Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009"

Transkript

1 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for Det skal i den forbindelse bemærkes, at reglerne om skattefrie diæter skal findes i et særskilt indstik på hjemmesiden. 1. LØNMODTAGERE I marts/april 2010 modtager du en årsopgørelse fra SKAT. Tidligere har du også samtidigt modtaget en selvangivelse, men dette sluttede med selvangivelsen for 2007, idet SKAT automatisk har fået mange af de oplysninger, som skal bruges. Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Du bør sammenholde tal på årsopgørelsen fra SKAT med modtagne oplysninger fra banker, realkreditinstitutter, arbejdsgivere m.v., og du bør også sikre, at alle fradrag er medtaget på årsopgørelsen. Er de på årsopgørelsen anførte beløb korrekte, skal du ikke gøre mere. Er beløbene derimod forkerte, eller har du yderligere oplysninger, der ikke er medtaget på årsopgørelsen, bør du indtaste ændringerne enten via telefon eller tastselv. Tastselv finder du på SKATs hjemmeside hvor alle har en personlig skattemappe. For at komme ind på din personlige skattemappe skal du anvende enten en tast selv kode eller digital signatur. Ændringer i årsopgørelsen for 2009 skal foretages senest 1. maj Ændringer kan også foretages senere men det kræver henvendelse til SKAT. Hvis du har udenlandsk indkomst skal du rekvirere en særlig udvidet selvangivelse samt en selvangivelse for udenlandsk ind komst. Selvangivelsen skal afleveres hos SKAT senest den 1. juli INDTÆGTER Du bør kontrollere, om indtægterne i årsopgørelsen står i de rigtige felter. Det kan ske, at SKAT medtager indkomsten i ét felt og du har den samme indtægt i et andet felt, hvorved der beregnes skat af samme indkomst to gange. Hvis din skattepligtige indtægt ikke er indberettet i det rigtige felt, kan konsekvensen være, at der betales AM-bidrag af ikke bidragspligtige indtægter, fx sygedagpenge, dagpenge, vederlag for immaterielle rettigheder (se afsnit om royalties), udbetalinger fra fonde eller andre ikke AMbidragspligtige ydelser LEGATER Ved et legat forstås en gave, der ikke er betinget af egentlige modydelser (arbejdsindsats). Legater omfatter ydelser fra fonde, institutioner eller fra det offentlige Skattepligtige og delvis skattepligtige legater Legater, man søger om, er som hovedregel skattepligtige. For nogle legater gælder der dog særlige regler for beskatningen. Hæderslegater, der ydes en gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonds her i Danmark eller udlandet er således skattefri, hvis gave- eller legatbeløbet ikke overstiger et pristalsreguleret beløb der for 2009 udgør kr. Legatbeløb herudover medregnes ved indkomstopgørelsen med 85 % af beløbet. Det er en betingelse, at legatbeløbet har karakter af at være en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det må altså ikke være honorar for et bestemt værk eller ydelse. Der stilles ikke krav om, at den udbetalende fond er almennyttig. Hvis beløbet udbetales af

2 2 en forening, er det en betingelse, at foreningen har et almennyttigt formål. Legater beskattes normalt i det indkomstår, hvor legatbestyrelsen meddeler modtageren, at der er tildelt et legat. Hvis bestyrelsens beslutning træffes i december 2009, og du først får meddelt, at du er tildelt et legat i januar 2010, skal legatet først indtægtsføres i Der betales ikke AM-bidrag af legater Studierejselegater Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri for dig som modtager, når det er forudsat, at det dækker: Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet Sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet og Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende betaling til studiestedet Skattefriheden er betinget af, at der er tale om en studierejse og ikke en almindelig turistrejse. Det primære formål med rejsen skal være uddannelse eller studie af individuelt bestemte emner. Et legat til eksempelvis undervisningsgebyr til en udenlandsk teaterskole, filmskole, individuel undervisning og lignende er et studierejselegat. Ved kørsel i egen bil eller på motorcykel beregnes beløbet for sædvanlige udgifter til rejse på grundlag af en takst der i 2009 udgør 1,90 kr. pr. km. For sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan standardsatserne anvendes i stedet for de faktiske udgifter se selvstændigt indstik om diæter. Standardsatserne til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet Ikke-skattepligtige legater Enkelte legater i form af særlige hæderspriser er direkte undtaget fra beskatning. Dette gælder Nobelprisen og andre hæderspriser, der ydes uansøgt som et engangsbeløb af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem af, og hvor hædersprisen udelukkende har karakter af anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det gælder således Nordisk Råds Litteraturog Musikpris. Det samme gælder hæderspriser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og der er tale om et uansøgt engangsbeløb. Det samme gælder gaver, der er indsamlede bidrag til anerkendelse af modtagerens fortjenester, når indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ ROYALTIES Der betales ikke AM-bidrag af royalties. Royalties er betaling for immaterielle rettigheder som fx genudsendelseshonorarer og udbetalinger fra Filmex og Gramex. Er royaltyindtægten optjent ved selvstændig erhvervsvirksomhed skal beløbet med i virksomhedsregnskabet og dermed betales AMbidrag heraf FRADRAG LØNMODTAGERFRADRAG Du har for 2009 fradrag for udgifter der overstiger kr. Udgifterne skal relatere sig direkte til det indtægtsgivende arbejde for at være fradragsberettigede. Da SKAT ofte sætter fokus på lønmodtagerfradraget, bør du sikre dig, at der foreligger dokumentation for udgifterne og deres sammenhæng med indtægtserhvervelsen. Dette kan bedst sikres ved, at bilagene indeholder oplysninger om navn, specifikation

3 3 af udgiftens art, ligesom du skal anføre, hvilken relation udgiften har til arbejdet. Det ses ofte, at SKAT ikke godkender disse fradrag. Det er derfor bedst, hvis du kan aftale med arbejdsgiveren, at han afholder samtlige udgifter forbundet med arbejdet, ikke mindst ved udgifter til behandling af skader. Mod forevisning af tilstrækkelig dokumentation (jf. ovenstående) kan skuespillere fortsat fratrække udgifter til fx: Sminke, kostumer, stemmetræning, dansetræning, faglitteratur, reklameudgifter, telefon, noder, videofilm, cd'er, videoanlæg, edb-udstyr, teater- og biografbilletter mv. for så vidt disse udgifter relaterer sig til indkomsterhvervelsen. Fradragsretten vurderes altid konkret i den enkelte situation. Dette var eksempelvis tilfældet i en dom fra 2007, hvor sangerinden Lina Rafn ikke fik anerkendt et fradrag på kr., men alene kunne fradrage kr. som følge af, at Landsretten anså de afholdte udgifter til især hår og make-up for værende af privat karakter. Det kan anbefales, at du gemmer bilag for private udgifter til sminke, biograf- og teaterbilletter mv., idet det kan være nemmere at få SKAT til at godkende fradrag for de erhvervsmæssige udgifter, når de kan konstatere, at der også har været afholdt private udgifter af samme art BEFORDRING Det er altid en god ide, at gemme dokumentation for adresse og afstand for de enkelte arbejdspladser, ligesom det er en god ide at gemme kontrakter og kalenderregistreringer. Befordringsfradraget er ikke omfattet af reduktionen på kr., jf. ovenfor vedrørende lønmodtagerfradrag Befordring mellem bopæl og arbejdssted Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for 2009: Intet fradrag for de første 24 km pr. dag 1,90 kr. pr. km for km pr. dag 0,95 kr. pr. km for den befordring, der overstiger 100 km pr. dag (1,90 kr. pr. km for pendlere fra udkantskommuner, se nedenfor). Såfremt ud- og hjemrejse ikke foretages samme dag, foretages der kun et bundfradrag (24 km) i den samlede kørsel - bopæl arbejdsplads tur/retur. Denne bestemmelse gælder tilfælde der ikke opfylder betingelserne i afsnit og får kørselsgodtgørelse af arbejdsgiver og ikke er honorarmodtager. Du kan tage befordringsfradrag for strækningen til den normale transportvej ved kørsel i bil. Den normale transportvej er defineret som den strækning, der skal tilbagelægges med bil under hensyntagen til de geografiske forhold, det tidsmæssige forbrug og en økonomisk rimelighed. Hvis du er bosiddende i en af de såkaldte udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 100 km også med 1,90 kr. for indkomståret Udkantskommuner i 2009: Bornholm, Brønderslev-Dronningelund, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Ærø Ekstra fradrag ved passage af Storebælts- og Øresundsforbindelserne Hvis du benytter kollektiv transport til passage af Storebælt, gives et ekstra fradrag på 15 kr. pr. passage. Ved passage i bil eller motorcykel gives et fradrag på 90 kr. pr. passage.

4 4 For passage af Øresundsbroen udgør fradraget 8 kr. pr. passage med kollektiv transport og 50 kr. pr. passage i bil eller motorcykel. Du skal kunne dokumentere udgifterne ved forevisning af kvitteringer for betalt togbillet / broafgift. Eksempel Bopæl f.eks. København - transportudgifter i.f.m. engagement i f.eks. Århus (Afstand 307 km), Odense (Afstand 162 km) og Svendborg (Afstand 167 km). Afstanden kan beregnes på SKATs hjemmeside via Tast- Selv. HUSK - De første 24 km kan ikke fratrækkes.

5 ) i bil 76 km á 1, kr. 207 km á 0,95 196,65 kr kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. Århus/København ( ) i bil 100 km á 1,90 190,00 kr. 207 km á 0,95 196,65 kr. 476,65 kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr. København/Odense/København ( ) med offentlig befordring 76 km á 1, kr. 224 km á 0, kr. 387,20 kr. Fradrag bropassage tog x 2 30,00 kr. København/Svendborg ( ) med bil (udkantskommune) 143 km á 1, kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr kr. Svendborg/København ( ) med bil (udkantskommune) 167 km á 1, kr. Fradrag bropassage bil 90,00 kr kr. I alt 2062,90 kr. *) * Dette beløb fradrages på din selvangivelsen under Befordring hjem/arbejde

6 Befordring ved foresyngning, audition og kurser Hvis du er freelancekunstner (dvs. en kunstner, hvis ansættelser typisk er tidsbegrænsede) vil du ofte kunne opnå fradrag for en rejse, der foretages for at deltage i en ansættelsesprøve på et fremmed teater eller koncertsted. Det gælder, selvom du ikke opnår ansættelse. Der henvises til Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1995, nr Erhvervsmæssige befordringsudgifter Erhvervsmæssig befordring er: Befordring mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver Befordring inden for samme arbejdsplads Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil. Al anden befordring er privat befordring. Der er tale om en ren godtgørelsesordning vedrørende erhvervsmæssig befordring udbetalt fra en arbejdsgiver, idet der ikke er adgang til alternativt eller supplerende at fradrage udgifter (det såkaldte differencefradrag). Lønmodtagere som har haft erhvervsmæssig kørsel og som ikke har fået udbetalt kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan kun fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde, se pkt Hvis man er lønmodtager vil det altid være en fordel at få udbetalt den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse fra en arbejdsgiver. Den skattefri befordringsgodtgørelse for 2009 og 2010 udgør: Årlig kørsel pr. arbejdsgiver km kr. pr. km Over km Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse 1,90 kr. pr. km Cykel eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km./0.48 for Honorarmodtagers befordring Som honorarmodtager har du ikke mulighed for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, men du er berettiget til fradrag efter taksterne for erhvervsmæssig befordring, se pkt eller fradrag for faktiske dokumenterede udgifter. Det er også en mulighed, at honorarudbetaler dækker de faktiske udgifter for eksempel fly eller togbillet. Det er en betingelse, at kørslen foregår i egen bil, hvis man vil have fradrag for satserne i ovenstående skema Dokumentation ved befordringsgodtgørelse Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres kontrol med: Modtagerens navn, adresse og CVR.nr. Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen Kørslens mål med eventuelle delmål Antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen

7 7 Kørsel sker i egen bil (også ægtefælles eller samlevers bil anses for egen bil) Foretages denne kontrol ikke, er modtageren skattepligtig af godtgørelsen KONTINGENTER TIL A-KASSER ELLER FAGFORENINGER Udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag og fagforeningsbidrag er fradragsberettigede udgifter, der fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag uden reduktion med kr. Faglige foreninger skal hvert år foretage indberetning til SKAT om de indbetalinger, du har foretaget som medlem det foregående kalenderår. Det indberettede beløb bliver fortrykt på din årsopgørelse. Fradraget er betinget af, at foreningen foretager indberetning af din kontingentbetaling ANDRE FRADRAG Underholdsydelser er fradragsberettigede bidraget skal dog være forfaldet og betalt. Der kan endvidere foretages fradrag for gaver til almen velgørende eller almennyttige foreninger mv. Det er en betingelse for fradrag, at der til den enkelte forening mv. er ydet gave for mindst 500 kr. i indkomståret. De første 500 kr. af det samlede gavebeløb kan ikke fratrækkes og det samlede gavefradrag kan maksimalt udgøre kr. i indkomståret Fradraget er betinget af, at foreningen foretager indberetning af din kontingentbetaling FORRETNINGSREJSER / STU- DIEREJSER Hvis du tager på en rejse, der er betalt af arbejdsgiveren, er du ikke skattepligtig heraf, hvis der er tale om en egentlig forretningsrejse, dvs. at rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Det samme gælder, hvis der er tale om en studierejse af generel karakter, og rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet indeholder et turistmæssigt islæt, beskattes du af værdien af den private del af rejsen (den værdi det måtte antages at koste at erhverve rejsen i almindelig fri handel). Kravet om, at en studierejse skal være afholdt i virksomhedens interesse, må afgøres konkret ud fra en samlet bedømmelse af den enkelte rejses omstændigheder. I denne forbindelse ses der på rejsens program, hvem der deltager og eventuelle kontrakter. 2. DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE Den udvidede selvangivelse skal indleveres til SKAT senest den 1. juli Indsendelsesfristen gælder også for din eventuelle ægtefælle. Hvis du er bogførings- og regnskabspligtig skal du udarbejde et skatteregnskab, der opfylder betingelserne i mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal som udgangspunkt ikke indsendes. Hvis SKAT efterfølgende anmoder herom, skal skatteregnskabet dog indsendes. Jo før du indsender selvangivelsen, jo før vil du modtage din årsopgørelse og dermed også eventuel overskydende skat. Det kan anbefales at kontakte en revisor hvis du er omfattet af ordningen med den udvidede selvangivelse. Du skal være opmærksom på, at benyttelse af den udvidede selvangivelse kan være problematisk i forhold til status som lønmodtager hos FTF-A. 3. SKATTETILLÆG Hvis selvangivelsen ikke er behørigt udfyldt eller ikke er afleveret inden selvangivelsesfristen, kan SKAT påligne et tillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides - dog højst kr. Hvis du ikke overskrider grænsen for betaling af mellemskat ( kr.) udgør tillægget 100 kr. for hver

8 8 dag, fristen overskrides og højst kr. Skattetillægget er ikke fradragsberettiget. Der gives normalt ikke udsættelse med fristen for indsendelse af selvangivelsen. 4. FRIVILLIG INDBETALING AF REST- SKAT Reglerne for frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2009 er som følgende: Inden 1/ Betales restskatten inden 1/ vil der blive beregnet en rente på 4,6 % pr. dag skatten indbetales efter 31/ Eksempel 1, betaling 1/4 2010: X har en restskat på kr. Han finder ud af det i slutningen af marts og vælger at betale restskatten den 1. april. Det vil sige, at han skal betale renter for 91 dage (fra 1. januar til 1. april). Hvis du intet foretager dig, vil din restskat indtil kr. (det er indregningsgrænsen for restskat) blive indregnet i din forskudsskat for 2011 med et procenttillæg på 6,6%. Den del, der overstiger kr., vil blive opkrævet i 3 rater til betaling i hver af månederne september, oktober og november tillige med et procenttillæg på 6,6 %. På din årsopgørelse for 2009, som du modtager i foråret 2010, fremgår det, om du har gammel restskat fra 2008, og hvor stor din eventuelle restskat er. 5. AFSLUTNING Vi har lagt vægt på at vise de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for Beskrivelsen af de anførte skattepligtige indtægter og udgifter kan derfor ikke betragtes som fuldstændige. = 172,03 kr kr. x 4,6 procent x 91 dage 365 dage Skatteafdelingen København den 25. januar 2010 Efter 1/ Er restskatten ikke indbetalt inden 1/ vil der blive beregnet et restskattetillæg på 6,6 %. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, 2. sal, DK-1560 København V Eksempel 2, betaling efter 1. juli 2010: Hvis X fra eksempel 1 venter med at betale til efter 1. juli, bliver restskatten tillagt et fast procenttillæg kr. x 6,6 procent = 990 kr. Da rentetillæggene ikke er skattemæssigt fradragsberettigede, vil det i mange tilfælde være fordelagtigt at indbetale restskatten hurtigst muligt og i hvert fald inden 1/7 2010, da der indtil denne dato er tale om en dag til dag rente. Disclaimer:

9 Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. 9

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen januar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 9. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2019 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub

Velkommen til. Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Velkommen til Orienteringsaften om skatteregler i en fodbold- eller håndboldklub Fodbold- eller håndboldklubbens skattemæssige status Skal en amatøridrætsforening aflevere selvangivelse og betale skat

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Bilag til Regler for økonomistyring og registreringspraksis _ Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 7 Registreringsprocessen Pkt. 7.3 Godkendelse af regnskabsbilag Bilag 7.3.1 Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren: Juni 2018

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2019 Tax 1 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Rapport vedrørende kontrol af Uber-chauffører, Indkomstårene 2014 og 2015 Opdateret januar 2018

Rapport vedrørende kontrol af Uber-chauffører, Indkomstårene 2014 og 2015 Opdateret januar 2018 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 345 Offentligt Rapport vedrørende kontrol af Uber-chauffører, Indkomstårene 2014 og 2015 Opdateret januar 2018 Indhold Rapport vedrørende kontrol

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere