Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej Næstved Institutionsnummer: Dato: 28MAR2008 Underskrift: Bestyrelsesformand Berit Birkelund Indsæt link til skolens handlingsplan 2008/2009:

2 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt 1.1 Elevprofiler på skolen mht. alder, køn, etnicitet mv. Handelsskolen Sjælland Syd består af to afdelinger Vordingborg og Næstved. Og skolen udbyder udelukkende den merkantile indgang. Fordelingen mellem skolens to afdelinger er 30 % af eleverne er tilknyttet Vordingborg, mens de resterende 70 % er tilknyttet afdelingen i Næstved. Vordingborg gennemfører udelukkende HG for unge mens der i Næstved gennemføres både HG for unge, HG for voksne og HG for studenter. Fordelingen mellem de enkelte uddannelsesretninger på HSSYD er: HG for studenter dækker 10 % HG for voksne dækker 24 % HG ungdom dækker 66 % Som det fremgår af nedenstående oversigt har skolen samlet i skoleåret 2006/07 tilknyttet 399 elever på grundforløbet. Og med næsten dobbelt så mange kvinder som mænd. Specielt i aldersgruppen over 25 år er kvinder stærkt repræsenteret - knap 16 % af samtlige elever er kvinder over 25 år, mens kun godt 2 % af samtlige er mænd over 25 år. Skoleåret 2006/07 Køn Total Handelsskolen Sjælland Syd Kvinde Andel 65,16 % Antal 260 Mand Andel 34,84 % Antal 139 Total 100,00 % Total 399 Skoleåret 2006/07 Alder Total Handelsskolen Sjælland Syd -17 år 45,36 % år 18,30 % år 18,05 % 25+ år 18,30 % Hovedtotal 100,00 % Ser vi på fordelingen på etnicitet har kun 8 % af samtlige elever en anden etnisk baggrund end dansk. Af denne samlede gruppe udgør kvinder over 25 år 34 % - mens mænd under 20 år udgør 28 %. I forhold til skoleåret 2005/06 er antallet uændret. Skoleåret 2006/07 Herkomst Total Handelsskolen Sjælland Syd Dansk herkomst 90,98 % Efterkommere 2,51 % Indvandrere 5,51 % Uoplyst/ukendt 1,00 % Hovedtotal 100,00 % 2

3 På hovedforløbsområdet var der for skoleåret 2006/07 tilknyttet (dvs. skoleforløbsplaceret hos HSSYD) i alt 157 elever. Derudover er profilen som beskrevet i nedenstående tabel: Skoleåret 2006/07 Kvinde Mand Hovedtotal Handelsskolen Sjælland Syd -17 år Antal 1 1 % af total 0,64 % 0,00 % 0,64 % år Antal % af total 10,83 % 8,92 % 19,75 % år Antal % af total 30,57 % 17,83 % 48,41 % 25+ år Antal % af total 29,30 % 1,91 % 31,21 % I alt I alt 71,34 % 28,66 % 100,00 % Fordelingen på herkomst er stort set den samme som på grundforløbet. De 157 elever fordelte sig på følgende hovedforløbsuddannelser: Kontoruddannelserne 43 elever Handelsuddannelserne 1 elev Sundhedsservicesekretæruddannelsen 50 elever Detailhandelsuddannelserne 53 elever 1.2 Tilgang, herunder skøn for de næste to skoleår Tilgang, skoleår: 2006/07 (UNI-C data) 2007/08 (eget skøn) 2008/09 (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Beskrivelse af skolens udfordringer mht. gennemførelse og frafald (Tekst: max. 15 linier for hver udfordring, der angives. Kan opdeles på afdeling/indgang/særlig elevgruppe) Skolen har gennemført analyser af frafaldsårsager på grundforløbet. For skoleåret 2006/07 var de væsentligste årsager: Fravær og manglende studieaktivitet - ca. 55 % Skift til andre uddannelser, herunder Hhx, HGV og Mesterlære - ca. 35 % Andre årsager - ca. 10 % I indeværende skoleår (2007/08) viser de foreløbige analyser en ændring i frafaldsårsagerne: Fravær og manglende studieaktivitet - ca. 36 % Skift til andre uddannelser, herunder Hhx, HGV og Mesterlære - ca. 40 % Andre årsager, herunder sygdom - ca. 24 % 3

4 Det er værd at bemærke, at antallet af elever med frafaldsårsagen Fravær og manglende studieaktivitet er reduceret markant. Der er ikke gennemført tilsvarende analyser af frafaldsårsager for elever på hovedforløb. Der er sket en mindre forskydning i frafaldstidspunktet på grundforløbet, idet der for skoleåret 2005/06 efter 3 måneder var 12,66 % som havde afbrudt uddannelsen (både med og uden omvalg) hvor det tilsvarende tal for skoleåret 2006/07 kun var 9,52 % som havde afbrudt. Efter 6 måneder er tallet dog stort set ens (19,90 % i skoleåret 2006/07 mod 19,55 % i skoleåret 2006/07). Mens der ikke er nogen forskel i frafaldet (både med og uden omvalg efter 6 måneder) målt på herkomst, er der en tendens til, at frafaldet er lidt større blandt mænd end kvinder. Dog ikke så signifikant, at der skal etableres en målrettet indsats. Det er imidlertid vigtigt, at der er fokus på dette forhold i alle indsatser, som etableres. Udfordringer En af de væsentligste udfordringer er at sikre overensstemmelse mellem den enkelte elevs forventning til uddannelsen og den kvalitet mm., som gennemføres på HSSYD. Frafaldet pga. manglende studieaktivitet betragtes som en indikator på netop et forventningsgab. Samtidigt skal uddannelsen leve op til erhvervslivets forventninger til elevernes erhvervslivsparathed. At eleverne dels fagligt er klædt på til at varetage de opgaver, de bliver mødt med under hovedforløbet dels at eleverne har de personlige kompetencer, som efterspørges i praktikvirksomhederne: samarbejdsevne, udvise initiativ, er selvstændige og servicemindede. Udfordringen er derfor at gennemføre en uddannelse, som både sikrer et fagligt fundament samtidigt med at dette faglige fundament etableres i en praksisnær kontekst Overgangen fra grund- til hovedforløb har ikke i tilstrækkelig grad været i fokus. For kalenderåret 2005 (senest mulige tal fra UVM) var overgangen 39,9 % (målt efter 10 mdr.) mellem grundforløb og hovedforløb. Ud fra HSSYDs egne registreringer er dette niveau uændret. Vejledningen har i større grad drejet sig om gennemførelsesvejledning på grundforløbet frem for vejledning mellem grund- og hovedforløb. Skolens KarriereCenter (LOP-funktion) har sikret etablering af en lang række lære- og praktikpladser i skolen geografiske område men det har efterfølgende været svært for KarriereCentret at sikre, at virksomhederne også fik elever til disse praktikpladser. En stor del af eleverne på området har udfordringer ud over det skolemæssige. Det kan være personlige eller sociale forhold, som er forstyrrende ift. at gennemføre en uddannelse. Dette problem er ikke kun isoleret til unge mennesker, men i ligeså stor udstrækning voksne på revalidering, hvor det at gennemføre et grund- og hovedforløb er sidste forsøg inden en evt. førtidspensionering. Erfaringsmæssigt kan denne gruppe ikke identificeres ved køn, alder og etnicitet og det er derfor vigtigt, at der ligeledes udarbejdes en profil på disse elever mhp. mulighed for tidligere indsats. 1.4 Gennemførelses- og frafaldsstrategi Kort og overordnet beskrivelse af skolens strategi dvs. overordnede planlægning og prioritering af skolens indsats for at øge gennemførelsen og for at reducere frafaldet. (Tekst: max. ½-1 side ) Handelsskolen Sjælland Syd har igennem det seneste år arbejdet med en række forskellige indsatser via strategiarbejdet for at øge gennemførelsen og reducere frafaldet på erhvervsud- 4

5 dannelserne. Således er der i EUD-områdets strategiplan for perioden 2007 til 2010 indarbejdet konkrete handlingsplaner inden for: Skolemiljø Psykosocialt beredskab (psykolog, socialrådgiver og ungerådgivning) Kontaktlærerrollen Samarbejde med produktionsskole Unge og etniske mentorer Praksisnærhed i undervisningen, herunder iværksætteri og lærerpraktik Styrkelse af karrierevejledning af elever og tilvejebringelse af praktikpladser via erhvervsuddannelsesområdets KarriereCenter (LOP) Derudover er der i planerne for 2008/09 fokus på undervisningsorganisering, undervisningskvalitet og evaluering Samlet set har det været erhvervsuddannelsesområdets ambition dels at få en række erfaringer med effekten af forskellige tiltag på frafaldet, dels at sikre en gennemførelsesprocent i 2010 på grundforløbet, som matcher den nationale ambition på 90 %. Skolen gennemfører årligt en elevtrivselsundersøgelse, som der i langt større omfang skal være fokus på. Resultaterne af disse skal i langt større grad end tidligere indarbejdes i arbejdet med kvalitet og fastholdelse. Gennemførelsestidspunktet for undersøgelsen er derfor fremrykket, så resultaterne af undersøgelsen kan omsættes til konkrete handlingsplaner, således at der gennemføres en hurtigere opfølgning på de af undersøgelsen afledte resultater og behov for indsatser. 5

6 2. Angivelse af frafaldsprocent og måltal 2.1 Udgangspunktet, resultatet skoleåret 2006/07 og måltal for skoleåret 2007/08 Skolens resultat 2006/07 og måltal for 2008 (frivilligt at angive for 2009): Frafaldsprocent 6 mdr. efter start 2006/07 (resultat) 2007/08-måltal 2008/09-måltal Grundforløb under ét 17,04 % 15 % 12 % Hovedforløb under ét 13,38 % 12 % 11 % Tallene er angivet som afbrudt uddannelsen uden omvalg efter 6 måneder 2.2 Evt. skolens kommentar til opgørelsen i tabel 2.1 Tekst max ½-1 side. I antal elever svarer disse mål til at reducere frafaldet på grundforløbet fra de nuværende ca. 80 elever til ca. 65 elever i 2008/09. HSSYD har igennem strategiarbejdet fastlagt mål for frafaldet frem til 2010, hvor der for EUDområdet er fastlagt ovenstående mål for de enkelte år. Målet for 2010 er, at frafaldet skal være 10 %. Det er imidlertid vigtigt at pointere, at hvor det på grundforløbet udelukkende er skolens ansvar at sikre fastholdelse og gennemførelse er det på det merkantile område hovedsagligt i virksomhederne, at hovedforløbsuddannelsen gennemføres. Dette giver skolen en markant mindre mulighed for at gennemføre konkrete handlingsplaner, som skal sikre gennemførelse af hovedforløbet. 6

7 3. Særlige indsatsområder Indsatsområde 1: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal: Beskrivelse af problemstillingen, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Overgang fra grund- til hovedforløb Problemstilling og udfordring Af skolens egne opgørelser er overgangsfrekvensen fra afsluttet grundforløb til et hovedforløb 40 % for de elever, som afsluttede deres uddannelse sommeren Skolen har oplevet at få henvendelser fra virksomheder, som var interesserede i en elev, hvor skolen ikke har kunnet få motiveret de færdige elever til at søge stillingen, selv om eleverne ikke havde indgået en uddannelsesaftale. Målsætningen er derfor at iværksætte aktiviteter, som skal forbedre kontakten til eleverne, mens de er under uddannelse, således at de bliver fulgt helt ud til praktikvirksomhederne. Nogle har svært ved at søge elevpladser og gå til samtaler uden den moralske opbakning, de kan få på skolen. Derfor vælger nogle elever ikke at søge aktivt efter endt uddannelse. Målgruppe Elever, som afslutter grundforløbsuddannelsen på HSSYD. Initiativer Der igangsættes følgende initiativer: Effekt Etablering af grundforløbspakker, som tydeligere giver et billede af de hovedforløb, som eleverne skal fortsætte deres uddannelse på Intensiveret jobsøgningsforløb ¾ år før uddannelsen afsluttes Forbedret samarbejde mellem KarriereCentret (LOP-funktionen) og studievejlederne om de jobsvage elever. Ugepraktik for uafklarede elever. De uafklarede elever på både 1. og 2. år af HG, HG for voksne og HG for studenter får tilbudt en uges praktik som led i et afklaringsforløb i løbet af deres uddannelsestid. Afholdelse af Erhvervsdag, hvor lokale og regionale virksomheder giver oplæg om indholdet i henholdsvis detail-, handel- og kontoruddannelserne samt stiller op til individuelle samtaler med interesserede elever fra holdene, som afsluttes inden for det nærmeste år. Samtaler med KarriereCentret gennem det sidste ½ år af uddannelsen mht. opfølgning på jobsøgning og vejledning ifm. ansøgning, CV, jobsamtaler samt valg af branche. Fastholdelse af elever uden uddannelsesaftale ved udbud af ekstra jobsøgningsforløb lige efter endt uddannelse. Løbende vejledning til søgende virksomheder ved møder mht. godkendelse, målretning af markedsføring til eleverne, indgåelse af uddannelsesaftaler og udfærdigelse af uddannelsesplaner Vores mål er at forbedre overgangsfrekvensen med 25 % - således at overgangsfrekvensen vil være 50 % i sommeren Omregnet til antal elever er målet i alt 22 elever. 7

8 Indsatsområde 2: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal: Beskrivelse af problemstillingen, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Undervisningskvalitet, -organisering og evaluering Problemstilling og udfordring Ser vi på resultaterne af de seneste års elevtrivselsundersøgelser, er der specielt tre områder, hvor eleverne giver skolen en vurdering væsentlig under gennemsnittet i sammenligning med andre skoler: Den undervisning, der generelt modtages Undervisernes performance generelt Information fra administration og ledelse Derudover vil teamstrukturen i erhvervsuddannelserne i de kommende år få en stadig større betydning for kvaliteten i undervisningen, fastholdelsen af elever mm. Etablering af grundforløbspakker, fokus på øget vejledning af eleverne samt styrkelse af det praksisnære element i undervisningen vil betyde, at organiseringen af undervisningen skal ændres og teamstrukturernes rolle ligeledes vil ændres. Den evalueringscyklus, som har eksisteret, har normalt været 1 år på de generelle områder og normalt via elevtrivselsundersøgelsen, mens der for den enkelte underviser har været gennemført hyppigere evalueringer ift. underviserens egne aktiviteter. For at sikre, at den enkelte elev oplever forbedringer i sin uddannelse, skal der gennemføres en hyppigere evalueringspraksis både på det specifikke og generelle niveau, så der derved kan etableres et early-warning - system. Dette skal medvirke til at minimere frafaldet pga. elevens oplevelse af manglende opfyldelse af forventninger til undervisningen. Målgruppe Samtlige elever. Initiativer Gennemføre evaluering af hidtidige undervisningsorganisering med henblik af etablering af nye teams organiseret omkring skolens nye grundforløbspakker. Udarbejdelse af ny pædagogisk strategi med fokus på grundforløbspakker, elevforudsætninger, fastholdelsesinitiativer, undervisningskvalitet og evaluering Udarbejdelse af konkret plan for øget evaluering af hele uddannelsesområdet, som supplement til den enkelte undervisers egen evaluering og elevtrivselsundersøgelse. Udarbejdelse af konkret plan for øget opfølgning på gennemførte elevtrivselsundersøgelser, således at der udarbejdes handlingsplaner for de enkelte grundforløbspakker i tæt samarbejde mellem elever, kontaktlærere, team og områdets ledelse Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb med samtlige undervisere, som skal sikre fuld implementering af ovenstående initiativer Effekt Isoleret set vil denne aktivitet kunne nedbringe den samlede frafaldsprocent på områdets uddannelser med 2 % point. Omregnet til elever er målet 10 elever. 8

9 Indsatsområde 3: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal: Beskrivelse af problemstillingen, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Praksisnærhed i undervisningen Problemstilling og udfordring For at sikre øget fastholdelse, er der brug for at udvikle nye uddannelsestoninger/-retninger, som kan fastholde frafaldstruede elever. Her er der behov for at inddrage alternative pædagogiske metoder og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Fokusering på de mere praksisnære undervisningsformer har derfor sigte mod både tiltrækning af en bredere målgruppe end de nuværende elever og fastholdelse af eksisterende men frafaldstruede elever. Skolens mission Uddannelse i udvikling tættest på erhvervslivet definerer implicit en lærerrolle, som tager sit udgangspunkt i en indsigt i det arbejdsmarked, som skolens elever skal agere i. Samtidigt skal erfaringerne fra et tættere samspil med det omkringliggende erhvervsliv være katalysator til fortsat udvikling af HG-uddannelsen mod en endnu større inddragelse af konkrete eksempler, gæsteundervisere etc. Målgruppe Primært elever i grundforløbspakker med en mere praktisk retning men dog principielt alle elever. Initiativer Planlægning af en praksisnær grundforløbspakke Projektets konkrete mål er etablering af en samlet værktøjskasse, som kan beskrive en lang række pædagogiske metoder, som kan tages i anvendelse den konkrete elevmålgruppe taget i betragtning. Her tænkes på dokumentation af modeller og koncepter omkring SIMU-læring, virksomhedsforlagt undervisning, praktisk cases i samarbejde med lokale virksomheder etc. Styrkelse af underviserkompetencer via årlige lærerpraktikforløb i virksomheder for samtlige undervisere Effekt Isoleret set vil denne aktivitet kunne nedbringe den samlede frafaldsprocent på områdets uddannelser med 2 % point svarende til 10 elever. 9

10 Indsatsområde 4: Kort betegnelse for hvert indsatsområde: (Tekst og tal: Beskrivelse af problemstillingen, indsatsen og angivelse af effekt for hvert indsatsområde, max 1-2 sider) Psykosocialt beredskab Problemstilling og udfordring Allerede på nuværende tidspunkt er behovet for at yde elever støtte af både social og psykologisk karakter stigende en støtte, som ligger ud over den traditionelle vejledning og rådgivning som skolens kontaktlærere og studievejledere kan give. De kommende års bredere målgruppe på erhvervsuddannelserne vil yderligere sætte fokus på behovet for, at der på skolen etableres et psykosocialt beredskab, som skal være med til at sikre fastholdelse af elever, som er frafaldstruede. Målgruppe Målgruppen er de 12 til 15 % af områdets elever, som erfaringsmæssigt er frafaldstruede pga. personlige, familiære, sociale eller økonomiske forhold. Initiativer Etablering af en social rådgivning, hvor den enkelte elev kan få råd og vejledning inden for det sociale område Psykologisk rådgivning Personlig rådgivning via et lokalt Ungenetværk Kortlægning af øvrige mulige rådgivningsaktører Udarbejdelse af en profil på de elever, som er frafaldstruede pga. psykologisk og/eller sociale forhold mhp. tidligere at kunne sætte ind med fastholdelsesaktiviteter Effekt Det forventes, at frafaldet blandt denne gruppe, kan reduceres med en tredjedel svarende til 4 til 6 elever. 10

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 26. februar 2009 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Erhvervsgymnasiet Grindsted Institutionsnummer: 565401 Journalnr: 089.88K.391 Dato: 29. februar 2012 Underskrift: Kent

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse , Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2010 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Dato: 1/3 2010 Underskrift: Gårdejer Torben Myrup www.njylls.dk

Læs mere

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse. Institutionens navn: Vejen Business College. Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vejen Business College Institutionsnummer: 573402 Journalnr.: 093.95K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Handelsskolen Silkeborg Institutionsnummer: 743402 Journalnr.: 087.78K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Vestfyns Handelsskole Institutionsnummer: 421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer

Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november / Mette Kristensen & Ole Roemer Forsker-Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Netværksmøde d. 29.november 2011. / Mette Kristensen & Ole Roemer Workshop 1: Hvorfor ansætter en antropolog? Jeg havde to vejledere, en vejleder ét,

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 086.182.021 Erhvervsuddannelser 2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: 751401 28. februar 2009 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: http://www.ats.dk/?side=566

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Forløbsstatistikken og UVM s Databank

Forløbsstatistikken og UVM s Databank Forløbsstatistikken og UVM s Databank Workshop ESB og Uddannelsesbenchmark 28. Januar 2015 02-02-2015 Side 1 Workshops Forløbsstatistikken med særligt fokus på opgørelsesprincipperne Praktiske øvelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Institutionsnummer: 373402 Dato: 26. februar 2010 Underskrift: Berit Birkelund, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur

Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Model for samarbejdsstruktur mellem skole og virksomhed Organisering og undervisningsstruktur Sammenhængende trin 1 uddannelse udvidet samarbejde mellem skole og virksomhed Indledning Projekt Sammenhængende

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: 265403 Dato: 27. februar 2009 Underskrift: Jorun Bech Indsæt link til skolens

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2013 Institutionens navn: Rybners (før Esbjerg Handelsskole) Institutionsnummer:280110 Journalnr.: 091.96K.391 Dato 16. august 2013 Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008

Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008 Unge hjælper unge mentorordning på erhvervsskoler Afrapportering dækkende projektåret 2008 Afrapporteringen skal være DEL i hænde senest 1.12.2008 Sendes eller mailes til Jane.Olesen@delud.dk 1 Pædagogisk

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

MetalCraft. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021 Indledning Ekstraordinært indsatsområde med finansiering: I Skive er samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og UU efterhånden blevet et varemærke. Vi vil noget sammen og vi er særdeles bevidste om

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse

Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse Justeret Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Institutionsnummer: 751398 Dato: 12. maj 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen BKF

Børne- og Kulturchefforeningen BKF Udviklingstendenser på vejledningsområdet set i lyset af kommunalreformen, globaliseringsrådets arbejde, regeringens velfærdsudspil og Preislerudvalgets forslag Oplæg om ungestrategi til UU Vestsjælland

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr: Dato: 29 februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Institutionsnummer: 153 408 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere