KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid btydning fo lønnn på fitidspunktt? Sid 5 Skæpt anmldlsspligt fo udnlandsk mdabjd Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Foældkøbsljlighd Sid 7 Udligningsskat på sto pnsion Sid 7 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 DyT AT SJuSk MD AnSæTTlSSfoholD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Rod i ansættlssfoholdn kan kost viksomhd og abjdsgiv dyt. Dt ha n dom fa Købnhavns Byt ntop undstgt vd at tildl n mdabjd md manglnd ansættlsskontakt n kodhøj godtgøls. Og d høj godtgøls tilsynladnd kommt fo at bliv. Købnhavns byt ha dømt n abjdsgiv til at btal 20 ugs løn til n mdabjd, d ingn ansættlsskontakt havd. Og dt ny danmakskod indn fo godtgøls, og dt maksimal som n abjdsgiv kan dømms til at btal. Dsudn skal viksomhdn md tilbagviknd kaft også btal mdabjdn løn und sygdom. Sagn djd sig om n mdabjd, d statd som timlønnt tjn på n café i 2007, udn at d blv lavt n ansættlsskontakt. Imidltid skt d dt uhldig, at dn pågældnd i 2008 kom ud fo n abjdsulykk. Patn blv hft unig om, hvovidt mdabjdn fotsat va timlønnt tjn, slvom hun i 2008 va ovgåt til ansættls som bsty af cafn. Sålds vill n ansættls som bsty giv funktionæstatus i ovnsstmmls md funktionælovns almindlig gl hom. Funktionæstatus vill også bttig mdabjdn til løn und sygdom. Mdabjdn ykkd hft abjdsgivn fo n ansættlsskontakt, dog udn hld. Rttn fastslog på baggund af vidnudsagn, at mdabjdn va blvt fofmmt til bsty og dmd funktionæ, udn dog af dn gund at få n ansættlsskontakt. Rttn tilkndt på dn baggund mdabjdn 20 ugs løn i godtgøls samt løn und sygdom md tilbagviknd kaft. VikSoMhDSpAnT udgift Til TinGlySninG M.V. Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Bank og and långiv bnytt sig i stignd gad af mulighdn fo at få viksomhdspant som sikkhd fo lån til mind og mllmsto viksomhd. Oft som altnativ til n psonlig kaution fa indhavn. Viksomhdspant n pantsætningsfom, hvo d f.ks kan givs sikkhd i viksomhdns dbito, valag, diftsmidl og goodwill. Altså ikk i spcifikk aktiv. Dt dyt at tabl viksomhdspant. Ud ov gby til bankn skal d btals tinglysningsafgift md 1,5 pocnt af pantts vædi. Dn skattmæssig bhandling af diss udgift ndnu ikk afklat i paksis. I all tilfæld foligg d ingn offntliggjot afgøls fa SKAT om spøgsmålt. Dt min opfattls, at udgiftn skal bhandls som lånomkostning. Dtt støtt jg på, at SKAT i paksis dfin lånomkostning som udgift, d md til at hvv, sik og vdlighold t gældsfohold. Som fadagsbttigd lånomkostning nævn SKAT slv blandt andt stiftlsspovision og tinglysningsafgift. Fo slvstændig btyd dtt, at d nomalt kun vil få fadag, hvis d tal om sikkhdsstillls fo lån i fmmd valuta. Slskab vil dimod nomalt få fadag, uanst om d tal om sikkhd fo lån i dansk kon ll i fmmd valuta. Kun i få tilfæld vil udgiftn kunn fadags vd indkomstopgølsn i dt å, hvoi viksomhdspantt tabls. Nomalt vil udgiftn nmlig skull fadags i takt md afviklingn af d bagvdliggnd lån. E d tal om sikkhdsstillls fo n kasskdit, kan udgiftn sålds føst fadags vd indfilsn af dnn, hund vd skift af pnginstitut. Fadag i takt md afviklingn gæld også, slvom viksomhdn anvnd lagpincippt i fohold til valutakusænding. Kun hvis viksomhdn ha fåt tilladls til gnlt at anvnd lagpincippt, kan omkostningn indgå hi. I nogl tilfæld ha tabling af viksomhdspant ingn sammnhæng md n konkt lånoptagls, ligsom d bagvdliggnd lån ov tid kan vai. Eft min opfattls bø dtt ikk hav btydning fo dn skattmæssig bhandling af udgiftn altså at udgiftn fadagsbttigd idt viksomhdspant i d flst tilfæld tabls, fodi bankn kæv dtt. Udgiftn sik dfo viksomhdn mod n opsigls af lånt.

3 3 fastfontd lån VSuS nttilpasningslån fodl og ulmp Af Johan Juul-Jnsn, Økonom, nykdit koncnådgivning Fodln vd nttilpasningslån mulighdn fo at få n lav nt mns dt vd fastfontd lån sikkhdn i at knd ydlsn i hl lånts løbtid. Hvad man fotækk afhæng af ns psonlig pæfnc. I dag ha vi t stot antal foskllig lånmulighd, d all ha foskllig fodl og ulmp. Kndt vi dn fmtidig ntudvikling, vill valgt ikk væ svæt, mn dt gø nd ikk ksptn. Dfo afhæng valgt imllm d mang typ føst og fmmst af ns psonlig pæfnc, f.ks. om man kan lv md ikk at knd sin fmtidig ydls ll j. At sammnlign dt taditionll fastfontd lån md nttilpasningslån giv t godt billd af d fodl og ulmp, vi skal vægt op mod vos pæfnc. Lav nt, mn også isici Ulmpn vd nttilpasningslån føst og fmmst, at man kun knd ntn og dmd ydlsn fm til næst nttilpasning. Dt giv n btydlig usikkhd om stølsn af d fmtidig ydls. Og dt kan få sto btydning da d typisk udgø n btydlig post i dt samld husholdningsbudgt. At nttilpasningslån mgt kusstabil btyd også, at man ikk ha mulighd fo aktiv gældsplj i fom af konvting. Fastfontd lån: Fodl Dn pimæ fodl vd fastfontd lån dn sikkhd, d ligg i at knd d fmtidig ydls fo hl lånts løbtid. D lang fastfontd lån ha dsudn n btydlig høj kusfølsomhd nd nttilpasningslånn, hvilkt muliggø aktiv gældsplj. Tagt d nuvænd lav nt i btagtning vil mulighdn fomodntlig væ n opkonvting som følg af stignd nt. Dtt vil følglig sænk stgældn, mn samtidig typisk fø til n stigning i ydlsn, hvofo n opkonvting kun n ntydig fodl såfmt man sn kan ndkonvt. Fo all konvting gæld dt ydm, at d omkostning fobundt hmd. Sikkhd og mulighd fo konvting kost Tyghd fobundt md fastfontd lån kost i fom af n lativ høj nt sammnlignt md nttilpasningslån. Dsudn kusudsvingn lativt stø på gund af dn læng løbtid og dmd ntfølsomhd. Dt isæ t poblm, hvis man tvungt til at indfi fø tidn, da man kan isik at få t kustab. Rnttilpasningslån: Fodl Et nttilpasningslån t alkditlån md vaiabl nt. Dt nttilpasss typisk én gang om åt (F1), mn kan blandt andt også fås i udgav, hvo ntn tilpasss hvt 3. ll 5. å (F3 og F5). Vd hv tilpasning kan ntn og dmd ydlsn bliv ntn høj ll lav, mn mllm nttilpasningn ntn fast. Dn altovskyggnd fodl vd t F1-lån, at ntn sammnlignt md t fastfontt lån typisk vil væ lav. Dt isæ tilfældt i øjblikkt, og dt btyd at man løbnd afdag btydligt m på sin gæld ndda pt. vd n lav ydls. Dsudn vil kusn på isæ F1-lån oft ligg mgt tæt på 100. Dtt giv n lativ lav kusisiko og btyd, at man ha sikkhd om stølsn af stgældn.

4 4 ænding i ABJDSTiD BTyDninG fo lønnn på fitidspunktt? Af advokatfuldmægtig Jns Gud Jakobsn og advokat hln Amsinck, komann umt Mdabjd md t til løn und fi oppbæ nomalt blot dn løn, d gældnd på fitidspunktt, nå d hold fi. Filovns 23, stk. 3 indhold imidltid n sægl om guling af lønnn und fi, hvis d skt n væsntlig ænding i abjdstidn i fohold til Vi fokla i dnn atikl, hvonå sægln find anvndls, og hvodan filønnn i givt fald bgns. Filovns udgangspunkt Filovn sond mllm to gupp af lønmodtag: Lønmodtag, som optjn t til fi md løn, og lønmodtag, som modtag figodtgøls. (S faktaboks Fi md løn ). D lønmodtag, som optjn t til fi md løn, modtag som udgangspunkt ds aktull løn på fitidspunktt. Opnå lønmodtagn n lønstigning som følg af fofmmls, lønfohandling ll andt, få lønmodtagn altså dn ny høj løn und fin, slvom han fik n lav løn i Hvis n lønmodtag gå nd i løn, ha han tilsvand kun kav på dn lav løn, nå han hold fi, slvom hans løn va høj, da han optjnt ttn til btalt fi. Dtt udgangspunkt favigs dog, nå ændingn i lønnn skylds n væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. Væsntlig ænding Filovns 23, stk. 3 indhold n sælig bstmmls, som skal sik n m imlig løsning fo bgg pat vd væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. H skal lønnn und fi stå i t imligt fohold til foholdn på optjningstidspunktt. Lønnn skal guls op ll nd, alt ft om abjdstidn i optjningsåt va høj ll lav nd på fitidspunktt. Hvis d aln tal om n ænding af lønnn, udn n ænding i abjdstidn, sk d ingn guling af lønnn på fitidspunktt, uanst hvo mgt lønnn afvig fa lønnn i 20 %-gænsn 23, stk. 3 fastlægg væsntlighdsgænsn til 20 %. Filønnn skal guls, hvis lønmodtagns gnnmsnitlig abjdstid ll abjdsomfang på fitidspunktt afvig m nd 20 % i fohold til Udn dnn gl vill dn lønmodtag, som på fitidspunktt abjd på halv tid md tilsvand mind løn, mn som und optjningsåt abjdd på fuld tid md dtilhønd høj løn, aln hav kav på dn lav løn und fi. Lønmodtagn vill i så tilfæld fomntlig føl sig snydt. Dtt skal sammnholds md, at lønmodtagn i tilfæld af fatædn jo vill hav haft kav på figodtgøls af dn høj løn i Uanst om n guling find std, modtag lønmodtagn dt samm fitillæg. (S faktaboks Fitillæg ). Som dt fmgå, gæld gln ikk kun ænding i abjdstid, mn også ænding i abjdsomfang. Hmd tænks på ksmplvis dagpljmød, som aflønns ft dt antal bøn, d ha i pasning. I dnn atikl vil vi koncnt os om ænding i abjdstid. Gnnmsnitsbgning Fo at kunn vud, om gln komm i spil, skal d fotags n sammnligning mllm optjningsåt og fitidspunktt. Eftsom d kan indtæd ænding i abjdstidn i løbt af t optjningså, dt dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, d anvnds vd sammnligningn. Hvis abjdstidn på fitidspunktt afvig md m nd 20 % i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, skal lønnn på fitidspunktt guls. Eksmpl på ænding af abjdstidn Lad os kigg næm på t pa ksmpl: Eksmpl 1: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 37 tim i optjningsåt til n 30 tims abjdsug på fitidspunktt. Ændingn (7 i fohold til 37 tim) udgø 18,9 %, og d skal sålds ikk sk n guling af lønnn und fi. Eksmpl 2: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 30 tim i optjningsåt til n abjdsug på 37 tim i fiåt. Ændingn (7 ud af 30 tim) udgø 23,3 %. Lønmodtagn skal guls i løn, sålds at lønmodtagn aln modtag 30/37 dl af sin nuvænd løn und fin. Bmæk, at d i ksmpl 1, hvo lønmodtagn gå 7 tim nd i tid, ikk tal om n væsntlig ænding, mns n fohøjls af abjdstidn på 7 tim i ksmpl 2 n væsntlig ænding i lovns fostand. Dtt skylds, at d tal om n lativ vuding i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i

5 Eksmpl 3: En lønmodtag abjd 37 tim i gnnmsnit i optjningsåt Uglønnn udgø k P. 1. janua 2010 modtag lønmodtagn n lønfohøjls, hvoft lønnn udgø k p. ug. P. 1. maj gå lønmodtagn nd til 25 tim om ugn (ænding på 32,4 %), og lønnn ducs til k Lønnn und fi udgø 37/25 gang k , i alt k p. fiug. At lønnn und fi høj nd lønnn i optjningsåt afspjl dn lativ lønstigning, d skt fa optjningsåt til fitidspunktt. Eksmplt illust, at lønnn i optjningsåt udn btydning fo bgningn, da dt lønnn på fitidspunktt, d guls. Kollktiv ovnskomst Rgln om guling af løn und fi kan favigs vd kollktiv ovnskomst. Hudov dt natuligvis muligt at indgå individull aftal, som still lønmodtagn bd nd bstmmlsn i filovn. Fi md løn? Lønmodtag, d ansat måndsvist og få fuld løn på søgnhlligdag og på sygdag få løn und fi i stdt fo figodtgøls, jf. filovns 23, stk. 1. Funktionæ opfyld diss kiti. And lønmodtag få figodtgøls, jf. filovns 24. Rttn til løn und fi skal dog optjns føst. D optjns 2,08 btalt fidag p. månd, svand til 25 optjnt fidag i løbt af t fuldt optjningså (1. janua til 31. dcmb), jf. filovns 7, stk. 1. Fin afholds i dt ftfølgnd fiå, d løb fa dn 1. maj til 30. apil. En funktionæ, d tiltæd n ny stilling, ha ikk t til fi md løn hos dn ny abjdsgiv, fø d optjnt t htil, mn ha stadig t til at hold 5 ugs fi, jf. filovns 8, stk. 1. Abjdsgivn bttigt til at fadag 4,8 % af måndslønnn fo hv dag, hvo d holds fi, jf. filovns 8, stk. 2. En funktionæ, som komm dikt fa t andt ansættlssfohold, kan i stdt bug dn figodtgøls, d afgnt i fobindls md dtt ansættlssfohold til at hold fi fo (12,5 % af lønnn i optjningsåt). 5 Fitillæg Lønmodtag d optjn t til fi md løn få ud ov lønnn udbtalt t fitillæg på 1 % af lønnn i Tillæggt udbtals snst vd bgyndlsn af fin. Fitillæggt skal ikk guls vd væsntlig ænding i abjdstidn, da dt jo und all omstændighd bas sig på lønnn i Mang abjdsgiv vælg at udbtal fitillæggt vd fiåts bgyndls 1. maj s faktaboks 1. Fatæd lønmodtagn indn fin afholds, kan abjdsgivn ikk kæv fo tidligt udbtalt fitillæg tilbagbtalt ll modgn fitillæggt i figodtgølsn vd fatædn. Dog kan n sådan modgningsadgang følg af kollktiv ovnskomst. Dt ikk muligt at aftal n modgningsadgang md dn nklt lønmodtag. SkæpT AnMlDlSSpliGT fo udnlandsk MDABJD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Ny gl btyd, at båd pivat og viksomhd kan isik bød, hvis d hy udstationd udnlandsk mdabjd og ikk sik, at d tmæssigt anmldt til d dansk myndighd. P. 1. juni 2010 kan dansk viksomhd og pivat, som få udføt abjd af udstationd udnlandsk mdabjd indnfo bygg- og anlægsbanchn, isik at skull btal n bød, hvis ikk d sik sig, at dn udnlandsk viksomhd og d udnlandsk mdabjd anmldt tmæssigt til d dansk myndighd. Dt konskvnsn af t ntop vdtagt lovfoslag fa Bskæftiglssministit, og d ny gl n væsntlig skæpls af d hidtil gældnd gl om abjd, som udføs af udstationd udnlandsk mdabjd. En udnlandsk viksomhd, d udstation lønmodtag til Danmak i fobindls md lving af tjnstydls, ha sålds sidn 1. maj 2008 haft pligt til at anmld foskllig oplysning om dn udnlandsk viksomhd samt om d udnlandsk mdabjd, som viksomhdn udstation i fobindls md abjdt i Danmak. Anmldlsn skal sk til Ehvvs- og Slskabsstylsns såkaldt RUT gist. Anmldlsspligtn skal bl.a. sik, at fagfoningn kan få dn fonødn indsigt i, hvo mang udnlandsk mdabjd, som udfø abjd i Danmak og indnfo hvilk banch. Dt kan gø dt ltt fo fagfoningn at sik, at dn dansk udstationingslovgivning og kollktiv ovnskomst bliv ovholdt af udnlandsk viksomhd. Dt bliv dt dansk Abjdstilsyn, som fmov skal fø tilsyn md anmldlsspligtn. Abjdstilsynt få dvd ansvat fo at undsøg ovtædls af anmldlsspligtn på samm måd som vd ovtædls af abjdsmiljøbstmmls.

6 6 FoælDkøBsljlighD Af Advokat Bodil D. Chistiansn, Advokatfimat Tommy V. Chistiansn Md d stagnnd boligpis foælds køb af jljlighd til boligsøgnd bøn fomntlig på vj mod n næssanc. Dt aktualis fl ovvjls, ikk blot om diftn, mn tillig om dn sn afvikling af ljlighdn. Købt Foældn bø i fobindls md købt ovvj, om ljlighdn skal placs i t slskab ll købs i psonligt gi. Udov finansiingn bø vd dnn bslutning også inddags dls dn løbnd bskatning, dls bskatningn vd dn sn afvikling af ljlighdn. Et tdj altnativ at lad bant slv køb ljlighdn, vntult sålds, at bant lån t kontant bløb af foældn, hvis dtt n mulighd. I sidstnævnt fald vil dt indnfo viss amm væ muligt at udlån bløbt ntfit på anfodingsvilkå til bant. Bant skal i så fald udov d løbnd pioittsydls og and fast udgift tillig btal jndomsvædiskat. Diftn Slvom ljlighdn udljs til gt ban, må dt sæligt ud fa skattmæssig btagtning anbfals at udvis samm ttidig omhu i hnsnd til tabling af ljkontakt og and aftal, som vd udljning til n fmmd. Skattmæssigt anss udljning af ljlighdn som n hvvsmæssig viksomhd. Dn løbnd bskatning sk på samm måd som fo and udljningsjndomm, dvs. hlt uafhængigt af, om ljlighdn udljs til gt ban ll til n fmmd. Foældn skal bskatts af makdsljn fo ljlighdn, mn makdsljn skal fastsætts und hnsyn til d ljtlig gl om ljfastsættls, hund i føst ækk gln om opgøls af omkostningsbstmt huslj i d såkaldt guld kommun. Foældn ha omvndt fadag fo nt og diftsomkostning vd udljning af ljlighdn. Btal bant kun n favølj, modtag bant i pincippt n gav svand til fosklln mllm makdsljn og favøljn. Gavn til bant skal afgiftsbigtigs fo dn dl, d ovstig dt ålig bundfadag fo gav. Bundfadagt i å på k. Foældn skal bskatts af makdsljn, uanst om bant kun btal n favølj. Købs ljlighdn i t slskab, må foældn i kaft af ds hovdaktionæstatus pågn ydlig at skull bskatts af fosklln mllm makdsljn og n lj opgjot ft d skmatisk hovdaktionægl som psonlig indkomst. Købs ljlighdn af foældn psonligt, kan ljlighdn placs i viksomhdsskattodningn ll vntult kapitalafkastodningn, hvis dt mått væ favoablt. I så fald vil d væ fuld fadagsffkt fo nt. Afvikling Vd foældns sn salg af ljlighdn skal n fotjnst bskatts som kapitalindkomst, dvs. md op til højst maginal bskatning, mdns tab kan fatækks i sn gvinst vd afståls af andn jndom. E ljlighdn plact i viksomhdsodningn, vil n avanc bliv bskattt som viksomhdsindkomst og i sidst nd som psonlig indkomst. Gø foældn slv bug af ljlighdn foud fo t vntult salg, kan ljlighdn i viss tilfæld sælgs skattfit. D stills h stng kav fo accpt af dnn bug md ftfølgnd skattfihd vd salg. Ønsk foældn at sælg ljlighdn til bant, vil dt alt afhængigt af konjunktuudviklingn kunn væ n fodl at gø bug af gln om vædiansættls af ljlighdn vd dtt salg til +/ 15 % af dn offntlig vuding. Tidlig ha dt væt favoablt at indømm bant n købt til ljlighdn til fast pis alld på tidspunktt fo foældns køb af ljlighdn. Eft gnnmføls af ny gl om lagbskatning af gvinst på sådann købtt, bø man tænk sig gundigt om, fø n sådan aftal tabls. E ljlighdn købt af t slskab, mdfø n ny afgøls fa Landsskattttn, at foældn bø ovvj at køb ljlighdn ud af slskabt, fø vidsalgt til bønn. Landsskattttn ha accptt, at n ljlighd vd salg fa slskab til foældn kan vædiansætts til dn mgt lav offntlig vuding som følg af, at ljlighdn udljt (ikk-fi), idt ljlighdn udljt til bant. I dn konkt sag alisd slskabt samtidig t tab til fmføsl vd afstålsn. Foældn kan hft vidsælg ljlighdn til bant ft n nomal offntlig vuding, vntult +/ 15 %, d fmkomm, nå ljlighdn vuds som ikk-udljt (fi), idt ljlighdn sælgs til bant som lj af ljlighdn. Sælgs ljlighdn dimod dikt fa slskabt til bant, skal ljlighdn ft n højsttsdom fa 2005 vædiansætts som n fi ljlighd, og da bast på n konkt makdsvuding og ikk dn lmplig offntlig vuding. Fmgangsmådn Diss og and factt vd foældkøbsljlighd vil nomalt mdfø, at foældn bø konsult viso foud fo købt. Md n hldig hånd umm foældkøbsljlighdn ikk blot mulighd fo at hus bant, mn tillig lmnt af t gnationsskift.

7 7 udligningsskat på STo pnsion Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Rgingn og Dansk Folkpati ha vdtagt lovfoslag L 213 om n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Sidst å indgik d samm pat som bkndt n skattfom, som btyd, at skattn på dn sidst tjnt kon ndsat makant nmlig fa ca. 60 % til ca. 52,5 %. Dnn skattndsættls ha vi alld mækt, fo dn tådt i kaft dn 1. janua i å. Skattfomns ovodnd mål va at ndsætt skattn på dn sidst tjnt kon, og dt også alld skt. Rgingn ha btont, at skattbspalsn fuldt ud finansid altså at d mistd skattindtægt hnts ind vd and initiativ. Et af lmntn til at finansi skattbspalsn skull væ n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Tankgangn bag n sådan udligningsskat, at d pson, som i tidlig å ha fåt skattfadag fo ds pnsionsindbtaling i indkomst md høj bskatning, skal btal n udligningsskat, nå pnsionn komm til udbtaling. Dt skal d, fodi skattn på udbtalingstidspunktt væsntligt lav, nd da d fik skattfadag fo pnsionsindbtalingn. Eft læng politisk tovtækki ha Rgingn og Dansk Folkpati nu vdtagt t lovfoslag, som må btgns som t politisk folig om n udligningsskat. D indgåt aftal om: n udligningskat på 6 % i 4 å bgyndnd i 2011 kun fo samld pnsionsudbtaling ud ov t bundfadag på k. (2010-nivau) ovføsl af uudnyttt bundfadag fa ægtfæll md indtil k. (2010-nivau) udligningsskattn aftapps md 1 % åligt fa 2015 udligningsskattn ophø dfo fa og md 2020 udligningsskattn pålæggs ikk kapitalpnsionsodning, invalidpnsion, føtidspnsion og ftløn. Dt skønns, at udligningsskattn typisk vil bliv aktul fo pson, d ha haft n ålig indtægt på ov k., og dm d ifølg Skattministit ca af % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % VI NOTERER AT... Af ik høgh, Tax patn Bidag til vlgønhd Gav til vlgønd foning fadagsbttigd vd opgøls af dn skattpligtig indkomst, fo dn dl af åts gav, som ovstig 500 k. Åts gav til dn nklt foning skal udgø mindst 500 k. Gavfadagt kan fo indkomståt 2010 dog maksimalt udgø k. Hv af ægtfælln kan fadag sin gav, ligsom d nævnt fadagsbgænsning gæld fo hv ægtfæll. Hvis dn n ægtfæll ikk udnytt gavfadagt i fuldt omfang, kan t ovskydnd bløb ikk ovføs til dn andn ægtfæll. Gavfadagt t ligningsmæssigt fadag og btingt af, at dn modtagn foning m.m. godkndt h i landt ll i t andt EU/EØS land som almn vlgønd ll tossamfund. Fadagt ndvid btingt af, at foningn m.m. fotag indbtning til skattmyndighdn. Bundfadagt fo d vlgønd gav ophævs md vikning fa indkomståt Sommhusudljning Md vikning fo indkomståt 2010 bundfadagt i fobindls md anvndls af dn såkaldt 40 % gl fo sommhusudljning ændt fa k. til k. D føst k. i ljindtægt vil hft væ skattfi og dt ovskydnd bløb vil bliv ndsat md 40 %. D kan ikk fotags fadag fo d faktisk udgift inkl. jndomsskat, ligsom jn ikk kan få ndsættls af jndomsvædiskattn, slvom jn ikk ha haft ådighd ov fitidsbolign i udljningspiodn. Vd buttoljindtægtn fostås ljindtægtn ft fadag fo honoa til udljningsbuau, mn md tillæg af sæskilt btaling fo l, gas, vam, tlfon m.v. Eksmpl: Ljindtægt k Bundfadag k k % k. Til bskatning k.

8 8 Vi not AT... Af ik høgh, Tax patn Rguling af moms i fobindls md dbito tab Skat ha nu ændt paksis md hnsyn til momsguling fo dbito tab. Tidlig ha dt væt sålds, at d fo kav ov 3000 k. skull væ skt indntlig bhandling af sagn, og d ha sålds skull foligg tvangsakkod, cikulæskivls ll lignnd fo at d kunn accpts momsguling. Eft ny paksis tabt nu konstatt, nå Fodingn ha væt gnnm n ykkpocdu i inkassoafdlingn i viksomhdn, Fodingn hft fosøgt inddvt af n uafhængig inkassoviksomhd, d ha fotagt d inddivlssskidt, som inkassoviksomhdn i lation til fodingn støls ha fundt mulig og En uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt n individul vuding af dn nklt dbito og foding og i dn fobindls ha vudt, om fodingn skal anss fo tabt og ovføs til ovvågningslistn. Følgnd btingls skal dog tillig væ opfyldt. D skal fotags n konkt vuding af dn nklt dbitos btalingsvn, idt n pocntvis ndskivning på dn nklt ll på dn samld dbitomass ikk tillads. Dt n foudsætning, at fodingn uomtvistlig og ndlig D skal væ fotagt tilstækklig til fodingns inddivls, idt d skal væ t imligt fohold mllm fodingns støls og d omkostning, d fobundt md inddivls af fodingn Dt nomalt n foudsætning, at handlsfopligtlsn md dn pågældnd dbito ophøt, fø fadagt kan fotags, mn dtt dog ikk nogn absolut btingls Konskvnsn af paksisændingn, at viksomhd, d ha kav, d uomtvistlig og ndlig, kan btagt tabt som konstatt, alld nå n uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt inddivlsskidt, som vil væ natulig at fotag st på baggund af fodingns støls og i fohold til omkostningn vd at inddiv. Toldoplag I fobindls md impot fa tdjland vil d skull btals told. Dnn told ikk mulig at få godtgjot, hvis van ftfølgnd kspots til t land udnfo EU. Fo viksomhd, d sælg va til kund udnfo EU vil dnn situation kunn undgås vd, at d optts t toldoplag. Viksomhdn undgå dmd, at btal told til EU vd indføsl af van. Dmd skal d aln btals told i modtaglandt, nå van indfotolds d. Viksomhdn opnå sålds n bspals svand til dt toldbløb, d skull hav væt btalt i fobindls md indføsl af van til EU. Et toldoplag t omåd, d godkndt af SKAT og undlagt SKAT s kontol. Mdns van oplagt på toldlagt opkævs d ikk told. Viksomhdn skal i fobindls md oplagingn fø laggnskab md til og faføsl af van. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 19. juli 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere