Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Institutionsnummer: Journalnr: Diakon issestiftelsen K.391 Dato: 22/ P~ bestyrelsens vegne Erik Jensen, fung. generalsekretær Underskrift: ucdiakonissestiftelsen.dk Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side l

2 Indholdsfortegnelse Forside...! l Opn ede resultater i 2011 og m Isætning for Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer... S 3.l Afbrud p hovedforløbet... S 3.2 Afbrud p grundforløbet Udviklingen i tilgangen Særlige indsatsomr der i S 4.1 Koordination af skolens uddannelsesvejledning og skolens gennemførelsestiltag Frivillighed og fastholdelse Grundforløbet - samspil mellem fastholdelse, undervisning og pædagogik udvikling Regnskab for ekstra indsatsomr de ls Bilag Evaluering af indsatsomr der i handlingsplanen for Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 2

3 Opnåede resultater i 2011 og målsætning for Tbl10 a e. 1n åd e e resu tater og m ål sætnmg f or Historisk udvik- Mål og resultat Fremtidige mål lin g Afbrud uden Re omvalg måltal sultat resul- måltal måltal 6 mdr. (gl opgøtat efter rejses m e- start tode) til orientering Grundfor- 0,0 15 4,5 20,5 21,0 løb under et 4,5 4,5 Hovedfor ,9 13,4 løb under et Tabel1: Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start p skolen Af tabellen fremg r: den historiske udvikling af afbrud uden omvalg 6 m neder efter start de eksisterende m ltal for 2011 og 2012 Uf. handlingsplanen for 2011) og resultatet for Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2011 Med et afbrud uden omvalg p hhv. 21,0% p grundforløbet og 13,4% p hovedforløbet ligger resultatet i UC Diakonissestiftelsen langt fra de m ltal, der blev opstillet i handlingsplanen for P grundforløbet udgør gruppen af elever med væsentlige psykesociale og faglige problemstillinger en stor andel af eleverne. Dette forhold kan observeres i undervisernes hver dag, hvor de skal forholde sig til mange udfordringer, da elevernes uddannelsesparathed og motivation udgør en væsentlig pædagogisk opgave. Det afspejler sig ogs i skolens statistik for frafald, hvor op til 64 % af frafaldet bunder i personlige forhold. De tiltag skolen har taget af pædagogisk eller af støttende karakter, har ikke haft en tilstrækkelig effekt. P hovedforløbet ses den store stigning i det øgede frafald primært p hovedforløbets trin 1. Frafaldet p trin 1 er p 16,4 %. Dette repræsenterer en stigning p 11 procentpoint 1 En udiigere fejlagtig hanutering af elc\'er med centml a fgang:;:irsag=2 (Elcn n k-unne ikke kontaktes) er ble\'et rwer saledes at disse clcl er - modsat tidligere - nu indgar i b>sispopulationen som afbrudte. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 3

4 ift. resultatet for Frafaldsprocenten for trin 2 p~ hovedforløbet er derimod faldet og ligger p 1,2 procentpoint under m~ltallet for det samlede hovedforløb. P trods af de øgede frafaldstal er det i indsatsomr~derne muligt at se positive effekter. For initiativerne Nye Læringsfælleskaber, makkerskabsordningen, mentorordninger og den psykologiske r~dgivning er der positive effekter. Disse positive effekter har dog ikke kunnet opveje den negative udvikling, der er sket i frafaldet i perioden. En mere uddybende evaluering af skolens indsatsomr der i Handlingsplanen for øget gennemførelse 2011, findes i bilag l (p. 16). Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 4

5 3 Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 3.1 Afbrud på hovedforløbet Nedenst~ende udtræk fra forløbsindikatoren viser, at det væsentligste frafald sker p~ hovedforløbets trin 1 (speciale 2). Hvor frafaldet p~ hovedforløbets trin 2 ligger under skolens m~ltal, er frafaldet p~ trin 1 steget med 11 procentpoint set ift. sidste ~rs resultat p~ 5 % for trin 1. Frafald på hovedforløbet efter 6 måneder - 0 /o status6 speciale Afbr(uo) I gang Hovedtotal UCD 01 4,76% 95,24 100,00% % 02 16,39 83,61 100,00% % % Hovedtotal 13,41 86,59 100,00% % % Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Brydes tallene ned ift. en tidsmæssig udvikling, ses det, at frafaldet p~ uddannelsens trin 1 s k er rdr 1 1gt 1 u dd anne 1 sens f or 1 ø b. Frafald på hovedforløbet efter 1 måned - 0 /o UCD status1 speciale Afbr(uo) I gang Hovedtotal 02 3,28% 96,72 100,00% % Hovedtotal 2,44% 97,56 100,00% % Frafald på hovedforløbet efter 2 måneder - 0 /o status2 speciale Afbr(uo) Igang Hovedtotal 02 9,02% 90,98 100,00% % Hovedtotal 6,71% 93,29 100,00% % Frafald på hovedforløbet efter 3 måneder - 0 /o UCD status3 speciale Afbr(uo) Iqanq Hovedtotal 02 15,57 84,43 100,00% % % Hovedtotal 12,80 87,20 100,00% % % Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side S

6 Der sker dels et væsentlig frafald i uddannelsens første to m neder og dels i den efterfølgende praktikperiode. S ledes er frafaldet p de to første m neder p uddannelsens trin l p 9 %. I den efterfølgende tid i praktikken afbryder yderligere 6 %af eleverne deres uddannelse. P denne baggrund vil skolen i handlingsplanen for 2012 fokusere p og yderligere styrke sin tidlige indsats overfor elever, der starter p trin l. Skolen har i løbet af 2011 implementeret Elevplan og har med dette værktøj en mulighed for hurtigere at sætte ind overfor elever med et fremmøde, der kræver en indsats ift. støtte og motivation. Skolen vil ligeledes styrke sit samarbejde med praktikken - Frederiksberg Kommune- for at udnytte de positive erfaringer fra projektet Nye Læringsfællesskaber om at styrke elevernes individuelle forberedelse af praktikken. Dette sker for at mindske det frafald, der findes i elevernes første praktikperiode. Tal for frafaldet senere hen i uddannelsen viser, at frafaldet forsætter om end i et mindre om f ang. Frafald på hovedforløbet efter 12 måneder - 0 /o UCD statusl2 speciale Afbr(uo) Fuldf!gang Ukendt Hovedtotal UCD Ol 7_Ll4% 0,00% 69J05% 23,81% 100,00% % 492% 46 72% 27 87% 100,00% Hovedtotal 17,07% 3,66% 52,44% 26,83% 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Tallene peger her p et behov for at styrke samspillet mellem skolens forskellige fastholdelsesindsatser med henblik p at kunne give eleverne et længerevarende og koordineret tilbud under deres uddannelse. Frafaldet fordelt efter køn viser, at mænd har en relativ større frafaldsprocent end kvinder. Tallet skal tages med forbehold, da populationen af mænd er lille - frafaldet p 28 % d æ kk er over fi 1re personer. Frafald efter 6 måneder fordelt efter køn - 0 /o-tal UCD speciale køn Afbr( u o)!gang Hovedtotal Ol Kvinde 5,41% 94,59% 100,00% Mand 0,00% % 100,00% Ol Total 4,76% 95,24% 100,00% 02 Kvinde 14,81% 85,19% 100,00% Mand 28 57% 7143% 100,00% 02 Total 16,39% 83 61% 100,00% Hovedtotal 13,41% 86,59% 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Handlingspla n for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 6

7 Tallene for frafaldet fordelt efter alder viser, at hovedparten af frafaldet finder sted i grupf e l everover 25 r. pen a Frafald efter 6 måneder fordelt efter alder - l UCD speciale alder _pbg Afbr( uo) I gang Hovedtotal 01 Total 4,76% 95,24% 100,00% r 0,00% 100,00% 100,00% r 18,75% 81,25% 100,00% r 9,09% 90,91% 100,00% 25+ r 18,75% 81,25% 100,00% 02 Total 16,39% 83,61% 100,00% Hovedtotal 13,41% 86,59% 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Det procentvise frafald for gruppen af rige er ogs højt. Men dette skal tages med forbehold, da populationen for denne gruppe er lille. Det har ikke umiddelbart været muligt at identificere en udslagsgivende faktor for, hvorfor gruppen af ældre elever har en relativ høj frafaldsprocent. En indsats for en nærmere analyse af tallene vil indg i handlingsplanens indsatsomr de for koordinationen af skolens vejledning og fastholdelsestiltag. Fordelingen af frafald efter herkomst viser ingen markante forskelle for de forskellige grupper Frafald efter 6 måneder fordelt efter herkomst - 0 /o UCD speciale herkomst Afbc(uo) Igang Hovedtotal 02 Dansk 16,67% 83,33% 100,00% Efterkommere 15,38% 84,62% 100,00% Indvandrere 14,81% 85,19% 100,00% Uoplyst/ukendt 100,00% 0,00% 100,00% 02 Total 16 39% 83 61% % Hovedtotal 13/41% 86,59% 100_LOO% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Handlingsplanens indsatsomr de for koordinationen af skolens vejledning og fastholdelsestiltag vil p den baggrund rumme en undersøgelse af fælles eller specifikke rsager, der kan forklare frafaldstallet for de tre grupper. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 7

8 Ses der p de registrerede rsager til frafaldet, udgør kategorien "personlige forhold" med 47 % den største rsag. Derudover udgør de to kategorier "ej p begyndt" og "fortrudt uddannelsen" tilsammen mere end 3/4 af de afbrudte uddannelsesforløb. Hovedforløb Årsager Antal i 0 /o Bortvist 13 73% Ej p begyndt 13,73% Fortrudt ud d. 13,73% Fuldført EUD 1,96% Orlov 1,96% Person. forhold 47,06% Skiftet skole 1,96% Sygdom 5,88% Hovedtotal 100,00% Kilde: Udtræk af Z425; Elever der er startet i deres første skoleforløb i perioden 1/ til 30/ Disse tal indikerer, sammenholdt med de forrige frafaldstal, der viser, at frafaldet sker tidligt i forløbet, at en tidlig indsats overfor eleverne kunne forebygge, at personlige forhold er s kraftigt medvirkende til elevernes afbrud af uddannelsen. En s dan tidlig indsat vil kunne ske gennem en styrket koordination mellem skolens uddannelsesvejledning og skolens øvrige fastholdelsestilbud. Denne koordination skal ske med henblik p dels en optimal udnyttelse af de ressourcer, der er afsat til skolens gennemførelsesinitiativer dels med henblik p, at de enkelte elever oplever, at den tilbudte støtte har et perspektiv for uddannelsen. 3.2 Afbrud på grundforløbet P grundforløbet har skolen oplevet en fortsat stigning i frafaldet. Der er sket en stigning p 6 procentpoint til 21 %set i forhold til sidste rs resultat p 15 %. For grundforløbet gør to forhold sig gældende, som knytter sig specifikt til dels ordinært grundforløb dels grundforløbspakke p 40 uger. For det ordinære grundforløb gælder det at eleverne fortrinsvis er unge under 25, og for forløbet p 40 uger er eleverne fortrinsvis over 25 r. Det ses tydeligt af nedest ende tabel, at frafaldet i gruppen af unge under 24 r er relativt markant større end for de ældre elever. Aldersgruppen under 24 r g r først og fremmest p det ordinære grundforløb 20 ugers varighed. Frafald fordelt efter 6 måneder - Fordelt efter alder - 0 /o UCD alder _pbg Afbr(mo) Afbr(uo) Fuldf I gang Hovedtotal -17 r 9,52% 33,33% 50,00% 7,14% 100,00% r 3,23% 35,48% 54,84% 6,45% 100,00% r 5,26% 26,32% 21,05% 47,37% 100,00% 25+ r 1,06% 9,57% 2,13% 87,23% % Hovedtotal 3 76% 20,97% 23,66% 51,61% 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 8

9 En medvirkende rsag hertil er, at en stor gruppe af elever p det ordinære grundforløb Pc 20 uger h ar f ag r 1ge og so ciale problemer. Grundforløbet Årsag til afbrud Antal i% Adgangsbegr. 2,17% Ej p begyndt 10,87% Flyttet 2,17% Fortrudt ud d. 2,17% Gennemført trin 10,87% Ikke kontakt 6,S2% Niveau for lavt 2,17% Person. Forhold S4,3S% Skiftet skole 4,3S% Sygdom 4,35% Hovedtotal 100,00% Kilde: Udtræk af Z425; Elever der er startet i deres første skoleforløb i perioden 1/ til 30/ Af ovest ende tabel ses det, at størsteparten af afgangs rsagerne er registreret under "personlige forhold". Ses der p andelen af elever, der afbryder uddannelsen af personlige rsager ift. hele gruppen af elever, der afbryder uddannelsen, udgør rsagen "personlige forhold" 64% for eleverne under 2S r. Det tilsvarende tal for eleverne over 2S r er 42 %. Et yderligere tegn p, at gruppen af elever under 2S r udgør en væsentlig udfordring b de fagligt og socialt er, at andelen af elever under 2S r, der ikke p begynder uddannelsen, udgør 24 % af denne aldersgruppe, der afbryder uddannelsen. Dette indikerer, at eleverne i denne gruppe er uafklaret med eller ikke er motiveret for at starte p uddannelsen. Nedenst ende tabel viser ligeledes, at op mod 80 % af skolens elever under 2S r p g run df or l ø b et h ar et l avt k ara k tergennemsm "t f ra f o lk es k o l en. GSKgns for grundforløbselever indtil 25 år - S] (7trins- ]S - 7] (7trins- ]7 - (7trins- Status skala) skala) skala) Hovedtotal Afbr 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fuldf 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% I gang 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% (tom) 72,73% 21,82% S4S% % Hovedtotal 77,94% 17,6S% 4,41% 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Dette er med til at understrege den udfordring, lærerne har med at gennemføre en undervisning, der tager højde for b de faglige, sociale og psykologiske problemstillinger. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 9

10 F ra f a Id e t f or mæn d pi grun d~ or l ø b et er re l at1vt. h ØJe. re en d ~ o r kvinderne. Frafald efter 6 måneder - Fordelt efter køn - 0 /o- UCD status6 Afbr(m Afbr(u Hovedtoko n o) o) Fuldf I gang tal 20,51 22,44 54,49 Kvinde 2,56% % % % 100,00% 23,33 30,00 36,67 Mand 10,00% % % % 100,00% Hovedto- 20,97 23,66 51,61 tal 3,76% % % % 100,00% Kilde. UNI-C, Forløbsindikator HFS1011_ Men det skal noteres, at andelen af afbrud med omvalg er steget set ift. sidste rs resultat p l %. Den primære rsag til dette forhold skal findes i en prioriteret indsats fra skolen med at finde alternative uddannelsesmuligheder for de elever, der udtrykker ønske om at afbryde uddannelsen. Hovedtallet er s ledes steget med næsten 3 procentpoint. For mændenes vedkommende er afbrud med omvalg steget med 9 procentpoint set ift. sidste rs resultat p l %. 3.3 Udviklingen i tilgangen Tabel 3. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2009/ / / /13 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under et Hovedforløbet under et De sidste par rs stigning i elevtallet til skolen forventes at stabilisere sig p det nuværende niveau. 4 Særlige indsatsområder i 2012., 4.1 Koordination af skolens uddannelsesvejledning og skolens gennemføre! sestt tag Indsatsomr de nr. l Koordination af skolens uddannelsesvejledning og øvrige gennemførelsestiltag Baggrund/beskrivelse af Tallene for skolens frafald p uddannelsens trin l viser, at en problemstillingen stor andel af frafaldet sker i uddannelsens første m neder - b de i første skoleperiode og i første praktikperiode. Det er vigtigt, at der sker en hurtig identifikation af eleven, som potentielt afbryder uddannelsen, og at eleven efterfølgende hurtigt f r en sammenhængende vejledning og støtte med henblik p at gennemføre sin uddannelse. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 10

11 M lgruppe: For at sikre denne indsats etablerer skolen under sin nye enhed for uddannelsesservice en koordinerende enhed for skolens indsats inden for uddannelsesvejledning, psykologisk r dgivning, mentortilbud, læsevejledning samt det opsøgende praktiksamarbejde fra praktikkoordinatoren. Ansvaret for den nye enheds arbejde og initiativer bliver lagt hos uddannelsesvejledningen. Enhedens arbejde ligger i en løbende overv gning af frafaldet, sikring af en systematisk videndeling mellem skolens fastholdelsesinitiativer samt igangsætte initiativer ift. kontaktlærerfunktionen og samarbejdet med praktikken, der kan styrke elevens gennemførelse af uddannelsen. Alle elever. Dog vil der i enhedens første indsatser være fokus p elever, der p begynder uddannelsens trin l. Initiativer/redskaber: - Etablering af koordinationsenhed i Uddannelsesservice for uddannelsesvejledning og fastholdelsestiltag - Systematisk overv gning af fravær og frafald med henblik p tidlig indsats overfor fravær og frafald - Systematisk dialog med skolens uddannelseskoordinatarer om tidlig kontaktlærersamtaler (aftaler, brug af Elevplan, motivation og coaching) - Regelmæssig møderække for uddannelsesvejledningen og de øvrige fastholdelsesindsatser med henblik p koordination og videndeling - Revision af praksis med indsamling og registrering af data mht. frafald - Samarbejde mellem læsevejleder og uddannelsesvejleder om screening/testning for læse- og talvanskeligheder i optagelsesproceduren - Implementering af erfaringer fra NLF-projektet om individuel forberedelse til praktikken - specielt for trin l elever. M let med indsatsen - Udvikle praksis for at sikre at elever tidligt bliver mødt med indsats, støtte og vejledning for at mindske frafald. (Trinl ) - Mindskelse af frafaldet i første skoleperiode - Ny viden om frafalds rsager og -mønstre - Øget viden og handlekompetencer hos elever med henblik p praktikstart - Mindskelse af frafaldet i første praktikperiode Forventet effekt: Grundforløbet - Mindskelse af frafaldet med to procentpoint Hovedforløbet - Mindskelse af frafaldet med et procentpoint Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissesti ftelsen Side 11

12 Evaluering af indsatsen: Indsatsteori Frafaldsstatistik- UNI-C Forløbsindikator Frafaldsstistik- EASY-A /Z-udskrifter Planlagt starttidspunkt: Marts 2012 Planlagt sluttidspunkt Februar Frivillighed og fastholdelse Indsatsomr de nr. 2: Frivillighed og fastholdelse Baggrund/beskrivelse af problemstillingen M lgruppe: Initiativer - redskaber: UCD Social og sundhedsuddannelsen(ucd) ønsker at videreføre sine initiativer med at bruge frivillighed som en del af sin fastholdelsesindsats. Det sker p baggrund af mentorordningen, der nu har fungeret i tre r. Den har vist, at den tillidsb rne relation, som et mentorskab kan skabe, virker positiv med hensyn til øget gennemførelse. M lsætningen i handlingsplanen 2011 om at udvide mentorordningen til grundforløbet blev ikke gennemført. P grundforløbet gør der sig andre problemstillinger gældende end p hovedforløbet, og derfor skal et nyt mentortilbud til denne m lgruppe have et anderledes indhold og spændvidde. Der skal arbejdes med rekruttering og uddannelse af mentorer, s de i højere grad kan udfylde rollen som "livsforvalter" p en respektfuld facon. Derudover skal UCD færdiggøre sit udviklingsprojekt om samspillet mellem skole, civilsamfund og frivillige. En gruppe af skolens elever har vanskeligheder med at h ndtere spændet mellem den strukturerede læringssituation p skolen og den situerede læring i praksis, der er præget af handletvang. Med de positive erfaringer fra mentorordningen om effekten af det menneskelige samspil mellem en udefra kommende ressourceperson og eleven vil skolen afsøge, udvikle og afprøve mulighederne for at trække p ressourcer i civilsamfundet og inddrage dem i udøvelsen af skolens pædagogiske praksis. Der er s ledes tale om at opbygge et samspil mellem skolen, frivillige og civilsamfundsorganisationer, der kan skabe nogle læringsrum, som øger sandsynligheden for transfer. Skolen vil igangsætte disse udviklingsforløb startende p hovedforløbet M let er at udvikle løsninger, der komplementerer skolens pædagogiske praksis- den problembaserede læring. Elever p grundforløbet (Mentorordningen) Elever p hovedforløbet (Civilsamfundsbaseret undervisning) Mentorordningen - Udvikle strategi for en bredere rekruttering af mentorer - Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 12

13 for at sikre bredde og mangfoldighed i mentorkorpset Udvikling af nye moduler til skolens uddannelse af mentorer for at styrke menters indsats ift. mentees forst~else af eget ansvar og egne reaktionsmønstre Udvikling af aktiviteter i mentorskaber som udvider formerne for dialogen mellem mentor og mentee. M let med indsatsen: Forventet effekt: Udviklingsprojekt: Samspil mellem skole, civilsamfund og frivillige - Afholdelse af innovationsforløb med lærere, frivillige, civilsamfundsorganisationer om nye former og indhold for nye undervisningsforløb - Kompetenceudvikling hos lærere med henblik p at kunne afholde disse nye undervisningsforløb - Opbygning af samarbejdsrelationer med frivillige organisationer. Mentorordningen - Øge antal af mentorer i mentorkorpset fra nuværende 30 ti145 - Tilbyde og facilitere 10 mentorskaber p det ordinære grundforløb. Udviklingsprojekt: Samspil mellem skole, civilsamfund og frivillige - At afvikle 2 innovationsforløb - Afprøvning af 3 x 3 undervisningsforløb, med tilhørende undervisningsmateriale og undervisningsmanual - At etablere 3 kompetencegrupper af lærere- hhv. Trinl,Trin2 og Grundforløbet - der kan varetage implementeringen af undervisningskonceptet - Styrket og koordineret samarbejde mellem skolens læringscafe og mentorkoordinator. Mentorordning: - Fald p l procentpoint p UNI-C forløbsindikator for elever p grundforløbet 2 Udviklingsprojekt: Samspil mellem skole, civilsamfund og frivillige - Fald p 2,5 procentpoint p UNI-Cs forløbsindikator 3 2 Ud fra en forsigtig forudsætning om at 20 % af de igangsatte mentorforløb medvirker til at elever gennemfører deres uddannelse, vil mentorordningen med 10 igangsatte mentorskaber betyde en stigning på to elever der gennemfører- 2 ud af 200 elever på gmndforlobet svarer til 1 %. 3 Det er lærernes erfaring, at op imod halvdelen af eleverne har brug for en meget stmktureret undervisning med et stort indslag af s totte og vejledning. Frafaldet i 2011 for T rin1 efter 6 måneder var 22 elever. Forudsætter vi at 50 % af disse elever vil nyde godt af en struktureret og støttende undervisning, og at halvdelen af disse igen gennem forer, så svarer det til 6 elever svarende til en nedgang på 3,5 procentpoint på sidste års forløbsindikator. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 13

14 Evaluering af indsatsen: Frafaldsstatistik- UNI-C Forløbsindikator Frafaldsstistik- EASY-A /Z-udskrifter Kvalitetsm ling - tilfredshedsundersøgelse Indsatsteori Planlagt starttidspunkt: Marts 2012 Planlagt sluttidspunkt Februar Grundforløbet- samspil mellem fastholdelse, undervisning og pædagogik U d VI 'kl" mg Indsatsomr de nr.: 3 Grundforløbet - samspil mellem fastholdelse, undervisning og pædagogik udvikling Baggrund/beskrivelse af UCD Social og Sundhedsuddannelsen har p det ordinære problemstillingen: grundforløb et meget stort frafald. Kombinationen af psykosociale problemer, manglende netværk eller vanskelige familiemæssige hos en stor andel af eleverne. Tal for elevernes faglige kunnen viser desuden at eleverne har en svag faglig baggrund. P denne baggrund har lærerne en væsentlig pædagogisk udfordring. UCD vil derfor fokusere p at samordne sine udviklings- og fastholdelsestiltag p det ordinære grundforløb. Desuden skal der tages stilling til en evt. reorganisering af grundforløbet Det skal sikre rammerne for et læringsmiljø, hvor der er samspil mellem pædagogisk praksis og opbygning af et socialt miljø. Det sker med henblik p at styrke elevernes tilknytning til uddannelsen. M lgruppe: Elever p det ordinære grundforløb. Initiativer/redskaber: M let med indsatsen Opbygning af det ordinære grundforløb med et tydeligt samspil mellem undervisningsformer og prioritering af sociale læringsrum - Systematisk udviklingsforløb i lærerteamet for at styrke deres kompetencer med hensyn til at arbejde med sociale relationer i undervisning og undervisningsdifferentiering - Udvikling af makkerskabsordningen og styrkelse af det sociale miljø p grundforløbet - Forsøg med alternative mødetider. Opbygning af et tydeligt og forudsigeligt læringsmiljø Opbygning af et socialt og inkluderende læringsmiljø Forventet effekt: Mindskelse af frafaldet med tre procentpoint Evaluering af indsatsen: Indsatsteori (beskrivelse af, hvorledes Frafaldsstatistik- UNI-C Forløbsindikator indsatsen evalueres) Frafaldsstistik- EASY-A /Z-udskrifter Planlagt starttidspunkt: August 2011 Planlagt sluttidspunkt: Marts 2012 Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 14

15 S Regnskab for ekstra indsatsområde Der har ikke været anvendt midler ift. den bevilling, skolen har f et. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 15

16 Bilag 1 Evaluering af indsatsområder i Handlingsplan for Samspil mellem skole, civilsamfund og frivillige -styrkelse af motivation og transfer Skolen har ikke i det indeværende r haft organisatoriske ressourcer til at arbejde systematisk med dette ekstra indsatsomr de, som beskrevet i Handlingsplan for Projektet er ved rsskiftet 2011/12 ved at igangsætte de initiativer, der er opridset i Handlingsplan I den forbindelse er der kontakt til UC Diakonissestiftelsens bacheloruddannelse - Kristendom, kultur og kommunikation (3K). Samarbejdet sker med henblik p en kortlægning af p hvilke undervisningsomr der det er relevant at inddrage ressourcer fra civilsamfundet. Desuden er der kontakt til Diakonissestiftelsens øvrige frivillighedsarbejde med henblik p at afklare hvilke frivillige miljøer, der er relevante at inddrage i initiativet. Virkning af indsatsen. Da ingen af de beskrevne initiativer fra Handlingsplan for 2011 har været iværksat foreligger der ingen evaluering. Brug af erfaringerne i det videre arbejde I løbet af marts 2012 forventes en projektplan for resten af projektet at være færdig udarbejdet. 2. Udvidelse af UC Diakonissestiftelsens mentorordning Status for mentorordningen er, at det er lykkedes at fastholde erfaringerne fra projektperioden. Der er nu er et synligt tilbud p hovedforløbet, der fungerer b de ift. elever og mentorer, da begge grupper udtrykker tilfredshed med hhv. at kunne bidrage til og nyde godt af mentorordningen. Mentorordningen har fundet et stabilt driftsmæssigt leje p 20 til 25 mentorskaber, der løbende er i gang. M let i handlingsplanen om at udvide antallet af mentorskaber er dermed n et. Skolens korps af frivillige mentorer best r for øjeblikket af 30 aktive mentorer. Dertil kommer en mindre gruppe af mentorer der midlertidig ikke ønsker en mentee, men forsat ønsker en tilknytning til mentorordningen med henblik p at genoptage deres mentorskab. M let i Handlingsplanen for 2011 med henblik p at introducere mentorskaber p grundforløbet(gf) er ikke n et. Der er dels mangel p egnede mentorer dels usikkerhed med hensyn til mentorernes rolle overfor den vanskeligere gruppe af elever p grundforløbet Aktiviteterne, der skulle styrke samarbejdet med eksterne aktører, er ligeledes blevet nedprioriteret. Dels pga. opprioritering af ressourcer ift. introduktion af Elevplan dels pga. vurdering af effekten af de brugte ressourcer i løbet af ret. Der har været enkelte henvendelser til Ungdommens Røde Kors, Fastholdelseskaravanen og Skandia. Men det vurderes, at skolen skal have et mere stabilt organisatorisk grundlag og en styrket position ift. skolens kerneomr de - undervisningen - før et egentligt partnerskabsprojekt kan ignagsættes. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 16

17 Virkning af mentorordningen. Det er vanskeligt at afgøre om de mentorskaber, der er blevet igangsat har haft den afgørende betydning for de deltagende elevernes gennemførelse af uddannelsen. I løbet af mentorordningens virke har der kunnet identificeres forskellige m der, hvorp mentorordningen virker. For det første virker mentorordningen som et sted, hvor mentee kan tale med sin mentor om oplevelser og udfordringer i uddannelsen, og hvor de sammen kan formulere konkrete forslag til at imødeg og takle eventuelle problemer. For det andet virker mentorernes interesse og opbakning i flere tilfælde, s eleverne fastholder deres ønske om at uddanne sig. Mentorernes opmærksomhed virker ogs som en støtte for nogle af de elever, der oplever eksamenstiden som et pres. Der udover ses der ogs eksempler p at mentee i deres mentorskab udvikler evne til at indg mere aktivt i samarbejdet med deres praktikvejleder end tidligere. Mentorkoordinatoren vurderer, at af de iværksatte mentorskaber i 2011 har 12 af disse i større eller mindre grad haft en positiv indflydelse p elevernes gennemførelse. Af disse 12 vurderes det, at mentors indsats i S tilfælde har været af meget væsentlig betydning for fastholdelse i uddannelsen. Brug af erfaringerne i det videre arbejde For at sikre at mentorordningen bliver yderligere forankret som en del af skolens hverdag, vil skolen arbejde med en bredere rekruttering af mentorer, med henblik p at øge mangfoldigheden i mentorkorpset Desuden skal mentorordningen arbejde videre med at fokusere p mentees forst else af eget ansvar og egne reaktionsmønstre samt udvikle aktiviteter i mentorskaber, der omhandler m lgruppen af unge elever p grundforløb. 3. Fælles ansvars- og samarbejdskultur på grundforløb (MSO-projektet) Indsatsomr det omfattede gennemførelse af et pilotprojekt med henblik p etablering af en makkerskabsordning (MSO). Initiativerne i Handlingsplan 2011 er blevet gennemført. Lærergruppen p ordinært grundforløb har været p efteruddannelse i cooperative learning, der har været afholdt temadage om udvikling af undervisningsforløb for det ordinære grundforløb og videndeling ift. Undervisergruppen og der har været samarbejde med ekstern konsulent. Et af indsatsens m lsætninger om styrkelse af en fælles faglig identitet og praksis blandt undervisere i Grundforløbsteamet er n et. M lsætningen om at skabe en social kultur blandt eleverne og etablering af et læringsmiljø, hvor eleverne gennem forpligtende relationer i undervisningen socialiseres til at hjælpe hinanden,har p en af grundforløbspakkerne (40 ugers forløb) høstet positive erfaringer. Her lykkedes det at skabe et socialt samspil i klassen, der virker inkluderende. P det ordinære grundforløb p 20 uger har indsatsen til gengæld ikke udmøntet sig i de ønskede resultater. En medvirkende rsag hertil er uden tvivl, at sammensætningen af elever p det ordinære grundforløb rummer en stor gruppe af elever med b de faglige og sociale problemer. Den store andel (64 %) af afbrud, der er registeret som begrundet i personlige forhold indikerer, at der er tale om s omfattende problemstillinger, at dette enkelte tiltag ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme problemerne. Virkning af ordningen Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 17

18 Tal fra UNI-C's forløbsindikator underbygger de positive observationer p makkerskabsordningen. Frafaldsindikatoren efter 6 m neders forløb for 09/10 for elevgruppen over 25 r var p 18 %. Det tilsvarende tal for 10/11 var faldet med 7,4 procentpoint til 10,6. Brug af erfaringerne i det videre arbejde Der er taget skridt til en 3. fase af makkerskabsordningen, der kommer til at foreg fra januar august Fokus vil kun være p makkerskabsordningen. Det fokus der tidligere ogs var p cooperative learning og etablering af fællesfaglig identitet, er nu udeladt. Det konkrete arbejde med sociale relationer ift. undervisningen sker nu i et andet regi. 4. Nye tæringsfællesskaber (NLF)- forbedret overgang fra skole til praktik De planlagte delprojekter for UC Diakonissestiftelsen, SOSU-uddannelsens deltagelse i det tværregionale udviklingsprojekt Nye læringsfællesskaber (NLF)- er blevet gennemført. Repræsentanter fra skolen deltog i udvikling af et undervisningsmodul med henblik p individuel forberedelse af praktik samt udvikling af et undervisningsforløb i erhvervsrettet dansk. 30 elever deltog i et introduktionsforløb til selve praktikken. NLF har bidraget til skolens faglige udvikling af sin praksis med to-sprogede elever. Skolen har s ledes genereret ny viden om forhold, der hæmmer og fremmer elevernes fastholdelse og f et forøget indsigt i de problemstillinger, eleverne møder i deres uddannelse. Denne viden skal anvendes til at styrke samarbejdet mellem skole og praktik i forhold til fastholdelse af elever i uddannelse. Virkning af ordningen En samlet opgørelse over alle deltagende elever fra alle skoler i NLF viser, at der er sket en reduktion af frafaldet i gruppen af deltagere p 30 %. Dette skal ses i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige elever, der ikke deltog i projektet. For alle deltagene elever p UCD SOSU-uddannelsen (38) har frafaldet i gruppen været p 2,6 %. M let i handlingsplanen 2011 om en reduktion i frafaldet p hovedforløbet, har s ledes kunnet observeres i den deltagende gruppe. Brug af erfaringerne i det videre arbejde Erfaringerne fra disse to projekter vil komme til at indg i de aktiviteter, der vil blive iværksat som en del af Læringscafeens nye funktioner. Der er p nuværende tidspunkt en aftale med Frederiksberg Kommune om, at de er til stede i Læringscafeen med en repræsentant fra praktikken i to timer hver uge. Desuden vil individuel forberedelse af praktikperioden og tilbud om erhvervsrettet andetsprogsdansk indg i Læringscafeens aktiviteter. S. Modulisering og differentiering af undervisningen I perioden er der blevet igangsat seks ud af syv initiativer p de tre hovedomr der, der er opridset i Handlingsplan læringscenter (nu kaldet Læringscafeen), - læsevejledning for ord- og talblinde - implementering af Elevplan ift. personlig uddannelsesplan De to første tiltag er blevet sat i værk fra rsskiftet 2011/2012. De er s ledes i gang med at finde deres form og fulde udfoldelse. M lsætningen om Læringscafeen som et socialt værested bliver der arbejdet med. De første erfaringer med at tilbyde yoga og andre former for motion er blevet positivt modtaget. I tillæg til læringscafeens indsats for at udvik- Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 18

19 le skolens praksis med undervisningsdifferentiering har der været afholdt en temadag for skolens undervisere om undervisningsdifferentiering. De lærere, der er tilknyttet Læringscafeen, bliver med midler fra Fastholdelseskaravanen desuden efteruddannet i fremstilling af undervisningsmateriale ud fra principper om læringsstile. Skolen har ansat en læsevejleder per 1/ Læsevejlederen har brugt den første tid til at afdække skolens nuværende procedurer for sprog- og læsestøtte samt til at afdække skolens behov for læsevejledning. P~ den baggrund arbejdes der nu p~ at indføre en mere systematisk testning af kommende elevers læse- og sprogfærdigheder. Testen afvikles b~de for elever med dansk og for elever med andet sprog end dansk. Dette med henblik p~ hurtigt at planlægge og tilbyde en optimal sprogundervisning for alle elever. Ift. ordblinde elever gøres en ekstra indsats s~ disse elever hurtigt kan f~ en specialpædagogisk støtte i form af IT-rygsæk. Desuden arbejdes der med at inddrage uddannelsesvejledningen mere aktivt i at identificere elever med læse- og sprogvanskeligheder allerede ved optagelsessamtalen. Implementering af Elevplan bevirker, at der foretages elektronisk fraværsregistrering p~ alle skolens hold, at elever bruger Elevplan som den primære m~de at fraværsmelde sig p~ og orientere sig om for eksempel undervisningsskema. Elevplan har lettet den daglige opgave med fraværsregistrering og ~bnet mulighed for en mere systematisk opfølgning p~ fravær. I forbindelse med implementering af Elevplan har skolen revideret og tydeliggjort sin praksis og politik med hensyn til fraværsregistrering, s~ledes at det bliver mere overskueligt og nemmere at se, hvilke elever med højt fraværsmønster der skal følges op p~. Virkning af indsatsen Med en stigning p~ hhv. 16 procentpoint for grundforløbet og 7,4 procentpoint for hovedforløbet er Handlingsplan 2011 ' s m~ Isætning om en stabilisering af frafaldet ikke blevet opfyldt. Det er endnu for tidligt at evaluere p~ indsatsen p~ Læringscafeen, undervisningsdifferentiering og implementeringen af Elevplan, da disse er blevet iværksat sent i handlingsplanens periode. Brug af erfaringerne i det videre arbejde Erfaringerne fra den første implementering gør at skolen i løbet af 2012 vil bruge Elevplan, som det redskab, der bruges i kommunikationen mellem elever og skole. Der vil desuden ifm Elevplan være særlig fokus p~ brugen af den personlige uddannelsesplan. 6. Udvikling af psykologtilbud på UCD Social- og Sundhedsuddannelsen UCD's psykologiske r~dgivningstilbud har ikke fungeret fuldt ud i perioden, da stillingen p~ grund af barsel og vanskeligheder med at ansætte en vikar ikke har været besat fra maj 2011 midten af sept P~ trods af dette har der været en stor efterspørgsel efter r~dgivningen og en generel positiv respons fra eleverne p~ tilbuddet. Fra skolens side har man ønsket dels en mere systematisk henvisning af elever til r~dgivningstilbuddet hos psykologen, dels at skabe et forum (sparringsmødet), hvor lærerne og psykologen kunne udvikle en mere kvalificeret h~ndtering af elevernes psykologiske problemstillinger ift. en uddannelses- og undervisningssituation. Der er etableret et godt samarbejde mellem psykologen og lærergruppen b~de med hensyn til henvisning af elever og tilbagemelding fra psykologen til lærerne. Sparringsmødet er blevet udmøntet p~ grundforløbet, hvor ogs~ gruppen af elever med psykesociale problemstillinger er størst. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 19

20 Siden oktober 2011 har den psykologiske r dgivning haft 32 henvendelser. Et typisk r dgivningsforløb omfatter l til 2 samtaler, hvor psykolog og elev m lrettet og løsningsorienteret formulerer en strategi for at hjælpe eleven. Der er en ligelig fordelingen mellem henvendelser fra grund- og hovedforløbet Det er et meget bredt spektrum af problematikker, eleverne henvender sig med. Ofte handler det om psykiske lidelser (depression, angst etc.), problematikker relateret til skolen (mobning, stress, eksamensangst, problemer i praktikken etc.) og problematikker der relaterer sig til familien. For sidst nævnte er det især elever med anden etnisk baggrund end dansk, der henvender sig. Udover disse r dgivningsforløb har der været formidling af kontakt til en lang række andre eksterne tilbud. Det er psykologens vurdering, at de r dgivningssamtaler, der finder sted lever op til m lene for indsatsen. 12 elever har f et tilbudt kursus i formidlings og eksamens træning. Respons p disse tiltag har været positiv b de fra elever og lærere. Virkning af indsatsen P grund af den korte tid den psykologiske r dgivning har virket er der endnu ikke foretaget en systematisk opfølgning p effekten af indsatsen. Brug af erfaringerne i det videre arbejde Formen og form let med den psykologiske r dgivning bliver fastholdt. I forbindelse med skolens organisatoriske styrkelse af sin enhed for uddannelsesservice inddrages psykologfunktionen som en central funktion. Der bliver arbejdet med at udvikle kurser i eksamens og formidlingstræning, der kan tilbydes via læringscafeen, til de elever der oplever lettere former for eksamens nervøsitet. Handlingsplan for øget gennemførelse UC Diakonissestiftelsen Side 20

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Eksempler på indsatsteorier. Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne

Eksempler på indsatsteorier. Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Eksempler på indsatsteorier Indsatser for øget gennemførelse på erhvervsrne Indsatsteori for kursus i læringsstile falder fra fordi de ikke kan følge med i Alle lærere deltager i kursus i læringsstile

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Institutionsnummer: 153 408 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer:557302 Journalnr.: 090.30K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH

MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH MENTAL SUNDHED HOS UNGE EUC NORDVESTSJÆLLAND SUNDHEDSSTYRELSENS KONFERENCE 23. NOVEMBER 2016 LENE SMITH FORMÅL OG MÅL FOR SUS - PROJEKTET Formål At fremme mental sundhed hos unge og dermed mindske risikoen

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Sammenhængende trin 1 uddannelse udvidet samarbejde mellem skole og virksomhed Indledning Projekt Sammenhængende

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: SOSU Nykøbing F. Institutionsnummer: 369409 Journalnr.: 087.93K.391 Indsæt link til skolens handlingsplan 2014 1 http://www.sosunyk.dk/?site=gennemsigtighed&id=49

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere