Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr."

Transkript

1 Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Økonomiudvalget 900 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 600 Teknik- og miljøudvalget 0 Forenklede ledelsesstrukturer Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 500 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 150 Teknik- og miljøudvalget 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Økonomiudvalget 0 Socialudvalget 150 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 50 Teknik- og miljøudvalget 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Økonomiudvalget 0 Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 700 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Generel effektivisering Økonomiudvalget Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget Øvrige forslag 100 Økonomiudvalget 100 Socialudvalget 0 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0 Skole- og børneudvalget 0 Kulturudvalget 0 Teknik- og miljøudvalget 0 Udvalgsområde I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget 800 Skole- og børneudvalget Kulturudvalget 800 Teknik- og miljøudvalget Udmøntningsforslag i alt

2 Økonomiudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 900 Beredskab - Brandforebyggelse og risikostyring 600 Pr opsiges aftalen om myndighedsbehandling i Lejre/Hvalsø Kommune. Det frigiver ressourcer svarende til ca. 1 mandeår. Ved at omstrukturere, så afdelingerne for forebyggelse og risikostyring integreres mere, kan udgifterne reduceres. Inspektørerne og risikokoordinatorerne udfører brandsyn og risikosyn i de samme bygninger. Kombineres de to opgaver, kan vi opnå en større helhed i rådgivningen. Alle Indsatsledere bør fremover være uddannet i brandteknisk byggesagsbehandling. Det vil gøre det muligt at sprede opgaverne med brandsyn og risikostyring på flere personer. Besparelsen kan gennemføres uden at forringe serviceniveauet. Beredskab - Håndværksydelser og vagtkorps ved indbrud, hærværk m.m. Byrådet har afsat 2,9 mio. kr. til det forebyggende arbejde med risikostyring. Pengene bruges til tyverialarmer og til andre måder at sikre Roskilde Kommunes bygninger på. Ved at spare på dette område er der en lille risiko for, at antallet af skader stiger, med en stigning i forsikringerne til følge. Men det kan afbødes ved, at Beredskabsafdelingens øvrige personale udfører mindre håndværksarbejder. Hvis kommunen udbyder opgaverne, kan det formodentlig også give bedre priser på anlæggene og på opsætning af dem. Roskilde Kommune har oprettet et kommunalt vagtkorps under Beredskabsafdelingen. Dette vagtkorps er betydeligt hurtigere fremme end beredskabet kunne være før oprettelsen. Det har medført, at skader efter indbrud i sikrede bygninger ofte ikke er så store. Derfor er det muligt at spare på midlerne til forebyggende arbejde uden at skære ned på indsatsen. 300 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Økonomiudvalget

3 Generel effektivisering Rengøring Det er begrænset, hvad der kan spares på rengøringsområdet med den nuværende beslutning om arbejdstakt og det fastsatte program for rengøringen, fordi normeringen de enkelte steder nøje er tilpasset. Harmoniseringen af rengøringen er næsten færdig, og vi mangler kun at omlægge én skole, som har privat leverandør. Denne kontrakt er opsagt til udløb 31/ I forbindelse med harmoniseringen lå nogle institutioner over og andre under de gennemsnitlige omkostninger for den kommunale rengøring. Harmoniseringen har samlet givet en mindre besparelse, som skulle bruges ved omlægningen på den sidste skole. Hvis vi undlader dette og fastholder den nuværende aftale, som skoleledelsen er tilfreds med, kan kommunen spare 0,6 mio. kr. Det skyldes, at kontrakten har meget fordelagtige vilkår. Men det betyder samtidig, at vi ikke gennemfører harmoniseringen på hele skoleområdet, idet det private firma gør rent efter de regler, der gælder på det private arbejdsmarked. Alternativet til de to nævnte muligheder er at sende hele eller dele af rengøringsområdet i udbud. I budget 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsforbedringer af rengøringen. ØU har siden besluttet at afsætte kr. til hovedrengøring på alle daginstitutioner og de resterende kr. til hurtigere vikardækning. At vi hurtigere kan få vikarer er med til at fastholde rengøringskvaliteten, og det begrænser samtidig presset på de øvrige medarbejdere. Derfor anbefales det, at ordningen fastholdes. Men hovedrengøringen kan afskaffes igen uden at sænke serviceniveauet ret meget, fordi rengøringen kan omlægges, så hovedrengøringens aktiviteter lægges ind i det daglige arbejde. Det kan også gennemføres uden, at der skal afskediges medarbejdere. Øvrige forslag 100 Beredskab - øget egenbetaling ved tyverialarmer 100 Beredskabsafdelingen har som en af sine opgaver at køre ud til tyverialarmer. Opgaven ligger her, fordi private vagtselskaber ikke kan tilbyde en tilfredsstillende responstid. Når beredskabet rykker ud til fejlalarmer, f.eks. forårsaget af rengøring eller andet, så får institutionen en regning for udrykningen på 361 kr. Det sker for at motivere institutionerne til at passe på, så der ikke kommer fejlalarmer. Prisen er under markedsprisen og kan hæves til 500 kr. Det vil også motivere institutionerne til at sørge for, at personalet ved, hvordan anlægget virker. Derved kan institutionerne selv være med til at holde egne udgifter nede til fejludrykninger. Hæves prisen som beskrevet, vil det give en merindtægt på kr. Økonomiudvalget

4 Socialudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Visitation sammenlægning og ændring af arbejdsgange 500 I den nye administrative struktur kommer visitationen til genoptræning/træning og visitation af personlig og praktisk hjælp ind under ét nyt direktørområde. Der foreslås at samle de to funktioner, som i dag ligger i to forvaltninger, og derved opnå bedre koordinering og forbedrede arbejdsgange bl.a. ved udskrivning fra sygehuse og i forbindelse med træningsplaner. Der kan spares 0,5 mio. kr. på løn. Andre tilbud til anbragte unge Indsatsen på ungeområdet styrkes ved, at unge anbragt på døgninstitution tages hjem og får et mindre indgribende og mere forebyggende tilbud, f.eks. MST (Multi Systematisk Terapi). Dette tilbydes hjemme for særlig udsatte unge. Derved kan der spares 1,5 mio. kr. på driften Forenklede ledelsesstrukturer 500 Ungeområdet ændret ledelsesstruktur 500 I Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik er et af målene at have lokale tilbud til unge. Familieafdelingen samler tre nuværende tilbud i et nyt på Hedebakken, Kastelsvej 2. Samtidig ændres ledelsesstrukturen, så nuværende ledere også udfører pædagogisk arbejde, og indsatsen effektiviseres. Den ændrede ledelsesstruktur giver en besparelse på 0,5 mio. kr. på løn. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 150 Ændring af tilbud til blinde (Kan-tilbud):Opsigelse af kontrakt 150 med Dansk Blindesamfund Ca. 28 borgere bruger en gang om ugen tilbud ifølge kontrakten med Dansk Blindesamfund. Opsiges kontrakten, kan brugere fra Roskilde Kommune i stedet få et daghjemstilbud i kommunen. Ligesom ved andre dagtilbud indføres der en visitation. Roskilde Kommune har ingen forpligtigelse overfor brugere fra andre kommuner, men kan naturligvis løse opgaven ved at sælge pladser, hvis det ønskes. Hjemtagelse af tilbud til eget daghjemsregi foreslås bl.a. pga af, at det er et lille og dermed sårbart tilbud, idet det forudsætter, at de kommuner, der benyttter tilbuddet, fortsat gør det fremover. Hvis andre kommuners borgere falder væk, ændres det økonomiske grundlag for tilbuddet. Roskilde Kommune ønsker fortsat at have et tilbud af den karakter. Derfor foreslås opgaven hjemtaget, og besparelsen, der følger, skyldes stordriftfordele ifht til at være et sammenhængende tilbud med et af vores daghjem. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen Socialudvalget

5 Pensionsområdet personlige tillæg og generelle effektiviseringer Rådighedsbeløbet i Roskilde Kommune for enlige udgør kr., hvilket er ca kr. mere end gennemsnittet af Roskilde Kommunes benchmarkkommuner. For enlige kontanthjælpsmodtagere er det vejledende rådighedsbeløb kr. om måneden. Nedsættes rådighedsbeløbene, vil det betyde sparede udgifter til personlige tillæg. Kommunen har ikke i forbindelse med kommunesammenlægningen set på grænserne for tildeling af personlige tillæg. Både af den grund og fordi antallet af ældre stiger, er det hensigtsmæssigt at ændre niveauet. Kommunens nettoudgifter til personlige tillæg efter refusion udgør 7,7 mio. kr. Der kan spares 0,5 mio. kr. heraf på driften, og 0,5 mio. kr. på generelle effektiviseringer på afgørelser efter servicelovens 100. Samlet besparelse på i alt 1,0 mio. kr. Ens tilskud til ferieture, ledsagere mv. Der er forskel på, hvor store tilskud der ydes til ferieture, ledsagere mv., afhængig af om man som borger er tilknyttet ITC/Mariehusene eller Roskilde Hjemmevejlederteam. Indføres ens tilskud, kan der spares 0,15 mio. kr. på driften Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Socialudvalget

6 Arbejdsmarkedsudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange Færre sygedagpengesager Ved at forlænge aftalen med en ekstern konsulent og indgå aftaler med Quick Care og Depressionsskolen i 2008 vurderer forvaltningen, at der ved indgangen til 2009 vil være 10 færre sygedagpengesager om langvarigt syge end tidligere antaget. Det svarer til en besparelse på 1,9 mio. kr. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på internt at omfordele ressourcer for at skaffe yderligere 1½ - 2 fuldtidsstillinger til Sygedagpengeafsnittet. Det vil få effekt senest fra januar Forvaltningen forventer, at der i løbet af 2009 vil ske et yderligere fald svarende til 7,5 helårspersoner eller 1,4 mio. kr. Færre på ledighedsydelse uden refusion I øjeblikket er der 20 personer på ledighedsydelse, som kommunen ikke får refusion til. Forvaltningen har tidligere forventet at kunne nedbringe antallet til 15 helårspersoner i Med en særlig indsats vurderer forvaltningen, at den kan nedbringe antallet med yderligere 10 helårspersoner (fra 15 til 5) i Det svarer til en besparelse på 1,7 mio. kr. Færre på revalidering Det er muligt at nedsætte antallet af borgere på revalidering ved i stedet at målrette og effektivisere vejledning og opkvalificering, f.eks. gennem aftaler med Væksthuset og flere pladser på Jobpoint, med uændret økonomi. Det samlede antal modtagere af revalideringsydelse forventes herved at falde med 18 helårspersoner i 2009, svarende til en besparelse på 1 mio. kr Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Arbejdsmarkedsudvalget

7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 800 Sundhedstjenesten 100 En øget effektivitet som følge af, at der er investeret i ny teknologi, betyder, at budgettet for Sundhedstjenesten kan reduceres med kr. Samlet besparelse 0,1 mio. kr. på løn. Effektivisering af arbejdsgange - hjælpemidler Det skaber faglig synergi, og det styrker medarbejderne fagligt at flytte sammen på 2 adresser (Gl. Darupvej og Domsognet) i stedet for nu 3 adresser. Det betyder, at arbejdsgangene ved tildeling af hjælpemidler kan ændres og effektiviseres. Derved kan der spares 0,5 mio. kr. på løn. 500 Aktivitetsteam på frivillighedsområdet Med et aktivitetsteam får kommunen mulighed for at tilbyde foreningsservice og aktiviteter, der i dag finansieres af projektmidler. Derved kan der spares 0,2 mio. kr. på driftsbudgettet på frivilligområdet. Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag Sundheds- og forebyggelsesudvalget

8 Skole- og børneudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer a) 0-6 års institutioner ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til omlægning til en områdeledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet er med den nuværende struktur relativt ledelsestungt. Der er på området godt 70 institutionsledere til en samlet medarbejderstab på ca medarbejdere. Det tilsvarende antal ledere (centerledere og områdeledere) på ældreområdet er ca. 20 også til ca medarbejdere. Forslaget indebærer således en modernisering og effektivisering af ledelsesstrukturen. Formålet med en ny ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet er bl.a. at styrke den faglige og strategiske ledelse, at styrke den faglige pædagogiske udvikling og skabe mere tid til kerneydelsen. Det er en struktur, som vinder frem i kommunerne i disse år. Områdeledelse indebærer, at der er ansat én områdeleder for en række daginstitutioner. Hver institution udgør således en afdeling under områdeinstitutionen. Hver afdeling har egen daglig leder, mens områdelederen har det overordnede ansvar herunder blandt andet for det fælles budget. I henhold til overenskomsten er der nu ikke længere krav om en souscheffunktion på hver institution. Souscheffunktionen kan således overvejes i en områdemodel. Konkret kan det nævnes, at flere kommuner har indført områdeledelse, bl.a. Høje-Taastrup, Greve og Odense. Baggrunden herfor har bl.a. været at opnå et kvalitetsløft samt stordriftsfordele og frigive mere tid til børenene. Disse kommuner har haft gode erfaringer med indførelse af områdeledelse. Hvis man følger modellerne fra de nævnte kommuner og indfører områdeledelse i Roskilde Kommune, vil kommunens nuværende 73 institutioner eksempelvis kunne blive opdelt i 14 områder. Hvis der indføres områdeledelse, skal der i den videre proces overvejes den fremtidige struktur for bestyrelsesarbejdet, ligesom de særlige forhold for selvejende institutioner skal overvejes. Det er forvaltningens vurdering, at der i 2009 vil kunne gennemføres en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. på området og med et stigende provenu i de følgende år. I 2009 svarer dette til en personalereduktion på ca. 10 stillinger, som kan klares ved naturlig afgang/omplaceringer. Skole- og børneudvalget

9 b) SFO-området - ny ledelsesstruktur Der lægges med dette forslag op til reduktion i de ressourcer, der tildeles til ledelse på SFO-området. Området er relativt ledelsestungt I de tidligere 3 kommuner blev bevillingerne til SFO fastsat med udgangspunkt i de dengang besluttede ledelsesstrukturer. Det betød, at der i den tidligere Roskilde Kommune blev bevilget løn til en SFO centerleder og typisk 2-3 SFO fuldtids afdelingsledere pr. skole. Med administrationsgrundlaget for Roskilde Kommune er det besluttet, at der til hver institution bevilges løn til én leder, og at alle øvrige bevillinger beregnes i forhold til børnetal og åbningstid jf. den såkaldte beregningsfaktor. Bevillingerne til afdelingsledelse i de gamle kommuner blev lagt med heri, og dermed er der relativt gunstige beregningsfaktor for SFO. Der er ikke overenskomstmæssige krav om, at der skal være afdelingsledere på SFO er. Den indbyggede ledelsestid kan således reduceres ved at regulere beregningsfaktoren på SFO området. Der foreslås en besparelse på 2,5 mio. kr. netto, som vil svare til en reduktion på ca. 11 årsværk eller i gnst. knap ¾ årsværk pr. SFO. Besparelsen forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget og kan gennemføres i Skole- og børneudvalget

10 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne Effektivisering på skoleområdet Dette forslag indebærer en skarpere ledelsesmæssig prioritering af skolens kerneydelse; undervisning. Der kan foretages en besparelse på skolerne, inklusive specialklasser og skoler, på 0,5 % af lønbudgetterne. Fra og med 2009 reguleres skolernes lønbudget hvert år pr. 1. januar. Besparelsen kan med virkning fra denne dato lægges ind som en regulering af den beregnede tid til skolerne. Det foreslås, at den enkelte skole selv beslutter hvordan besparelsen skal gennemføres (fast løn, vikarer eller lignende), men under den forudsætning, at lærerne fortsat, jf. Økonomiudvalgets beslutning om lærernes arbejdstid, skal undervise i gennemsnit 703 timer om året. 0,5 % af lønbudgetterne på folkeskolerne udgør ca. 2,25 mio. kr svarende til ca. 5-6 lærerårsværk eller i gnst ca. 0,25 årsværk pr. skole Modulordninger på dagtilbudsområdet Dette forslag indebærer et mere fleksibelt dagtilbud. I dag kan forældre i Roskilde Kommune kun få passet deres børn i et fuldtidstilbud. Kommunen tilbyder ikke deltidspladser. Andre kommuner har indført en modulordning, som giver mulighed for, at forældre kan vælge det tilbud, som passer bedst Forslaget indebærer, at institutionernes åbningstider vil være uændrede, men at institutionerne får budget efter, hvor mange børn de passer, og det antal timer (modul) børnene er indmeldt i institutionen med. Tilsvarende er forældrebetalingen afhængig af det antal timer (modul) barnet er indmeldt med. Ordningen er i den forstand en forlængelse af princippet om, at pengene følger barnet (rygsækmodellen). Besparelsen opstår ved, at nogle forældre har behov for at få passet barnet i en kortere periode end fuld tid, og at institutionen derfor får tilført færre ressourcer. I Århus Kommune kan forældrene vælge mellem moduler på hhv. 52 (6% har valgt dette), 45 (77% har valgt dette), 35 (13% har valgt dette) eller 25 timer (2% har valgt dette) ugentligt. Med udgangspunkt i disse principper kunne en modulordning i Roskilde fastsættes således: Børnehave/vuggestue Nuværende takst kr./2.877 kr. Modultakster, ændring i ft. nuværende: 52 timer: kr./+ 300 kr. 45 timer: uændret/uændret 35 timer: -180 kr./ -360 kr. 25 timer: -360 kr./-720 kr. En modulordning vil kunne gennemføres fra 2009 og forudsætter en ændring af administrationsgrundlaget. Besparelsen vil være afhængig af, hvilke ordninger forældrene vælger, og må forventes at have en vis indkøringsperiode. Forvaltningen vurderer, at der kan spares netto 2,0 mio. kr. i Bruttobesparelsen svarer til, at der nedlægges ca. 8 årsværk. Skole- og børneudvalget

11 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 700 Servicepersonale på skolerne Dette område er ikke blevet serviceharmoniseret, og der er relativ stor forskel på bevillingerne til de enkelte skoler. Der er en variation, der svarer til fra 1 til 3,5 årsværk pr. skole. Den samlede bevilling til servicepersonale er på ca. 14 mio. kr. Forskellene har baggrund i forskellige serviceniveauer i de 3 gamle kommuner, skolestørrelser og graden af anvendelse til fritidsbrug. I den tidligere Roskilde Kommune skulle der være en servicemedarbejder på skolen, når den blev udlånt til fritidsbrugere om aftenen og i weekenden. Bevillingen blev derfor fastsat ud fra rammerne for udlån. 700 Bevillingerne kan harmoniseres ved at omfordele efter samme princip som bevillingen til skoleledelse og afpasset ift. skolernes egen åbningstid. Udlån af lokaler kan ske ved at indføre nøgleordninger, som giver fritidsbrugerne adgang uden, at der er en servicemedarbejder tilstede, suppleret med en vagtordning, der indebærer, at en vagt kører rundt og fører tilsyn med alle skolerne. Herved kan bevillingen reduceres med ca. 2,5 mio. kr. svarende til ca. 7,5 stilling. Det vil betyde, at skolerne hver får 2 stillinger og de 3 største skoler 2,5 stilling samt Vor Frue Skole uændret én stilling. En vagtordning kan gennemføres med 3 medarbejdere og koster ca. 1,0 mio.kr. Nettobesparelsen vil således være 1,5 mio. kr. Ordningen vil af praktiske grunde først kunne være gennemført medio Den økonomiske virkning i 2009 er således kr. Generel effektivisering Personalenormering Der tildeles budget på daginstitutionsområdet med udgangspunkt i, at der på institutionerne er en fordeling mellem pædagogisk uddannet personale og medhjælpere på 60 pct. pædagoger og 40 pct. medhjælpere. Opgørelser fra lønstatistikken (februar 2008) viser, at den reelle fordeling mellem pædagoger og medhjælpere nærmer sig 50/50 på 0-6 års området. Kun ca. 15 institutioner har en personalefordeling som forudsat ved tildeling af budgettet. Dette skyldes, at institutionerne ikke har kunnet rekruttere pædagogisk uddannet personale i tilstrækkeligt omfang. De herved sparede lønmidler kan i dag anvendes af institutionerne til bl.a. øgede udgifter på den øvrige drift eller spares op og overføres til næste år. Hvis man i stedet tildeler budget i forhold en fordeling på 54/46 mellem pædagoger og medhjælpere, vil der umiddelbart kunne spares ca. 3,2 mio. kr. på 0-6 års-området. Besparelsen skyldes en lønforskel på ca kr. årligt mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper i Roskilde på 0-6 års området. Forslaget betyder, at der foretages en ændring af administrationsgrundlaget. Øvrige forslag 0 Skole- og børneudvalget

12 Kulturudvalget i alt 800 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 600 Omlægning og rationalisering af administration på biblioteksområdet 350 Bibliotekets administration har tidligere løst administrative opgaver for det øvrige kulturområde. Med dette forslag stopper denne service. Det betyder, at der kan spares ca. ét årsværk, fordelt på opgaver som økonomi, personale, telefon, PR, kørsel m.v. Opgaverne vil fremover blive udført af administrative medarbejdere i kulturforvaltningen og fællesforvaltningen. Outsourcing af indkøbs- og katalogfunktioner Biblioteket er i udbud på bogområdet, blandt andet om plastindbinding af bøger og indtastning af materiale i database. Biblioteket vurderer, at udbuddet kan føre til sparede ressourcer på biblioteksområdet til disse opgaver og forventer en nettobesparelse på ca kr. 250 Forenklede ledelsesstrukturer 150 Ny ledelsesstruktur på Kildegården/Gråbrødre 150 I dag er der i alt ca. 7-8 årsværk i den nuværende struktur med adskilt organisation på Kildegården og Gråbrødre. Det er muligt at effektivisere med ½ årsværk ved at indføre en ny ledelsesstruktur. Den nye fælles ledelsesstruktur kan gennemføres, når der opstår en ledig stilling eller en lederstilling naturligt kan konverteres til en medarbejderstilling. Effektiviseringen udmøntes altså, når en stilling bliver ledig. Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 50 Omlægning af Snoldelevs biblioteksbetjening 50 I øjeblikket er der 3 timers åbningstid på et lille filialbibliotek i Snoldelev. Det foreslås, at det fremover overgås til bogbusbetjening af området med én times åbningstid om ugen. Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering 0 Øvrige forslag 0 Kulturudvalget

13 Teknik- og miljøudvalget i alt Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 0 Forenklede ledelsesstrukturer 0 Koncentration af ressourcerne på kerneydelserne 0 Serviceharmonisering som følge af kommunalreformen 0 Generel effektivisering Park- og vejområdet - bedre udnyttelse af ressourcerne Park- og Vejafdelingen har siden 1. januar 2007 arbejdet på at udnytte ressourcerne på de tre gamle kommuners materielgårde bedre. Det betyder, at medarbejderne i højere grad arbejder i hele den nye kommune, således at deres kompetencer udnyttes bedre. Samtidig er maskinparken blevet mindre, og de tilbageblevne maskiner udnyttes mere. Samlet set tyder regnskabet for 2007 og det foreløbige forbrug i 2008 på, at Materielgården kan levere det nuværende serviceniveau på vejområdet med et budget, hvor der spares 2 mio. kr. på rammen til vejområdet. Skønnet bygger på en foreløbig opgørelse af forbruget i år. Der er derfor en lille usikkerhed om, hvor stor effektiviseringen vil blive. Konsekvensen kan blive en beskeden forringelse af serviceniveauet, f.eks. et lidt lavere niveau for genopretning af fortove og reparationer af huller i vejene end i 2007 og På kort sigt vil det ikke være synligt for borgerne, men det vil på langt sigt kunne betyde, at kommunens veje, stier og fortove bliver ringere. Det må i så fald imødegås ved fortsat at fokusere på at effektivisere. Park- og vejområdet - yderligere udsætning for konkurrence Forvaltningen foreslår at spare yderligere 1 mio. kr. på rammen for vejområdet i forbindelse med konkurrenceudsætning, som der allerede i omprioriteringskataloget blev forudsat indhentet 1 mio. kr. på. Mange opgaver løses allerede i dag i konkurrence. Derfor er det ikke sikkert, at det fulde beløb kan opnås herved. Udbudsprocessen tager tid, så et udbud kan tidligst træde i kraft efter sommeren Derfor kan selve konkurrenceudsætningen ikke nås fuldt ud i Forvaltningen foreslår, at der spares 1 mio. kr. på rammen for vejområdet, hvorefter beløbet søges opnået ved at udsætte området for konkurrence den kommende tid Øvrige forslag 0 Teknik- og miljøudvalget

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere