KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder."

Transkript

1 S tat S a u t o i S d v i S o Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid btydning fo lønnn på fitidspunktt? Sid 5 Skæpt anmldlsspligt fo udnlandsk mdabjd Dt konstuktiv altnativ: KRESTON DANMARK Et landsdækknd samabjd mllm uafhængig statsautoisd visionsviksomhd. Vi kombin dn mind visionsviksomhds fodl md dn stos ssouc. Sid 6 Foældkøbsljlighd Sid 7 Udligningsskat på sto pnsion Sid 7 Vi not at... RviPatn Statsaut.visionsaktislskab Damhavn 5 C 7100 Vjl Tlf Fax Mmb of Kston Intnational A global association of indpndnt accountants

2 2 DyT AT SJuSk MD AnSæTTlSSfoholD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Rod i ansættlssfoholdn kan kost viksomhd og abjdsgiv dyt. Dt ha n dom fa Købnhavns Byt ntop undstgt vd at tildl n mdabjd md manglnd ansættlsskontakt n kodhøj godtgøls. Og d høj godtgøls tilsynladnd kommt fo at bliv. Købnhavns byt ha dømt n abjdsgiv til at btal 20 ugs løn til n mdabjd, d ingn ansættlsskontakt havd. Og dt ny danmakskod indn fo godtgøls, og dt maksimal som n abjdsgiv kan dømms til at btal. Dsudn skal viksomhdn md tilbagviknd kaft også btal mdabjdn løn und sygdom. Sagn djd sig om n mdabjd, d statd som timlønnt tjn på n café i 2007, udn at d blv lavt n ansættlsskontakt. Imidltid skt d dt uhldig, at dn pågældnd i 2008 kom ud fo n abjdsulykk. Patn blv hft unig om, hvovidt mdabjdn fotsat va timlønnt tjn, slvom hun i 2008 va ovgåt til ansættls som bsty af cafn. Sålds vill n ansættls som bsty giv funktionæstatus i ovnsstmmls md funktionælovns almindlig gl hom. Funktionæstatus vill også bttig mdabjdn til løn und sygdom. Mdabjdn ykkd hft abjdsgivn fo n ansættlsskontakt, dog udn hld. Rttn fastslog på baggund af vidnudsagn, at mdabjdn va blvt fofmmt til bsty og dmd funktionæ, udn dog af dn gund at få n ansættlsskontakt. Rttn tilkndt på dn baggund mdabjdn 20 ugs løn i godtgøls samt løn und sygdom md tilbagviknd kaft. VikSoMhDSpAnT udgift Til TinGlySninG M.V. Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Bank og and långiv bnytt sig i stignd gad af mulighdn fo at få viksomhdspant som sikkhd fo lån til mind og mllmsto viksomhd. Oft som altnativ til n psonlig kaution fa indhavn. Viksomhdspant n pantsætningsfom, hvo d f.ks kan givs sikkhd i viksomhdns dbito, valag, diftsmidl og goodwill. Altså ikk i spcifikk aktiv. Dt dyt at tabl viksomhdspant. Ud ov gby til bankn skal d btals tinglysningsafgift md 1,5 pocnt af pantts vædi. Dn skattmæssig bhandling af diss udgift ndnu ikk afklat i paksis. I all tilfæld foligg d ingn offntliggjot afgøls fa SKAT om spøgsmålt. Dt min opfattls, at udgiftn skal bhandls som lånomkostning. Dtt støtt jg på, at SKAT i paksis dfin lånomkostning som udgift, d md til at hvv, sik og vdlighold t gældsfohold. Som fadagsbttigd lånomkostning nævn SKAT slv blandt andt stiftlsspovision og tinglysningsafgift. Fo slvstændig btyd dtt, at d nomalt kun vil få fadag, hvis d tal om sikkhdsstillls fo lån i fmmd valuta. Slskab vil dimod nomalt få fadag, uanst om d tal om sikkhd fo lån i dansk kon ll i fmmd valuta. Kun i få tilfæld vil udgiftn kunn fadags vd indkomstopgølsn i dt å, hvoi viksomhdspantt tabls. Nomalt vil udgiftn nmlig skull fadags i takt md afviklingn af d bagvdliggnd lån. E d tal om sikkhdsstillls fo n kasskdit, kan udgiftn sålds føst fadags vd indfilsn af dnn, hund vd skift af pnginstitut. Fadag i takt md afviklingn gæld også, slvom viksomhdn anvnd lagpincippt i fohold til valutakusænding. Kun hvis viksomhdn ha fåt tilladls til gnlt at anvnd lagpincippt, kan omkostningn indgå hi. I nogl tilfæld ha tabling af viksomhdspant ingn sammnhæng md n konkt lånoptagls, ligsom d bagvdliggnd lån ov tid kan vai. Eft min opfattls bø dtt ikk hav btydning fo dn skattmæssig bhandling af udgiftn altså at udgiftn fadagsbttigd idt viksomhdspant i d flst tilfæld tabls, fodi bankn kæv dtt. Udgiftn sik dfo viksomhdn mod n opsigls af lånt.

3 3 fastfontd lån VSuS nttilpasningslån fodl og ulmp Af Johan Juul-Jnsn, Økonom, nykdit koncnådgivning Fodln vd nttilpasningslån mulighdn fo at få n lav nt mns dt vd fastfontd lån sikkhdn i at knd ydlsn i hl lånts løbtid. Hvad man fotækk afhæng af ns psonlig pæfnc. I dag ha vi t stot antal foskllig lånmulighd, d all ha foskllig fodl og ulmp. Kndt vi dn fmtidig ntudvikling, vill valgt ikk væ svæt, mn dt gø nd ikk ksptn. Dfo afhæng valgt imllm d mang typ føst og fmmst af ns psonlig pæfnc, f.ks. om man kan lv md ikk at knd sin fmtidig ydls ll j. At sammnlign dt taditionll fastfontd lån md nttilpasningslån giv t godt billd af d fodl og ulmp, vi skal vægt op mod vos pæfnc. Lav nt, mn også isici Ulmpn vd nttilpasningslån føst og fmmst, at man kun knd ntn og dmd ydlsn fm til næst nttilpasning. Dt giv n btydlig usikkhd om stølsn af d fmtidig ydls. Og dt kan få sto btydning da d typisk udgø n btydlig post i dt samld husholdningsbudgt. At nttilpasningslån mgt kusstabil btyd også, at man ikk ha mulighd fo aktiv gældsplj i fom af konvting. Fastfontd lån: Fodl Dn pimæ fodl vd fastfontd lån dn sikkhd, d ligg i at knd d fmtidig ydls fo hl lånts løbtid. D lang fastfontd lån ha dsudn n btydlig høj kusfølsomhd nd nttilpasningslånn, hvilkt muliggø aktiv gældsplj. Tagt d nuvænd lav nt i btagtning vil mulighdn fomodntlig væ n opkonvting som følg af stignd nt. Dtt vil følglig sænk stgældn, mn samtidig typisk fø til n stigning i ydlsn, hvofo n opkonvting kun n ntydig fodl såfmt man sn kan ndkonvt. Fo all konvting gæld dt ydm, at d omkostning fobundt hmd. Sikkhd og mulighd fo konvting kost Tyghd fobundt md fastfontd lån kost i fom af n lativ høj nt sammnlignt md nttilpasningslån. Dsudn kusudsvingn lativt stø på gund af dn læng løbtid og dmd ntfølsomhd. Dt isæ t poblm, hvis man tvungt til at indfi fø tidn, da man kan isik at få t kustab. Rnttilpasningslån: Fodl Et nttilpasningslån t alkditlån md vaiabl nt. Dt nttilpasss typisk én gang om åt (F1), mn kan blandt andt også fås i udgav, hvo ntn tilpasss hvt 3. ll 5. å (F3 og F5). Vd hv tilpasning kan ntn og dmd ydlsn bliv ntn høj ll lav, mn mllm nttilpasningn ntn fast. Dn altovskyggnd fodl vd t F1-lån, at ntn sammnlignt md t fastfontt lån typisk vil væ lav. Dt isæ tilfældt i øjblikkt, og dt btyd at man løbnd afdag btydligt m på sin gæld ndda pt. vd n lav ydls. Dsudn vil kusn på isæ F1-lån oft ligg mgt tæt på 100. Dtt giv n lativ lav kusisiko og btyd, at man ha sikkhd om stølsn af stgældn.

4 4 ænding i ABJDSTiD BTyDninG fo lønnn på fitidspunktt? Af advokatfuldmægtig Jns Gud Jakobsn og advokat hln Amsinck, komann umt Mdabjd md t til løn und fi oppbæ nomalt blot dn løn, d gældnd på fitidspunktt, nå d hold fi. Filovns 23, stk. 3 indhold imidltid n sægl om guling af lønnn und fi, hvis d skt n væsntlig ænding i abjdstidn i fohold til Vi fokla i dnn atikl, hvonå sægln find anvndls, og hvodan filønnn i givt fald bgns. Filovns udgangspunkt Filovn sond mllm to gupp af lønmodtag: Lønmodtag, som optjn t til fi md løn, og lønmodtag, som modtag figodtgøls. (S faktaboks Fi md løn ). D lønmodtag, som optjn t til fi md løn, modtag som udgangspunkt ds aktull løn på fitidspunktt. Opnå lønmodtagn n lønstigning som følg af fofmmls, lønfohandling ll andt, få lønmodtagn altså dn ny høj løn und fin, slvom han fik n lav løn i Hvis n lønmodtag gå nd i løn, ha han tilsvand kun kav på dn lav løn, nå han hold fi, slvom hans løn va høj, da han optjnt ttn til btalt fi. Dtt udgangspunkt favigs dog, nå ændingn i lønnn skylds n væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. Væsntlig ænding Filovns 23, stk. 3 indhold n sælig bstmmls, som skal sik n m imlig løsning fo bgg pat vd væsntlig ænding i abjdstidn ll abjdsomfangt. H skal lønnn und fi stå i t imligt fohold til foholdn på optjningstidspunktt. Lønnn skal guls op ll nd, alt ft om abjdstidn i optjningsåt va høj ll lav nd på fitidspunktt. Hvis d aln tal om n ænding af lønnn, udn n ænding i abjdstidn, sk d ingn guling af lønnn på fitidspunktt, uanst hvo mgt lønnn afvig fa lønnn i 20 %-gænsn 23, stk. 3 fastlægg væsntlighdsgænsn til 20 %. Filønnn skal guls, hvis lønmodtagns gnnmsnitlig abjdstid ll abjdsomfang på fitidspunktt afvig m nd 20 % i fohold til Udn dnn gl vill dn lønmodtag, som på fitidspunktt abjd på halv tid md tilsvand mind løn, mn som und optjningsåt abjdd på fuld tid md dtilhønd høj løn, aln hav kav på dn lav løn und fi. Lønmodtagn vill i så tilfæld fomntlig føl sig snydt. Dtt skal sammnholds md, at lønmodtagn i tilfæld af fatædn jo vill hav haft kav på figodtgøls af dn høj løn i Uanst om n guling find std, modtag lønmodtagn dt samm fitillæg. (S faktaboks Fitillæg ). Som dt fmgå, gæld gln ikk kun ænding i abjdstid, mn også ænding i abjdsomfang. Hmd tænks på ksmplvis dagpljmød, som aflønns ft dt antal bøn, d ha i pasning. I dnn atikl vil vi koncnt os om ænding i abjdstid. Gnnmsnitsbgning Fo at kunn vud, om gln komm i spil, skal d fotags n sammnligning mllm optjningsåt og fitidspunktt. Eftsom d kan indtæd ænding i abjdstidn i løbt af t optjningså, dt dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, d anvnds vd sammnligningn. Hvis abjdstidn på fitidspunktt afvig md m nd 20 % i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i optjningsåt, skal lønnn på fitidspunktt guls. Eksmpl på ænding af abjdstidn Lad os kigg næm på t pa ksmpl: Eksmpl 1: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 37 tim i optjningsåt til n 30 tims abjdsug på fitidspunktt. Ændingn (7 i fohold til 37 tim) udgø 18,9 %, og d skal sålds ikk sk n guling af lønnn und fi. Eksmpl 2: En lønmodtag gå fa n gnnmsnitlig abjdsug på 30 tim i optjningsåt til n abjdsug på 37 tim i fiåt. Ændingn (7 ud af 30 tim) udgø 23,3 %. Lønmodtagn skal guls i løn, sålds at lønmodtagn aln modtag 30/37 dl af sin nuvænd løn und fin. Bmæk, at d i ksmpl 1, hvo lønmodtagn gå 7 tim nd i tid, ikk tal om n væsntlig ænding, mns n fohøjls af abjdstidn på 7 tim i ksmpl 2 n væsntlig ænding i lovns fostand. Dtt skylds, at d tal om n lativ vuding i fohold til dn gnnmsnitlig abjdstid i

5 Eksmpl 3: En lønmodtag abjd 37 tim i gnnmsnit i optjningsåt Uglønnn udgø k P. 1. janua 2010 modtag lønmodtagn n lønfohøjls, hvoft lønnn udgø k p. ug. P. 1. maj gå lønmodtagn nd til 25 tim om ugn (ænding på 32,4 %), og lønnn ducs til k Lønnn und fi udgø 37/25 gang k , i alt k p. fiug. At lønnn und fi høj nd lønnn i optjningsåt afspjl dn lativ lønstigning, d skt fa optjningsåt til fitidspunktt. Eksmplt illust, at lønnn i optjningsåt udn btydning fo bgningn, da dt lønnn på fitidspunktt, d guls. Kollktiv ovnskomst Rgln om guling af løn und fi kan favigs vd kollktiv ovnskomst. Hudov dt natuligvis muligt at indgå individull aftal, som still lønmodtagn bd nd bstmmlsn i filovn. Fi md løn? Lønmodtag, d ansat måndsvist og få fuld løn på søgnhlligdag og på sygdag få løn und fi i stdt fo figodtgøls, jf. filovns 23, stk. 1. Funktionæ opfyld diss kiti. And lønmodtag få figodtgøls, jf. filovns 24. Rttn til løn und fi skal dog optjns føst. D optjns 2,08 btalt fidag p. månd, svand til 25 optjnt fidag i løbt af t fuldt optjningså (1. janua til 31. dcmb), jf. filovns 7, stk. 1. Fin afholds i dt ftfølgnd fiå, d løb fa dn 1. maj til 30. apil. En funktionæ, d tiltæd n ny stilling, ha ikk t til fi md løn hos dn ny abjdsgiv, fø d optjnt t htil, mn ha stadig t til at hold 5 ugs fi, jf. filovns 8, stk. 1. Abjdsgivn bttigt til at fadag 4,8 % af måndslønnn fo hv dag, hvo d holds fi, jf. filovns 8, stk. 2. En funktionæ, som komm dikt fa t andt ansættlssfohold, kan i stdt bug dn figodtgøls, d afgnt i fobindls md dtt ansættlssfohold til at hold fi fo (12,5 % af lønnn i optjningsåt). 5 Fitillæg Lønmodtag d optjn t til fi md løn få ud ov lønnn udbtalt t fitillæg på 1 % af lønnn i Tillæggt udbtals snst vd bgyndlsn af fin. Fitillæggt skal ikk guls vd væsntlig ænding i abjdstidn, da dt jo und all omstændighd bas sig på lønnn i Mang abjdsgiv vælg at udbtal fitillæggt vd fiåts bgyndls 1. maj s faktaboks 1. Fatæd lønmodtagn indn fin afholds, kan abjdsgivn ikk kæv fo tidligt udbtalt fitillæg tilbagbtalt ll modgn fitillæggt i figodtgølsn vd fatædn. Dog kan n sådan modgningsadgang følg af kollktiv ovnskomst. Dt ikk muligt at aftal n modgningsadgang md dn nklt lønmodtag. SkæpT AnMlDlSSpliGT fo udnlandsk MDABJD Af Juli Gds, Snio Tax Manag Ny gl btyd, at båd pivat og viksomhd kan isik bød, hvis d hy udstationd udnlandsk mdabjd og ikk sik, at d tmæssigt anmldt til d dansk myndighd. P. 1. juni 2010 kan dansk viksomhd og pivat, som få udføt abjd af udstationd udnlandsk mdabjd indnfo bygg- og anlægsbanchn, isik at skull btal n bød, hvis ikk d sik sig, at dn udnlandsk viksomhd og d udnlandsk mdabjd anmldt tmæssigt til d dansk myndighd. Dt konskvnsn af t ntop vdtagt lovfoslag fa Bskæftiglssministit, og d ny gl n væsntlig skæpls af d hidtil gældnd gl om abjd, som udføs af udstationd udnlandsk mdabjd. En udnlandsk viksomhd, d udstation lønmodtag til Danmak i fobindls md lving af tjnstydls, ha sålds sidn 1. maj 2008 haft pligt til at anmld foskllig oplysning om dn udnlandsk viksomhd samt om d udnlandsk mdabjd, som viksomhdn udstation i fobindls md abjdt i Danmak. Anmldlsn skal sk til Ehvvs- og Slskabsstylsns såkaldt RUT gist. Anmldlsspligtn skal bl.a. sik, at fagfoningn kan få dn fonødn indsigt i, hvo mang udnlandsk mdabjd, som udfø abjd i Danmak og indnfo hvilk banch. Dt kan gø dt ltt fo fagfoningn at sik, at dn dansk udstationingslovgivning og kollktiv ovnskomst bliv ovholdt af udnlandsk viksomhd. Dt bliv dt dansk Abjdstilsyn, som fmov skal fø tilsyn md anmldlsspligtn. Abjdstilsynt få dvd ansvat fo at undsøg ovtædls af anmldlsspligtn på samm måd som vd ovtædls af abjdsmiljøbstmmls.

6 6 FoælDkøBsljlighD Af Advokat Bodil D. Chistiansn, Advokatfimat Tommy V. Chistiansn Md d stagnnd boligpis foælds køb af jljlighd til boligsøgnd bøn fomntlig på vj mod n næssanc. Dt aktualis fl ovvjls, ikk blot om diftn, mn tillig om dn sn afvikling af ljlighdn. Købt Foældn bø i fobindls md købt ovvj, om ljlighdn skal placs i t slskab ll købs i psonligt gi. Udov finansiingn bø vd dnn bslutning også inddags dls dn løbnd bskatning, dls bskatningn vd dn sn afvikling af ljlighdn. Et tdj altnativ at lad bant slv køb ljlighdn, vntult sålds, at bant lån t kontant bløb af foældn, hvis dtt n mulighd. I sidstnævnt fald vil dt indnfo viss amm væ muligt at udlån bløbt ntfit på anfodingsvilkå til bant. Bant skal i så fald udov d løbnd pioittsydls og and fast udgift tillig btal jndomsvædiskat. Diftn Slvom ljlighdn udljs til gt ban, må dt sæligt ud fa skattmæssig btagtning anbfals at udvis samm ttidig omhu i hnsnd til tabling af ljkontakt og and aftal, som vd udljning til n fmmd. Skattmæssigt anss udljning af ljlighdn som n hvvsmæssig viksomhd. Dn løbnd bskatning sk på samm måd som fo and udljningsjndomm, dvs. hlt uafhængigt af, om ljlighdn udljs til gt ban ll til n fmmd. Foældn skal bskatts af makdsljn fo ljlighdn, mn makdsljn skal fastsætts und hnsyn til d ljtlig gl om ljfastsættls, hund i føst ækk gln om opgøls af omkostningsbstmt huslj i d såkaldt guld kommun. Foældn ha omvndt fadag fo nt og diftsomkostning vd udljning af ljlighdn. Btal bant kun n favølj, modtag bant i pincippt n gav svand til fosklln mllm makdsljn og favøljn. Gavn til bant skal afgiftsbigtigs fo dn dl, d ovstig dt ålig bundfadag fo gav. Bundfadagt i å på k. Foældn skal bskatts af makdsljn, uanst om bant kun btal n favølj. Købs ljlighdn i t slskab, må foældn i kaft af ds hovdaktionæstatus pågn ydlig at skull bskatts af fosklln mllm makdsljn og n lj opgjot ft d skmatisk hovdaktionægl som psonlig indkomst. Købs ljlighdn af foældn psonligt, kan ljlighdn placs i viksomhdsskattodningn ll vntult kapitalafkastodningn, hvis dt mått væ favoablt. I så fald vil d væ fuld fadagsffkt fo nt. Afvikling Vd foældns sn salg af ljlighdn skal n fotjnst bskatts som kapitalindkomst, dvs. md op til højst maginal bskatning, mdns tab kan fatækks i sn gvinst vd afståls af andn jndom. E ljlighdn plact i viksomhdsodningn, vil n avanc bliv bskattt som viksomhdsindkomst og i sidst nd som psonlig indkomst. Gø foældn slv bug af ljlighdn foud fo t vntult salg, kan ljlighdn i viss tilfæld sælgs skattfit. D stills h stng kav fo accpt af dnn bug md ftfølgnd skattfihd vd salg. Ønsk foældn at sælg ljlighdn til bant, vil dt alt afhængigt af konjunktuudviklingn kunn væ n fodl at gø bug af gln om vædiansættls af ljlighdn vd dtt salg til +/ 15 % af dn offntlig vuding. Tidlig ha dt væt favoablt at indømm bant n købt til ljlighdn til fast pis alld på tidspunktt fo foældns køb af ljlighdn. Eft gnnmføls af ny gl om lagbskatning af gvinst på sådann købtt, bø man tænk sig gundigt om, fø n sådan aftal tabls. E ljlighdn købt af t slskab, mdfø n ny afgøls fa Landsskattttn, at foældn bø ovvj at køb ljlighdn ud af slskabt, fø vidsalgt til bønn. Landsskattttn ha accptt, at n ljlighd vd salg fa slskab til foældn kan vædiansætts til dn mgt lav offntlig vuding som følg af, at ljlighdn udljt (ikk-fi), idt ljlighdn udljt til bant. I dn konkt sag alisd slskabt samtidig t tab til fmføsl vd afstålsn. Foældn kan hft vidsælg ljlighdn til bant ft n nomal offntlig vuding, vntult +/ 15 %, d fmkomm, nå ljlighdn vuds som ikk-udljt (fi), idt ljlighdn sælgs til bant som lj af ljlighdn. Sælgs ljlighdn dimod dikt fa slskabt til bant, skal ljlighdn ft n højsttsdom fa 2005 vædiansætts som n fi ljlighd, og da bast på n konkt makdsvuding og ikk dn lmplig offntlig vuding. Fmgangsmådn Diss og and factt vd foældkøbsljlighd vil nomalt mdfø, at foældn bø konsult viso foud fo købt. Md n hldig hånd umm foældkøbsljlighdn ikk blot mulighd fo at hus bant, mn tillig lmnt af t gnationsskift.

7 7 udligningsskat på STo pnsion Af Stn Møup, Snioskattkonsulnt Rgingn og Dansk Folkpati ha vdtagt lovfoslag L 213 om n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Sidst å indgik d samm pat som bkndt n skattfom, som btyd, at skattn på dn sidst tjnt kon ndsat makant nmlig fa ca. 60 % til ca. 52,5 %. Dnn skattndsættls ha vi alld mækt, fo dn tådt i kaft dn 1. janua i å. Skattfomns ovodnd mål va at ndsætt skattn på dn sidst tjnt kon, og dt også alld skt. Rgingn ha btont, at skattbspalsn fuldt ud finansid altså at d mistd skattindtægt hnts ind vd and initiativ. Et af lmntn til at finansi skattbspalsn skull væ n udligningsskat på sto pnsionsudbtaling. Tankgangn bag n sådan udligningsskat, at d pson, som i tidlig å ha fåt skattfadag fo ds pnsionsindbtaling i indkomst md høj bskatning, skal btal n udligningsskat, nå pnsionn komm til udbtaling. Dt skal d, fodi skattn på udbtalingstidspunktt væsntligt lav, nd da d fik skattfadag fo pnsionsindbtalingn. Eft læng politisk tovtækki ha Rgingn og Dansk Folkpati nu vdtagt t lovfoslag, som må btgns som t politisk folig om n udligningsskat. D indgåt aftal om: n udligningskat på 6 % i 4 å bgyndnd i 2011 kun fo samld pnsionsudbtaling ud ov t bundfadag på k. (2010-nivau) ovføsl af uudnyttt bundfadag fa ægtfæll md indtil k. (2010-nivau) udligningsskattn aftapps md 1 % åligt fa 2015 udligningsskattn ophø dfo fa og md 2020 udligningsskattn pålæggs ikk kapitalpnsionsodning, invalidpnsion, føtidspnsion og ftløn. Dt skønns, at udligningsskattn typisk vil bliv aktul fo pson, d ha haft n ålig indtægt på ov k., og dm d ifølg Skattministit ca af % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % VI NOTERER AT... Af ik høgh, Tax patn Bidag til vlgønhd Gav til vlgønd foning fadagsbttigd vd opgøls af dn skattpligtig indkomst, fo dn dl af åts gav, som ovstig 500 k. Åts gav til dn nklt foning skal udgø mindst 500 k. Gavfadagt kan fo indkomståt 2010 dog maksimalt udgø k. Hv af ægtfælln kan fadag sin gav, ligsom d nævnt fadagsbgænsning gæld fo hv ægtfæll. Hvis dn n ægtfæll ikk udnytt gavfadagt i fuldt omfang, kan t ovskydnd bløb ikk ovføs til dn andn ægtfæll. Gavfadagt t ligningsmæssigt fadag og btingt af, at dn modtagn foning m.m. godkndt h i landt ll i t andt EU/EØS land som almn vlgønd ll tossamfund. Fadagt ndvid btingt af, at foningn m.m. fotag indbtning til skattmyndighdn. Bundfadagt fo d vlgønd gav ophævs md vikning fa indkomståt Sommhusudljning Md vikning fo indkomståt 2010 bundfadagt i fobindls md anvndls af dn såkaldt 40 % gl fo sommhusudljning ændt fa k. til k. D føst k. i ljindtægt vil hft væ skattfi og dt ovskydnd bløb vil bliv ndsat md 40 %. D kan ikk fotags fadag fo d faktisk udgift inkl. jndomsskat, ligsom jn ikk kan få ndsættls af jndomsvædiskattn, slvom jn ikk ha haft ådighd ov fitidsbolign i udljningspiodn. Vd buttoljindtægtn fostås ljindtægtn ft fadag fo honoa til udljningsbuau, mn md tillæg af sæskilt btaling fo l, gas, vam, tlfon m.v. Eksmpl: Ljindtægt k Bundfadag k k % k. Til bskatning k.

8 8 Vi not AT... Af ik høgh, Tax patn Rguling af moms i fobindls md dbito tab Skat ha nu ændt paksis md hnsyn til momsguling fo dbito tab. Tidlig ha dt væt sålds, at d fo kav ov 3000 k. skull væ skt indntlig bhandling af sagn, og d ha sålds skull foligg tvangsakkod, cikulæskivls ll lignnd fo at d kunn accpts momsguling. Eft ny paksis tabt nu konstatt, nå Fodingn ha væt gnnm n ykkpocdu i inkassoafdlingn i viksomhdn, Fodingn hft fosøgt inddvt af n uafhængig inkassoviksomhd, d ha fotagt d inddivlssskidt, som inkassoviksomhdn i lation til fodingn støls ha fundt mulig og En uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt n individul vuding af dn nklt dbito og foding og i dn fobindls ha vudt, om fodingn skal anss fo tabt og ovføs til ovvågningslistn. Følgnd btingls skal dog tillig væ opfyldt. D skal fotags n konkt vuding af dn nklt dbitos btalingsvn, idt n pocntvis ndskivning på dn nklt ll på dn samld dbitomass ikk tillads. Dt n foudsætning, at fodingn uomtvistlig og ndlig D skal væ fotagt tilstækklig til fodingns inddivls, idt d skal væ t imligt fohold mllm fodingns støls og d omkostning, d fobundt md inddivls af fodingn Dt nomalt n foudsætning, at handlsfopligtlsn md dn pågældnd dbito ophøt, fø fadagt kan fotags, mn dtt dog ikk nogn absolut btingls Konskvnsn af paksisændingn, at viksomhd, d ha kav, d uomtvistlig og ndlig, kan btagt tabt som konstatt, alld nå n uafhængig inkassoviksomhd ha fotagt inddivlsskidt, som vil væ natulig at fotag st på baggund af fodingns støls og i fohold til omkostningn vd at inddiv. Toldoplag I fobindls md impot fa tdjland vil d skull btals told. Dnn told ikk mulig at få godtgjot, hvis van ftfølgnd kspots til t land udnfo EU. Fo viksomhd, d sælg va til kund udnfo EU vil dnn situation kunn undgås vd, at d optts t toldoplag. Viksomhdn undgå dmd, at btal told til EU vd indføsl af van. Dmd skal d aln btals told i modtaglandt, nå van indfotolds d. Viksomhdn opnå sålds n bspals svand til dt toldbløb, d skull hav væt btalt i fobindls md indføsl af van til EU. Et toldoplag t omåd, d godkndt af SKAT og undlagt SKAT s kontol. Mdns van oplagt på toldlagt opkævs d ikk told. Viksomhdn skal i fobindls md oplagingn fø laggnskab md til og faføsl af van. Mindstntn 1/1 30/ ,00 % Dato Diskonton Nationalbankns udlånsnt Fa 16. janua ,75 % 3,00 % Fa 6. mats ,00 % 2,25 % Fa 3. apil ,75 % 2,00 % Fa 11. maj ,40 % 1,65 % Fa 8. juni ,20 % 1,55 % Fa 14. august ,10 % 1,45 % Fa 28. august ,00 % 1,35 % Fa 25. sptmb ,00 % 1,25 % Fa 8. janua ,00 % 1,15 % Fa 15. janua ,75 % 1,05 % Ansvashavnd daktø: Statsautoist viso Nils Lyng Pdsn Rdaktion: Statsautoist viso Finn Stn Chistnsn Statsautoist viso Finn Elkjæ Statsautoist viso Tobn Madsn Statsautoist viso Svnd Thchilsn Rdaktø, Thomson Ruts Pofssional A/S Majbitt Codt og Bigitt Stang Dsign/Sats: Thomson Ruts Pofssional A/S Tyk: Silkbog Bogtyk ISSN n.: Rdaktion afsluttt d. 19. juli 2010

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph

Elektrokemiske referencemålinger ph. Af Pia Tønnes Jakobsen og Hans Dalsgaard Jensen, Dansk Fundametal Metrologi A/S (DFM) Måling af ph ANAYIK KEMI Elktokmk fncmåln ph DM ha at t ph-anlæ dft o ha ndtat dn plad dt ntnatonal måltknk amabjd, om Radomt A/ hdtl ha udfyldt Af Pa ønn Jakobn o Han Dalaad Jnn, Dank undamtal Mtolo A/ (DM) Påldl

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere