Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde have indhentet bestyrelsens godkendelse af klagers anpartsselskab som interessent i det I/S, der ejede den I/Slejlighed, klager havde erhvervet, før klager fik dispositionsret over lejligheden og gjorde denne i stand, og om de indklagede skal erstatte klagers tab som følge af, at det viste sig, at bestyrelsen ikke kunne godkende et anpartsselskab som interessent, hvilket bevirkede, at klager måtte købe i eget navn og belåne lejligheden med pant i sit eget hus, da der ikke kan ske tinglysning af pant i en I/S-lejlighed. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 De indklagede havde en interessentskabsandelslejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve som forældrekøb. Den 26. april 2007 underskrev klager på vegne sit anpartsselskab en købsaftale om køb af lejligheden for kr ,00 med overtagelsesdag den 1. juni Det fremgik af købsaftalen, at denne var betinget af klagers advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Videre fremgik det bl.a.: Da der ikke skøde på ejendommen gælder fristerne i købsaftalens pkt. 15 for overdragelsesaftalen/interessentskabsbeviset. Endvidere kan standardbestemmelserne i købsaftalen ikke anvendes i fuldt omfang da der er tale om overdragelse af en part af et interessentskab og ikke en ejerlejlighed. Det fremgik også af købsaftalen, at der ikke kunne opnås realkreditbelåning af lejligheden. I den til købsaftalen hørende salgsopstilling var der medregnet tinglysningsafgift af skødet med anslået kr ,00 og omkostninger til klagers rådgivere(e) med anslået kr ,00. Det fremgår af interessentskabets vedtægter bl.a.: 3 Medlemmer Enhver uberygtet person kan optages som 3 medlem [...] 4 Ejendomsret Ejendommen, samt hvad interessentskabet i øvrigt måtte blive ejer af, er i sameje mellem medlemmerne. Ejendomsretten kan ikke overdrages til nogen anden, forinden det er vedtaget af bestyrelsen, at vedkommende kan optages som medlem i interessentskabet [...] Nægter bestyrelsen at godkende eventuelle købere, kan interessenten forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i løbet af 8 dage. Den 7. maj 2007 skrev de indklagede til klager og oplyste, at der ikke blev lavet skøde,

3 3 men at der i stedet blev udarbejdet overdragelsesaftale og interessentskabsbevis. De indklagede anførte videre bl.a.: Når overtagelsesdagen nærmer sig, bedes du kontakte os for at aftale nærmere vedrørende nøgleudlevering. Inden nøglen kan udleveres, skal følgende betingelser jf. købsaftalen afsnit 11 være opfyldt: - overdragelsesaftalen skal være underskrevet af dig - bankgaranti for restkøbesummen skal være stillet - forbehold skal være opfyldt Klager har til sagen oplyst, at han, som han havde ønsket, efter at have opfyldt disse 3 betingelser - fik dispositionsret over lejligheden den 11. maj Overdragelsesaftale blev underskrevet af klager den 9. maj og af sælger den 14. maj 2007 og sendt til administrator den 23. maj Det fremgik af aftalen bl.a.: Nærværende aftale skal godkendes af interessentskabets bestyrelse i henhold til vedtægternes 4. [...] [...] Såfremt godkendelse af interessentskabets ikke opnås, tilbagebetales deponerede beløb og depoter frigives til [klagers anpartsselskab]. Ingen af parterne kan i den anledning rejse krav mod hverandre. Den 24. maj 2007 sendte administrator overdragelsesaftalen til bestyrelsen og anførte samtidig bl.a.: Jeg gør opmærksom på, at køber er et anpartsselskab. Såfremt man vil godkende dette, skal der i alt fald en klausul ind om, at ejerskifte i anpartskapitalen helt eller delvist betragtes som skifte i I/S s ejerskab, og at der skal angives, hvem der skal bo der og i givet fald med en forældreklausul.

4 4 Den 1. juni 2007 skrev administrator til klager bl.a.: Tilbagemeldingen fra bestyrelsen er, at man ikke er sindet at godkende et anpartsselskab som interessent i I/S [...]. Forældrekøb er ikke problemet med den klausul, der i sådanne tilfælde anvendes, men der må herefter stilles med en personlig interessent, såfremt overdragelsen skal kunne godkendes. Den 18. juni 2007 skrev klager til de indklagede bl.a.: I forlængelse af vores telefonsamtale d.d. skal jeg dybt forundret over sagens groteske forløb komme med følgende kommentarer: Alle parter har siden den 7. maj været orienteret om alle detaljer i handlen. Jeg har selv talt med formanden [...]. Jeg blev derfor dybt forundret, at første gang [administrator]/bestyrelsen reagerer på handlen, er da jeg spørger efter interessentskabsdokumentet den 31. maj Efter at have drøftet brev af 1. juni 2007 fra [administrator] [...] dels med dig, dels med [administrator] og foreslået personlig hæftelse som naturlig løsning, skulle denne og evt. alternative løsning drøftes på bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni Du melder tilbage, at bestyrelsen har bedt [administrator] om et oplæg til løsning. I dag, hvor du oplyser at [administrator] ikke har fået denne henvendelse fra bestyrelsen endnu, må jeg bede dig tage alvorligt fat på sagen, idet den yderste konsekvens er dybt alvorlig og ulykkelig. [Klagers datter] har investeret i indbo og er som alle bekendt flyttet ind. Det er min absolutte opfattelse, at vedtægterne ikke giver mulighed for at bestyrelsen nægter godkendelse af uberygtede personer (selskab i sin definition også person). Jeg vil opfordre kraftigt til, at vi fremfor retslige-/klagesagsafgørelser, kan finde en mindelig løsning. Det kan ikke være interessentskabets holdning, at man ikke vil godkende selskaber. Derved udelukker man en naturlig købergruppe, og dermed ringere omsættelighed og lavere priser. Samme dag skrev de indklagede til bestyrelsesformanden i interessentskabet bl.a.: Vi skriver til jer, da vi godt vil have en status på ovennævnte sag.

5 5 Vi er blevet bekendt med, at I holdt et bestyrelsesmøde d. 6. juni d.å., hvor bl.a. godkendelse af ovennævnte køber var på dagsordenen. [...] Køber er meget samarbejdsvillig, idet han overfor mig har givet udtryk for, at denne ville hæfte personligt, evt. ved en kaution, samt bekræfte, at udlejning kun vil ske til købers datter [...]. Jeg har d.d. talt med [administrator] som oplyste, at hun ikke har hørt noget fra bestyrelsen? Det stiller vi os uforstående overfor. Vi ser frem til at høre fra jer. Den 25. juni 2007 skrev sælgers advokat til administrator og rykkede for bestyrelsens accept af handlen. Den 9. juli 2007 skrev bestyrelsen til klager og klagers datter bl.a.: På bestyrelsens vegne vil jeg gerne beklage at vores sagsbehandling af jeres køb af lejligheden [...] har været omstændig. Vores udfordring har været at få et klart overblik over de juridiske og skattemæssige konsekvenser af et salg til et anpartsselskab eller andre former for selskaber. Vi er en lille forening med blot 30 interessenter og vi lægger stor vægt på, at vi kender dem, der ejer og bor i ejendommen, og procedure for godkendelse af nye ejere er vedtægtsbestemt. På baggrund af den information vi har modtaget fra vores administrator, kan I som ejere af anpartsselskabet overdrage anpartsselskabet, og dermed også interessentskabsanparten, uden at vi som bestyrelse er bekendt hermed og derved fraviger vi vores vedtægtsbestemte ret til at godkende en ejer, og derved også hvem der reelt kommer til at bo i lejligheden. Vi kan derfor ikke godkende jeres køb af lejligheden igennem jeres anpartsselskab. Vi kan godkende et personligt køb af lejligheden, evt. som forældrekøb [...]

6 6 Endvidere [...] fremgår det at I har fået dispositionsret over lejligheden d. 11. maj. Jfr. vores vedtægter har en køber ikke dispositionsret over en lejlighed før bestyrelsen har godkendt købet, hvilket ejendomsmægleren bør være bekendt med. Det fremgår af sagen, at klager holdt møde med bestyrelsen, samt at sælger forlangte en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 4, stk. 3, vedrørende bestyrelsens beslutning, men at det ikke lykkedes for klager eller sælger at få bestyrelsen til at ændre mening. Bestyrelsen anmodede herefter fogedretten om at gennemføre en udsættelsesforretning mod klagers datter. Den 13. december 2007 afsagde fogedretten kendelse i sagen. Det fremgik af kendelsen bl.a.: Det lægges til grund, at den i sagen omhandlede interessentskabsandel er blevet overdraget fra en fysisk person til et selskab, og at bestyrelsen har nægtet at godkende overdragelsen med henvisning til, at det af interessentskabets vedtægter fremgår, at uberygtede personer kan optages som medlemmer. Da godkendelsen af en ny interessent skal ske i overensstemmelse med vedtægternes regler herom, og da der er tvivl om fortolkningen heraf, finder fogedretten det betænkeligt at fremme sagen uden sædvanligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, jf. retsplejelovens 597, stk. 3. Derfor bestemmes: [Interessentskabets] begæring om udsættelse af [klager og klagers datter] af interessentskabsandelen [...] afvises. Inden 14 dage betaler[interessentskabet] kr. i sagsomkostninger til [klager og klagers datter]. Klager har dokumenteret, at han har betalt et salær på kr ,00 til sin advokat for dennes arbejde i forbindelse med sagen i fogedretten. Klages advokat har endvidere modtaget de tilkendte sagsomkostninger.

7 7 Fogedrettens afgørelse blev kæret af interessentskabet til Østre Landsret, der den 18. januar 2008 afsagde kendelse således: Der foreligger efter det oplyste tvist om, hvorvidt [klagers anpartsselskab] kan godkendes som andelshaver. Herefter og af de grunde, der er anført af fogedretten, Fogedrettens kendelse stadfæstes. bestemmes: Interessentskabet indgav herefter stævning til byretten mod klager med henblik på at få klager til at anerkende, at interessentskabets vedtægter kun giver mulighed for personligt medlemskab, og at nægtelse af optagelse i interessentskabet var berettiget, samt at fremlejemålet derfor var ugyldigt etableret, hvorfor lejligheden skulle rømmes. Den 14. november 2008 blev der afsagt dom i byretten således :

8 8

9 9 Klager har over for nævnet dokumenteret at have betalt sagsomkostningerne på kr ,00 til interessentskabets advokat samt at have betalt kr ,00 i salær til sin advokat i forbindelse med retssagen i byretten. Klager har oplyst, at han for at beholde lejligheden var nødt til at erhverve den personligt. Da realkreditbelåning ikke kunne opnås i lejligheden, har klager måttet optage lån i sin egen bolig. Det fremgår af lånetilbud af 2. december 2008, at omkostningerne til optagelse af et lån kr. 1,2 mio. udgør kr ,00. I december 2008 fik klager foretaget en vurdering af lejligheden af en ejendomsmægler. Denne vurderede en handelspris på dette tidspunkt til ca. kr Klager har bl.a. anført: De indklagede er erstatningsansvarlige over for klager. Klager erhvervede interessentskabsandelslejligheden med henblik på beboelse for sin datter. Der kan ikke opnås realkreditbelåning i denne type lejlighed, og den blev derfor købt i klagers personlige anpartsselskabs navn, da købesummen skulle betales kontant, og da klager havde opsparing i sit selskab. Det skal oplyses, at klager er eneejer af selskabet, og at dette reelt er uden aktivitet. Overtagelsesdagen blev aftalt til 1. juni 2007, og de indklagede udleverede nøglerne til klager den 11. maj De indklagede oplyste, at det ikke var noget problem, at klager fik dispositionsret den 11. maj 2007, og at klagers datter flyttede ind pr. overtagelsesdagen den 1. juni 2007, idet bestyrelsens godkendelse af handlen var en formalitet, som normalt skete efter købers indflytning. De indklagede stillede som betingelse for udlevering af nøglerne, at klager og sælger havde underskrevet overdragelsesdokumentet, at klager havde stillet bankgaranti og at de forbehold, klager havde fremført, var opfyldt. Disse krav var opfyldt på dispositionsdagen, bl.a. fordi klager selv havde fået accept af forældrekøb hos bestyrelsen. Da problemerne vedrørende klagers erhvervelse af lejligheden i anpartsselskabs navn viste sig, gjorde de indklagede ikke meget for at få disse løst. De indklagede burde have arbejdet for at få bestyrelsen til at godkende, at erhvervelsen kunne ske i klagers selskabs navn med personlig kaution af klager og med indgåelse af aftale om, at der ikke skete overdragelse af anparterne i selskabet.

10 10 De indklagede har ikke i købsaftalen informeret om, at der skulle foreligge et interessentskabsbevis. Dette er klager først blevet bekendt med i forbindelse med drøftelser med bestyrelsen efter tvistens opståen. De indklagede havde 6 måneder tidligere medvirket ved sælgers køb af lejligheden, og burde derfor også af denne grund have kendskab til reglerne i interessentskabet. De indklagedes salgsopstilling er også fejlbehæftet, idet der heri er angivet skødeomkostninger på ca. kr ,00 samt angivet berigtigelsesomkostninger på ca. kr ,00, selvom der slet ikke skulle laves skøde i handlen. Klager har valgt ikke at anke byrettens dom på grund af hensynet til sin datter, som ikke har fundet det spændende at bo i lejligheden i 1 ½ år og vide, at hun er uønsket. Hun har ikke haft mulighed for at få navneskilt op eller for at få ejerinformationer. Hertil kommer de tunge omkostninger til endnu en retssag. Klager har måttet købe lejligheden i eget navn og været nødt til for at finansiere købet at optage realkreditlån i sin egen bolig. Det var imidlertid et krav fra realkreditinstituttets side, at et tinglyst ejerpantebrev på kr , der lå til sikkerhed for en banks krav, blev aflyst. Denne bank stillede naturligvis krav om kontant deponering af beløbet, og hermed opstod nødvendigheden af et realkreditlån på kr Dette har medført tab for klagers anpartsselskab, samt låneomkostninger og fremtidige finansieringstab. Klagers tab kan opgøres således: 1. Klagers anpartsselskab erhvervede lejligheden for kr Efter at handlen efter diverse retssager endelig var blevet gennemført, var handelsprisen faldet til kr , hvilket har medført et tab for klagers anpartsselskab på kr I forbindelse med optagelse af realkreditlån i klagers egen bolig, har der været omkostninger på kr , Det vil være dyrere for klager at finansiere købet med realkreditlån end med kontant ejerfinansiering. Den forventede merrente er 2 %, og klagers datters forventede studietid er 6 år. Dette giver i nutidskroner med diskonteringsrente på 5 % kr , Klager har haft advokatomkostninger i forbindelse med retssagerne i henholdsvis fogedretten og byretten, i alt kr ,97. Klagers anpartsselskab er ikke momsregistreret. 5. Klager har måttet betale sagsomkostninger til modparten med kr ,00. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe S.A. har bl.a. anført: Sagen bør afvises fra nævnsbehandling, idet det er et selskab, der klager, og som står som køber af interessentskabsandelslejligheden. Det opgjorte tab vedrører tillige klagers selskab. Derudover er der tale om et køb til udlejning og ikke til klagers egen beboelse.

11 11 Klager er således ikke en forbruger, hvorfor sagen ikke hører under Klagenævnet for Ejendomsformidling. Såfremt Klagenævnet ikke er enig heri, gøres det gældende, at det ikke fremgår af vedtægterne, at et selskab ikke kan være ejer af lejligheden. De indklagede kunne derfor ikke have kendskab til, at bestyrelsen i interessentskabet ikke ville godkende selskabet som køber. Imidlertid fremgår det af vedtægternes 4, at man skal godkendes som medlem af interessentskabet. Da vedtægterne er udleveret til klager, har klager været vidende om, at dette var en betingelse for købet. I den forbindelse er det ikke uvæsentligt, at klager er tidligere ejendomsmægler og kender spillereglerne for ejendomshandler. De indklagede har tidligt i forløbet anmodet administrator om godkendelse af klagers selskab som køber af lejligheden og har flere gange rykket for at få svar. Den 1. juni 2007 forelå en skrivelse fra administrator om, at interessentskabet ikke kunne godkende selskabet som køber. Det bestrides, at de indklagede ikke har forsøgt at få klagers selskab godkendt som køber af bestyrelsen. De indklagede har været i kontakt med både bestyrelsen og administrator for at få sagen løst. Endelig bestrides klagers tabsopgørelse. Nævnet udtaler: Nævnet har på tidligere nævnsmøde besluttet, at klager kan anses for forbruger i relation til købet af interessentskabsandelslejligheden, og nævnet har derfor behandlet nærværende sag. Det fremgår klart af interessentskabets vedtægter, at en køber af en interessentskabsandelslejlighed skal godkendes af bestyrelsen som medlem af interessentskabet, og at ejendomsretten ikke kan overdrages til nogen anden, før dette er vedtaget af bestyrelsen. Dette fremgår tillige af overdragelsesaftalen, hvor det endvidere er bestemt, at såfremt bestyrelsens godkendelse ikke kan gives, annulleres handlen. Nævnet finder det derfor alvorligt kritisabelt, at de indklagede lod klager disponere over lejligheden, før godkendelsen forelå. Henset til klagers oplysning om, at de indklagede meddelte, at det ikke var noget problem med godkendelsen samt henset til, at de indklagede gav klager adgang til lejligheden, før godkendelsen forelå, finder nævnet det ikke godtgjort, at klager ikke var i god tro om, at hans anpartsselskab kunne godkendes som interessent.

12 12 Nævnet finder herefter, at indklagede er erstatningsansvarlig over for klager. For så vidt angår erstatningsopgørelsen bemærker nævnet indledningsvist, at klager kunne have hævet handlen ifølge bestemmelsen i overdragelsesaftalen. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager har lidt et tab ved, at lejligheden måtte være faldet i værdi i forløbet, hvorunder klager valgte at fastholde købet ved personligt at indtræde som interessent. Nævnet finder, at det kan bebrejdes de indklagede, at klager har måttet afholde udgifter dels til egen advokat og dels til modpartens sagsomkostninger. Hertil kommer andre udgifter og gener, som klager har måttet tåle. Nævnet finder herefter, at erstatningen passende kan fastsættes til et skønsmæssigt beløb på kr ,00. Nævnet finder det kritisabelt, at de indklagede i salgsopstillingen fejlagtigt anførte, at klager skulle betale en tinglysningsafgift vedrørende skøde på anslået kr ,00, idet der ikke skulle afholdes en sådan udgift. Hertil kommer, at den anslåede udgift er alt for høj. Det er tillige kritisabelt, at de indklagede anførte en anslået udgift til købers rådgiver på kr , idet denne anslåede udgift er alt for høj. Efter sagens udfald skal de indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: De indklagede skal herefter in solidum inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 14. januar 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere