssigt ensidige billede af børnearbejdet. Kvinder spiller på godt og ondt en stor rolle i bogen som mødre, søstre og lærerinder; de har imidlertid ikke en selvstændig stemme, men fungerer som figurer i de mandlige aktørers liv. At fokus således udelukkende er på drenges arbejde og erfaringer, er en præmis, man må acceptere for at nyde bogen. Andre problemer, der ikke har med repræsentativitet at gøre, men snarere med den selvbiografisk genre, imødegås også. Humphries benægter ikke, at selvbiografier både kan være stærkt tendentiøse og ubevidst fejlbehæftede i forhold til fortidens virkelighed, men hun skelner mellem sandhed (thruth) og nøjagtighed (accuracy). Humphries anser sidstnævnte for mindre udsat for tendentiøse omskrivninger, da det bl.a. omfatter tidspunkter, steder, omstændigheder og navne, mens det ofte er de større narrativer og tolkninger af livsforløb, der kan være problematiske i forhold til»sandhed«om et erindret livsforløb. Og da statistikken primært bygger på de kvantificerbare forhold, som Humphries anerkender biografiernes nøjagtighed i, og i øvrigt omfatter så stort et materiale, at overdrivelser og usandheder udjævnes, accepterer Humphries deres udsagnskraft i store træk og argumenterer godt for det. Alligevel kunne jeg godt have ønsket en endnu højere grad af refleksion over brugen af selvbiografier, i betragtning af, at statistikken netop primært åbner for spørgsmål, der så yderligere behandles gennem kildernes mere kvalificerende udsagn. En række emnefelter behandles i selvstændige kapitler: Familiestrukturer, husholdningsøkonomi, børnenes alder ved indgangen til arbejdsmarkedet, erhverv og lønninger, lærepladsinstitutionen og skolegangen. Bogen er med sine over 400 sider omfattende, og der er plads til yderst tætte analyser af de enkelte emner, hvoraf nogle dog er mere engagerende skrevet end andre og med varierende brug af statistik, kildecitater og andres forskning. I forhold til sidstnævnte skal endnu en kvalitet fremhæves, nemlig de allestedsnærværende koblinger til og refleksioner over den hidtidige forskning samt de omfattende litteraturhenvisninger. Selv en novice i feltet vil efter læsningen føle sig velinformeret og klar til at gå videre. Forfatteren er heller ikke bange for at positionere sine egne resultater i forhold til den eksisterende forskning både når de bekræfter traditionen, og når de bryder markant med den. Et af de markante brud er selve kildegruppen, et andet er ønsket om at forstå børnearbejdet set fra børnenes og deres familiers side, som supplement til en større fortælling om teknologisk og økonomisk

4 308 Anmeldelser vækst:»what deserves further attention is the way in which family relationships conditioned the availability of children to work and the welfare implications of their labour ( ) first, the economic circumstances of the families and their levels of economic need (was poverty the main cause of child labour?); second, altruism (did parents love their children and have their welfare in mind?); and, third, authority (were these families dominated by the husband/father who made the decision when and where a child went to work?)«(s. 125). Disse hovedspørgsmål, der indleder kapitlet»family relationships«illustrerer klart, at bogen i lige så høj grad handler om familie og barndom som om børnearbejde i økonomisk sammenhæng. Det er med denne vinkling, og med den oplagte skrivestil og dens brug af prægnante citater fra selvbiografierne, at bogen får liv, og ahaoplevelserne melder sig. Humphries peger på en række faktorer i forhold til udbredelsen og karakteren af børnearbejdet, der ikke tidligere har været erkendt eller fået særlig opmærksomhed, og som alle har rod i familien som enhed. En af hovedpointerne er, at kernefamilien med en hjemmegående mor og en udearbejdende far er langt mere og tidligere dominerende, end den hidtidige forskning har antaget. At så relativt mange familier forsørgedes af en enkelt person, og at så mange kvinder var økonomisk inaktive, gav en grundlæggende ustabilitet i familiernes økonomi, der blev øget med antallet af børn, og som blev total, hvis forsørgeren faldt fra. Begrebet»breadwinner frailty«er centralt i Humphries analyse af arbejderfamiliernes økonomi og betegner den risiko, man løb, ved at en person havde ansvar for hele familiens indkomst. Børnearbejdet var dels en stødpude mod denne risiko, dels en bydende nødvendighed, hvis forsørgeren forsvandt. At dette skete forbavsende tit, er en anden central pointe i bogen. I en tredjedel af de 600 familier manglede der en mandlig forsørger. Enten havde han aldrig været der, var død, indkaldt til krigstjeneste eller havde forladt hjemmet af andre årsager. Gruppen af børn uden fædre (eller deres indkomst) udpeges som særlig udsat både i forhold til, hvor tidligt de begyndte at arbejde, omfang af skolegang, og almene sociale forhold. De helt forældreløse sættes der også fokus på, ligesom fattigvæsenets forskellige udformningers betydning for familiers muligheder og børnenes arbejde er et vigtigt og gennemgående tema. I forhold til familiens økonomi er det en vigtig observation, at gifte kvinder med børn blev anset for en så uattraktiv arbejdskraft, at selv relativt unge børn en stabil arbejdskraft kunne tjene mere end deres

5 Childhood and Child Labour 309 mødre. Derimod kunne de ikke erstatte hendes arbejdskraft i hjemmet med hensyn til børnepasning, produktion af tøj og mad, vask mv. At mor gik på arbejde som stand-in eller supplement til far, var derfor ikke økonomisk holdbart. Udnyttelse af børns indtjeningsmuligheder tolkes derfor af Humphries som en rationel løsning på et fortvivlende problem, der i bund og grund handlede om familiens overlevelse. Ud fra kildernes fortællinger tegner hun et gribende billede af børnenes accept af arbejde, sult og kummerlige forhold, der bundede i bevidstheden om, at de dermed dels hjalp deres elskede mødre og søskende, dels selv fik (mere) mad. Bogen indeholder nogle yderst fine beskrivelser af mødrenes muligheder og positioner i familien deres begrænsede økonomiske råderum, deres bekymring for drengenes forhold kombineret med erkendelsen af det nødvendige i deres arbejde og af mødrenes egen opofrelse og problemer. Selv økonomisk inaktive kvinder dvs. uden betalt erhvervsarbejde spillede en yderst aktiv rolle i de husholdningsøkonomiske forhold, der overhovedet gjorde børnearbejde både muligt og nødvendigt. Forholdet mellem børn og mødre fremstilles direkte som en handel, hvor ældre søskende hjalp med at forsørge yngre søskende, som betaling for den omsorg og de fornødenheder, de selv modtog. Handlen beskrives dog ikke som udelukkende materiel, men også emotionel:»a series of compacts held these families together and ensured support for the upcoming generation: between breadwinner males and nuclear dependants; between wage-earning husbands and home-maker wives; between sacrificing mothers and dutiful children; and between working children and their younger siblings. Such compacts could collapse, often with tragic consequences, and even when still functioning were sometimes excoriated with resentments, but it would be mistaken to exaggerate the case of breakdown and to miss the affection that held most families together«(s. 150). Det er dog også i beskrivelsen af mødrene, man kunne ønske en nærmere overvejelse af kildegruppens tendens. Mødre erindres for næsten alles vedkommende i et overvældende rosenrødt skær, og deres fejl og fordringer tilgives og bortforklares af sønnerne i tilbageblik. Det er et fænomen, som naturligvis kan antyde, at industrialiseringens arbejderkvinder var helt vidunderlige, men også at 1800-tallets drenge blev til mænd, der talte pænt om kvinder og i særdeleshed om deres mødre. Fædrene er derimod med få undtagelser enten fysisk eller psykisk fraværende, og hvis de er til stede, er det ikke på samme intime måde som mødrene. Forståeligt nok, i betragtning af, at fædrene stort set

6 310 Anmeldelser arbejdede alle døgnets vågne timer. Fædres rolle som opdragere består primært i at eksekvere korporlig revselse og være aktive i placeringen af drenge i forskellige jobs. Det er en pointe, at der findes langt færre enlige fædre end enlige mødre, dels fordi mødrene blev ladt alene med børn hyppigere end mænd, dels fordi mænd gerne giftede sig igen ved hustruens død og på den måde løste problemet med pasning af børn og hjem. Fraværende fædre er en faktor, der står centralt op igennem bogens perioder. Humphries konkluderer dels, at Napoleonskrigenes inddragelse af en stor del af den mandlige befolkning havde betydning for afhængigheden af børnearbejde; dels at fraværet af fædre skabte en ustabil social og økonomisk position for mange børn, som dermed arvede de sociale problemer i deres eget voksenliv på grund af fysiske og psykiske mangler i barndommen. I bogens første kapitler udvides analysen af familiestrukturer til også at inddrage den fjernere families bedsteforældre, onkler mv. generelle betydning i drengenes barndom, og særligt i forhold til deres arbejdsliv. Hvilken rolle spillede de videre familienetværk når det gjaldt lærepladser, forsørgelse, skolegang og ansættelse? Analysen er interessant socialhistorisk set, men indeholder ikke ligeså klare pointer som analysen af kernefamilien. Det samme gælder kapitlerne om drengenes lønningsforhold og deres erhvervs relation til fædrenes erhverv, samt om lærlingeinstitutionen, som dog konkluderes at have spillet en noget større rolle længere op i 1800-tallet end traditionelt antaget. Opnåelse af en læreplads kunne have en væsentlig betydning for drengenes senere karriere. En anden vigtig pointe, der forfølges gennem hele bogen, er, at børnearbejde ikke kan ses som en parallel økonomi, der udnyttede børn til specifikke men marginale formål. Tværtimod var børnearbejdet en helt integreret del af de normale produktionsprocesser, hvor børns funktioner var veldefinerede. Ligeså udgjorde børnenes løn en betragtelig del af deres familiers indkomst. Bogens sidste store kapitel er en knap 70 sider lang behandling af forholdet mellem børnearbejde og skolegang. I nordisk sammenhæng er det foreslået, at begrænsninger i børnearbejdet og udvidelse af obligatorisk skolegang var nøje sammenhængende i 1800-tallets sidste halvdel. Det engelske system var ganske anderledes indrettet, med langt flere privatskoler og langt færre krav om skolegang, og i den sammenhæng lader Humphries udregninger ingen tvivl tilbage: Skolegang var et gode, man kunne nyde, når familien havde overskud, og som måtte afbrydes igen og igen, når trangen til ekstra indtjening viste sig. Omkostninger ved skolegang var nemlig ikke kun de skillinger, det kostede at gå der, men langt vigtigere barnets arbejdstid og dermed indkomst.

7 Childhood and Child Labour 311 Gennemsnitligt fik de arbejdende drenge blot 2½ års skolegang, når alle de kortere perioder lægges sammen, og der er tydelig sammenhæng mellem, hvor mange børn der er i en familie, og hvor lang tids skolegang der er mulig. En ekstra mund at mætte i familien betød simpelthen gennemsnitligt en måneds mindre skole særligt for de ældste i børneflokken. De i skolehistorien så berygtede og udskældte»dame Schools«små private skoler for de yngste børn rehabiliteres af Humphries som et yderst rationelt valg for arbejderforældre. Det var dårlig økonomi at sætte sit barn i en gratis offentlig skole, der krævede al barnets tid, hvis man for få midler kunne få fuld kontrol med barnets tid og veksle mellem skolegang og arbejde, som det nu kunne lade sig gøre. Et andet overraskende fund i erindringerne er de mange udsagn om, at informanterne som voksne søgte uddannelse i aftenskoler og søndagsskoler og her byggede videre på den smule, de lærte i Dame Schools. Bl.a. her kan man kan mistænke selvbiografiernes forfattere for ikke at være ganske repræsentative. Deres boglige interesser manifesterede og udviklede sig formentlig langt ud over det almindelige. Fremstillingen af børnearbejdet er på en gang solidarisk med de valg, datidens familier måtte træffe på baggrund af deres svære økonomiske vilkår, og med de børn, der måtte bære byrderne. Selvom Humphries rationelt forklarer børnearbejdet, undskylder hun det ikke, og de virkelig mørke sider af historien fremdrages også: invaliderende arbejdsforhold, vold og magt, sult, kulde og frygt er en fast del af arbejderdrengenes livshistorier. Til gengæld er der også lydhørhed over for historiens positive sider: Stolthed ved at kunne bringe en ugeløn hjem til mor, glæden ved at kunne købe et brød eller en billigbog for de småpenge, der blev tilovers, og lettelsen over at avancere i ansættelsen og vokse, så arbejdet gled lettere, og lønnen kunne stige. Det er en nuanceret fortælling, der hverken dyrker forfaldsperspektiv eller jubeloptimisme som ideal. Bogen rummer påfaldende variationer i stemning, stil og intensitet. Der er adskillige sider med detaljeret beskrivelse af statistisk metode, og der er hjertegribende beretninger om allestedsnærværende sult, brutale lærere og arbejdsgivere, og forældres sygdom og død. Sådanne historier er let at blive forført af som forfatteren siger :»[T]hese images reek of authenticity and reinforce each other like parts of a symphony«(s. 373). Netop i betragtning af den varsomhed, man må iagttage over for den selvbiografiske genre, så er Humphries gennemgående tilgang den gyldne middelvej den bedste: en tæt social- og kulturhistorisk analyse af engelske arbejderfamiliers vilkår og konsekvenserne for deres børn, eller rettere: af børnenes senere erindringer derom.

8 312 Anmeldelser I forlagsomtalen roses denne bog for at bringe menneskelighed tilbage til økonomisk historie og traumer tilbage i den industrielle revolution. Begge dele er sandt, om end man kan diskutere, om Humphries er den første, der gør netop dét. Men måden, det gøres på, er imponerende den stringente og samtidigt engagerede kobling af køligt statistisk overblik med den solidariske anerkendelse og inddragelse af følelsesliv og behov som forklaringsramme. Frem for alt er det en bog, der ophæver de eventuelt stadigt eksisterende grænser mellem socialhistorie, kulturhistorie og økonomisk historie, hvilket gør den ikke blot læseværdig på grund af sit faktuelle indhold, men også på grund af sin metode, form og formidling. Anne Katrine Gjerløff BODIL SELMER: Fyrmesteren. Beretning om et liv på kanten af havet. Chr. Heering Esbjerg, 2010, Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag. 255 s. 229 kr. Efter 40 års udgivelse kom 1066 Tidsskrift for Historie sidste gang på tryk i Tidsskriftet vil fremover kunne læses (gratis) på Internettet: Dette har ikke direkte noget med den foreliggende bog at gøre. Ikke desto mindre falder det naturligt at gøre HT s læsere opmærksomme på denne store forandring hos kollegaen og at markere begivenheden med et citat et der passer i sammenhængen: Anne Katrine Gjerløff, medlem af 1066 s redaktion, gjorde sig i det sidste trykte hæfte tanker over, hvad der skal til for at gøre en historie god, og konkluderede:»der, hvor den bedste historie opstår, er når godt fagligt historisk håndværk kombineres med et emne, som læserne kan relatere sig til, og der ydermere formidles i et tillokkende, velproduceret sprog«. Et eksempel på netop dette er Selmers bog om Chr. Heerings liv og gerning. Selmer er antropolog ved Aarhus Universitet og har her skrevet, hvad jeg antager er et fritids- og i alt fald et familieprojekt, nemlig en biografi om sin oldefar, der var sømand og mangeårig fyrmester i Bovbjerg og Hanstholm. Umiddelbart kunne den familiære vinkel give anledning til bekymring for værkets balance og objektivitet. Men det er der absolut ingen grund til, for forfatteren har skabt en beretning, hvori den professionelle antropologiske angrebsvinkel går fint i spænd med den personlige relation; kombinationen er ligefrem en af bogens styrker. Selmer forener grundighed i kildeafsøgningen med analytisk

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor?

At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? At bruge sin dyrebare tid på frivilligt arbejde -En analyse af hvem der bruger mest tid på frivilligt arbejde og hvorfor? Hans-Peter Qvist, Aalborg Universitet SDU, 5. juni, 2014 1 Baggrund Fra den empirisk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

1. Ældregruppens omfang

1. Ældregruppens omfang 1. Ældregruppens omfang Gruppen af ældre på 60 år og derover stiger frem mod 2050, og samtidig lever vi danskere længere. I første kvartal 2015 var der 1.387.946 registrerede personer over 60 år i Danmark

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE

KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE KENNETH REINICKE DE UNGE FÆDRE De unge fædre De unge fædre Kenneth Reinicke Aarhus Universitetsforlag De unge fædre Kenneth Reinicke og Aarhus Universitetsforlag 2016 Bogen er sat med Minion og Legacy

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Vil du være med til at gøre små smil større?

Vil du være med til at gøre små smil større? Vil du være med til at gøre små smil større? Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad der sker. Vi skaber rammerne for venskaber mellem børn med et spinkelt familienetværk og ressourcestærke,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere