Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Introduktion Formål Målgruppe Fremgangsmåde Udvælgelse af deltagere Valg af metode Gennemførsel af interviews Fastlæggelse af årsager Årsager til fejltyper i henhold til Revisortilsynets redegørelse Virksomhedsniveau Kvalitetsstyringssystem Overvågning Enkeltsagsniveau Fejl i erklæringer Mangelfuld planlægning og dokumentation K konkrete og generelle udfordringer Konkrete udfordringer for den enkelte revisionsvirksomhed/-revisor Væsentligste udfordring Udvikling i lovgivning De internationale revisionsstandarder (ISA) Sparring Efteruddannelse Generelle udfordringer Største brancherelaterede udfordringer Forhold i lovgivningen eller markedet Honorar Evaluering af tilsynssystemet Tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitets kontrol Kontrollantens honorar Sanktionssystemet A afslutning...17

3 1 Sammenfatning Erhvervsstyrelsen har i efteråret 2014 foretaget en analyse af årsagerne til de fejl og mangler, som konstateres i Revisortilsynets kvalitetskontrol. Analysen er foretaget ved interviews af revisorer fra små revisionsvirksomheder (1-10 revisorer), hvor der er konstateret de største udfordringer med kvaliteten. Indledningsvist vil Erhvervsstyrelsen gerne takke de revisionsvirksomheder og revisorer, som har medvirket. Størstedelen af interviewene er gennemført med deltagelse af en repræsentant fra FSR danske revisorer. Foreningen ønsker som led i sin 17-punkts kvalitetsdagsorden at opnå en større forståelse for, hvorledes de praktiserende revisorer oplever udfordringerne i deres daglige virke og med kvalitetskontrollen med henblik på at bidrage til at afhjælpe problemerne. Analysen har haft sit afsæt i fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau. De primære årsager til, at virksomheden enten ikke får anvendt deres kvalitetsstyringssystem, eller at systemet ikke er tilstrækkeligt, har været: Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system Tidspres Mange virksomheder får ikke udført en passende intern overvågning. De primære årsager hertil er: Manglende netværk med henblik på at kunne finde en passende person til at kunne foretage efterfølgende intern kontrol af enkeltsager Det er for dyrt Vedrørende fejl i enkeltsager er der givet forskellige årsager på forskellige fejltyper. En af de hyppigste fejltyper er, at revisor ikke tager forbehold i sin erklæring for overtrædelse af årsregnskabsloven. Da de adspurgte, som hovedregel også opstiller regnskabet, ligger årsagen til fejlen hos revisor selv, som ikke får opstillet et korrekt regnskab, hvilket de adspurgte mener skyldes manglende anvendelse af checklister. Som årsager til formalia fejl i revisors erklæring nævnes manuel udarbejdelse af erklæringer som primær årsag. Vedrørende fejl relateret til going concern er det angivet, at de primære årsager skyldes: at det er fagligt svært at det er et meget følsomt emne En anden hyppig fejltype på enkeltsagsniveau er mangelfuld planlægning og dokumentation. Her nævnes følgende primære årsager: Tidspres Revisor kender kunden Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt 3

4 Der er endvidere spurgt ind til konkrete udfordringer i forhold til det at lave fejl. De primære udfordringer er: Hyppige ændringer i lovgivningen Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsvirksomhed Endvidere er det påpeget, at kendskabet til de internationale revisionsstandarder er begrænset hos de adspurgte revisorer. Af mere generelle udfordringer er nævnt følgende: Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentlig er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter Endelig har der været stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem. Overordnet set vurderes det som værende hensigtsmæssigt, men der bør fokuseres mere på væsentlige fejl og mangler fremfor formaliteter. Endvidere påpeger flere, at det vil være bedre, hvis der blev ydet mere råd og vejledning fremfor bøder i Revisornævnet. 4

5 2 Introduktion 2.1 Formål Revisortilsynets redegørelse vedrørende den lovpligtige kvalitetskontrol for 2012 viser, at der fortsat er mange fejl i revisors arbejde. Resultaterne viser endvidere, at det er de samme fejltyper, som går igen år efter år. Tillid til virksomhedernes regnskaber er essentielt for at skabe vækst i Danmark, idet regnskaberne er et væsentligt redskab til brug for økonomiske beslutninger om investering, långivning mv. Erhvervsstyrelsen ønsker at højne kvaliteten af revisors arbejde og dermed nedbringe antallet af fejl. For at højne kvaliteten og kunne udøve de rigtige tiltag er det nødvendigt at undersøge årsagerne bag disse fejl. Erhvervsstyrelsen har ønsket at undersøge, hvad der ligger bag de hyppigst forekommende fejl på henholdsvis virksomheds- og enkeltsagsniveau. Analysen skal søge at afdække årsagerne til fejl og give en forståelse af, hvordan fejlene kan reduceres. Analysen skal endvidere medvirke til viden om eventuelle forbedringstiltag til tilsynssystemet. 2.2 Målgruppe Analysen har taget udgangspunkt i Revisortilsynets redegørelse for Af redegørelsen fremgår det, at det hovedsageligt er virksomheder i kategorien med 1-10 tilknyttede revisorer, som er blevet indbragt for Revisornævnet som følge af væsentlige fejl og mangler. Der kan være stor forskel på årsager til fejl afhængig af en revisionsvirksomheds størrelse, og derfor er rapporten alene ment som baggrund for at kortlægge årsager hos de revisions-virksomheder, som indgår i målgruppen. Ligesom de forslag til konkrete tiltag, som forventes at kunne reducere antallet af fejl, der konstateres ved Revisortilsynets kvalitetskontrol, alene er rettet mod at kunne reducere antallet af fejl hos revisionsvirksomheder indenfor målgruppen. 2.3 Fremgangsmåde Udvælgelse af deltagere For at kunne afdække årsagerne til fejl anså Erhvervsstyrelsen det for mest hensigtsmæssigt, at de medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer var nogen, som selv havde fået konstateret fejl og mangler ved kvalitetskontrollen for Dette skyldes antagelser om, at det dels er nemmere at forklare årsagen til en fejl, hvis man selv har lavet tilsvarende og dels at faktisk viden er af højere værdi end antagelser om årsager til fejl hos andre. 5

6 På baggrund af en liste over revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer udtaget til kvalitetskontrol for 2012 foretog Erhvervsstyrelsen telefonisk kontakt til revisionsvirksomheder, hvor enten revisionsvirksomheden og/eller revisor var blevet indbragt for Revisornævnet. Denne metode medførte accept på deltagelse fra 9 revisionsvirksomheder og 10 revisorer Valg af metode Årsagsanalysen er gennemført som kvalitative interviews med udgangspunkt i en interviewguide med på forhånd fastlagte spørgsmål. Den kvalitative tilgang er valgt ud fra ønsket om at give respondenterne mulighed for at give nuancerede forklaringer på fejl, for derigennem at få detaljeret viden om området. Interviewene er gennemført ved personligt fremmøde enten på den medvirkende revisionsvirksomheds adresse eller hos styrelsen, efter den medvirkendes eget valg. Erhvervsstyrelsen har ikke før gennemførelsen af analysen opstillet egentlige hypoteser om, hvilke årsager der ligger bag de enkelte fejltyper. Erhvervsstyrelsen anså kvalitative interviews gennemført ved personligt fremmøde, som den mest hensigtsmæssige måde at skabe en god dialog. Erhvervsstyrelsen anså det endvidere vigtigt at skabe trygge rammer om interviewet og lod det derfor være op til den medvirkende, om mødet skulle afholdes på dennes adresse eller hos styrelsen. Alternativet til den valgte metode var anvendelsen af standardiserede spørgeskemaer med mulighed for anonym besvarelse. Fordelen ved denne metode var blandt andet muligheden for et større antal respondenter. Erhvervsstyrelsen anså ikke spørgeskemaer som hensigtsmæssige, idet denne metode ikke ville give respondenterne mulighed for gennem dialog at forklare sig detaljeret. Vurderingen var, at spørgeskemaer derved ikke kunne bidrage med en så nuanceret forståelse af området som ønsket. Resultatet af den eksterne kvalitetskontrol kan være et ømtåleligt og følsomt emne for de revisionsvirksomheder og revisorer, som har fået en sanktion. Muligheden for dialog vægtede derfor tungest fremfor muligheden for et større antal respondenter. Det, at fejl i revision er et følsomt emne, vurderes ligeledes at ville genere en meget lav svarprocent ved anvendelse af spørgeskemaer Gennemførsel af interviews Interviewene er gennemført med anvendelse af en interviewguide, således at alle medvirkende revisionsvirksomheder og revisorer er blevet stillet de samme spørgsmål. Det har været et væsentligt element i undersøgelsen, at de medvirkende har kunnet opfatte interviewet som taletid. Erhvervsstyrelsen har med undersøgelsen ønsket at høre de medvirkendes forklaring på, at fejl opstår, hvilke udfordringer de medvirkende ser for revisionsbranchen, og hvilke løsningsmuligheder de medvirkende ser. Som følge heraf er der ved det enkelte interview som udgangspunkt ikke taget hensyn til konkrete fejl og mangler afdækket hos den enkelte medvirkende. Det blev oplyst, at Erhvervsstyrelsen ikke anså det som en forudsætning for gennemfø- 6

7 relse af interviewet, at den medvirkende fortalte om årsagerne til egne fejl, men at faktisk information naturligvis var af højere værdi end antagelser. Det blev endvidere fremhævet, at hverken rigtigheden eller rimeligheden af eventuelle verserende sager eller tidligere afgørelser fra Revisortilsynet/Revisornævnet kunne diskuteres. Interviewene indeholdte følgende 5 områder: 1. Forståelse af revisionsvirksomheden og/eller revisor 2. Hvorfor sker der fejl? 3. Konkrete og generelle udfordringer 4. Mulige løsninger 5. Evaluering af tilsynssystemet Kendskab til den enkelte revisionsvirksomhed og revisor, herunder antallet af ansatte, kundetyper mv. anses som en forudsætning for at kunne forstå den kontekst revisor arbejder i. Da analysen er baseret på Revisortilsynets redegørelse, anså Erhvervsstyrelsen det som formålstjenstligt, at interviewet indeholdte spørgsmål vedrørende deltagernes opfattelse af det offentlige tilsynssystem. Indholdet af samt baggrunden for de øvrige områder, fremgår under de relevante afsnit i rapporten Fastlæggelse af årsager Metoden med anvendelse af generelle spørgsmål om hyppige fejltyper og ikke spørgsmål baseret på konkrete fejl og mangler konstateret hos den enkelte medførte, at alle medvirkende var åbne omkring årsager og holdninger til egne fejl. I rapporten anvendes begrebet primære årsager, hvilket er defineret som årsager, der tilsluttes af minimum 4 revisionsvirksomheder eller revisorer. Øvrige angivne årsager omtales i rapporten som andre årsager. 7

8 3 Årsager til fejltyper i henhold til Revisortilsynets redegørelse Dette afsnit omhandler årsager til de fejltyper, som ifølge Revisortilsynets redegørelse for 2012 er de hyppigst forekommende på henholdsvis virksomhedsniveau og enkeltsagsniveau. De deltagende revisionsvirksomheder og revisorer er for hver fejltype blevet spurgt om, hvad der efter deres opfattelse er eller kan være årsagen til den enkelte type af fejl. 3.1 Virksomhedsniveau Kvalitetsstyringssystem 2 af de hyppigst forekommende fejl på virksomhedsniveau vedrører kvalitetsstyringssystemet. Der ses efterhånden relativt få eksempler på manglende implementering af et egentligt kvalitetsstyringssystem. Derimod er en af de hyppigste fejltyper utilstrækkelig anvendelse af systemet, hvilket medfører gennemgående fejl på enkeltsagerne. Den anden hyppige fejl vedrører utilstrækkelige procedurer for løsning af erklæringsopgaver, f.eks. mangelfulde procedurer for risikovurdering i planlægningen eller paradigmer, som er ikke er opdaterede. Årsagerne til disse 2 fejltyper har en vis sammenhæng og behandles derfor under et. Primære årsager: Standardsystemerne er for omfattende til små revisionsklienter Det er for ressourcekrævende at vedligeholde et eget udviklet system Tidspres En revisionsvirksomhed har mulighed for enten at udvikle sit eget system eller købe et standardsystem. De adspurgte anså, at fordelen ved et eget udviklet system er muligheden for højere grad af tilpasning til revisionsvirksomhedens klienttyper. Ulempen ansås at være et omfattende tidsforbrug til vedligeholdelse, som følge af de relativt hyppige ændringer i relevant lovgivning mv. 3 af de adspurgte revisionsvirksomheder anvendte et eget udviklet kvalitetsstyringssystem, mens de øvrige 6 anvendte forskellige standardsystemer. De 3 revisionsvirksomheder, som havde eget udviklet system overvejede alle at anskaffe et standardsystem som følge af tidsforbruget til vedligeholdelse. Anvendelse af et standardsystem reducerer tidsforbruget til vedligeholdelse betydeligt, idet vedligeholdelsen varetages af udbyderen. Til gengæld er tidsforbruget på tilpasning af systemet omfattende. Dette skyldes, at systemerne ofte er udviklet til at kunne favne alle størrelser af kunder, og at revisor derfor skal bruge betydelig tid på at skære systemet til. Sagt af revisorerne vedr. systemerne: Det er fysisk umuligt at følge med, hvis du sidder alene og skal opdatere et manuelt system. Det er et forholdsvist stort arbejde at holde det ajour, så derfor overvejer vi at få et system udefra... 2 væsentlige ting: 1) mange af systemerne er komplicerede, de er bygget til at kunne rumme alt, så især en virksomhed som min med små kunder skal du kun bruge en del af det, men du skal starte med 100 % og så barbere det ned. Det er en opgave, 2) tingene bliver ændret hele tiden, der bliver aldrig ro.. "Det er tid, det er ressourcer, det er døde timer." "Fuldt ud afhængig af opdateringen." 8

9 Tidspres nævnes generelt som overvejende årsag til en række fejl og mangler. Herudover opleves standardsystemerne som værende for omfattende og tidskrævende i forhold til den type af klienter de mindre revisionsvirksomheder arbejder med, hvilket medfører, at systemet ikke altid anvendes fuldt ud. Andre årsager: Revisor kender kunden og får det ikke skrevet ned Uenighed om hvor meget formulering der skal til Følelsen af at skrive til sig selv Overvågning En anden hyppig fejl på virksomhedsniveau vedrører den interne overvågning, som f.eks. manglende udførelse, kontrol af egne sager, den interne kontrol finder ikke de samme fejl som den eksterne kvalitetskontrol og udført men ikke dokumenteret. Primære årsager: Manglende netværk Det er dyrt Sagt af revisorerne vedr. overvågning: Jeg kunne nemt forestille mig, at der sidder nogle revisorer, som ikke har noget netværk med andre revisorer. For dem kan det være svært at finde en de har tillid til og vil åbne bøgerne for. Man kan godt være bange for, at der er nogen der sidder og roder i det, og der er ikke grund til at nogen skal se, hvilke kunder man har. I vores firma kan det ikke viderefaktureres til kunderne. Derfor tror jeg også at nogen undlader at gøre det så tit, som det ellers burde blive gjort. Jeg tror nogen tænker, at det tager lang tid at udføre den interne kontrol, at hvorfor skal de gøre det, hvis de ikke bliver udvalgt og at kunderne ikke vil betale. Ud af de 9 adspurgte revisionsvirksomheder anvendte 6 en anden revisor fra firmaet eller en fra netværket (kontorfællesskab, erfa-gruppe) til udførelsen af den interne overvågning, mens 3 anvendte en ekstern kvalitetskontrollant. For de revisionsvirksomheder, hvor der kun er 1 revisor, og hvor denne ikke har et netværk med andre revisorer, kan det være en udfordring at finde en kontrollant, som revisor har tillid til. Derudover nævner knap halvdelen af de adspurgte revisionsvirksomheder, at den interne overvågning er ressourcekrævende. Der er tale om et stort tidsforbrug, som ikke altid kan viderefaktureres til kunderne. Anvendelse af en ekstern kontrollant sparer tid, men er til gengæld dyrt. Andre årsager: Uklarhed om omfanget En revisor vidste systemet ikke var godt nok og brugte derfor tiden på sagerne Det er uoverskueligt Manglende udbytte 9

10 3.2 Enkeltsagsniveau Fejl i erklæringer Den hyppigste fejltype på enkeltsagsniveau er erklæringsfejl, herunder: Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL) Formalia fejl Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold Fejl relateret til going concern Manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven (ÅRL) Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL omhandler blandt andet manglende afskrivninger på bygninger og manglende oplysninger om pantsætninger. Primære årsager: Revisor har selv opstillet regnskabet og/eller i kombination med manglende anvendelse af checklister Flere af de adspurgte revisorer nævner det problematiske ved det forhold, at revisor for de mindre klienter typisk både opstiller regnskabet og revidere det. I mange tilfælde vil revisor også varetage bogføringen for kunden, hvilket kan forstærke problematikken. 4 af de adspurgte revisorer nævnte anvendelsen af checklister eller mangel herpå. Andre årsager: Bevidst fravalg Stoler for meget på systemet Manglende viden Årsager til forbehold svarer ikke til virkeligheden Tidspres Sagt af revisorerne vedr. manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL: Det kan jo kun være fordi revisor ikke har været opmærksom på det. Vi opstiller i langt de fleste tilfælde regnskabet. Dem vi har der bogfører vi først og så skal vi lave revisionen bagefter, det er som at sparke sig selv bagi. Så skal vi sige at det vi selv har lavet er noget lort. Det at man selv stiller regnskabet op burde ikke være anderledes end hvis man havde fået det ind. Det er det der med at hvis man først er startet med en fejl, så er det nemmere, at den smutter igennem igen året efter. Man gør ikke meget ud af de systematiske checklister. I forhold til den størrelse virksomhederne har, tager det lang tid. Man kigger på regnskabet og tænker, at det ser nok rigtigt ud. Man tager regnskabet fra sidste år. Banken ser bare [ordet] forbehold og så er det farvel. Banken læser ikke forbeholdet. Mange gange i pressede situationer, så her og nu skal vi være færdige, det er ikke nogen undskyldning, men. Af andre årsager påpegede 3 revisorer, at en af grundene til, at de ikke altid tog de forbehold, som de burde, var forventningen om, hvordan forbeholdet ville blive modtaget af kundens pengeinstitut. I nogle tilfælde var der således tale om et bevidst fravalg Formalia fejl De såkaldte formalia fejl vedrører blandt andet henvisning til forkerte revisionsstandarder, sammenblanding af review- og revisionspåtegninger og forkert rækkefølge i påtegningen. Primære årsager: Manuel udarbejdelse af erklæringer Hovedparten af de adspurgte revisorer udtrykte, at den væsentligste årsag til formalia fejl må være manuel udarbejdelse af påtegningen. Herved forstås revisorer, som ikke har tilstrækkelige værktøjer eller systemer, der guider til opstillingen af påtegningen. Der henvises til, at rækkefølgefejl nu fanges ved den digitale indberetning, hvilket fremover formodes at nedsætte antallet af denne type fejl. 10

11 Andre årsager: Det er svært Tidspres Hvis den interne kvalitetssikring ikke fanger det Revisor anser ikke rækkefølgefejl som fejl Sagt af revisorerne vedr. manglende eller forkert modifikation af konklusionen: Tidligere skrev man bare bortset fra uden at tænke nærmere over det. Det er lidt nyere om forholdet er væsentligt og gennemgribende. Det er jo sådan noget der kan ske. Det er nok fordi reglerne bliver ændret hele tiden, så skal man lige huske hvordan reglerne er i dag. Uvished om hvad du skal skrive, hvorfor jeg skal skrive det, hvis jeg skriver det, så skal manden i banken med noget som kan skade ham, selvom man ikke burde tage hensyn til det, det tror jeg får nogen til ikke at skrive det de burde skrive Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold Manglende eller forkert modificering af konklusionen ved forbehold vedrører de situationer, hvor revisor i sin revisionspåtegning har afgivet et forbehold, men hvor det fremgår af konklusionen, at regnskabet giver et retvisende billede, eller hvor det fremgår af konklusionen, at regnskabet bortset fra forbeholdet giver et retvisende billede i en situation, hvor konklusionen retteligt skulle have været afkræftende eller revisor ikke var i stand til at afgive en konklusion. Det er ikke muligt at udlede en primær årsag til denne fejltype. De årsager, som nævnes af flest revisorer, indeholder dog alle et element af, at fejlen opstår enten fordi det går stærkt eller som følge af sjusk og manglende kvalitetssikring. 4 ud af de 10 adspurgte revisorer udtaler specifikt, at det efter deres opfattelse ikke er svært at få konklusionen modificeret korrekt, idet der er tilstrækkeligt med hjælpeværktøjer hertil. Kun 2 revisorer udtaler, at det efter deres opfattelse er et svært område. 3 revisorer nævner bevidst undladelse som følge af revisors forventning om bankens modtagelse af erklæringen. 1 revisor tror, at de fleste revisorer gerne tager forbehold, men helst vil lave en almindelig konklusion. Andre årsager: Tidspres Sjusk Man gør som sidste år Det er svært Bevidst undladelse Manglende viden og uddannelse Nyere praksis Sagt af revisorerne vedr. going concern: Det er et uhyggeligt grimt emne! Det med at give en erklæring med høj grad af sikkerhed, for noget der sker i fremtiden. Det er ret barskt at sige til en virksomhed, at man tror virksomheden lukker. Årsag er banken, hvis man tager forbehold lukker banken kassen Fejl relateret til going concern Fejl relateret til going concern vedrører blandt andet undladt forbehold for manglende oplysninger om usikkerhed i årsrapporten, manglende forståelse for forbehold vedrørende going concern som regnskabsprincip og manglende oplysninger, og manglende forståelse for forskellen mellem kapitaltab og going concern. Primære årsager: Faglig svært Meget følsomt 11

12 Svarene fra de adspurgte revisorer rummer for hovedparten et element af, at going concern er svært rent fagligt, men også at området er meget følelsesladet. 2 af de adspurgte revisorer nævner revisors bevidsthed om konsekvensen for virksomheden, når påtegningen præsenteres i banken, som direkte årsag til ikke at tage forbehold for going concern. Øvrige 2 af de adspurgte revisorer nævner, at det er et svært område at præsentere overfor klienten. Kun en enkelt revisor omtaler forvirring omkring kapitaltabsreglerne og hvornår revisor skal skrive noget herom i sin påtegning. En anden revisor påpeger, at kapitaltab er noget der strøs om med, men at styrelsen ikke gør noget ved det Mangelfuld planlægning og dokumentation Udover erklæringsfejl er mangelfuld planlægning og dokumentation for udførelsen de hyppigste fejl på enkeltsagsniveau. Der ses typisk enten gennemgående mangel på dokumentation eller mangelfuld dokumentation for væsentligste poster og going concern. Utilstrækkelig planlægning vedrører typisk enten generel mangelfuld planlægning, manglende revisionsplan eller manglende risikovurdering eller fastlæggelse af væsentlighedsniveau. Primære årsager: Tidspres Revisor kender kunden Uenighed om hvad der er tilstrækkeligt Tidspres nævnes igen som en af de primære årsager. 5 ud af de 10 adspurgte revisor nævner, at revisors mangeårige kendskab til kunderne er en af årsagerne til mangelfuld planlægning og dokumentation. Samme antal revisorer oplyser endvidere, at der foreligger en vis uenighed om, hvor meget tekstmæssig formulering, der kræves. Andre årsager: Manglende formål Manuel risikovurdering Tidsforbruget kan ikke viderefaktureres Sagt af revisorerne vedr. mangelfuld planlægning og dokumentation: Vi revisorer er jo vant til at planlægge og mange af kunderne har vi haft i mange år, så vi ved godt hvor de laver fejl og hvad vi skal kigge efter. Det er det med at få det ned på papiret, det er alt for stor en opgave. For mig skyldes det tidspres, at det ikke er skrevet ned i tilstrækkeligt omfang. Jeg har måske ikke skrevet den doktorafhandling om hvorfor der er risiko. Men jeg kender jo kunden. Jeg tror, det er meget de ældre revisorer. De er vant til at man bare satte et hak. Det er ikke nok i dag, der skal man skrive hvad hakket betyder. Man føler lidt, at man sidder og skriver til sig selv. Planlægningen har jeg lavet år i træk og det er stort det samme hver gang, så det er noget man føler bare skal være der for f.eks. af hensyn til kontrollen, men det er ikke noget nogen egentligt får noget ud af. Nogen gange er man nødt til at springe over hvor gærdet er lavest fordi kunderne ikke kan betale og de forstår heller ikke omfanget af det. I de små revisionsfirmaer er det det samme mand som planlægger, udfører og konkludere. Det er 3 gange man skriver det samme. 12

13 4 konkrete og generelle udfordringer Sagt af revisorerne vedr. konkrete og generelle udfordringer: For mig med de kunder jeg har. Så skal vi have fat i udviklingsafdelingen på 179 mand, der hedder Folketinget 1) reglerne skal være forståelige 2) at reglerne hænger sammen med virkeligheden 3) ro til at implementere dem. Der hvor den største udfordring er, at lovgivningen ændrer sig hele tiden, der er ikke på noget tidspunkt ro. Det er også fint nok, men jeg tænker bare på at hvor meget er det egentlig det ændrer sig, det er mest bare detaljer, jeg tænker kan det ikke være lige meget hvis vi bare har fat i den lange ende. Det der med at være ene mand, det skal man ikke være. Jeg tænker på det hele, du har svært ved at følge med, og hvis du også skal holde dine ting ajour. Man kan måske hvis man er 2, men at sidde ene mand med det i dag vil jeg ikke anbefale nogen overhovedet. Aflive den type virksomhed, som vi er. Fjerne alle de små virksomheder. Manglende faglig opdatering hos de små. Vil dog efterlade et tomrum for kunderne. Kunderne vil gerne have små revisionsvirksomheder, det nære, vide hvem der er ens revisor. Det er væsentligt at skelne mellem om der er fejl i regnskaberne og erklæringerne eller om der mangler noget i dokumentationen Vi synes selv vi laver nogen gode regnskaber og førhen var det nok. Det er så ikke nok i dag, der skal man også have dokumentationen for at man har gjort det. Sagt af revisorerne vedr. udvikling i lovgivning: Der kommer selvfølgelig også mange nye regler. Jeg følger ikke så godt med, som jeg gjorde da det kom på papir. Digitaliseringen har gjort, at jeg har mistet overblikket. Det har medført, at vi ikke følger så godt med. Vi er tilmeldt forskellige abonnentsordninger. Jeg vil hellere have det på papir. Jeg synes reglerne bliver mere og mere komplekse. Det betyder, at man simpelthen ikke kan følge med, når det ændres. Det er svært at overskue helhedsbilledet. Du har svært ved at vide, når du trykker på den her knap. Det er generelt for lovgivningen. Nogle siger, at du må være glad for alle lovændringerne, men det er jeg ikke, for jeg får ikke penge for at læse reglerne, og i øvrig vil jeg hellere hjælpe virksomhederne med at tjene nogen penge. Interviewet har endvidere omfattet spørgsmål om, hvilke konkrete og generelle udfordringer, som revisionsvirksomheden og revisor står overfor med hensyn til reducering af antallet af fejl. Ved disse spørgsmål søger Erhvervsstyrelsen at afdække, om der er overordnede forhold for branchen, som kan være medvirkende årsag til de fejl, der konstateres ved den eksterne kvalitetskontrol. 4.1 konkrete udfordringer for den enkelte revisionsvirksomhed/-revisor Væsentligste udfordring 6 ud af 10 adspurgte revisorer nævner lovgivningen som den primære udfordring i forhold til at kunne reducere antallet af fejl. Der peges på de hyppige ændringer i lovgivningen, som gør det svært for de små revisionsvirksomheder at følge med, herunder særligt de revisionsvirksomheder, hvor der er kun er én revisor. Det er endvidere opfattelsen, at lovgivningen ikke altid er i trit med virkeligheden, når det gælder de mindre virksomheder. I kombination med de udfordringer, som lovgivningen giver anledning til, nævner 3 af de adspurgte revisionsvirksomheder direkte, at det er en stor udfordring i sig selv at drive en mindre revisionsvirksomhed og samtidig leve op til kravene. Primære udfordringer: Hyppige ændringer i lovgivningen Kravene er uoverkommelige som enkeltmandsrevisionsvirksomhed Andre udfordringer: Tidspres Fokus på dokumentation og ikke korrekte regnskaber Udvikling i lovgivning De deltagende revisorer blev spurgt, hvordan de følger med i udviklingen i lovgivningen. Da forholdet blev nævnt som en af de primære udfordringer, henvises til afsnit herom. 13

14 4.1.3 De internationale revisionsstandarder (ISA) De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt de mente, de havde det nødvendige kendskab til ISA erne. 6 ud af 10 revisorer udtalte, at deres anvendelse og/eller kendskab til ISA erne var begrænset. 2 af disse revisorer udtrykte ønske om et større kendskab. Kendskabet og anvendelsen ISA er begrænset hos hovedparten af de adspurgte revisorer. 4 ud af 10 revisorer udtrykte, at de anså ISA erne som værende for omfattende for deres kunder. 3 af disse revisorer mente, at der burde være en tilpasset udgave af revisionsstandarderne til brug for de mindre klienter. En mindre antal finder ISA erne for omfattende til deres kunder og efterlyser en revision light Sparring De deltagende revisorer blev spurgt om, hvem de kunne sparre med om faglige problemstillinger og hvorvidt den enkelte revisor havde tilstrækkelige muligheder for sparring. Hovedparten af de adspurgte revisorer (7 ud af 10) havde tilstrækkelige muligheder for sparring og anså således ikke manglende sparringsmuligheder som årsag til fejl. Der er ikke mangel på sparringsmuligheder Efteruddannelse De deltagende revisorer blev endvidere spurgt om, hvorvidt de fandt udbuddet af efteruddannelseskurser dækkende. Sagt af revisorerne vedr. ISA: Barren er nok sat rimeligt højt i ISA erne i henhold til de kunder vi har Jeg bruger stort set ikke revisionsstandarderne. I [kvalitetsstyringssystemet] er der nogle standardprogrammer, som jeg bruger mest. Der må jeg igen håbe, at systemet indeholder det, det skal. Hvis ikke man kan tro på systemet. På mange områder, vil det gå galt for mange, hvis man ikke kan stole på systemet. Jeg kunne nok godt tænke mig at dykke mere ned i dem. Der er nok der vi burde gå mere ned. Hvis vores system bliver rettet til efter ISA erne og jeg ikke har nået at læse dem i mellemtiden og sætte mig ind i det, så kan jeg jo ikke vurdere om det er rigtigt. Og jeg har jo også en forpligtelse til at holde vores system up to date. Vi kommer jo ikke uden om dem. ISA erne er meget omfattende i forhold til de kunder jeg har. Der er mange af tingene som ikke er relevante. Det er jo klart, når de skal omfatte alle virksomheder. Man burde nok have noget som var lidt mere tilpasset. De er ikke væk fra virkeligheden, når vi snakker om de store revisionskunder, men igen murermester Jensen og hans bil. Jeg tror, jeg har et sted, hvor jeg ikke skriver omkring den interne kontrol og den ikke er tilstrækkelig. Der kan man sige, vi sidder og siger den ikke er tilstrækkelig fordi kunderne ikke er store nok. Der kan man godt have haft en revision light. Nu har man lavet udvidet gennemgang, men den kunne godt være mere skarp. ISA erne burde deles op i størrelser på virksomhedsniveau meget af det er ikke relevant for de små virksomheder. Alle adspurgte revisorer fandt udbuddet af efteruddannelseskurser dækkende og fandt således ikke, at mangel på bestemte typer af kurser/emner som årsag til fejl. Udbuddet af efteruddannelseskurser er dækkende. 14

15 Sagt af revisorerne vedr. generelle udfordringer: Når vi nu ser på nogen af de fejl, der bliver rapporteret, kan man godt som praktiker tænke om det overhovedet betyder noget som helst. Der en forskel på, når man sidder som praktiker på hvad der betyder noget og hvad der ikke betyder noget. Et regnskab skal være retvisende, men nogen af de ting der rapporteres har ikke betydning for ekstern regnskabsbruger. Nogen af de fejl man har noteret op, har været fuldstændig meningsløse. Synes at mange af de fejl der registreres i den eksterne kontrol ikke er rigtige fejl. Fejlene burde opdeles i 1)talfejl 2)erklæringsfejl 3) tekstfejl. Så kunne man se, at det ikke er så slemt. Os der er inde i folden og som dem der er udenfor irriterer mig. Det er rystende, dem der sender regnskaber ind uden noget, de hører ikke noget. Der bliver gået hårdt til os der er inde i folden men derimod alle de andre som sender ravl og krat ind de får måske en bøde på kr., det står ikke mål med. Vi er nogen der forsøger at gøre det godt og så bliver vi knaldet på formalia. Sagt af revisorerne vedr. honorar: Man er nødt til at lave det arbejde, der nu engang skal laves og så må honoraret jo sådan set blive derefter. Og hvis folk så ikke vil betale det Markedet må jo sådan set regulere sig selv derefter og det tror jeg også det gør. Kravene er steget de sidste 5 år. Honoraret er ikke steget tilsvarende. Måske branchens egen skyld. Ikke dækning for de ekstra ting de har gjort de sidste 5 år. Får ikke penge for at skrive, men for at regne. Det er ikke altid vi kan hente tiden hjem. Der er jo noget priskonkurrence. Det kan da godt sommetider være svært. Jeg tror ikke kunderne forstår de krav, revisor er underlagt. Kunden skal bruge et regnskab og vores interne kontrol mv tror jeg ikke de forstår og jeg tror heller ikke de er interesseret heri. Det kan godt være svært at hente honoraret ind på visse kunder, men så må man jo prøve at forklare kunden det. Jeg ved godt, der er prispres, men jeg tror det er ved at komme derhen, at uanset hvor de går hen får de at vide, at de må betale det, det koster, hvis de vil have revision. Der er ingen der vil arbejde gratis. Jeg har jo truet mine kunder med, at de skal betale det de skal. De fleste har så valgt revisionen fra. Så får jeg ikke så meget, men jeg skal så heller ikke lave så meget. 4.2 Generelle udfordringer Største brancherelaterede udfordringer Den primære udfordring på brancheniveau er ifølge de adspurgte revisorer den måde fejl i revisors arbejde bliver vurderet i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol, herunder hvad der anses som fejl, væsentligheden af disse samt den måde fejlene bliver præsenteret på overfor offentligheden. Primær udfordring: Kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentligt er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter Andre udfordringer: Revisorer udenfor markedet som afgiver erklæringer uden at blive straffet for det Forhold i lovgivningen eller markedet Spørgsmål vedrørende forhold i lovgivningen og revisionsmarkedet generelt, gav ikke anledning til svar, som ikke allerede er omtalt i øvrige afsnit Honorar De deltagende revisorer blev spurgt om, hvorvidt det var deres oplevelse, at det honorar, en kunde ønsker at betale for en lovpligtig erklæring, hænger sammen med de krav, revisor er underlagt mht. dokumentation mv. 5 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt godt kan få honoraret hjem, men at det kan være svært hos nogle kunder. Holdningen er, at kunden må betale, hvad det koster. 3 ud af 9 adspurgte revisionsvirksomheder oplever, at de generelt ikke kan få honoraret hjem for den tid, de anvender. 15

16 5 Evaluering af tilsynssystemet Da analysen har taget udgangspunkt i de fejltyper, som er konstateret i Revisortilsynets kvalitetskontrol har der i de foretagne interviews været stillet spørgsmål til det nuværende tilsynssystem. 5.1 tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitetskontrol 5 ud af de 9 adspurgte fandt overordnet set kontrolsystemet for at være hensigtsmæssigt. Overordnet set vurderes kontrolsystemet for værende hensigtsmæssigt, Der blev dog af flere påpeget, at det som kontrollanterne rapporterer til Revisortilsynet er for omfattende. Der bør ses på væsentlige forhold og ikke formaliteter. Sagt af revisorerne vedr. tilrettelæggelsen af Revisortilsynets kvalitetskontrol: Grundlæggende tror jeg, at det er godt at have nogen udefra, der kigger en over skulderen. Hvis vi skal have kvalitetsstyring, skal der også være kvalitetskontrol. Kontrollanterne generelt går i meget små sko. Der henvises til afsnit ovenfor, hvor det er beskrevet som en af de primære udfordringer i branchen, at kvaliteten af revisors arbejde fremstilles som værre end den egentligt er, da der ikke skelnes mellem fejl af betydning for regnskabsbrugerne og fejl af mere formalistisk karakter. 3 ud af de 9 adspurgte fandt derimod, at Revisortilsynets tilskæring og behandling af sagen var fornuftig. Der bør fokuseres på væsentlige fejl og mangler ikke formaliteter. 5.2 Kontrollantens honorar 3 af de 9 adspurgte mente, at honoraret er for højt som i nogle tilfælde skyldtes, at der var udpeget en statsautoriseret revisor til en registreret revisionsvirksomhed. 1 revisor anførte, at der bør ske en ensretning af honoraret. 5.3 Sanktionssystemet 3 ud af de 9 respondenter fandt sanktionssystemet hensigtsmæssigt. Der er dog 5 ud af de 9 adspurgte, som mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt med forbedringsforslag og vejledning fremfor bøder i Revisornævnet. Det nævnes af flere, at der bør være mulighed for at få en chance til, hvis man har begået en fejl. Endvidere finder 4 af de adspurgte, at de bøder, som gives af Revisornævnet er helt urimelige. Sagt af revisorerne vedr. sanktionssystemet: Det at der er en sanktion er med til at hæve kvaliteten. Sanktionssystemet, det må man acceptere, man må tage den straf, der kommer, sådan er det. De revisorer, der sidder og kæmper, bliver jo ikke klogere af en bøde, det er bedre med noget rådgivning. Sanktionssystemet kan jeg ikke gå med til. Påtale + henstilling og hvis ikke der er rettet næste gang Tilsynet kommer, så videre til Revisornævnet. Jeg synes, at man skal have en chance for at ordne tingene. 16

17 6 afslutning Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af de konstaterede årsager og forslag til forbedringer komme med nogle konkrete initiativer, som kan være med til at nedbringe antallet af fejl. Initiativerne vil være en del af regeringens handlingsplan. 17

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer FSR danske revisorers Kundeårsmøde 2013 Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer Ved chefkonsulent Vibeke Sylvest Barfoed, Revisortilsynets sekretariat Indhold Tilsynssystemet Resultat 2011 -

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

FSR danske revisorer 13. april Velkommen til medlemsmøder forår 2015

FSR danske revisorer 13. april Velkommen til medlemsmøder forår 2015 FSR danske revisorer 13. april 2015 Velkommen til medlemsmøder forår 2015 Holdet i dag: Foreningens adm. direktør, Charlotte Jepsen sætter scenen og retningen for foreningens kvalitetsarbejde Formand for

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 98/2013 samt sag nr. 99/2013 Revisortilsynet mod revisionsfirmaet R Wiborg Jensen og statsautoriseret revisor Richard Wiborg Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere