Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år."

Transkript

1 Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, udsendes årsopgørelsen for 2014 i marts På årsopgørelsen er oplysninger om løn, renter, fagligt kontingent, gaver til godkendte foreninger m.v., som er indberettet fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m. fl. I den forbindelse vil vi henlede opmærksomheden på, at det kan være en fordel, at registrere komponist virksomheden med et CVR-nr. Såfremt der er rettelser til oplysningerne, eller der skal afgives supplerende oplysninger, afgives disse ved at indberette den rettede årsopgørelse senest den 1. maj 2015 for at få rest- og overskydende skat korrekt. Vær kritisk ved gennemgangen af de trykte oplysninger. Efterstående nævnes nogle af de ting du skal være opmærksom på. Bemærk at oplysningerne fra Kunststyrelsen ikke altid er overført til selvangivelsen. Du kan få fradrag for en række udgifter, du har i forbindelse med arbejdet. Nogle fradrag kommer automatisk med på årsopgørelsen, og andre skal du selv oplyse. Se her, hvilke du selv skal oplyse. Du bør dog altid tjekke din årsopgørelse for at se, om alt er kommet med og at oplysningerne er korrekte. Forudsætningen for at oplysningerne kommer med er nemlig, at de er blevet korrekt indberettet til SKAT fra 3. part, det vil sige arbejdsgiver, fagforeninger, pensionskasser og banker. I disse rubrikke kan der ikke rettes. Fradrag, der automatisk kommer med: Beskæftigelsesfradrag Befordringsfradrag transport mellem hjem og fast arbejdssted, vil ikke være med i alle situationer. Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse og efterlønsordning Gaver til godkendte foreninger Renter på gæld til fx danske banker og kreditinstitutter Bidrag til arbejdsgiveradministrerede ratepensionsordninger og ophørende livrenter Bidrag til privattegnede pensionsordninger med løbende udbetaling og ratepension max Fradrag for børnedagplejere (vil dog ikke være med i alle situationer.) Fradrag, der ikke automatisk kommer med: Underholds- og børnebidrag Øvrige lønmodtagerudgifter Renter på gæld hos private og renter på gæld i udlandet. Renter på SU-lån det første år Bidrag til visse pensionsordninger

2 På baggrund af de indsendte oplysninger forventes årsopgørelserne udsendt i løbet af juni 2015 med oplysning om eventuel restskat m.v., således at indbetaling kan ske senest den 1. juli 2015 med tillæg af renter 2,9 % p.a. Restskat under kr. plus rentetillæg på 4,9 % overføres til forskudsopgørelsen i Den udvidede selvangivelse er beregnet for skatteydere, der driver selvstændig virksomhed, herunder hvervet som komponist, hvor dette er skatteyderens hovederhverv. Selvstændige komponister, der driver virksomhed er bogføringspligtige. Bemærk at afgørelse om selvstændig virksomhed / lønmodtager er et flydende begreb. Såfremt A-indkomsten udgør hovedparten af indkomstgrundlaget, betragtes du som lønmodtager. Såfremt du har modtaget en fortrykt selvangivelse og du ønsker at vælge den udvidede selvangivelse kan den vælges elektronisk på SKAT. Den udvidede selvangivelse for 2015 foreligger i slutningen af maj. Fristen for indsendelse af den udvidede selvangivelse er den 1. juli Tidspunktet for indsendelse af selvangivelsen har dog betydning for, hvornår årsopgørelsen modtages. Det tilrådes derfor, at selvangivelsen indsendes så tidligt som muligt. Din ægtefælle er omfattet af den samme tidsfrist for indsendelse af selvangivelsen, som du er. Vi skal gøre opmærksom på, at skattemyndighederne har skærpet holdningen til for sent indleverede selvangivelser i forhold til tidligere år, og nu ikke giver fritagelse for kontrollovstillæg, der udgør 200 kr. pr. dag for for sent aflevering dog maksimalt kr. Hvis den skattepligtige indkomst ikke overstiger kr., er skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2013 Der er få ændringer i 2014 i forhold til I lighed med tidligere år har vi efter aftale med Dansk Komponist Forening udarbejdet følgende gennemgang af de fradrag, der især vedrører udførelsen af erhvervet som komponist. SKATTEREGLER FOR 2014 Selvangivelsen (udvidet) har følgende hovedområder: Personlig indkomst hvoraf der skal betales AM-bidrag. (rubrik 11 15) 2. Personlig indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. (rubrik 16 20) 3. Ekstraordinært store indtægter 4. Hæderspriser (oplyst af yderen skattefri) 5. Hædersgaver (rubrik 18) 6. Studie- og rejselegater. 2

3 2. Fradrag i personlig indkomst (rubrik 21 29) 3. Kapitalindkomst (rubrik samt 346) 4. Fradrag i kapitalindkomst (rubrik 41 44) 5. Ligningsmæssige fradrag (rubrik samt 447, 448 og 460) 6. Aktieindkomst (rubrik 61 68) Er ikke medtaget på de fortrykte selvangivelse. 7. Udenlandsk indkomst (kan indberettes elektronisk) 8. Forskudt regnskabsår (rubrik 91 93) 9. Virksomhedsbeløb (rubrik ) 10. Øvrige virksomheds oplysninger ( ) 11. Kapitalafkastordning kunstnerskat ( ) tilvalg ved elektronisk indberetning) 12. Virksomhedsordningen ( ) 13. Oplysning om ejerbolig (rubrik ) 14. Virksomhedsoplysninger (rubrik ) 15. Restskat (frister og betaling) Disse punkter (Rubrik - nr. på den udvidede selvangivelse kan være ændret i 2015) omtales i samme rækkefølge i efterstående redegørelse. Vi skal henlede din opmærksomhed på, at der SKAL foreligge dokumentation for samtlige fradrag. Dokumentationen skal endvidere være udstedt med navn og adresse. Taxakvitteringer skal indeholde angivelse af, hvorfra og hvortil kørsel finder sted - og anledning til kørsel (formål). Repræsentationsudgifter påføres deltagere og anledning. Derfor vil vi anbefale, at du opbevarer samtlige bilag (hellere for mange end for få). Fradrag for udgifter ved erhvervelse af honorarindtægter kan fradrages i den personlige indkomst, men fradragsretten er kildebegrænset til de udgifter, der specifikt vedrører erhvervelsen af honoraret. Der kan ikke foretages fradrag for mere, end der er erhvervet indtægter for. Indtægter fra KODA indgår (måske) ikke i beregningen. Vi skal gøre opmærksom på, at udbetalinger fra Dansk Komponist Forening direkte til producenten af plader eller CD'er er lønoplyst på producentens CVR-nummer. 3

4 1. PERSONLIG INDKOMST 1.1 Alle personlige indkomster, der er oplyst af arbejdsgiver, hvor der er oplyst A-skat og AM-bidrag. 1.2 Alle indkomster, der er indberettet til skattemyndighederne på oplysningsseddel, fx. DKF, Kunstfonden (kan være oplyst til SKAT, men ikke medtaget på selvangivelsen) og Koda. Af indkomst oplyst i felt 36 skal der betales AM-bidrag. Indkomst oplyst i felt 38 er uden AM-bidrag. 1.3 Ekstraordinært store indtægter I Kunstnernes Beskatning udgivet af Kulturministeriet og Skatteministeriet i ( omtales ekstraordinært store indtægter på side 35 og 36. Indkomsten skal opgives "brutto", da SKAT beregner bundfradrag ( i 2014) og beskatningsgrundlaget på 85% af nettobeløbet. Reglen skal således også kunne anvendes for ekstraordinært store indtægter der overstiger 25% af gennemsnittet af de seneste 3 års indkomst - dog mindst kr Kun den del af indkomsten, der overstiger kan henlægges (Se udligningsordning for kunstnere. Dette anbefales.) Der kan i alt for højst henlægges Der er ingen afgørelser i sager af denne karakter, men det er vor opfattelse, at SKAT kun i meget begrænset omfang vil tillade så små beløb beskattet efter denne regel. 1.4 Hæderspriser der udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjeneste. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb fx. Carl Nielsen Prisen. 1.5 Hædersgaver (rubrik 18) der beskattes med 85% af den del af summen der overstiger kr Indkomsten skal opgives "brutto", da skattevæsenet beregner bundfradrag og beskatningsgrundlaget på 85 % af nettobeløbet. 1.6 Studielegater. Om legater til studierejser og videnskabelige arbejder gælder følgende: Studie- og rejselegater, der ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter, er skattefri i det omfang, de medgår til dækning af dokumenterede, faktiske udgifter til rejse til studiestedet, sædvanlige udgifter til logi, kost og små fornødenheder på studiestedet samt dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende, herunder betaling for kursus i studiestedets sprog. Ved vurderingen af om legatet kun dækker rejse- og opholdsudgifter, er statens takster for ophold og fortæring i ind- og udland retningsgivende (5.3.3) Legater til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder er skattefrie Erhvervsmæssige omkostninger, der dækkes af skattefrie legater, kan ikke trækkes fra Meromkostninger ved ophold på studiestedet i 2014: Legatbeløb er skattefri i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet. Legatmodtageren kan ved beregningen af sædvanlige udgifter anvende standardsatserne eller de dokumenterede, faktiske udgifter. I 2014 er satsen for kost og småfornødenheder kr. 464 pr. døgn for alle lande. Udgifter til logi 199. Standardsatsen kan kun benyttes de første 12 måneder - herefter de dokumenterede, faktiske udgifter. Logisatsen kan fortsat anvendes. Fondsuddelinger. Uddeling fra fonde er skattepligtige, såfremt fondet ikke er godkendt af socialministeren og har til formål at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Legater fra Kunstfonden, DKF m.v. bliver oplyst i rubrik 36/38. 4

5 2. FRADRAG I PERSONLIG INDKOMST 2.1 Øvrige fradrag i den personlige indkomst (Rubrik 29) Fradragsberettigede driftsomkostninger er beskrevet som "de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger". Forskellen på "øvrige fradrag i personlig indkomst" og "øvrige lønmodtagerudgifter" har, udover bundfradraget på kr , alene betydning for skatteværdien af fradraget. 2.2 Af mulige fradrag, der skal dokumenteres, kan fx. nævnes: Leje af atelier, øverum med hertil hørende udgifter til varme og el. Arbejdsværelse i hjemmet. Der gives som udgangspunkt ikke fradrag for udgifter til arbejdsværelse i en lønmodtagers hjem eller til leje af et værelse til dette formål uden for hjemmet, og dette gælder uanset om der udføres hjemmearbejde, ekstraarbejde eller den pågældende har et bijob, som udføres fra et særligt værelse. Betingelsen for, at der kan opnås fradrag, er: - at der er tale om et arbejde, der er led i den pågældendes hovederhverv, - at et væsentligt arbejde udføres i hjemmet (arbejdsværelset) i normal arbejdstid, - at indretningen gør værelset uanvendeligt som opholdsrum, - at arbejdsværelset kan adskilles fra den private beboelse. Fradraget opgøres ved en forholdsmæssig fordeling af huslejen efter den erhvervsmæssige og den private udnyttelse af hele boligen. Ligeledes kan en andel af el og varme fradrages. I eget hus eller ejerlejlighed gives desuden fradrag for den del af ejendomsskatten der kan henføres til den erhvervsmæssige anvendelse, hvis arbejdsværelset udgør mere end 10 % af ejendommen. For så vidt angår ejendomsværdiskatten, betyder et godkendt arbejdsværelse et forholdsmæssigt nedslag heri. Nedslaget i ejendomsværdiskatten kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst Erhvervsmæssige forsikringer (instrumenter, EDB m.v.) Kontingenter, der ikke er indberettet i rubrik 50, herunder til f. eks. Samfundet, men ikke DKF. Felt 50 kan ikke rettes Udgifter til annoncering, bureauprovision, plakater, programmer Afholdelse af koncerter Der kan ifølge Østre Landsrets dom i 1977 indrømmes fradrag, såfremt koncerten "i ikke ubetydeligt omfang måtte antages at have bidraget til opretholdelse af den skattepligtiges løbende indtægt som musikpædagog". En debutkoncert i forbindelse med afgang fra konservatoriet har skattevæsenet nægtet fradrag. Sagen er tabt ved landsskatteretten Udskrivning og kopiering af nodemateriale, såfremt der ikke er opnået tilskud fra anden side Telefonudgifter. Der betales skat af for anvendelse af telefon og internet. 5

6 2.2.8 Kontorartikler, porto, forsendelse Transport (ikke befordringsfradrag). Taxikvitteringer skal forsynes med oplysning om formål, samt hvorfra og hvortil kørslen er foretaget Regnskabsassistance i forbindelse med opgørelse af indkomsten, men ikke for udarbejdelse af selvangivelse og formueadministration Småanskaffelser til kr ekskl. moms eller derunder, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt fratrækkes Vedligeholdelse af instrumenter Afskrivninger Forudsætningen for afskrivning er, at der sker en forringelse af det anskaffede. Efter Landsskatterettens opfattelse forringes strygeinstrumenter ikke, men violinbuer og harper kan afskrives. Afskrivninger på flygler er anerkendt, men flygler i privatbeboelse betragtes i almindelighed som private indbogenstande, og kan derfor kun afskrives som blandet driftsmiddel. Såfremt der opnås anerkendelse af arbejdsværelse, og flyglet er anbragt i dette rum, er det fuldt afskrivningsberettiget. Afskrivningerne kan opgøres således - eksempel: 1. år: Indkøb af flygel (erhvervsbrug) til kr Afskrivninger driftsmidler. Køb Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag år: Med indkøb af EDB (erhvervsbrug) til kr Saldo 1. januar (overført fra året før) Køb EDB Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag år: I eksemplet sælges flyglet i år 3 - og så ser opgørelsen således ud: Saldo 1. januar (overført fra året før) Salgssum Fradrag (Restafskrivninger i 2014 maks. kr

7 For blandede driftsmidler (erhvervs- og privatbrug) gælder samme regler som foranstående, men afskrivningen skal reduceres med den skønsmæssige private andel (% af den beregnede afskrivning), og opgøres således - eksempel: 1. år: Indkøb af flygel (blandet brug) til kr Fradrag 1. år: Køb Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag (50 % erhvervsmæssig benyttelse) år: Med indkøb af EDB (erhvervsbrug) til kr Flygel: Saldo 1. januar (overført fra året før) Afskrivning 25 % max Saldo Køb EDB Afskrivning 2 5 % Saldo Fradrag (50 % erhvervsmæssig af ) EDB Fradrag i alt år: Salg af flygel Flygel: Saldo 1. januar (overført fra året før) Salg Fortjeneste Skattepligtig indtægt 50 % EDB: Saldo 1. januar (overført fra året før) Afskrivning 25 % (max.) Saldo Fradrag fremføres til 4. år og afskrives med 25 %. - (Restafskrivninger i 2014 maks. kr ) 2.3 Etableringskonto Vi henviser til at søge revisorbistand til dette område. 7

8 3. KAPITALINDKOMST 3.1 Udover de fra banker og sparekasser indberettede beløb, skal følgende oplyses: Renteindtægter af obligationer samt pantebreve i depot Man skal være opmærksom på, at renter af obligationer i den fortrykte selvangivelse er slået sammen med renter af indestående i pengeinstitutter Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot Beløbene skal oplyses. 4. FRADRAG I KAPITALINDKOMST 4.1 Skattevæsenet har modtaget indberetning om prioritetsgæld, bankrenter og gæld, kontoordninger Renteudgifter af statslån/studielån fra Økonomistyrelsen i rubrik Renteudgifter af anden gæld, herunder statsgaranterede studielån i et pengeinstitut, samt renteudgifter på pantebreve, der ikke har ligget i depot skal oplyses (rubrik 44). Private pantebreve er indberettet og skal ikke oplyses, hvis pantebrevene har ligget i depot i et pengeinstitut hele året.. 5. LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG 5.1 Befordringsudgifter Som en nyhed har skattevæsenet beregnet kørselsfradraget. Det er fortsat sådan, at det alene er afstanden mellem hjem og arbejdssted, der har betydning ved beregningen af dette fradrag, medens det er ligegyldigt hvordan befordringen sker. Endvidere er det fortsat kun kørsel til et indtægtsgivende arbejde, der berettiger til fradrag Befordring mellem hjem og arbejdsplads Normalfradraget for befordring mellem hjem og arbejde beregnes efter følgende af Ligningsrådet fastsatte takster: 0-24 km pr. dag: Intet fradrag km pr. dag: kr. 2,10 pr. km Over 120 km pr. dag: kr. 1,05 pr. km. Det er den skattepligtige, der for at få fradraget anerkendt, skal oplyse skattemyndigheden om transportvejens længde, ligesom antallet af arbejdsdage skal oplyses af den skattepligtige. Fradraget gives for det faktiske antal arbejdsdage, idet der ikke kan beregnes fradrag for feriedage og sygedage. Der gives ingen fradrag ved arbejdsgiverbetalt transport. Et eksempel kan belyse reglerne: Afstand frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads 8

9 pr. arbejdsdag = 2 x 54 km Herfra trækkes den del, som man ikke får fradrag for, 2 x 12 km Fradrag kan således beregnes for: 130 km 24 km 105 km For disse 84 km er beregningen: 100 km á kr. 2,10 = 210,00 5 km á kr. 1,05 = 5, km giver pr. dag fradrag med 215,25 Fradraget kan foretages hos hver enkelt, selv om flere personer med samme transportvej befordres i samme bil. Bropendlere får følgende fradrag mod dokumentation. Storebæltsbroen: Bilister kan foretage almindeligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for strækningen mellem Sjælland og Fyn. Derudover kan bilister mod dokumentation fratrække kr. 90 pr. passage. Togrejsende kan ligeledes fratrække sædvanligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for hele strækningen. Derudover kan der fratrækkes kr. 15 pr. passage. Fradraget kan kun ske mod dokumentation for rejsen. Øresundsbroen: Bilister kan foretage almindeligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for strækningen mellem Danmark og Sverige. Derudover kan bilister mod dokumentation fratrække kr. 50 pr. passage. Togrejsende kan ligeledes fratrække sædvanligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for hele strækningen. Derudover kan der fratrækkes kr. 8 pr. passage. Fradraget kan kun ske mod dokumentation for rejsen Befordring mellem skiftende arbejdssteder eller flere samtidige arbejdssteder Lønmodtagere kan ikke længere foretage dette fradrag. Det er altså alene selvstændige erhvervsdrivende, der kan få fradrag for faktiske udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Personer der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, men som heller ikke kan karakteriseres som lønmodtagere kan stadig anvende disse regler. Der kan fx. være tale om personer, der modtager vederlag, der ikke er lønindkomst, typisk honorarer og lign Fradrag for kørselsudgifter - når kørselsgodtgørelse modtages Godtgørelser, som af en arbejdsgiver udbetales til dækning af de udgifter den ansatte påføres som følge af arbejdet, er som hovedregel skattepligtig indkomst, og der skal trækkes A-skat af beløbet. Undtaget herfra er godtgørelse af udgifter, som den ansatte får refunderet efter regning mod dokumentation i form af eksterne bilag. En særlig undtagelsesbestemmelse medfører, at rejse- og befordringsgodtgørelse ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt godtgørelsen ikke overstiger de satser, der er fastsat af Ligningsrådet for 2014, hvilket vil sige: 9

10 Bil hhv. motorcykel: Kørsel indtil km årligt Kørsel ud over km årligt Cykel, knallert eller EU-knallert: Uanset kørte km kr. 3,73 pr. km kr. 2,10 pr. km kr. 0,51 pr. km Det er her en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med såvel omfanget af den erhvervsmæssige kørsel som med antallet af de kørte kilometer. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås: - kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder. - kørsel mellem arbejdspladser, og - kørsel inden for samme arbejdsplads. Hvor godtgørelsen er udbetalt som A-indkomst, er det op til den ansatte selv at godtgøre/dokumentere de udgifter, der ønskes fradrag for. Fradraget bliver så ligningsmæssigt fradrag. 5.2 Kontingenter Kontingenter der ikke er indberettet. Øvrige kontingenter skal fratrækkes i øvrige fradrag i personlig indkomst eller øvrige lønmodtagerudgifter. 5.3 Øvrige lønmodtagerudgifter Gaver til velgørenhed bliver oplyst af SKAT (fortrykt) Beklædning Merudgifter til arbejdsdragt er i princippet fradragsberettigede, men der stilles meget strenge krav til dokumentationen af, at der er tale om nødvendige merudgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden kan der kun foretages fradrag for det beløb, hvorved udgift til arbejdsdragt tilsammen med andre fradrag i forbindelse med arbejdet overstiger bundfradraget på kr. for Østre Landsret har ved en kendelse af 19. oktober 1995 tilladt fradrag for en korsangers udgifter til kjole og hvidt samt laksko, idet Landsretten lagde vægt på, at Danmarks Radio stiller krav om, at korsangere anvender kjole og hvidt ved et betydeligt antal koncerter årligt, og at dette ikke kan anses for beklædningsgenstande, som anskaffes i almindelighed. 3. januar 2001 er ved Østre Landsret indgået forlig, hvorved et kunstnerægtepar indrømmes fradrag for udgifter til scenetøj. Ægteparret ernærer sig som professionelle kunstnere og optræder sammen med populærmusik til fester, på restauranter og lign. Parrets kunder lægger vægt på, at skatteyderens påklædning er festlig og af høj standard, hvorefter Skatteministeriet anerkender, at udgifterne til scenetøj havde karakter af fradragsberettigede merudgifter til tøj. 10

11 5.3.2 Dobbelt husførelse Ved engagementer af længere varighed udenfor hjemmet kan skattepligtige uændret fradrage dokumenterede merudgifter til kost/logi eller kr. 400 pr. uge uden dokumentation for udgiftens størrelse under forudsætning af, at man bor ved arbejdsstedet i pension eller under privat indkvartering. Fradrag for dobbelt husførelse kan komme på tale ved ganske kortvarige fravær fra hjemmet. Et kursus på fem dage, hvor deltageren selv havde betalt for ophold og fortæring blev af landsskatteretten anset for berettiget til fradrag for dobbelt husførelse - under hensyn til at kursusudgiften i det foreliggende tilfælde havde været fradrags-berettiget som en erhvervsmæssig omkostning. Det er endvidere en forudsætning for at opnå fradrag, at afstanden mellem de to bopæle er så stor, at daglig rejse frem og tilbage ikke med rimelighed kan komme på tale. Fradrag kan ikke opnås, når den dobbelte husførelse eller arbejdet er blevet af permanent karakter, hvorved man normalt forstår 2 år eller derover. Fradrag for dobbelt husførelse kan foretages af gifte skattepligtige, ugifte samlevende - herunder af samme køn - samt enlige forsørgere med børn under 18 år (18 år ved indkomstårets begyndelse). For ugifte samlevende er det en forudsætning for fradrag, at der har foreligget et samliv af en vis varighed med fælles økonomi. Ligningsrådet har som retningslinie besluttet, at fradrag kan anerkendes, såfremt et samliv har varet et år eller mere. Som dokumentation for varigheden vil fx. kunne benyttes oplysninger fra Folkeregisteret Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse er et beløb, som udbetales til dækning af merudgifter til fortæring m.v. fordi lønmodtageren er på rejse. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage deres dokumenterede, faktiske merudgifter ved rejser. Hvis der er tale om udgifter, der vedrører rejser i udlandet, kan De i stedet for et fradrag for dokumenterede rejseudgifter foretage fradrag med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv. Honorarmodtagere Personer, der modtager honorarer (B-indkomst) og som ikke kan få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, kan til gengæld fratrække deres dokumenterede faktiske merudgifter på rejsen. Beløbet fratrækkes i honorarindkomsten, inden denne selvangives. Rejser uden overnatning Det skal straks understreges, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelser for rejser under 24 timer og heller ikke for rejser uden overnatning. Der kan således ikke udbetales skattefri godtgørelser for en rejse med overnatning, hvis rejsen kun har varet fx. 20 timer. Lønmodtagerens udgifter under sådanne rejser kan kun godtgøres skattefrit som udlæg efter regning. Godtgørelse af rejseudgifter m.m. Udgifterne til fortæring, logi m.v. i forbindelse med rejser kan dækkes efter følgende regelsæt. 11

12 Der kan vælges mellem: Rejser i Danmark Rejser i udlandet 1. Udlæg ifølge regning 1. Udlæg ifølge regning 2. Udlæg ifølge regning + 25 % godtgørelse af kr Skattefri rejsegodtgørelse 3. Skattefri rejsegodtgørelse 3. Skattefri befordrings godtgørelse 4. Skattefri befordringsgodtgørelse 4. Fradrag i skattepligtig indkomst 5. Fradrag i skattepligtig indkomst Satser for rejsegodtgørelse ved rejse i Danmark og udlandet Satserne for 2014 for rejsegodtgørelser, der kan udbetales skattefrit ved rejse i Danmark og udlandet: Det er en betingelse for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, at rejsen er forbundet med overnatning, og den har en varighed på over 24 timer. Udgifter til logi kan dækkes skattefrit som udlæg efter regning, eller med en sats på kr. 199, når overnatningsudgiften ikke er dokumenteret. Til fortæring kan der udbetales kr. 464 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time kr. 19,34 for en tilsluttende rejsedag. Selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække de dokumenterede faktiske merudgifter ved rejse i såvel Danmark som udlandet. Ved rejse i udlandet kan den selvstændige erhvervsdrivende i stedet vælge at foretage fradrag med satserne gældende for udbetaling af skattefri godtgørelse. Overstiger opholdet 12 måneder, kan der kun foretages fradrag med standardsats for de første 12 måneder og herefter kan der kun foretages fradrag for dokumenterede merudgifter. Statens satser for rejser i Danmark og udlandet Fast godtgørelse pr. døgn dkr Kørselsgodtgørelse Satser for 2014 for kørselsgodtgørelse for benyttelse af egen bil eller motorcykel hhv. cykel, knallert og EU-knallert ved erhvervsmæssig kørsel i både Danmark og udland: Egen bil og motorcykel: Kørsel indtil km årligt Kørsel ud over km årligt Cykel, knallert eller EU-knallert, Uanset kørte km. kr. 3,73 pr. km kr. 2,10 pr. km kr. 0,51 pr. km Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter kan kun opnås for den del af udgifterne, som overstiger kr AKTIEINDKOMST Aktieindkomst er ikke medtaget på den udvidede selvangivelse, men findes på indberetningen 12

13 på elektronisk indberetning. Aktieindkomst omfatter udbytte fra danske og udenlandske aktie- og anpartsselskaber. Aktieindkomst omfatter endvidere skattepligtig fortjeneste og fradragsberettiget tab ved afståelse af aktier og investeringscertifikater m.v. (bemærk overgangsregler). Fortjeneste ved afståelse af investeringscertifikater i udloddende investeringsforeninger medregnes ikke til aktieindkomsten, men skal medregnes til kapitalindkomsten. Aktieindkomst, der ikke overstiger kr , beskattes med en endelig skat på 27 %. Indeholdt udbytteskat af aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet, er endelig betaling af skatten, og udbytteskatten modregnes ikke i slutskatten. Aktieindkomst, der overstiger kr , beskattes med 42 %. Denne skat indgår i slutskatten, og den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet, modregnes i slutskatten. For så vidt angår ægtefæller, kan en uudnyttet del af grundbeløbet overføres til den anden ægtefælle. Selvangiv tab - eller tab det Har man haft et fradragsberettiget tab på for eksempel aktier eller visse investeringsforeninger i 2014, skal man være opmærksom på, at man mister retten til at udnytte dette, hvis man ikke selvangiver tabet. Tabet går tabt. 7. UDENLANDSK INDKOMST Der skal udarbejdes en selvangivelse for hvert land, hvorfra der indtægt. Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri godtgørelse, kan i forbindelse med arbejdet i udlandet få fradrag for udgifter til kost og logi efter statens takster. Fradraget opgøres efter reglerne for skattefri rejsegodtgørelse. Hvis der er betalt skat til en fremmed stat, til Grønland eller Færøerne af indkomster fra derværende kilder, kan denne skat fradrages i den skat, der skal svares af denne indkomst i Danmark. Dokumentation for den betalte skat skal vedlægges den udenlandske selvangivelse. Valutakurser Kurser for gængs valuta til brug ved omregning af fx. dokumenterede merudgifter og lign. Valutakurser pr. 31. december 2014: US-dollars (USD) 612,14 EURO (EUR) 744,36 Sterling (GBP) 951,50 Svenske kr. (SEK) 78,56 Norske kr. (NOK) 82,32 Schweizerfranc (CHF) 618,86 Islandske kroner (ISK) - Canadiske dollars (CAD) 526,72 Japanske yen (JPY) 5,11 Australske dollar (AUD) 500,31 New Zealand dollar (NZD) 479,12 13

14 Litauen Lita (LTL) 215,58 Polen Sloty (PLN) 172,69 Ungarn Forint (HUF) 2,36 Tjekkiet Koruna (CZK) 26,85 Singapore Dollar (SGD) 426,77 HongKong Dollar (HKD) 78,90 SDR (XDR) 881, Forskudt regnskabsår. Virksomhedsbeløb og øvrige virksomheds oplysninger behandles ikke i denne redegørelse. 11. KAPITALKASTORDNINGEN KUNSTNERSKAT Kunstnerskat Skattepligtige personer, der har indkomst fra litterær eller skabende kunst (komponister), kan foretage henlæggelse til indkomstudligning. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold, og indkomsten må ikke hidrøre fra legater, stipendier eller lignende. Henlæggelsen, der ikke kan overstige indkomstårets indkomst, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelsen foretages. Der kan foretages henlæggelse, hvis indkomstårets skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen vil overstige Henlæggelsen skal mindst udgøre kr. og højst udgøre kr. Henlæggelsen skal bindes på konto i pengeinstitut med 75%. Der betalet 25% i skat. 12. VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen bliver ikke gennemgået, men anvendes ofte til forældre køb. 13. OPLYSNING OM EJERBOLIG Såfremt oplysningerne på ejendom/ejerlejlighed ikke er korrekte skal det af krydses i felt 167. Fradrag for arbejdsværelse skal f.eks. fratrækkes det samlede areal for boligen ligesom ejerforholdet mellem ægtefæller kan ændres hvis det ikke er i overensstemmelse med skødet. 14. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Oplysningerne erstatter årsrapporten for selvstændig virksomhed. 15. RESTSKAT FRISTER OG BETALING Frivillig indbetaling af restskat for 2014 Det er muligt frit at indbetale ekstra forskudsskat frem til 1. juli 2015 mod betaling af en daglig rente 2,9 % pa. På TastSelv-Borger på kan man se og kopiere betalingsidentitet til brug for betalingen. 14

15 På årsopgørelsen for 2014, vil det fremgå om der er beregnet restskat, og hvor stor den er. Indtil årsopgørelsen modtages kan restskatten for 2014 beregnes på Vælg Borger, Gå til TastSelv Borger og Beregn skat 2014 Vi håber, du har fået glæde af denne kortfattede gennemgang af de regler, der efter vor mening berører erhvervet som udøvende komponist. Såfremt du skulle have yderligere spørgsmål eller tilføjelser, der efter din opfattelse måtte være relevante for dine kollegaer, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Michael Bo Andersen statsautoriseret revisor 15

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere