KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid btydning fo lønnn på fitidspunktt? Sid 5 Skæpt anmldlsspligt fo udnlandsk mdabjd Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Foældkøbsljlighd Sid 7 Udligningsskat på sto pnsion Sid 7 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 DyT AT SJuSk MD AnSæTTlSSfoholD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Rod i ansættlssfoholdn kan kost viksomhd og abjdsgiv dyt. Dt ha n dom fa Købnhavns Byt ntop undstgt vd at tildl n mdabjd md manglnd ansættlsskontakt n kodhøj godtgøls. Og d høj godtgøls tilsynladnd kommt fo at bliv. Købnhavns byt ha dømt n abjdsgiv til at btal 20 ugs løn til n mdabjd, d ingn ansættlsskontakt havd. Og dt ny danmakskod indn fo godtgøls, og dt maksimal som n abjdsgiv kan dømms til at btal. Dsudn skal viksomhdn md tilbagviknd kaft også btal mdabjdn løn und sygdom. Sagn djd sig om n mdabjd, d statd som timlønnt tjn på n café i 2007, udn at d blv lavt n ansættlsskontakt. Imidltid skt d dt uhldig, at dn pågældnd i 2008 kom ud fo n abjdsulykk. Patn blv hft unig om, hvovidt mdabjdn fotsat va timlønnt tjn, slvom hun i 2008 va ovgåt til ansættls som bsty af cafn. Sålds vill n ansættls som bsty giv funktionæstatus i ovnsstmmls md funktionælovns almindlig gl hom. Funktionæstatus vill også bttig mdabjdn til løn und sygdom. Mdabjdn ykkd hft abjdsgivn fo n ansættlsskontakt, dog udn hld. Rttn fastslog på baggund af vidnudsagn, at mdabjdn va blvt fofmmt til bsty og dmd funktionæ, udn dog af dn gund at få n ansættlsskontakt. Rttn tilkndt på dn baggund mdabjdn 20 ugs løn i godtgøls samt løn und sygdom md tilbagviknd kaft. VikSoMhDSpAnT udgift Til TinGlySninG M.V. Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Bank og and långiv bnytt sig i stignd gad af mulighdn fo at få viksomhdspant som sikkhd fo lån til mind og mllmsto viksomhd. Oft som altnativ til n psonlig kaution fa indhavn. Viksomhdspant n pantsætningsfom, hvo d f.ks kan givs sikkhd i viksomhdns dbito, valag, diftsmidl og goodwill. Altså ikk i spcifikk aktiv. Dt dyt at tabl viksomhdspant. Ud ov gby til bankn skal d btals tinglysningsafgift md 1,5 pocnt af pantts vædi. Dn skattmæssig bhandling af diss udgift ndnu ikk afklat i paksis. I all tilfæld foligg d ingn offntliggjot afgøls fa SKAT om spøgsmålt. Dt min opfattls, at udgiftn skal bhandls som lånomkostning. Dtt støtt jg på, at SKAT i paksis dfin lånomkostning som udgift, d md til at hvv, sik og vdlighold t gældsfohold. Som fadagsbttigd lånomkostning nævn SKAT slv blandt andt stiftlsspovision og tinglysningsafgift. Fo slvstændig btyd dtt, at d nomalt kun vil få fadag, hvis d tal om sikkhdsstillls fo lån i fmmd valuta. Slskab vil dimod nomalt få fadag, uanst om d tal om sikkhd fo lån i dansk kon ll i fmmd valuta. Kun i få tilfæld vil udgiftn kunn fadags vd indkomstopgølsn i dt å, hvoi viksomhdspantt tabls. Nomalt vil udgiftn nmlig skull fadags i takt md afviklingn af d bagvdliggnd lån. E d tal om sikkhdsstillls fo n kasskdit, kan udgiftn sålds føst fadags vd indfilsn af dnn, hund vd skift af pnginstitut. Fadag i takt md afviklingn gæld også, slvom viksomhdn anvnd lagpincippt i fohold til valutakusænding. Kun hvis viksomhdn ha fåt tilladls til gnlt at anvnd lagpincippt, kan omkostningn indgå hi. I nogl tilfæld ha tabling af viksomhdspant ingn sammnhæng md n konkt lånoptagls, ligsom d bagvdliggnd lån ov tid kan vai. Eft min opfattls bø dtt ikk hav btydning fo dn skattmæssig bhandling af udgiftn altså at udgiftn fadagsbttigd idt viksomhdspant i d flst tilfæld tabls, fodi bankn kæv dtt. Udgiftn sik dfo viksomhdn mod n opsigls af lånt.

3 3 fastfontd lån VSuS nttilpasningslån fodl og ulmp Af Johan Juul-Jnsn, Økonom, nykdit koncnådgivning Fodln vd nttilpasningslån mulighdn fo at få n lav nt mns dt vd fastfontd lån sikkhdn i at knd ydlsn i hl lånts løbtid. Hvad man fotækk afhæng af ns psonlig pæfnc. I dag ha vi t stot antal foskllig lånmulighd, d all ha foskllig fodl og ulmp. Kndt vi dn fmtidig ntudvikling, vill valgt ikk væ svæt, mn dt gø nd ikk ksptn. Dfo afhæng valgt imllm d mang typ føst og fmmst af ns psonlig pæfnc, f.ks. om man kan lv md ikk at knd sin fmtidig ydls ll j. At sammnlign dt taditionll fastfontd lån md nttilpasningslån giv t godt billd af d fodl og ulmp, vi skal vægt op mod vos pæfnc. Lav nt, mn også isici Ulmpn vd nttilpasningslån føst og fmmst, at man kun knd ntn og dmd ydlsn fm til næst nttilpasning. Dt giv n btydlig usikkhd om stølsn af d fmtidig ydls. Og dt kan få sto btydning da d typisk udgø n btydlig post i dt samld husholdningsbudgt. At nttilpasningslån mgt kusstabil btyd også, at man ikk ha mulighd fo aktiv gældsplj i fom af konvting. Fastfontd lån: Fodl Dn pimæ fodl vd fastfontd lån dn sikkhd, d ligg i at knd d fmtidig ydls fo hl lånts løbtid. D lang fastfontd lån ha dsudn n btydlig høj kusfølsomhd nd nttilpasningslånn, hvilkt muliggø aktiv gældsplj. Tagt d nuvænd lav nt i btagtning vil mulighdn fomodntlig væ n opkonvting som følg af stignd nt. Dtt vil følglig sænk stgældn, mn samtidig typisk fø til n stigning i ydlsn, hvofo n opkonvting kun n ntydig fodl såfmt man sn kan ndkonvt. Fo all konvting gæld dt ydm, at d omkostning fobundt hmd. Sikkhd og mulighd fo konvting kost Tyghd fobundt md fastfontd lån kost i fom af n lativ høj nt sammnlignt md nttilpasningslån. Dsudn kusudsvingn lativt stø på gund af dn læng løbtid og dmd ntfølsomhd. Dt isæ t poblm, hvis man tvungt til at indfi fø tidn, da man kan isik at få t kustab. Rnttilpasningslån: Fodl Et nttilpasningslån t alkditlån md vaiabl nt. Dt nttilpasss typisk én gang om åt (F1), mn kan blandt andt også fås i udgav, hvo ntn tilpasss hvt 3. ll 5. å (F3 og F5). Vd hv tilpasning kan ntn og dmd ydlsn bliv ntn høj ll lav, mn mllm nttilpasningn ntn fast. Dn altovskyggnd fodl vd t F1-lån, at ntn sammnlignt md t fastfontt lån typisk vil væ lav. Dt isæ tilfældt i øjblikkt, og dt btyd at man løbnd afdag btydligt m på sin gæld ndda pt. vd n lav ydls. Dsudn vil kusn på isæ F1-lån oft ligg mgt tæt på 100. Dtt giv n lativ lav kusisiko og btyd, at man ha sikkhd om stølsn af stgældn.

4 4 ænding i ABJDSTiD BTyDninG fo lønnn på fitidspunktt? Af advokatfuldmægtig Jns Gud Jakobsn og advokat hln Amsinck, komann umt Mdabjd md t til løn und fi oppbæ nomalt blot dn løn, d gældnd på fitidspunktt, nå d hold fi. Filovns 23, stk. 3 indhold imidltid n sægl om guling af lønnn und fi, hvis d skt n væsntlig ænding i abjdstidn i fohold til Vi fokla i dnn atikl, hvonå sægln find anvndls, og hvodan filønnn i givt fald bgns. Filovns udgangspunkt Filovn sond mllm to gupp af lønmodtag: Lønmodtag, som optjn t til fi md løn, og lønmodtag, som modtag figodtgøls. (S faktaboks Fi md løn ). D lønmodtag, som optjn t til fi md løn, modtag som udgangspunkt ds aktull løn på fitidspunktt. Opnå lønmodtagn n lønstigning som følg af fofmmls, lønfohandling ll andt, få lønmodtagn altså dn ny høj løn und fin, slvom han fik n lav løn i Hvis n lønmodtag gå nd i løn, ha han tilsvand kun kav på dn lav løn, nå han hold fi, slvom hans løn va høj, da han optjnt ttn til btalt fi. Dtt udgangspunkt favigs dog, nå ændingn i lønnn skylds n væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. Væsntlig ænding Filovns 23, stk. 3 indhold n sælig bstmmls, som skal sik n m imlig løsning fo bgg pat vd væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. H skal lønnn und fi stå i t imligt fohold til foholdn på optjningstidspunktt. Lønnn skal guls op ll nd, alt ft om abjdstidn i optjningsåt va høj ll lav nd på fitidspunktt. Hvis d aln tal om n ænding af lønnn, udn n ænding i abjdstidn, sk d ingn guling af lønnn på fitidspunktt, uanst hvo mgt lønnn afvig fa lønnn i 20 %-gænsn 23, stk. 3 fastlægg væsntlighdsgænsn til 20 %. Filønnn skal guls, hvis lønmodtagns gnnmsnitlig abjdstid ll abjdsomfang på fitidspunktt afvig m nd 20 % i fohold til Udn dnn gl vill dn lønmodtag, som på fitidspunktt abjd på halv tid md tilsvand mind løn, mn som und optjningsåt abjdd på fuld tid md dtilhønd høj løn, aln hav kav på dn lav løn und fi. Lønmodtagn vill i så tilfæld fomntlig føl sig snydt. Dtt skal sammnholds md, at lønmodtagn i tilfæld af fatædn jo vill hav haft kav på figodtgøls af dn høj løn i Uanst om n guling find std, modtag lønmodtagn dt samm fitillæg. (S faktaboks Fitillæg ). Som dt fmgå, gæld gln ikk kun ænding i abjdstid, mn også ænding i abjdsomfang. Hmd tænks på ksmplvis dagpljmød, som aflønns ft dt antal bøn, d ha i pasning. I dnn atikl vil vi koncnt os om ænding i abjdstid. Gnnmsnitsbgning Fo at kunn vud, om gln komm i spil, skal d fotags n sammnligning mllm optjningsåt og fitidspunktt. Eftsom d kan indtæd ænding i abjdstidn i løbt af t optjningså, dt dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, d anvnds vd sammnligningn. Hvis abjdstidn på fitidspunktt afvig md m nd 20 % i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, skal lønnn på fitidspunktt guls. Eksmpl på ænding af abjdstidn Lad os kigg næm på t pa ksmpl: Eksmpl 1: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 37 tim i optjningsåt til n 30 tims abjdsug på fitidspunktt. Ændingn (7 i fohold til 37 tim) udgø 18,9 %, og d skal sålds ikk sk n guling af lønnn und fi. Eksmpl 2: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 30 tim i optjningsåt til n abjdsug på 37 tim i fiåt. Ændingn (7 ud af 30 tim) udgø 23,3 %. Lønmodtagn skal guls i løn, sålds at lønmodtagn aln modtag 30/37 dl af sin nuvænd løn und fin. Bmæk, at d i ksmpl 1, hvo lønmodtagn gå 7 tim nd i tid, ikk tal om n væsntlig ænding, mns n fohøjls af abjdstidn på 7 tim i ksmpl 2 n væsntlig ænding i lovns fostand. Dtt skylds, at d tal om n lativ vuding i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i

5 Eksmpl 3: En lønmodtag abjd 37 tim i gnnmsnit i optjningsåt Uglønnn udgø k P. 1. janua 2010 modtag lønmodtagn n lønfohøjls, hvoft lønnn udgø k p. ug. P. 1. maj gå lønmodtagn nd til 25 tim om ugn (ænding på 32,4 %), og lønnn ducs til k Lønnn und fi udgø 37/25 gang k , i alt k p. fiug. At lønnn und fi høj nd lønnn i optjningsåt afspjl dn lativ lønstigning, d skt fa optjningsåt til fitidspunktt. Eksmplt illust, at lønnn i optjningsåt udn btydning fo bgningn, da dt lønnn på fitidspunktt, d guls. Kollktiv ovnskomst Rgln om guling af løn und fi kan favigs vd kollktiv ovnskomst. Hudov dt natuligvis muligt at indgå individull aftal, som still lønmodtagn bd nd bstmmlsn i filovn. Fi md løn? Lønmodtag, d ansat måndsvist og få fuld løn på søgnhlligdag og på sygdag få løn und fi i stdt fo figodtgøls, jf. filovns 23, stk. 1. Funktionæ opfyld diss kiti. And lønmodtag få figodtgøls, jf. filovns 24. Rttn til løn und fi skal dog optjns føst. D optjns 2,08 btalt fidag p. månd, svand til 25 optjnt fidag i løbt af t fuldt optjningså (1. janua til 31. dcmb), jf. filovns 7, stk. 1. Fin afholds i dt ftfølgnd fiå, d løb fa dn 1. maj til 30. apil. En funktionæ, d tiltæd n ny stilling, ha ikk t til fi md løn hos dn ny abjdsgiv, fø d optjnt t htil, mn ha stadig t til at hold 5 ugs fi, jf. filovns 8, stk. 1. Abjdsgivn bttigt til at fadag 4,8 % af måndslønnn fo hv dag, hvo d holds fi, jf. filovns 8, stk. 2. En funktionæ, som komm dikt fa t andt ansættlssfohold, kan i stdt bug dn figodtgøls, d afgnt i fobindls md dtt ansættlssfohold til at hold fi fo (12,5 % af lønnn i optjningsåt). 5 Fitillæg Lønmodtag d optjn t til fi md løn få ud ov lønnn udbtalt t fitillæg på 1 % af lønnn i Tillæggt udbtals snst vd bgyndlsn af fin. Fitillæggt skal ikk guls vd væsntlig ænding i abjdstidn, da dt jo und all omstændighd bas sig på lønnn i Mang abjdsgiv vælg at udbtal fitillæggt vd fiåts bgyndls 1. maj s faktaboks 1. Fatæd lønmodtagn indn fin afholds, kan abjdsgivn ikk kæv fo tidligt udbtalt fitillæg tilbagbtalt ll modgn fitillæggt i figodtgølsn vd fatædn. Dog kan n sådan modgningsadgang følg af kollktiv ovnskomst. Dt ikk muligt at aftal n modgningsadgang md dn nklt lønmodtag. SkæpT AnMlDlSSpliGT fo udnlandsk MDABJD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Ny gl btyd, at båd pivat og viksomhd kan isik bød, hvis d hy udstationd udnlandsk mdabjd og ikk sik, at d tmæssigt anmldt til d dansk myndighd. P. 1. juni 2010 kan dansk viksomhd og pivat, som få udføt abjd af udstationd udnlandsk mdabjd indnfo bygg- og anlægsbanchn, isik at skull btal n bød, hvis ikk d sik sig, at dn udnlandsk viksomhd og d udnlandsk mdabjd anmldt tmæssigt til d dansk myndighd. Dt konskvnsn af t ntop vdtagt lovfoslag fa Bskæftiglssministit, og d ny gl n væsntlig skæpls af d hidtil gældnd gl om abjd, som udføs af udstationd udnlandsk mdabjd. En udnlandsk viksomhd, d udstation lønmodtag til Danmak i fobindls md lving af tjnstydls, ha sålds sidn 1. maj 2008 haft pligt til at anmld foskllig oplysning om dn udnlandsk viksomhd samt om d udnlandsk mdabjd, som viksomhdn udstation i fobindls md abjdt i Danmak. Anmldlsn skal sk til Ehvvs- og Slskabsstylsns såkaldt RUT gist. Anmldlsspligtn skal bl.a. sik, at fagfoningn kan få dn fonødn indsigt i, hvo mang udnlandsk mdabjd, som udfø abjd i Danmak og indnfo hvilk banch. Dt kan gø dt ltt fo fagfoningn at sik, at dn dansk udstationingslovgivning og kollktiv ovnskomst bliv ovholdt af udnlandsk viksomhd. Dt bliv dt dansk Abjdstilsyn, som fmov skal fø tilsyn md anmldlsspligtn. Abjdstilsynt få dvd ansvat fo at undsøg ovtædls af anmldlsspligtn på samm måd som vd ovtædls af abjdsmiljøbstmmls.

6 6 FoælDkøBsljlighD Af Advokat Bodil D. Chistiansn, Advokatfimat Tommy V. Chistiansn Md d stagnnd boligpis foælds køb af jljlighd til boligsøgnd bøn fomntlig på vj mod n næssanc. Dt aktualis fl ovvjls, ikk blot om diftn, mn tillig om dn sn afvikling af ljlighdn. Købt Foældn bø i fobindls md købt ovvj, om ljlighdn skal placs i t slskab ll købs i psonligt gi. Udov finansiingn bø vd dnn bslutning også inddags dls dn løbnd bskatning, dls bskatningn vd dn sn afvikling af ljlighdn. Et tdj altnativ at lad bant slv køb ljlighdn, vntult sålds, at bant lån t kontant bløb af foældn, hvis dtt n mulighd. I sidstnævnt fald vil dt indnfo viss amm væ muligt at udlån bløbt ntfit på anfodingsvilkå til bant. Bant skal i så fald udov d løbnd pioittsydls og and fast udgift tillig btal jndomsvædiskat. Diftn Slvom ljlighdn udljs til gt ban, må dt sæligt ud fa skattmæssig btagtning anbfals at udvis samm ttidig omhu i hnsnd til tabling af ljkontakt og and aftal, som vd udljning til n fmmd. Skattmæssigt anss udljning af ljlighdn som n hvvsmæssig viksomhd. Dn løbnd bskatning sk på samm måd som fo and udljningsjndomm, dvs. hlt uafhængigt af, om ljlighdn udljs til gt ban ll til n fmmd. Foældn skal bskatts af makdsljn fo ljlighdn, mn makdsljn skal fastsætts und hnsyn til d ljtlig gl om ljfastsættls, hund i føst ækk gln om opgøls af omkostningsbstmt huslj i d såkaldt guld kommun. Foældn ha omvndt fadag fo nt og diftsomkostning vd udljning af ljlighdn. Btal bant kun n favølj, modtag bant i pincippt n gav svand til fosklln mllm makdsljn og favøljn. Gavn til bant skal afgiftsbigtigs fo dn dl, d ovstig dt ålig bundfadag fo gav. Bundfadagt i å på k. Foældn skal bskatts af makdsljn, uanst om bant kun btal n favølj. Købs ljlighdn i t slskab, må foældn i kaft af ds hovdaktionæstatus pågn ydlig at skull bskatts af fosklln mllm makdsljn og n lj opgjot ft d skmatisk hovdaktionægl som psonlig indkomst. Købs ljlighdn af foældn psonligt, kan ljlighdn placs i viksomhdsskattodningn ll vntult kapitalafkastodningn, hvis dt mått væ favoablt. I så fald vil d væ fuld fadagsffkt fo nt. Afvikling Vd foældns sn salg af ljlighdn skal n fotjnst bskatts som kapitalindkomst, dvs. md op til højst maginal bskatning, mdns tab kan fatækks i sn gvinst vd afståls af andn jndom. E ljlighdn plact i viksomhdsodningn, vil n avanc bliv bskattt som viksomhdsindkomst og i sidst nd som psonlig indkomst. Gø foældn slv bug af ljlighdn foud fo t vntult salg, kan ljlighdn i viss tilfæld sælgs skattfit. D stills h stng kav fo accpt af dnn bug md ftfølgnd skattfihd vd salg. Ønsk foældn at sælg ljlighdn til bant, vil dt alt afhængigt af konjunktuudviklingn kunn væ n fodl at gø bug af gln om vædiansættls af ljlighdn vd dtt salg til +/ 15 % af dn offntlig vuding. Tidlig ha dt væt favoablt at indømm bant n købt til ljlighdn til fast pis alld på tidspunktt fo foældns køb af ljlighdn. Eft gnnmføls af ny gl om lagbskatning af gvinst på sådann købtt, bø man tænk sig gundigt om, fø n sådan aftal tabls. E ljlighdn købt af t slskab, mdfø n ny afgøls fa Landsskattttn, at foældn bø ovvj at køb ljlighdn ud af slskabt, fø vidsalgt til bønn. Landsskattttn ha accptt, at n ljlighd vd salg fa slskab til foældn kan vædiansætts til dn mgt lav offntlig vuding som følg af, at ljlighdn udljt (ikk-fi), idt ljlighdn udljt til bant. I dn konkt sag alisd slskabt samtidig t tab til fmføsl vd afstålsn. Foældn kan hft vidsælg ljlighdn til bant ft n nomal offntlig vuding, vntult +/ 15 %, d fmkomm, nå ljlighdn vuds som ikk-udljt (fi), idt ljlighdn sælgs til bant som lj af ljlighdn. Sælgs ljlighdn dimod dikt fa slskabt til bant, skal ljlighdn ft n højsttsdom fa 2005 vædiansætts som n fi ljlighd, og da bast på n konkt makdsvuding og ikk dn lmplig offntlig vuding. Fmgangsmådn Diss og and factt vd foældkøbsljlighd vil nomalt mdfø, at foældn bø konsult viso foud fo købt. Md n hldig hånd umm foældkøbsljlighdn ikk blot mulighd fo at hus bant, mn tillig lmnt af t gnationsskift.

7 7 udligningsskat på STo pnsion Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Rgingn og Dansk Folkpati ha vdtagt lovfoslag L 213 om n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Sidst å indgik d samm pat som bkndt n skattfom, som btyd, at skattn på dn sidst tjnt kon ndsat makant nmlig fa ca. 60 % til ca. 52,5 %. Dnn skattndsættls ha vi alld mækt, fo dn tådt i kaft dn 1. janua i å. Skattfomns ovodnd mål va at ndsætt skattn på dn sidst tjnt kon, og dt også alld skt. Rgingn ha btont, at skattbspalsn fuldt ud finansid altså at d mistd skattindtægt hnts ind vd and initiativ. Et af lmntn til at finansi skattbspalsn skull væ n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Tankgangn bag n sådan udligningsskat, at d pson, som i tidlig å ha fåt skattfadag fo ds pnsionsindbtaling i indkomst md høj bskatning, skal btal n udligningsskat, nå pnsionn komm til udbtaling. Dt skal d, fodi skattn på udbtalingstidspunktt væsntligt lav, nd da d fik skattfadag fo pnsionsindbtalingn. Eft læng politisk tovtækki ha Rgingn og Dansk Folkpati nu vdtagt t lovfoslag, som må btgns som t politisk folig om n udligningsskat. D indgåt aftal om: n udligningskat på 6 % i 4 å bgyndnd i 2011 kun fo samld pnsionsudbtaling ud ov t bundfadag på k. (2010-nivau) ovføsl af uudnyttt bundfadag fa ægtfæll md indtil k. (2010-nivau) udligningsskattn aftapps md 1 % åligt fa 2015 udligningsskattn ophø dfo fa og md 2020 udligningsskattn pålæggs ikk kapitalpnsionsodning, invalidpnsion, føtidspnsion og ftløn. Dt skønns, at udligningsskattn typisk vil bliv aktul fo pson, d ha haft n ålig indtægt på ov k., og dm d ifølg Skattministit ca af % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % VI NOTERER AT... Af ik høgh, Tax patn Bidag til vlgønhd Gav til vlgønd foning fadagsbttigd vd opgøls af dn skattpligtig indkomst, fo dn dl af åts gav, som ovstig 500 k. Åts gav til dn nklt foning skal udgø mindst 500 k. Gavfadagt kan fo indkomståt 2010 dog maksimalt udgø k. Hv af ægtfælln kan fadag sin gav, ligsom d nævnt fadagsbgænsning gæld fo hv ægtfæll. Hvis dn n ægtfæll ikk udnytt gavfadagt i fuldt omfang, kan t ovskydnd bløb ikk ovføs til dn andn ægtfæll. Gavfadagt t ligningsmæssigt fadag og btingt af, at dn modtagn foning m.m. godkndt h i landt ll i t andt EU/EØS land som almn vlgønd ll tossamfund. Fadagt ndvid btingt af, at foningn m.m. fotag indbtning til skattmyndighdn. Bundfadagt fo d vlgønd gav ophævs md vikning fa indkomståt Sommhusudljning Md vikning fo indkomståt 2010 bundfadagt i fobindls md anvndls af dn såkaldt 40 % gl fo sommhusudljning ændt fa k. til k. D føst k. i ljindtægt vil hft væ skattfi og dt ovskydnd bløb vil bliv ndsat md 40 %. D kan ikk fotags fadag fo d faktisk udgift inkl. jndomsskat, ligsom jn ikk kan få ndsættls af jndomsvædiskattn, slvom jn ikk ha haft ådighd ov fitidsbolign i udljningspiodn. Vd buttoljindtægtn fostås ljindtægtn ft fadag fo honoa til udljningsbuau, mn md tillæg af sæskilt btaling fo l, gas, vam, tlfon m.v. Eksmpl: Ljindtægt k Bundfadag k k % k. Til bskatning k.

8 8 Vi not AT... Af ik høgh, Tax patn Rguling af moms i fobindls md dbito tab Skat ha nu ændt paksis md hnsyn til momsguling fo dbito tab. Tidlig ha dt væt sålds, at d fo kav ov 3000 k. skull væ skt indntlig bhandling af sagn, og d ha sålds skull foligg tvangsakkod, cikulæskivls ll lignnd fo at d kunn accpts momsguling. Eft ny paksis tabt nu konstatt, nå Fodingn ha væt gnnm n ykkpocdu i inkassoafdlingn i viksomhdn, Fodingn hft fosøgt inddvt af n uafhængig inkassoviksomhd, d ha fotagt d inddivlssskidt, som inkassoviksomhdn i lation til fodingn støls ha fundt mulig og En uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt n individul vuding af dn nklt dbito og foding og i dn fobindls ha vudt, om fodingn skal anss fo tabt og ovføs til ovvågningslistn. Følgnd btingls skal dog tillig væ opfyldt. D skal fotags n konkt vuding af dn nklt dbitos btalingsvn, idt n pocntvis ndskivning på dn nklt ll på dn samld dbitomass ikk tillads. Dt n foudsætning, at fodingn uomtvistlig og ndlig D skal væ fotagt tilstækklig til fodingns inddivls, idt d skal væ t imligt fohold mllm fodingns støls og d omkostning, d fobundt md inddivls af fodingn Dt nomalt n foudsætning, at handlsfopligtlsn md dn pågældnd dbito ophøt, fø fadagt kan fotags, mn dtt dog ikk nogn absolut btingls Konskvnsn af paksisændingn, at viksomhd, d ha kav, d uomtvistlig og ndlig, kan btagt tabt som konstatt, alld nå n uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt inddivlsskidt, som vil væ natulig at fotag st på baggund af fodingns støls og i fohold til omkostningn vd at inddiv. Toldoplag I fobindls md impot fa tdjland vil d skull btals told. Dnn told ikk mulig at få godtgjot, hvis van ftfølgnd kspots til t land udnfo EU. Fo viksomhd, d sælg va til kund udnfo EU vil dnn situation kunn undgås vd, at d optts t toldoplag. Viksomhdn undgå dmd, at btal told til EU vd indføsl af van. Dmd skal d aln btals told i modtaglandt, nå van indfotolds d. Viksomhdn opnå sålds n bspals svand til dt toldbløb, d skull hav væt btalt i fobindls md indføsl af van til EU. Et toldoplag t omåd, d godkndt af SKAT og undlagt SKAT s kontol. Mdns van oplagt på toldlagt opkævs d ikk told. Viksomhdn skal i fobindls md oplagingn fø laggnskab md til og faføsl af van. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 19. juli 2010

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten 2 2008 SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere