Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr."

Transkript

1 Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Økonomiudvalget 900 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 600 Teknik- og miljøudvalget 0 Forenklede ledelsesstrukturer Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 500 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 150 Teknik- og miljøudvalget 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 150 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 50 Teknik- og miljøudvalget 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Økonomiudvalget 0 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 700 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Generel effektivisering Økonomiudvalget Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget Øvrige forslag 100 Økonomiudvalget 100 Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Udvalgsområde I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 800 Teknik- og miljøudvalget Udmøntningsforslag i alt

2 Økonomiudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 900 Beredskab - Brandforebyggelse og risikostyring 600 Pr opsiges aftalen om myndighedsbehandling i Lejre/Hvalsø Kommune. Det frigiver ressourcer svarende til ca. 1 mandeår. Ved at omstrukturere, så afdelingerne for forebyggelse og risikostyring integreres mere, kan udgifterne reduceres. Inspektørerne og risikokoordinatorerne udfører brandsyn og risikosyn i de samme bygninger. Kombineres de to opgaver, kan vi opnå en større helhed i rådgivningen. Alle Indsatsledere bør fremover være uddannet i brandteknisk byggesagsbehandling. Det vil gøre det muligt at sprede opgaverne med brandsyn og risikostyring på flere personer. Besparelsen kan gennemføres uden at forringe serviceniveauet. Beredskab - Håndværksydelser og vagtkorps ved indbrud, hærværk m.m. Byrådet har afsat 2,9 mio. kr. til det forebyggende arbejde med risikostyring. Pengene bruges til tyverialarmer og til andre måder at sikre Roskilde Kommunes bygninger på. Ved at spare på dette område er der en lille risiko for, at antallet af skader stiger, med en stigning i forsikringerne til følge. Men det kan afbødes ved, at Beredskabsafdelingens øvrige personale udfører mindre håndværksarbejder. Hvis kommunen udbyder opgaverne, kan det formodentlig også give bedre priser på anlæggene og på opsætning af dem. Roskilde Kommune har oprettet et kommunalt vagtkorps under Beredskabsafdelingen. Dette vagtkorps er betydeligt hurtigere fremme end beredskabet kunne være før oprettelsen. Det har medført, at skader efter indbrud i sikrede bygninger ofte ikke er så store. Derfor er det muligt at spare på midlerne til forebyggende arbejde uden at skære ned på indsatsen. 300 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Økonomiudvalget

3 Generel effektivisering Rengøring Det er begrænset, hvad der kan spares på rengøringsområdet med den nuværende beslutning om arbejdstakt og det fastsatte program for rengøringen, fordi normeringen de enkelte steder nøje er tilpasset. Harmoniseringen af rengøringen er næsten færdig, og vi mangler kun at omlægge én skole, som har privat leverandør. Denne kontrakt er opsagt til udløb 31/ I forbindelse med harmoniseringen lå nogle institutioner over og andre under de gennemsnitlige omkostninger for den kommunale rengøring. Harmoniseringen har samlet givet en mindre besparelse, som skulle bruges ved omlægningen på den sidste skole. Hvis vi undlader dette og fastholder den nuværende aftale, som skoleledelsen er tilfreds med, kan kommunen spare 0,6 mio. kr. Det skyldes, at kontrakten har meget fordelagtige vilkår. Men det betyder samtidig, at vi ikke gennemfører harmoniseringen på hele skoleområdet, idet det private firma gør rent efter de regler, der gælder på det private arbejdsmarked. Alternativet til de to nævnte muligheder er at sende hele eller dele af rengøringsområdet i udbud. I budget 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsforbedringer af rengøringen. ØU har siden besluttet at afsætte kr. til hovedrengøring på alle daginstitutioner og de resterende kr. til hurtigere vikardækning. At vi hurtigere kan få vikarer er med til at fastholde rengøringskvaliteten, og det begrænser samtidig presset på de øvrige medarbejdere. Derfor anbefales det, at ordningen fastholdes. Men hovedrengøringen kan afskaffes igen uden at sænke serviceniveauet ret meget, fordi rengøringen kan omlægges, så hovedrengøringens aktiviteter lægges ind i det daglige arbejde. Det kan også gennemføres uden, at der skal afskediges medarbejdere. Øvrige forslag 100 Beredskab - øget egenbetaling ved tyverialarmer 100 Beredskabsafdelingen har som en af sine opgaver at køre ud til tyverialarmer. Opgaven ligger her, fordi private vagtselskaber ikke kan tilbyde en tilfredsstillende responstid. Når beredskabet rykker ud til fejlalarmer, f.eks. forårsaget af rengøring eller andet, så får institutionen en regning for udrykningen på 361 kr. Det sker for at motivere institutionerne til at passe på, så der ikke kommer fejlalarmer. Prisen er under markedsprisen og kan hæves til 500 kr. Det vil også motivere institutionerne til at sørge for, at personalet ved, hvordan anlægget virker. Derved kan institutionerne selv være med til at holde egne udgifter nede til fejludrykninger. Hæves prisen som beskrevet, vil det give en merindtægt på kr. Økonomiudvalget

4 Socialudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Visitation sammenlægning og ændring af arbejdsgange 500 I den nye administrative struktur kommer visitationen til genoptræning/træning og visitation af personlig og praktisk hjælp ind under ét nyt direktørområde. Der foreslås at samle de to funktioner, som i dag ligger i to forvaltninger, og derved opnå bedre koordinering og forbedrede arbejdsgange bl.a. ved udskrivning fra sygehuse og i forbindelse med træningsplaner. Der kan spares 0,5 mio. kr. på løn. Andre tilbud til anbragte unge Indsatsen på ungeområdet styrkes ved, at unge anbragt på døgninstitution tages hjem og får et mindre indgribende og mere forebyggende tilbud, f.eks. MST (Multi Systematisk Terapi). Dette tilbydes hjemme for særlig udsatte unge. Derved kan der spares 1,5 mio. kr. på driften Forenklede ledelsesstrukturer 500 Ungeområdet ændret ledelsesstruktur 500 I Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik er et af målene at have lokale tilbud til unge. Familieafdelingen samler tre nuværende tilbud i et nyt på Hedebakken, Kastelsvej 2. Samtidig ændres ledelsesstrukturen, så nuværende ledere også udfører pædagogisk arbejde, og indsatsen effektiviseres. Den ændrede ledelsesstruktur giver en besparelse på 0,5 mio. kr. på løn. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 150 Ændring af tilbud til blinde (Kan-tilbud):Opsigelse af kontrakt 150 med Dansk Blindesamfund Ca. 28 borgere bruger en gang om ugen tilbud ifølge kontrakten med Dansk Blindesamfund. Opsiges kontrakten, kan brugere fra Roskilde Kommune i stedet få et daghjemstilbud i kommunen. Ligesom ved andre dagtilbud indføres der en visitation. Roskilde Kommune har ingen forpligtigelse overfor brugere fra andre kommuner, men kan naturligvis løse opgaven ved at sælge pladser, hvis det ønskes. Hjemtagelse af tilbud til eget daghjemsregi foreslås bl.a. pga af, at det er et lille og dermed sårbart tilbud, idet det forudsætter, at de kommuner, der benyttter tilbuddet, fortsat gør det fremover. Hvis andre kommuners borgere falder væk, ændres det økonomiske grundlag for tilbuddet. Roskilde Kommune ønsker fortsat at have et tilbud af den karakter. Derfor foreslås opgaven hjemtaget, og besparelsen, der følger, skyldes stordriftfordele ifht til at være et sammenhængende tilbud med et af vores daghjem. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Socialudvalget

5 Pensionsområdet personlige tillæg og generelle effektiviseringer Rådighedsbeløbet i Roskilde Kommune for enlige udgør kr., hvilket er ca kr. mere end gennemsnittet af Roskilde Kommunes benchmarkkommuner. For enlige kontanthjælpsmodtagere er det vejledende rådighedsbeløb kr. om måneden. Nedsættes rådighedsbeløbene, vil det betyde sparede udgifter til personlige tillæg. Kommunen har ikke i forbindelse med kommunesammenlægningen set på grænserne for tildeling af personlige tillæg. Både af den grund og fordi antallet af ældre stiger, er det hensigtsmæssigt at ændre niveauet. Kommunens nettoudgifter til personlige tillæg efter refusion udgør 7,7 mio. kr. Der kan spares 0,5 mio. kr. heraf på driften, og 0,5 mio. kr. på generelle effektiviseringer på afgørelser efter servicelovens 100. Samlet besparelse på i alt 1,0 mio. kr. Ens tilskud til ferieture, ledsagere mv. Der er forskel på, hvor store tilskud der ydes til ferieture, ledsagere mv., afhængig af om man som borger er tilknyttet ITC/Mariehusene eller Roskilde Hjemmevejlederteam. Indføres ens tilskud, kan der spares 0,15 mio. kr. på driften Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Socialudvalget

6 Arbejdsmarkedsudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Færre sygedagpengesager Ved at forlænge aftalen med en ekstern konsulent og indgå aftaler med Quick Care og Depressionsskolen i 2008 vurderer forvaltningen, at der ved indgangen til 2009 vil være 10 færre sygedagpengesager om langvarigt syge end tidligere antaget. Det svarer til en besparelse på 1,9 mio. kr. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på internt at omfordele ressourcer for at skaffe yderligere 1½ - 2 fuldtidsstillinger til Sygedagpengeafsnittet. Det vil få effekt senest fra januar Forvaltningen forventer, at der i løbet af 2009 vil ske et yderligere fald svarende til 7,5 helårspersoner eller 1,4 mio. kr. Færre på ledighedsydelse uden refusion I øjeblikket er der 20 personer på ledighedsydelse, som kommunen ikke får refusion til. Forvaltningen har tidligere forventet at kunne nedbringe antallet til 15 helårspersoner i Med en særlig indsats vurderer forvaltningen, at den kan nedbringe antallet med yderligere 10 helårspersoner (fra 15 til 5) i Det svarer til en besparelse på 1,7 mio. kr. Færre på revalidering Det er muligt at nedsætte antallet af borgere på revalidering ved i stedet at målrette og effektivisere vejledning og opkvalificering, f.eks. gennem aftaler med Væksthuset og flere pladser på Jobpoint, med uændret økonomi. Det samlede antal modtagere af revalideringsydelse forventes herved at falde med 18 helårspersoner i 2009, svarende til en besparelse på 1 mio. kr Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Arbejdsmarkedsudvalget

7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 800 Sundhedstjenesten 100 En øget effektivitet som følge af, at der er investeret i ny teknologi, betyder, at budgettet for Sundhedstjenesten kan reduceres med kr. Samlet besparelse 0,1 mio. kr. på løn. Effektivisering af arbejdsgange - hjælpemidler Det skaber faglig synergi, og det styrker medarbejderne fagligt at flytte sammen på 2 adresser (Gl. Darupvej og Domsognet) i stedet for nu 3 adresser. Det betyder, at arbejdsgangene ved tildeling af hjælpemidler kan ændres og effektiviseres. Derved kan der spares 0,5 mio. kr. på løn. 500 Aktivitetsteam på frivillighedsområdet Med et aktivitetsteam får kommunen mulighed for at tilbyde foreningsservice og aktiviteter, der i dag finansieres af projektmidler. Derved kan der spares 0,2 mio. kr. på driftsbudgettet på frivilligområdet. Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag Sundheds- og forebyggelsesudvalget

8 Skole- og børneudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer a) 0-6 års institutioner ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til omlægning til en områdeledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet er med den nuværende struktur relativt ledelsestungt. Der er på området godt 70 institutionsledere til en samlet medarbejderstab på ca medarbejdere. Det tilsvarende antal ledere (centerledere og områdeledere) på ældreområdet er ca. 20 også til ca medarbejdere. Forslaget indebærer således en modernisering og effektivisering af ledelsesstrukturen. Formålet med en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet er bl.a. at styrke den faglige og strategiske ledelse, at styrke den faglige pædagogiske udvikling og skabe mere tid til kerneydelsen. Det er en struktur, som vinder frem i kommunerne i disse år. Områdeledelse indebærer, at der er ansat én områdeleder for en række daginstitutioner. Hver institution udgør således en afdeling under områdeinstitutionen. Hver afdeling har egen daglig leder, mens områdelederen har det overordnede ansvar herunder blandt andet for det fælles budget. I henhold til overenskomsten er der nu ikke længere krav om en souscheffunktion på hver institution. Souscheffunktionen kan således overvejes i en områdemodel. Konkret kan det nævnes, at flere kommuner har indført områdeledelse, bl.a. Høje-Taastrup, Greve og Odense. Baggrunden herfor har bl.a. været at opnå et kvalitetsløft samt stordriftsfordele og frigive mere tid til børenene. Disse kommuner har haft gode erfaringer med indførelse af områdeledelse. Hvis man følger modellerne fra de nævnte kommuner og indfører områdeledelse i Roskilde Kommune, vil kommunens nuværende 73 institutioner eksempelvis kunne blive opdelt i 14 områder. Hvis der indføres områdeledelse, skal der i den videre proces overvejes den fremtidige struktur for bestyrelsesarbejdet, ligesom de særlige forhold for selvejende institutioner skal overvejes. Det er forvaltningens vurdering, at der i 2009 vil kunne gennemføres en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. på området og med et stigende provenu i de følgende år. I 2009 svarer dette til en personalereduktion på ca. 10 stillinger, som kan klares ved naturlig afgang/omplaceringer. Skole- og børneudvalget

9 b) SFO-området - ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til reduktion i de ressourcer, der tildeles til ledelse på SFO-området. Området er relativt ledelsestungt I de tidligere 3 kommuner blev bevillingerne til SFO fastsat med udgangspunkt i de dengang besluttede ledelsesstrukturer. Det betød, at der i den tidligere Roskilde Kommune blev bevilget løn til en SFO centerleder og typisk 2-3 SFO fuldtids afdelingsledere pr. skole. Med administrationsgrundlaget for Roskilde Kommune er det besluttet, at der til hver institution bevilges løn til én leder, og at alle øvrige bevillinger beregnes i forhold til børnetal og åbningstid jf. den såkaldte beregningsfaktor. Bevillingerne til afdelingsledelse i de gamle kommuner blev lagt med heri, og dermed er der relativt gunstige beregningsfaktor for SFO. Der er ikke overenskomstmæssige krav om, at der skal være afdelingsledere på SFO er. Den indbyggede ledelsestid kan således reduceres ved at regulere beregningsfaktoren på SFO området. Der foreslås en besparelse på 2,5 mio. kr. netto, som vil svare til en reduktion på ca. 11 årsværk eller i gnst. knap ¾ årsværk pr. SFO. Besparelsen forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget og kan gennemføres i Skole- og børneudvalget

10 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Effektivisering på skoleområdet Dette forslag indebærer en skarpere ledelsesmæssig prioritering af skolens kerneydelse; undervisning. Der kan foretages en besparelse på skolerne, inklusive specialklasser og skoler, på 0,5 % af lønbudgetterne. Fra og med 2009 reguleres skolernes lønbudget hvert år pr. 1. januar. Besparelsen kan med virkning fra denne dato lægges ind som en regulering af den beregnede tid til skolerne. Det foreslås, at den enkelte skole selv beslutter hvordan besparelsen skal gennemføres (fast løn, vikarer eller lignende), men under den forudsætning, at lærerne fortsat, jf. Økonomiudvalgets beslutning om lærernes arbejdstid, skal undervise i gennemsnit 703 timer om året. 0,5 % af lønbudgetterne på folkeskolerne udgør ca. 2,25 mio. kr svarende til ca. 5-6 lærerårsværk eller i gnst ca. 0,25 årsværk pr. skole Modulordninger på dagtilbudsområdet Dette forslag indebærer et mere fleksibelt dagtilbud. I dag kan forældre i Roskilde Kommune kun få passet deres børn i et fuldtidstilbud. Kommunen tilbyder ikke deltidspladser. Andre kommuner har indført en modulordning, som giver mulighed for, at forældre kan vælge det tilbud, som passer bedst Forslaget indebærer, at institutionernes åbningstider vil være uændrede, men at institutionerne får budget efter, hvor mange børn de passer, og det antal timer (modul) børnene er indmeldt i institutionen med. Tilsvarende er forældrebetalingen afhængig af det antal timer (modul) barnet er indmeldt med. Ordningen er i den forstand en forlængelse af princippet om, at pengene følger barnet (rygsækmodellen). Besparelsen opstår ved, at nogle forældre har behov for at få passet barnet i en kortere periode end fuld tid, og at institutionen derfor får tilført færre ressourcer. I Århus Kommune kan forældrene vælge mellem moduler på hhv. 52 (6% har valgt dette), 45 (77% har valgt dette), 35 (13% har valgt dette) eller 25 timer (2% har valgt dette) ugentligt. Med udgangspunkt i disse principper kunne en modulordning i Roskilde fastsættes således: Børnehave/vuggestue Nuværende takst kr./2.877 kr. Modultakster, ændring i ft. nuværende: 52 timer: kr./+ 300 kr. 45 timer: uændret/uændret 35 timer: -180 kr./ -360 kr. 25 timer: -360 kr./-720 kr. En modulordning vil kunne gennemføres fra 2009 og forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget. Besparelsen vil være afhængig af, hvilke ordninger forældrene vælger, og må forventes at have en vis indkøringsperiode. Forvaltningen vurderer, at der kan spares netto 2,0 mio. kr. i Bruttobesparelsen svarer til, at der nedlægges ca. 8 årsværk. Skole- og børneudvalget

11 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 700 Servicepersonale på skolerne Dette område er ikke blevet serviceharmoniseret, og der er relativ stor forskel på bevillingerne til de enkelte skoler. Der er en variation, der svarer til fra 1 til 3,5 årsværk pr. skole. Den samlede bevilling til servicepersonale er på ca. 14 mio. kr. Forskellene har baggrund i forskellige serviceniveauer i de 3 gamle kommuner, skolestørrelser og graden af anvendelse til fritidsbrug. I den tidligere Roskilde Kommune skulle der være en servicemedarbejder på skolen, når den blev udlånt til fritidsbrugere om aftenen og i weekenden. Bevillingen blev derfor fastsat ud fra rammerne for udlån. 700 Bevillingerne kan harmoniseres ved at omfordele efter samme princip som bevillingen til skoleledelse og afpasset ift. skolernes egen åbningstid. Udlån af lokaler kan ske ved at indføre nøgleordninger, som giver fritidsbrugerne adgang uden, at der er en servicemedarbejder tilstede, suppleret med en vagtordning, der indebærer, at en vagt kører rundt og fører tilsyn med alle skolerne. Herved kan bevillingen reduceres med ca. 2,5 mio. kr. svarende til ca. 7,5 stilling. Det vil betyde, at skolerne hver får 2 stillinger og de 3 største skoler 2,5 stilling samt Vor Frue Skole uændret én stilling. En vagtordning kan gennemføres med 3 medarbejdere og koster ca. 1,0 mio.kr. Nettobesparelsen vil således være 1,5 mio. kr. Ordningen vil af praktiske grunde først kunne være gennemført medio Den økonomiske virkning i 2009 er således kr. Generel effektivisering Personalenormering Der tildeles budget på daginstitutionsområdet med udgangspunkt i, at der på institutionerne er en fordeling mellem pædagogisk uddannet personale og medhjælpere på 60 pct. pædagoger og 40 pct. medhjælpere. Opgørelser fra lønstatistikken (februar 2008) viser, at den reelle fordeling mellem pædagoger og medhjælpere nærmer sig 50/50 på 0-6 års området. Kun ca. 15 institutioner har en personalefordeling som forudsat ved tildeling af budgettet. Dette skyldes, at institutionerne ikke har kunnet rekruttere pædagogisk uddannet personale i tilstrækkeligt omfang. De herved sparede lønmidler kan i dag anvendes af institutionerne til bl.a. øgede udgifter på den øvrige drift eller spares op og overføres til næste år. Hvis man i stedet tildeler budget i forhold en fordeling på 54/46 mellem pædagoger og medhjælpere, vil der umiddelbart kunne spares ca. 3,2 mio. kr. på 0-6 års-området. Besparelsen skyldes en lønforskel på ca kr. årligt mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper i Roskilde på 0-6 års området. Forslaget betyder, at der foretages en ændring af administrationsgrundlaget. Øvrige forslag 0 Skole- og børneudvalget

12 Kulturudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 600 Omlægning og rationalisering af administration på biblioteksområdet 350 Bibliotekets administration har tidligere løst administrative opgaver for det øvrige kulturområde. Med dette forslag stopper denne service. Det betyder, at der kan spares ca. ét årsværk, fordelt på opgaver som økonomi, personale, telefon, PR, kørsel m.v. Opgaverne vil fremover blive udført af administrative medarbejdere i kulturforvaltningen og fællesforvaltningen. Outsourcing af indkøbs- og katalogfunktioner Biblioteket er i udbud på bogområdet, blandt andet om plastindbinding af bøger og indtastning af materiale i database. Biblioteket vurderer, at udbuddet kan føre til sparede ressourcer på biblioteksområdet til disse opgaver og forventer en nettobesparelse på ca kr. 250 Forenklede ledelsesstrukturer 150 Ny ledelsesstruktur på Kildegården/Gråbrødre 150 I dag er der i alt ca. 7-8 årsværk i den nuværende struktur med adskilt organisation på Kildegården og Gråbrødre. Det er muligt at effektivisere med ½ årsværk ved at indføre en ny ledelsesstruktur. Den nye fælles ledelsesstruktur kan gennemføres, når der opstår en ledig stilling eller en lederstilling naturligt kan konverteres til en medarbejderstilling. Effektiviseringen udmøntes altså, når en stilling bliver ledig. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 50 Omlægning af Snoldelevs biblioteksbetjening 50 I øjeblikket er der 3 timers åbningstid på et lille filialbibliotek i Snoldelev. Det foreslås, at det fremover overgås til bogbusbetjening af området med én times åbningstid om ugen. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Kulturudvalget

13 Teknik- og miljøudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering Park- og vejområdet - bedre udnyttelse af ressourcerne Park- og Vejafdelingen har siden 1. januar 2007 arbejdet på at udnytte ressourcerne på de tre gamle kommuners materielgårde bedre. Det betyder, at medarbejderne i højere grad arbejder i hele den nye kommune, således at deres kompetencer udnyttes bedre. Samtidig er maskinparken blevet mindre, og de tilbageblevne maskiner udnyttes mere. Samlet set tyder regnskabet for 2007 og det foreløbige forbrug i 2008 på, at Materielgården kan levere det nuværende serviceniveau på vejområdet med et budget, hvor der spares 2 mio. kr. på rammen til vejområdet. Skønnet bygger på en foreløbig opgørelse af forbruget i år. Der er derfor en lille usikkerhed om, hvor stor effektiviseringen vil blive. Konsekvensen kan blive en beskeden forringelse af serviceniveauet, f.eks. et lidt lavere niveau for genopretning af fortove og reparationer af huller i vejene end i 2007 og På kort sigt vil det ikke være synligt for borgerne, men det vil på langt sigt kunne betyde, at kommunens veje, stier og fortove bliver ringere. Det må i så fald imødegås ved fortsat at fokusere på at effektivisere. Park- og vejområdet - yderligere udsætning for konkurrence Forvaltningen foreslår at spare yderligere 1 mio. kr. på rammen for vejområdet i forbindelse med konkurrenceudsætning, som der allerede i omprioriteringskataloget blev forudsat indhentet 1 mio. kr. på. Mange opgaver løses allerede i dag i konkurrence. Derfor er det ikke sikkert, at det fulde beløb kan opnås herved. Udbudsprocessen tager tid, så et udbud kan tidligst træde i kraft efter sommeren Derfor kan selve konkurrenceudsætningen ikke nås fuldt ud i Forvaltningen foreslår, at der spares 1 mio. kr. på rammen for vejområdet, hvorefter beløbet søges opnået ved at udsætte området for konkurrence den kommende tid Øvrige forslag 0 Teknik- og miljøudvalget

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere