Bestyrelsesmøde - referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde - referat"

Transkript

1 Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Claus Hensing Jesper H. Pedersen Søren Slotsaa Bo Møller Sørensen Thomas Blom Hansen Henning Christensen Anders Herning Afbud fra: Allan Holst Simon Jespersen Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jakobsen Lena Haraldsson Henrik Fugmann Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen Charlotte Lundsgaard (referent). KEAs revisor, Søren Jensen fra Deloitte, deltog under punkt 1-3. Referat af møde den 13. december 2012 blev godkendt med følgende bemærkning: Under punkt 10 (udviklingskontrakten) fremgik det, at bestyrelsen gerne havde set et særskilt mål om EUD ernes adgang til KEAs uddannelser samt en større inddragelse ifm. kontraktens tilblivelse. Vigtigheden af de to punkter blev understreget med forventning om, at direktionen har fokus på EUD ernes adgang til KEAs uddannelser, og at bestyrelsen fremover vil blive inddraget tidligere i processen. Endvidere orienterede Henrik Salée om kontraktens underskrivelse den 17. december i Uddannelsesministeriet. Ved denne lejlighed påpegede Henrik Salée over for ministeren, at arbejdsvilkårene og den forhastede proces har gjort det vanskeligt at involvere bestyrelsen, hvilket er beklageligt.

2 2. Årsrapport og - regnskab Jesper Rasmussen præsenterede årsrapporten for Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget med 55 mio. kr., og regnskabet viser et resultat på 7,3 mio. kr. i Årets resultat betyder, at egenkapitalen er vokset fra 105 mio. kr. til 111 mio. kr., og likviditetsgraden lå på 82%, hvilket er godt bl.a. i betragtning af taxametrenes bagudbetaling kombineret med en fortsat vækst i antal STÅ på KEA. STÅ-antallet voksede fra 3733 STÅ i 2011 til 4122 STÅ i Og udviklingen ser ud til at fortsætte, idet de aktuelle søgetal via kvote 2 viser en stigning på 93% sammenlignet med sidste år. Det er forventningen, at KEA snart når op på minimum 10 fuldtidsuddannelser, som har 200 STÅ, hvilket giver grundlag for en mere bæredygtig økonomi på uddannelserne. Søgningen er imidlertid ikke den eneste faktor af betydning for uddannelsernes vækst, idet KEA er dimensioneret på bl.a. designteknologuddannelsen. På deltidsuddannelserne udgør indsatsen for ledige 51% af det samlede antal STÅ. Dertil kommer åben uddannelse med 21% og de såkaldte virksomhedsrettede hold med 28%. Deltidsområdet er i sin natur mindre stabilt end fuldtidsområdet, og KEA har stor fokus på, at reglerne på området overholdes. Antallet af samarbejdspartnere er på denne baggrund reduceret væsentligt med indførelsen af en kontraktmodel med omfattende kvalitetssikring og krav om videntilbageløb. Imidlertid må man også sande, at brancheorienterede konsulentvirksomheder ofte er tættere knyttet til virksomhederne end en offentlig uddannelsesinstitution er i stand til. I 2012 havde KEA 300 underviserårsværk ud af 430 årsværk i alt. Siden 2011 har der været en stigning i omkostningerne til ledelse og administration på 35%. Stigningen skyldes primært, at en række af de pågældende omkostninger før lå under uddannelserne, men de er nu udskilt i regnskabet. Samtidig har KEA i perioden ansat henholdsvis en bygningschef og en økonomi- og regnskabschef. Desuden er omkostningerne til bygningsdrift vokset, hvilket er udtryk for en bedre kvalitet på de enkelte adresser. KEA har oprustet (også økonomisk) i forbindelse med etableringen af de tværgående centre, og bestyrelsen ønsker derfor en præsentation af centrene på næste møde. Præsentationen skal bl.a. indeholde kommissorierne for centrene samt de bagvedliggende tanker og idéer med indsatserne. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2012, og bestyrelsen bemyndigede rektor til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten digitalt. Bestyrelsens øvrige bemærkninger til årsrapporten blev givet under punkt 3 om revisionsprotokollatet.

3 3. Revisionsprotokollat Revisor indledte med at sige, at revisionsprotokollatet er meget fint, og at der kun er meget begrænset kritik på enkelte poster. Det er revisors overordnede vurdering, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og revisionen af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Yderligere er det revisors opfattelse, at der er en konstruktiv dialog om ændringsforslag, og der udarbejdes gode analyser fra KEAs side, hvilket har givet forbedringer løbende. I revisionsprotokollatet af 26. marts 2012 bemærkede revisor, at der ikke var sammenhæng mellem de enkelte projektregnskaber og projektformålskoderne i Navision Stat. Dette forhold er udbedret, men det er vigtigt med fortsat fokus på styringen heraf. Revisor har gennemgået KEAs forretningsgange og interne kontroller, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. I forhold til KEAs regnskabsinstruks blev det primo december bemærket, at instruksen herunder disponeringsoversigten ikke var fuldt opdateret. Disponeringsoversigten er opdateret og behandlet på bestyrelsesmødet den 13. december, og en ajourført version af instruksen forventes færdig den 15. april. På lønområdet forventes en række påbegyndte tiltag at ville imødegå revisionens bemærkninger jf. revisionsprotokol af 4. december. Endvidere har revisor konstateret, at resultatlønnen for den øverste ledelse optjent i fortsat ikke er udbetalt. Der følges op på dette forhold. Revisor bemærkede, at forretningsgangene for indberetning til ministeriet som grundlag for udbetaling af statstilskud er blevet forbedret væsentligt med ansættelsen af en controller. Fortsat fokus på området anbefales. I forbindelse med egenkapitalens udvikling nævnte revisor, at egenkapitalen er påvirket negativt af dagsværdien af renteswap pr. 31. december For så vidt angår momskompensation har revisor konstateret, at SKAT-momsangivelsen for 4. kvt ikke indeholdt momsandelen af fællesomkostningerne, hvilket betyder, at KEA har penge til gode. Endelig er det revisors vurdering, at KEA har en fin forvaltning af institutionens midler. Alt i alt giver dette anledning til, at tjeklisten udfyldes med et ja ud for alle kontrolområder, og revisor vil påtegne årsregnskab og ledelsesberetning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

4 3. Revisionsprotokollat Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den pæne påtegning fra revisor og kvitterede for indsatsen til Jesper Ramussen og økonomi-teamet. På denne baggrund godkendte bestyrelsen årsregnskabet 2012 og det tilhørende revisionsprotokollat. Med udgangspunkt i revisors bemærkninger vil bestyrelsen have fortsat fokus på styring af projektøkonomien og KEAs indberetninger til ministeriet som grundlag for udbetaling af statstilskud. Desuden følges op på udbetaling af resultatlønnen for den øverste ledelse optjent i Med afsæt i bemærkningerne på bestyrelsesmødet udarbejdes i lighed med sidste år en skrivelse til Uddannelsesministeriet med bestyrelsens kommentarer til årsrapporten samt revisionsprotokollatet. Henrik Salée underskriver dokumentet på vegne af bestyrelsen.

5 4. Campus Nørrebro Campus-byggeriet skrider frem som planmæssigt, og der var rejsegilde den 20. marts. Jesper Rasmussen gennemgik tidsplanen i forbindelse med campusbyggeriet og den meget omfattende flytning: I perioden marts - maj fastlægges den endelige disponeringsplan, kantineydelser sendes i udbud, der udarbejdes mock-up af mobile vægge, og inventar sendes i udbud. I juni august bliver der indflytning i administrationslokaler samt undervisningsområder, og renoveringen af Lersø Parkallé påbegyndes. I september er der studiestart. I oktober til december afsluttes renoveringen af Lygten 16, PBA i økonomi og it flyttes fra Lyngbyvej til Lygten, renoveringen af Lersø Parkallé afsluttes, og installationsuddannelserne mv. flytter til Lersø Parkallé. Der er et ønske om, at KEAs studerende involveres i campusprojektet. I processen frem til nu er det bl.a. sket ved, at de studerende har indgået i produktionen af campus-filmene, herunder de anvendte animationer. Og der vil komme nye projekter vedrørende indretning, som er relevante for bl.a. bygningskonstruktørerne. På campus økonomiseres så vidt muligt ved at genbruge eksisterende møbler fra de KEA-adresser, som i dag huser aktiviteterne. Dette sker dog under hensyntagen til en gennemgående designlinje inden for de enkelte områder på campus, og receptionsområdet får særlig opmærksomhed. Endelig blev det nævnt, at udgifterne til et låsesikringssystem på campus bliver 2 mio. kr. dyrere end forventet.

6 5. OK13 Ingo Østerskov orienterede om OK13, herunder retssagen mellem CO10 og Moderniseringsstyrelsen vedrørende aftaleretten. Aftalen mellem AC og Finansministeriet udvider ledelsesrummet markant og ændrer ledelsesopgaven radikalt, idet akademierne skal til at lede opgaven og output/outcome heraf inkl. vidensomsætning. I den forbindelse drøftede bestyrelsen behovet for nye værktøjer til mellemlederne. En ubekendt faktor er dog det omtalte timeregistreringssystem, som ikke kendes endnu. Den kommende stillingsstruktur på akademierne er et andet nyt element, som får store konsekvenser for KEA. Stillingsstrukturen omfatter kategorierne: adjunkt, lektor og docent med tilhørende tillægsstruktur. De nuværende undervisere på KEA, må selv bestemme, om de ønsker at søge lektorkvalificering, mens det bliver obligatorisk for alle nyansatte undervisere fremadrettet. Mange undervisere hilser den nye stillingsstruktur velkommen, da det etablerer en mulig karrierevej. Den nye stillingsstruktur skal udfoldes begrebsmæssigt og indholdsmæssigt. Lektorstillingen kommer til at indeholde undervisning, praksis- og forskningstilknytning samt udviklings- og internationale opgaver i varierende omfang for den enkelte. På KEA vurderes underviserne samlet set at være bedst funderet på praksisrelationen, hvis det måles op imod forskningsdimensionen. Bestyrelsen fandt det afgørende, at lektorkvalificeringen ikke fører til en akademisering af underviserne på bekostning af det erhvervsrettede fokus i undervisningen. Derfor er det meget vigtigt at sikre erhvervslivsrepræsentanter i bedømmelsesudvalgene, som kan være garanter for praksistilknytningen. KEA vil arbejde for dette i alle relevante sammenhænge, herunder i regi af Danske Erhvervsakademier. Udgifterne til lektortillæg skal hentes ind på anden vis via effektiviseringer eller tiltag, som udnytter synergier på tværs af KEAs uddannelser fx en fælles materialepool (denne kunne også tænkes på landsplan). Der er igangsat et arbejde med at afdække de faktiske ressourcer, som i dag anvendes på KEA inden for følgende kategorier: undervisning, forberedelse, forskningsaktiviteter, erhvervskontakt og øvrige aktiviteter. Imidlertid understregede Ingo Østerskov, at KEA fortsat skal ligge på et solidt niveau for omfanget af undervisning til de studerende. Emnet vil blive genstand for videre drøftelse på bestyrelsens junimøde.

7 6. Status på fusionsdrøftelserne med CBA Bestyrelsen drøftede forløbet af det fælles bestyrelsesmøde med CBA den 7. januar i Lyngby. KEA gik positivt ind i dialogen om fusion, og Henrik Salée fremlagde en lang række perspektiver herfor på mødet. Formændene for de to akademier mødtes på erhvervsakademiernes årsdag, og Ingo Østerskov kunne desuden oplyse, at der blev afholdt et møde den 20. marts om datagrundlaget for fusionen. På mødet aftalte man den videre plan for færdiggørelse af datagrundlaget inden sommer. Planen involverer en validering af data via de to akademiers revisorer. Det gælder blandt andet bygningskapaciteten og akademiernes likviditetskonsolidering mv. CBA har bestyrelsesmøde primo april hvorefter de nyeste tal fra årsregnskaberne kan inddrages. Endvidere lovede CBA at udforme et kort notat med deres bud på perspektiverne i en fusion. KEA forsøger at sætte tryk på processen frem mod en afklaring til sommer. Til den tid kendes resultatet af sektorevalueringen sandsynligvis også, hvilket vil være en fordel. 7. Evaluering af EAsektoren På KEAs indre linjer drøftes p.t. en ny organisering i en række programområder med klynger af beslægtede uddannelser, der retter sig mod bestemte brancher. Programområdestrukturen har den fordel, at den i givet fald kan være et bud på en fremtidig organisering af et samlet akademi i region Hovedstaden. Den 28. januar var Rambøll på institutionsbesøg på KEA i forbindelse med den igangværende evaluering af erhvervsakademisektoren. Der var en positiv stemning ved besøget, hvilket også var indtrykket ved de tilsvarende besøg hos kollegaerne på de andre akademier. Til trods for de positive takter alle steder, er det vigtigt at holde sig for øje, at der fortsat er en lang række indsatsområder for akademierne. Det gælder ikke mindst kongevejen og en afdækning af, hvor de studerende går hen efter endt uddannelse. Dimittenderne skal i beskæftigelse, og der skal særlig opmærksomhed på beskæftigelsen for KEAs dimittender med en gymnasial baggrund.

8 7. Evaluering af EAsektoren I forbindelse med udviklingskontrakten følges op på de nævnte udfordringer. Konkret benyttes Forskningens Døgn som anledning til at lave en event rettet mod EUD-elever, og et CRM-system er ved at blive implementeret, så KEA bl.a. kan følge dimittenderne efter endt uddannelse. I det første udkast til udviklingskontrakten havde KEA desuden foreslået en indkomst- og brancheanalyse for KEAs dimittender. Efter ønske fra ministeriet blev den dog taget ud af kontrakten med henblik på et initiativ fra ministeriets side, som nu afventes. 8. Akkreditering af uddannelser og udbud Det er p.t. uklart, hvornår der kommer en politisk fortolkning af evalueringen, idet vi kun ved, at indholdet af sektorrapporten sendes i høring medio april. Evalueringen står imidlertid ikke alene den skal ses i sammenhæng med en lang række andre eksterne tiltag, som påvirker og rammesætter KEAs udvikling (oversigt udsendes sammen med referatet). Ingo Østerskov orienterede kort om ansøgning om screening af akademiuddannelsen i energiteknologi og status på EAK i Byggeri og Business (byggekoordinator). Desuden er det planen at lave en mindre konkurrentanalyse. 9. Eventuelt Ingo Østerskov orienterede om, at KEAs 2 uddannelsesdirektører stopper. Steen Kildesgaard har fået nyt job i Københavns Kommune som ressourcedirektør i Børne og Unge Forvaltningen, og Ulla Skram stopper efter gensidig aftale. Endelig blev det oplyst, at KEA har fået ny efteruddannelseschef, som tiltræder 1. april: Sanne Juul Nielsen, der kommer fra en stilling som centerchef på Teknologisk Institut.

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret

2 Godkendelse af referat Bilag A. Referat af 28. marts 2012. 4 Økonomi Bilag C1. Månedsregnskab, april 2012 Bilag C2. Forecast 2012, marts baseret 19.06.2012-1/1 - FC TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012, fra kl. 10.00-12.00 på Berlingske Media, Pilestræde 34 i København.

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere