Brugerundersøgelsen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerundersøgelsen 2016"

Transkript

1 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling skal foregå og fastlægger hovedprioriteringerne i vores arbejde. Et væsentligt strategisk mål er, at vores kommunikation og formidling skal være tilpasset brugernes behov. Danmark Statistik arbejder derfor løbende med at øge kendskabet til vores brugere og deres adfærd, for at kunne optimere og målrette vores ydelser til deres behov. Hvert andet år gennemfører Danmarks Statistik en brugerundersøgelse, hvor vi spørger til brugernes holdning til Danmarks Statistiks formidling og til vores produkter. Resultatet fra undersøgelsen i 2016 er stort ser identisk med resultatet fra undersøgelsen i Det er fortsat primært privatpersoner og folk fra undervisningssektoren, der deltager i undersøgelsen. De fleste besøger os en gang om måneden eller sjældnere. Den primære statistikkilde er stadig Statistikbanken og derefter Nyt fra Danmarks Statistik. Den generelle tilfredshed med Danmarks Statistiks formidling er heller ikke ændret meget, 71 pct. er tilfredse mod 68 pct. i 2014, og de fleste finder det hverken svært eller let at finde det, de skal bruge på vores hjemmeside og i Statistikbanken. Siden 2014 har Danmarks Statistik arbejdet med at forbedre vores Statistikdokumentation. Dels er der foregået et arbejde med at integrere dokumentationen bedre i vores produkter og dels er der arbejdet med at sikre, at indholdet er forståeligt, vedligeholdt og aktuelt. Resultatet af dette arbejde kan ses i brugerundersøgelsen, hvor halvdelen af deltagerne har svaret, at de bruger Statistikdokumentationen, hvor dette var 1/3 i 2014 undersøgelsen. For første gang har Danmarks Statistik spurgt vores brugere, om de benytter os på et eller flere sociale medier. let af personer der har svaret er væsentligt lavere end ved de andre spørgsmål. Det skal overvejes, hvordan vi får bedre fat på brugerne på de sociale medier, for også at få afdækket brugernes holdninger til vores formidling der. Mange brugere har taget sig tid til at komme med brugbare og konstruktive kommentarer, som vi vil tage med i det videre udviklingsarbejde. Generelt har Danmarks Statistik modtaget en del kommentarer om det nye design af hjemmesiden. Vi fik helt nyt design lige inden brugerundersøgelsen gik i gang og mange mener, at det nye design er årsagen til, at de ikke finder det de kommer efter. Det nye design har nu været tilgængeligt i ca. tre måneder. For at få yderligere indsigt i, hvordan det virker overfor vores brugere, er vi derfor i gang med en række brugerundersøgelser og tilpasninger. Initiativer som forventes at kunne blive sat i gang i løbet af 2017: Arbejdet med at forbedre søgningen fortsætter. Det gælder både præsentationen af søgeresultater og vedligeholdelse af koblingen af brugernes søgeord til informationen på hjemmesiden. Desuden skal der tages initiativ til en ny søgefunktion i Statistikbanken. Mange kommentarer peger i retning af at vores emnestruktur er indforstået. Der er taget initiativ til at gøre det tydeligere hvad emnerne indeholder fra forsiden af Dst.dk. Desuden vil arbejdet med at forny strukturen være en del af det forestående udviklingsarbejde. Vi implementerer mindre designforbedringer på de områder, brugerne har peget på, fx en tydeligere visning af sitets indhold i en åben menu. Udgivelseskalender og tidligere udgivelser skal præsenteres mere overskueligt. 1/12

2 For løbende at få feed back fra brugerne undersøger vi mulighederne for at etablere et brugerpanel på Statistikbanken. Mange brugere efterlyser længere tidsserier og lettilgængelige oversigts tabeller. Dette krav vil også indgå i den planlagte revidering af Statistikbanken. Emnesiderne, som er tænkt som en hovedindgang til statistikemnerne, dækker ikke alle emner tilstrækkelig godt. I publiceringsprojektet indgår overvejelser om udbygningen af emnesider, fx med oversigtstabeller, hovedtal og relateret statistik Der er en ny kortfunktionalitet og nye grafiske visualiseringer på udviklingsplanen. Kortet ligger pt i en offentligt tilgængelig betaudgave på de statistikbanktabeller, der er kommune- eller landefordelinger på. Kortet skal udvides til endnu flere korttyper. Der arbejdes løbende på at tilføje flere begrebsforklaringer, som tilgås direkte fra tabellerne. Nedenfor gennemgås resultaterne af undersøgelsen og afrundes med en opsamling af de mange brugerkommentarer. 2/12

3 Hvem har svaret? Spørgsmålene i brugerundersøgelsen blev præsenteret for brugerne i en survey, på Danmarks Statistiks hjemmeside i perioden fra d. 14. november til 5. december Første gang en bruger besøgte hjemmesiden i den perioden, kom et pop-up spørgeskema frem, hvor brugerne blev bedt om at deltage i undersøgelsen. Ved gentagne besøg kom spørgeskemaet ikke op igen. Ud over de brugere, der af egen drift besøgte hjemmesiden, har vi sendt mail ud til en række kendte brugere af Danmarks Statistik, med link til undersøgelsen. Der er sendt til modtagere af vores forskellige nyhedsbreve, brugerudvalg samt kontaktudvalg, i alt til mailadresser. Webstatistikken viser, at der i undersøgelsesperioden har været ca brugere på dst.dk. Der er personer, tæt på 1 pct., der har valgt at deltage i undersøgelsen, heraf har besvaret alle spørgsmål og dermed gennemført undersøgelsen. Vi har valgt kun at inddrage svar fra de respondenter, der har svaret, at de bruger Danmarks Statistik, og dermed er svarene fra personer medtaget i undersøgelsen. De største grupper, der har deltaget i undersøgelsen er privatpersoner (37 pct.) og folk fra undervisningssektoren/studerende (19 pct.) Den tredje største gruppe er virksomheder (12 pct.) Pct. I hvilken egenskab søger du fortrinsvist statistik? 0 Andet Presse/medier Organisationer eller parti Ministerier og styrelser Forsker Kommuner og regioner Virksomheder Undervisningssektoren/ studerende Privat person De fleste bruger Danmarks Statistik en gang om måneden eller sjældnere og kun en mindre gruppe på 5 pct. bruger os hver dag. Aldersfordelingen på deltagerne i undersøgelsen er relativ jævn, med en lille overvægt af de årige. Dette kan evt. hænge sammen med, at der er en stor repræsentation af studerende, der har svaret på undersøgelsen. I det følgende præsenteres brugernes svar indenfor forskellige kategorier af undersøgelsen. 3/12

4 Statistikilde der benyttes For langt de fleste respondenter er Statistikbanken deres 1. prioritet, når det handler om at finde statistik. Herefter kommer Nyt fra Danmarks Statistik. En relativ stor gruppe har svaret ved ikke til spørgsmålet. Dette er måske fordi de ikke har en første prioritet, men alt efter behov bruger vores produkter. Hvilken statistikkilde søger du oftest hos Danmarks Statistik? Statistikbanken 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Nyt fra Danmarks Statistik Analyser Publikationer om specifikke emner Emnesiderne på dst.dk Statistisk Tiårsoversigt Statistisk Årbog Statistiske Efterretninger Ved ikke valg Tilgængelighed I undersøgelsen har vi spurgt, om det er let at finde det, man skal bruge på vores hjemmeside og i Statistikbanken og svarene er meget enslydende for de to sites. Hovedparten af brugerne finder det let eller meget let, mens en næsten lige så stor andel siger, det er hverken let eller svært at finde det, de skal bruge. Efter undersøgelsen blev gennemført, er der etableret en ny søgefunktion, på hjemmesiden, hvor der gives forslag til søgeord relateret til det, der søges på. Resultatet af denne indsats vil først kunne ses ved næste undersøgelse. Hjemmesiden 18 pct. syntes, at det er svært eller meget svært at finde det, de skal bruge på hjemmesiden. Det er lidt flere end 2014, hvor 14 pct. syntes det var svært. Umiddelbart inden undersøgelsen havde Danmarks Statistik fået nyt design på dst.dk og en del har kommenteret dette. Mange mener, at det nye design er årsagen til, at de i ikke finder det, de kommer efter. 4/12

5 Pct. Er det let at finde hvad du skal bruge på hjemmesiden? 0 Meget let Let Hverken let eller svært Svært Meget svært Ved ikke Statistikbanken 16 pct. syntes, at det var svært eller meget svært at finde det, de søgte i Statistikbanken. Her nævnes problemet med emnenavngivningen og lange tabeltitler som en del af årsagen. Der er dog ikke lavet ændringer i Statistikbanken siden 2014, hvor 10 pct. syntes det var svært Pct. Er det let at finde hvad du skal bruge i Statistikbanken? 0 Meget let Let Hverken let eller svært Svært Meget svært Ved ikke Vi har spurgt, om brugerne finder det let at komme i kontakt med en medarbejder i Danmarks Statistik. 20 pct. finder det meget let eller let at komme i kontakt med en medarbejder. Der er dog en meget stor gruppe der har svaret ved ikke (67 pct.). Vi kan kun gætte, men det skyldes formentlig, at de ikke har behov for at komme i kontakt med os. En meget lille gruppe af respondenter (4 pct.) har svaret, at det er svært eller meget svært at komme i kontakt med en medarbejder. Detaljeringsgrad 57 pct. har svaret, at de er tilfredse med detaljeringsgraden i statistikkerne, og kun 6 pct. er enten meget utilfredse eller utilfredse. Det er bl.a. forskere, der er utilfredse med detaljeringsgraden, dog er tallene her meget små og må tages med forbehold. Danmarks Statistik har indtil videre det princip, at det laveste niveau, vi offentliggør data på i Statistikbanken, er på kommuneniveau. Desuden er der et fortrolighedshensyn, som også sætter grænser for, hvor detaljeret en statistik kan være. 5/12

6 I kommentarerne til hvor brugerne ønsker mere detaljerede opgørelser fremgår det, at der er mange ønsker om mere geografisk fordelte data. Indkomster og formue blev nævnt af flere, som områder, hvor der mangler detaljering. Der er også nogle få kommentarer med ønske om, at statistikken er mindre detaljeret, og hvor der efterlyses nogle mere simple oversigtstabeller. Hvor tilfreds er du generelt med detaljeringsgraden i statistikkerne? Utilfreds 4 pct. Meget utilfreds 2 pct. Ved ikke 7 pct. Meget tilfreds 15 pct. Hverken tilfreds eller utilfreds 15 pct. Tilfreds 57 pct. Sammenligning over tid 66 pct. syntes, at statistikkerne opfylder deres behov for sammenligning over tid. I Statistikbanken ligger der ca tabeller. Omkring er tabeller, hvor opdateringen er ophørt på grund af metodeændring eller klassifikationsskift. Der er i stedet oprettet nye tabeller, fx efter kommuneændringer, branchenomenklaturskift. Dette gør det vanskeligt for brugerne at få sammenhængende statistikker over tid. I kommentarerne kan vi se, at en del brugere efterlyser lange tidserier. Dette er noget, vi ofte hører. Der er et ønske om færre brud i data og bedre mulighed for at se, hvilke tabeller der hænger sammen. Der er også flere, der kommentere strukturreformen, og at vi ikke har regnet data tilbage fra før Opfylder statistikken dit behov for sammenligninger over tid? Ved ikke 21 pct. Nej 13 pct. Ja 66 pct. Statistikdokumentation Danmarks Statistik arbejder fortsat på at forbedre dokumentationen til statistikkerne, så den er tilgængelige sammen med både tabeller og publikationer. Vi har også igangsat 6/12

7 et større arbejde med at sikre, at dokumentationen er vedligeholdt og aktuel. Det er derfor positivt at konstatere, at ca. halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har svaret, at de bruger statistikdokumentationen. I 2014 var det kun 1/3 der svarede, at de brugte Statistikdokumentationen. I det åbne kommentarfelt er der kommet en række forklaringer fra brugere, der ikke benytter vores dokumentation. Her har flere svaret, at de stoler på Danmarks Statistik og derfor ikke behøver tjekke dokumentationen, eller at de ikke ved, hvad det er. Offentliggørelse af ny statistik På hjemmesiden er udgivelseskalenderen og nyhedssiden blevet udvidet til at dække alle offentliggørelser: Nyt fra Danmarks Statistik, analyser og statistikbanktabeller. Hensigten er at tydeliggøre, hvornår ny statistik udkommer, og derfor har vi spurgt, om det så også er tydeligt for brugerne, hvornår en ny statistik bliver offentliggjort. 63 pct. svarer, at de godt kan finde oplysningerne, eller at de ikke har behov for oplysningerne. Sociale medier Det er første gang, at Danmarks Statistik spørger om vores brugere følger os på et eller flere sociale medier. I november 2013 kom Danmarks Statistik på Twitter efterfulgt af LinkedIn i efteråret I brugerundersøgelsen har vi valgt kun at spøge til Twitter og LinkedIn, da vi først kom i gang med Facebook i november I undersøgelsen har vi spurgt brugerne om de bruger nyheder fra Danmarks Statistik på de sociale medier. Der er 221 personer (ud af de 1462 deltagere) der har svaret positivt på spørgsmålet og her er LinkedIn brugt mere end Twitter. Det er vores forventning af brugen af de sociale medier, specielt efter Danmarks Statistik også anvender Facebook, vil vokse som en vigtig formidlingskanal. Tilfredshed med formidlingen Som vi nævnte i indledningen er der fortsat stor tilfredshed med Danmarks Statistiks formidling. 71 pct. af deltagerne i undersøgelsen har angivet at de er tilfredse eller meget tilfredse med Danmarks Statistiks formidling af statistik. I 2014 svarede 68 pct. at de var tilfredse eller meget tilfredse. Hvor tilfreds er du med Danmarks Statistiks formidling af statistik? Meget utilfreds 2 pct. Utilfreds 2 pct. Ved ikke 7 pct. Meget tilfreds 15 pct. Hverken tilfreds eller utilfreds 18 pct. Tilfreds 56 pct. Det har dog ikke afholdt deltagerne fra at komme med forslag, til hvordan vi kan gøre vores formidling bedre. 340 deltagere er kommet med kommentarer til formidlingen. Desuden er der også mange, der er kommet med kommentarer på, hvorfor de synes, det er svært at finde det, de skal bruge på henholdsvis hjemmesiden og i Statistikbanken. Nedenfor er kommentarerne med, hvad deltagerne synes mangler i vores formidling, grupperet i fire overordnede emner: 7/12

8 Indhold Flere geografisk fordelte data (særligt på kommuneniveau) Mere international statistik Nyere tal Kort og anden grafisk præsentation Mulighed for at krydse mellem statistikker og større fleksibilitet Historiske tal og lange tidsserier Oversigtstabeller Mindre analyser og kommentering af data og mere kvalitetssikring Struktur Navngivning af statistikemner og deres indhold vanskeligt at gennemskue Tabeltitler lange og uforståelige Hjemmesiden forudsætter en form for baggrundsviden, før man kan komme i gang Dokumentation Mere dokumentation og flere begrebsforklaringer Andre måder at tilgå data på Flere nævner, at vi skal udvikle API, således at man både kan tilgå data på en anden og nemmere måde, samt mulighed for at anvende data til eget brug. Vi har dog haft et API mod Statistikbanken i flere år, men åbenbart ikke gjort det tilstrækkeligt tydeligt for brugerne. Vi vil finde en løsning, hvor brugerne allerede ved indgangen til Statistikbanken præsenteres for muligheden for at benytte APIet. Det er dog ikke for den almindelige bruger men tiltænkt udviklere og professionelle, som således får en programmatisk indgang til Statistikbanken. Vi har også planlagt at tage direkte kontakt til målgruppen for vores API. 8/12

9 Bilag: Spørgsmål og svar 1. I hvilken egenskab søger du fortrinsvist statistik? Kommuner og regioner 8 pct. 128 Ministerier og styrelser 5 pct. 73 Organisationer eller parti 5 pct. 82 Forsker 8 pct. 129 Undervisningssektoren/studerende 19 pct. 293 Virksomheder 12 pct. 184 Presse/medier 3 pct. 53 Privat person 37 pct. 569 Andet 3 pct. 46 Total 100 pct Hvor gammel er du? år 21 pct år 17 pct år 15 pct år 18 pct år 17 pct år eller derover 12 pct. 189 Total 100 pct Hvor ofte bruger du Danmarks Statistik? Dagligt 5 pct. 76 Flere gange om ugen 12. pct. 181 Ugentligt 10 pct. 149 Flere gange om måneden 16 pct. 254 Månedligt 19 pct. 296 Sjældnere end månedligt 32 pct. 506 Aldrig 6 pct. 95 Total 100 pct /12

10 4. Bruger du nyheder fra Danmarks Statistik på et eller flere sociale medier, sæt gerne flere krydser Twitter 47 pct. 94 LinkedIn 63 pct. 127 Total 109 pct. 221 Nb: Bemærk at antal personer der har svaret er væsentlig færre end ved de andre spørgsmål. 5. Hvor tilfreds er du generelt med detaljeringsgraden i statistikkerne? Meget tilfreds 15 pct. 223 Tilfreds 57 pct. 829 Hverken tilfreds eller utilfreds 15 pct. 219 Utilfreds 4 pct. 56 Meget utilfreds 2 pct. 35 Ved ikke 7 pct På hvilke områder har du brug for mere detaljerede opgørelser? Skriv evt. din kommentar her Total Opfylder statistikkerne dit behov for sammenligninger over tid? Ja 66 pct. 962 Nej 13 pct. 189 Ved ikke 21 pct I hvilke statistikker savner du sammenligning over tid? Skriv evt. din kommentar her Total /12

11 9. Bruger du statistikdokumentationen? Ja 52 pct. 766 Nej 28 pct. 404 Ved ikke 20 pct Hvorfor bruger du ikke statistikdokumentation? Skriv evt. din kommentar her Total Kan du finde oplysninger om, hvornår der bliver offentliggjort ny statistik? Ja 32 pct. 474 Nej 13 pct. 183 Har ikke behov for det 31 pct. 446 Ved ikke 25 pct Er det let at finde hvad du skal bruge på vores hjemmeside? Meget let 6 pct. 94 Let 35 pct. 507 Hverken let eller svært 34 pct. 496 Svært 16 pct. 227 Meget svært 2 pct. 36 Ved ikke 7 Pct /12

12 13. Er det let ved at finde hvad du skal bruge i Statistikbanken? Meget let 6 pct. 89 Let 35 pct. 515 Hverken let eller svært 29 pct. 431 Svært 14 pct. 200 Meget svært 2 pct. 31 Ved ikke 13 pct Er det let at komme i kontakt med de relevante medarbejdere i Danmarks Statistik? Meget let 6 pct. 94 Let 14 pct. 208 Hverken let eller svært 8 pct. 121 Svært 3 pct. 37 Meget svært 1 pct. 16 Ved ikke 67 pct Hvor tilfreds er du med Danmarks Statistiks formidling af statistik? Meget tilfreds 15 pct. 212 Tilfreds 56 pct. 823 Hverken tilfreds eller utilfreds 18 pct. 265 Utilfreds 2 pct. 31 Meget utilfreds 2 pct. 27 Ved ikke 7 pct Du har svaret, det er svært at finde, hvad du skal bruge på hjemmesiden og i Statistikbanken. Uddyb det evt. her: Total Har du forslag til, hvad Danmarks Statistik kan gøre for at formidle statistik bedre? Total /12

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Brugerundersøgelse af 2010

Brugerundersøgelse af  2010 Danmarks Statistik, Formidlingscenter Web og Statistikbank, Kristine Tønnesen 2010 KMT/- Akt.nr. Brugerundersøgelse af www.dst.dk 2010 Baggrund og resume 1 Fandt brugerne så den ønskede information? 2

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af 2007

Brugerundersøgelse af  2007 Danmarks Statistik, Formidlingscenter Databanker November 2007 Jesper Ellemose JEJ/- Akt.nr. 3611 Til Brugerundersøgelse af www.dst.dk 2007 Baggrund og resume... 1 Brugernes demografi... 1 Har de tidligere

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2:

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2: OM STATISTIKBANKEN 2004:2 December 2004 Om Statistikbanken nr. 2 Indhold i nr. 2: Lej en Statistikbank Læs om de nye muligheder for at oprette din egen databank. Brugerundersøgelse af Statistikbanken Her

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

VoksenBøgen - Samarbejdspartnere

VoksenBøgen - Samarbejdspartnere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen - Samarbejdspartnere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Hvor mange år har du været medlem af OKR?

Hvor mange år har du været medlem af OKR? 6 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 5 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 0-2 år 8 13% 3 2-5 år 9 15% 5-10 år 10 17% Mere end 10 år 33 55% Total 60 10 1 7 Hvor gammel er du? 6 5 3 1 Hvor

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott Dansk Erhvervsstatistik v / Christian Raunkjær Ott Struktur Ofte brugte enheder, nomenklaturer og grupperinger i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske offentliggørelser Erhvervsstatistik i statistikbanken

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere