KonjunkturNYT - uge 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 9"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er fortsat negative Uændret lønstigningstakt i den private sektor i. kvartal MFI-sektorens samlede udlån var stabilt i januar, men husholdningerne har omlagt til lån med længere rentebinding Internationalt USA: Opjustering af BNP-væksten for. kvartal, stigende boligpriser og øget boligsalg Euroområdet: Aftagende inflation og stigende ledighed Tyskland: Uændret ledighed Storbritannien: Fald i BNP i. kvartal og faldende erhvervstillid i fremstillingserhvervet Sverige: Uændret BNP i. kvartal, stigning i erhvervstillid for fremstillingserhvervet Japan: Stigende industriproduktion og faldende ledighed Kina: Faldende erhvervstillid i industrien Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Sveriges Riksbank fastholder den pengepolitiske rente på pct. Stigende dansk, europæisk og japansk aktieindeks, mens det amerikanske er uændret Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viser et fald i realt BNP på,9 pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel og figur.. Det afspejler særligt et fald i eksporten, men også lavere boligbyggeri, privatforbrug og lagerinvesteringer trak ned. Omvendt var der fremgang i det offentlige forbrug og de faste bruttoinvesteringer. For året som helhed faldt BNP med, pct., mens den samlede efterspørgsel voksede med ½ pct. Der var således fremgang i både eksporten, privatforbruget, erhvervsinvesteringerne samt det offentlige forbrug og investeringer. Tilbagegangen i BNP skal ses i lyset af stor vækst i importen og nedbringelse af virksomhedernes lagre. Tabel Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, december (sk.) Kvt./kvt. År/år. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. År til dato ) (ØR) Realvækst i pct BNP,, -,,8 -,9 -, -, BVT,, -,, -, -, -, Privat forbrug,,, -, -,,, Offentligt forbrug -,,,,,,, Faste bruttoinvesteringer,, -,8,8,,, - Boligbyggeri, -8, -, -, -, -9,8-8, - Erhvervsinvesteringer -,8, -,,,8,, - Offentlige investeringer, -,8,8 -,8,,,7 Lagerinvesteringer, pct. af BNP -,, -,, -, -, -, Indenlandsk anvendelse i alt,,7 -,,7 -,,, Eksport,7 -,, -,8 -,,, Import -,,8, -, -,9,7, Samlet efterspørgsel,7,7 -,, -,9,, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) offentlig forvaltning og service privat Arbejdsstyrke ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ) Årsvækstrater er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Bruttoværditilvæksten (BVT) som er BNP fratrukket indirekte skatter faldt med, pct. i. kvartal. For året som helhed faldt BVT med, pct. Det afspejler helt overvejende lavere BVT i den private sektor, som særligt er trukket ned af udviklingen i råstofudvinding. BVT i den private sektor ekskl. råstofudvinding (og i de private byerhverv) var omtrent uændret for året som helhed. Beskæftigelsen (ekskl. orlovsmodtagere) steg med knap. personer i. kvartal. Det dækker over en stigning i den offentlige beskæftigelse på. personer, mens den private beskæftigelse steg med. personer, jf. figur.. For året som helhed

3 faldt beskæftigelsen med knap. personer, heraf godt 9. personer i den offentlige sektor og ca.. i den private sektor. Det private forbrug faldt med, pct. i. kvartal. Forbruget har dermed været uændret igennem, men på et niveau der er ½ pct. højere end i. Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i anskaffelsen af køretøjer efter en kraftig stigning i. kvartal. Forbruget af tjenester mv. steg, mens forbruget af øvrige varer var uændret. Eksporten faldt i. kvartal med, pct. i forhold til. kvartal. Både eksporten af varer og tjenester faldt (med henholdsvis og ½ pct.). For året som helhed voksede eksporten med, pct. Det afspejler en fremgang i eksporten af tjenester på godt ½ pct., mens eksporten af varer (inklusive energi) faldt med knap ½ pct. Importen faldt med knap pct. i. kvartal som følge af et fald i importen af tjenester, mens importen af varer steg. For året som helhed steg importen med,7 pct. Det reale offentlige forbrug steg i. kvartal med, pct. i forlængelse af en stigning på, pct. i. kvartal (opjusteret med, pct.-point i forhold til den seneste offentliggørelse). Det offentlige forbrug er steget fire kvartaler i træk og set i forhold til er forbruget øget med ½ pct. i under ét. De faste bruttoinvesteringer steg i. kvartal med, pct. Fremgangen afspejler en stigning i erhvervsinvesteringerne (,8 pct.) og de offentlige investeringer (, pct.), mens boligbyggeriet faldt. Erhvervsinvesteringerne voksede med godt pct. i i forhold til, særligt trukket af investeringer i transportmidler, herunder importerede fly, som voksede med ¼ pct. Erhvervsinvesteringerne i byggeri og anlæg faldt med knap ½ pct. I samme periode er de offentlige investeringer steget med godt ½ pct., mens boligbyggeriet er faldet med knap pct. Lagerinvesteringerne faldt med, pct. af BNP i. kvartal. For året som helhed er lagerinvesteringerne i forhold til BNP reduceret med, pct.-point. Der er en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en generel usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. I forbindelse med offentliggørelsen af. kvartal har Danmarks Statistik oprevideret væksten i BNP i. kvartal fra, pct. til,8 pct. Figur. Bruttonationalprodukt (sk) Figur. Privat beskæftigelse Mia. kr... Mia. kr.... personer. personer k k k k k k k k.9 Anm.: Den mørkeblå linje i figur. viser udviklingen, som den forelå ved udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, december. Ved decembervurderingen forelå der nationalregnskabstal frem til og med. kvartal. De vandrette linjer angiver tilhørende årsniveauer samt decembervurderingens skøn for til. Prikkerne viser tal fra det seneste nationalregnskab frem til. kvartal. Beløbene ( mia. kr. ) er -priser, kædede værdier. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Bruttoledigheden faldt i januar Bruttoledigheden faldt med. personer i januar til. personer, jf. figur.. Det svarer til, pct. af arbejdsstyrken. Faldet skyldes færre aktiverede personer, heraf næsten udelukkende færre aktiverede dagpengemodtagere. Nettoledigheden, dvs. dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ekskl. aktiverede, er uændret. Aktiveringsomfanget er faldet betydeligt gennem det seneste år, hvilket blandt andet afspejler en mere målrettet aktiveringsindsats. Personer, der opbruger dagpengeretten og vælger at overgå til den særlige uddannelsesordning, vil indgå i ledighedsstatistikken som aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ledigheden er reduceret for alle aldersgrupper i januar. Ledigheden er faldet mest for de -9-årige og de -9-årige, som samlet set står for ca. halvdelen af faldet. Faldet blandt de -9-årige kan hænge sammen med muligheden for at overgå til seniorjob. Seniorjobordningen er målrettet personer over år med ret til efterløn, der opbruger dagpengeretten. Ledighedsprocenten er faldet mest for de -9-årige. Der er foretaget en række (tekniske) ændringer i bruttoledighedsbegrebet. Ifølge Danmarks Statistik udligner ændringerne stort set hinanden og påvirker således ikke ledighedsniveauet nævneværdigt. Arbejdsstyrken er endvidere blevet opjusteret, hvilket har reduceret ledighedsprocenten med ca., pct.-point. I Økonomisk Redegørelse, december, er det lagt til grund, at ledigheden vil stige frem til foråret. Både revisioner af de foreløbige opgørelser i og faldet i ledigheden i januar bidrager til, at det faktiske niveau i januar ligger noget lavere end lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, jf. figur.. Figur. Bruttoledigheden. personer. personer Danmarks Statistik Skøn ØR december Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, december.

5 Fald i F-ledigheden i januar Bruttoledigheden for F faldt i december med godt personer og ligger nu på 7. personer, jf. figur.. Det er femte måned i træk med fald, og siden august er F-ledigheden samlet faldet med knap. personer. F påpeger, at udviklingen i ledigheden er påvirket af forkortelsen af dagpengeperioden i januar, som betød, at ca..7 F ere opbrugte deres ret til dagpenge. Det svarer til ca. færre arbejdsløse i a-kassen, omregnet til fuldtidspersoner. Ledighedsprocenten steg for de yngste aldersgrupper, mens den særligt faldt for aldersgruppen til år. Personer, der opbruger dagpengeretten, må i høj grad forventes at blive opfanget af den officielle ledighedsstatistik gennem en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere (både ordinære og modtagere af den nye særlige uddannelsesydelse). Figur. Bruttoledigheden for F og samlet ledighed. personer. personer F-ledige Samlet bruttoledighed (h. akse) Kilde: F og Danmarks Statistik.

6 Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er fortsat negative Konjunkturbarometeret for industrien faldt i februar fra til, jf. figur.. Det afspejler et fald i industriens vurdering af ordrebeholdningen og en stigning i størrelsen af færdigvarelagrene. Industriens konjunkturbarometer har med få undtagelser ligget stabilt mellem og siden. Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg faldt i februar til -, jf. figur.. Faldet skyldes lavere vurdering af ordrebeholdningen, mens erhvervets forventninger til beskæftigelsen steg. Indikatoren har dog traditionelt ligget lavt, og siden månedsstatistikken startede, har den gennemsnitlige værdi været -. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene faldt point til indeks -7 i februar. Indikatoren har været negativ siden august, jf. figur.. Detailhandlens konjunkturindikator (ikke-sæsonkorrigeret) steg markant i februar, jf. figur.. Indikatoren er nu på samme niveau som de sidste to måneder af efter et enkeltstående skarpt fald i januar. Udsvingene kan formentlig kun delvist forklares af en sæsoneffekt. Forventningerne til den fremtidige beskæftigelse er steget, om end fortsat negative i alle erhverv, hvilket indikerer tilbagegang i beskæftigelsen. Ligeledes er forventningerne til den fremtidige omsætning steget i alle erhverv. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge- og anlæg Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Egen sæsonkorrektion Da serien består af to sammensatte stikprøver, er der usikkerhed om sæsonmønstret.

7 Uændret lønstigningstakt i den private sektor i. kvartal ifølge Danmarks Statistik Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks stikprøvebaserede lønindeks, jf. figur.7. Det er uændret fra. kvartal, og niveauet er således fortsat lavt historisk set. Udviklingen fra. til. kvartal afspejler fald i lønstigningstakten inden for bl.a. bygge og anlæg, mens der var fremgang inden for bl.a. ejendomshandel og udlejning. Den årlige lønstigning var højest inden for finansiering og forsikring på, pct. i. kvartal, jf. figur.8. Den laveste stigningstakt var inden for undervisning og sundhed mv. på, pct., mens de øvrige brancher havde lønstigningstakter mellem, og,8 pct. Lønstigningstakten i den private sektor har været lavere end i den offentlige sektor i de seneste kvartaler efter at have ligget højere det forudgående års tid, jf. figur.7. Den private lønstigningstakt var også lavere end den offentlige i nogle år efter den kraftige afdæmpning i lønudviklingen i forbindelse med finanskrisen 8-9. Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste også en lønstigningstakt på, pct. (inkl. genetillæg) i. kvartal. Figur.7 Private og offentlige lønstigninger Figur.8 Lønstigninger fordelt på udvalgte brancher Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Privat Stat Kommuner/regioner Bygge og anlæg Handel og transport Finansiering og forsikring Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Kilde: Danmarks Statistik. 7

8 MFI-sektorens samlede udlån var stabilt i januar, men husholdningerne har omlagt til lån med længere rentebinding Balance og strømstatistikken for MFI-sektoren som omfatter penge- og realkreditinstitutter viser, at det samlede udlån til husholdninger og erhverv var stort set uændret i januar set i forhold til måneden før, jf. figur.9. Husholdningerne har igennem det seneste år udnyttet den lave rente til at omlægge deres boliglån til lån med længere løbetid. I forbindelse med refinansieringsauktionerne i december, med effekt fra januar, valgte mange boligejere at omlægge deres lån til enten fast- eller variabelt forrentede lån med længere rentebindingsperiode, jf. figur.. Dermed har boligejerne udnyttet de historisk lave renter til at sikre sig bedre mod fremtidige rentestigninger. Faldet i det samlede udlån til erhverv skyldes, at pengeinstitutterne i løbet af de sidste måneder har nedbragt deres erhvervsudlån med godt pct. Faldet i pengeinstitutternes udlån er opvejet af, at virksomhederne i højere grad anvender andre finansieringskilder så som realkreditlån og erhvervsobligationer. Realkreditinstitutternes udlån til erhverv er steget med knap pct. i løbet af de sidste måneder. Figur.9 Samlede udlån til erhverv og husholdninger Figur. Realkreditudlån til boligformål fordelt på rentebindingsperiode Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Udlån til erhverv Udlån til husholdningerne (h. akse) Alle Op til og med år Over år Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Udlåne i figur.9 er summen af penge- og realkreditinstitutternes udlån til erhverv og husholdninger. I figur. omfatter tallet for udlån med en rentebindingsperiode på op til og med år både F-lån og variabelt forrentede realkreditudlån med renteloft. Kilde: Danmarks Nationalbank. Pengeinstitutternes udlån kan i perioder være påvirket i nedadgående retning som følge af overflytninger af lån til enheder uden for MFI-sektoren, som fx Finansiel Stabilitet. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ifølge de reviderede nationalregnskabstal var BNP-væksten marginalt positiv (k/k) i. kvartal, jf. figur.. Væksten er dermed opjusteret en anelse i forhold til den første offentliggørelse, hvor der var opgjort et lille fald. For som helhed er BNPvæksten uændret på, pct. Figur. BNP, USA Figur. Boligpriser, USA (k/k) (k/k) Indeks (jan. 7=) Indeks (jan. 7=) FHFA Case Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Boligpriserne steg med,9 pct. fra november til december ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.. Indekset lå,9 pct. højere i december i forhold til samme måned året før. Ifølge FHFAindekset, der måler priserne på huse solgt med realkreditlån fra Freddie Mac og Fannie Mae steg boligpriserne med, pct. i december. Begge indeks er steget siden februar, og for året som helhed steg Case-Shiller og FHFA-indekset med henholdsvis, og 7, pct. Det samlede boligsalg steg med, pct. i januar, hvor der blev solgt knap. jf. figur.. Både salg af eksisterende boliger og nye boliger bidrog positivt til fremgangen i det samlede salg. Overordnet set er boligsalget gået frem siden midten af. Figur. Boligsalg, USA Figur. Inflation, euroområdet. boliger. boliger (å/å) (å/å) Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Kilde: Reuters Ecowin. 9

10 Euroområdet Inflationen var, pct. i januar, hvilket er, pct.-point lavere end måneden forinden, jf. figur.. Det afspejler især lavere prisstigninger på energi, som siden september har bidraget i aftagende grad til inflationen. Foreløbige tal for februar viser, at inflationen fortsat dæmpes, idet forbrugerpriserne i euroområdet steg,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. I Tyskland og Italien var den foreløbige inflationen i februar hhv.,8 og pct. Inflationen i euroområdet har generelt været aftagende siden sommeren. Den EU-harmoniserede ledighed steg i januar, pct.-point til,9 pct. af arbejdsstyrken. Blandt de største lande i euroområdet var ledigheden uændret i Tyskland (, pct.), mens den steg i Frankrig (, pct.), Italien (,7 pct.) og Spanien (, pct.), jf. figur.. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. BNP-vækst, Storbritannien af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Tyskland Frankrig Italien Spanien Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Ifølge de reviderede nationalregnskabstal faldt BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur., hvilket er uændret i forhold til den første offentliggørelse. Derimod er væksten i som helhed opjusteret fra, pct. til, pct. på baggrund af opjusteringer af væksten i henholdsvis. og. kvartal. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervet, målt ved PMI-indikatoren, faldt med, point til indeks 7,9 i februar, jf. figur.7. Indekset ligger dermed igen under værdien, hvilket indikerer faldende aktivitet. Forud for faldet i februar har der ellers været en vis styrkelse af tilliden i fremstillingserhvervet.

11 Figur.7 Erhvervstillid, Storbritannien Figur.8 BNP-vækst, Sverige Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet viste uændret BNP i. kvartal sammenlignet med. kvartal, jf. figur.8. For året som helhed steg BNP med,8 pct., hvilket især skyldes fremgang i det private og offentlige forbrug, mens kraftige lagerreduktioner trak ned. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervet, målt ved PMI-indikatoren, steg,7 point til indeks,9 i februar, jf. figur.9. Indekset er for første gang siden juli over, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. Figur.9 Erhvervstillid, Sverige Figur. Industriproduktion, Japan Indeks Indeks Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Japan Industriproduktionen steg, pct. i januar sammenlignet med måneden forinden, jf. figur.. Indekset har nu været stigende de seneste to måneder. Industriproduktionen er i midlertidig, pct. under niveauet i samme måned sidste år, hvilket skyldes et kraftigt fald gennem. Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i januar, jf. figur.. Ledigheden har generelt været aftagende siden midten af 9, og sammenlignet med januar er ledigheden faldet, pct.-point. Beskæftigelsen steg med. personer i januar.

12 Figur. Ledighed, Japan Figur. Erhvervstillid, Kina Nettotal Nettotal Kilde: Reuters Ecowin. Kina Erhvervstilliden i industrien (målt ved PMI-indikatoren) var i januar på,, hvilket var et fald på,9 point i forhold til måneden forinden, jf. figur.. Faldet kommer efter en kraftig stigning i januar. Indikatoren har de seneste fire måned ligget over, hvilket indikerer fremgang i sektoren.

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Sveriges Riksbank besluttede tirsdag d.. februar at fastholde den pengepolitiske rente på pct. Fastholdelsen begrundes med forventninger om bedring i økonomien i løbet af året. Det danske, europæiske og japanske aktiekursindeks er steget siden sidste fredag, mens de amerikanske er stort set uændret, jf. figur.. Tabel. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: - md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA,88 -,9 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7 -,7 pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,97 -, pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (- md.) -, -, pct.point USD/JPY 9, -,9 pct. Langt (- årigt), -, pct.point GBP/USD,9, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD, -, pct. OMXC (/7-89 = ),, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P -, pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei,9 pct. EUR/DKK 7,7 -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7,, pct. indeks, pct. SEK/DKK 88,7, pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK 99,7 -, pct. GBP/DKK 8,9, pct. Olie prise r: JPY/DKK,7,9 pct. Brent (USD), -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, point Brent (DKK) -,8 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -point,,8,,,, -, -, -, -,8 -, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - feb okt jun feb Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,8 9,8 9,7 8,7 8,, 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13 og 14

KonjunkturNYT - uge 13 og 14 KonjunkturNYT - uge 3 og 4 5. marts 5. april 3 Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i 4. kvartal Bruttoledigheden stort set uændret i februar Fald i dankortomsætningen i februar Stabil udvikling i boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere