UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET"

Transkript

1 UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

2 INDHOLD FORORD... 4 OPBYGNING... 6 DESIGN... 7 DE UNGE... 8 BAGGRUND... 8 HVORDAN FESTER DE UNGE?... 8 RISIKOADFÆRD I NATTELIVET MEDIEVANER OPLEVELSER MED VOLD INVOLVERING I VOLD ANDRE ERFARINGER OMFANG AF VÅBEN FORESTILLINGER DE UTRYGGE UNGE? DEN GENERELLE TRYGHED TYPER AF VOLD PERSONER DER SKABER UTRYGHED STEDER DER SKABER UTRYGHED UTRYGGE PÅ ANDRES VEGNE AT OVERVEJE VÅBEN TRYGT NATTELIV DE UNGES ØNSKER FORSKELLIGE TYPER UNGE DEN STORE MIDTERGRUPPE SLAGSBRØDRENE DE BEKYMREDE DE ROBUSTE RISIKOGRUPPEN OPSUMMERING OG PERSPEKTIVER ET TRYGGERE NATTELIV FOKUS PÅ ALKOHOL FOKUS PÅ DE YNGSTE FOKUS PÅ FORSKELLIGHED LITTERATUR ANVENDT LITTERATUR

3 BAGGRUNDSLITTERATUR TALLENE BAG BAGGRUND HVORDAN FESTER DE UNGE RISIKOADFÆRD I NATTELIVET MEDIEVANER INVOLVERING I VOLD ANDRE ERFARINGER OMFANG AF VÅBEN FORESTILLINGER DEN GENERELLE TRYGHED PERSONER DER SKABER UTRYGHED STEDER DER SKABER UTRYGHED UTRYGGE PÅ ANDRES VEGNE AT OVERVEJE VÅBEN TRYGT NATTELIV DE UNGES ØNSKER

4 Mindre vold, bedre overvågning af unge vil være dejligt. Vold og våben gør, at man ikke er tryg. FORORD Citatet stammer fra en ung kvinde, og skriver sig ind i en forestilling om et råt, voldeligt og utrygt natteliv, som der må gøres noget ved en forestilling der findes i medier, hos politikere og i befolkningen. Der findes ingen undersøgelser, der decideret har beskæftiget sig med vold i nattelivet, men undersøgelser, der handler om vold generelt, viser, at der er få, der udsættes for vold, og at der ikke er tale om en stigning i voldsepisoderne. Fx viser de seneste tal fra Offerundersøgelserne, at 6% af unge mellem 16 og 24 år har været udsat for vold, og 9% er blevet truet med vold i løbet af det seneste år (Balvig & Kyvsgaard 2008). På baggrund af den tiltagende problematisering af volden i nattelivet, og det faktum at så få unge rent faktisk oplever vold, satte Rådgivende Sociologer sig for at undersøge, hvordan de unge selv oplever nattelivet, og om de unge er bange for at blive udsat for vold i nattelivet ved at svare på følgende spørgsmål: Hvor udbredt er følelsen af utryghed i forbindelse med vold i nattelivet? Hvad føler de unge sig utrygge ved? I hvilket omfang føler de unge behov for at bevæbne sig i nattelivet? Hvilke unge er utrygge? I undersøgelsen har vi bl.a. hentet inspiration fra begrebet sociale overdrivelser, som blev anvendt i Ringstedforsøget fra 2005 (Balvig et. al. 2005). Med sociale overdrivelser menes, at unge ofte har en overdreven opfattelse af andre unges risikoadfærd i form af stort forbrug af alkohol, tobak og narkotika. Ofte tror unge, at andre unge har mere risikobetonet adfærd, end det i virkeligheden er tilfældet, og at andre unge ligeledes er mere accepterende overfor risikoadfærd, end de selv er. I Ringstedforsøget viste sociale overdrivelser sig at have betydning for unges egen adfærd, idet forestillingerne om andre unges risikoadfærd påvirkede de unge til selv at have en risikoadfærd. I denne undersøgelse har brugen af begrebet sociale overdrivelser bl.a. betydet, at vi i spørgeskemaet har spurgt til de unges forestillinger om, hvor- 4

5 vidt andre unge i højere grad end dem selv både oplever og beskytter sig mod vold i nattelivet. Ved hjælp af økonomisk støtte fra Trygfonden og faglig sparring samt økonomisk tilskud fra Det Kriminalpræventive Råd søsattes i maj undersøgelsen Unge, vold og utryghed i nattelivet. I det følgende vil Rådgivende Sociologer ApS præsentere resultaterne fra undersøgelsen. 5

6 OPBYGNING Rapporten er bygget op således, at vi først redegør for undersøgelsens design. Derefter følger en præsentation af de unge i forhold til baggrundsvariable, deres festog risikoadfærd. Denne indledende del danner grundlag for den videre del af analysen. Dernæst følger en analyse af den vold, som de unge oplever i nattelivet. Det kan være oplevelser på egen krop, oplevelser som deres venner har haft, eller det kan være voldsepisoder, som de unge har overværet i nattelivet. Efter denne del kommer et afsnit om de unges forestillinger om vold i nattelivet, og derefter kommer analysen af, hvor trygge eller utrygge de unge føler sig i nattelivet. I denne del af analysen inddrages de hidtidige fund, og på baggrund af en korrespondanceanalyse identificeres fem forskellige typer af unge, der har forskellige måder at forholde sig til volden i nattelivet på. Afslutningsvis opsummeres resultaterne, og på baggrund af analysen diskuteres perspektiver for et trygt natteliv Ønskes flere detaljer om tallene i rapporten, findes disse bagest i rapporten i form af frekvens- og krydstabeller. 6

7 DESIGN Undersøgelsen har form af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra et repræsentativt udsnit på 1218 unge i Danmark i alderen 14 til 26 år. På baggrund af et dataudtræk fra Sundhedsstyrelsen blev der sendt spørgeskemaer ud til 2100 unge. Fraregnes de få unge, der enten ikke fandtes på adressen, eller af andre årsager ikke var i stand til at deltage, endte 60% af de unge med at svare. De unge havde mulighed for at svare både på nettet og på det tilsendte papirskema. 62% svarede via papirskemaet, og 38% svarede på internettet. Data blev samlet ind i maj og juni måned 2008, og de unge blev løbende rykket for svar via sms og opringninger. For at få så høj en svarprocent som muligt, blev der udloddet ét gavekort på 500 kr. blandt de unge, der svarede inden for en uge samt ét gavekort på 5000 kr. blandt samtlige, der svarede på skemaet. I undersøgelsen blev der taget hensyn til, at personer med anden etnisk baggrund end dansk oftere er svære at få til at deltage (Jakobsen, Deding & Fridsberg 2008). For således at få denne gruppe velrepræsenteret i undersøgelsen overstratificerede vi i udsendingen af spørgeskemaer med et antal unge med anden etnisk baggrund, således at også denne gruppe er repræsentativ i undersøgelsen 1. Inden spørgeskemaet blev sendt ud, blev det testet af tre omgange på i alt 21 unge, således at vi sikrede, at spørgeskemaet var relevant for målgruppen i forhold til de oplevelser, som de har i nattelivet. Det gav os flere gode inputs i forhold til hvad, der er vigtigt for de unge. Samtidig blev vi opmærksomme på, at layoutet af skemaet var af stor vigtighed, idet det signalerede, at vi tog de unge alvorligt og havde gjort et stykke arbejde for deres skyld, og ikke mindst fik vi understreget, at skemaet ikke måtte være for langt, hvis de unge skulle svare på det. Som forsidefoto på skemaet valgte vi et af fotografierne fra Det Kriminalpræventive Råds kampagne knivfri.dk, som vandt DR's pris Boogie Respekten. Kampagnen fik prisen, fordi den uden at løfte pegefingeren formår at oplyse om, hvordan man går sikkert i byen. Vi har da også fået mange positive tilbagemeldinger på skemaets form og indhold. 1 Unge med anden etnisk baggrund end dansk er defineret på linje med Danmarks Statistik som både indvandrere og efterkommere (Danmarks Statistik Statistikbanken 2008). Ifølge Danmarks statistik er der 13% unge med anden etnisk baggrund end dansk i aldersgruppen 14 til 26 år. Af de unge, der har svaret på spørgeskemaet har 11% anden etnisk baggrund en dansk. 7

8 DE UNGE For at få en fornemmelse af, hvilke unge der er repræsenteret i undersøgelsen, vil vi give en kort præsentation af de unge i forhold til køn, alder, uddannelse, boligmøninden vi begiver os videre til at se på oplevelser, forestillinger og utryghed i ster, festadfærd, risikoadfærd og medievaner, nattelivet. BAGGRUND Den samlede gruppe af 14 til 26-årige består af 1218 personer, hvoraf 52% er unge kvinder og 48% unge mænd. 34% er mellem 14 og 16 år, 35% er mellem 17 og 20 år og 31% er mellem 21 og 26 år. Cirka lige mange unge er i gang med klasse (32%) eller med en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse (29%), og 17% arsåledes, at 39% bor i en storby eller i omegnen af en storby, 29% bor i en større by eller i omegn heraf, og 32% bor i en mindre by, en landsby eller på landet. Langt de fleste bor i hus (57%) eller lejlighed (36%). Hovedparten af de unge bor sammen med deres forældre (64%), mens 16% bor sammen med kæreste/ægtefælle. Jo ældre de unge er, jo flere bor enten alene eller sammen med kæreste eller bejder. Respondenternes geografiske placering er ægtefælle. HVORDAN FESTER DE UNGE? Stort set alle unge i undersøgelsen (84% eller 1021 personer) går enten til fester eller i byen uafhængigt af, om de kommer fra land eller by. Som man kan se af nedenstående figur, så stiger andelen af unge, der går i byen med alderen. procent Går til fester eller i byen Alder 8

9 Det mest almindelige er at gå ud sammen med sine venner (93%), at gå til fester i private hjem (74%) og på diskoteker eller natklubber (51%) Selvom det for alle aldersgrupper er mest udbredt at gå til fest i private hjem, er det de alleryngste, der fortrinsvis går til fester i private hjem. Mange af de ældre går også hyppigt på diskoteker og natklubber. De unge er blevet spurgt om, hvorfor de går til fester eller i byen og har kunnet krydse af i en eller flere af følgende svarkategorier: for at hygge, for at have det sjovt, for at få spænding, for at drikke mig fuld, for at tage stoffer, for at slås eller andet. Det primære formål med at gå til fester eller i byen er at have det sjovt og hygge sig. 91% af alle unge svarer, at de går til fester eller i byen for at have det sjovt, og 69% svarer, at de går ud for at hygge. Der er også en betragtelig del (29%), der går i byen med det formål at drikke sig fulde, og vi kan se, at det primært er de unge mænd, der svarer, at de går til fester eller i byen med det formål at drikke sig fulde. Der er meget få, der angiver andre årsager til at gå ud såsom at tage stoffer (1%) eller slås (1%). 9

10 RISIKOADFÆRD I NATTELIVET I forhold til at tænke sig om, når man bevæger sig ud i nattelivet, må det konstateat de unge generelt opfører sig fornuftigt. Af den nedenstående figur kan man se, at de unge er meget opmærksomme på, at man ikke skal opsøge voldelige ste- res, der, og at man i det hele taget skal tage sine forholdsregler i forhold til at være tryg, når man går ud: procent Gør du selv noget for at føle dig mere tryg i nattelivet? Jeg følges Jeg sørger Jeg går fra Jeg undgår Jeg undgår med nogenfor at være truende steder med unge på i kontakt situationer høj risiko stoffer med for vold venner Nej Jeg har lært selvforsvar 2 1 Jeg slår først Jeg tager et våben med Det er et mindretal, der decideret ingenting gør for at føle sig tryg eller har en ag- gressiv adfærd. De fleste unge sørger for at forebygge, at de bliver involveret i utrygge situationer ved at følges med nogen, være i kontakt med venner, gå fra tru- ende situationer og undgå steder med høj risiko for vold. Om end de unge opfører sig fornuftigt i nattelivet, så er der ét område, hvor man kan tale om en risikoadfærd, og det er i forhold til indtaget af alkohol. At alkohol er en del af de unges festkultur, fremgår af undersøgelsen Unge, fester og alkohol. Under- søgelsen viser, at 75% af de 15 til 16-årige har drukket alkohol den seneste måned, og af dem har ca. halvdelen drukket mere end fem genstande ved én anledning (Gundelach & Järvinen 2006). Også i nærværende undersøgelse kan vi se, at alkohol er en del af de unges festkultur. Som vi så tidligere, så svarer 29% af de unge, at de går til fester eller i byen for at drikke sig fulde. Vi kan også se, at de unge har et forholdsvist stort alkoholforbrug: 10

11 70 Alkoholforbrug procent Drukket under fem genstande sidst man var i byen Drukket fem eller flere genstande sidst man var i byen Drukket 0 til 1 gang den seneste måned Drukket 2 til 4 gange den seneste måned 20 Drukket 5 gange eller flere den seneste måned Det er over halvdelen af de unge, der har drukket fem genstande eller mere sidst de var i byen, og 70% har drukket oftere end 2 gange den seneste måned. Flere undersøgelser peger desuden på, at vold og alkohol er tæt forbundet. I 88% af alle tilfælde af ungdomsgadevold er offer og/eller gerningsmand alkoholpåvirkede og ofte i svær grad (Det Kriminalpræventive Råd 1998). I undersøgelsen Nydanskere i Nattelivet peger flere af de interviewede på, at der er en tendens til, at konflikter i nattelivet risikerer at udvikle sig voldeligt særligt ud på de små timer, og når der er stoffer eller alkohol involveret (Nørregård-Nielsen Nielsen & Rosenmeier ApS 2007). Selvom alkohol et er at betragte som en risikoadfærd, der øger risikoen for at blive involveret i vold, er denne risikoadfærd ikke desto mindre en integreret del af de unges festkultur. MEDIEVANER Om end de unge både læser aviser og ser TV, er det i høj grad internettet, der spilhvad man kunne kalde social brug af internettet. Som man kan se, er det så godt som alle, der bruger in- ler en rolle i deres medieforbrug og ikke mindst i forhold til, ternettet, og det er over halvdelen af de unge, der bruger internettet socialt i form 11

12 92% læser avis 44% læser gratisaviser 42% ser TV to til tre timer om dagen 34% ser romantiske/sjove film eller serier 99% bruger internettet 55% chatter, mailer, er på Facebook, Myspace eller lignende af at maile, være på Facebook, Myspace eller lignende. Vi kan se, at det kun er et fåtal, der bruger internettet til at læse nyheder omkring 6%. Internettet må således formodes at være en væsentlig del af mange unges sociale liv. Det kan betyde, at man her diskuterer, knytter venskaber og erfaringsudveksler med andre unge, som man måske ikke ville have fået kontakt til i sit fysiske liv. I forbindelse med et knivoverfald i starten af 2008, hvor en ung mand blev dræbt på Kgs. Nytorv i København, blev der oprettet et netværk på Facebook, der hed: Folk, der går med kniv er idioter, der hurtigt fik mange medlemmer. Her diskuterede unge vold og våben i nattelivet, og netværket foranledigede, at mange unge blev opmærksomme på kampagnen Færre går med kniv, end du tror fra Det Kriminalpræventive Råd. Der er således ingen tvivl om, at de unge i høj grad engagerer sig i emner, der har deres interesse via fx Facebook, og man kan formode, at det i langt højere grad er disse fora og deres medlemmer, der har indflydelse på unge end TV, aviser og kampagner. 12

13 OPLEVELSER MED VOLD Spørgsmålene om de unges oplevelser med vold, drejer sig om oplevelser, som de unge har haft den seneste måned 2. Tal fra Offerundersøgelserne viser, at 9% af alle unge mellem 16 og 24 år er blevet truet med vold, og 6% af unge mellem 16 og 24 år blev udsat for vold i løbet af et år (Balvig, & Kyvsgaard 2008). Selv om vi har spurgt om den seneste måned, og der i Offerundersøgelserne er spurgt til det seneste år, så viser Offerundersøgelserne samtidig, at der ikke er nævneværdige udsving i antallet personer, der har været udsat for vold i forskellige måneder. Samtidig viser Offerundersøgelserne, at 35% af alle voldsofre er flergangsofre (Balvig & Kyvsgaard 2006). Der er derfor grund til at mene, at antallet af unge, der har været udsat for vold ikke ville ændre sig væsentligt, havde vi spurgt til et halvt eller et helt år. Ved at re tidsintervallet og spørge konkret til den seneste måned sikrede vi samtidig, at de unge havde en præcis hukommelse af, hvad der skete i forbindelse med voldsepisoder i nattelivet. Der er meget få unge, der oplever vold i nattelivet på egen krop, men en del flere har set vold i nattelivet eller kender nogen, der har været udsat for vold. Samtidig kan vi på linje med andre undersøgelser, se at der er en tydelig kønsforskel i forhold til at blive udsat for vold, således at de unge mænd er overrepræsenteret både hvad angår at blive udsat for vold og at udsætte andre for vold. 5% har været udsat for vold 7% er blevet truet med vold INVOLVERING I VOLD De unge er blevet spurgt om, hvorvidt de er blevet truet med vold på en måde, der gjorde dem bange, og om de er blevet udsat for vold enten til private fester eller i byen. Der er i alt 69 unge, der er blevet truet med vold på en måde, der gjorde dem bange (7%), og 48 unge der er blevet udsat for vold (5%). 2 Spørgsmålene omkring vold vedrører de unge, der har svaret ja til, at de går i byen, hvilket er 1021 personer. 13

14 9% har været involveret i en eller anden form for vold: 5% har været oppe at slås 2% er blevet overfaldet med slag eller spark Under 1% er blevet overfaldet med våben Under 1% er blevet udsat for seksuelle overgreb 4% har truet andre med vold 4% har slået eller sparket andre Spørger man lidt mere ind til, hvilken type vold de unge har været involveret i den seneste måned, er der 9%, der har været involveret i vold i nattelivet i et eller andet omfang. Der er således flere, der har været involveret i vold end udsat for vold. Der er flere forklaringer på denne forskel. En forklaring kan være, at der er nogen, der har udsat andre for vold, uden selv at være blevet udsat for vold. Selvom der er et vist sammenfald mellem at blive udsat for vold og udsætte andre for vold, så er der nogle unge, der har udsat andre for vold uden selv at have været udsat for vold. En anden forklaring kan være at på spørgsmålet om, hvilken vold man har været involveret i, indgår forskellige muligheder såsom slåskampe og seksuelle overgreb. Det kan derfor være at nogle af de unge, der først svarede, at de ikke havde været udsat for vold, ikke umiddelbart opfattede fx at være involveret i slåskampe eller blive udsat for seksuelle overgreb som at blive udsat for vold. Som andre undersøgelser også viser, er der tydelige kønsforskelle i forhold til de trusler og den vold, som de unge er involveret i. Undersøgelsen Volden i Danmark viser, at i løbet af et år bliver 6,5% mænd mellem 16 og 24 år udsat for vold mod 3,75% kvinder (Balvig & Kyvsgaard 2006). Vores undersøgelse understøtter disse fund. 7% af de unge mænd mod 2% af de unge kvinder har været udsat for vold. At der i vores undersøgelse kun er 2% af kvinderne, der udsættes for vold i nattelivet understreger, at vold i nattelivet angår unge mænd mere end unge kvinder. Det kriminalpræventive Råd skriver bl.a. med henvisning til Vold på gaden, i hjemmet og på arbejdet. Oversigt over resultater fra voldsofferundersøgelsen 1995/96 at: 97% af alle gerningspersonerne til ungdomsgadevold er mænd og 87% af ofrene for ungdomsgadevolden var mænd. (Det Kriminalpræventive Råd 1998). Vores undersøgelse viser desuden, at der er en lille gruppe, som de voldelige episoder koncentreres om. En gruppe der ikke kun har været udsat for vold, men også truer og udsætter andre for vold. Gruppen består af unge mænd, som har et større indtag af alkohol og stoffer end gennemsnittet. 14

15 ANDRE ERFARINGER Selvom de unge kun i begrænset omfang selv direkte er involveret i vold, så er det ikke så ualmindeligt at have overværet trusler om vold eller vold i nattelivet. Som man kan se af nedenstående figur, så svarer 30%, at de har set nogen blive truet med, vold og 27% at de har set nogen blive udsat for vold indenfor den seneste måned. procent Overværet vold mod venner, bekendte eller tilfældige personer ,5 3 1 Samtidig kan man også se, at den type vold som flest unge har overværet er slag/spark, hvorimod få unge har overværet andre typer vold. Kigger man på hvor mange af de unge, der har venner, der har Har man selv været udsat for vold, er været involveret i vold, ser vi, at 72% af de unge har venner, der større sandsynlighed for, at man kender nogen, der har været der på et eller andet tidspunkt har været udsat for vold, og udsat for vold eller har udsat 41% har venner, der på et tidspunkt har brugt vold mod andre. andre for vold. Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem selv at have været udsat for vold og kende nogen, der har været involveret i vold. 88% af de unge, der selv har været udsat for vold den seneste måned, har venner, der har været udsat for vold mod 78% af de unge, der ikke har været udsat for vold. Det viser sig også, at 69% af de unge, der har været udsat for vold i nattelivet den seneste måned, har en eller flere venner, der har udsat andre for vold, hvorimod kun 45% af de unge, 15

16 der ikke har været udsat for vold, har en eller flere venner, der har udsat andre for vold. Selvom der er få unge, der selv har været udsat for vold i nattelivet den seneste måned, er der 27% af de unge, der har set vold i nattelivet den seneste måned. Det betyder, at volden på den måde er nærværende i nattelivet, og det kan tænkes at voldens nærvær kan være med til at øge de unges utryghed. Samtidig kan vi se, at en meget stor del af de unge har venner, der har været udsat for vold eller udsat andre for vold i nattelivet. Her er det vigtigt at påpege, at det kan være venner, der har været udsat for vold længere tid tilbage end den seneste måned. Det er dog interessant, at vi kan se en sammenhæng mellem selv at have været udog at have venner, der har involveret i vold på et eller sat for vold den seneste måned andet tidspunkt. Denne sammenhæng taler for, at volden findes i nogle miljøer, hvor det er en del af kulturen at bruge vold i nattelivet og, som vi var inde på tidli- gere, så koncentreres volden om en lille gruppe unge mænd. OMFANG AF VÅBEN De unge er også blevet spurgt om, hvorvidt de har haft et våben med til enten en privat fest eller i byen den seneste måned, hvortil de fleste svarer nej. Der er under 2%, der har haft et våben med til en privat fest eller i byen 3. Derimod er der 18% af alle unge, der svarer, at de har venner, der går med våben i byen. Der er ingen kønsforskelle, men det er fortrinsvis de yngste, der svarer, at de har venner, der går med våben, som det fremgår af nedenstående figur: procent Har venner, der går med våben Alder 3 Våben er defineret som alt fra pebersprays til skydevåben. 16

17 Som det fremgår, er der 23% af de unge mellem 14 og 16 år, der har svaret at de har venner, der går med våben i nattelivet mod 14% af de unge mellem 21 og 26 år. Spørges de unge specifikt til hvilken slags våben deres venner har med i nattelivet, fremgår det, at 10% af de unge mellem 14 og 26 har venner, som bærer en kniv i nattelivet. Igen er det blandt de yngste, vi finder flest, der svarer, at de har venner, der går med kniv. Således svarer 15% af de årige, at de har venner, der går med kniv mod 10% af de årige og endelig 5% af de årige. 15% af de unge mellem 14 og 16 år har venner, der går med kniv i nattelivet. Det ser derfor ud til, at selv om de unge kun i meget ringe grad selv bærer våben i nattelivet, så har de venner, der bærer våben. Særlig interessant og umiddelbart bekymrende er det, at det er blandt de alleryngste, at flest har venner, der bærer våben, og at hele 15% svarer, at de har venner, der går med kniv i nattelivet. Spørgsmålet er, hvordan man skal forstå disse tal. En tese kunne være, at der florerer nogle sociale overdrivelser blandt de helt unge. Der er måske mange, der tror, at deres venner går med våben, eller også er det in at sige, at man har venner med våben? En anden mulig forklaring kunne være, at definitionen af venner er forskellig, således at de helt unge definerer venner bredere end de ældre, og at alle de kender fx via Facebook defineres som venner? 17

18 FORESTILLINGER Alle unge i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor meget vold de tror, der er i nattelivet ud fra tesen om, at man sagtens kan tro noget om volden i nattelivet, selvom man ikke selv aktivt deltager i nattelivet. De unge kan måske endda tro, at det står værre til, såfremt de ikke selv er i nattelivet. De unge er også blevet spurgt til, hvor hård de tror, at volden er, om de tror, der er kommet mere vold end for fem år siden, om volden er blevet hårdere end for fem år siden, om unge generelt er bange for at blive udsat for vold, og om hvor mange unge de tror, går med våben i nattelivet. 80% af de unge i undersøgelsen mener, at der er en del eller meget vold i nattelivet, og 72% tror at der er mere vold end for fem år siden. 50% af de unge tror, at volden er meget hård, og 79% tror, at volden er hårdere end for fem år siden. 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold og 61% tror, at unge er mere bange i dag end for fem år siden. 67% af de unge tror, at det er en del til alle unge, der bærer våben i nattelivet. I forhold til det reelle omfang af vold og våben i nattelivet og de unges egne erfaringer er de unges forestillinger om omfanget af vold noget højere. Det er et stort flertal af alle de unge, der tror, at der er en del vold i nattelivet. Vi så tidligere, at de unge er gode til at tage deres forholdsregler i forhold til at undgå steder og personer, som de forbinder med vold, og at meget få selv oplever vold. At der er så mange unge, der tror, at der er meget vold i nattelivet kan derfor hænge sammen med, at de ikke forbinder volden med deres egne oplevelser. Volden er der, men ikke i deres eget miljø. Tesen om, at unge, der ikke går til fester eller i byen, tror at det står værre til i nattelivet end de unge, der går til fester eller i byen, ser ikke ud til at holde stik: 18

19 Unge, der går i byen 81% tror, at der er en del til meget vold i nattelivet 71% tror, at der er mere vold end for fem år siden 50% tror, at volden er meget hård 79% tror, at volden er hårdere end for fem år siden 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 61% tror at unge er mere bange for vold end for fem år siden 65% tror, at en del til alle unge går med våben i nattelivet På langt de fleste områder er det de unge, der bevæger sig i nattelivet, der forestiller sig volden i nattelivet værst. Undtaget er dog forestillingen om, at en del unge går med våben. ¾ af alle unge, der ikke går i byen, mener, at en del til alle går med vå- ben, hvilket er 10% flere end blandt de unge, der går i byen. Grunden til denne forskel kan muligvis findes i aldersspredningen i forhold til hvem, der går i byen. Vi ved, at der er færrest blandt de yngste, der går i byen. Samtidig ved vi, at der er flest blandt de 14 til 16-årige, der svarer, at de har venner, der går med våben i natgår byen, at vi finder flest, der tror, at der er en del unge, der går med våben, hænger det sammen med, at der er flest af de yngste, der ikke går i byen. Som man kan se af nedenstående figur, så telivet. Når vi således ser, at det er blandt dem, der ikke er der flest blandt de årige, der tror, at der er mange unge, der går med vå- ben: Unge, der ikke går i byen 72% tror, at der er en del til meget vold i nattelivet 78% tror, at der er mere vold end for fem år siden 46% tror, at volden er meget hård 78% tror, at volden er hårdere end for fem år siden 68% tror at unge generelt er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 61% tror at unge er mere bange for for vold end for fem år siden 75% tror, at en del til alle går med våben i nattelivet 19

20 procent Tror at en del til alle unge går med våben i nattelivet Alder Der er 75% af de yngste, der tror, at omfanget af unge, der går med våben, er forholdsvis omfattende, hvorimod det er 63% for de to andre aldersgrupper. Noget tyder altså på, at omfanget af våben fylder en del i de yngste unges bevidsthed både i form af deres kendskab til våben og deres forestillinger om våben i nattelivet. 20

21 DE UTRYGGE UNGE? Vi har indtil videre set på, hvem de unge er, hvordan de fester, hvad de oplever af vold, og hvad de forestiller sig om vold og våben i nattelivet. I det følgende vil vi vende os mod de unges utryghed i nattelivet. Som vi har set, så er risikoen for at blive udsat for vold i nattelivet generelt meget lille. Omvendt er der en del, der har set vold og kender til nogen, der har været udsat for vold. Samtidig florerer der en masse forestillinger om, at der er en del vold hård vold i nattelivet, og ikke mindst forestillinger om at mange unge går med våben i nattelivet en opfattelse, der er særlig udbredt blandt de unge mellem 14 og 16 år på trods af, at under 2% af alle unge selv har haft et våben med i byen. Vi har spurgt de unge til deres tryghed på forskellig vis. Vi har spurgt til, hvor bange de er for at blive udsat for vold enten til en privat fest eller på en bytur, hvilket kan ses som et udtryk for den generelle tryghed eller utryghed i nattelivet. Derudover har vi spurgt mere specifikt til hvilken slags vold, de er mest bange for at blive udsat for, samt hvilke personer og steder, de er mest utrygge ved. Endelig har vi spurgt, om de nogensinde har overvejet at tage et våben med i byen. Årsagen til at bruge dette spørgsmål som en indikator på utryghed er, at vi antager, at har man overvejet at medbringe et våben, oplever man en vist behov for at kunne beskytte sige selv og dermed en vis utryghed. Da vi kan se, at utrygheden er meget afhængig af køn, vil vi undervejs se på forskellene mellem de to køn. Afslutningsvis vil vi inddrage de hidtidige fund fra analysen i en korrespondanceanalyse (Høyen, Marianne 2004) og derudfra segmentere de unge, så der fremkommer et mere nuanceret billede af, hvilke unge der er utrygge. DEN GENERELLE TRYGHED De unge er blevet spurgt om, hvor bange de er for at blive udsat for vold både til en privat fest og på byture. Man kan helt overordnet se, at der er stor forskel på private fester og byture. Der er flest, der er bange for at blive udsat for vold på en bytur, hvorimod det er meget sjældent, at man er bange for at blive udsat for vold til en privat fest. Vi har efterfølgende valgt at slå de to spørgsmål sammen i en kategori for at få et udtryk for den generelle utryghed i nattelivet både til private fe- 21

22 ster og på byture. På denne måde får vi et billede af den samlede utryghed i natteli- vet, som det fremgår af nedenstående figur: Bange for at blive udsat for vold til privat fest og/eller bytur procent aldrig sjældent ofte eller altid 36% svarer, at de aldrig er bange for at blive udsat for vold i nattelivet, 53% at de sjældent er bange for at blive udsat for vold i nattelivet, og 11% svarer, at de ofte eller ler altid er bange for at blive udsat for vold i nattelivet 4. Således må man over- ordnet set konkludere, at de unge ikke er præget af utryghed, når de er i nattelivet, og at billedet mere eller mindre afspejler det lille lle omfang af vold, som de unge reelt oplever. I forbindelse med tesen om at de unges forestillinger om vold skulle påvirke de undet man kunne kalde sociale overdrivelser, ser det ikke umiddelbart ges tryghed ud til, at de unge i nævneværdig grad lader deres forestillinger om volden i natteli- vet påvirke deres egen tryghed ved at gå i byen. Selv om et flertal af unge rent faktisk tror, at der er meget vold og hård vold i nattelivet, så bliver de ikke utrygge af den grund. Kigger vi på alder kan vi se, at der ikke er nogen signifikant forskel på graden af utryghed i de tre aldersgrupper. Det er der derimod, når man kigger på køn. Som vi har været inde på tidligere, så er det hyppigst de unge mænd, der udsættes for 4 De 36% er unge, der har svaret aldrig til om de er bange for at blive udsat for vold til både en privat fest og på en bytur. De 53% er unge, der har svaret sjældent til privat fest og/eller på bytur, og de 11% er unge, der har svaret at de ofte eller altid er bange enten til en privat fest og/eller bytur. 22

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Maria Bislev. Knivsager i Danmark. Bag om statistikken. lørdag. søndag. fredag. tirsdag. mandag. torsdag. onssdag

Maria Bislev. Knivsager i Danmark. Bag om statistikken. lørdag. søndag. fredag. tirsdag. mandag. torsdag. onssdag Maria Bislev Knivsager i Danmark Bag om statistikken lørdag søndag fredag mandag tirsdag onssdag torsdag Knivsager i Danmark Bag om statistikken Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere