Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper"

Transkript

1 Evaluering af frivilligt ledede samtalegrupper Statusrapport august Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg Rådgivning Hovedstaden: Knabrostræde 3,., København K Rådgivning Midtjylland: Banegårdspladsen,. th., Århus C Rådgivning Syddanmark: Vestergade 73,. tv., 5 Odense C

2 Status august Resumé: Rapporten præsenterer delresultater fra den løbende evaluering af Unge & Sorgs gruppetilbud. Der fokuseres på samtalegrupper, som er grupper for unge i alderen -, som har mistet en mor eller far. Hver gruppe ledes af to unge frivillige, som selv har mistet en forælder. Samtalegrupperne evalueres med spørgeskemaer før gruppestart, efter gruppens afslutning samt og måneder herefter. I alt indgår p.t. gruppedeltagere fra samtalegrupper i evalueringen. Svarprocenten er 95%. Denne rapport fokuserer på den gruppe af deltagere, hvor der er gået måneder eller mere, siden gruppen sluttede (N=). Evalueringen af Unge & Sorgs gruppetilbud foretages ved at måle fortløbende på en række indikatorer, som er udvalgt i overensstemmelse med den forandringsteori vi har udarbejdet for grupperne, det vil sige antagelser om sammenhænge mellem gruppetilbuddet, og de kortsigtede og langsigtede virkninger heraf. Både egne erfaringer og den tilgængelige forskning på området, ligger til grund for forandringsteorien. Der måles på overordnede indikatorer: - Koncentrationsevne. - Fravær fra studium/arbejde. - Depressionssymptomer ( spørgsmål, Becks Depression Inventory). - Selvværd ( spørgsmål, Rosenberg Self-esteem Scale). - Tillid til omverden/tro på fremtiden ( spørgsmål). - Følelse af at være alene og anderledes (5 spørgsmål). Resumé af resultaterne: Koncentrationsevnen er forbedret for % af gruppedeltagerne. 5 % har fået mindre fravær fra studium/arbejde. Gennemsnitligt er graden af depressive symptomer faldet med % fra før gruppestart til måneder efter gruppens afslutning. 5 % af deltagerne får færre af disse symptomer. Foreløbige resultater tyder på at det lave niveau fastholdes også efter måneder. Selvværdet bliver bedre for % af deltagerne. Stigningerne er moderate, idet selvværdet er relativt højt også før gruppestart. Tillid til omverden/tro på fremtiden er forbedret hos gruppen, ligesom følelser af at være alene og anderledes er lidt formindsket. På begge indikatorer er der dog tale om små gennemsnitlige udsving. Resultaterne viser endvidere, at: For 9 % af de unge, der får et gruppetilbud, sker der en forbedring på indikatorer eller flere, og denne forbedring er fastholdt et halvt år efter, den unge er afsluttet i Unge & Sorg. (Succesmål: mindst 75 %) 9 % af de unge, der har gået i samtalegruppe oplever efterfølgende at de har fået det bedre eller meget bedre. (Succesmål: mindst 75 %).

3 Status august Baggrund: Den prospektive evaluering af gruppetilbud i Unge & Sorg blev igangsat i marts 7. Følgende grupper evalueres p.t.: der selv har mistet en forælder. Terapigrupper ledet af professionelle. Teenagegrupper ledet af professionelle. Gruppe for unge der har mistet en forælder som havde et alkoholmisbrug, ledet af professionelle. Internetgruppe ledet af unge frivillige der selv har mistet en forælder. Ud over disse grupper, findes der i Unge & Sorg grupper for unge med syge forældre, teenagere med syge forældre, samt langtidsterapeutiske grupper for unge med komplicerede tab. Samtalegrupperne som denne rapport fokuserer på, er for unge i alderen - år med forældretab. De er opdelt i forskellige grupper efter alder; de - årige og de 5- årige. Ca. unge mødes med to frivillige, der selv har mistet en forælder, en gang ugentligt over ca. uger. Gruppen er et forum for erfaringsudveksling og støtte, og de frivillige er gruppeledere. Midt i forløbet finder en terapiweekend med to professionelle behandlere sted. Metode i evalueringen Evalueringen af gruppetilbud i Unge & Sorg foretages prospektivt, ved at deltagerne i grupperne bliver bedt om at udfylde i alt fire spørgeskemaer, bestående af såvel kvantitative som kvalitative spørgsmål: Ved gruppestart, når gruppen afsluttes, samt og måneder efter gruppen er afsluttet. Skemaerne udveksles direkte mellem deltagerne og en forskningsmedarbejder, og gruppelederne får ikke indblik i de enkelte besvarelser, ligesom de ikke får kendskab til, hvem der deltager i evalueringen. Deltagelse i evalueringen er frivillig for brugerne. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. Alle deltagerne er anonyme ved offentliggørelse af evalueringens resultater. Dette gælder både i forhold til omverdenen, og i forhold til deltagerne indbyrdes. I det omfang citaters indhold kan føre til identifikation af en person, bliver de ikke offentliggjort i den kvalitative del af undersøgelsen. De indikatorer, der anvendes i spørgeskemaerne, er udviklet i overensstemmelse med den forandringsteori der er stillet op for samtalegrupperne (se herunder). Forandringsteori og indikatorer I Unge & Sorg har vi udarbejdet en forandringsteori for de frivilligt ledede samtalegrupper. Forandringsteorien er en detaljeret beskrivelse af de antagelser, vi har om sammenhænge mellem aktiviteterne, de umiddelbare resultater, virkningerne på kort og mellemlang sigt, samt de ønskede virkninger på længere sigt. Det overordnede langsigtede mål med grupperne er, at unge, der sørger over et forældretab på et tidspunkt, hvor forældrenes nærvær stadig er af stor betydning, lærer at leve med tabet og kommer videre i livet på en god måde. Dette er konkretiseret i specifikke forandringsmål, som tilsammen beskriver den udvikling, vi ønsker at 3

4 Status august se hos de unge. Både forskningen indenfor området og egne erfaringer har påpeget, at disse faktorer påvirkes ved forældredødsfald: - Koncentrationsevne - Fravær fra studium/arbejde - Depressionssymptomer ( spørgsmål, Becks Depression Inventory) - Selvværd ( spørgsmål, Rosenberg Self-esteem Scale) - Tillid til omverden/tro på fremtiden ( spørgsmål) - Følelse af at være alene og anderledes (5 spørgsmål) Vi har opstillet følgende succesmål for grupperne: Mindst 75% af de unge, der får et gruppetilbud, skal opleve en forbedring på minimum to indikatorer, og denne forbedring skal være fastholdt et halvt år efter, den unge er afsluttet i Unge & Sorg. Mindst 75% af de unge, der får et gruppetilbud i Unge & Sorg, skal efterfølgende opleve at have fået det bedre eller meget bedre. Flere oplysninger om Unge & Sorgs forandringsteori for de frivilligt ledede samtalegrupper kan fås ved henvendelse til Unge & Sorgs Videncenter. I det følgende vil de foreløbige resultater fra evalueringen blive fremlagt i samme rækkefølge som ovenfor (side -). Ud over de nævnte indikatorer evalueres også på tilfredsheden med at deltage i den frivilligt ledede samtalegruppe (fra side ), suppleret med en række kvalitative udsagn, som uddyber resultaterne i den kvantitative del af evalueringen. Til slut i rapporten opsummeres om succesmålene er nået.

5 Status august Resultater samtalegrupper pr. august : Pr.. august er deltagere fra samtalegrupper inkluderet i evalueringen (ud af i alt 3 gruppedeltagere), hvilket giver en svarprocent på 95 % ved inklusion. Deltagerne udfylder i alt spørgeskemaer: Umiddelbart før gruppestart, lige efter gruppens afslutning samt og måneder herefter. Resultaterne i denne rapport er trukket ud ved måneders follow-up ( deltagere). Desuden berøres kort, hvad de foreløbige resultater peger på, for de deltagere hvor det er mere end måneder, siden gruppen sluttede (N=). Kønsfordeling: 3 kvinder 5 mænd Gennemsnitsalder v. start: 3, år Mistet: Far: 7 Mor: (total 9, idet person har mistet begge forældre) Forløb op til dødsfald: Mere end års sygdom: 9 Mindre end års sygdom: Pludselig død (akut sygdom, ulykke, selvmord): Mor/far død for hvor længe siden: -3 måneder siden: - måneder siden: 3 7- måneder siden: 7 - år siden: 5-3 år siden: Beskæftigelse v. gruppestart: Studerende: I arbejde: 9 Andet: Civilstand v. gruppestart: Enlig: Partner: (heraf samboende) Svarprocenten ved måneders opfølgningen kan ikke fastslås præcist, da dataindsamlingen foregår løbende, og nærværende evaluering er et øjebliksbillede. Der vil dog være et lille frafald i forhold til svarprocenten ved inklusion. deltager (ud af ) har ikke svaret på skema (efter gruppens afslutning), og en anden deltager har ikke svaret på skema 3. 5

6 Status august Koncentrationsevne: Deltagerne bliver måneder efter samtalegruppen sluttede spurgt, hvordan deres koncentrationsevne var umiddelbart før gruppen startede, og aktuelt. På en skala fra -7, hvor =meget dårlig koncentrationsevne og 7=meget god koncentrationsevne, viser besvarelserne at: Koncentrationsevne før gruppestart (gennemsnit):, Koncentrationsevne måneder efter gruppe-slut (gennemsnit): 5, Koncentrationsevnen er altså markant forbedret iflg. deltagerne. Stigningen på 7-skalaen er på 9 % Hvis man i stedet for gennemsnitsværdier ser på, om de enkelte deltagere har oplevet en forbedring eller forværring i deres koncentrationsevne, ser billedet således ud: Ændringer i koncentrationsevne antal Forværring på point Forværring på point Uændret Forbedring på point Forbedring på point Forbedring på 3 point Forbedring på point Forbedring på 5 point Forbedring på point Det vil sige, at 3 af deltagerne har oplevet en forbedring i koncentrationsevnen, svarende til % af de unge. Fravær fra studium/arbejde: På samme måde spørges deltagerne om deres grad af fravær, henholdsvis før gruppestart og måneder efter gruppens slutning. Også her anvendes en 7 punkts skala, hvor =meget højt fravær og 7=meget lavt/intet fravær. De gennemsnitlige besvarelser viser at: Fravær før gruppestart (gennemsnit):,7 Fravær måneder efter gruppe-slut (gennemsnit): 5,7 Siden november 7 er der tillige i hvert spørgeskema spurgt prospektivt ind til fravær og koncentrationsevne de seneste uger. Dette vil give mere valide resultater end denne retrospektive måling, når tilstrækkeligt mange data er indsamlet.

7 Status august Der er altså gennemsnitligt sket forbedring, hvad angår fravær på gennemsnitligt et trin på skalaen, svarende til en forbedring på %. Udviklingen i op- eller nedadgående retning for de enkelte deltagere fordeler sig således: Ændringer i fravær antal Forværring på point Forværring på 3 point Forværring på point Forværring på point Uændret Forbedring på point Forbedring på point Forbedring på 3 point Forbedring på point Forbedring på 5 point Mens 5 deltagere svarer, at deres grad af fravær fra studium/arbejde er blevet mindre, gælder det for 5 personer, at de har fået mere fravær. Det svarer til, at 5 % har fået mindre fravær. Depressionssymptomer: Med hensyn til målingerne af depressionssymptomer og graden af selvværd er det relevant at holde sig for øje, at de unge, der visiteres til samtalegrupper ledet af frivillige, er relativt velfungerende unge, der gennemlever det, der i større eller mindre grad kan betegnes som en normal sorgproces. Dette reflekteres i målingerne. Andre unge der henvender sig, har brug for en intervention af mere terapeutisk karakter, og visiteres på den baggrund til andre tilbud i Unge & Sorg. Disse unge er selvsagt mere belastede i udgangspunktet. Belastningen af depressive symptomer er målt med Becks Depression Inventory 3 (BDI). Skalaen består af spørgsmål. Her præsenteres kun de samlede gennemsnitlige scores. BDI gennemsnitlig score T (før gruppe) T (efter gruppe) T3 (efter gruppe + mdr.) Gennemsnit: Gennemsnit: Gennemsnit: 5,3,5 9,5 3 BDI: Score -3. Jo højere tal på skalaen, jo højere belastningsgrad i forhold til depressive symptomer. 7

8 Status august Den gennemsnitlige belastningsgrad, hvad angår depressive symptomer før gruppestart på 5,3 er altså faldet markant til,5 - svarende til et fald på 9 %. måneder efter gruppens afslutning er denne forbedring fastholdt, idet vi ser et mindre men yderligere fald i belastningsgrad til 9,5. I alt er de depressive symptomer i gennemsnit mindsket med % fra før gruppestart til måneder efter gruppens afslutning. De foreløbige resultater fra måneders opfølgningen (N=) tyder på at dette lave niveau er fastholdt (med en gennemsnitlig belastningsgrad på,). Illustration: Depressionssymptomer (BDI) score før gruppe start efter gruppe slut måneder efter tid Da de gennemsnitlige værdier kan camouflere store individuelle udsving i både positiv og negativ retning, tager resultaterne i tabellen herunder udgangspunkt i de individuelle besvarelser (N=7). Søjlediagrammet viser, hvor mange point deltagerne er faldet eller steget på depressions-skalaen fra til 3, i perioden før gruppen startede, til opfølgningen måneder efter gruppens afslutning: Ændring i depressionssymptomer Antal brugere 7 Fald på -5 point Fald på - point Fald på -5 point Fald på - point Fald på -5 point Ingen ændringe Stigning på -5 point Stigning på - point

9 Status august Det vil sige, at der for 3 deltagere (5 %) sker et fald i den samlede score for depressive symptomer fra før gruppestart til måneder, efter gruppen sluttede. Selvværd: Er målt med Rosenberg Self Esteem Scale (RSS). Skalaen består af udsagn, som respondenten på en trins skala erklærer sig enig eller uenig i. RSS gennemsnitlig score T (før gruppe) T (efter gruppe) T3 (efter gruppe + mdr.) Gennemsnit: Gennemsnit: Gennemsnit:,,33,39 På skalaen for selvværd stiger den gennemsnitlige score fra, før gruppestart til,33 efter gruppen slutter. Dette svarer til en lille forbedring på %. Denne forbedring er næsten fastholdt måneder efter. Dog tyder de foreløbige resultater fra måneders opfølgningen på, at der på længere sigt igen sker et mindre fald i det målte selvværd. Ser man i stedet for disse gennemsnitsværdier på de individuelle udsving (N=), viser sig dette billede: Ændring i selvværd antal Bedring på -5 point Bedring på - point Bedring på -5 point Ingen ændring Forværring på -5 point Forværring på - point 7 personer rapporterer således en bedring i selvværd fra før gruppestart til måneder efter gruppens afslutning, mens der for personers vedkommende er tale om en forværring. RSS: Score -3. Jo højere tal, des højere selvværd. 9

10 Status august Tillid til omverdenen / tro på fremtiden: Deltagerne får i hvert spørgeskema stillet en række spørgsmål, der tilsammen har til formål at give et billede af deres tro på fremtiden, tillid til omverden, følelse af kontrol og oplevelse af meningsfuldhed. Sådanne eksistentielle emner er vanskelige at spørge ind til på en fyldestgørende måde i et spørgeskema, men da det er centrale parametre i forandringsteorien for samtalegrupper i Unge & Sorg, er spørgsmålene medtaget. Besvarelserne i den kvalitative del af evalueringen, giver også vigtige indblik i disse emner. I det følgende gengives de gennemsnitlige resultater for hvert af spørgsmålene i denne kategori, hhv. før gruppestart (T), efter gruppens afslutning (T) og ved måneders opfølgningen (T3). Alle besvarelser er givet på en 7 punkts skala. Gennemsnitsværdier. Oplever du at der er en løsning på de smertefulde ting i tilværelsen? : Der er altid en løsning 7: Der er aldrig en løsning Når du forestiller dig dit liv i fremtiden, så er det: : Helt uden mål og mening 7: Fuldt af mål og mening Når du tænker på de vanskeligheder, du formentlig kommer ud for inden for vigtige områder i dit liv, har du da en følelse af, at: : Du altid vil overvinde vanskelighederne 7: Du ikke vil overvinde vanskelighederne Når du tænker på, hvad der sker i dit liv, har du da en oplevelse af, at: : Du almindeligvis selv har kontrol over, hvad der sker for dig 7: Du ikke har nogen kontrol over, hvad der sker for dig Hvor ofte føler du at de ting du foretager dig i din hverdag, er uden mening? : Meget ofte 7: Meget sjældent Hvor ofte oplever du, at du har følelser, du ikke er sikker på, at du kan kontrollere? : Meget ofte 7: Meget sjældent T T T3 Konklusion 3, 3,,7 5, 5,5 5,9 som ovenfor 3,3,,5 som ovenfor 3, 3, 3, som ovenfor, 5, 5,5 som ovenfor 3,,,7 som ovenfor Forbedring fra T til T, og yderligere forbedring fra T til T3 Der ses altså tydelige, omend overvejende små, forbedringer i forhold til alle spørgsmålene.

11 Status august Følelse af at være alene og anderledes: På lignende måde stilles deltagerne i hvert spørgeskema 5 spørgsmål, der tilsammen giver et billede af, i hvor høj grad de har følelser af at være alene og anderledes. Oplever du, at de mennesker du taler med, ikke forstår dig : Har aldrig den følelse 7: Har altid den følelse Når du er sammen med dine jævnaldrende, har du så en følelse af at være anderledes end dem? : Har aldrig den følelse 7: Har altid den følelse Føler du dig alene og ensom efter, at din far/mor er død? : Har aldrig den følelse 7: Har altid den følelse Oplever du at du kan tale med dine nærmeste (familie, venner, andre) om dine tanker og følelser? : Har altid den oplevelse 7: Har aldrig den oplevelse Oplever du at dit forhold til din far/mor (den forælder du har tilbage) er: : Meget godt 7: Meget dårligt T T T3 Konklusion, 3, 3, 3,9 3,7 3,7,,5,3 3, 3,3 3,,7,,5 Forbedring fra T til T, forbedringen fastholdt til T3 Lille forbedring fra T til T, forbedring fastholdt til T3 Lille forbedring fra T til T og yderligere lille forbedring fra T til T3 Lille forværring fra T til T, derefter forbedring til T3 Forbedring fra T til T, derefter lille forværring til T3. Gennemsnitligt set bevæger svarene sig alle i positiv retning fra før gruppestart til måneders efter gruppens afslutning, men der er tale om relativt små udsving. Næste skridt... Datamaterialet giver mulighed for at foretage nærmere analyser af sub-grupper, hvilket i særlig grad bliver interessant efterhånden som omfanget af datamaterialet i den prospektive evaluering vokser. Sådanne detaljerede analyser og kryds-referencer er ikke foretaget i denne statusrapport. Blandt andet vil vi som et næste skridt analysere, hvordan udviklingen er for den gruppe, der er mest belastede ved inklusion. Det vil også være interessant, med henblik på at optimere visitationen til de forskellige gruppetilbud i Unge & Sorg, at undersøge hvad der kendetegner den (mindre) gruppe hvor vi ikke ser positive ændringer.

12 Status august Gruppedeltagernes evaluering af samtalegrupperne Efter gruppens slutning bliver deltagerne bedt om at evaluere selve gruppeforløbet. Svarene er illustreret med søjlediagrammer herunder: I hvor høj grad har gruppen været en hjælp for dig? I ringe grad I nogen grad Køn Kvinde Mand I høj grad I meget høj grad Antal Udbytte af at deltage i gruppen Meget lille udbytte Lille udbytte Køn Kvinde Mand Stort udbytte Meget stort udbytte Antal

13 Status august Undervejs i forløbet med samtalegruppen afholdes en terapiweekend, hvor to professionelle terapeuter deltager. Gruppedeltagerne evaluerer overordnet terapiweekenden således: Fik du noget ud af at deltage i terapiweekenden? I ringe grad Køn Kvinde Mand I nogen grad I høj grad I meget høj grad Antal Det centrale i en samtalegruppe er, at det er frivillige, som selv har mistet en forælder, der leder gruppen. Deltagerne spørges derfor, hvilken betydning dette har haft for dem: Betydning af at det var unge, der selv har mistet, der ledede samtalegruppen Mindre betydning Nogen betydning Køn Kvinde Mand Stor betydning Meget stor betydning Antal Mange af deltagerne uddyber dette. Herunder et lille udpluk: Det er nemmere at "tro" på andre, der har stået i en lignende situation. De er bevis for, at livet går videre, og at man nok skal klare den. De kan komme med input fra deres egen sorg, og de har nogle gode bud på emner, der tages op i gruppen. Det at de har prøvet det selv, gør at man har en følelse af sammenhold, som ikke ville være der, hvis det var folk der ikke selv havde mistet. 3

14 Status august En dybere forståelse fra den frivillige er vigtig. En indsigt i, hvad der fortælles. Fortællinger og ro, det er de i stand til at give, i form af f.eks. at fortælle at de har haft det på samme måde, men nu har de det på en anden måde... En stor tak til dem! [de frivillige]. Rart, at man kunne se, at de var kommet videre, men stadig kunne være kede af det, og stadig savne helt enormt! Det havde en stor betydning, da jeg fik meget ud af at kunne relatere til dem og omvendt. F.eks. at høre deres personlige tanker, følelser og beretninger i konkrete situationer hjalp mig meget i forhold til at have fået en teoretisk forklaring af en professionel. For at undersøge om der er sket ændringer i karakteren af de unges sociale relationer, spørges, om der er ændringer i forholdet til dels far/mor (den tilbageværende forælder), og i forholdet til venner. Svarene illustreres i diagrammerne herunder: Forhold til far/mor (den forælder du har tilbage) efter deltagelse i gruppen Forholdet er meget dårligere Forholdet er dårligere Køn Kvinde Mand Forholdet er uændret Forholdet er bedre Forholdet er meget bedre Antal Forhold til ven(ner) efter deltagelse i gruppen Forholdet er meget dårligere Forholdet er dårligere Køn Kvinde Mand Forholdet er uændret Forholdet er bedre Forholdet er meget bedre Antal Man skal i de to foregående spørgsmål lægge mærke til, at det kun er ændringer, der spørges ind til. Svarkategorien forholdet er uændret kan således både betyde uændret godt eller uændret dårligt. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at ingen svarer at forholdet til mor/far eller forholdet til venner er blevet dårligere, og at hhv. 5 % og 3 % svarer at forholdet er bedre eller meget bedre.

15 Status august Endelig bedes deltagerne om samlet at vurdere deres tilfredshed med at deltage i samtalegruppen: Har du alt i alt være tilfreds med at deltage i gruppen? I ringe grad I nogen grad Køn Kvinde Mand I høj grad I meget høj grad Antal Uddrag af besvarelserne på spørgsmålet Hvad er det vigtigste, du har fået ud af at deltage i samtalegruppen? : Hjælp til at sætte fingeren på nogle områder, hvor jeg selv kan gøre noget for at arbejde med min sorg. Skemalagt "rum" til at koncentrere sig om sorgen osv. har været en stor hjælp. Jeg har lært nogle værktøjer til at tackle svære situationer. Bedre forhold til far samt acceptere og forstå hans situation og handlinger. Følelsen af ikke at være alene i situationen. Bedre forståelse af egne handlingsmønstre. En følelse af at vide at man ikke er den eneste som har mistet, og som har det hårdt, og så har jeg fået et meget bedre forhold til min far. At det er okay at være ked af det. At jeg skal acceptere at tabet har været med til at ændre den person, jeg er. Jeg har fået et nyt netværk af piger, der har det ligesom jeg (eller som forstår sorgen ved at miste). Jeg er mere åben. Flere ting: Et netværk af unge i samme situation. Flere perspektiver på min sorg og reaktioner. Værktøjer til at komme videre. Jeg har fået sat ord på en masse følelser overfor jævnaldrende unge, som forstår mig, netop fordi de har prøvet det samme. (...) Jeg er så utrolig taknemmelig for, at jeg har fået denne mulighed. Jeg vil anbefale foreningen Unge & Sorg til dem jeg møder, der står med samme problem som mig selv. Ja, jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget jeg har sat pris på at være en del af gruppen - det har betydet så utroligt meget. At jeg har fået snakket om nogle ting, jeg helt sikkert ikke ville have bragt op med mine venner og veninder - eller familien. At jeg bedre kan tale med andre, udenforstående mennesker omkring det - er mere åben omkring det. Har fået bekræftet tanker og følelser man troede kun var ens egne/var unormale, som værende naturlige i et sorgforløb (igen gode langsigtede erfaringer fra de frivillige). Gode veninder (de andre deltagere i gruppen) med særligt fællesskab. At man ikke føler sig alene og ensom, som om man var den eneste der har mistet. 5

16 Status august Succesmål Som beskrevet indledningsvist, og som det fremgår af de fremlagte resultater, bliver samtalegrupperne evalueret ud fra en række indikatorer. Disse er i valgt i overensstemmelse med den forandringsteori der er stillet op for samtalegrupperne. Forandringsteorien er formuleret ud fra dels erfaringer, dels forskningen på området. De overordnede indikatorer er: - Koncentrationsevne - Fravær fra studium/arbejde - Depressionssymptomer ( spørgsmål) - Selvværd ( spørgsmål) - Tillid til omverden/tro på fremtiden ( spørgsmål) - Følelse af at være alene og anderledes (5 spørgsmål) Succesmål for grupperne: Mindst 75% af de unge, der får et gruppetilbud, skal opleve en forbedring på minimum to indikatorer, og denne forbedring skal være fastholdt et halvt år efter, den unge er afsluttet i Unge & Sorg. Mindst 75% af de unge, der får et gruppetilbud i Unge & Sorg, skal efterfølgende opleve at have fået det bedre eller meget bedre. Grafen herunder viser for hver deltager, på hvor mange indikatorer der er sket en forbedring. Kun de indikatorer hvor der var sket forbedring både lige efter gruppens afslutning og måneder efter, er talt med: Antal indikatorer hvor der sker forbedring 5 Indikatorer Bruger nr. Ud af de deltagere, er der således hos 5 sket en forbedring på eller flere indikatorer, og denne forbedring er fastholdt v. måneders opfølgningen. Dette svarer til 9 %. Succesmålet er dermed opfyldt.

17 Status august Deltagerne bliver efter gruppens afslutning spurgt, hvorvidt de har det anderledes i dag, end da de startede i gruppen. Svarene (N=7) fordeler sig således: Har du det anderledes i dag, end da du startede i gruppen? Meget dårligere Køn Kvinde Mand Dårligere Uændret Bedre Meget bedre Antal Næsten alle, nærmere bestemt 9 % oplever at have fået det bedre eller meget bedre, mens person har det dårligere. Succesmålet er dermed opfyldt. 7

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Evalueringsrapport September 2012 Version 2

Evalueringsrapport September 2012 Version 2 Evalueringsrapport September 2012 Version 2 1 Indhold 1 Om rapporten 3 2 Mål for forandring, tilfredshed og succes 3 3 Resume 4 4 Succesmål for gruppeforløbene 5 5 Evalueringens metode 6 5.1 Forandringsteori

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2015 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter Oktober 2015 INDHOLD Indledning... 3 Metode... 4 Efterladte

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Dokumentationsrapport 2014

Dokumentationsrapport 2014 Dokumentationsrapport 2014 Ventilens tilbud Nogle af de der sociale færdigheder, dem får man bare ikke altid med i manualen til livet. (Jakob, 23 år) 1 1 Indledning... 4 Centrale resultater... 4 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Ungekontakten. Anden rapport En brugerundersøgelse

Ungekontakten. Anden rapport En brugerundersøgelse Ungekontakten Anden rapport En brugerundersøgelse Ungekontakten 2003 Ungekontakten anden rapport Ungekontakten og UdviklingsForum I/S København januar 2003 Undersøgelsen er udarbejdet af John Andersen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultatbaseret arbejde. April 2012

Resultatbaseret arbejde. April 2012 Resultatbaseret arbejde April 2012 Målet for I GANG projektet er, at udvikle et dokumentations system, hvor resultaterne bruges som et aktivt redskab til at understøtte indsatsen undervejs. Resultatbaseret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Børn og unge som pårørende. Hjernetumordagen 12. april 2016 Psykolog Gyrith Karskov Berthelsen

Børn og unge som pårørende. Hjernetumordagen 12. april 2016 Psykolog Gyrith Karskov Berthelsen Børn og unge som pårørende Hjernetumordagen 12. april 2016 Psykolog Gyrith Karskov Berthelsen Børn, Unge & Sorg Børn, Unge & Sorg Rådgivnings- og forskningscenter Rådgivningen: Gratis psykologisk rådgivning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Dokumentationsrapport 2012

Dokumentationsrapport 2012 Dokumentationsrapport 2012 Første gang jeg tog hjem efter at have været i Ventilen, smilte jeg for første gang i seks år. Jeg græd resten af aftenen, fordi jeg ikke forstod den følelse, jeg fik af det.

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Ledelsesevaluering. - Navn på leder

Ledelsesevaluering. - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder 5. maj 214 TULE-sekretariatet: Generelt Trine Holck Dahl, Adm. medarbejder Koncern HR, OLP Tlf. 7841 812 E-mail: Trine.Dahl@stab.rm.dk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING!

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING! EVALUERING Hvordan kan man vide, om træningen har nyttet? For at få svar på det kan en evaluering være til hjælp. En evaluering kan have flere formål. Et formål kan være at gå igennem, hvordan selve træningen

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Dokumentationsrapport 2015 Ventilens mødesteder

Dokumentationsrapport 2015 Ventilens mødesteder Dokumentationsrapport 2015 Ventilens mødesteder Jeg troede i bund og grund ikke på, at folk ville være sammen med mig, men det har jeg fået troen på nu efter jeg er kommet i Ventilen. Kristian, 25 år 1

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere