KonjunkturNYT - uge 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 45"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser og stigning i antal ledige stillinger i oktober Lille stigning i dankortomsætningen i oktober Stigning i antallet af konkurser i oktober Stigning i antallet af tvangsauktioner i oktober DI prognose: DI skønner, at der omsider er udsigt til lidt fremgang i økonomien Internationalt Fortsat bedring af europæisk økonomi i sigte ifølge EU- Kommissionen USA: Fremgang i BNP, ledighed og erhvervstilliden Euroområdet: Fald i detailsalget Tyskland: Tilbagegang i industriproduktionen Storbritannien: Stigning i erhvervstilliden Sverige: Uændret erhvervstillid og industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder ECB sænker den pengepolitiske rente, BoE og Danmarks Nationalbank fastholder deres pengepolitiske renter Fald i kronekursen overfor den norske krone, men stigning overfor den amerikanske dollar, det britiske pund og den japanske yen Fald i olieprisen (målt i USD) Stigning i det danske og euroområdets aktieindeks, men fald i det amerikanske, japanske og engelske aktieindeks Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1.3 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fra august til september steg industriproduktionen (faste priser) med 1, pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, og opgørelsen af de enkelte måneder revideres ofte betydeligt. Over 3. kvartal som helhed er industriproduktionen steget med 1,1 pct. Fremgangen i industriproduktionen i 3. kvartal var relativt bredt fordelt over de forskellige produkttyper. Kun fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, fx møbler, faldt, mens produktionen inden for investeringsgodeindustrien, mellemproduktindustrien og ikkevarige forbrugsgoder steg. Disse tre produkttyper udgør tilsammen omkring 9 pct. af den samlede industriproduktion. Især produktionen inden for medicinalindustrien, der indgår i ikke-varige forbrugsgoder, steg i 3. kvartal. Industriens omsætning (løbende priser) faldt derimod,7 pct. i september og,9 pct. i 3. kvartal i forhold til. kvartal. Det dækker over uændret omsætning på eksportmarkederne i 3. kvartal, mens omsætningen herhjemme faldt, jf. figur 1.. Der har generelt de senere år været en tendens til, at omsætningen på eksportmarkederne er steget hurtigere en omsætningen på hjemmemarkedet. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1. Industriomsætningen (3 mdr. glidende gns.) Indeks (=1) Indeks (=1) Indeks (=1) Indeks (=1) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Anm. Omsætningen i figur 1. er for industri eksklusive fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Ifølge den foreløbige, ufuldstændige opgørelse faldt det samlede påbegyndte byggeri med knap 3½ pct. i 3. kvartal 13, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.3. Påbegyndelsen af beboelsesbyggeri faldt med,9 pct., jf. figur 1.. Tilbagegangen var især drevet af et fald i påbegyndelsen af enfamiliehuse fra. til 3. kvartal, mens der var en lille stigning i påbegyndelsen af etagebyggeri. Påbegyndelsen af erhvervsbyggeri faldt markant med 3 pct., hvilket særligt skyldes en halvering af påbegyndte bygninger til landbrug m.m. Det samlede fuldførte byggeri faldt med 1,8 pct. i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Udviklingen dækker over et fald i både fuldførte erhvervsbygninger og fuldførte beboelsesbygninger. Opgørelsen af byggeaktiviteten skal tages med forbehold grundet stor usikkerhed om datagrundlaget. Usikkerheden skyldes især forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Den seneste opgørelse af byggevirksomheden er særligt usikker grundet manglende indberetning fra en stor kommune, der skyldes bl.a. systemfejl. Figur 1.3 Samlet påbegyndt og fuldført byggeri Figur 1. Påbegyndt beboelses- og erhvervsbyggeri 1. kvm. 1. kvm kvm. 1. kvm Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Beboelsesbygninger Erhvervsbygninger Anm.: Det påbegyndte byggeri opdeles i statistikken på underkategorierne beboelses-, erhvervs- og øvrige bygninger. I figur 1. vises udviklingen i de to første underkategorier. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Tusinde Færre varslede afskedigelser og stigning i antal ledige stillinger i oktober let af varslede afskedigelser faldt i oktober til knap personer opgjort i faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. Det er knap 8 færre personer end samme måned sidste år. Alle varslinger i oktober var i den private sektor. Det er særligt virksomheder med mere end 1 ansatte, der har varslet fyringer. Korrigeret for normale sæsonudsving faldt antallet af varslinger i den private sektor med ca. personer i oktober til godt personer, jf. figur 1.. Varslingerne svinger generelt en del fra måned til måned, og set over de seneste fire år har antallet af varslede afskedigelser i den private sektor varieret omkring 1. personer om måneden. let af ledige stillinger på Jobnet steg fra september til oktober og ligger nu på omkring.1 stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur 1.. let af ledige stillinger har svinget omkring et niveau på ca. 1. igennem 13, hvilket er ca.. flere end gennemsnittet i 1. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1. varslede afskedigelser Figur 1. stillinger slået op på Jobnet 1. personer 1. personer 1. stillinger 1. stillinger Samlet antal varslinger - faktisk private varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk.

5 Lille stigning i dankortomsætningen i oktober Dankortomsætningen steg med, pct. i oktober efter den faldt med,9 pct. i september (korrigeret for normale sæsonudsving), jf. figur 1.7. Tages der højde for den skønnede prisudvikling, steg dankortomsætningen realt ligeledes med godt, pct. i oktober. Over de sidste 3 måneder (august til oktober) er dankortomsætningen faldet med ca., pct. sammenlignet med de foregående 3 måneder. Da priserne skønsmæssigt har været uændrede i denne periode, har der været et tilsvarende fald i dankortomsætningen i faste priser. Sammenlignes årets første 1 måneder med den samme periode i 1, er der en stigning i dankortomsætningen på knap ¾ pct. Det svarer til en real stigning på knap pct., når der tages hensyn til prisudviklingen. Det er mere end den underliggende stigning i dankortomsætningen som følge af stigende udbredelse af dankortet. Dankortomsætningen er steget med gennemsnitligt 1½ pct. mere end det samlede private forbrug i nationalregnskabet i alle årene siden 7, men mervæksten har været aftagende over årene. Udviklingen i dankortomsætningen i den forløbne del af året peger således isoleret set på en vækst i det private forbrug på knap 1 pct. Nationalregnskabet for første halvår tyder dog på en lavere vækst i det private forbrug. Figur 1.7 Dankort- og detailomsætning (sk), 3-mdrs. glidende gennemsnit Figur 1.8 Årlig nominel stigning i dankortomsætningen og privat forbrug i nationalregnskabet Indeks (7M1=1) Indeks (7M1=1) Pct. Pct Dankortomsætning Detailomsætning Nationalregnskabet Dankortomsætningen Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i antallet af konkurser i oktober I oktober blev virksomheder erklæret konkurs, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9. Det er en stigning i forhold til september, men tendensen synes at være nedadgående. Historisk set er antallet af erklærede konkurser dog fortsat på et højt niveau, jf. figur 1.1. Omsætningen i de konkursramte virksomheder i oktober udgjorde godt, mia. kr., hvilket er en markant stigning på godt 1,1 mia. kr. i forhold til september. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder var på 1.88 fuldtidsbeskæftigede i oktober, hvilket også er højere i forhold til måneden før. Figur 1.9 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.1 Erklærede konkurser, 3 måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) 3 mdr. gl. gnst. (sk.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Stigning i antallet af tvangsauktioner i oktober let af bekendtgjorte tvangsauktioner steg til 391 i oktober, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er en stigning på 19, pct. i forhold til september. I forhold til samme måned sidste år er antallet af tvangsauktioner,1 pct. lavere. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner, men antallet har overordnet set været faldende siden april sidste år. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 199 erne, hvor antallet var over 1. pr. måned, jf. figur 1.1. Figur 1.11 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.1 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner Anm: I begge figurer er tallene sæsonkorrigerede. I figur 1.1 er antallet af tvangsauktioner et 3 måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 DI skønner, at der omsider er udsigt til lidt fremgang i økonomien I DI s nye prognose vurderes dansk økonomi gradvist at komme op i fart, og BNPvæksten skønnes for 13, 1 og 1 at være henholdsvis,3 pct., 1, pct. og 1,7 pct., jf. tabel 1.1. Skønnene for 13 og 1 ligger overordnet på line med skønnene i Økonomisk Redegørelse, august. Fremgangen vurderes især at afspejle stigende eksport. DI vurderer således, at der er udsigt til tiltagende, men dog fortsat behersket vækst på vores eksportmarkeder. Eksporten understøttes ifølge DI desuden af, at tabet af markedsandele er ophørt i takt med de senere års styrkelse af konkurrenceevnen. De danske markedsandele er dog følge DI pct. mindre end i. Der ventes henover prognoseperioden fremgang i privatforbruget, hvilket understøttes af den stigende beskæftigelse. DI vurderer, at udviklingen i erhvervsinvesteringerne vil være moderat, og at der ikke er udsigt til en ketchup-effekt i erhvervsinvesteringerne. Der er således blandt andet fortsat ledig kapacitet i erhvervsbygningerne. Med den langsomme vending i danske økonomi forventes den private beskæftigelse at stige svagt de kommende år og ledigheden falde. I 1 og 1 forventes arbejdsstyrken at stige som følge af indfasning af tilbagetrækningsaftalen og reformer af pension, fleksjob, SU og kontanthjælp. Tabel 1.1. Vækstskøn for Danmark ifølge DI og Økonomisk Redegørelse ØR DI ØR DI DI Realvækst, pct. BNP,,3 1, 1, 1,7 Privat forbrug,, 1, 1,3, Offentligt forbrug,,3,,8, Offentlige investeringer -1, -1,,8-1, -1, Boliginvesteringer -3, -, 3,3 3,7 3, Erhvervsinvesteringer, 1, 1,8,3 3,3 Lagerinvesteringer,,,, -, Eksport,,8 3,7 3,,3 Import 1,7, 3,3,9, Pct. af BNP Betalingsbalance,,1,7,, Offentlig saldo -1,7-1, -, -1,9 -, Ændring i 1. personer Beskæftigelsen Nettoledighed Anm.: Udsigterne for dansk og international vækst, DI november 13 og Økonomisk Redegørelse, august 13. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Fortsat bedring af europæisk økonomi i sigte ifølge EU- Kommissionen I EU-kommissionens efterårsprognose skønnes fremgangen i EU i. kvartal at fortsætte og langsomt at tiltage de næste år. Det er på linje med vurderingen i foråret. Efterspørgslen vurderes fortsat at blive holdt tilbage af et behov for konsolidering hos husholdninger, virksomheder og banker, om end i aftagende omfang. De finanspolitiske opstramninger har været lavere i 13 end de tidligere år og ventes at blive endnu mindre fremadrettet. Samlet er der udsigt til afdæmpede vækstrater i EU på, pct. i år, 1, pct. i 1 og 1,9 pct. i 1, jf. tabel.1. Ledigheden ventes at forblive på et højt niveau og først falde i 1. EU-kommissionens prognose for Danmark er i store træk på linje med vurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 13. Der ventes en beskeden BNP-vækst på,3 pct. i 13, primært som følge af en svag start på året, mens genopretningen tager til i fart i 1 og 1 med vækst på henholdsvis 1,7 pct. og 1,8 pct. I 1 og 1 ventes fremgangen primært trukket af den private efterspørgsel. Privatforbruget bliver understøttet af de lave renter, skattereformen fra 1 og den lave inflation. Eksporten ventes at tiltage i 1 i takt med en forbedret udvikling på eksportmarkederne. Kommissionen venter, at underskuddet på den offentlige saldo bliver under 3 pct. af BNP i 13, 1 og 1, omend med en smal margin i 1. Det indebærer i givet fald, at vores efterlevelse af EU-henstillingen er på sporet og at betingelserne for at ophæve henstillingen til foråret ser ud til at blive opfyldt. Tabel.1 Nøgletal i EU-Kommissionens efterårsprognose og Danmarks Konvergensprogram Pct. EU ØR EU ØR EU KP13 BNP -,,3, 1,7 1, 1,8 1,8 Privat forbrug,,3, 1, 1, 1,7, Offentligt forbrug,7,,,,,, Faste bruttoinvesteringer -,1, 1,,7,8 3,1,7 Eksport,8,8, 3, 3,7,,8 Import 1, 1, 1,7 3,1 3,3 3,8 7,1 Beskæftigelse -,3, -,,,3,, Offentlig saldo (pct. af BNP) -,1-1,7-1,7-1,7 -, -,7 -,9 Offentlig gæld (pct. af BNP),,3, 3,7 3,,1 3, Anm.: Økonomisk Redegørelse, august 13 indeholdt kun en prognose til og med 1. Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, maj 13, Økonomisk Redegørelse, august 13 og Danmarks Konvergensprogram, april 13. 9

10 USA BNP steg med,7 pct. i 3. kvartal ifølge det foreløbige nationalregnskab, og dermed fortsætter væksten i USA efter positive takter i både 1. og. kvartal, jf. figur.1. Det var især privatforbruget og eksporten, der trak op i 3. kvartal. År-til-år væksten blev opgjort til 1, pct. Ledigheden steg fra september til oktober med,1 pct. til 7,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. let af beskæftigede steg med. personer i oktober. Fremgangen skyldes en stigning i den private beskæftigelse med 1. personer og et fald i den offentlige beskæftigelse på 8. personer. Figur.1 BNP, USA Figur. Arbejdsløshed, USA Pct. (k/k) Pct. (k/k) Pct. af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin. Fra september til oktober steg erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved ISM-indikatoren med, point til indeks,. Niveauet er det højeste siden maj 11. Indikatoren for serviceerhvervene steg med 1, point til indeks,, jf. figur.3. Gennem de seneste fem måneder har tillidsindikatorerne for fremstillingserhvervene ligget over grænsen på, der indikerer fremgang i erhvervene. Figur.3 Erhvervstillid, USA Figur. Detailsalg, euroområdet Indeks Indeks Indeks (7=1) Indeks (7=1) Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Detailsalget faldt med, pct. fra august til september, jf. figur.. Detailsalget har generelt haft en stigende tendens siden slutningen af 1. Detailsalget lå i september,3 pct. højere end samme tidspunkt sidste år. 1

11 Tyskland Industriproduktion faldt med,9 pct. fra august til september, jf. figur.. Faldet kommer efter en stigning på 1, i august. Overordnet set har industriproduktionen haft en stigende tendens siden starten af 13. Figur. Industriproduktion, Tyskland Figur. Erhvervstillid, Storbritannien Indeks (7M1=1) 11 Indeks (7M1=1) 11 Indeks 7 Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt med PMI-indikatoren steg med, point fra september til oktober og er nu på indeks,, jf. figur.. Niveauet er det højeste indenfor de sidste fem år. Sverige Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt med PMI-indikatoren var omtrent uændret på indeks 3,7 i oktober, jf. figur.7. Det er fjerde måned i træk, at tillidsindikatoren ligger over grænsen på, som indikerer fremgang i erhvervene. Industriproduktionen var uændret fra august til september, jf. figur.8, men steg i 3. kvartal med 1, pct. set i forhold til. kvartal. Ordreindgangen faldt med,9 pct. fra august til september, hvilket især skyldes et fald i de udenlandske ordrer. På kvartalsbasis faldt ordreindgangen, som er relativt volatil, dog kun med,1 pct. Figur.7 Erhvervstillid, Sverige Figur.8 Industriproduktion, Sverige Indeks 8 Indeks 8 Indeks (8M1=1) 11 Indeks (8M1=1) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. 11

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER ECB valgte torsdag at sænke den pengepolitiske rente med, pct.-point så den nu ligger på, pct. Det er det laveste niveau for ECBs pengepolitiske rente nogensinde. Danmarks Nationalbank valgte at fastholde de pengepolitiske renter, og Bank of England valgte ligeledes at fastholde deres pengepolitiske rente på, pct. Den danske krone er styrket overfor den norske krone, mens den er svækket overfor dollaren, den svenske krone, pundet og den japanske yen. Siden sidste fredag er det danske og euroområdets aktiekursindeks steget, mens det amerikanske, japanske og britiske aktiekursindeks er faldet, jf. tabel 3.1. Olieprisen (målt i USD) er faldet i løbet af den sidste uge. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 8/11 sidste fredag 8/11 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,7 -, pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid) 3,, pct.point Kort realkreditlån,9, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,1 -,9 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,9 -,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8,3 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (3- md.) -,33,13 pct.point USD/JPY 98,8 -, pct. Langt (1- årigt), -, pct.point GBP/USD,13-1,7 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 13,18 -, pct. OMXC (3/7-89 = 1 87,78 1,8 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 177 -,8 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 187 -,81 pct. EUR/DKK 7,83 -,1 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK,9,9 pct. indeks 38,18 pct. SEK/DKK 8,1, pct. Storbritannien, FTSE , pct. NOK/DKK 91,9 -,7 pct. GBP/DKK 89,3 1,8 pct. Olie prise r: JPY/DKK,7 1,13 pct. Brent (USD) 1,9 -,7 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 1,3 -,7 point Brent (DKK) 7-1,9 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Den af ECB annoncerede renteændring afvikles først d. 13. november 13. ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

13 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct.,, 1, 1,,, okt 11 dec feb apr jun aug okt 1 1 dec feb apr jun Pct.-point aug okt ,,8,,,, -, -, -, -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point okt 11 jun 1 feb 13 okt 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser Indeks (=1) Indeks (=1) okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 USD/EUR USD/JPY,9 1,8 1,8 9,7 9,7 8, 8, 7 okt 11 feb 1 jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 13

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere