Nøgletalsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport for"

Transkript

1 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40

2 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni juni Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 2A Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i pct. af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal Mål 2B Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i pct. af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3C Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, juni juni Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Delmål 2 (III) Antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Delmål 3 (IV og V) Antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni juni Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 15 De enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før 16 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp 2. kvartal Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 2. kvartal 2008 i procent 21 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 2. kvartal 2008 i procent 22 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp 2. kvartal 2008 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 2. kvartal Side 2 af 40

3 Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i pct.) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal Det har ændringerne af ledighedsstatistikken betydet for nøgletalsrapporten 29 Bilag - uddybende tabeller vedrørende Arbejdskraftreserven 30 Ny chance til alle 31 Beskæftigelsesfrekvenser 32 Overførselsindkomster 33 Overførselsindkomstmodtagere fra ikke-vestlige lande 34 Matchkategorier 35 Minimumsindsats (rettidighed) 36 Passivandele 37 Rådighedssanktioner 38 Effekter (mænd) 39 Effekter (kvinder) 40 * Tal- og bogstavs-betegnelserne (1A, 2B mv.) henviser til kontraktmål mellem Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesministeren Side 3 af 40

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i Østdanmark. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på en række elementer i indsatsen. Som en del af grundlaget for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenterniveau på følgende 7 temaer: * Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren * Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster * Opfølgning på minimumsrettigheder * Aktiveringsomfang * Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) * Sanktioner i forbindelse med rådighedssager * Effekt af indsatsen Som bilag til figurerne er der udarbejdet tabeller, som uddyber de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 4, som består af følgende jobcentre: * * * * * * * * Side 4 af 40

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni juni % Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet -10% -14,6% Udvikling i arbejdskraftreserven -20% -30% -40% -36,5% -40,1% -42,4% -27,3% -29,4% -35,7% -36,9% -39,4% -50% -47,2% -47,2% -60% Metode: Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige regnes som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Bemærk: 1) Opgørelse af udvikling i arbejdskraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, som opgjorde antal personer med mindst 13 ugers sammenhængende ledighed i rullende årsperioder. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch i stedet for tilmelding til den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal. Det bevirker dog, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 1. Side 5 af 40

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke I alt I pct. af ledige Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge I pct. af Antal ledige Modtagere af kontant- og starthjælp I pct. af Antal ledige I pct. af arbejds- Antal styrken ,3% 98 35,9% ,5% 1,1% ,6% ,4% ,0% 1,0% ,4% 97 32,7% 68 55,7% 0,7% ,6% 73 34,6% 88 52,7% 1,0% ,9% ,2% ,1% 1,1% ,8% ,4% ,4% 1,3% ,0% ,5% ,9% 1,4% ,6% 87 33,5% 47 49,0% 0,8% Gruppe 4 i alt ,8% ,7% ,8% 1,1% Østdanmark ,8% ,5% ,9% 1,4% Hele landet ,4% ,0% ,3% 1,1% Metode: Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige tælles med som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser også den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Bemærk: 1) I gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som indgår i arbejdskraftreserven, medregnes af tekniske årsager personer, der er syge eller på barselsorlov. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreseven er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på, hvorvidt man er placeret i matchkategori 1-3 eller straksmatch. Tidligere byggede opgørelserne på, hvorvidt man var tilmeldt den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal, men bevirker samtidig, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Arbejdsstyrkens størrelse er fra Danmarks Statistik. Side 6 af 40

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i procent af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal % 50% 40% 30% 20% 27,5% 21,7% 25,2% 19,9% 25,4% 20,0% 19,7% 19,6% 17,3% 18,5% 14,8% 10% 0% Andel i job eller ordinær uddannelse Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Metode: Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen, der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. I følge det landsdækkende mål - angivet med en rød vandret rød linie - skal 25 % af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af ny metode og kildegrundlag for Danmarks Statistiks opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Uddybende tabel findes i bilag 2. Side 7 af 40

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal % 30% Andel af perioden med selvforsørgelse 25% 20% 15% 10% 18,8% 15,3% 17,3% 15,9% 12,3% 11,3% 19,3% 18,7% 15,3% 13,6% 13,7% 5% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Metode: Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SUgodkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Dvs. der måles på det samlede antal uger for målgruppen i måleperioden. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en rød linie - skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15 % af perioden 3. kvartal kvartal Jobindsats.dk og egne beregninger Uddybende tabel findes i bilag 2. Side 8 af 40

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal % 40% 35% Andel af perioden med aktivitet 30% 25% 20% 15% 10% 23,2% 27,0% 24,7% 24,2% 19,1% 22,5% 25,3% 21,4% 22,7% 23,7% 25,0% 5% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Metode: Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvt eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivering (aktiveringsgrad). Ved aktivering forstås vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Kun den tid (målt i antal uger), hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en vandret rød linie - skal målgruppen være i aktivering i 40 % af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Jobindsats.dk og egne beregninger Uddybende tabel findes i bilag 2. Side 9 af 40

10 Mål 3C. Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling juni juni ,0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet 5% 0,5% Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere -5% -15% -25% -35% -9,4% -12,2% -17,2% -12,8% -6,4% -2,5% -5,0% -11,0% -10,3% -45% Metode Der måles på antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år (inklusive aktiverede). Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antallet i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af udvikling i antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der sammenlignet på rullende årsperioder. Ændringen skyldes, at den nye opgørelsesmetode giver mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Side 10 af 40

11 Unge dagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni 2007 Dagpengemodtagere Antal helårspersoner Modtagere af øvrige ydelser I alt I pct. af alle årige Dagpengemodtagere Modtagere af øvrige ydelser ,5% -34,9% -2,9% ,0% -43,7% -2,8% ,7% -34,0% -11,3% ,2% -28,6% -9,7% ,7% -30,0% -1,3% ,0% -27,6% 18,9% ,8% -12,8% 4,5% ,1% -25,5% 4,5% Gruppe 4 i alt ,2% -27,9% 1,5% Østdanmark ,6% -33,6% -3,0% Hele landet ,8% -33,2% -2,3% Metode: Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Såvel aktiverede, som ikke-aktiverede indgår i målingen. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige borgere i kommunen. Endelig vises ændringen for dagpengemodtagere og øvrige ydelsesmodtagere (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der målt på antal personer i rullende årsperioder. Den nye opgørelsesmetode anvendes for at få mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Data for antallet af årige i alt er fra Danmarks Statistik. Ændring i pct. Side 11 af 40

12 Delmål 2 (III) Andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal % 25% Andel på overførselsindkomst 20% 15% 10% 15,5% 14,3% 13,0% 11,3% 13,9% 12,0% 10,7% 9,6% 17,3% 16,7% 15,9% 16,1% 15,6% 13,4% 17,8% 14,2% 15,0% 13,4% 16,9% 17,3% 15,1% 15,4% 5% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet 1. kvt kvt kvt kvt Metode: Andel af ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst beregnes ved at tage antallet af fuldtidspersoner i forhold til den samlede befolkning i alderen år i rullende år. Tallet for fuldtidspersoner er fra Jobindsats, mens tal for den erhvervsaktive befolkingsgruppe (16-66 år) er fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) og egne beregninger. RAS-tallet viser antallet af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Den ubrudte vandrette linie viser målsætningen i Beskæftigelsesregionens kontrakt (14,5 %). Den stiplede linie markerer, at målsætningen ikke gælder for det enkelte jobcenter. Bemærk: Siden udarbejdelsen af Beskæftigelsesregionens kontrakt er målsætningen ændret fra en andel på 20 % til en andel på 14,5 %. Ændringen skyldes den reviderede ledighedsopgørelse. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats, Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 5 Side 12 af 40

13 Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande % 60% 50% 40% 30% 20% 56,3% 46,8% 65,5% 65,8% Beskæftigelsesfrekvens 53,8% 52,0% 62,8% 54,0% 60,8% 45,6% 63,9% 51,0% 61,1% 65,6% 49,1% 49,1% 63,4% 50,5% 61,8% 48,9% 60,8% 47,6% 10% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Mænd Kvinder Metode: Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. De ubrudte vandrette linier viser målsætningerne for regionen som helhed i De stiplede linier refererer til, at de regionale målsætninger ikke gælder for det enkelte jobcenter. Danmarks Statistik (RAS). Uddybende tabel findes i bilag 3. Side 13 af 40

14 Delmål 3 (IV og V) Sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni juni 2008 Udvikling i sygedagpengeforløb 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -4,0% 13,4% -20,9% -41,1% 3,4% 1,2% 17,0% 24,1% -9,9% -21,4% 31,4% 29,0% -5,2% -10,7% 17,5% 4,8% 9,0% 1,5% 0,8% 1,4% 7,4% 15,9% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet 26 uger 52 uger Metode: Der måles på antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, som personerne har modtaget sygedagpenge - opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antal i forhold til samme måned året før. Jobindsats og egne beregninger Side 14 af 40

15 Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Antal aktuelle forløb Udvikling i forhold til året før Andel forløb over 26 uger Andel forløb over 52 uger Gennemsnitlig varighed i uger (3.kvt kvt 2008) 536-8,4% 36% 14% 9, ,1% 30% 6% 9, ,9% 39% 14% 10, ,2% 40% 20% 9, ,3% 30% 9% 9, ,1% 44% 19% 10, ,0% 40% 15% 10, ,4% 27% 5% 9,0 Gruppe 4 i alt ,2% 36% 13% 9,7 Østdanmark ,7% 40% 18% 10,5 Hele landet ,6% 41% 18% 10,7 Metode: Tabellen viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo måneden. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over henholdsvis 26 og 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge, opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Den gennemsnitlige varighed viser, hvor lang tid en person i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år. Målingen opgør det gennemsnitlige antal uger med sygedagpenge pr. person pr. år. Den er beregnet som det samlede antal uger med sygedagpenge inden for den valgte årsperiode divideret med antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i perioden. Hvis en person f.eks. har modtaget sygedagpenge i to gange 13 uger inden for det valgte år, vil personen tælle med en gennemsnitlig varighed på 26 uger. Jobindsats og egne beregninger. Side 15 af 40

16 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Arbejdsløshedsdagpenge Alle ydelser (excl. førtidspensi on) Kontant- og starthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension Antal Udvikling -33,4% -6,9% -0,8% -25,6% -15,2% -13% 0,2% Antal Udvikling -34,2% -14,6% -3,6% -6,8% 10,6% -13% -3,9% Antal Udvikling -40,4% -8,4% -8,9% -41,0% 21,0% -17% -1,2% Antal Udvikling -37,1% -12,0% -5,2% 4,3% -27,9% -16% 1,7% Antal Udvikling -41,4% -2,9% 3,1% -22,2% -10,2% -11% -4,4% Antal Udvikling -35,7% 3,4% 4,7% -16,5% -12,2% -8% -2,9% Antal Udvikling -27,7% -0,9% -6,3% -32,7% 22,4% -10% -0,4% Antal Udvikling -37,5% -8,2% 19,3% -14,4% -10,4% -9% 6,7% Antal Udvikling -35,5% -4,8% -1,2% -22,7% -1,6% -12% -1,0% Antal Udvikling -36,4% -6,7% -0,1% -15,3% -8,3% -13% -1,5% Antal Udvikling -39,2% -7,4% 0,4% -11,7% -6,1% -14% 0,2% Metode: Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i antallet i forhold til samme periode året før. Hvis én person i én uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen - det vil sige, at aktiverede er inkluderet. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk Uddybende tabel findes i bilag 4. Side 16 af 40

17 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere 2. kvartal % 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 52,2% 53,4% 47,8% 46,4% 69,3% 30,4% 55,2% 44,8% 58,5% 56,0% 41,5% 44,0% 49,2% 50,7% 73,2% 26,5% 56,3% 43,6% 60,1% 39,8% 65,4% 34,5% 0% Gruppe 4 i alt Andel i matchkategorierne i pct. Østdanmark Hele landet Match 1-3 Match 4-5 Ingen Metode: Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere, som enten er registreret i matchkategori 1-3, i matchkategori 4-5 eller mangler kategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse grupper udgør i procent af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 6. Side 17 af 40

18 Opfyldelse af minimumsindsatsen for dagpengemodtagere, 2. kvartal 2008 Samtale og aktivering til tiden 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 98% 96% 83% 93% 82% 90% 92% 70% 66% 91% 88% 96% 98% 84% 89% 92% 81% 86% 83% 81% 61% 99% 92% 96% 93% 84% 81% 91% 83% 81% 93% 86% 84% 55% 50% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Metode: Jobsamtaler til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 7. Side 18 af 40

19 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 70% 47% 57% 76% 72% 73% 75% 71% 68% 69% 70% 66% 67% 61% 62% 64% 62% 63% 63% 61% 59% 58% 58% 59% 58% 59% 56% 56% 54% 49% 45% 41% 39% 10% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering Metode: Jobsamtaler til tiden viser andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start hhv. siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest på det tidspunkt, hvor de pågældende har ret og pligt til aktivering. Gentagen aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. I opgørelsen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 7. Side 19 af 40

20 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 2. kvartal % 45% 40% 35% 35% 34% Aktiveringsgrad 30% 25% 20% 29% 27% 27% 25% 23% 17% 27% 29% 26% 26% 22% 22% 27% 23% 27% 26% 26% 27% 30% 28% 15% 10% 5% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Metode Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af ikke-aktiverede fuldtidsmodtagere af ydelsen fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. Aktiveringsgrad = Fuldtidsmodtagere inkl. aktivererede (bruttoledighed) - Fuldtidsmodtagere (nettoledighed) x 100 Fuldtidsmodtagere inkl. aktiverede (bruttoledighed) I opgørelsen indgår syge og barslende personer på kontant- og starthjælp. Kilde Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 20 af 40

21 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 2. kvartal 2008 i procent 15% 10% 7,4% 5% 3,1% 4,7% 3,0% 4,1% 4,5% 3,0% 3,9% 2,9% 2,9% 0% 1,9% 0,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 1,2% 1,4% Gruppe 4 i alt Østdanmark Passivandel Hele landet Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Metode Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Passivandel = Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden samtale (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) x 100 Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere ialt (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere, som ikke er omfattet af kontaktforløbet. Kilde Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 8. Side 21 af 40

22 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp 2. kvartal 2008 i procent 50% 45% 40% 35% 35% 37% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 14% 22% 10% 16% 16% 26% 7% 25% 15% 15% 10% 20% 5% 24% 26% 26% 25% 12% 13% 13% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Passivandel Hele landet Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Metode Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger indenfor de seneste 65 uger - og som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Målingen tager ikke højde for personer, der kan være fritaget for aktivering i de perioder, de modtager dagpenge. Passivandel = Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden aktivering (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) x 100 Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere ialt (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere. Kilde Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 8. Side 22 af 40

23 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontantog starthjælp 2. kvartal 2008 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 25% 20% 19,8% 20,8% 15% 10% 15,6% 10,7% 7,8% Andel sanktioner 16,7% 12,0% 9,0% 11,0% 5% 0% 4,6% 2,4% 1,5% 5,5% 3,3% 3,7% 5,0% 0,5% 5,6% 1,9% 2,7% 3,6% 3,7% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Metode: Antallet af rådighedssanktioner i kvartalet opgøres for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge henholdsvis kontant- og starthjælp. Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge omfatter udelukkelse fra dagpenge i en afgrænset periode og tab af dagpengeret med krav om genoptjening af dagpengeret. For modtagere af kontant- eller starthjælp omfatter sanktionerne nedsættelse af ydelse, tab af ydelse og krav om tilbagebetaling af ydelse. Antallet af rådighedssanktioner sættes i forhold til det gennemsnitlige antal fuldtidsmodtagere af ydelsen i samme periode. Jobindsats.dk og egne beregninger. Uddybende tabel findes i bilag 9. Side 23 af 40

24 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 2. kvartal 2008 Antal personer i fleksjob Udvikling i antal personer i fleksjob i forhold til året før Personer på ledighedsydelse i pct. af antal på ledighedsydelse eller i fleksjob Andel på ledighedsydelse som er i selvforsørgelse eller fleksjob 52 uger efter 341 0,6% 16,4% 32,8% 336 6,0% 27,4% 24,7% ,3% 12,5% 41,7% ,3% 24,7% 17,4% 416-0,5% 21,5% 26,2% ,1% 22,1% 30,9% ,9% 21,4% 25,8% 214 0,9% 24,4% 13,6% Gruppe 4 i alt ,2% 21,2% 26,9% Østdanmark ,7% 18,9% 27,5% Hele landet ,6% 16,9% 30,5% Metode: Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer i fleksjob i kvartalet og forskellen i dette antal i forhold til samme kvartal året før. Endvidere opgøres for det pågældende kvartal antallet af personer på ledighedsydelse i procent af alle, der er godkendt til fleksjob (det vil sige personer i fleksjob eller på ledighedsydelse). Endelig opgøres andelen af personer, som i det pågældende kvartal er selvforsørgende eller er i fleksjob efter at have modtaget ledighedsydelse 52 uger tidligere. Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger. Side 24 af 40

25 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal % Andel selvforsørgende 60% 50% 40% 30% 20% 55,8% 52,4% 52,6% 58,2% 60,3% 57,8% 57,1% 55,8% 53,2% 54,1% 55,8% 51,2% 59,8% 54,1% 53,3% 52,4% 56,1% 55,2% 55,2% 53,8% 53,1% 53,1% 10% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Mænd Kvinder Metode: Målingen omfatter personer, der modtog arbejdsløshedsdagpenge i 2. kvartal I målingen indgår også aktiverede. Der måles om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er blevet selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11. Side 25 af 40

26 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal % 62,0% 60% Andel selvforsørgende 50% 40% 30% 20% 51,4% 39,5% 50,1% 35,7% 39,3% 38,4% 33,2% 42,5% 39,3% 29,6% 29,4% 45,4% 26,8% 40,2% 29,8% 46,0% 42,4% 43,2% 31,4% 30,7% 30,8% 10% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Mænd Kvinder Metode: Målingen omfatter personer, som modtog kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2007, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 1-3 eller i kategorien straksmatch. I målingen indgår også aktiverede. Der måles om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som modtog ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11. Side 26 af 40

27 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal % 40% 30% 20% 10% 12,3% 8,8% 14,8% 5,6% 13,2% 12,9% 12,7% 9,9% 11,2% 8,0% 13,8% 14,1% 9,8% 8,0% 16,9% 13,2% 13,6% 12,0% 12,7% 9,0% 8,9% 8,8% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Andel selvforsørgende Hele landet Mænd Kvinder Metode: Målingen omfatter personer, som har modtaget kontant- eller starthjælp i 2. kvartal 2007, og som ved udgangen af kvartalet var placeret i matchgruppe 4-5 eller ikke var placeret i nogen matchkategori. I målingen indgår også aktiverede. Der måles om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11. Side 27 af 40

28 Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal % Andel selvforsørgende 60% 50% 40% 30% 20% 56,1% 54,8% 51,8% 52,5% 53,1% 47,2% 54,7% 49,2% 57,7% 55,7% 53,7% 44,2% 50,1% 42,6% 54,2% 52,6% 53,7% 48,9% 50,6% 46,5% 49,4% 43,3% 10% 0% Gruppe 4 i alt Østdanmark Hele landet Mænd Kvinder Metode: Målingen omfatter personer, som har modtaget sygedagpenge i 2. kvartal Der måles om personen 52 uger efter - det vil sige i den tilsvarende uge i 2. kvartal er blevet selvforsørgende. Som selvforsørgende regnes personer, som ikke længere modtager en offentlig forsørgelsesydelse. Eksempel: For en person, som har modtaget ydelsen i uge 21 i 2007, undersøges det, om personen i uge 21 i 2008 er selvforsørgende eller ej. Hver ydelsesuge tæller som en observation - det vil sige, at der for hver måling kun sammenlignes med samme uge året efter. DREAM og egne beregninger. Uddybende tabeller findes i bilag 10 og 11. Side 28 af 40

29 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Det har ændringerne i ledighedsstatistikken betydet for nøgletallene. Fra og med januar 2008 har Danmarks Statistik skiftet kilde- og metodegrundlag for opgørelse af den månedlige ledighedsstatistik - hidtil populært omtalt som CRAM-statistikken. Det væsentligste i ændringerne består af følgende: Ændringer i kildedata: - Dagpengemodtagernes ledighed opgøres nu på baggrund af RAM (Register for Arbejdsmarkedsstatistik) frem for CRAM (Centralt register for Arbejdsmarkedsstatistik), hvilket giver mere retvisende opgørelser. - Kontant- og starthjælpsmodtagernes ledighed opgøres nu på baggrund af kommunernes registrering af personernes matchkategorier og om personerne samtidig får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp. Endelig fratrækkes eventuelle aktiveringstimer. Revideret ledighedsbegreb: - Feriedagpengemodtagerne tæller ikke længere med i ledighedstallet. - Ændret beregning af fuldtidsledigheden for de deltidsforsikrede (hvor der nu altid divideres med 37 timer) - hvilket betyder at deltidsforsikrede ikke længere opgøres seperat. - Der måles nu på, hvorvidt den ledige modtager dagpenge eller kontanthjælp. Det vil sige, at der ikke længere opgøres ud fra forsikringskategori. Disse ændringer har haft indflydelse på nogle af opgørelserne i jobindsats.dk og dermed også på nogle af opgørelserne i denne nøgletalsrapport. Den nye opgørelsesmetode har således typisk bevirket, at ledighedstallene er blevet mindre. I Jobindsats.dk er tilpasningen til den nye metode også foretaget bagudrettet. Det vil sige, at tallene er opgjort for samtlige år, så eventuelle sammenligninger bliver korrekte. Dette har imidlertid ikke været muligt i Beskæftigelsesregionens nøgletalsrapporter. Disse tabeller/figurer er korrigeret som følge af den ny opgørelsesmtode: 1. Ministermål. Arbejdskraftreserven diagram s. 5 og tabel s Ministermål. Antal ledige under 30 år. diagram s. 6 og tabel s Andel modtagere af udvalgte overførselsindkomster i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande diagram s Modtagere af udvalgte overførselsindkomster tabel s. 15. Resultaterne i disse diagrammer/tabeller kan derfor ikke direkte kan sammenlignes med resultater i tidligere nøgletalsrapporter. Side 29 af 40

30 Bilag 1. Arbejdskraftreserven i forskellige perioder Dagpengemodtagere Kontantog starthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere Juni 2008 Juni ( ) Kontantog starthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere Kontantog starthjælpsmodtagere Albertslund ,9% -33,2% Allerød ,3% -54,5% Ballerup ,6% -10,7% Bornholm ,8% -14,6% Brøndby ,0% -26,7% Egedal ,0% -16,0% ,9% 0,9% Fredensborg ,3% -60,3% Frederiksberg ,2% -31,6% Frederikssund ,2% 15,3% Furesø ,6% -25,9% Gentofte ,4% -55,4% ,1% -43,5% Glostrup ,5% -54,2% ,8% -8,1% Gribskov ,7% -55,2% Guldborgsund ,5% -43,1% ,4% -47,3% ,0% -35,2% Herlev ,9% -50,0% Hillerød ,2% -39,6% Holbæk ,3% -31,5% Hvidovre ,2% -11,7% Høje-Taastrup ,6% -31,9% Hørsholm ,0% -38,5% Kalundborg ,1% -72,7% København ,6% -16,7% ,4% -9,5% Lejre ,4% 6,8% Lolland ,1% -36,6% Lyngby-Taarbæk ,4% 2,5% ,8% -18,0% Odsherred ,3% -23,3% ,1% -53,5% Roskilde ,0% -35,9% Rudersdal ,9% -57,5% Rødovre ,6% -28,4% Slagelse ,9% -39,1% Solrød ,3% -40,0% Sorø ,4% -2,3% Stevns ,8% -29,5% Tårnby ,6% -15,8% Vallensbæk ,7% -37,6% Vordingborg ,0% -13,2% Hovedstaden ,5% -24,7% Sjælland ,5% -30,1% Østdanmark ,0% -26,3% Bemærk: 1) Opgørelse af arbejdsrkraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, hvor der blev målt på rullende årsperioder. I denne opgørelse måles der på antal personer i arbejdskraftreserven i den sidste uge i måneden. Se endvidere tillægsskrivelse om betydning Danmarks Statistiks nye ledighedsopgørelsesmetode, s. 29. Jobindsats.dk Arbejdskraftreserve Juni 2007 Arbejdskraftreserve Udvikling Side 30 af 40

31 Bilag 2. Grundtal for Ny chance til alle ved udgangen af 2. kvartal 2008 (job / uddannelse) (selvforsørgelse) (aktivering) Personer i målgruppen Uger med selvforsørgelse Uger i målgruppen Uger i aktivering Personer i job/uddannelse Mål 1 Mål 2 Mål 3 Uger med kontant/ starthjælp Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Glostrup Gribskov Guldborgsund Herlev Hillerød Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kalundborg København Lejre Lolland Lyngby-Taarbæk Odsherred Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Solrød Sorø Stevns Tårnby Vallensbæk Vordingborg Hovedstaden Sjælland Østdanmark Metode: Samtlige mål udregnes som venstre kolonne i procent af højre kolonne. Mål 1 udregnes på basis af det samlede antal personer i målgruppen (oprindelig målgruppe plus senere tilkomne). Mål 2 udregnes på basis af målgruppens samlede antal uger i målgruppen. Mål 3 udregnes på basis af målgruppens samlede antal ydelsesuger på kontant- og starthjælp mens de er i målgruppen. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 31 af 40

32 Bilag 3. Beskæftigelsesfrekvenser for mænd og kvinder , ændring og befolkning af ikke-vestlig oprindelse i alderen år i pct. af samlet befolkning år 2007 Mænd Beskæftigelsesfr Beskæftigelsesfr ekvens 2006 ekvens 2007 Ændring i pct.point Beskæftigelsesfr ekvens 2006 Kvinder Beskæftigelsesfr ekvens 2007 Ændring i pct.point Ikke-vestlig befolkning år i pct. af samlet befolkning år Albertslund 64,0% 67,9% 3,9% 45,1% 48,9% 3,8% 21,5% Allerød 66,5% 72,7% 6,1% 49,8% 52,5% 2,7% 3,9% Ballerup 60,5% 63,2% 2,7% 50,5% 54,3% 3,7% 9,3% Bornholm 43,7% 50,5% 6,8% 44,4% 52,7% 8,3% 1,6% Brøndby 63,8% 67,8% 4,0% 46,1% 50,7% 4,6% 21,6% Egedal 67,4% 71,6% 4,2% 55,9% 58,9% 3,1% 3,9% 54,4% 56,3% 1,9% 40,2% 46,8% 6,6% 2,4% Fredensborg 61,1% 62,2% 1,1% 46,3% 48,5% 2,3% 9,3% Frederiksberg 54,5% 58,2% 3,7% 45,9% 47,9% 2,1% 8,8% Frederikssund 59,3% 65,1% 5,8% 51,6% 57,7% 6,1% 3,9% Furesø 60,3% 66,2% 5,9% 47,3% 51,3% 4,0% 8,6% Gentofte 59,1% 61,7% 2,6% 41,5% 40,9% -0,6% 5,8% 61,3% 65,5% 4,2% 51,0% 53,8% 2,9% 9,7% Glostrup 67,2% 69,6% 2,3% 55,4% 57,4% 2,1% 9,4% 61,2% 65,8% 4,7% 46,6% 52,0% 5,4% 7,6% Gribskov 58,7% 65,6% 6,9% 48,2% 56,1% 7,9% 2,5% Guldborgsund 51,8% 56,5% 4,6% 36,4% 40,0% 3,6% 3,1% 61,1% 62,8% 1,7% 51,0% 54,0% 3,0% 6,4% 56,7% 60,8% 4,1% 42,7% 45,6% 2,9% 7,8% Herlev 62,7% 67,6% 4,9% 47,6% 51,8% 4,1% 12,1% Hillerød 60,9% 63,0% 2,1% 49,7% 47,9% -1,8% 6,2% Holbæk 52,8% 57,6% 4,9% 41,9% 45,4% 3,5% 5,3% Hvidovre 66,7% 70,2% 3,4% 51,0% 56,7% 5,6% 11,2% Høje-Taastrup 63,1% 67,1% 4,0% 47,8% 53,6% 5,8% 15,4% Hørsholm 60,8% 58,0% -2,8% 38,1% 38,0% -0,1% 4,6% Kalundborg 50,4% 54,2% 3,7% 38,7% 44,2% 5,5% 3,3% København 54,5% 58,0% 3,5% 43,4% 46,1% 2,8% 13,1% 57,3% 63,9% 6,6% 45,6% 51,0% 5,4% 6,2% Lejre 53,9% 60,4% 6,4% 40,3% 42,0% 1,7% 2,0% Lolland 41,1% 47,7% 6,6% 32,0% 32,9% 0,9% 4,0% Lyngby-Taarbæk 56,6% 60,8% 4,2% 47,3% 51,1% 3,8% 6,9% 57,7% 61,1% 3,4% 44,3% 49,1% 4,8% 4,5% Odsherred 49,6% 55,2% 5,6% 45,5% 49,1% 3,6% 2,3% 58,4% 65,6% 7,1% 46,0% 49,1% 3,0% 7,1% Roskilde 60,2% 66,4% 6,2% 48,7% 52,8% 4,1% 5,8% Rudersdal 61,2% 67,2% 6,0% 45,6% 44,9% -0,7% 5,7% Rødovre 64,9% 66,6% 1,7% 55,2% 57,7% 2,5% 11,3% Slagelse 51,9% 57,9% 6,0% 36,9% 41,6% 4,8% 6,3% Solrød 52,3% 60,3% 8,0% 47,2% 53,5% 6,3% 3,3% Sorø 52,5% 61,4% 9,0% 40,8% 44,8% 4,0% 2,5% Stevns 47,6% 54,6% 7,0% 43,5% 53,5% 10,0% 1,9% Tårnby 63,5% 67,9% 4,4% 58,3% 59,4% 1,1% 6,2% Vallensbæk 68,4% 72,9% 4,4% 53,4% 57,1% 3,7% 20,7% Vordingborg 44,6% 48,5% 4,0% 38,8% 39,0% 0,3% 2,7% Hovedstaden 58,5% 62,2% 3,7% 46,4% 49,4% 3,0% 10,2% Sjælland 54,6% 60,1% 5,5% 42,5% 46,8% 4,3% 4,5% Østdanmark 57,8% 61,8% 4,0% 45,7% 48,9% 3,2% 8,4% Danmarks Statistik (RAS207) Side 32 af 40

33 Bilag 4. Antal modtagere af udvalgte overførselsindkomster i procent af befolkningen i alderen år, 2. kvartal 2008 Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension Albertslund 1,8% 3,9% 2,5% 0,5% 0,3% 6,5% Allerød 0,7% 0,5% 1,8% 0,1% 0,1% 3,4% Ballerup 1,0% 2,2% 2,4% 0,2% 0,2% 8,5% Bornholm 2,9% 3,0% 3,1% 0,3% 0,3% 8,9% Brøndby 1,4% 3,7% 2,8% 0,2% 0,3% 9,2% Egedal 0,7% 0,6% 2,1% 0,2% 0,1% 3,8% 1,2% 1,8% 2,6% 0,5% 0,3% 6,1% Fredensborg 1,0% 2,2% 2,0% 0,4% 0,3% 5,8% Frederiksberg 1,6% 2,4% 1,9% 0,3% 0,1% 4,4% Frederikssund 0,9% 1,6% 2,5% 0,3% 0,2% 6,0% Furesø 1,0% 1,8% 1,9% 0,1% 0,2% 4,3% Gentofte 1,1% 1,0% 1,4% 0,1% 0,0% 3,2% 1,1% 2,3% 2,0% 0,2% 0,3% 6,1% Glostrup 1,1% 2,9% 2,4% 0,4% 0,2% 5,2% 1,0% 1,5% 2,3% 0,2% 0,2% 5,3% Gribskov 1,0% 1,4% 2,7% 0,2% 0,2% 6,2% Guldborgsund 1,5% 2,9% 2,5% 0,3% 0,6% 9,6% 1,0% 2,0% 2,7% 0,3% 0,5% 7,8% 1,0% 3,0% 2,2% 0,4% 0,3% 7,2% Herlev 1,1% 3,4% 2,6% 0,2% 0,2% 6,2% Hillerød 0,7% 1,9% 2,2% 0,2% 0,2% 5,0% Holbæk 1,1% 2,7% 2,5% 0,3% 0,3% 7,0% Hvidovre 1,2% 2,6% 2,6% 0,3% 0,2% 5,9% Høje-Taastrup 1,6% 3,0% 2,4% 0,2% 0,1% 6,2% Hørsholm 0,8% 0,6% 1,7% 0,2% 0,1% 3,6% Kalundborg 1,1% 2,7% 2,5% 0,4% 0,4% 9,2% København 2,0% 4,5% 2,2% 0,4% 0,2% 4,8% 1,2% 2,6% 2,8% 0,4% 0,4% 5,0% Lejre 0,7% 1,0% 2,2% 0,2% 0,1% 4,4% Lolland 1,6% 4,7% 2,8% 0,3% 0,4% 13,2% Lyngby-Taarbæk 0,9% 1,5% 1,6% 0,1% 0,1% 4,1% 1,4% 2,4% 2,5% 0,3% 0,3% 7,8% Odsherred 1,1% 2,3% 2,9% 0,5% 0,4% 11,0% 1,2% 2,3% 2,5% 0,5% 0,3% 6,6% Roskilde 1,0% 1,7% 1,9% 0,2% 0,1% 5,3% Rudersdal 0,9% 0,9% 1,5% 0,1% 0,1% 3,7% Rødovre 1,4% 3,2% 2,5% 0,4% 0,3% 5,4% Slagelse 1,7% 3,2% 2,1% 0,6% 0,2% 8,0% Solrød 1,1% 1,3% 2,2% 0,2% 0,1% 3,3% Sorø 1,2% 1,6% 2,4% 0,4% 0,3% 7,6% Stevns 1,2% 1,6% 2,4% 0,3% 0,5% 5,6% Tårnby 1,2% 1,9% 2,9% 0,1% 0,3% 4,3% Vallensbæk 2,3% 2,4% 2,3% 0,1% 0,2% 5,6% Vordingborg 1,4% 2,9% 2,9% 0,3% 0,4% 9,1% Hovedstaden 1,5% 2,9% 2,2% 0,3% 0,2% 5,3% Sjælland 1,3% 2,4% 2,4% 0,3% 0,3% 7,5% Østdanmark 1,4% 2,8% 2,3% 0,3% 0,2% 6,0% Jobindsats.dk, egne beregninger og Danmarks Statistk (BEF1A07) Side 33 af 40

34 Bilag 5. Antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge samt kontant- og starthjælp fra ikke vestlige lande, 1. kvartal kvartal 2007 og 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2008 Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Befolkning fra ikke-vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Befolkning fra ikke-vestlige lande Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Glostrup Gribskov Guldborgsund Herlev Hillerød Holbæk Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kalundborg København Lejre Lolland Lyngby-Taarbæk Odsherred Roskilde Rudersdal Rødovre Slagelse Solrød Sorø Stevns Tårnby Vallensbæk Vordingborg Hovedstaden Sjælland Østdanmark Jobindsats.dk, Danmarks Statistik (KRBEF3) og egne beregninger Side 34 af 40

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Rødovre Høje-Taastrup

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 3. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 4 Faxe Gladsaxe Greve Halsnæs Helsingør Køge Næstved Østdanmark Ringsted Østdanmark Ringsted Næstved

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009

BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BAGGRUNDSRAPPORT - Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2009 JANUAR 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked

Ledighedstal og Resultatopfølgning for september Halsnæs Kommune. Job og Arbejdsmarked Notat Sagsnr.: 2012/0005116 Dato: 20. september 2013 Titel: Ledighedstal og Resultatopfølgning Sept. 2013 Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Borg Arbejdsmarkedskonsulent Ledighedstal og Resultatopfølgning

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - 2. kvartal 2007 November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Overordnet status på centrale og

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HILLERØD JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HILLERØD JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2011 BORNHOLM JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere