KonjunkturNYT - uge 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 10"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små bevægelser i varslede afskedigelser og ledige stillinger på Jobnet Stabile huspriser gennem Lavere inflation i Danmark i forhold til euroområdet Fald i antallet af tvangsauktioner i februar Lille stigning i antallet af konkurser i februar Nykredit forventer svag vækst i Internationalt USA: Fald i ledigheden, stigning i erhvervstilliden Storbritannien: Lille stigning i erhvervstilliden Sverige: Stigning i erhvervstilliden, men fald i industriproduktionen Japan: Uændret BNP i. kvartal, men stigning på pct. set over året. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigende aktiekurser ECB fastholder den pengepolitiske rente på,7 pct. Bank of England fastholder den pengepolitiske rente på, pct. Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stor fremgang i industriproduktionen i januar Industriproduktionen steg fra december til januar med 7, pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Den kraftige stigning skal ses i lyset af et stort fald i december. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk.) steg med, pct. i januar, hvilket særligt skyldes en stigning i omsætningen på eksportmarkedet på 7,8 pct., mens omsætningen på hjemmemarkedet oplevede en mindre stigning. Den store fremgang på eksportmarkedet var specielt drevet af en stor stigning i eksportomsætningen af motorer, vindmøller og pumper. Der er traditionelt store udsving i omsætningen, og et tremåneders glidende gennemsnit viser lidt mere moderate stigninger på både hjemme- og eksportmarked på henholdsvis,9 og, pct., jf. figur.. Figur. Industriproduktion Figur. Industriomsætningen ( mdr. glidende gns.) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) mdr. glidende gns. af produktionsindeks Industriens produktionsindeks Anm. Omsætningen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Eksportmarked Hjemmemarked 8

3 Fald i dankortomsætningen i februar Dankortomsætningen faldt med ca. ¼ pct. i februar sammenlignet med januar, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I de seneste måneder har der generelt været en stagnation i dankortomsætningen, hvis der ses på et tremåneders glidende gennemsnit, jf. figur.. Sammenlignet med februar måned var der en stigning i dankortomsætningen på ½ pct. Når der tages hensyn til den skønsmæssige prisudvikling svarer stigningen til en beskeden realvækst på omkring ¼ pct. I modsætning til dankortomsætningen har detailomsætningsindekset (nominelt) været stort set uændret de seneste år. Den stigende dankortomsætning skal dog ses i lyset af, at udbredelsen af anvendelsen af dankortet fortsat tager til. Dankortet bruges til stadigt flere transaktioner, og den gennemsnitlige størrelse for de enkelte transaktioner er faldet gennem de senere år. Dankortomsætningen er steget mere end det samlede private forbrug i nationalregnskabet i alle årene siden 7 og i gennemsnit med knap ½ mere, jf. figur.. Figur. Dankort- og detailomsætning (sk), -mdrs. glidende gennemsnit Figur. Årlig nominel stigning i dankortomsætning og privat forbrug i nationalregnskabet Indeks (7M=) Indeks (7M=) Dankortomsætning Detailomsætning Nationalregnskabet Dankortomsætningen Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Forbrugerprisindekset er endnu ikke offentliggjort for februar måned, så forbrugerpriserne er fremskrevet under antagelse af uændret inflation (å/å) fra januar til februar.

4 Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Der var i. kvartal godt. flere ledige stillinger end i samme kvartal sidste år, jf. figur.. I årets to første kvartaler var antallet af ledige stillinger under niveauet for året før, mens. og. kvartal har ligget over. For året som helhed ligger antallet af ledige stillinger i på niveau med. Region Hovedstaden havde flest ledige stillinger, og det var ligeledes her, at antallet af ledige stillinger steg mest set i forhold til. kvartal. Region Midtjylland er eneste region, som har oplevet et fald i antallet af ledige stillinger, jf. figur.6. Andelen af ledige stillinger steg mest indenfor bygge og anlæg. Det er dog fortsat den branche, der sammen med finansiering, forsikring og ejendomshandel har den mindste andel af ledige stillinger. Den stigende tendens i Danmarks Statstiks opgørelse af antal ledige stillinger bekræftes af antallet af jobannoncer på Jobnet. let af jobannoncer på Jobnet har været svagt stigende siden midten af og har i de seneste måneder ligget på det højeste niveau siden februar 9. Figur. ledige stillinger Figur.6 ledige stillinger regionalt fordelt ledige stillinger. ledige stillinger. ledige stillinger 8. ledige stillinger kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Figur.6 viser antal ledige stillinger i. kvartal i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Små bevægelser i varslede afskedigelser og ledige stillinger let af varslede afskedigelser steg til knap. personer i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.7. Det er ca. flere varslinger end i januar. Opgjort i ikke-sæsonkorrigerede tal var der ca.. varslede afskedigelser. Over de seneste to år har antallet af varslede afskedigelser ligget relativt stabilt omkring. personer om måneden. Stort set alle varslede afskedigelser var i den private sektor. Der var flest varslinger indenfor handel og transport mv. og erhvervsservice med henholdsvis 98 og varslede afskedigelser (ikke sæsonkorrigeret). I februar var antallet af ledige stillinger på Jobnet ca..8 (sæsonkorrigeret), hvilket er et fald på cirka 7 opslag i forhold til måneden før, jf. figur.8. Hvis der ses bort fra sidste måned, er det dog stadig det højeste niveau siden februar 9. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en præcis indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur.7 varslede afskedigelser Figur.8 stillinger slået op på Jobnet. personer. personer personer. personer varslinger - faktisk varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

6 Stabile huspriser i Igennem har priserne på enfamiliehuse ligget ret stabilt og var ved udgangen af på samme niveau som ved udgangen af, jf. figur.9. Et kraftigt fald i andet halvår betyder dog, at niveauet for huspriserne i som helhed lå, pct. lavere end i. Det er lidt mindre fald end antaget i Økonomisk Redegørelse fra december, hvor der var ventet et fald på pct. i. Priserne på enfamiliehuse faldt ifølge Danmarks Statistik med, pct. fra november til december. Den første offentliggørelse bygger på ca. 7 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende måneder typisk i opadgående retning, jf. figur.. Priserne på ejerlejligheder steg med, pct. i december sammenlignet med november. Set over hele er priserne steget, pct. sammenlignet med. I december lå prisniveauet 7,9 pct. over niveauet i samme måned året før. Priserne på sommerhuse faldt, pct. i december i forhold til november. Priserne på sommerhuse har betydelige månedlige udsving, men set over hele har de ligget ret stabilt. I faldt priserne med, pct. i forhold til. Sammenlignet med december lå prisniveauet,6 pct. lavere i december. Figur.9 Boligpriser Figur. Revision af månedsvækstrater for huspriser siden statistikkens start Indeks (6=) Indeks (6=) -point Sommerhuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse - Dec.Jan.Feb.Mar.Apr. Maj Jun. Jul. Aug.Sep.Okt.Nov.Dec. Revision ift. første offentliggørelse (h. akse) Første offentliggørelse Seneste reviderede tal - Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar 6 til december dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 6

7 Lavere inflation i Danmark i forhold til euroområdet i januar Inflationen (HICP ) var, pct. i Danmark og, pct. euroområdet i januar, jf. figur.. Det er et fald på,9 pct.-point i forhold til måneden før i Danmark, hvilket afspejler lavere prisstigninger på finansielle tjenester, beklædning og fodtøj, fødevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak. I euroområdet er inflationen faldet med, pct.-point, hvilket specielt skyldes svagere udvikling i priserne på energi samt beklædning. Det er femte måned i træk med aftagende inflation i Danmark, og inflationen er i alt faldet med,7 pct.-point i perioden. Den lavere inflation i Danmark i forhold til euroområdet i januar skyldes primært, at kerneinflationen dvs. prisstigninger ekskl. energi og fødevarer aftog i Danmark med ca. pct.-point. Derudover har der også været en svagere dansk prisudvikling på energi end i euroområdet. For som helhed var inflationen, pct. i Danmark og, pct. i euroområdet. Afgifter bidrager til en højere inflation i både Danmark og euroområdet. For hele var inflationen opgjort ved konstante afgifter (HICP-CT ),7 pct. i Danmark og, pct. i euroområdet, jf. figur.. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Inflation ved konstante afgifter (HICP-CT) Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark - Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Forbrugerprisinflationen målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Ifølge Danmarks Statistik beregnes HICP-CT ved, at Eurostat fastholder de indirekte skatte- og afgiftssatser på niveauet fra december året før i beregningen. I en given måned fratrækkes de aktuelle skattesatser fra forbrugerprisen og i stedet tillægges skattesatserne fra december året før. HICP-CT offentliggøres en måned senere end HICP for euroområdet. 7

8 Fald i antallet af tvangsauktioner i februar I februar var der 6 bekendtgjorte tvangsauktioner, når der korrigeres for normale sæsonudsving et fald på knap pct. i forhold til januar, jf. figur.. Sammenlignet med samme måned sidste år var der knap pct. færre tvangsauktioner i februar. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner, og et tremåneders glidende gennemsnit viser, at antallet af tvangsauktioner overvejende har været aftagende siden april sidste år. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 99 erne, hvor antallet var over. pr. måned, jf. figur.. let af tvangsauktionerne i februar var faldende i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland, mens regionerne Midtjylland og Syddanmark oplevede en stigning i samme måned. Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Tvangsauktioner, mdr. gl. gnst. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Lille stigning i antallet af konkurser i februar let af erklærede konkurser steg i februar til 67 virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det svarer til en stigning på knap pct. i forhold til måneden forinden. Niveauet for perioden december-februar lå 9½ pct. højere end niveauet for september-november. Set i et historisk perspektiv er antallet af konkurser fortsat på et højt niveau, jf. figur.6. Omsætningen for de konkursramte virksomheder var godt,6 mia. kr. i februar mod knap,7 mia. kr. i januar. De konkursramte virksomheder havde samlet set registreret.6 beskæftigede i februar, hvilket er knap pct. flere sammenlignet med januar. Over den seneste tremåneders periode er antallet af konkursramte beskæftigede ligeledes steget med knap pct. Siden 9 har antal beskæftigede i konkursramte virksomheder generelt været aftagende. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur.6 Erklærede konkurser, måneders glidende gennemsnit Konkurser Samlet beskæftigelse, mdr. gl. gnst. (h. akse) mdr. gl. gnst. (sk.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 Nykredit forventer svag vækst i Nykredit har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på, pct. i og, pct. i, jf. tabel.. Nykredit er første institution, der udkommer med en ny prognose efter offentliggørelsen af nationalregnskabet for. kvartal den 8. februar. Efter en svag udvikling i erhvervsinvesteringerne de senere år forventer Nykredit, at den store finansielle opsparing i virksomhederne vil medføre et investeringsdrevet opsving i år. Den økonomiske politik, herunder regeringens seneste vækstplan, ventes at understøtte den øgede investeringsaktivitet fremadrettet. Prognosen afspejler en forventning om øget vækst på eksportmarkederne i slutningen af prognoseperioden. Det vurderes desuden, at forkortelsen af dagpengeperioden på sigt vil have positiv indflydelse på langsigtsledigheden og beskæftigelsen. Fremadrettet mener Nykredit, at de største risici er forbundet med udenlandske forhold særligt gældskrisen mens der ikke er stor, risici i den indenlandske økonomi. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark ifølge Nykredits prognose Realvækst, pct. BNP,, Privat forbrug,, Offentligt forbrug,9, Faste bruttoinvesteringer,6,7 Lagerinvesteringer ) -,, Nettoeksport ) -,6, Inflation,,7 af BNP Betalingsbalance,8, Offentlig saldo -, -,7 Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrke) 6, 6, ) Ændring i pct. af BNP. Nykredit angiver ikke skøn for henholdsvis vækst i eksport og import. Kilde: Nykredit, Strategisk Fokus, marts.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt til 7,7 pct. af arbejdsstyrken i februar, hvilket er, pct.-point lavere end måneden forinden, jf. figur.. Ledigheden har det sidste halve år ligget stabilt omkring 7,8 pct. af arbejdsstyrken. Beskæftigelsen steg med 6. personer i februar, hvilket dækker over en stigning i den private beskæftigelse på 6. personer og et fald i antallet af offentligt beskæftigede på. personer. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervet, målt ved ISM-indikatoren, steg med, point til indeks, i februar, jf. figur.. Bag fremgangen ligger stigninger i vurderingen af produktionen og forventningerne til nye ordrer på henholdsvis point og, point, mens et fald i vurderingen af beskæftigelsen trak ned. Det er tredje måned i træk, at indikatoren ligger over indeks, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i erhvervet. Erhvervstilliden i serviceerhvervet, målt ved ISM-indikatoren, steg med,8 point til indeks 6,, jf. figur.. Indekset har ligget over siden udgangen af 9. Figur. Ledighed, USA Figur. Erhvervstillid, USA af arbejdsstyrken. personer Indeks Indeks Beskæftigelse Ledighed Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Erhvervstilliden i serviceerhvervet, målt ved PMI-indikatoren, steg med, point til indeks,8 i februar, jf. figur.. Indeks markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i erhvervet. Indekset har nu for anden måned i træk været over.

12 Figur. Erhvervstillid, Storbritannien Figur. Erhvervstillid, Sverige Indeks Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Erhvervstilliden i serviceerhvervet, målt ved PMI-indikatoren, steg, point til indeks,6 i februar, jf. figur.. Indekset ligger nu for anden måned i træk over, som markerer skellet mellem stigende og faldende aktivitet i erhvervet. PMI-indekset for serviceerhvervet har svinget omkring grænseværdien siden midten af. Industriproduktionen faldt pct. i januar sammenlignet med måneden forinden, jf. figur.. Industriproduktionen har generelt været aftagende siden starten af, og sammenlignet med samme måned sidste år er industriproduktionen faldet med 7,8 pct. Ordreindgangen faldt med, pct. fra december til januar, hvilket peger på en fortsat svag udvikling i industriproduktionen fremadrettet, trods stigninger i PMI på det seneste. Japan Den første revision af nationalregnskabet viste uændret BNP i. kvartal, jf. figur.6. Dermed opjusteres væksten med, pct.-point i forhold til den første opgørelse. Det var især fremgang i det private og offentlige forbrug, som bidrog positivt. Væksten i endte dermed på pct. set i forhold til. Figur. Industriproduktion, Sverige Figur.6 Japan, BNP-vækst Indeks (=) Indeks (=) (k/k) (k/k) Kilde: Reuters Ecowin.

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER De internationale og danske aktiekursindeks er alle steget siden sidste fredag, jf. figur.. ECB fastholdte på rentemødet torsdag d. 7. marts den pengepolitiske rente på,7 pct. Ligeledes fastholdte Bank of England sin rente på, pct. ved et rentemøde samme dag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 8/ sidste fredag 8/ Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig,67,9 pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,6 -,6 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,7 -,8 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA,,6 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,66, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,9,8 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -, -, pct.point USD/JPY 9,8, pct. Langt (- årigt),8, pct.point GBP/USD 66,6,6 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD,,6 pct. OMXC (/7-89 = ), pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P,7 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 8,8 pct. EUR/DKK 7,6 -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 68,8 -,68 pct. indeks 7, pct. SEK/DKK 89,89,97 pct. Storbritannien, FTSE 69,9 pct. NOK/DKK,8,87 pct. GBP/DKK 8,9 -,8 pct. Olie prise r: JPY/DKK 6, -,98 pct. Brent (USD),, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),, point Brent (DKK) 68 -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -point,,8,6,,, -, -, -,6 -,8 -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9,7 8,7 8,6,6 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 8. marts. marts Danmark Fortsat faldende huspriser i ifølge Boligmarkedsstatistikken Uændret forbrugertillid i marts Stigning i detailomsætningsindekset i februar Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere