KonjunkturNYT - uge 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 36"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende priser på enfamiliehuse i juni Lille stigning i antallet af tvangsauktioner i august Lille stigning i antallet af konkurser i august Tøbrud i dansk økonomi ifølge Nordeas prognose Internationalt OECD: Interim Assessment, september 213 USA: Stigning i erhvervstilliden og fald i ledigheden Euroområdet: Stigning i detailsalget. Tyskland: Fald i industriproduktionen Storbritannien: Stigning i erhvervstilliden, uændret industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigende danske og internationale aktieindeks Stigning i olieprisen (målt i USD) Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Fra juni til juli steg industriproduktionen (faste priser) med 2,9 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Dermed kom industriproduktionen i juli tilbage på det gennemsnitlige niveau fra 2, hvilket er første gang siden starten af 29. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen. Sammenlignes perioden maj-juli med de forudgående tre måneder, er produktionen steget med 1,6 pct. Fremgangen i den seneste tremåneders periode skyldes især øget produktion inden for investeringsgodeindustrien (fx maskiner), men også produktionen af ikke-varige forbrugsgoder steg, blandt andet trukket af øget produktion af medicinalprodukter, som steg 18 pct. i juli. Industriens omsætning (løbende priser) har siden midten af 29 klaret sig markant bedre på eksportmarkederne end på hjemmemarkedet, jf. figur 1.2. I juli var fremgangen også størst på eksportmarkederne med en stigning på 2,7 pct. mod,7 pct. herhjemme. Sammenlignes maj-juli med februar-april steg omsætningen på eksportmarkederne med 4,7 pct., mens omsætningen på hjemmemarkedet havde en mindre fremgang på 2,1 pct. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætningen (3 mdr. glidende gns.) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) mdr. glidende gennemsnit Industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked Anm. Omsætningen i figur 1.2 er for industri eksklusive fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2

3 Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Der var 21. ledige stillinger i den private sektor i 2. kvartal 213, hvilket er næsten 2. flere end i samme kvartal sidste år, jf. figur 1.3. Der er en vis tendens til et højt antal ledige stillinger i 2. kvartal, men på grund af statistikkens forholdsvis korte historie er det ikke muligt at identificere og tage højde for sæsonforhold. Niveauet ligger dog højere end i 2. kvartal de tre forudgående år. Det var i særdeleshed Region Hovedstaden, som trak fremgangen i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal med en stigning på knap 9 stillinger i forhold til 2. kvartal 212, jf. figur 1.4. Med undtagelse af Region Midtjylland steg antallet af ledige stillinger også i de øvrige regioner, dog i mindre omfang. let af ledige stillinger steg mest inden for branchen information og kommunikation, hvor der i 2. kvartal 213 var 1. flere stillinger end i det tilsvarende kvartal året før. Også erhvervsservice og bygge og anlæg oplevede fremgang. Med stigningen i 2. kvartal er andelen af ledige stillinger (ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger) også højest inden for information og kommunikation, efterfulgt af erhvervsservice. Den positive udvikling i Danmarks Statistiks opgørelse af antal ledige stillinger bekræftes af antallet af jobannoncer på Jobnet. Her har antallet af jobannoncer generelt været svagt stigende siden midten af 211 Figur 1.3 ledige stillinger Figur 1.4 ledige stillinger regionalt fordelt ledige stillinger 2. ledige stillinger 2. ledige stillinger 1. ledige stillinger kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Figur 1.4 viser antal ledige stillinger i 2. kvartal i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Flere varslede afskedigelser let af varslede afskedigelser steg i august til knap 1. personer opgjort i faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. Det dækker over en stigning i antallet af varslinger i den private sektor, mens der blev varslet færre afskedigelser i den offentlige sektor i august i forhold til juli. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at niveauet i juli typisk er meget lavt, idet virksomheder kun i mindre omfang varsler afskedigelser i sommerferien. Korrigeret for normale sæsonudsving steg antallet af varslinger i den private sektor med ca. personer i august til godt 1.1 personer, jf. figur 1.. Varslingerne svinger generelt en del fra måned til måned. Set over de seneste to år har antallet af varslede afskedigelser i den private sektor varieret omkring 1. personer om måneden. Der er ikke varslet nogen afskedigelser inden for bygge og anlæg, og tallene for august er derfor ikke påvirket af konkursen hos Pihl og Søn. let af ledige stillinger på Jobnet var omtrent uændret i august på godt 2. stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur 1.6. Dermed har antallet af ledige stillinger ligget nogenlunde fladt igennem 213 indtil videre, men fortsat på et højere niveau end i 212. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1. varslede afskedigelser Figur 1.6 stillinger slået op på Jobnet 1. personer 1. personer stillinger 1. stillinger Samlet antal varslinger - faktisk private varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Den sæsonkorrigerede udvikling i det samlede antal varslinger i august er usikker, dels på grund af problemer med sæsonkorrektionen som følge af sommerferien, dels på grund af et ekstraordinært stort antal varslinger i den offentlige sektor i juli. Derfor vises serien ikke i figur 1.. Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion. 4

5 Stigende priser på enfamiliehuse i juni Fra maj til juni steg prisen på enfamiliehuse med 1,8 pct., jf. figur 1.7. I forhold til samme måned sidste år er priserne på enfamiliehuse steget med 4,4 pct. I Økonomisk Redegørelse, august 213, skønnes priserne på enfamiliehuse at stige 3 pct. i 213 som helhed i forhold til 212. Prisen på ejerlejligheder faldt med 1,8 pct. fra maj til juni efter at være steget uafbrudt siden september 212, jf. figur 1.7. Prisen på ejerlejligheder ligger således 8,8 pct. højere end samme tid sidste år. let af månedlige handler er steget siden årsskiftet, hvilket tyder på en vis optøning på boligmarkedet. Niveauet er imidlertid stadig betydeligt lavere end i årene op til krisen, jf. figur 1.8. Generelt er opgørelsen for boligpriser og -handler forbundet med stor usikkerhed, fordi kun ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler er opgjort på beregningstidspunktet for den seneste måneds tal. let af handler i den seneste måned ventes således at blive opjusteret betydeligt. Handelsstatistikken revideres op til 8 måneder tilbage i tid. Grundet den relativt korte periode, som Danmarks Statistik har opgjort de månedlige boligprisstigninger i, er en egentlig sæsonkorrektion af data relativt usikker, jf. anmærkningen til figurerne. Figur 1.7 Boligpriser Figur 1.8 let handler Indeks (26=1) Indeks (26=1) (1.) (1.) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar 26 til juni 213 dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Stregen i figur 1.8 viser hvor langt tilbage, der kan forekomme revisioner. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

6 Lille stigning i antallet af tvangsauktioner i august let af bekendtgjorte tvangsauktioner steg til 39 i august, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9. Det er en stigning på godt 2½ pct. i forhold til juli. I forhold til samme måned sidste år er antallet af tvangsauktioner dog 1 pct. lavere. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner, men målt ved et tremåneders glidende gennemsnit har antallet været faldende siden april sidste år. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 199 erne, hvor antallet var over 1. pr. måned, jf. figur 1.1. Figur 1.9 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.1 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst Anm: I begge figurer er tallene sæsonkorrigerede. I figur 1.1 er antallet af tvangsauktioner et 3 mdr. gl. gns. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 6

7 Lille stigning i antallet af konkurser i august I august blev 39 virksomheder erklæret konkurs, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er en stigning på knap 3¾ pct. i forhold til juli. Niveauet for juni-august var knap 4¾ pct. lavere end for marts-maj, men historisk set er antallet af erklærede konkurser stadig på et højt niveau, jf. figur Omsætningen i de konkursramte virksomheder i august udgjorde knap 4½ mia. kr., hvilket er en tredobling i forhold til juli. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder var 1744 fuldtidsbeskæftigede i august, hvilket svarer til en fordobling i forhold til måneden før. Den markante stigning afspejler blandt andet konkursen i E. Pihl & Søn. Figur 1.11 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.12 Erklærede konkurser, 3 måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) mdr. gl. gnst. (sk.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Tøbrud i dansk økonomi ifølge Nordeas prognose I Nordeas septemberprognose forventes en BNP-vækst på,3 og 1,3 pct. i hhv. 213 og 214, jf. tabel 1.1. Prognosen ligger i store træk i tråd med prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR), august 213. Der er i 214 en smule lavere vækst i Nordeas prognose end i ØR, hvilket blandt andet følger af en svagere udvikling i eksporten end forudsat i ØR. I prognosen forventes en gradvis acceleration af dansk økonomi gennem 213 og næste år drevet af både indenlandsk efterspørgsel og eksporten. I prognoseperioden forudsættes en fremgang i det private forbrug trukket af skattelettelser, lav inflation og stigende forbrugertillid. Erhvervsinvesteringerne øges i 213 som følge af investeringsvinduet mens investeringsaktivteten i 214 ventes at blive understøttet af lave renter og stigende efterspørgsel. Nordea vurderer på baggrund af prognosen, at finanspolitikken ikke bør lempes yderligere end der er lagt op til i finanslovsforslaget for 214. Tabel 1.1 Vækstskøn for Danmark ifølge Nordeas prognose og Økonomisk Redegørelse ØR Nordea ØR Nordea Realvækst, pct. BNP,2,3 1,6 1,3 Privat forbrug,4,3 1,2 1, Offentligt forbrug,6,4,, Faste erhvervsinvesteringer 6,4 3,9 1,8 3,8 Eksport,2,4 3,7 2,8 Import 1,7 1,3 3,3 3, Inflation 1,,9 1, 1,3 Pct. af BNP Betalingsbalance,4,7,7 4,8 Offentlig saldo -1,7-1,4-2, -1,6 1. personer Bruttoledighed Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 213 og Nordea, Økonomisk Perspektiv, september 213 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT OECD s Interim Assessment, september 213 OECD har den 3. september offentliggjort deres interim vurdering 1 af udsigterne for andet halvår 213 i G7-landene og Kina. Væksten i 2. kvartal 213 var noget stærkere end ventet. OECD forventer, at bedringen fortsætter i andet halvår 213, og i forhold til Economic Outlook 93, maj 213, er skønnet for BNP-væksten i andet halvår 213 opjusteret for samtlige lande med undtagelse af Japan, jf. tabel 2.1. Samlet set betyder det en opjustering af årsvækstraterne i 213 i forhold til Economic Outlook 93 og Økonomisk Redegørelse, august, i de europæiske G7-lande og Canada, mens væksten i USA og Kina er nedjusteret. I de nye vækstøkonomier har væksten været aftagende, men ifølge OECD er der nu tegn på, at kinesisk vækst atter vil tage til i andet halvår. OECD vurderer, at der stadig er betydelig negativ risiko hæftet til vækstudsigterne. Euroområdet er fortsat sårbart overfor fornyet finansiel uro, og store dele af regionens banksektor skal stadig rekapitaliseres. I USA vurderes især de kommende forhandlinger om en udvidelse af gældsloftet at udgøre en risiko for den fortsatte genopretning. OECD understreger vigtigheden af fortsat at understøtte efterspørgslen gennem en lempelig pengepolitik på tværs af de industrialiserede lande. Ydermere peger OECD på behovet for fortsatte strukturelle reformer, der sigter mod jobskabelse, øget vækst samt en rebalancering af den finansielle sektor og de eksterne balancer. Tabel 2.1 OECD s skøn for BNP-væksten i G7-landene Ændr. ift. EO93 Interim skøn EO93/ØR aug. Pct. 213K2 213K3 213K USA +,9 +,7 +,1 1,7 1,9 Japan +,2, -,8 1,6 1,6 Tyskland +1,6 +,7 +,6,7,4 Frankrig +2,1 +1,2 +1,,3 -,3 Italien, +,3 +,1-1,8-1,8 Storbritannien +2, +2,6 +2, 1,,8 Canada +,3 +3,2 +,7 2, 1,4 Kina ,4 7,8 Anm: De kvartalsvise vækstrater er annualiserede. Kilde: OECD, Economic Outlook 93, maj 213 og Interim Assesment, september 213. Interim prognosen er en prognoseopdatering, som bliver offentliggjort midtvejs mellem OECD s halvårlige Economic Outlook. Vurderingen bygger på et modelskøn, som kun omfatter G7-landene og kun vedrører de sidste kvartaler i indeværende år. 9

10 USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved ISM-indikatoren steg med,3 point til indeks,7 i august, jf. figur 2.1. Dette er det højeste niveau siden maj 211. Indikatoren er for tredje måned i træk over den neutrale værdi, som markerer fremgang. Fremgangen var især drevet af bedring i vurderingen af den mere fremadrettede nye ordre komponent, men også vurderingen af priserne og eksporten bidrog med pæne stigninger. Ledigheden faldt fra juli til august med,1 pct.-point til 7,3 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.2. Faldet var dog i høj grad drevet af et fald i arbejdsstyrken. let af beskæftigede steg med 169. personer i august. Figur 2.1 Figur 2.2 Erhvervstillid (ISM), USA Ledighed, USA Indeks Indeks Pct. af arbejdsstyrken 1. personer Fremstilling Service Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Detailsalget steg med,1 pct. fra juni til juli, jf. figur 2.3. Den svage stigning kommer efter et fald i juni måned på,7 pct. I juli lå detailsalget således 1, pct. lavere end samme måned sidste år. Figur 2.3 Detailsalg, euroområdet Figur 2.4 Industriproduktion, Tyskland Indeks (27=1) Indeks (27=1) Indeks (27M1=1) Indeks (27M1=1) Kilde: Reuters Ecowin. 1

11 Tyskland Industriproduktionen faldt med 1,7 pct. fra juni til juli, jf. figur 2.4. Faldet kommer efter en pæn stigning på 2, pct. i juni. I forhold til samme måned sidste år er industriproduktionen 2,3 pct. lavere i år. Storbritannien Erhvervstilliden målt ved PMI-indikatoren steg i både fremstillings- og serviceerhvervene i august. I fremstillingserhvervene steg indekset til 7,2, hvilket er 2,4 point højere end måneden før, jf. figur 2.. Det er femte måned i træk, at erhvervstilliden for fremstillingserhvervene ligger over grænsen på, der indikerer fremgang i erhvervene, og indekset er nu på det højeste niveau siden marts 211. Erhvervstilliden i serviceerhvervene steg med,3 point fra juli til august, og er nu på indeks 6,, jf. figur 2.. Indekset har været stigende siden december 212 og er på det højeste niveau i over år. Indikatoren ligger betydelig over grænsen på. Industriproduktionen var i juli uændret i forhold til måneden forinden, og lå 1, pct. lavere i forhold til samme måned sidste år, jf. figur 2.6. Industriproduktionen ligger på et relativt lavt niveau historisk set, men de seneste måneders fremgang i erhvervstilliden peger på en styrkelse fremadrettet. Figur 2. Erhvervstillid, Storbritannien Figur 2.6 Industriproduktion, Storbritannien Indeks 7 Indeks 7 Indeks (27M1=1) 11 Indeks (27M1=1) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. 11

12 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Den danske og de ledende internationale aktiekursindeks er alle steget siden sidste fredag, jf. tabel 3.1 Olieprisen (målt i USD) er steget siden sidste fredag. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 6/9 sidste fredag 6/9 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 2,23,18 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,22,4 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,74,16 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA 3,,21 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,78,6 pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 2,4,19 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 3,2,24 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r 2 : Kort (3- md.) -,34 -,14 pct.point USD/JPY 3 1,11 2, pct. Langt (1- årigt),19 -,1 pct.point GBP/USD 64,1 -,2 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 131,19 -,76 pct. OMXC2 (3/7-89 = 1 4,64,2 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 16 1,3 pct. V a luta kurse r 2 : Japan, Nikkei ,2 pct. EUR/DKK 74,8 -,3 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 68,43,78 pct. indeks 283 2,14 pct. SEK/DKK 8,14 -,14 pct. Storbritannien, FTSE ,86 pct. NOK/DKK 92,86,8 pct. GBP/DKK 886,27 1,3 pct. Olie prise r: JPY/DKK,68-1,32 pct. Brent (USD) 11,76,48 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 12,61 -,8 point Brent (DKK) 68 1,26 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 12

13 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct. 3, 2, 2, 1, 1,,, aug 11 nov 11 feb 12 maj 12 aug 12 nov 12 feb 13 maj 13 Pct.-point aug 13 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 12 jan 13 sep 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (2=1) Indeks (2=1) aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 USD/EUR USD/JPY,9 1,8 1,8 9,7 9,7 8,6 8,6 7 aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 22 S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 13

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere