UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET"

Transkript

1 UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

2 INDHOLD FORORD... 4 OPBYGNING... 6 DESIGN... 7 DE UNGE... 8 BAGGRUND... 8 HVORDAN FESTER DE UNGE?... 8 RISIKOADFÆRD I NATTELIVET MEDIEVANER OPLEVELSER MED VOLD INVOLVERING I VOLD ANDRE ERFARINGER OMFANG AF VÅBEN FORESTILLINGER DE UTRYGGE UNGE? DEN GENERELLE TRYGHED TYPER AF VOLD PERSONER DER SKABER UTRYGHED STEDER DER SKABER UTRYGHED UTRYGGE PÅ ANDRES VEGNE AT OVERVEJE VÅBEN TRYGT NATTELIV DE UNGES ØNSKER FORSKELLIGE TYPER UNGE DEN STORE MIDTERGRUPPE SLAGSBRØDRENE DE BEKYMREDE DE ROBUSTE RISIKOGRUPPEN OPSUMMERING OG PERSPEKTIVER ET TRYGGERE NATTELIV FOKUS PÅ ALKOHOL FOKUS PÅ DE YNGSTE FOKUS PÅ FORSKELLIGHED LITTERATUR ANVENDT LITTERATUR

3 BAGGRUNDSLITTERATUR TALLENE BAG BAGGRUND HVORDAN FESTER DE UNGE RISIKOADFÆRD I NATTELIVET MEDIEVANER INVOLVERING I VOLD ANDRE ERFARINGER OMFANG AF VÅBEN FORESTILLINGER DEN GENERELLE TRYGHED PERSONER DER SKABER UTRYGHED STEDER DER SKABER UTRYGHED UTRYGGE PÅ ANDRES VEGNE AT OVERVEJE VÅBEN TRYGT NATTELIV DE UNGES ØNSKER

4 Mindre vold, bedre overvågning af unge vil være dejligt. Vold og våben gør, at man ikke er tryg. FORORD Citatet stammer fra en ung kvinde, og skriver sig ind i en forestilling om et råt, voldeligt og utrygt natteliv, som der må gøres noget ved en forestilling der findes i medier, hos politikere og i befolkningen. Der findes ingen undersøgelser, der decideret har beskæftiget sig med vold i nattelivet, men undersøgelser, der handler om vold generelt, viser, at der er få, der udsættes for vold, og at der ikke er tale om en stigning i voldsepisoderne. Fx viser de seneste tal fra Offerundersøgelserne, at 6% af unge mellem 16 og 24 år har været udsat for vold, og 9% er blevet truet med vold i løbet af det seneste år (Balvig & Kyvsgaard 2008). På baggrund af den tiltagende problematisering af volden i nattelivet, og det faktum at så få unge rent faktisk oplever vold, satte Rådgivende Sociologer sig for at undersøge, hvordan de unge selv oplever nattelivet, og om de unge er bange for at blive udsat for vold i nattelivet ved at svare på følgende spørgsmål: Hvor udbredt er følelsen af utryghed i forbindelse med vold i nattelivet? Hvad føler de unge sig utrygge ved? I hvilket omfang føler de unge behov for at bevæbne sig i nattelivet? Hvilke unge er utrygge? I undersøgelsen har vi bl.a. hentet inspiration fra begrebet sociale overdrivelser, som blev anvendt i Ringstedforsøget fra 2005 (Balvig et. al. 2005). Med sociale overdrivelser menes, at unge ofte har en overdreven opfattelse af andre unges risikoadfærd i form af stort forbrug af alkohol, tobak og narkotika. Ofte tror unge, at andre unge har mere risikobetonet adfærd, end det i virkeligheden er tilfældet, og at andre unge ligeledes er mere accepterende overfor risikoadfærd, end de selv er. I Ringstedforsøget viste sociale overdrivelser sig at have betydning for unges egen adfærd, idet forestillingerne om andre unges risikoadfærd påvirkede de unge til selv at have en risikoadfærd. I denne undersøgelse har brugen af begrebet sociale overdrivelser bl.a. betydet, at vi i spørgeskemaet har spurgt til de unges forestillinger om, hvor- 4

5 vidt andre unge i højere grad end dem selv både oplever og beskytter sig mod vold i nattelivet. Ved hjælp af økonomisk støtte fra Trygfonden og faglig sparring samt økonomisk tilskud fra Det Kriminalpræventive Råd søsattes i maj undersøgelsen Unge, vold og utryghed i nattelivet. I det følgende vil Rådgivende Sociologer ApS præsentere resultaterne fra undersøgelsen. 5

6 OPBYGNING Rapporten er bygget op således, at vi først redegør for undersøgelsens design. Derefter følger en præsentation af de unge i forhold til baggrundsvariable, deres festog risikoadfærd. Denne indledende del danner grundlag for den videre del af analysen. Dernæst følger en analyse af den vold, som de unge oplever i nattelivet. Det kan være oplevelser på egen krop, oplevelser som deres venner har haft, eller det kan være voldsepisoder, som de unge har overværet i nattelivet. Efter denne del kommer et afsnit om de unges forestillinger om vold i nattelivet, og derefter kommer analysen af, hvor trygge eller utrygge de unge føler sig i nattelivet. I denne del af analysen inddrages de hidtidige fund, og på baggrund af en korrespondanceanalyse identificeres fem forskellige typer af unge, der har forskellige måder at forholde sig til volden i nattelivet på. Afslutningsvis opsummeres resultaterne, og på baggrund af analysen diskuteres perspektiver for et trygt natteliv Ønskes flere detaljer om tallene i rapporten, findes disse bagest i rapporten i form af frekvens- og krydstabeller. 6

7 DESIGN Undersøgelsen har form af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra et repræsentativt udsnit på 1218 unge i Danmark i alderen 14 til 26 år. På baggrund af et dataudtræk fra Sundhedsstyrelsen blev der sendt spørgeskemaer ud til 2100 unge. Fraregnes de få unge, der enten ikke fandtes på adressen, eller af andre årsager ikke var i stand til at deltage, endte 60% af de unge med at svare. De unge havde mulighed for at svare både på nettet og på det tilsendte papirskema. 62% svarede via papirskemaet, og 38% svarede på internettet. Data blev samlet ind i maj og juni måned 2008, og de unge blev løbende rykket for svar via sms og opringninger. For at få så høj en svarprocent som muligt, blev der udloddet ét gavekort på 500 kr. blandt de unge, der svarede inden for en uge samt ét gavekort på 5000 kr. blandt samtlige, der svarede på skemaet. I undersøgelsen blev der taget hensyn til, at personer med anden etnisk baggrund end dansk oftere er svære at få til at deltage (Jakobsen, Deding & Fridsberg 2008). For således at få denne gruppe velrepræsenteret i undersøgelsen overstratificerede vi i udsendingen af spørgeskemaer med et antal unge med anden etnisk baggrund, således at også denne gruppe er repræsentativ i undersøgelsen 1. Inden spørgeskemaet blev sendt ud, blev det testet af tre omgange på i alt 21 unge, således at vi sikrede, at spørgeskemaet var relevant for målgruppen i forhold til de oplevelser, som de har i nattelivet. Det gav os flere gode inputs i forhold til hvad, der er vigtigt for de unge. Samtidig blev vi opmærksomme på, at layoutet af skemaet var af stor vigtighed, idet det signalerede, at vi tog de unge alvorligt og havde gjort et stykke arbejde for deres skyld, og ikke mindst fik vi understreget, at skemaet ikke måtte være for langt, hvis de unge skulle svare på det. Som forsidefoto på skemaet valgte vi et af fotografierne fra Det Kriminalpræventive Råds kampagne knivfri.dk, som vandt DR's pris Boogie Respekten. Kampagnen fik prisen, fordi den uden at løfte pegefingeren formår at oplyse om, hvordan man går sikkert i byen. Vi har da også fået mange positive tilbagemeldinger på skemaets form og indhold. 1 Unge med anden etnisk baggrund end dansk er defineret på linje med Danmarks Statistik som både indvandrere og efterkommere (Danmarks Statistik Statistikbanken 2008). Ifølge Danmarks statistik er der 13% unge med anden etnisk baggrund end dansk i aldersgruppen 14 til 26 år. Af de unge, der har svaret på spørgeskemaet har 11% anden etnisk baggrund en dansk. 7

8 DE UNGE For at få en fornemmelse af, hvilke unge der er repræsenteret i undersøgelsen, vil vi give en kort præsentation af de unge i forhold til køn, alder, uddannelse, boligmøninden vi begiver os videre til at se på oplevelser, forestillinger og utryghed i ster, festadfærd, risikoadfærd og medievaner, nattelivet. BAGGRUND Den samlede gruppe af 14 til 26-årige består af 1218 personer, hvoraf 52% er unge kvinder og 48% unge mænd. 34% er mellem 14 og 16 år, 35% er mellem 17 og 20 år og 31% er mellem 21 og 26 år. Cirka lige mange unge er i gang med klasse (32%) eller med en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse (29%), og 17% arsåledes, at 39% bor i en storby eller i omegnen af en storby, 29% bor i en større by eller i omegn heraf, og 32% bor i en mindre by, en landsby eller på landet. Langt de fleste bor i hus (57%) eller lejlighed (36%). Hovedparten af de unge bor sammen med deres forældre (64%), mens 16% bor sammen med kæreste/ægtefælle. Jo ældre de unge er, jo flere bor enten alene eller sammen med kæreste eller bejder. Respondenternes geografiske placering er ægtefælle. HVORDAN FESTER DE UNGE? Stort set alle unge i undersøgelsen (84% eller 1021 personer) går enten til fester eller i byen uafhængigt af, om de kommer fra land eller by. Som man kan se af nedenstående figur, så stiger andelen af unge, der går i byen med alderen. procent Går til fester eller i byen Alder 8

9 Det mest almindelige er at gå ud sammen med sine venner (93%), at gå til fester i private hjem (74%) og på diskoteker eller natklubber (51%) Selvom det for alle aldersgrupper er mest udbredt at gå til fest i private hjem, er det de alleryngste, der fortrinsvis går til fester i private hjem. Mange af de ældre går også hyppigt på diskoteker og natklubber. De unge er blevet spurgt om, hvorfor de går til fester eller i byen og har kunnet krydse af i en eller flere af følgende svarkategorier: for at hygge, for at have det sjovt, for at få spænding, for at drikke mig fuld, for at tage stoffer, for at slås eller andet. Det primære formål med at gå til fester eller i byen er at have det sjovt og hygge sig. 91% af alle unge svarer, at de går til fester eller i byen for at have det sjovt, og 69% svarer, at de går ud for at hygge. Der er også en betragtelig del (29%), der går i byen med det formål at drikke sig fulde, og vi kan se, at det primært er de unge mænd, der svarer, at de går til fester eller i byen med det formål at drikke sig fulde. Der er meget få, der angiver andre årsager til at gå ud såsom at tage stoffer (1%) eller slås (1%). 9

10 RISIKOADFÆRD I NATTELIVET I forhold til at tænke sig om, når man bevæger sig ud i nattelivet, må det konstateat de unge generelt opfører sig fornuftigt. Af den nedenstående figur kan man se, at de unge er meget opmærksomme på, at man ikke skal opsøge voldelige ste- res, der, og at man i det hele taget skal tage sine forholdsregler i forhold til at være tryg, når man går ud: procent Gør du selv noget for at føle dig mere tryg i nattelivet? Jeg følges Jeg sørger Jeg går fra Jeg undgår Jeg undgår med nogenfor at være truende steder med unge på i kontakt situationer høj risiko stoffer med for vold venner Nej Jeg har lært selvforsvar 2 1 Jeg slår først Jeg tager et våben med Det er et mindretal, der decideret ingenting gør for at føle sig tryg eller har en ag- gressiv adfærd. De fleste unge sørger for at forebygge, at de bliver involveret i utrygge situationer ved at følges med nogen, være i kontakt med venner, gå fra tru- ende situationer og undgå steder med høj risiko for vold. Om end de unge opfører sig fornuftigt i nattelivet, så er der ét område, hvor man kan tale om en risikoadfærd, og det er i forhold til indtaget af alkohol. At alkohol er en del af de unges festkultur, fremgår af undersøgelsen Unge, fester og alkohol. Under- søgelsen viser, at 75% af de 15 til 16-årige har drukket alkohol den seneste måned, og af dem har ca. halvdelen drukket mere end fem genstande ved én anledning (Gundelach & Järvinen 2006). Også i nærværende undersøgelse kan vi se, at alkohol er en del af de unges festkultur. Som vi så tidligere, så svarer 29% af de unge, at de går til fester eller i byen for at drikke sig fulde. Vi kan også se, at de unge har et forholdsvist stort alkoholforbrug: 10

11 70 Alkoholforbrug procent Drukket under fem genstande sidst man var i byen Drukket fem eller flere genstande sidst man var i byen Drukket 0 til 1 gang den seneste måned Drukket 2 til 4 gange den seneste måned 20 Drukket 5 gange eller flere den seneste måned Det er over halvdelen af de unge, der har drukket fem genstande eller mere sidst de var i byen, og 70% har drukket oftere end 2 gange den seneste måned. Flere undersøgelser peger desuden på, at vold og alkohol er tæt forbundet. I 88% af alle tilfælde af ungdomsgadevold er offer og/eller gerningsmand alkoholpåvirkede og ofte i svær grad (Det Kriminalpræventive Råd 1998). I undersøgelsen Nydanskere i Nattelivet peger flere af de interviewede på, at der er en tendens til, at konflikter i nattelivet risikerer at udvikle sig voldeligt særligt ud på de små timer, og når der er stoffer eller alkohol involveret (Nørregård-Nielsen Nielsen & Rosenmeier ApS 2007). Selvom alkohol et er at betragte som en risikoadfærd, der øger risikoen for at blive involveret i vold, er denne risikoadfærd ikke desto mindre en integreret del af de unges festkultur. MEDIEVANER Om end de unge både læser aviser og ser TV, er det i høj grad internettet, der spilhvad man kunne kalde social brug af internettet. Som man kan se, er det så godt som alle, der bruger in- ler en rolle i deres medieforbrug og ikke mindst i forhold til, ternettet, og det er over halvdelen af de unge, der bruger internettet socialt i form 11

12 92% læser avis 44% læser gratisaviser 42% ser TV to til tre timer om dagen 34% ser romantiske/sjove film eller serier 99% bruger internettet 55% chatter, mailer, er på Facebook, Myspace eller lignende af at maile, være på Facebook, Myspace eller lignende. Vi kan se, at det kun er et fåtal, der bruger internettet til at læse nyheder omkring 6%. Internettet må således formodes at være en væsentlig del af mange unges sociale liv. Det kan betyde, at man her diskuterer, knytter venskaber og erfaringsudveksler med andre unge, som man måske ikke ville have fået kontakt til i sit fysiske liv. I forbindelse med et knivoverfald i starten af 2008, hvor en ung mand blev dræbt på Kgs. Nytorv i København, blev der oprettet et netværk på Facebook, der hed: Folk, der går med kniv er idioter, der hurtigt fik mange medlemmer. Her diskuterede unge vold og våben i nattelivet, og netværket foranledigede, at mange unge blev opmærksomme på kampagnen Færre går med kniv, end du tror fra Det Kriminalpræventive Råd. Der er således ingen tvivl om, at de unge i høj grad engagerer sig i emner, der har deres interesse via fx Facebook, og man kan formode, at det i langt højere grad er disse fora og deres medlemmer, der har indflydelse på unge end TV, aviser og kampagner. 12

13 OPLEVELSER MED VOLD Spørgsmålene om de unges oplevelser med vold, drejer sig om oplevelser, som de unge har haft den seneste måned 2. Tal fra Offerundersøgelserne viser, at 9% af alle unge mellem 16 og 24 år er blevet truet med vold, og 6% af unge mellem 16 og 24 år blev udsat for vold i løbet af et år (Balvig, & Kyvsgaard 2008). Selv om vi har spurgt om den seneste måned, og der i Offerundersøgelserne er spurgt til det seneste år, så viser Offerundersøgelserne samtidig, at der ikke er nævneværdige udsving i antallet personer, der har været udsat for vold i forskellige måneder. Samtidig viser Offerundersøgelserne, at 35% af alle voldsofre er flergangsofre (Balvig & Kyvsgaard 2006). Der er derfor grund til at mene, at antallet af unge, der har været udsat for vold ikke ville ændre sig væsentligt, havde vi spurgt til et halvt eller et helt år. Ved at re tidsintervallet og spørge konkret til den seneste måned sikrede vi samtidig, at de unge havde en præcis hukommelse af, hvad der skete i forbindelse med voldsepisoder i nattelivet. Der er meget få unge, der oplever vold i nattelivet på egen krop, men en del flere har set vold i nattelivet eller kender nogen, der har været udsat for vold. Samtidig kan vi på linje med andre undersøgelser, se at der er en tydelig kønsforskel i forhold til at blive udsat for vold, således at de unge mænd er overrepræsenteret både hvad angår at blive udsat for vold og at udsætte andre for vold. 5% har været udsat for vold 7% er blevet truet med vold INVOLVERING I VOLD De unge er blevet spurgt om, hvorvidt de er blevet truet med vold på en måde, der gjorde dem bange, og om de er blevet udsat for vold enten til private fester eller i byen. Der er i alt 69 unge, der er blevet truet med vold på en måde, der gjorde dem bange (7%), og 48 unge der er blevet udsat for vold (5%). 2 Spørgsmålene omkring vold vedrører de unge, der har svaret ja til, at de går i byen, hvilket er 1021 personer. 13

14 9% har været involveret i en eller anden form for vold: 5% har været oppe at slås 2% er blevet overfaldet med slag eller spark Under 1% er blevet overfaldet med våben Under 1% er blevet udsat for seksuelle overgreb 4% har truet andre med vold 4% har slået eller sparket andre Spørger man lidt mere ind til, hvilken type vold de unge har været involveret i den seneste måned, er der 9%, der har været involveret i vold i nattelivet i et eller andet omfang. Der er således flere, der har været involveret i vold end udsat for vold. Der er flere forklaringer på denne forskel. En forklaring kan være, at der er nogen, der har udsat andre for vold, uden selv at være blevet udsat for vold. Selvom der er et vist sammenfald mellem at blive udsat for vold og udsætte andre for vold, så er der nogle unge, der har udsat andre for vold uden selv at have været udsat for vold. En anden forklaring kan være at på spørgsmålet om, hvilken vold man har været involveret i, indgår forskellige muligheder såsom slåskampe og seksuelle overgreb. Det kan derfor være at nogle af de unge, der først svarede, at de ikke havde været udsat for vold, ikke umiddelbart opfattede fx at være involveret i slåskampe eller blive udsat for seksuelle overgreb som at blive udsat for vold. Som andre undersøgelser også viser, er der tydelige kønsforskelle i forhold til de trusler og den vold, som de unge er involveret i. Undersøgelsen Volden i Danmark viser, at i løbet af et år bliver 6,5% mænd mellem 16 og 24 år udsat for vold mod 3,75% kvinder (Balvig & Kyvsgaard 2006). Vores undersøgelse understøtter disse fund. 7% af de unge mænd mod 2% af de unge kvinder har været udsat for vold. At der i vores undersøgelse kun er 2% af kvinderne, der udsættes for vold i nattelivet understreger, at vold i nattelivet angår unge mænd mere end unge kvinder. Det kriminalpræventive Råd skriver bl.a. med henvisning til Vold på gaden, i hjemmet og på arbejdet. Oversigt over resultater fra voldsofferundersøgelsen 1995/96 at: 97% af alle gerningspersonerne til ungdomsgadevold er mænd og 87% af ofrene for ungdomsgadevolden var mænd. (Det Kriminalpræventive Råd 1998). Vores undersøgelse viser desuden, at der er en lille gruppe, som de voldelige episoder koncentreres om. En gruppe der ikke kun har været udsat for vold, men også truer og udsætter andre for vold. Gruppen består af unge mænd, som har et større indtag af alkohol og stoffer end gennemsnittet. 14

15 ANDRE ERFARINGER Selvom de unge kun i begrænset omfang selv direkte er involveret i vold, så er det ikke så ualmindeligt at have overværet trusler om vold eller vold i nattelivet. Som man kan se af nedenstående figur, så svarer 30%, at de har set nogen blive truet med, vold og 27% at de har set nogen blive udsat for vold indenfor den seneste måned. procent Overværet vold mod venner, bekendte eller tilfældige personer ,5 3 1 Samtidig kan man også se, at den type vold som flest unge har overværet er slag/spark, hvorimod få unge har overværet andre typer vold. Kigger man på hvor mange af de unge, der har venner, der har Har man selv været udsat for vold, er været involveret i vold, ser vi, at 72% af de unge har venner, der større sandsynlighed for, at man kender nogen, der har været der på et eller andet tidspunkt har været udsat for vold, og udsat for vold eller har udsat 41% har venner, der på et tidspunkt har brugt vold mod andre. andre for vold. Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem selv at have været udsat for vold og kende nogen, der har været involveret i vold. 88% af de unge, der selv har været udsat for vold den seneste måned, har venner, der har været udsat for vold mod 78% af de unge, der ikke har været udsat for vold. Det viser sig også, at 69% af de unge, der har været udsat for vold i nattelivet den seneste måned, har en eller flere venner, der har udsat andre for vold, hvorimod kun 45% af de unge, 15

16 der ikke har været udsat for vold, har en eller flere venner, der har udsat andre for vold. Selvom der er få unge, der selv har været udsat for vold i nattelivet den seneste måned, er der 27% af de unge, der har set vold i nattelivet den seneste måned. Det betyder, at volden på den måde er nærværende i nattelivet, og det kan tænkes at voldens nærvær kan være med til at øge de unges utryghed. Samtidig kan vi se, at en meget stor del af de unge har venner, der har været udsat for vold eller udsat andre for vold i nattelivet. Her er det vigtigt at påpege, at det kan være venner, der har været udsat for vold længere tid tilbage end den seneste måned. Det er dog interessant, at vi kan se en sammenhæng mellem selv at have været udog at have venner, der har involveret i vold på et eller sat for vold den seneste måned andet tidspunkt. Denne sammenhæng taler for, at volden findes i nogle miljøer, hvor det er en del af kulturen at bruge vold i nattelivet og, som vi var inde på tidli- gere, så koncentreres volden om en lille gruppe unge mænd. OMFANG AF VÅBEN De unge er også blevet spurgt om, hvorvidt de har haft et våben med til enten en privat fest eller i byen den seneste måned, hvortil de fleste svarer nej. Der er under 2%, der har haft et våben med til en privat fest eller i byen 3. Derimod er der 18% af alle unge, der svarer, at de har venner, der går med våben i byen. Der er ingen kønsforskelle, men det er fortrinsvis de yngste, der svarer, at de har venner, der går med våben, som det fremgår af nedenstående figur: procent Har venner, der går med våben Alder 3 Våben er defineret som alt fra pebersprays til skydevåben. 16

17 Som det fremgår, er der 23% af de unge mellem 14 og 16 år, der har svaret at de har venner, der går med våben i nattelivet mod 14% af de unge mellem 21 og 26 år. Spørges de unge specifikt til hvilken slags våben deres venner har med i nattelivet, fremgår det, at 10% af de unge mellem 14 og 26 har venner, som bærer en kniv i nattelivet. Igen er det blandt de yngste, vi finder flest, der svarer, at de har venner, der går med kniv. Således svarer 15% af de årige, at de har venner, der går med kniv mod 10% af de årige og endelig 5% af de årige. 15% af de unge mellem 14 og 16 år har venner, der går med kniv i nattelivet. Det ser derfor ud til, at selv om de unge kun i meget ringe grad selv bærer våben i nattelivet, så har de venner, der bærer våben. Særlig interessant og umiddelbart bekymrende er det, at det er blandt de alleryngste, at flest har venner, der bærer våben, og at hele 15% svarer, at de har venner, der går med kniv i nattelivet. Spørgsmålet er, hvordan man skal forstå disse tal. En tese kunne være, at der florerer nogle sociale overdrivelser blandt de helt unge. Der er måske mange, der tror, at deres venner går med våben, eller også er det in at sige, at man har venner med våben? En anden mulig forklaring kunne være, at definitionen af venner er forskellig, således at de helt unge definerer venner bredere end de ældre, og at alle de kender fx via Facebook defineres som venner? 17

18 FORESTILLINGER Alle unge i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor meget vold de tror, der er i nattelivet ud fra tesen om, at man sagtens kan tro noget om volden i nattelivet, selvom man ikke selv aktivt deltager i nattelivet. De unge kan måske endda tro, at det står værre til, såfremt de ikke selv er i nattelivet. De unge er også blevet spurgt til, hvor hård de tror, at volden er, om de tror, der er kommet mere vold end for fem år siden, om volden er blevet hårdere end for fem år siden, om unge generelt er bange for at blive udsat for vold, og om hvor mange unge de tror, går med våben i nattelivet. 80% af de unge i undersøgelsen mener, at der er en del eller meget vold i nattelivet, og 72% tror at der er mere vold end for fem år siden. 50% af de unge tror, at volden er meget hård, og 79% tror, at volden er hårdere end for fem år siden. 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold og 61% tror, at unge er mere bange i dag end for fem år siden. 67% af de unge tror, at det er en del til alle unge, der bærer våben i nattelivet. I forhold til det reelle omfang af vold og våben i nattelivet og de unges egne erfaringer er de unges forestillinger om omfanget af vold noget højere. Det er et stort flertal af alle de unge, der tror, at der er en del vold i nattelivet. Vi så tidligere, at de unge er gode til at tage deres forholdsregler i forhold til at undgå steder og personer, som de forbinder med vold, og at meget få selv oplever vold. At der er så mange unge, der tror, at der er meget vold i nattelivet kan derfor hænge sammen med, at de ikke forbinder volden med deres egne oplevelser. Volden er der, men ikke i deres eget miljø. Tesen om, at unge, der ikke går til fester eller i byen, tror at det står værre til i nattelivet end de unge, der går til fester eller i byen, ser ikke ud til at holde stik: 18

19 Unge, der går i byen 81% tror, at der er en del til meget vold i nattelivet 71% tror, at der er mere vold end for fem år siden 50% tror, at volden er meget hård 79% tror, at volden er hårdere end for fem år siden 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 61% tror at unge er mere bange for vold end for fem år siden 65% tror, at en del til alle unge går med våben i nattelivet På langt de fleste områder er det de unge, der bevæger sig i nattelivet, der forestiller sig volden i nattelivet værst. Undtaget er dog forestillingen om, at en del unge går med våben. ¾ af alle unge, der ikke går i byen, mener, at en del til alle går med vå- ben, hvilket er 10% flere end blandt de unge, der går i byen. Grunden til denne forskel kan muligvis findes i aldersspredningen i forhold til hvem, der går i byen. Vi ved, at der er færrest blandt de yngste, der går i byen. Samtidig ved vi, at der er flest blandt de 14 til 16-årige, der svarer, at de har venner, der går med våben i natgår byen, at vi finder flest, der tror, at der er en del unge, der går med våben, hænger det sammen med, at der er flest af de yngste, der ikke går i byen. Som man kan se af nedenstående figur, så telivet. Når vi således ser, at det er blandt dem, der ikke er der flest blandt de årige, der tror, at der er mange unge, der går med vå- ben: Unge, der ikke går i byen 72% tror, at der er en del til meget vold i nattelivet 78% tror, at der er mere vold end for fem år siden 46% tror, at volden er meget hård 78% tror, at volden er hårdere end for fem år siden 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 61% tror at unge er mere bange for for vold end for fem år siden 75% tror, at en del til alle går med våben i nattelivet 19

20 procent Tror at en del til alle unge går med våben i nattelivet Alder Der er 75% af de yngste, der tror, at omfanget af unge, der går med våben, er forholdsvis omfattende, hvorimod det er 63% for de to andre aldersgrupper. Noget tyder altså på, at omfanget af våben fylder en del i de yngste unges bevidsthed både i form af deres kendskab til våben og deres forestillinger om våben i nattelivet. 20

21 DE UTRYGGE UNGE? Vi har indtil videre set på, hvem de unge er, hvordan de fester, hvad de oplever af vold, og hvad de forestiller sig om vold og våben i nattelivet. I det følgende vil vi vende os mod de unges utryghed i nattelivet. Som vi har set, så er risikoen for at blive udsat for vold i nattelivet generelt meget lille. Omvendt er der en del, der har set vold og kender til nogen, der har været udsat for vold. Samtidig florerer der en masse forestillinger om, at der er en del vold hård vold i nattelivet, og ikke mindst forestillinger om at mange unge går med våben i nattelivet en opfattelse, der er særlig udbredt blandt de unge mellem 14 og 16 år på trods af, at under 2% af alle unge selv har haft et våben med i byen. Vi har spurgt de unge til deres tryghed på forskellig vis. Vi har spurgt til, hvor bange de er for at blive udsat for vold enten til en privat fest eller på en bytur, hvilket kan ses som et udtryk for den generelle tryghed eller utryghed i nattelivet. Derudover har vi spurgt mere specifikt til hvilken slags vold, de er mest bange for at blive udsat for, samt hvilke personer og steder, de er mest utrygge ved. Endelig har vi spurgt, om de nogensinde har overvejet at tage et våben med i byen. Årsagen til at bruge dette spørgsmål som en indikator på utryghed er, at vi antager, at har man overvejet at medbringe et våben, oplever man en vist behov for at kunne beskytte sige selv og dermed en vis utryghed. Da vi kan se, at utrygheden er meget afhængig af køn, vil vi undervejs se på forskellene mellem de to køn. Afslutningsvis vil vi inddrage de hidtidige fund fra analysen i en korrespondanceanalyse (Høyen, Marianne 2004) og derudfra segmentere de unge, så der fremkommer et mere nuanceret billede af, hvilke unge der er utrygge. DEN GENERELLE TRYGHED De unge er blevet spurgt om, hvor bange de er for at blive udsat for vold både til en privat fest og på byture. Man kan helt overordnet se, at der er stor forskel på private fester og byture. Der er flest, der er bange for at blive udsat for vold på en bytur, hvorimod det er meget sjældent, at man er bange for at blive udsat for vold til en privat fest. Vi har efterfølgende valgt at slå de to spørgsmål sammen i en kategori for at få et udtryk for den generelle utryghed i nattelivet både til private fe- 21

22 ster og på byture. På denne måde får vi et billede af den samlede utryghed i natteli- vet, som det fremgår af nedenstående figur: Bange for at blive udsat for vold til privat fest og/eller bytur procent aldrig sjældent ofte eller altid 36% svarer, at de aldrig er bange for at blive udsat for vold i nattelivet, 53% at de sjældent er bange for at blive udsat for vold i nattelivet, og 11% svarer, at de ofte eller ler altid er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 4. Således må man over- ordnet set konkludere, at de unge ikke er præget af utryghed, når de er i nattelivet, og at billedet mere eller mindre afspejler det lille lle omfang af vold, som de unge reelt oplever. I forbindelse med tesen om at de unges forestillinger om vold skulle påvirke de undet man kunne kalde sociale overdrivelser, ser det ikke umiddelbart ges tryghed ud til, at de unge i nævneværdig grad lader deres forestillinger om volden i natteli- vet påvirke deres egen tryghed ved at gå i byen. Selv om et flertal af unge rent faktisk tror, at der er meget vold og hård vold i nattelivet, så bliver de ikke utrygge af den grund. Kigger vi på alder kan vi se, at der ikke er nogen signifikant forskel på graden af utryghed i de tre aldersgrupper. Det er der derimod, når man kigger på køn. Som vi har været inde på tidligere, så er det hyppigst de unge mænd, der udsættes for 4 De 36% er unge, der har svaret aldrig til om de er bange for at blive udsat for vold til både en privat fest og på en bytur. De 53% er unge, der har svaret sjældent til privat fest og/eller på bytur, og de 11% er unge, der har svaret at de ofte eller altid er bange enten til en privat fest og/eller bytur. 22

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Nærværende notat skal forud for DKR s knivkampagne 2012-13 præsentere den foreliggende viden om knive i nattelivet. For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: A: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere