Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr."

Transkript

1 Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Økonomiudvalget 900 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 600 Teknik- og miljøudvalget 0 Forenklede ledelsesstrukturer Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 500 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 150 Teknik- og miljøudvalget 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 150 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 50 Teknik- og miljøudvalget 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Økonomiudvalget 0 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 700 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Generel effektivisering Økonomiudvalget Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget Øvrige forslag 100 Økonomiudvalget 100 Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Udvalgsområde I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 800 Teknik- og miljøudvalget Udmøntningsforslag i alt

2 Økonomiudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 900 Beredskab - Brandforebyggelse og risikostyring 600 Pr opsiges aftalen om myndighedsbehandling i Lejre/Hvalsø Kommune. Det frigiver ressourcer svarende til ca. 1 mandeår. Ved at omstrukturere, så afdelingerne for forebyggelse og risikostyring integreres mere, kan udgifterne reduceres. Inspektørerne og risikokoordinatorerne udfører brandsyn og risikosyn i de samme bygninger. Kombineres de to opgaver, kan vi opnå en større helhed i rådgivningen. Alle Indsatsledere bør fremover være uddannet i brandteknisk byggesagsbehandling. Det vil gøre det muligt at sprede opgaverne med brandsyn og risikostyring på flere personer. Besparelsen kan gennemføres uden at forringe serviceniveauet. Beredskab - Håndværksydelser og vagtkorps ved indbrud, hærværk m.m. Byrådet har afsat 2,9 mio. kr. til det forebyggende arbejde med risikostyring. Pengene bruges til tyverialarmer og til andre måder at sikre Roskilde Kommunes bygninger på. Ved at spare på dette område er der en lille risiko for, at antallet af skader stiger, med en stigning i forsikringerne til følge. Men det kan afbødes ved, at Beredskabsafdelingens øvrige personale udfører mindre håndværksarbejder. Hvis kommunen udbyder opgaverne, kan det formodentlig også give bedre priser på anlæggene og på opsætning af dem. Roskilde Kommune har oprettet et kommunalt vagtkorps under Beredskabsafdelingen. Dette vagtkorps er betydeligt hurtigere fremme end beredskabet kunne være før oprettelsen. Det har medført, at skader efter indbrud i sikrede bygninger ofte ikke er så store. Derfor er det muligt at spare på midlerne til forebyggende arbejde uden at skære ned på indsatsen. 300 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Økonomiudvalget

3 Generel effektivisering Rengøring Det er begrænset, hvad der kan spares på rengøringsområdet med den nuværende beslutning om arbejdstakt og det fastsatte program for rengøringen, fordi normeringen de enkelte steder nøje er tilpasset. Harmoniseringen af rengøringen er næsten færdig, og vi mangler kun at omlægge én skole, som har privat leverandør. Denne kontrakt er opsagt til udløb 31/ I forbindelse med harmoniseringen lå nogle institutioner over og andre under de gennemsnitlige omkostninger for den kommunale rengøring. Harmoniseringen har samlet givet en mindre besparelse, som skulle bruges ved omlægningen på den sidste skole. Hvis vi undlader dette og fastholder den nuværende aftale, som skoleledelsen er tilfreds med, kan kommunen spare 0,6 mio. kr. Det skyldes, at kontrakten har meget fordelagtige vilkår. Men det betyder samtidig, at vi ikke gennemfører harmoniseringen på hele skoleområdet, idet det private firma gør rent efter de regler, der gælder på det private arbejdsmarked. Alternativet til de to nævnte muligheder er at sende hele eller dele af rengøringsområdet i udbud. I budget 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsforbedringer af rengøringen. ØU har siden besluttet at afsætte kr. til hovedrengøring på alle daginstitutioner og de resterende kr. til hurtigere vikardækning. At vi hurtigere kan få vikarer er med til at fastholde rengøringskvaliteten, og det begrænser samtidig presset på de øvrige medarbejdere. Derfor anbefales det, at ordningen fastholdes. Men hovedrengøringen kan afskaffes igen uden at sænke serviceniveauet ret meget, fordi rengøringen kan omlægges, så hovedrengøringens aktiviteter lægges ind i det daglige arbejde. Det kan også gennemføres uden, at der skal afskediges medarbejdere. Øvrige forslag 100 Beredskab - øget egenbetaling ved tyverialarmer 100 Beredskabsafdelingen har som en af sine opgaver at køre ud til tyverialarmer. Opgaven ligger her, fordi private vagtselskaber ikke kan tilbyde en tilfredsstillende responstid. Når beredskabet rykker ud til fejlalarmer, f.eks. forårsaget af rengøring eller andet, så får institutionen en regning for udrykningen på 361 kr. Det sker for at motivere institutionerne til at passe på, så der ikke kommer fejlalarmer. Prisen er under markedsprisen og kan hæves til 500 kr. Det vil også motivere institutionerne til at sørge for, at personalet ved, hvordan anlægget virker. Derved kan institutionerne selv være med til at holde egne udgifter nede til fejludrykninger. Hæves prisen som beskrevet, vil det give en merindtægt på kr. Økonomiudvalget

4 Socialudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Visitation sammenlægning og ændring af arbejdsgange 500 I den nye administrative struktur kommer visitationen til genoptræning/træning og visitation af personlig og praktisk hjælp ind under ét nyt direktørområde. Der foreslås at samle de to funktioner, som i dag ligger i to forvaltninger, og derved opnå bedre koordinering og forbedrede arbejdsgange bl.a. ved udskrivning fra sygehuse og i forbindelse med træningsplaner. Der kan spares 0,5 mio. kr. på løn. Andre tilbud til anbragte unge Indsatsen på ungeområdet styrkes ved, at unge anbragt på døgninstitution tages hjem og får et mindre indgribende og mere forebyggende tilbud, f.eks. MST (Multi Systematisk Terapi). Dette tilbydes hjemme for særlig udsatte unge. Derved kan der spares 1,5 mio. kr. på driften Forenklede ledelsesstrukturer 500 Ungeområdet ændret ledelsesstruktur 500 I Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik er et af målene at have lokale tilbud til unge. Familieafdelingen samler tre nuværende tilbud i et nyt på Hedebakken, Kastelsvej 2. Samtidig ændres ledelsesstrukturen, så nuværende ledere også udfører pædagogisk arbejde, og indsatsen effektiviseres. Den ændrede ledelsesstruktur giver en besparelse på 0,5 mio. kr. på løn. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 150 Ændring af tilbud til blinde (Kan-tilbud):Opsigelse af kontrakt 150 med Dansk Blindesamfund Ca. 28 borgere bruger en gang om ugen tilbud ifølge kontrakten med Dansk Blindesamfund. Opsiges kontrakten, kan brugere fra Roskilde Kommune i stedet få et daghjemstilbud i kommunen. Ligesom ved andre dagtilbud indføres der en visitation. Roskilde Kommune har ingen forpligtigelse overfor brugere fra andre kommuner, men kan naturligvis løse opgaven ved at sælge pladser, hvis det ønskes. Hjemtagelse af tilbud til eget daghjemsregi foreslås bl.a. pga af, at det er et lille og dermed sårbart tilbud, idet det forudsætter, at de kommuner, der benyttter tilbuddet, fortsat gør det fremover. Hvis andre kommuners borgere falder væk, ændres det økonomiske grundlag for tilbuddet. Roskilde Kommune ønsker fortsat at have et tilbud af den karakter. Derfor foreslås opgaven hjemtaget, og besparelsen, der følger, skyldes stordriftfordele ifht til at være et sammenhængende tilbud med et af vores daghjem. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Socialudvalget

5 Pensionsområdet personlige tillæg og generelle effektiviseringer Rådighedsbeløbet i Roskilde Kommune for enlige udgør kr., hvilket er ca kr. mere end gennemsnittet af Roskilde Kommunes benchmarkkommuner. For enlige kontanthjælpsmodtagere er det vejledende rådighedsbeløb kr. om måneden. Nedsættes rådighedsbeløbene, vil det betyde sparede udgifter til personlige tillæg. Kommunen har ikke i forbindelse med kommunesammenlægningen set på grænserne for tildeling af personlige tillæg. Både af den grund og fordi antallet af ældre stiger, er det hensigtsmæssigt at ændre niveauet. Kommunens nettoudgifter til personlige tillæg efter refusion udgør 7,7 mio. kr. Der kan spares 0,5 mio. kr. heraf på driften, og 0,5 mio. kr. på generelle effektiviseringer på afgørelser efter servicelovens 100. Samlet besparelse på i alt 1,0 mio. kr. Ens tilskud til ferieture, ledsagere mv. Der er forskel på, hvor store tilskud der ydes til ferieture, ledsagere mv., afhængig af om man som borger er tilknyttet ITC/Mariehusene eller Roskilde Hjemmevejlederteam. Indføres ens tilskud, kan der spares 0,15 mio. kr. på driften Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Socialudvalget

6 Arbejdsmarkedsudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Færre sygedagpengesager Ved at forlænge aftalen med en ekstern konsulent og indgå aftaler med Quick Care og Depressionsskolen i 2008 vurderer forvaltningen, at der ved indgangen til 2009 vil være 10 færre sygedagpengesager om langvarigt syge end tidligere antaget. Det svarer til en besparelse på 1,9 mio. kr. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på internt at omfordele ressourcer for at skaffe yderligere 1½ - 2 fuldtidsstillinger til Sygedagpengeafsnittet. Det vil få effekt senest fra januar Forvaltningen forventer, at der i løbet af 2009 vil ske et yderligere fald svarende til 7,5 helårspersoner eller 1,4 mio. kr. Færre på ledighedsydelse uden refusion I øjeblikket er der 20 personer på ledighedsydelse, som kommunen ikke får refusion til. Forvaltningen har tidligere forventet at kunne nedbringe antallet til 15 helårspersoner i Med en særlig indsats vurderer forvaltningen, at den kan nedbringe antallet med yderligere 10 helårspersoner (fra 15 til 5) i Det svarer til en besparelse på 1,7 mio. kr. Færre på revalidering Det er muligt at nedsætte antallet af borgere på revalidering ved i stedet at målrette og effektivisere vejledning og opkvalificering, f.eks. gennem aftaler med Væksthuset og flere pladser på Jobpoint, med uændret økonomi. Det samlede antal modtagere af revalideringsydelse forventes herved at falde med 18 helårspersoner i 2009, svarende til en besparelse på 1 mio. kr Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Arbejdsmarkedsudvalget

7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 800 Sundhedstjenesten 100 En øget effektivitet som følge af, at der er investeret i ny teknologi, betyder, at budgettet for Sundhedstjenesten kan reduceres med kr. Samlet besparelse 0,1 mio. kr. på løn. Effektivisering af arbejdsgange - hjælpemidler Det skaber faglig synergi, og det styrker medarbejderne fagligt at flytte sammen på 2 adresser (Gl. Darupvej og Domsognet) i stedet for nu 3 adresser. Det betyder, at arbejdsgangene ved tildeling af hjælpemidler kan ændres og effektiviseres. Derved kan der spares 0,5 mio. kr. på løn. 500 Aktivitetsteam på frivillighedsområdet Med et aktivitetsteam får kommunen mulighed for at tilbyde foreningsservice og aktiviteter, der i dag finansieres af projektmidler. Derved kan der spares 0,2 mio. kr. på driftsbudgettet på frivilligområdet. Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag Sundheds- og forebyggelsesudvalget

8 Skole- og børneudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer a) 0-6 års institutioner ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til omlægning til en områdeledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet er med den nuværende struktur relativt ledelsestungt. Der er på området godt 70 institutionsledere til en samlet medarbejderstab på ca medarbejdere. Det tilsvarende antal ledere (centerledere og områdeledere) på ældreområdet er ca. 20 også til ca medarbejdere. Forslaget indebærer således en modernisering og effektivisering af ledelsesstrukturen. Formålet med en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet er bl.a. at styrke den faglige og strategiske ledelse, at styrke den faglige pædagogiske udvikling og skabe mere tid til kerneydelsen. Det er en struktur, som vinder frem i kommunerne i disse år. Områdeledelse indebærer, at der er ansat én områdeleder for en række daginstitutioner. Hver institution udgør således en afdeling under områdeinstitutionen. Hver afdeling har egen daglig leder, mens områdelederen har det overordnede ansvar herunder blandt andet for det fælles budget. I henhold til overenskomsten er der nu ikke længere krav om en souscheffunktion på hver institution. Souscheffunktionen kan således overvejes i en områdemodel. Konkret kan det nævnes, at flere kommuner har indført områdeledelse, bl.a. Høje-Taastrup, Greve og Odense. Baggrunden herfor har bl.a. været at opnå et kvalitetsløft samt stordriftsfordele og frigive mere tid til børenene. Disse kommuner har haft gode erfaringer med indførelse af områdeledelse. Hvis man følger modellerne fra de nævnte kommuner og indfører områdeledelse i Roskilde Kommune, vil kommunens nuværende 73 institutioner eksempelvis kunne blive opdelt i 14 områder. Hvis der indføres områdeledelse, skal der i den videre proces overvejes den fremtidige struktur for bestyrelsesarbejdet, ligesom de særlige forhold for selvejende institutioner skal overvejes. Det er forvaltningens vurdering, at der i 2009 vil kunne gennemføres en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. på området og med et stigende provenu i de følgende år. I 2009 svarer dette til en personalereduktion på ca. 10 stillinger, som kan klares ved naturlig afgang/omplaceringer. Skole- og børneudvalget

9 b) SFO-området - ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til reduktion i de ressourcer, der tildeles til ledelse på SFO-området. Området er relativt ledelsestungt I de tidligere 3 kommuner blev bevillingerne til SFO fastsat med udgangspunkt i de dengang besluttede ledelsesstrukturer. Det betød, at der i den tidligere Roskilde Kommune blev bevilget løn til en SFO centerleder og typisk 2-3 SFO fuldtids afdelingsledere pr. skole. Med administrationsgrundlaget for Roskilde Kommune er det besluttet, at der til hver institution bevilges løn til én leder, og at alle øvrige bevillinger beregnes i forhold til børnetal og åbningstid jf. den såkaldte beregningsfaktor. Bevillingerne til afdelingsledelse i de gamle kommuner blev lagt med heri, og dermed er der relativt gunstige beregningsfaktor for SFO. Der er ikke overenskomstmæssige krav om, at der skal være afdelingsledere på SFO er. Den indbyggede ledelsestid kan således reduceres ved at regulere beregningsfaktoren på SFO området. Der foreslås en besparelse på 2,5 mio. kr. netto, som vil svare til en reduktion på ca. 11 årsværk eller i gnst. knap ¾ årsværk pr. SFO. Besparelsen forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget og kan gennemføres i Skole- og børneudvalget

10 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Effektivisering på skoleområdet Dette forslag indebærer en skarpere ledelsesmæssig prioritering af skolens kerneydelse; undervisning. Der kan foretages en besparelse på skolerne, inklusive specialklasser og skoler, på 0,5 % af lønbudgetterne. Fra og med 2009 reguleres skolernes lønbudget hvert år pr. 1. januar. Besparelsen kan med virkning fra denne dato lægges ind som en regulering af den beregnede tid til skolerne. Det foreslås, at den enkelte skole selv beslutter hvordan besparelsen skal gennemføres (fast løn, vikarer eller lignende), men under den forudsætning, at lærerne fortsat, jf. Økonomiudvalgets beslutning om lærernes arbejdstid, skal undervise i gennemsnit 703 timer om året. 0,5 % af lønbudgetterne på folkeskolerne udgør ca. 2,25 mio. kr svarende til ca. 5-6 lærerårsværk eller i gnst ca. 0,25 årsværk pr. skole Modulordninger på dagtilbudsområdet Dette forslag indebærer et mere fleksibelt dagtilbud. I dag kan forældre i Roskilde Kommune kun få passet deres børn i et fuldtidstilbud. Kommunen tilbyder ikke deltidspladser. Andre kommuner har indført en modulordning, som giver mulighed for, at forældre kan vælge det tilbud, som passer bedst Forslaget indebærer, at institutionernes åbningstider vil være uændrede, men at institutionerne får budget efter, hvor mange børn de passer, og det antal timer (modul) børnene er indmeldt i institutionen med. Tilsvarende er forældrebetalingen afhængig af det antal timer (modul) barnet er indmeldt med. Ordningen er i den forstand en forlængelse af princippet om, at pengene følger barnet (rygsækmodellen). Besparelsen opstår ved, at nogle forældre har behov for at få passet barnet i en kortere periode end fuld tid, og at institutionen derfor får tilført færre ressourcer. I Århus Kommune kan forældrene vælge mellem moduler på hhv. 52 (6% har valgt dette), 45 (77% har valgt dette), 35 (13% har valgt dette) eller 25 timer (2% har valgt dette) ugentligt. Med udgangspunkt i disse principper kunne en modulordning i Roskilde fastsættes således: Børnehave/vuggestue Nuværende takst kr./2.877 kr. Modultakster, ændring i ft. nuværende: 52 timer: kr./+ 300 kr. 45 timer: uændret/uændret 35 timer: -180 kr./ -360 kr. 25 timer: -360 kr./-720 kr. En modulordning vil kunne gennemføres fra 2009 og forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget. Besparelsen vil være afhængig af, hvilke ordninger forældrene vælger, og må forventes at have en vis indkøringsperiode. Forvaltningen vurderer, at der kan spares netto 2,0 mio. kr. i Bruttobesparelsen svarer til, at der nedlægges ca. 8 årsværk. Skole- og børneudvalget

11 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 700 Servicepersonale på skolerne Dette område er ikke blevet serviceharmoniseret, og der er relativ stor forskel på bevillingerne til de enkelte skoler. Der er en variation, der svarer til fra 1 til 3,5 årsværk pr. skole. Den samlede bevilling til servicepersonale er på ca. 14 mio. kr. Forskellene har baggrund i forskellige serviceniveauer i de 3 gamle kommuner, skolestørrelser og graden af anvendelse til fritidsbrug. I den tidligere Roskilde Kommune skulle der være en servicemedarbejder på skolen, når den blev udlånt til fritidsbrugere om aftenen og i weekenden. Bevillingen blev derfor fastsat ud fra rammerne for udlån. 700 Bevillingerne kan harmoniseres ved at omfordele efter samme princip som bevillingen til skoleledelse og afpasset ift. skolernes egen åbningstid. Udlån af lokaler kan ske ved at indføre nøgleordninger, som giver fritidsbrugerne adgang uden, at der er en servicemedarbejder tilstede, suppleret med en vagtordning, der indebærer, at en vagt kører rundt og fører tilsyn med alle skolerne. Herved kan bevillingen reduceres med ca. 2,5 mio. kr. svarende til ca. 7,5 stilling. Det vil betyde, at skolerne hver får 2 stillinger og de 3 største skoler 2,5 stilling samt Vor Frue Skole uændret én stilling. En vagtordning kan gennemføres med 3 medarbejdere og koster ca. 1,0 mio.kr. Nettobesparelsen vil således være 1,5 mio. kr. Ordningen vil af praktiske grunde først kunne være gennemført medio Den økonomiske virkning i 2009 er således kr. Generel effektivisering Personalenormering Der tildeles budget på daginstitutionsområdet med udgangspunkt i, at der på institutionerne er en fordeling mellem pædagogisk uddannet personale og medhjælpere på 60 pct. pædagoger og 40 pct. medhjælpere. Opgørelser fra lønstatistikken (februar 2008) viser, at den reelle fordeling mellem pædagoger og medhjælpere nærmer sig 50/50 på 0-6 års området. Kun ca. 15 institutioner har en personalefordeling som forudsat ved tildeling af budgettet. Dette skyldes, at institutionerne ikke har kunnet rekruttere pædagogisk uddannet personale i tilstrækkeligt omfang. De herved sparede lønmidler kan i dag anvendes af institutionerne til bl.a. øgede udgifter på den øvrige drift eller spares op og overføres til næste år. Hvis man i stedet tildeler budget i forhold en fordeling på 54/46 mellem pædagoger og medhjælpere, vil der umiddelbart kunne spares ca. 3,2 mio. kr. på 0-6 års-området. Besparelsen skyldes en lønforskel på ca kr. årligt mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper i Roskilde på 0-6 års området. Forslaget betyder, at der foretages en ændring af administrationsgrundlaget. Øvrige forslag 0 Skole- og børneudvalget

12 Kulturudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 600 Omlægning og rationalisering af administration på biblioteksområdet 350 Bibliotekets administration har tidligere løst administrative opgaver for det øvrige kulturområde. Med dette forslag stopper denne service. Det betyder, at der kan spares ca. ét årsværk, fordelt på opgaver som økonomi, personale, telefon, PR, kørsel m.v. Opgaverne vil fremover blive udført af administrative medarbejdere i kulturforvaltningen og fællesforvaltningen. Outsourcing af indkøbs- og katalogfunktioner Biblioteket er i udbud på bogområdet, blandt andet om plastindbinding af bøger og indtastning af materiale i database. Biblioteket vurderer, at udbuddet kan føre til sparede ressourcer på biblioteksområdet til disse opgaver og forventer en nettobesparelse på ca kr. 250 Forenklede ledelsesstrukturer 150 Ny ledelsesstruktur på Kildegården/Gråbrødre 150 I dag er der i alt ca. 7-8 årsværk i den nuværende struktur med adskilt organisation på Kildegården og Gråbrødre. Det er muligt at effektivisere med ½ årsværk ved at indføre en ny ledelsesstruktur. Den nye fælles ledelsesstruktur kan gennemføres, når der opstår en ledig stilling eller en lederstilling naturligt kan konverteres til en medarbejderstilling. Effektiviseringen udmøntes altså, når en stilling bliver ledig. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 50 Omlægning af Snoldelevs biblioteksbetjening 50 I øjeblikket er der 3 timers åbningstid på et lille filialbibliotek i Snoldelev. Det foreslås, at det fremover overgås til bogbusbetjening af området med én times åbningstid om ugen. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Kulturudvalget

13 Teknik- og miljøudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering Park- og vejområdet - bedre udnyttelse af ressourcerne Park- og Vejafdelingen har siden 1. januar 2007 arbejdet på at udnytte ressourcerne på de tre gamle kommuners materielgårde bedre. Det betyder, at medarbejderne i højere grad arbejder i hele den nye kommune, således at deres kompetencer udnyttes bedre. Samtidig er maskinparken blevet mindre, og de tilbageblevne maskiner udnyttes mere. Samlet set tyder regnskabet for 2007 og det foreløbige forbrug i 2008 på, at Materielgården kan levere det nuværende serviceniveau på vejområdet med et budget, hvor der spares 2 mio. kr. på rammen til vejområdet. Skønnet bygger på en foreløbig opgørelse af forbruget i år. Der er derfor en lille usikkerhed om, hvor stor effektiviseringen vil blive. Konsekvensen kan blive en beskeden forringelse af serviceniveauet, f.eks. et lidt lavere niveau for genopretning af fortove og reparationer af huller i vejene end i 2007 og På kort sigt vil det ikke være synligt for borgerne, men det vil på langt sigt kunne betyde, at kommunens veje, stier og fortove bliver ringere. Det må i så fald imødegås ved fortsat at fokusere på at effektivisere. Park- og vejområdet - yderligere udsætning for konkurrence Forvaltningen foreslår at spare yderligere 1 mio. kr. på rammen for vejområdet i forbindelse med konkurrenceudsætning, som der allerede i omprioriteringskataloget blev forudsat indhentet 1 mio. kr. på. Mange opgaver løses allerede i dag i konkurrence. Derfor er det ikke sikkert, at det fulde beløb kan opnås herved. Udbudsprocessen tager tid, så et udbud kan tidligst træde i kraft efter sommeren Derfor kan selve konkurrenceudsætningen ikke nås fuldt ud i Forvaltningen foreslår, at der spares 1 mio. kr. på rammen for vejområdet, hvorefter beløbet søges opnået ved at udsætte området for konkurrence den kommende tid Øvrige forslag 0 Teknik- og miljøudvalget

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Januar 2011 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2010 og 2011 Udarbejdet af KL s Afdeling for Økonomi og Administrationspolitik i forbindelse med Kommunal Økonomisk

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013

Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Budget 2014 2017 6. september 2013 2 INSPIRATIONSKATALOG BUDGET 2014-2017 6. september 2013 Hele 1.000 kr. Minustegn (-)

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere