NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl , afholdtes på adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen"

Transkript

1 NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl , afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening for beboelseslejerne i ejendommen matr.nr. 4fii, 4fv, 4fx, 4fy og 4fz Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, beliggende Kingosvej og 11-79, 2630 Taastrup. Generalforsamlingen blev åbnet af interessegruppens kontaktperson Arne Larsen, som på interessegruppens vegne bød velkommen til alle fremmødte lejere, samt til advokat Jens BrulmPetersen, Nielsen Thomsen Advokater. Ordet blev herefter overladt til advokat Jens Bruhn- Petersen som aftenens dirigent og foredragsholder. Efter optælling af listerne blev det konstateret, at 358 heraf 7 med fuldmagt ud af ejendommens 531 boliglejemål var repræsenteret på generalforsamlingen. 57 lejemål er tomme. Advokat Jens Bruhn-Petersen oplyste, at han vil udarbejde referat fra aftenens generalforsamling. Dirigenten oplæste dagsordenen, der var følgende: DAGSORDEN: 1. Vilkår for køb herunder gennemgang af * Tilbud af 15. juni 2007 * Overslag IV af den 16. august 2007 * Oversigt over boligafgift og indskud for de enkelte lejligheder * Overordnet vurderingsrapport fra Peter Jahn Partnere AIS af den 13. august 2007 * Fordele og ulemper ved at blive andelshaver * Forudsætninger for tilstrækkelig tilslutning * Stiftelse af andelsboligforening 2. Vedtagelse af vedtægter 3. Vedtagelse af stigning i andelsværdi 4. Indmeldelse i AIB Kingosparken 5. Valg af bestyrelse 6. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser, herunder bemyndigelse til bestyrelsen om valg af administrator og revisor 7. Eventuelt ØSTBANGADE KØBENHAVN Ø - TLF FAX NtNT.DK WWWNT.DK

2 NIELSENTHOMSEN 218 AD VO 1< Al ER Ad i Vilkår for køb Advokat Jens Bruhn-Petersen oplyste, at indkaldelse var runddelt til samtlige boliglejere den 27. august 2007 med dagsorden (side 2) og en materialesamling indeholdende en sammenfatning af vilkårene for stiftelsen og købet (side 3 81) Advokat Jens Bruhn-Petersen orienterede om, at Dan-Ejendomme AIS ved brev af 15. juni 2007 har tilbudt lejerne at erhverve ejendommen på andelsbasis. Acceptfristen er tirsdag de 25. september 2007, kl Lejerne kan overtage ejendommen på de vilkår, som fremgår af tilbudsmaterialet og således indtræde i den eksisterende slutseddel mellem Lægernes Pensionskasse og Henef AIS. Der kan ikke forhandles om vilkårene for ejendommens overtagelse. Prisen for ejendommen er fastsat til kr ,- kontant med en overtagelsesdag 1. oktober Ejendommen overtages som den er og forefindes og som beset. Advokat Jens Bruhn-Petersen gennemgik overslag IV af 16. august 2007 (side 7 14 i det omdelte materiale) over de vilkår, ejendommen vil kunne erhverves på, og gjorde rede for fordele og ulemper ved et sådant køb. Det blev understreget, at - købet finansieres ved optagelse af størst muligt kreditforeningslån på kr., anlægslån på ,- kr., kassekredit på ,- kr., delvis frigivelse af 18b konto og indskud fra andeishaverne på 350,- kr.1m2 anslået til ,- b. Finansieringslicitation er afholdt, og det mest favorable tilbud er modtaget fra Nykredit AIS, - overslag IV indeholder en finansieringsplan, som indebærer optagelse af et realkreditlån i Nykredit AIS og et anlægslån i Nykredit AIS begge med samtidig indgåelse af renteswapaftaler. Indholdet af renteswapaftalerne blev grundigt gennemgået. Begge renteswapaftaler er rentetrappelån med fast rente i 30 år. Begge lån er afdragsfri i 20 år. Ved den valgte finansieringspian er der lagt vægt på at skabe sikkerhed for andelsboligforeningens betaunger i de kommende år, Advokat Jens Bruhn-Petersen gennenigik reglerne for indgåelse af renteswap, jf. materialets side En renteswap er en aftale mellem A/B Kingosparken og Nykredit om en fast kendt rente i de næste 30 àr. Renteswappen indgås til kurs 100. Værdien af swappen efterfølgende afhænger af renteudviklingen. Stiger den lange rente, bliver værdien af swappen positiv, falder renten derimod bliver værdien af swappen negativ. Falder renten vil det således betyde, at andelsboligforeningen skal betale Nykredit for at komme ud af renteswapaftalen hvis foreningen ønsker at konvertere lånet til et lavere forrentet lån. Det koster således noget at opnå den sikkerhed, der ligger i en 30-årig renteswapaftale. Lånet med stigende rente igennem perioden er valgt, fordi der igennem den kommende årige periode vil ske fraflytninger af ejendommens lejere, således at medlemstallet i andelsboligforeningen vil blive forøget. Det vurderes således, at foreningens øgede udgifter til rentestigningerne vil kunne betales af foreningens øgede indtægter fra de nye medlemmer, samtidig med at der i budgettet er indlagt en basisstigning på 2,5% årligt af boligafgiften i de første 5 år efter stiftelsen, /JBP/26506/ doc

3 NIELSENØTHOMSEN 3/8 - ydelserne på lånene er opgjort på baggrund af kurs- og renteforhold pr. 3. august Der er således en risiko for rentestigninger frem til det tidspunkt, hvor lånene hjemtages. Advokat Jens Bruhn-Petersen oplyste, at renten siden 3. august 2007 er steget i begrænset omfang. Denne rentestigning, sammenholdt med at andelsboligforeningen vil tilstræbe at indgå den bedst mulige rentetrappeaftale, indebærer, at stigningen i basisboligafgiften ikke vil blive reduceret i tilfælde af højere tilmeldingsprocenter end 65. Den endelige ydelse på lånene bliver først låst fast, når lånene hjemtages. Lånene vil først kunne hjemtages, når alle forudsætninger for foreningens stiftelse og køb af ejendommen med sikkerhed er opfyldt og lånedàkumenter underskrevet, - Jens Bruhn-Petersen understregede, at materialets side 10 og 11, samt overslagets oplysninger vedrørende finansiering har været forlagt Nykredit og er godkendt afnylcredit, - i forbindelse med advokat Jens Bruhn-Petersens gennemgang af finansieringsplanen og lånetyperne samt reglerne for renteswap henviste advokat Jens Bruhn-Petersen til indmeldelsesblanketten, hvor hvert enkelt medlem skriver under på at være blevet grundigt informeret om finansieringsplanen samt reglerne for indgåelse af fastrenteaftaleme, - visse af posteme i budgettet er fastsat skønsmæssigt, mens andre beror på sælgers oplysninger eller gennemført licitation på ydelserne, - der er afsat et beløb til straksistandsættelse på kr ,-. Beløbet er fastsat af arkitektfirmaet Peter Jahn Partnere AIS. Over den første 5 års periode er der afsat i alt kr ,-til vedligeholdelse af ejendommen,jf. materialets side 12, og - at det er en forudsætning, at ejendommen kan forsikres på sædvanlige vilkår og med normal præmie. Advokat Jens Bruhn-Petersen oplyste, at et sådant forsikringstilbud foreligger fra Nykreciit Forsikring A/S. Der blev løbende besvaret spørgsmål fra forsamlingen. Advokat Jens Bruhn-Petersen gennemgik oversigten over boligafgift og indskud, ligesom Iisterne blev gennemgået (side 15-51). Basisboligafgiften er ens for alle lejligheder. Basisboligafgiften er fastsat til 546,- kr./m2 årligt, hvilket svarer til gennemsnittet af boligafgiften for samtlige boliger i Kingosparken. Denne basisboligafgift stiger med 140 kr./m2 årligt til 686 kr./m2 årligt. Ved fremtidige stigninger i boligafgiften er det kun denne basisboligafgift, der danner grundlag for stigninger. Indskuddet fastsættes til 350,- kr./m2 ens fbr alle lejligheder. Ved betaling af bruttoindskuddet kan hver enkelt lejer fratrække betalt depositum, forudbetalt leje samt indestående på indvendig vedligeholdelseskonto opgjort pr. 1. oktober Advokat Jens Bruhn-Petersen gennemgik herefter fordele og ulemper ved at blive andelshaver (materialets side 54-59) /JRP/26 506/ dcc

4 NIELSENTHOMSEN 4/8 Advokat Jens Bruhn-Petersen orienterede om, at interessegruppen forud for stiftelsen har anmodet en statsautoriseret ejendomsmægler og valuar om at foretage en vurdering af ejendommen, som er baseret på at ejendommen inden for det første år istandsættes for ca. kr. 8,0 mio. Valuaren har under denne forudsætning fastsat ejendommens værdi til b. 300, ,-. Denne vurdering betyder, at AIB Kingosparken allerede på den stiftende generalforsamling kan vedtage en væsentlig forhøjelse af andelsværdien for de lejere, som melder sig ind i andeisboligforeningen. Ved en indmeldelsesprocent på 65 efter areal vil indskuddet på 350 kr./m2 kunne blive forhøjet pr. 1. oktober 2007 til en andelsværdi på 3.300,- kr,/m2. Hvis flere end 65% melder sig ind i foreningen vil denne andeisværdi imidiertid ikke helt kunne opnås. Den endelige opgørelse af andelsværdierne pr. 1. oktober 2007 kan således først færdiggøres, når tilslutningsprocenten er kendt ved indmeldelsesfristens udløb den 7. september Advokat Jens Bruhn-Petersen præciserede, at det i forbindelse med foreningens stiftelse er tilladt for lejere som har børn, børnebørn eller forældre at melde sig ind i foreningen og umiddelbart efter/samtidig kan lade børnene, børnebørnene eller forældrene købe lejligheden på andelsbasis på samme vilkår. Herefter kan børnene, børnebørnene eller forældrene udleje lejligheden til de nuværende beboere på en tidsubegrænset lejekontrakt. Der er taget kontakt til Høje Taastrup Kommune om dette system, og Høje Taastrup Kommune har godkendt konstruktionen og meddelt tilsagn om boligydelse til pensionister på grundlag af denne konstruktion. Advokat Jens Bruhn-Petersen opfordrede de beboere, som ønsker at benytte sig af denne mulighed, til at kontakte Høje Taastrup Kommune for konkret at få beregnet de mulige tilskud. Kommunen har modtaget materialet, således at kommunens sagsbehandlere umiddelbart kan besvare henvendelser telefonisk. Endelig redegjorde advokat Jens Bruhn-Petersen for, at 57 lejligheder er tomme på nuværende tidspunkt. Disse 57 lejligheder skal sælges af andelsboligforeningen til de nyvurderede andels- værdier. Lejlighederne vil blive tilbudt de andelshavere, som melder sig ind i foreningen til intern rotation, og i sidste ende vil der være 57 lejligheder til salg til personer placeret på den eksterne venteliste. Jens Bruhn-Petersen redegjorde i den forbindelse for reglerne for henholdsvis intern venteliste og ekstern venteliste, se materialets side 57 og 58. Jens Bruhn-Petersen bemærkede, at interessegruppen har besluttet, at der i A/B Kingosparken skal være mulighed for sammenlægning af lejlighederne st. ty. med lejlighederne st. mf. i samme opgang. Sammenlægningsmuligheden går forud for den interne rotation, jf. ovenfor. Charlotte Ketterle fra Danske Bank, Taastrup Hovedgade Afdeling, gennemgik herefter regler og vilkår for individuelle andelshaverlån. Charlotte Ketterle henviste til det omdelte materiale, og opfordrede andelshaverne til at rette henvendelse til Danske Bank, Taastrup Hovedgade Afdeling med henblik på at drøfte og eventuelt få etableret individuelle andelshaverlån. Det blev med overvældende flertal og ingen stemmer imod vedtaget at stifte A/R Kmgosparken /JBP/ doc

5 NIELSEN+THOMSEN 5/8 Ad 2 Vedtagelse af vedtægter Vedtægterne (side 60 79) blev gennemgået af advokat Jens Bruhn-Petersen, idet spørgsmål blev besvaret. Jens Bruhn-Petersen understregede, at ejendommens nuværende husorden, samt de regler for husorden, husdyrhold mv., som fremgår af de nuværende lejekontrakter, fortsat er gældende for andelshaverne efter andelsboligforeningens stiftelse indtil det tidspunkt, hvor andeisboligforeningens generalforsamling måtte vedtage noget andet. Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 3 Vedtagelse af stigning i andeisværdi Advokat Jens Bruhn-Petersen præciserede, at alle boliglejere til og med 7. september 2007 kan indmelde sig i A[B Kingosparken og betale et indskud på 350,- kr./m2. På baggrund af, at den indhentede valuarvurdering er højere end andeisboligforeningens købspris, kan foreningen imidlertid umiddelbart vedtage en stigning i andelsværdien pr. 1. oktober Ved en tilmeldingsprocent på 65 er stigningen opgjort til en ny andelskrone på 3.300,- krim2. Melder mere end 65% af Kingosparken lejere efter areal sig ind i foreningen, vil den nyberegnede andelsværdi blive mindre. Den præcise opgørelse kan således først foretages, når den endelige tilmeldingsprocent findes den 7. september Stigningen i andelsværdien pr. 1. oktober 2007 blev enstemmigt vedtaget. Ad 4 Indmeldelse i AJB Kingosparken Advokat Jens Bruhn-Petersen gennemgik indmeldelsesbianicetten med vilkår for indmeldelse i foreningen (side 80-81). Advokat Jens Bruhn-Petersen præciserede, at indmeldelsen ikke medfører personlig hæftelse hverken for kreditforeningsgælden eller for gælden til banken. På dette tidspunlct kunne advokat Jens Bruhn-Petersen konstatere, at 70,18% af Kingosparkens beboere efter areal havde indmeldt sig i AIB Kingosparken. Indmeldelsesblanketten var på dette tidspunkt underskrevet af 310 boliglejere. Disse lejligheder sammen med de 57 tomme lejligheder repræsenterer et areal på m2 svarende til 70,18% af boligarealet /JBP/265 06/ dcc

6 NIELSENTHOMSEN 6/8 Advokat Jens Bruhn-Petersen kunne således konstatere, at der på aftenens stiftende generalforsamling var tilstrækkelig tilslutning til at gennemføre beboerkøb. Den forudsatte tilmelding på mindst 65% var opnået. Andeisboligforeningen er således lovligt og gyldigt stiftet, og beboer- køb af Kingosparken vil blive gennemført. Frist for senere indmeldelse i andelsboligforeningen for ejendommens øvrige lejere fastsættes til fredag den 7. september 2007, kl Ad 5 Valg til bestyrelsen Til bestyrelsen valgtes uden modkandidater: - som formand for 2 år: Arne Larsen - som bestyrelsesmedlem for 2 år: Anne Mette Skottun - som bestyrelsesmedlem for 2 år: Vibeke Hintze - som bestyrelsesmedlem for 2 år: Jan Timper - som bestyrelsesmedlem for 2 år: Michael Sølvby - som bestyrelsesmedlem for 1 år: Rene Nielsen - som bestyrelsesmedlem for 1 år: Tanja Rasmussen - som bestyrelsesmedlem for 1 år: Henrik Andersen - som bestyrelsesmedlem for 1 år: Preben Bøje Holm De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv for forsamlingen. Alle, bortset fra Preben Bøje Holm, har deltaget aktivt i interessegruppen og således medvirket til foreningens stiftelse. Som suppleanter blev valgt: - som suppleant for I år: Anne Katrine Bach Helgaard - som suppleant for i år: Leif Landin - som suppleant for i år: Anne Lise Sparre Jens Bruhn-Petersen pointerede, at andelsboligforeningens første ordinære generalforsamling finder sted i april De bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for 1 år, vil være på valg ved denne generalforsamling. De bestyrelsesmedlemmer, som er valgt for 2 år, vil være på valg ved den ordinære generalforsamling i april Ad 5 Vedtagelse af forskellige bemyndigelser Bestyrelsen fik fra forsamlingen bemyndigelse til at vælge administrator samt revisor i samråd med advokat Jens Bruhn-Petersen. Derudover blev følgende bemyndigelser enstemmigt vedtaget: /JBPI2.6506/ doc

7 NIELSEN4 rhomsen 7/8 Bestyrelsen ved formand og to medlenimerbemyndiges til på andeisboligforeningens vegne at erhverve ejendommen matr.nr. 4fu, 4 fv, 4f5c, 4fy og 4 fz Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, beliggende Kingosvej og 11-79, 2630 Taastnip, på de gennemgåede vilkår samt til at indgå fastkursaftale med Nykredit, og indgå aftale med forsikringsselskab. Bestyrelsen ved formand og to medlemmer bemyndiges endvidere til med Nykredit at justere rentetrappen med det formål, at sikre en lavere toprente (renten fra år 2017 til år 2037), samt til at ændre forholdet mellem størrelsen af banklånet (anlægslånet) og kassekreditten. Bestyrelsen fik fra forsamlingen bemyndigelse til at gennemføre en forhøjelse af andelsværdien i ejendommen, når det endelige antal medlemmer kendes umiddelbart efter den 7. september Den endelige opgørelse af andelsværdier foretages af advokat Jens Bruhn-Petersen og godkendes herefter af bestyrelsen. Denne andelsværdi er herefter gældende indtil åbningsbalance er udarbejdet af foreningens revisor eller til første årsregnskab foreligger. Denne andelsværdi er gældende som var den i kroner og ører godkendt af generalforsamlingen, jf. vedtægtens 14, stk. i A). Ad 7 Eventuelt Advokat Jens Bruhn-Petersen orienterede om det videre forløb. På baggrund af at det på nuværende tidspunkt kan konstateres, at mere end 65% af Kingosparken lejere efter areal har meldt sig ind i andelsboligforeningen er det nu helt sikkert, at lejerkøb gennemføres. Der vil derfor hurtigst muligt blive indgået fastrenteaftale med Nykredit, således at foreningens ydelser låses fast. Fastrenteaftale indgås 5. september Den valgte bestyrelse vil herefter træffe beslutning om valg af administrator med henblik på, at fly administrator kan overtage administrationen af ejendommen så vidt muligt fra 1. oktober Opkrævning af indskud og udbetaling af overskydende indskud vil blive foretaget, når Dan-Ejendomme AIS har opgjort indvendig vedligeholdelseskonti pr. 1. oktober Opkrævning og udbetaling vil således tidligst ke i løbet af oktober måned i år. Alle andelshavere vil løbende blive orienteret om det videre forløb af advokat Jens Bruhn-Petersen. Formand Arne Larsen takkede forsamlingen for det store fremmøde og ønskede alle tillykke med det glædelige resultat. Herefter hævede advokat Jens Bruhn-Petersen den stiftende generalforsamling kl , idet han samtidig takkede for en god og positiv debat og ønskede alle tillykke med foreningens stiftelse. Som /JB P/26506/ doc

8 NIELSENTHOMSEN 8/8 For bestyrelsen: Taastrup, den Ç september 2007 Formand (2 1/i j,2 _ id 1ez,%/ Sz /JBP/26506/ dec

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15.

SAGA. Thomsen. ; Nielsen & Skolen på Islands Brygge Fælleslokalet i bygning 5, L sal Artillerivej 57, 2300 København S. Runddelt den 15. FAX ; Nielsen & SAGA G Runddelt den 15. maj 2012 Til beboerne i Saga G GENERALFORSAMLING EVENTUEL STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENING Lejerne er i brev af 15. marts 2012 blevet tilbud at købe ejendommen på

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere