Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Introduktion Formål Målgruppe Fremgangsmåde Udvælgelse af deltagere Valg af metode Gennemførsel af interviews Fastlæggelse af årsager Årsager til fejltyper i henhold til Revisortilsynets redegørelse Virksomhedsniveau Kvalitetsstyringssystem Overvågning Enkeltsagsniveau Fejl i erklæringer Mangelfuld planlægning og dokumentation K konkrete og generelle udfordringer Konkrete udfordringer for den enkelte revisionsvirksomhed/-revisor Væsentligste udfordring Udvikling i lovgivning De internationale revisionsstandarder (ISA) Sparring Efteruddannelse Generelle udfordringer Største brancherelaterede udfordringer Forhold i lovgivningen eller markedet Honorar Evaluering af tilsynssystemet Tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitets kontrol Kontrollantens honorar Sanktionssystemet A afslutning...17

3 1 Sammenfatning Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2014 foretaget en analyse af årsagerne til de fejl og mangler, som konstateres i Revisortilsynets kvalitetskontrol. Analysen er foretaget ved interviews af revisorer fra små revisionsvirksomheder (1-10 revisorer), hvor der er konstateret de største udfordringer med kvaliteten. Indledningsvist vil Erhvervsstyrelsen gerne takke de revisionsvirksomheder og revisorer, som har medvirket. Størstedelen af interviewene er gennemført med deltagelse af en repræsentant fra FSR danske revisorer. Foreningen ønsker som led i sin 17-punkts kvalitetsdagsorden at opnå en større forståelse for, hvorledes de praktiserende revisorer oplever udfordringerne i deres daglige virke og med kvalitetskontrollen med henblik på at bidrage til at afhjælpe problemerne. Analysen har haft sit afsæt i fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau. De primære årsager til, at virksomheden enten ikke får anvendt deres kvalitetsstyringssystem, eller at systemet ikke er tilstrækkeligt, har været: Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system Tidspres Mange virksomheder får ikke udført en passende intern overvågning. De primære årsager hertil er: Manglende netværk med henblik på at kunne finde en passende person til at kunne foretage efterfølgende intern kontrol af enkeltsager Det er for dyrt Vedrørende fejl i enkeltsager er der givet forskellige årsager på forskellige fejltyper. En af de hyppigste fejltyper er, at revisor ikke tager forbehold i sin erklæring for overtrædelse af årsregnskabsloven. Da de adspurgte, som hovedregel også opstiller regnskabet, ligger årsagen til fejlen hos revisor selv, som ikke får opstillet et korrekt regnskab, hvilket de adspurgte mener skyldes manglende anvendelse af checklister. Som årsager til formalia fejl i revisors erklæring nævnes manuel udarbejdelse af erklæringer som primær årsag. Vedrørende fejl relateret til going concern er det angivet, at de primære årsager skyldes: at det er fagligt svært at det er et meget følsomt emne En anden hyppig fejltype på enkeltsagsniveau er mangelfuld planlægning og dokumentation. Her nævnes følgende primære årsager: Tidspres Revisor kender kunden Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt 3

4 Der er endvidere spurgt ind til konkrete udfordringer i forhold til det at lave fejl. De primære udfordringer er: Hyppige ændringer i lovgivningen Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsvirksomhed Endvidere er det påpeget, at kendskabet til de internationale revisionsstandarder er begrænset hos de adspurgte revisorer. Af mere generelle udfordringer er nævnt følgende: Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentlig er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter Endelig har der været stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem. Overordnet set vurderes det som værende hensigtsmæssigt, men der bør fokuseres mere på væsentlige fejl og mangler fremfor formaliteter. Endvidere påpeger flere, at det vil være bedre, hvis der blev ydet mere råd og vejledning fremfor bøder i Revisornævnet. 4

5 2 Introduktion 2.1 Formål Revisortilsynets redegørelse vedrørende den lovpligtige kvalitetskontrol for 2012 viser, at der fortsat er mange fejl i revisors arbejde. Resultaterne viser endvidere, at det er de samme fejltyper, som går igen år efter år. Tillid til virksomhedernes regnskaber er essentielt for at skabe vækst i Danmark, idet regnskaberne er et væsentligt redskab til brug for økonomiske beslutninger om investering, långivning mv. Erhvervsstyrelsen ønsker at højne kvaliteten af revisors arbejde og dermed nedbringe antallet af fejl. For at højne kvaliteten og kunne udøve de rigtige tiltag er det nødvendigt at undersøge årsagerne bag disse fejl. Erhvervsstyrelsen har ønsket at undersøge, hvad der ligger bag de hyppigst forekommende fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau. Analysen skal søge at afdække årsagerne til fejl og give en forståelse af, hvordan fejlene kan reduceres. Analysen skal endvidere medvirke til viden om eventuelle forbedringstiltag til tilsynssystemet. 2.2 Målgruppe Analysen har taget udgangspunkt i Revisortilsynets redegørelse for Af redegørelsen fremgår det, at det hovedsageligt er virksomheder i kategorien med 1-10 tilknyttede revisorer, som er blevet indbragt for Revisornævnet som følge af væsentlige fejl og mangler. Der kan være stor forskel på årsager til fejl afhængig af en revisionsvirksomheds størrelse, og derfor er rapporten alene ment som baggrund for at kortlægge årsager hos de revisions-virksomheder, som indgår i målgruppen. Ligesom de forslag til konkrete tiltag, som forventes at kunne reducere antallet af fejl, der konstateres ved Revisortilsynets kvalitetskontrol, alene er rettet mod at kunne reducere antallet af fejl hos revisionsvirksomheder indenfor målgruppen. 2.3 Fremgangsmåde Udvælgelse af deltagere For at kunne afdække årsagerne til fejl anså Erhvervsstyrelsen det for mest hensigtsmæssigt, at de medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer var nogen, som selv havde fået konstateret fejl og mangler ved kvalitetskontrollen for Dette skyldes antagelser om, at det dels er nemmere at forklare årsagen til en fejl, hvis man selv har lavet tilsvarende og dels at faktisk viden er af højere værdi end antagelser om årsager til fejl hos andre. 5

6 På baggrund af en liste over revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer udtaget til kvalitetskontrol for 2012 foretog Erhvervsstyrelsen telefonisk kontakt til revisionsvirksomheder, hvor enten revisionsvirksomheden og/eller revisor var blevet indbragt for Revisornævnet. Denne metode medførte accept på deltagelse fra 9 revisionsvirksomheder og 10 revisorer Valg af metode Årsagsanalysen er gennemført som kvalitative interviews med udgangspunkt i en interviewguide med på forhånd fastlagte spørgsmål. Den kvalitative tilgang er valgt ud fra ønsket om at give respondenterne mulighed for at give nuancerede forklaringer på fejl, for derigennem at få detaljeret viden om området. Interviewene er gennemført ved personligt fremmøde enten på den medvirkende revisionsvirksomheds adresse eller hos styrelsen, efter den medvirkendes eget valg. Erhvervsstyrelsen har ikke før gennemførelsen af analysen opstillet egentlige hypoteser om, hvilke årsager der ligger bag de enkelte fejltyper. Erhvervsstyrelsen anså kvalitative interviews gennemført ved personligt fremmøde, som den mest hensigtsmæssige måde at skabe en god dialog. Erhvervsstyrelsen anså det endvidere vigtigt at skabe trygge rammer om interviewet og lod det derfor være op til den medvirkende, om mødet skulle afholdes på dennes adresse eller hos styrelsen. Alternativet til den valgte metode var anvendelsen af standardiserede spørgeskemaer med mulighed for anonym besvarelse. Fordelen ved denne metode var blandt andet muligheden for et større antal respondenter. Erhvervsstyrelsen anså ikke spørgeskemaer som hensigtsmæssige, idet denne metode ikke ville give respondenterne mulighed for gennem dialog at forklare sig detaljeret. Vurderingen var, at spørgeskemaer derved ikke kunne bidrage med en så nuanceret forståelse af området som ønsket. Resultatet af den eksterne kvalitetskontrol kan være et ømtåleligt og følsomt emne for de revisionsvirksomheder og revisorer, som har fået en sanktion. Muligheden for dialog vægtede derfor tungest fremfor muligheden for et større antal respondenter. Det, at fejl i revision er et følsomt emne, vurderes ligeledes at ville genere en meget lav svarprocent ved anvendelse af spørgeskemaer Gennemførsel af interviews Interviewene er gennemført med anvendelse af en interviewguide, således at alle medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer er blevet stillet de samme spørgsmål. Det har været et væsentligt element i undersøgelsen, at de medvirkende har kunnet opfatte interviewet som taletid. Erhvervsstyrelsen har med undersøgelsen ønsket at høre de medvirkendes forklaring på, at fejl opstår, hvilke udfordringer de medvirkende ser for revisionsbranchen, og hvilke løsningsmuligheder de medvirkende ser. Som følge heraf er der ved det enkelte interview som udgangspunkt ikke taget hensyn til konkrete fejl og mangler afdækket hos den enkelte medvirkende. Det blev oplyst, at Erhvervsstyrelsen ikke anså det som en forudsætning for gennemfø- 6

7 relse af interviewet, at den medvirkende fortalte om årsagerne til egne fejl, men at faktisk information naturligvis var af højere værdi end antagelser. Det blev endvidere fremhævet, at hverken rigtigheden eller rimeligheden af eventuelle verserende sager eller tidligere afgørelser fra Revisortilsynet/Revisornævnet kunne diskuteres. Interviewene indeholdte følgende 5 områder: 1. Forståelse af revisionsvirksomheden og/eller revisor 2. Hvorfor sker der fejl? 3. Konkrete og generelle udfordringer 4. Mulige løsninger 5. Evaluering af tilsynssystemet Kendskab til den enkelte revisionsvirksomhed og revisor, herunder antallet af ansatte, kundetyper mv. anses som en forudsætning for at kunne forstå den kontekst revisor arbejder i. Da analysen er baseret på Revisortilsynets redegørelse, anså Erhvervsstyrelsen det som formålstjenstligt, at interviewet indeholdte spørgsmål vedrørende deltagernes opfattelse af det offentlige tilsynssystem. Indholdet af samt baggrunden for de øvrige områder, fremgår under de relevante afsnit i rapporten Fastlæggelse af årsager Metoden med anvendelse af generelle spørgsmål om hyppige fejltyper og ikke spørgsmål baseret på konkrete fejl og mangler konstateret hos den enkelte medførte, at alle medvirkende var åbne omkring årsager og holdninger til egne fejl. I rapporten anvendes begrebet primære årsager, hvilket er defineret som årsager, der tilsluttes af minimum 4 revisionsvirksomheder eller revisorer. Øvrige angivne årsager omtales i rapporten som andre årsager. 7

8 3 Årsager til fejltyper i henhold til Revisortilsynets redegørelse Dette afsnit omhandler årsager til de fejltyper, som ifølge Revisortilsynets redegørelse for 2012 er de hyppigst forekommende på henholdsvis virksomhedsniveau og enkeltsagsniveau. De deltagende revisionsvirksomheder og revisorer er for hver fejltype blevet spurgt om, hvad der efter deres opfattelse er eller kan være årsagen til den enkelte type af fejl. 3.1 Virksomhedsniveau Kvalitetsstyringssystem 2 af de hyppigst forekommende fejl på virksomhedsniveau vedrører kvalitetsstyringssystemet. Der ses efterhånden relativt få eksempler på manglende implementering af et egentligt kvalitetsstyringssystem. Derimod er en af de hyppigste fejltyper utilstrækkelig anvendelse af systemet, hvilket medfører gennemgående fejl på enkeltsagerne. Den anden hyppige fejl vedrører utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver, f.eks. mangelfulde procedurer for risikovurdering i planlægningen eller paradigmer, som er ikke er opdaterede. Årsagerne til disse 2 fejltyper har en vis sammenhæng og behandles derfor under et. Primære årsager: Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system Tidspres En revisionsvirksomhed har mulighed for enten at udvikle sit eget system eller købe et standardsystem. De adspurgte anså, at fordelen ved et eget udviklet system er muligheden for højere grad af tilpasning til revisionsvirksomhedens klienttyper. Ulempen ansås at være et omfattende tidsforbrug til vedligeholdelse, som følge af de relativt hyppige ændringer i relevant lovgivning mv. 3 af de adspurgte revisionsvirksomheder anvendte et eget udviklet kvalitetsstyringssystem, mens de øvrige 6 anvendte forskellige standardsystemer. De 3 revisionsvirksomheder, som havde eget udviklet system overvejede alle at anskaffe et standardsystem som følge af tidsforbruget til vedligeholdelse. Anvendelse af et standardsystem reducerer tidsforbruget til vedligeholdelse betydeligt, idet vedligeholdelsen varetages af udbyderen. Til gengæld er tidsforbruget på tilpasning af systemet omfattende. Dette skyldes, at systemerne ofte er udviklet til at kunne favne alle størrelser af kunder, og at revisor derfor skal bruge betydelig tid på at skære systemet til. Sagt af revisorerne vedr. systemerne: Det er fysisk umuligt at følge med, hvis du sidder alene og skal opdatere et manuelt system. Det er et forholdsvist stort arbejde at holde det ajour, så derfor overvejer vi at få et system udefra... 2 væsentlige ting: 1) mange af systemerne er komplicerede, de er bygget til at kunne rumme alt, så især en virksomhed som min med små kunder skal du kun bruge en del af det, men du skal starte med 100 % og så barbere det ned. Det er en opgave, 2) tingene bliver ændret hele tiden, der bliver aldrig ro.. "Det er tid, det er ressourcer, det er døde timer." "Fuldt ud afhængig af opdateringen." 8

9 Tidspres nævnes generelt som overvejende årsag til en række fejl og mangler. Herudover opleves standardsystemerne som værende for omfattende og tidskrævende i forhold til den type af klienter de mindre revisionsvirksomheder arbejder med, hvilket medfører, at systemet ikke altid anvendes fuldt ud. Andre årsager: Revisor kender kunden og får det ikke skrevet ned Uenighed om hvor meget formulering der skal til Følelsen af at skrive til sig selv Overvågning En anden hyppig fejl på virksomhedsniveau vedrører den interne overvågning, som f.eks. manglende udførelse, kontrol af egne sager, den interne kontrol finder ikke de samme fejl som den eksterne kvalitetskontrol og udført men ikke dokumenteret. Primære årsager: Manglende netværk Det er dyrt Sagt af revisorerne vedr. overvågning: Jeg kunne nemt forestille mig, at der sidder nogle revisorer, som ikke har noget netværk med andre revisorer. For dem kan det være svært at finde en de har tillid til og vil åbne bøgerne for. Man kan godt være bange for, at der er nogen der sidder og roder i det, og der er ikke grund til at nogen skal se, hvilke kunder man har. I vores firma kan det ikke viderefaktureres til kunderne. Derfor tror jeg også at nogen undlader at gøre det så tit, som det ellers burde blive gjort. Jeg tror nogen tænker, at det tager lang tid at udføre den interne kontrol, at hvorfor skal de gøre det, hvis de ikke bliver udvalgt og at kunderne ikke vil betale. Ud af de 9 adspurgte revisionsvirksomheder anvendte 6 en anden revisor fra firmaet eller en fra netværket (kontorfællesskab, erfa-gruppe) til udførelsen af den interne overvågning, mens 3 anvendte en ekstern kvalitetskontrollant. For de revisionsvirksomheder, hvor der kun er 1 revisor, og hvor denne ikke har et netværk med andre revisorer, kan det være en udfordring at finde en kontrollant, som revisor har tillid til. Derudover nævner knap halvdelen af de adspurgte revisionsvirksomheder, at den interne overvågning er ressourcekrævende. Der er tale om et stort tidsforbrug, som ikke altid kan viderefaktureres til kunderne. Anvendelse af en ekstern kontrollant sparer tid, men er til gengæld dyrt. Andre årsager: Uklarhed om omfanget En revisor vidste systemet ikke var godt nok og brugte derfor tiden på sagerne Det er uoverskueligt Manglende udbytte 9

10 3.2 Enkeltsagsniveau Fejl i erklæringer Den hyppigste fejltype på enkeltsagsniveau er erklæringsfejl, herunder: Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL) Formalia fejl Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold Fejl relateret til going concern Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL) Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL omhandler blandt andet manglende afskrivninger på bygninger og manglende oplysninger om pantsætninger. Primære årsager: Revisor har selv opstillet regnskabet og/eller i kombination med manglende anvendelse af checklister Flere af de adspurgte revisorer nævner det problematiske ved det forhold, at revisor for de mindre klienter typisk både opstiller regnskabet og revidere det. I mange tilfælde vil revisor også varetage bogføringen for kunden, hvilket kan forstærke problematikken. 4 af de adspurgte revisorer nævnte anvendelsen af checklister eller mangel herpå. Andre årsager: Bevidst fravalg Stoler for meget på systemet Manglende viden Årsager til forbehold svarer ikke til virkeligheden Tidspres Sagt af revisorerne vedr. manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL: Det kan jo kun være fordi revisor ikke har været opmærksom på det. Vi opstiller i langt de fleste tilfælde regnskabet. Dem vi har der bogfører vi først og så skal vi lave revisionen bagefter, det er som at sparke sig selv bagi. Så skal vi sige at det vi selv har lavet er noget lort. Det at man selv stiller regnskabet op burde ikke være anderledes end hvis man havde fået det ind. Det er det der med at hvis man først er startet med en fejl, så er det nemmere, at den smutter igennem igen året efter. Man gør ikke meget ud af de systematiske checklister. I forhold til den størrelse virksomhederne har, tager det lang tid. Man kigger på regnskabet og tænker, at det ser nok rigtigt ud. Man tager regnskabet fra sidste år. Banken ser bare [ordet] forbehold og så er det farvel. Banken læser ikke forbeholdet. Mange gange i pressede situationer, så her og nu skal vi være færdige, det er ikke nogen undskyldning, men. Af andre årsager påpegede 3 revisorer, at en af grundene til, at de ikke altid tog de forbehold, som de burde, var forventningen om, hvordan forbeholdet ville blive modtaget af kundens pengeinstitut. I nogle tilfælde var der således tale om et bevidst fravalg Formalia fejl De såkaldte formalia fejl vedrører blandt andet henvisning til forkerte revisionsstandarder, sammenblanding af review- og revisionspåtegninger og forkert rækkefølge i påtegningen. Primære årsager: Manuel udarbejdelse af erklæringer Hovedparten af de adspurgte revisorer udtrykte, at den væsentligste årsag til formalia fejl må være manuel udarbejdelse af påtegningen. Herved forstås revisorer, som ikke har tilstrækkelige værktøjer eller systemer, der guider til opstillingen af påtegningen. Der henvises til, at rækkefølgefejl nu fanges ved den digitale indberetning, hvilket fremover formodes at nedsætte antallet af denne type fejl. 10

11 Andre årsager: Det er svært Tidspres Hvis den interne kvalitetssikring ikke fanger det Revisor anser ikke rækkefølgefejl som fejl Sagt af revisorerne vedr. manglende eller forkert modifikation af konklusionen: Tidligere skrev man bare bortset fra uden at tænke nærmere over det. Det er lidt nyere om forholdet er væsentligt og gennemgribende. Det er jo sådan noget der kan ske. Det er nok fordi reglerne bliver ændret hele tiden, så skal man lige huske hvordan reglerne er i dag. Uvished om hvad du skal skrive, hvorfor jeg skal skrive det, hvis jeg skriver det, så skal manden i banken med noget som kan skade ham, selvom man ikke burde tage hensyn til det, det tror jeg får nogen til ikke at skrive det de burde skrive Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold vedrører de situationer, hvor revisor i sin revisionspåtegning har afgivet et forbehold, men hvor det fremgår af konklusionen, at regnskabet giver et retvisende billede, eller hvor det fremgår af konklusionen, at regnskabet bortset fra forbeholdet giver et retvisende billede i en situation, hvor konklusionen retteligt skulle have været afkræftende eller revisor ikke var i stand til at afgive en konklusion. Det er ikke muligt at udlede en primær årsag til denne fejltype. De årsager, som nævnes af flest revisorer, indeholder dog alle et element af, at fejlen opstår enten fordi det går stærkt eller som følge af sjusk og manglende kvalitetssikring. 4 ud af de 10 adspurgte revisorer udtaler specifikt, at det efter deres opfattelse ikke er svært at få konklusionen modificeret korrekt, idet der er tilstrækkeligt med hjælpeværktøjer hertil. Kun 2 revisorer udtaler, at det efter deres opfattelse er et svært område. 3 revisorer nævner bevidst undladelse som følge af revisors forventning om bankens modtagelse af erklæringen. 1 revisor tror, at de fleste revisorer gerne tager forbehold, men helst vil lave en almindelig konklusion. Andre årsager: Tidspres Sjusk Man gør som sidste år Det er svært Bevidst undladelse Manglende viden og uddannelse Nyere praksis Sagt af revisorerne vedr. going concern: Det er et uhyggeligt grimt emne! Det med at give en erklæring med høj grad af sikkerhed, for noget der sker i fremtiden. Det er ret barskt at sige til en virksomhed, at man tror virksomheden lukker. Årsag er banken, hvis man tager forbehold lukker banken kassen Fejl relateret til going concern Fejl relateret til going concern vedrører blandt andet undladt forbehold for manglende oplysninger om usikkerhed i årsrapporten, manglende forståelse for forbehold vedrørende going concern som regnskabsprincip og manglende oplysninger, og manglende forståelse for forskellen mellem kapitaltab og going concern. Primære årsager: Faglig svært Meget følsomt 11

12 Svarene fra de adspurgte revisorer rummer for hovedparten et element af, at going concern er svært rent fagligt, men også at området er meget følelsesladet. 2 af de adspurgte revisorer nævner revisors bevidsthed om konsekvensen for virksomheden, når påtegningen præsenteres i banken, som direkte årsag til ikke at tage forbehold for going concern. Øvrige 2 af de adspurgte revisorer nævner, at det er et svært område at præsentere overfor klienten. Kun en enkelt revisor omtaler forvirring omkring kapitaltabsreglerne og hvornår revisor skal skrive noget herom i sin påtegning. En anden revisor påpeger, at kapitaltab er noget der strøs om med, men at styrelsen ikke gør noget ved det Mangelfuld planlægning og dokumentation Udover erklæringsfejl er mangelfuld planlægning og dokumentation for udførelsen de hyppigste fejl på enkeltsagsniveau. Der ses typisk enten gennemgående mangel på dokumentation eller mangelfuld dokumentation for væsentligste poster og going concern. Utilstrækkelig planlægning vedrører typisk enten generel mangelfuld planlægning, manglende revisionsplan eller manglende risikovurdering eller fastlæggelse af væsentlighedsniveau. Primære årsager: Tidspres Revisor kender kunden Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt Tidspres nævnes igen som en af de primære årsager. 5 ud af de 10 adspurgte revisor nævner, at revisors mangeårige kendskab til kunderne er en af årsagerne til mangelfuld planlægning og dokumentation. Samme antal revisorer oplyser endvidere, at der foreligger en vis uenighed om, hvor meget tekstmæssig formulering, der kræves. Andre årsager: Manglende formål Manuel risikovurdering Tidsforbruget kan ikke viderefaktureres Sagt af revisorerne vedr. mangelfuld planlægning og dokumentation: Vi revisorer er jo vant til at planlægge og mange af kunderne har vi haft i mange år, så vi ved godt hvor de laver fejl og hvad vi skal kigge efter. Det er det med at få det ned på papiret, det er alt for stor en opgave. For mig skyldes det tidspres, at det ikke er skrevet ned i tilstrækkeligt omfang. Jeg har måske ikke skrevet den doktorafhandling om hvorfor der er risiko. Men jeg kender jo kunden. Jeg tror, det er meget de ældre revisorer. De er vant til at man bare satte et hak. Det er ikke nok i dag, der skal man skrive hvad hakket betyder. Man føler lidt, at man sidder og skriver til sig selv. Planlægningen har jeg lavet år i træk og det er stort det samme hver gang, så det er noget man føler bare skal være der for f.eks. af hensyn til kontrollen, men det er ikke noget nogen egentligt får noget ud af. Nogen gange er man nødt til at springe over hvor gærdet er lavest fordi kunderne ikke kan betale og de forstår heller ikke omfanget af det. I de små revisionsfirmaer er det det samme mand som planlægger, udfører og konkludere. Det er 3 gange man skriver det samme. 12

13 4 konkrete og generelle udfordringer Sagt af revisorerne vedr. konkrete og generelle udfordringer: For mig med de kunder jeg har. Så skal vi have fat i udviklingsafdelingen på 179 mand, der hedder Folketinget 1) reglerne skal være forståelige 2) at reglerne hænger sammen med virkeligheden 3) ro til at implementere dem. Der hvor den største udfordring er, at lovgivningen ændrer sig hele tiden, der er ikke på noget tidspunkt ro. Det er også fint nok, men jeg tænker bare på at hvor meget er det egentlig det ændrer sig, det er mest bare detaljer, jeg tænker kan det ikke være lige meget hvis vi bare har fat i den lange ende. Det der med at være ene mand, det skal man ikke være. Jeg tænker på det hele, du har svært ved at følge med, og hvis du også skal holde dine ting ajour. Man kan måske hvis man er 2, men at sidde ene mand med det i dag vil jeg ikke anbefale nogen overhovedet. Aflive den type virksomhed, som vi er. Fjerne alle de små virksomheder. Manglende faglig opdatering hos de små. Vil dog efterlade et tomrum for kunderne. Kunderne vil gerne have små revisionsvirksomheder, det nære, vide hvem der er ens revisor. Det er væsentligt at skelne mellem om der er fejl i regnskaberne og erklæringerne eller om der mangler noget i dokumentationen Vi synes selv vi laver nogen gode regnskaber og førhen var det nok. Det er så ikke nok i dag, der skal man også have dokumentationen for at man har gjort det. Sagt af revisorerne vedr. udvikling i lovgivning: Der kommer selvfølgelig også mange nye regler. Jeg følger ikke så godt med, som jeg gjorde da det kom på papir. Digitaliseringen har gjort, at jeg har mistet overblikket. Det har medført, at vi ikke følger så godt med. Vi er tilmeldt forskellige abonnentsordninger. Jeg vil hellere have det på papir. Jeg synes reglerne bliver mere og mere komplekse. Det betyder, at man simpelthen ikke kan følge med, når det ændres. Det er svært at overskue helhedsbilledet. Du har svært ved at vide, når du trykker på den her knap. Det er generelt for lovgivningen. Nogle siger, at du må være glad for alle lovændringerne, men det er jeg ikke, for jeg får ikke penge for at læse reglerne, og i øvrig vil jeg hellere hjælpe virksomhederne med at tjene nogen penge. Interviewet har endvidere omfattet spørgsmål om, hvilke konkrete og generelle udfordringer, som revisionsvirksomheden og revisor står overfor med hensyn til reducering af antallet af fejl. Ved disse spørgsmål søger Erhvervsstyrelsen at afdække, om der er overordnede forhold for branchen, som kan være medvirkende årsag til de fejl, der konstateres ved den eksterne kvalitetskontrol. 4.1 konkrete udfordringer for den enkelte revisionsvirksomhed/-revisor Væsentligste udfordring 6 ud af 10 adspurgte revisorer nævner lovgivningen som den primære udfordring i forhold til at kunne reducere antallet af fejl. Der peges på de hyppige ændringer i lovgivningen, som gør det svært for de små revisionsvirksomheder at følge med, herunder særligt de revisionsvirksomheder, hvor der er kun er én revisor. Det er endvidere opfattelsen, at lovgivningen ikke altid er i trit med virkeligheden, når det gælder de mindre virksomheder. I kombination med de udfordringer, som lovgivningen giver anledning til, nævner 3 af de adspurgte revisionsvirksomheder direkte, at det er en stor udfordring i sig selv at drive en mindre revisionsvirksomhed og samtidig leve op til kravene. Primære udfordringer: Hyppige ændringer i lovgivningen Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsrevisionsvirksomhed Andre udfordringer: Tidspres Fokus på dokumentation og ikke korrekte regnskaber Udvikling i lovgivning De deltagende revisorer blev spurgt, hvordan de følger med i udviklingen i lovgivningen. Da forholdet blev nævnt som en af de primære udfordringer, henvises til afsnit herom. 13

14 4.1.3 De internationale revisionsstandarder (ISA) De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt de mente, de havde det nødvendige kendskab til ISA erne. 6 ud af 10 revisorer udtalte, at deres anvendelse og/eller kendskab til ISA erne var begrænset. 2 af disse revisorer udtrykte ønske om et større kendskab. Kendskabet og anvendelsen ISA er begrænset hos hovedparten af de adspurgte revisorer. 4 ud af 10 revisorer udtrykte, at de anså ISA erne som værende for omfattende for deres kunder. 3 af disse revisorer mente, at der burde være en tilpasset udgave af revisionsstandarderne til brug for de mindre klienter. En mindre antal finder ISA erne for omfattende til deres kunder og efterlyser en revision light Sparring De deltagende revisorer blev spurgt om, hvem de kunne sparre med om faglige problemstillinger og hvorvidt den enkelte revisor havde tilstrækkelige muligheder for sparring. Hovedparten af de adspurgte revisorer (7 ud af 10) havde tilstrækkelige muligheder for sparring og anså således ikke manglende sparringsmuligheder som årsag til fejl. Der er ikke mangel på sparringsmuligheder Efteruddannelse De deltagende revisorer blev endvidere spurgt om, hvorvidt de fandt udbuddet af efteruddannelseskurser dækkende. Sagt af revisorerne vedr. ISA: Barren er nok sat rimeligt højt i ISA erne i henhold til de kunder vi har Jeg bruger stort set ikke revisionsstandarderne. I [kvalitetsstyringssystemet] er der nogle standardprogrammer, som jeg bruger mest. Der må jeg igen håbe, at systemet indeholder det, det skal. Hvis ikke man kan tro på systemet. På mange områder, vil det gå galt for mange, hvis man ikke kan stole på systemet. Jeg kunne nok godt tænke mig at dykke mere ned i dem. Der er nok der vi burde gå mere ned. Hvis vores system bliver rettet til efter ISA erne og jeg ikke har nået at læse dem i mellemtiden og sætte mig ind i det, så kan jeg jo ikke vurdere om det er rigtigt. Og jeg har jo også en forpligtelse til at holde vores system up to date. Vi kommer jo ikke uden om dem. ISA erne er meget omfattende i forhold til de kunder jeg har. Der er mange af tingene som ikke er relevante. Det er jo klart, når de skal omfatte alle virksomheder. Man burde nok have noget som var lidt mere tilpasset. De er ikke væk fra virkeligheden, når vi snakker om de store revisionskunder, men igen murermester Jensen og hans bil. Jeg tror, jeg har et sted, hvor jeg ikke skriver omkring den interne kontrol og den ikke er tilstrækkelig. Der kan man sige, vi sidder og siger den ikke er tilstrækkelig fordi kunderne ikke er store nok. Der kan man godt have haft en revision light. Nu har man lavet udvidet gennemgang, men den kunne godt være mere skarp. ISA erne burde deles op i størrelser på virksomhedsniveau meget af det er ikke relevant for de små virksomheder. Alle adspurgte revisorer fandt udbuddet af efteruddannelseskurser dækkende og fandt således ikke, at mangel på bestemte typer af kurser/emner som årsag til fejl. Udbuddet af efteruddannelseskurser er dækkende. 14

15 Sagt af revisorerne vedr. generelle udfordringer: Når vi nu ser på nogen af de fejl, der bliver rapporteret, kan man godt som praktiker tænke om det overhovedet betyder noget som helst. Der en forskel på, når man sidder som praktiker på hvad der betyder noget og hvad der ikke betyder noget. Et regnskab skal være retvisende, men nogen af de ting der rapporteres har ikke betydning for ekstern regnskabsbruger. Nogen af de fejl man har noteret op, har været fuldstændig meningsløse. Synes at mange af de fejl der registreres i den eksterne kontrol ikke er rigtige fejl. Fejlene burde opdeles i 1)talfejl 2)erklæringsfejl 3) tekstfejl. Så kunne man se, at det ikke er så slemt. Os der er inde i folden og som dem der er udenfor irriterer mig. Det er rystende, dem der sender regnskaber ind uden noget, de hører ikke noget. Der bliver gået hårdt til os der er inde i folden men derimod alle de andre som sender ravl og krat ind de får måske en bøde på kr., det står ikke mål med. Vi er nogen der forsøger at gøre det godt og så bliver vi knaldet på formalia. Sagt af revisorerne vedr. honorar: Man er nødt til at lave det arbejde, der nu engang skal laves og så må honoraret jo sådan set blive derefter. Og hvis folk så ikke vil betale det Markedet må jo sådan set regulere sig selv derefter og det tror jeg også det gør. Kravene er steget de sidste 5 år. Honoraret er ikke steget tilsvarende. Måske branchens egen skyld. Ikke dækning for de ekstra ting de har gjort de sidste 5 år. Får ikke penge for at skrive, men for at regne. Det er ikke altid vi kan hente tiden hjem. Der er jo noget priskonkurrence. Det kan da godt sommetider være svært. Jeg tror ikke kunderne forstår de krav, revisor er underlagt. Kunden skal bruge et regnskab og vores interne kontrol mv tror jeg ikke de forstår og jeg tror heller ikke de er interesseret heri. Det kan godt være svært at hente honoraret ind på visse kunder, men så må man jo prøve at forklare kunden det. Jeg ved godt, der er prispres, men jeg tror det er ved at komme derhen, at uanset hvor de går hen får de at vide, at de må betale det, det koster, hvis de vil have revision. Der er ingen der vil arbejde gratis. Jeg har jo truet mine kunder med, at de skal betale det de skal. De fleste har så valgt revisionen fra. Så får jeg ikke så meget, men jeg skal så heller ikke lave så meget. 4.2 Generelle udfordringer Største brancherelaterede udfordringer Den primære udfordring på brancheniveau er ifølge de adspurgte revisorer den måde fejl i revisors arbejde bliver vurderet i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol, herunder hvad der anses som fejl, væsentligheden af disse samt den måde fejlene bliver præsenteret på overfor offentligheden. Primær udfordring: Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentligt er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter Andre udfordringer: Revisorer udenfor markedet som afgiver erklæringer uden at blive straffet for det Forhold i lovgivningen eller markedet Spørgsmål vedrørende forhold i lovgivningen og revisionsmarkedet generelt, gav ikke anledning til svar, som ikke allerede er omtalt i øvrige afsnit Honorar De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt det var deres oplevelse, at det honorar, en kunde ønsker at betale for en lovpligtig erklæring, hænger sammen med de krav, revisor er underlagt mht. dokumentation mv. 5 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt godt kan få honoraret hjem, men at det kan være svært hos nogle kunder. Holdningen er, at kunden må betale, hvad det koster. 3 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt ikke kan få honoraret hjem for den tid, de anvender. 15

16 5 Evaluering af tilsynssystemet Da analysen har taget udgangspunkt i de fejltyper, som er konstateret i Revisortilsynets kvalitetskontrol har der i de foretagne interviews været stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem. 5.1 tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitetskontrol 5 ud af de 9 adspurgte fandt overordnet set kontrolsystemet for at være hensigtsmæssigt. Overordnet set vurderes kontrolsystemet for værende hensigtsmæssigt, Der blev dog af flere påpeget, at det som kontrollanterne rapporterer til Revisortilsynet er for omfattende. Der bør ses på væsentlige forhold og ikke formaliteter. Sagt af revisorerne vedr. tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitetskontrol: Grundlæggende tror jeg, at det er godt at have nogen udefra, der kigger en over skulderen. Hvis vi skal have kvalitetsstyring, skal der også være kvalitetskontrol. Kontrollanterne generelt går i meget små sko. Der henvises til afsnit ovenfor, hvor det er beskrevet som en af de primære udfordringer i branchen, at kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentligt er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter. 3 ud af de 9 adspurgte fandt derimod, at Revisortilsynets tilskæring og behandling af sagen var fornuftig. Der bør fokuseres på væsentlige fejl og mangler ikke formaliteter. 5.2 Kontrollantens honorar 3 af de 9 adspurgte mente, at honoraret er for højt som i nogle tilfælde skyldtes, at der var udpeget en statsautoriseret revisor til en registreret revisionsvirksomhed. 1 revisor anførte, at der bør ske en ensretning af honoraret. 5.3 Sanktionssystemet 3 ud af de 9 respondenter fandt sanktionssystemet hensigtsmæssigt. Der er dog 5 ud af de 9 adspurgte, som mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt med forbedringsforslag og vejledning fremfor bøder i Revisornævnet. Det nævnes af flere, at der bør være mulighed for at få en chance til, hvis man har begået en fejl. Endvidere finder 4 af de adspurgte, at de bøder, som gives af Revisornævnet er helt urimelige. Sagt af revisorerne vedr. sanktionssystemet: Det at der er en sanktion er med til at hæve kvaliteten. Sanktionssystemet, det må man acceptere, man må tage den straf, der kommer, sådan er det. De revisorer, der sidder og kæmper, bliver jo ikke klogere af en bøde, det er bedre med noget rådgivning. Sanktionssystemet kan jeg ikke gå med til. Påtale + henstilling og hvis ikke der er rettet næste gang Tilsynet kommer, så videre til Revisornævnet. Jeg synes, at man skal have en chance for at ordne tingene. 16

17 6 afslutning Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af de konstaterede årsager og forslag til forbedringer komme med nogle konkrete initiativer, som kan være med til at nedbringe antallet af fejl. Initiativerne vil være en del af regeringens handlingsplan. 17

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere