Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper"

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på personer, der i fællesskab sparer penge op ugentlig for at kunne låne dem ud til hinanden. Der er ingen tilførsel af startkapital. Grupperne sætter selv renten på lån og deler den ud som rente på opsparingen. Videnskabelig effektevaluering Dette er blandt de første offentliggjorte resultater fra en effektevaluering af sparelåne-grupper med tilfældigt udvalgte deltager- og kontrollandsbyer. Effekter af spare-låne-grupper Efter en 2-årig projektperiode finder evalueringen, at beboerne i deltagerlandsbyerne får flere måltider, har højere samlet forbrug, og større bolig. Efter 2 år er der ingen effekter på indkomstgenererende aktiviteter, længden af den årlige sultperiode eller kvaliteten af boligen. Hvem deltager i spare-låne-grupper? Cirka halvdelen af medlemmerne lever under fattigdomsgrænsen på 1,25 dollars. De allerfattigste deltager dog væsentlig mindre. Over en milliard mennesker lever for mindre end en dollar om dagen. Størstedelen af dem bor på landet i udviklingslande. Det giver en række udfordringer. De lever i høj grad af afgrøder, de selv dyrker, og er derfor afhængige af regn. Når de skal sælge deres høst, er der ofte langt til det nærmeste marked. Det er også en af grundene til, at de ikke har adgang til almindelige banker, der er simpelthen for langt til nærmeste filial. De seneste års kraftige vækst i mikrofinans i udviklingslande har ikke hjulpet de allerfattigste, for det kan ikke betale sig for mikrofinansbankerne at operere i tyndt befolkede landområder. Konsekvensen er, at landbefolkningen ikke kan få lån, hverken til deres landbrug eller til de små virksomheder, mange har. De har heller ikke et sikkert sted at spare op. De lever kort sagt uden banker. Men selv fattige husholdninger har brug for et sted at spare op. Deres indkomst over året er både meget svingende og usikker, derfor sparer de tit op ved at købe husdyr eller ved at gemme penge derhjemme under madrassen. Men husdyr kan dø eller blive syge, og opsparede kontanter kan tabe i værdi eller blive brugt til andet end hensigten. Spare-låne-grupper er en løsning på nogle af disse problemer. Efter en indkøringsfase er grupperne uafhængige af hjælp fra andre og kan derfor fungere selv langt ude på landet. Grupperne modtager ingen startkapital. Medlemmerne sparer op og låner efterfølgende pengene ud til hinanden. I slutningen af året deler gruppen renter ud til medlemmerne, alt efter hvor meget man har sparet op. Nogle medlemmer tager sjældent lån, mens andre gør det gentagne gange for at udvide deres forretninger. Ideen om spare-låne-grupper kommer fra uformelle spare-låne-klubber, som findes i mange udviklingslande. Organisationen CARE udviklede modeller i Niger i 1990 erne, men spare-låne-grupper er nu vidt udbredte, med over seks millioner medlemmer globalt set. De evalueringer, der hidtil er foretaget af spare-låne-grupper, har ikke videnskabeligt dokumenteret deres effekt, og derfor igangsatte Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2009 en omfattende effektevaluering af spare-låne-grupper i det nordlige Malawi baseret på lodtrækningsforsøg. Dette notat præsenterer de første forskningsresultater af effektevalueringen. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 1

2 Indsatsen hvad er spare-låne-grupper? Spare-låne-grupper består af 15 til 25 mennesker, der mødes en gang om ugen for at spare op og låne deres opsparing ud til hinanden. Grupperne modtager et intensivt uddannelsesforløb, hvor en lokal organisation besøger gruppen hver uge gennem tre måneder. Her lærer de at holde styr på deres finanser, vælge en bestyrelse, håndtere konflikter om udlån, føre regnskab og meget andet. Regnskabet føres i individuelle bankbøger med stempler, som gør det nemt at følge med, selv for medlemmer der ikke kan læse og skrive. Grupperne modtager ingen startkapital ude fra, men uddannelsesforløbet er gratis. Penge opbevares i en pengekasse med tre hængelåse, og nøglerne er fordelt blandt tre af gruppens medlemmer så man undgår tyveri. Pengekassen åbnes kun, når alle medlemmerne er til stede. Alle transaktioner overvåges af to pengetællere, som er på valg en gang om året. Opsparing foregår ved, at medlemmerne køber andele i spare-låne-gruppen. Hvert medlem skal købe mindst en andel per uge, og kan højst købe fem. Dette er for at sikre at grupperne ikke bliver overtaget af de rigeste, et system der også kendes som stemmebegrænsningen i mange andelskasser i Danmark. Renter Lån tilbagebetales månedligt med en rente, som grupperne selv fastsætter. Ofte vælger de en rente på 10 % per måned. Det kan synes højt sat, men er faktisk en fordelagtig rente i forhold til de meget begrænsede alternative lånemuligheder. Private pengeudlånere er som regel den eneste anden lånemulighed, og de sætter renten betydeligt højere. Grupperne kan justere renten, så den afspejler den lokale efterspørgsel efter kredit. Indlånsrenten er typisk på 4 % per måned, eller over 60 % per år. Udlånsrenten er højere end indlånsrenten, fordi den samlede opsparing ikke er lånt ud hele tiden. Udbetaling af opsparing En gang om året udbetales al opsparing med renter i forhold til antallet af andele, de enkelte medlemmer har købt. Gruppen bestemmer selv datoen for udbetalingen af opsparingen. Langt de fleste grupper i projektet valgte at modtage deres opsparing med renter på det tidspunkt, hvor de har brug for at købe såsæd og gødning til næste års høstudbytte. Ved at opbevare deres opsparing et sikkert sted er deltagelsen i en spare-låne-gruppe med til at gøre det lettere at spare op til konkrete investeringer, og sikre, at pengene er der, når behovet for eksempelvis såsæd eller kunstgødning opstår. Der findes spare-låne-grupper, som minder om dem, der er beskrevet her, i mange lande i Afrika, men også i resten af verden. Medlemstallet globalt set overstiger i dag seks millioner. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 2

3 Evaluering et randomiseret design Projektet med etablering af spare-låne-grupper blev iværksat i 46 landsbyer i det nordlige Malawi. Inden projektstart blev der trukket lod blandt landsbyerne om, hvor projektet først skulle igangsættes. De første 23 landsbyer gik i gang i 2009, og de resterende 23 fungerede som kontrollandsbyer indtil 2011, hvor de også blev tilbudt opstart af spare-låne-grupper. Inden lodtrækningen blev landsbytyperne kortlagt, såsom store og små, ivrige og mindre ivrige landsbyer. Lodtrækningen blev lavet, så der for hver landsbytype blev udtrukket både deltager- og kontrollandsbyer for at undgå systematiske forskelle mellem dem, et såkaldt randomiseret design, der også kendes fra medicinske studier. Inden projektet gik i gang i 2009 og igen i 2011, gennemførte et hold af lokale interviewere en stor spørgeskemaundersøgelse med 1775 husstande udvalgt blandt alle beboere i de 46 landsbyer. Evalueringen er baseret på disse spørgeskemainterviews. Undervejs meldte nogle af de interviewede husstande sig ind i spare-låne-grupper, mens andre ikke gjorde. Effekten måles ved at sammenligne de gennemsnitlige ændringer mellem 2009 og 2011 for alle husstandene i de deltagende landsbyer med dem i kontrollandsbyerne. I disse gennemsnitsberegninger indgår både spare-låner-gruppe medlemmer og ikke-medlemmer i deltagerlandsbyerne. Effekterne er altså landsbyeffekter. Evalueringsprocessen Dataindsamling & lodtrækning Mange evalueringer anvender ikke lodtrækning, men antager at de alligevel kan finde en sammenlignelig kontrolgruppe. I vores område var det imidlertid tydeligt, at visse landsbyer og deres lokale ledere var særligt interesserede i at deltage. De prøvede derfor at overtale projektet til at påbegynde arbejdet i netop deres landsby i Havde vi ikke trukket lod, ville vi have sammenlignet disse meget ivrige og engagerede landsbyer med mindre engagerede landsbyer uden for projektet. Det er oplagt, at de ivrige og engagerede landsbyer ville klare sig bedre, blot fordi de er engagerede, hvilket så fejlagtigt kunne tolkes som en positiv effekt. I de seneste ti år er der sket en kraftig stigning i antallet af bistandsprojekter, der bliver evalueret med et randomiseret design. Det har medført en debat om fordele og ulemper ved denne metode. Der er ingen tvivl om, at metoden er særlig anvendelig til effektmåling af klart afgrænsede indsatser som den beskrevet her. Ved andre indsatser, som for eksempel reformer i centraladministrationen, er metoden mindre egnet. Endelig er der, ligesom i medicin, etiske problemer ved at afskære kontrolgrupper fra at deltage i potentielt fordelagtige indsatser. I vores tilfælde annoncerede vi, at alle landsbyer ville få tilbudt projektet, halvdelen med start i 2009, den anden halvdel med start i 2011, for på den måde at tilgodese alle interesserede husholdninger i området, se figuren nedenfor. Dataindsamling Spare-låne-grupper introduceres 23 Deltagerlandsbyer 23 Kontrollandsbyer Kvartal Randomiserede forsøg til evaluering af udviklingsbistand Princippet bag et randomiseret forsøg med gradvis udrulning er, at individer eller landsbyer, som har meldt sig til projektet, fordeles tilfældigt i to grupper. Den ene gruppe deltager i et projekt. Den anden gruppe er kontrolgruppe og får mulighed for at deltage senere. Fordelen ved randomiserede forsøg er, at deltagergruppen og kontrolgruppen bliver sammenlignelige. Metoden har længe været populær inden for medicin, og har i løbet af de sidste 10 år i stigende grad fundet anvendelse inden for evaluering af international udviklingsbistand. Randomiserede forsøg bygger altid på kvantitative data. I udviklingslande, hvor der ofte ikke findes registre, er disse som regel indsamlet ved hjælp af et spørgeskema. En ulempe ved metoden er, at mange interventioner ikke kan randomiseres. Det gælder for eksempel reformer i den offentlige sektor, større byggerier og støtte til lobbyvirksomhed. En risiko er derfor, at regeringer og donorer i for høj grad tilgodeser projekter, der nemt kan randomiseres. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 3

4 Effekter af spare-låne-grupperne Inden projektet med spare-låne-grupperne gik i gang, fastlagde den lokale organisation bag projektet en række indikatorer, hvor de mente, spare-låne-grupperne ville kunne skabe forandringer. Der var tale om ti hovedindikatorer inden for fire områder: opsparing, sult, boligstandard og velstand. I bedste fald ville projektet føre til en positiv udvikling på alle ti hovedindikatorer inden for disse fire områder. I effektevalueringen fandt vi positive resultater inden for alle fire områder, selvom vi ikke fandt positive effekter på alle ti indikatorer. Opsparing Selvom vi ikke finder nogen statistisk signifikant stigning i den samlede opsparing blandt beboerne i deltagerlandsbyerne, så ser vi, at opsparingen i spare-låne-grupperne blandt deltagerne i gennemsnit er steget betragteligt. Stigningen var på 125 kr., hvilket svarer til cirka ti dages forbrug per husholdning, altså en tredjedel månedsløn set med vores øjne. Sult I 2011 spiste beboerne i deltagerlandsbyerne 0,13 måltider mere om dagen eller omtrent et måltid mere om ugen end beboerne i kontrollandsbyerne, en stigning på 5 %. Vi undersøgte også, om beboerne i deltagerlandsbyerne havde formået at forkorte den periode af året, hvor de typisk oplevede sult, men her fandt vi ingen statistisk signifikant reduktion. Boligstandarden I 2011 har beboerne i deltagerlandsbyerne oplevet en stigning på 0,15 flere værelser i forhold til kontrollandsbyerne. Det svarer med andre ord til, at hvert syvende hushold i deltagerlandsbyerne har bygget et ekstra værelse til deres hus fra cirka tre til fire værelser i gennemsnit, en stigning på 5,5 %. At bygge et ekstra værelse uden på den eksisterende bolig er den mest almindelige måde at udvide boligen på. Der bor typisk lige under seks mennesker i hver husholdning i dette område. Vi finder ingen effekt af spare-låne-grupperne på gulvbelægningen i husene. Velstand og indkomstgenererende aktiviteter Vi finder, at det samlede forbrug steg med 3 %, hvilket svarer til en stigning på 42 øre per dag per person i deltagerlandsbyerne. Denne stigning skal ses i forhold til, at det gennemsnitlige niveau i 2009 var lige under 13 kroner per person. Vi finder ingen stigning i forbruget af de 17 mest almindelige fødevarer, i antallet af indkomstgenererende aktiviteter eller i hvor meget jord husholdningerne ejer. S gning i opsparing i danske kroner ,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Opsparing i spare-låne-gruppe Boligstørrelse For de fire indikatorer, hvor vi finder en forbedring i levestandarden, viser graferne størrelsen af effekten. Der er betydelig usikkerhed forbundet med udregningen. Den sorte streg er det bedste estimat for, hvor stor stigningen er. De røde områder viser, hvor stor usikkerheden på estimatet er. Teknisk set er de røde områder 95 %-konfidensintervallet. Så længe det røde ikke krydser nullinjen, siger man, at effekten er statistisk signifikant. S gning i samlet forbrug i procent 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Samlet forbrug Kankhuwula Sichali. Da den lokale organisation CCPA Synod kom til landsbyen, besluttede Kankhuwula Sichali at melde sig ind i en spare-låne-gruppe. Tidligere var det normalt, at de penge Kankhuwula tjente på at sælge afgrøder på det lokale marked hurtigt blev brugt, fordi der ingen mulighed var for at spare dem op. I dag kan hun og hendes mand bedre planlægge deres investeringer, spare op med et mål og låne ekstra penge, hvis det er nødvendigt. Som den næste investering vil familien forbedre deres hus med udskiftning af stråtaget til et mere solidt bliktag. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 4

5 10 hovedindikatorer: Effekt eller ingen effekt? Længden af den årlige sultperiode Mål der pr dag Samlet forbrug på 17 mest almindelige fødevarer Antallet af indkomstgenererende ak viteter Samlet opsparing Opsparing i en spare-låne-gruppe Samlet forbrug Boligstørrelse Cement som belægning på gulvet Jordejerskab Effektstørrelserne De effekter, vi har fundet, er gennemsnitsbetragtninger for alle husstande i deltagerlandsbyerne - både dem, der deltager i spare-låne-grupper, og dem, der ikke gør - set i forhold til kontrollandsbyerne. Derfor er det forventeligt, at de faktiske deltagere har oplevet endnu større ændringer, mens husholdninger, der ikke var med i projektet, ikke har oplevet den samme ændring. Det kan analysen ikke sige noget om på grund af det metodiske design. Cirka halvdelen af husstandene i deltagerlandsbyerne er medlemmer af en spare-låne-gruppe i Set i lyset af de seneste års debat om mikrofinans, er det også vigtigt at pointere, at effektevalueringen ikke finder nogle negative effekter af spare-låne-grupperne i deltager-landsbyerne. Vi har derfor undersøgt, om der i deltagerlandsbyerne bliver lavet flere investeringer i landbrug i form af flere inputs til landbrugsproduktionen, og om vi kan se dette afspejlet i deres landbrugsoutput. Vi finder klare indikationer på, at en del af pengene fra sparelåne-grupperne bliver kanaliseret ind i landbruget, som medlemmerne beretter. Blandt alle husholdningerne i deltagerlandsbyerne bliver der brugt mere kunstgødning, og de overrisler deres marker i højere grad nu, end de gjorde sammenlignet med kontrollandsbyerne. Dette giver sig udslag i, at det er mere almindeligt i deltagerlandsbyen at sælge dele af egen majsproduktion, og indtægten fra majssalget er derfor også højere. Selvom der også er mange, som optager lån til investeringer i små virksomheder, finder vi ingen positiv effekt på antallet af virksomheder i deltagerlandsbyerne eller på indkomst herfra. Dette resultat står i modsætning til den mest udbredte historie om små lån, nemlig at det primært er nyttigt, fordi det fremmer små virksomheder. Men det viser også, at finansielle ydelser kan udfylde behov, som man ikke regner med, når folk selv har muligheden for at vælge. Blandt de deltagende småbønder i Malawi har det været populært at fremme specialiseringen i det, de kender bedst: landbrug. Effekten går via landbrug Hvordan kan det være, at spare-låne-grupper medfører bedre levestandard på disse områder? Hvilke aktiviteter sætter husholdningerne i gang, som fører til flere måltider, større boliger og højere forbrug? Analysen peger på, at det især skyldes højere produktivitet i landbruget. En gang om året udbetales opsparing og renter i spare-låne-gruppen til medlemmerne. Medlemmerne beretter selv, at de bruger den udbetalte opsparing på landbrug, ligesom de også optager flere lån til investeringer i landbrug. Agness Mwalwimba. På markedet i Nyugwe har Agness Mwalwimba opstillet sin bod med tomater. Både omfanget og kvaliteten af tomatproduktionen er skudt i vejret, efter hun har investeret i forbedrede afgrøder og kunstgødning på familiens mark. Agness fortæller, at hun har været i stand til at udvide sine forretninger, efter hun har fået mulighed for at spare op og tage lån fra den fælles spare-låne-kasse. For eksempel kan hun nu opkøbe ris, når priserne er lave lige efter høsten og sælge den senere på året, når der er højere priser på ris. Som et synligt resultat af de forskellige investeringer og den forbedrede indkomst, fortæller Agness, at familien har fået en bedre og mere varieret kost. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 5

6 Kan spare-låne-grupperne nå de fattige? Et erklæret mål med spare-låne-grupperne er at give fattige grupper mulighed for opsparing og lån. Målgruppen er de fattigste, ligesom i mange andre indsatser i lavindkomstlande. Samtidig stiller spare-låne-grupperne krav til deltagerne. De skal møde op hver uge. De skal spare op. Og hvis de optager et lån, skal de betale det tilbage. Derfor kan man være bekymret for, at de fattige ikke har mulighed for at være med. Tallene viser, at en stor del af de fattige deltager, men at de allerfattigste har svært ved at være med. For at nå til den konklusion har vi set på deltagelsen blandt de allerfattigste. I undersøgelsen har vi spurgt husholdningerne, hvor mange måltider de spiste, dagen inden vi besøgte dem. Ser vi på det gennemsnitlige antal måltider, er der forskel på dem, der deltager, og befolkningen som helhed: 2,6 måltider i gennemsnit i hele området mod 2,7 blandt deltagerne. Kigger vi i stedet på den gruppe af husholdninger, der måtte nøjes med ét måltid, er billedet endnu tydeligere. Næsten ingen af disse meget fattige husholdninger deltager i projektet, som figuren viser. Hvor kommer medlemmerne fra? Når man introducerer en ny form for mikrofinans projekt i et område, kan man være bekymret for, om projektet fortrænger allerede eksisterende og velfungerende alternative mikrofinansinitiativer. Vi har derfor undersøgt, om spare-låne-grupperne i deltagerlandsbyerne har påvirket medlemskabet af andre mikrofinansinstitutioner eller -grupper. Inden projektet gik i gang, var der kun 1,64 % af husholdningerne, der var med i en af de fire mest kendte mikrofinansinitiativer i Malawi. Til sammenligning var der 29,9 % af husholdningerne, der var med i andre grupper eller klubber, såsom landbrugs- eller kirkegrupper, hvilket tyder på, at der er en villighed til at organisere sig i grupper. Det evaluerede projekt ramte således ned i et område af det nordlige Malawi, hvor der var et meget begrænset udbud af mere formaliserede finansielle foranstaltninger og har dermed kun ført til en større udbredelse af adgang til mikrofinans lokalt set. Andel husstande, der får hhv. 1, 2 eller 3 måltider om dagen fordelt på medlemskab i spare-låne-grupper 0,8 0,6 0,4 0, Ikke-medlemmer Medlemmer Vi når frem til en lignende konklusion, når vi ser på mere omfattende mål for fattigdom, for eksempel det samlede forbrug. Hvordan kan det være, at de fattigste tilsyneladende ikke deltager? En almindelig forklaring blandt disse er, at de simpelthen ikke har penge at spare op i det omfang, det kræves af gruppen. Det bør bemærkes, at området hører til blandt Malawis, og dermed verdens, fattigste. Over halvdelen lever under fattigdomsgrænsen på en dollar om dagen, så projektet når nogle af verdens fattigste, om end ikke de allerfattigste. Hvad koster det? En ting er at fastslå, at der er positive ændringer forbundet med at deltage i spare-låne-grupper. Men det er lige så vigtigt at undersøge, hvad de har kostet. Det er nødvendigt for at kunne sammenholde en indsats som spare-låne-grupper med andre lignende indsatser. En simpel udregning viser, at spare-låne-grupperne på under et halvt år genererer lige så meget værdi for deltagerne, som det kostede at etablere dem. Efter denne periode giver de samfundsmæssigt overskud. Den største udgift ved projektet var at aflønne dem, der uddanner grupperne, og at sørge for transport til og fra de landsbyer, hvor grupperne mødes. Det kostede ca. 400 kroner per medlem. Effekterne af indsatsen omtalt ovenfor gælder imidlertid ikke blot medlemmerne, men som sagt alle beboerne i de landsbyer, hvor grupperne blev etableret. Da omkring halvdelen af husholdningerne deltager, bliver prisen det halve, eller ca. 200 kroner, per husholdning. Det samlede forbrug steg med 3 % som følge af projektet - fra 12,84 kroner per person per dag per husholdning til 13,26 kroner. Det lyder måske ikke af meget, men når man medregner, at der er seks personer i hver husholdning, og at det er det daglige forbrug der stiger 42 øre, så bliver det til 73 kroner per måned eller over 870 kroner per år per husholdning. Det vil sige, at når man ser på de gennemsnitlige landsbyeffekter, så har de 200 kr. og dermed projektet tjent sig selv hjem på under tre måneder, når det er fuldt implementeret. Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 6

7 Publikationer Denne note bygger på følgende arbejdspapirer: Lønborg, H.J., & Rasmussen, O.D. (2013): Can Microfinance Reach the Poorest? Evidence from a Community-Managed Microfinance Intervention. Study Paper No. 55. Rockwool Foundation Research Unit, Copenhagen. Ksoll, C., Lilleør, H.B., Lønborg, H.J., & Rasmussen, O.D. (2013). Impact of Village Savings and Loans Associations: Evidence from a Cluster Randomized Trial. Study Paper No. 56. Rockwool Foundation Research Unit, Copenhagen. Bag om projektet og evalueringen Opstart af låne-spare-grupperne er finansieret af Rockwool Fonden og implementeret af Folkekirkens Nødhjælp og SOLDEV. Forskningen bag dette notat er finansieret af Rockwool Fonden. Læs mere om spare-låne-grupper på VSL Associates hjemmeside: Yderligere informationer Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade 10, 2. tv København K Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K CCAP Synod of Livingstonia, Development Department (SOLDEV) PO Box 27, Ekwendeni, Malawi Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 7

8 Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Sølvgade 10, 2. th København K Tlf: Side: 8

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere