Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år."

Transkript

1 Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, udsendes årsopgørelsen for 2014 i marts På årsopgørelsen er oplysninger om løn, renter, fagligt kontingent, gaver til godkendte foreninger m.v., som er indberettet fra arbejdsgivere, pengeinstitutter m. fl. I den forbindelse vil vi henlede opmærksomheden på, at det kan være en fordel, at registrere komponist virksomheden med et CVR-nr. Såfremt der er rettelser til oplysningerne, eller der skal afgives supplerende oplysninger, afgives disse ved at indberette den rettede årsopgørelse senest den 1. maj 2015 for at få rest- og overskydende skat korrekt. Vær kritisk ved gennemgangen af de trykte oplysninger. Efterstående nævnes nogle af de ting du skal være opmærksom på. Bemærk at oplysningerne fra Kunststyrelsen ikke altid er overført til selvangivelsen. Du kan få fradrag for en række udgifter, du har i forbindelse med arbejdet. Nogle fradrag kommer automatisk med på årsopgørelsen, og andre skal du selv oplyse. Se her, hvilke du selv skal oplyse. Du bør dog altid tjekke din årsopgørelse for at se, om alt er kommet med og at oplysningerne er korrekte. Forudsætningen for at oplysningerne kommer med er nemlig, at de er blevet korrekt indberettet til SKAT fra 3. part, det vil sige arbejdsgiver, fagforeninger, pensionskasser og banker. I disse rubrikke kan der ikke rettes. Fradrag, der automatisk kommer med: Beskæftigelsesfradrag Befordringsfradrag transport mellem hjem og fast arbejdssted, vil ikke være med i alle situationer. Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse og efterlønsordning Gaver til godkendte foreninger Renter på gæld til fx danske banker og kreditinstitutter Bidrag til arbejdsgiveradministrerede ratepensionsordninger og ophørende livrenter Bidrag til privattegnede pensionsordninger med løbende udbetaling og ratepension max Fradrag for børnedagplejere (vil dog ikke være med i alle situationer.) Fradrag, der ikke automatisk kommer med: Underholds- og børnebidrag Øvrige lønmodtagerudgifter Renter på gæld hos private og renter på gæld i udlandet. Renter på SU-lån det første år Bidrag til visse pensionsordninger

2 På baggrund af de indsendte oplysninger forventes årsopgørelserne udsendt i løbet af juni 2015 med oplysning om eventuel restskat m.v., således at indbetaling kan ske senest den 1. juli 2015 med tillæg af renter 2,9 % p.a. Restskat under kr. plus rentetillæg på 4,9 % overføres til forskudsopgørelsen i Den udvidede selvangivelse er beregnet for skatteydere, der driver selvstændig virksomhed, herunder hvervet som komponist, hvor dette er skatteyderens hovederhverv. Selvstændige komponister, der driver virksomhed er bogføringspligtige. Bemærk at afgørelse om selvstændig virksomhed / lønmodtager er et flydende begreb. Såfremt A-indkomsten udgør hovedparten af indkomstgrundlaget, betragtes du som lønmodtager. Såfremt du har modtaget en fortrykt selvangivelse og du ønsker at vælge den udvidede selvangivelse kan den vælges elektronisk på SKAT. Den udvidede selvangivelse for 2015 foreligger i slutningen af maj. Fristen for indsendelse af den udvidede selvangivelse er den 1. juli Tidspunktet for indsendelse af selvangivelsen har dog betydning for, hvornår årsopgørelsen modtages. Det tilrådes derfor, at selvangivelsen indsendes så tidligt som muligt. Din ægtefælle er omfattet af den samme tidsfrist for indsendelse af selvangivelsen, som du er. Vi skal gøre opmærksom på, at skattemyndighederne har skærpet holdningen til for sent indleverede selvangivelser i forhold til tidligere år, og nu ikke giver fritagelse for kontrollovstillæg, der udgør 200 kr. pr. dag for for sent aflevering dog maksimalt kr. Hvis den skattepligtige indkomst ikke overstiger kr., er skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2013 Der er få ændringer i 2014 i forhold til I lighed med tidligere år har vi efter aftale med Dansk Komponist Forening udarbejdet følgende gennemgang af de fradrag, der især vedrører udførelsen af erhvervet som komponist. SKATTEREGLER FOR 2014 Selvangivelsen (udvidet) har følgende hovedområder: Personlig indkomst hvoraf der skal betales AM-bidrag. (rubrik 11 15) 2. Personlig indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. (rubrik 16 20) 3. Ekstraordinært store indtægter 4. Hæderspriser (oplyst af yderen skattefri) 5. Hædersgaver (rubrik 18) 6. Studie- og rejselegater. 2

3 2. Fradrag i personlig indkomst (rubrik 21 29) 3. Kapitalindkomst (rubrik samt 346) 4. Fradrag i kapitalindkomst (rubrik 41 44) 5. Ligningsmæssige fradrag (rubrik samt 447, 448 og 460) 6. Aktieindkomst (rubrik 61 68) Er ikke medtaget på de fortrykte selvangivelse. 7. Udenlandsk indkomst (kan indberettes elektronisk) 8. Forskudt regnskabsår (rubrik 91 93) 9. Virksomhedsbeløb (rubrik ) 10. Øvrige virksomheds oplysninger ( ) 11. Kapitalafkastordning kunstnerskat ( ) tilvalg ved elektronisk indberetning) 12. Virksomhedsordningen ( ) 13. Oplysning om ejerbolig (rubrik ) 14. Virksomhedsoplysninger (rubrik ) 15. Restskat (frister og betaling) Disse punkter (Rubrik - nr. på den udvidede selvangivelse kan være ændret i 2015) omtales i samme rækkefølge i efterstående redegørelse. Vi skal henlede din opmærksomhed på, at der SKAL foreligge dokumentation for samtlige fradrag. Dokumentationen skal endvidere være udstedt med navn og adresse. Taxakvitteringer skal indeholde angivelse af, hvorfra og hvortil kørsel finder sted - og anledning til kørsel (formål). Repræsentationsudgifter påføres deltagere og anledning. Derfor vil vi anbefale, at du opbevarer samtlige bilag (hellere for mange end for få). Fradrag for udgifter ved erhvervelse af honorarindtægter kan fradrages i den personlige indkomst, men fradragsretten er kildebegrænset til de udgifter, der specifikt vedrører erhvervelsen af honoraret. Der kan ikke foretages fradrag for mere, end der er erhvervet indtægter for. Indtægter fra KODA indgår (måske) ikke i beregningen. Vi skal gøre opmærksom på, at udbetalinger fra Dansk Komponist Forening direkte til producenten af plader eller CD'er er lønoplyst på producentens CVR-nummer. 3

4 1. PERSONLIG INDKOMST 1.1 Alle personlige indkomster, der er oplyst af arbejdsgiver, hvor der er oplyst A-skat og AM-bidrag. 1.2 Alle indkomster, der er indberettet til skattemyndighederne på oplysningsseddel, fx. DKF, Kunstfonden (kan være oplyst til SKAT, men ikke medtaget på selvangivelsen) og Koda. Af indkomst oplyst i felt 36 skal der betales AM-bidrag. Indkomst oplyst i felt 38 er uden AM-bidrag. 1.3 Ekstraordinært store indtægter I Kunstnernes Beskatning udgivet af Kulturministeriet og Skatteministeriet i ( omtales ekstraordinært store indtægter på side 35 og 36. Indkomsten skal opgives "brutto", da SKAT beregner bundfradrag ( i 2014) og beskatningsgrundlaget på 85% af nettobeløbet. Reglen skal således også kunne anvendes for ekstraordinært store indtægter der overstiger 25% af gennemsnittet af de seneste 3 års indkomst - dog mindst kr Kun den del af indkomsten, der overstiger kan henlægges (Se udligningsordning for kunstnere. Dette anbefales.) Der kan i alt for højst henlægges Der er ingen afgørelser i sager af denne karakter, men det er vor opfattelse, at SKAT kun i meget begrænset omfang vil tillade så små beløb beskattet efter denne regel. 1.4 Hæderspriser der udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjeneste. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb fx. Carl Nielsen Prisen. 1.5 Hædersgaver (rubrik 18) der beskattes med 85% af den del af summen der overstiger kr Indkomsten skal opgives "brutto", da skattevæsenet beregner bundfradrag og beskatningsgrundlaget på 85 % af nettobeløbet. 1.6 Studielegater. Om legater til studierejser og videnskabelige arbejder gælder følgende: Studie- og rejselegater, der ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter, er skattefri i det omfang, de medgår til dækning af dokumenterede, faktiske udgifter til rejse til studiestedet, sædvanlige udgifter til logi, kost og små fornødenheder på studiestedet samt dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende, herunder betaling for kursus i studiestedets sprog. Ved vurderingen af om legatet kun dækker rejse- og opholdsudgifter, er statens takster for ophold og fortæring i ind- og udland retningsgivende (5.3.3) Legater til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder er skattefrie Erhvervsmæssige omkostninger, der dækkes af skattefrie legater, kan ikke trækkes fra Meromkostninger ved ophold på studiestedet i 2014: Legatbeløb er skattefri i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet. Legatmodtageren kan ved beregningen af sædvanlige udgifter anvende standardsatserne eller de dokumenterede, faktiske udgifter. I 2014 er satsen for kost og småfornødenheder kr. 464 pr. døgn for alle lande. Udgifter til logi 199. Standardsatsen kan kun benyttes de første 12 måneder - herefter de dokumenterede, faktiske udgifter. Logisatsen kan fortsat anvendes. Fondsuddelinger. Uddeling fra fonde er skattepligtige, såfremt fondet ikke er godkendt af socialministeren og har til formål at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde. Legater fra Kunstfonden, DKF m.v. bliver oplyst i rubrik 36/38. 4

5 2. FRADRAG I PERSONLIG INDKOMST 2.1 Øvrige fradrag i den personlige indkomst (Rubrik 29) Fradragsberettigede driftsomkostninger er beskrevet som "de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger". Forskellen på "øvrige fradrag i personlig indkomst" og "øvrige lønmodtagerudgifter" har, udover bundfradraget på kr , alene betydning for skatteværdien af fradraget. 2.2 Af mulige fradrag, der skal dokumenteres, kan fx. nævnes: Leje af atelier, øverum med hertil hørende udgifter til varme og el. Arbejdsværelse i hjemmet. Der gives som udgangspunkt ikke fradrag for udgifter til arbejdsværelse i en lønmodtagers hjem eller til leje af et værelse til dette formål uden for hjemmet, og dette gælder uanset om der udføres hjemmearbejde, ekstraarbejde eller den pågældende har et bijob, som udføres fra et særligt værelse. Betingelsen for, at der kan opnås fradrag, er: - at der er tale om et arbejde, der er led i den pågældendes hovederhverv, - at et væsentligt arbejde udføres i hjemmet (arbejdsværelset) i normal arbejdstid, - at indretningen gør værelset uanvendeligt som opholdsrum, - at arbejdsværelset kan adskilles fra den private beboelse. Fradraget opgøres ved en forholdsmæssig fordeling af huslejen efter den erhvervsmæssige og den private udnyttelse af hele boligen. Ligeledes kan en andel af el og varme fradrages. I eget hus eller ejerlejlighed gives desuden fradrag for den del af ejendomsskatten der kan henføres til den erhvervsmæssige anvendelse, hvis arbejdsværelset udgør mere end 10 % af ejendommen. For så vidt angår ejendomsværdiskatten, betyder et godkendt arbejdsværelse et forholdsmæssigt nedslag heri. Nedslaget i ejendomsværdiskatten kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst Erhvervsmæssige forsikringer (instrumenter, EDB m.v.) Kontingenter, der ikke er indberettet i rubrik 50, herunder til f. eks. Samfundet, men ikke DKF. Felt 50 kan ikke rettes Udgifter til annoncering, bureauprovision, plakater, programmer Afholdelse af koncerter Der kan ifølge Østre Landsrets dom i 1977 indrømmes fradrag, såfremt koncerten "i ikke ubetydeligt omfang måtte antages at have bidraget til opretholdelse af den skattepligtiges løbende indtægt som musikpædagog". En debutkoncert i forbindelse med afgang fra konservatoriet har skattevæsenet nægtet fradrag. Sagen er tabt ved landsskatteretten Udskrivning og kopiering af nodemateriale, såfremt der ikke er opnået tilskud fra anden side Telefonudgifter. Der betales skat af for anvendelse af telefon og internet. 5

6 2.2.8 Kontorartikler, porto, forsendelse Transport (ikke befordringsfradrag). Taxikvitteringer skal forsynes med oplysning om formål, samt hvorfra og hvortil kørslen er foretaget Regnskabsassistance i forbindelse med opgørelse af indkomsten, men ikke for udarbejdelse af selvangivelse og formueadministration Småanskaffelser til kr ekskl. moms eller derunder, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt fratrækkes Vedligeholdelse af instrumenter Afskrivninger Forudsætningen for afskrivning er, at der sker en forringelse af det anskaffede. Efter Landsskatterettens opfattelse forringes strygeinstrumenter ikke, men violinbuer og harper kan afskrives. Afskrivninger på flygler er anerkendt, men flygler i privatbeboelse betragtes i almindelighed som private indbogenstande, og kan derfor kun afskrives som blandet driftsmiddel. Såfremt der opnås anerkendelse af arbejdsværelse, og flyglet er anbragt i dette rum, er det fuldt afskrivningsberettiget. Afskrivningerne kan opgøres således - eksempel: 1. år: Indkøb af flygel (erhvervsbrug) til kr Afskrivninger driftsmidler. Køb Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag år: Med indkøb af EDB (erhvervsbrug) til kr Saldo 1. januar (overført fra året før) Køb EDB Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag år: I eksemplet sælges flyglet i år 3 - og så ser opgørelsen således ud: Saldo 1. januar (overført fra året før) Salgssum Fradrag (Restafskrivninger i 2014 maks. kr

7 For blandede driftsmidler (erhvervs- og privatbrug) gælder samme regler som foranstående, men afskrivningen skal reduceres med den skønsmæssige private andel (% af den beregnede afskrivning), og opgøres således - eksempel: 1. år: Indkøb af flygel (blandet brug) til kr Fradrag 1. år: Køb Afskrivning 25 % (max) Saldo Fradrag (50 % erhvervsmæssig benyttelse) år: Med indkøb af EDB (erhvervsbrug) til kr Flygel: Saldo 1. januar (overført fra året før) Afskrivning 25 % max Saldo Køb EDB Afskrivning 2 5 % Saldo Fradrag (50 % erhvervsmæssig af ) EDB Fradrag i alt år: Salg af flygel Flygel: Saldo 1. januar (overført fra året før) Salg Fortjeneste Skattepligtig indtægt 50 % EDB: Saldo 1. januar (overført fra året før) Afskrivning 25 % (max.) Saldo Fradrag fremføres til 4. år og afskrives med 25 %. - (Restafskrivninger i 2014 maks. kr ) 2.3 Etableringskonto Vi henviser til at søge revisorbistand til dette område. 7

8 3. KAPITALINDKOMST 3.1 Udover de fra banker og sparekasser indberettede beløb, skal følgende oplyses: Renteindtægter af obligationer samt pantebreve i depot Man skal være opmærksom på, at renter af obligationer i den fortrykte selvangivelse er slået sammen med renter af indestående i pengeinstitutter Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot Beløbene skal oplyses. 4. FRADRAG I KAPITALINDKOMST 4.1 Skattevæsenet har modtaget indberetning om prioritetsgæld, bankrenter og gæld, kontoordninger Renteudgifter af statslån/studielån fra Økonomistyrelsen i rubrik Renteudgifter af anden gæld, herunder statsgaranterede studielån i et pengeinstitut, samt renteudgifter på pantebreve, der ikke har ligget i depot skal oplyses (rubrik 44). Private pantebreve er indberettet og skal ikke oplyses, hvis pantebrevene har ligget i depot i et pengeinstitut hele året.. 5. LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG 5.1 Befordringsudgifter Som en nyhed har skattevæsenet beregnet kørselsfradraget. Det er fortsat sådan, at det alene er afstanden mellem hjem og arbejdssted, der har betydning ved beregningen af dette fradrag, medens det er ligegyldigt hvordan befordringen sker. Endvidere er det fortsat kun kørsel til et indtægtsgivende arbejde, der berettiger til fradrag Befordring mellem hjem og arbejdsplads Normalfradraget for befordring mellem hjem og arbejde beregnes efter følgende af Ligningsrådet fastsatte takster: 0-24 km pr. dag: Intet fradrag km pr. dag: kr. 2,10 pr. km Over 120 km pr. dag: kr. 1,05 pr. km. Det er den skattepligtige, der for at få fradraget anerkendt, skal oplyse skattemyndigheden om transportvejens længde, ligesom antallet af arbejdsdage skal oplyses af den skattepligtige. Fradraget gives for det faktiske antal arbejdsdage, idet der ikke kan beregnes fradrag for feriedage og sygedage. Der gives ingen fradrag ved arbejdsgiverbetalt transport. Et eksempel kan belyse reglerne: Afstand frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads 8

9 pr. arbejdsdag = 2 x 54 km Herfra trækkes den del, som man ikke får fradrag for, 2 x 12 km Fradrag kan således beregnes for: 130 km 24 km 105 km For disse 84 km er beregningen: 100 km á kr. 2,10 = 210,00 5 km á kr. 1,05 = 5, km giver pr. dag fradrag med 215,25 Fradraget kan foretages hos hver enkelt, selv om flere personer med samme transportvej befordres i samme bil. Bropendlere får følgende fradrag mod dokumentation. Storebæltsbroen: Bilister kan foretage almindeligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for strækningen mellem Sjælland og Fyn. Derudover kan bilister mod dokumentation fratrække kr. 90 pr. passage. Togrejsende kan ligeledes fratrække sædvanligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for hele strækningen. Derudover kan der fratrækkes kr. 15 pr. passage. Fradraget kan kun ske mod dokumentation for rejsen. Øresundsbroen: Bilister kan foretage almindeligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for strækningen mellem Danmark og Sverige. Derudover kan bilister mod dokumentation fratrække kr. 50 pr. passage. Togrejsende kan ligeledes fratrække sædvanligt kilometerfradrag (jf. ovenstående) for hele strækningen. Derudover kan der fratrækkes kr. 8 pr. passage. Fradraget kan kun ske mod dokumentation for rejsen Befordring mellem skiftende arbejdssteder eller flere samtidige arbejdssteder Lønmodtagere kan ikke længere foretage dette fradrag. Det er altså alene selvstændige erhvervsdrivende, der kan få fradrag for faktiske udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Personer der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, men som heller ikke kan karakteriseres som lønmodtagere kan stadig anvende disse regler. Der kan fx. være tale om personer, der modtager vederlag, der ikke er lønindkomst, typisk honorarer og lign Fradrag for kørselsudgifter - når kørselsgodtgørelse modtages Godtgørelser, som af en arbejdsgiver udbetales til dækning af de udgifter den ansatte påføres som følge af arbejdet, er som hovedregel skattepligtig indkomst, og der skal trækkes A-skat af beløbet. Undtaget herfra er godtgørelse af udgifter, som den ansatte får refunderet efter regning mod dokumentation i form af eksterne bilag. En særlig undtagelsesbestemmelse medfører, at rejse- og befordringsgodtgørelse ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt godtgørelsen ikke overstiger de satser, der er fastsat af Ligningsrådet for 2014, hvilket vil sige: 9

10 Bil hhv. motorcykel: Kørsel indtil km årligt Kørsel ud over km årligt Cykel, knallert eller EU-knallert: Uanset kørte km kr. 3,73 pr. km kr. 2,10 pr. km kr. 0,51 pr. km Det er her en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med såvel omfanget af den erhvervsmæssige kørsel som med antallet af de kørte kilometer. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås: - kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder. - kørsel mellem arbejdspladser, og - kørsel inden for samme arbejdsplads. Hvor godtgørelsen er udbetalt som A-indkomst, er det op til den ansatte selv at godtgøre/dokumentere de udgifter, der ønskes fradrag for. Fradraget bliver så ligningsmæssigt fradrag. 5.2 Kontingenter Kontingenter der ikke er indberettet. Øvrige kontingenter skal fratrækkes i øvrige fradrag i personlig indkomst eller øvrige lønmodtagerudgifter. 5.3 Øvrige lønmodtagerudgifter Gaver til velgørenhed bliver oplyst af SKAT (fortrykt) Beklædning Merudgifter til arbejdsdragt er i princippet fradragsberettigede, men der stilles meget strenge krav til dokumentationen af, at der er tale om nødvendige merudgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Desuden kan der kun foretages fradrag for det beløb, hvorved udgift til arbejdsdragt tilsammen med andre fradrag i forbindelse med arbejdet overstiger bundfradraget på kr. for Østre Landsret har ved en kendelse af 19. oktober 1995 tilladt fradrag for en korsangers udgifter til kjole og hvidt samt laksko, idet Landsretten lagde vægt på, at Danmarks Radio stiller krav om, at korsangere anvender kjole og hvidt ved et betydeligt antal koncerter årligt, og at dette ikke kan anses for beklædningsgenstande, som anskaffes i almindelighed. 3. januar 2001 er ved Østre Landsret indgået forlig, hvorved et kunstnerægtepar indrømmes fradrag for udgifter til scenetøj. Ægteparret ernærer sig som professionelle kunstnere og optræder sammen med populærmusik til fester, på restauranter og lign. Parrets kunder lægger vægt på, at skatteyderens påklædning er festlig og af høj standard, hvorefter Skatteministeriet anerkender, at udgifterne til scenetøj havde karakter af fradragsberettigede merudgifter til tøj. 10

11 5.3.2 Dobbelt husførelse Ved engagementer af længere varighed udenfor hjemmet kan skattepligtige uændret fradrage dokumenterede merudgifter til kost/logi eller kr. 400 pr. uge uden dokumentation for udgiftens størrelse under forudsætning af, at man bor ved arbejdsstedet i pension eller under privat indkvartering. Fradrag for dobbelt husførelse kan komme på tale ved ganske kortvarige fravær fra hjemmet. Et kursus på fem dage, hvor deltageren selv havde betalt for ophold og fortæring blev af landsskatteretten anset for berettiget til fradrag for dobbelt husførelse - under hensyn til at kursusudgiften i det foreliggende tilfælde havde været fradrags-berettiget som en erhvervsmæssig omkostning. Det er endvidere en forudsætning for at opnå fradrag, at afstanden mellem de to bopæle er så stor, at daglig rejse frem og tilbage ikke med rimelighed kan komme på tale. Fradrag kan ikke opnås, når den dobbelte husførelse eller arbejdet er blevet af permanent karakter, hvorved man normalt forstår 2 år eller derover. Fradrag for dobbelt husførelse kan foretages af gifte skattepligtige, ugifte samlevende - herunder af samme køn - samt enlige forsørgere med børn under 18 år (18 år ved indkomstårets begyndelse). For ugifte samlevende er det en forudsætning for fradrag, at der har foreligget et samliv af en vis varighed med fælles økonomi. Ligningsrådet har som retningslinie besluttet, at fradrag kan anerkendes, såfremt et samliv har varet et år eller mere. Som dokumentation for varigheden vil fx. kunne benyttes oplysninger fra Folkeregisteret Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse er et beløb, som udbetales til dækning af merudgifter til fortæring m.v. fordi lønmodtageren er på rejse. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage deres dokumenterede, faktiske merudgifter ved rejser. Hvis der er tale om udgifter, der vedrører rejser i udlandet, kan De i stedet for et fradrag for dokumenterede rejseudgifter foretage fradrag med de standardsatser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv. Honorarmodtagere Personer, der modtager honorarer (B-indkomst) og som ikke kan få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, kan til gengæld fratrække deres dokumenterede faktiske merudgifter på rejsen. Beløbet fratrækkes i honorarindkomsten, inden denne selvangives. Rejser uden overnatning Det skal straks understreges, at der ikke kan udbetales skattefri godtgørelser for rejser under 24 timer og heller ikke for rejser uden overnatning. Der kan således ikke udbetales skattefri godtgørelser for en rejse med overnatning, hvis rejsen kun har varet fx. 20 timer. Lønmodtagerens udgifter under sådanne rejser kan kun godtgøres skattefrit som udlæg efter regning. Godtgørelse af rejseudgifter m.m. Udgifterne til fortæring, logi m.v. i forbindelse med rejser kan dækkes efter følgende regelsæt. 11

12 Der kan vælges mellem: Rejser i Danmark Rejser i udlandet 1. Udlæg ifølge regning 1. Udlæg ifølge regning 2. Udlæg ifølge regning + 25 % godtgørelse af kr Skattefri rejsegodtgørelse 3. Skattefri rejsegodtgørelse 3. Skattefri befordrings godtgørelse 4. Skattefri befordringsgodtgørelse 4. Fradrag i skattepligtig indkomst 5. Fradrag i skattepligtig indkomst Satser for rejsegodtgørelse ved rejse i Danmark og udlandet Satserne for 2014 for rejsegodtgørelser, der kan udbetales skattefrit ved rejse i Danmark og udlandet: Det er en betingelse for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, at rejsen er forbundet med overnatning, og den har en varighed på over 24 timer. Udgifter til logi kan dækkes skattefrit som udlæg efter regning, eller med en sats på kr. 199, når overnatningsudgiften ikke er dokumenteret. Til fortæring kan der udbetales kr. 464 pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time kr. 19,34 for en tilsluttende rejsedag. Selvstændige erhvervsdrivende kan fratrække de dokumenterede faktiske merudgifter ved rejse i såvel Danmark som udlandet. Ved rejse i udlandet kan den selvstændige erhvervsdrivende i stedet vælge at foretage fradrag med satserne gældende for udbetaling af skattefri godtgørelse. Overstiger opholdet 12 måneder, kan der kun foretages fradrag med standardsats for de første 12 måneder og herefter kan der kun foretages fradrag for dokumenterede merudgifter. Statens satser for rejser i Danmark og udlandet Fast godtgørelse pr. døgn dkr Kørselsgodtgørelse Satser for 2014 for kørselsgodtgørelse for benyttelse af egen bil eller motorcykel hhv. cykel, knallert og EU-knallert ved erhvervsmæssig kørsel i både Danmark og udland: Egen bil og motorcykel: Kørsel indtil km årligt Kørsel ud over km årligt Cykel, knallert eller EU-knallert, Uanset kørte km. kr. 3,73 pr. km kr. 2,10 pr. km kr. 0,51 pr. km Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter kan kun opnås for den del af udgifterne, som overstiger kr AKTIEINDKOMST Aktieindkomst er ikke medtaget på den udvidede selvangivelse, men findes på indberetningen 12

13 på elektronisk indberetning. Aktieindkomst omfatter udbytte fra danske og udenlandske aktie- og anpartsselskaber. Aktieindkomst omfatter endvidere skattepligtig fortjeneste og fradragsberettiget tab ved afståelse af aktier og investeringscertifikater m.v. (bemærk overgangsregler). Fortjeneste ved afståelse af investeringscertifikater i udloddende investeringsforeninger medregnes ikke til aktieindkomsten, men skal medregnes til kapitalindkomsten. Aktieindkomst, der ikke overstiger kr , beskattes med en endelig skat på 27 %. Indeholdt udbytteskat af aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet, er endelig betaling af skatten, og udbytteskatten modregnes ikke i slutskatten. Aktieindkomst, der overstiger kr , beskattes med 42 %. Denne skat indgår i slutskatten, og den udbytteskat, der er indeholdt i denne del af udbyttet, modregnes i slutskatten. For så vidt angår ægtefæller, kan en uudnyttet del af grundbeløbet overføres til den anden ægtefælle. Selvangiv tab - eller tab det Har man haft et fradragsberettiget tab på for eksempel aktier eller visse investeringsforeninger i 2014, skal man være opmærksom på, at man mister retten til at udnytte dette, hvis man ikke selvangiver tabet. Tabet går tabt. 7. UDENLANDSK INDKOMST Der skal udarbejdes en selvangivelse for hvert land, hvorfra der indtægt. Lønmodtagere, der ikke har modtaget skattefri godtgørelse, kan i forbindelse med arbejdet i udlandet få fradrag for udgifter til kost og logi efter statens takster. Fradraget opgøres efter reglerne for skattefri rejsegodtgørelse. Hvis der er betalt skat til en fremmed stat, til Grønland eller Færøerne af indkomster fra derværende kilder, kan denne skat fradrages i den skat, der skal svares af denne indkomst i Danmark. Dokumentation for den betalte skat skal vedlægges den udenlandske selvangivelse. Valutakurser Kurser for gængs valuta til brug ved omregning af fx. dokumenterede merudgifter og lign. Valutakurser pr. 31. december 2014: US-dollars (USD) 612,14 EURO (EUR) 744,36 Sterling (GBP) 951,50 Svenske kr. (SEK) 78,56 Norske kr. (NOK) 82,32 Schweizerfranc (CHF) 618,86 Islandske kroner (ISK) - Canadiske dollars (CAD) 526,72 Japanske yen (JPY) 5,11 Australske dollar (AUD) 500,31 New Zealand dollar (NZD) 479,12 13

14 Litauen Lita (LTL) 215,58 Polen Sloty (PLN) 172,69 Ungarn Forint (HUF) 2,36 Tjekkiet Koruna (CZK) 26,85 Singapore Dollar (SGD) 426,77 HongKong Dollar (HKD) 78,90 SDR (XDR) 881, Forskudt regnskabsår. Virksomhedsbeløb og øvrige virksomheds oplysninger behandles ikke i denne redegørelse. 11. KAPITALKASTORDNINGEN KUNSTNERSKAT Kunstnerskat Skattepligtige personer, der har indkomst fra litterær eller skabende kunst (komponister), kan foretage henlæggelse til indkomstudligning. Arbejdet må ikke være udført i ansættelsesforhold, og indkomsten må ikke hidrøre fra legater, stipendier eller lignende. Henlæggelsen, der ikke kan overstige indkomstårets indkomst, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, for hvilket henlæggelsen foretages. Der kan foretages henlæggelse, hvis indkomstårets skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen vil overstige Henlæggelsen skal mindst udgøre kr. og højst udgøre kr. Henlæggelsen skal bindes på konto i pengeinstitut med 75%. Der betalet 25% i skat. 12. VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen bliver ikke gennemgået, men anvendes ofte til forældre køb. 13. OPLYSNING OM EJERBOLIG Såfremt oplysningerne på ejendom/ejerlejlighed ikke er korrekte skal det af krydses i felt 167. Fradrag for arbejdsværelse skal f.eks. fratrækkes det samlede areal for boligen ligesom ejerforholdet mellem ægtefæller kan ændres hvis det ikke er i overensstemmelse med skødet. 14. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Oplysningerne erstatter årsrapporten for selvstændig virksomhed. 15. RESTSKAT FRISTER OG BETALING Frivillig indbetaling af restskat for 2014 Det er muligt frit at indbetale ekstra forskudsskat frem til 1. juli 2015 mod betaling af en daglig rente 2,9 % pa. På TastSelv-Borger på kan man se og kopiere betalingsidentitet til brug for betalingen. 14

15 På årsopgørelsen for 2014, vil det fremgå om der er beregnet restskat, og hvor stor den er. Indtil årsopgørelsen modtages kan restskatten for 2014 beregnes på Vælg Borger, Gå til TastSelv Borger og Beregn skat 2014 Vi håber, du har fået glæde af denne kortfattede gennemgang af de regler, der efter vor mening berører erhvervet som udøvende komponist. Såfremt du skulle have yderligere spørgsmål eller tilføjelser, der efter din opfattelse måtte være relevante for dine kollegaer, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Revisorfællesskabet i Lyngby MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Michael Bo Andersen statsautoriseret revisor 15

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009

Skattenyt. Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Skattenyt Årsopgørelsen/selvangivelsen 2009 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor årsopgørelsen modtages fra SKAT. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold for 2009. Det skal i

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere