Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere."

Transkript

1 Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere

2 Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I serien er også udkommet: - Om ejerbolig - Om at planlægge sin økonomi - Om forsikring - Om tryghed og pension ISBN Trykt på Edixion

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du investerer...11 Hvornår skal du bruge pengene igen? Hvor store udsving kan du acceptere i din formue? Risikomærkning af værdipapirer Har du brug for at få udbetalt penge løbende? Hvor meget ønsker du selv at deltage i plejen af din investering? Hvilke midler investerer du for? Sådan kommer du videre...19 Kapitel 2: Obligationer...21 Hvad er en obligation? Hvem udsteder obligationer? Sådan betales de forskellige obligationer tilbage Fast eller variabel rente? Afkast Horisontafkast Risiko Omsættelighed/likviditet Muligheder for geninvestering...32 Ekstraordinære udtrækninger Kurs...34 Inflation Udsteder Enkelte obligationer eller investeringsforeninger Omkostninger Handelsrenter Udenlandske obligationer Skat Kapitel 3: Aktier...43 Hvad er en aktie? Afkast, udbytte og risiko To vigtige grundregler Vær langsigtet Spred risikoen Investeringsforeninger eller direkte ejerskab Hvilke aktier skal du vælge? Børsintroduktioner og kapitaludvidelser Omkostninger Skat Kapitel 4: Strukturerede obligationer...57 Hvad er en struktureret obligation? Teknikken bag en struktureret obligation Deltagelsesgrad Løbende forrentning (kuponrente) Afkast Afkastprofil Løbetid Usikkerhedsmomenter & risici Kreditrisiko Likviditetsrisiko...63 Markedsrisiko...64 Prisfastsættelsesrisiko Skat Kapitel 5: Investeringsforeninger...67 Hvad er en investeringsforening? Central investorinformation Udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger Hvor meget er en andel værd? Afkast Risiko Omkostninger Skat Kapitel 6: Certifikater...79 Certifikater nye muligheder Bull Bear Hvad er et certifikat? nordea.dk/certifikater Eksempler på investering med certifikater:

4 Spred dine investeringer Let at investere med lave omkostninger Sådan finder du det certifikat, du ønsker at handle: Eksempel på omkostninger: Certifikater med gearing Eksempel på investering, hvis du har en stærk forventning til markedet Fakta om certifikater Indfrielse Forfald før tid Risici Beskatning Yderligere information Kapitel 7: Investering til pension Skal du vælge at spare op i frie midler eller på en pensionsordning? Hvad kan du investere i, og skal du gøre det selv? Markedsrente Investeringshorisont og værdipapirvalg Særlige forhold ved investering af pensionsmidler Aktier og obligationer Salg af værdipapirer Skat Kapitel 8 Når du går videre Hvor får du mere at vide? Hvordan handler du? Kapitel 9: Online Investering Online Investering Trader til den handelsaktive investor Kapitel 10: Ordforklaring Før du begynder at investere, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over, hvad der er din formue. Formue skal betragtes bredt, så du ud over værdipapirer og kontante midler også tager hensyn til boligog pensionsforhold. Har du haft ejerbolig gennem flere år, er der sandsynlighed for, at der er friværdi i boligen. Har du en eller flere pensionsopsparinger, repræsenterer de også en formue. Ved at se dine frie midler, din pensionsopsparing og din friværdi i boligen under ét får du den bedste mulighed for at optimere din formue. Figur 1: Formuefordeling I de forskellige faser af livet ser man forskelligt på opsparing. Når du er ung, kan der være en periode med negativ opsparing, mens man tager en uddannelse eller stifter familie. Senere bliver der mere luft i økonomien, og man får mulighed for at fokusere på mere langsigtet opsparing og dermed investering i værdipapirer. 6 7

5 Denne bog fokuserer på investering i værdipapirer, og formålet med bogen er at give dig ideer til, hvordan du kan opnå et merafkast ved at investere dine penge aktivt frem for fx at have dem stående på en konto. Bogen giver et overblik over de forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med investering i værdipapirer. Har du ikke investeret i værdipapirer før, er det en god ide at læse kapitel 1 og derefter hente den information, du har brug for, i de øvrige kapitler. Har du investeret tidligere, kan du bruge bogen som opslagsværk. Sidst i bogen finder du en ordliste over en række af de ord, du støder på i bogen. Før du går i gang med at investere, er det vigtigt, at du gør dig en række overvejelser. Det er nødvendigt, at du har en ide om, hvornår du får brug for det investerede beløb (din tidshorisont), da det har betydning for dit valg af værdipapirer. Det er også vigtigt, at du har gjort op med dig selv, hvor stor en risiko du vil acceptere (din risikoprofil), så du ikke bliver overrasket over uventede udsving i din formue. Kapitel 1 beskriver, hvilke forhold du bør overveje, inden du går i gang. Når du har klarlagt dine formueforhold og din investeringsprofil, kan du begynde at investere i værdipapirer. Hvilke forhold du i øvrigt skal være opmærksom på ved obligationsinvesteringer, kan du læse om i kapitel 2 og ved aktieinvesteringer i kapitel 3. I kapitel 4 kan du læse om strukturerede obligationer. Det er specielle obligationer, hvor afkastet afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv. Når du investerer, kan du vælge at gøre det via en investeringsforening i stedet for at købe individuelle værdi papirer. Læs mere om det i kapitel 5. Du har også mulighed for at investere i certifikater, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv. Læs mere i kapitel 6. Du kan investere for såvel frie midler som pensionsmidler. Kapitel 7 beskriver, hvilke forhold du skal tage højde for ved investering til pension. Kapitel 8 beskriver, hvordan du handler aktier og obligationer, mens du i kapitel 9 kan læse om Online Investering og Trader. 8 9

6 Selvom en række af bogens beskrivelser vedrører in vestering generelt, er bogen skrevet med baggrund i privatkunders muligheder for at investere igennem Nordea på nuværende tidspunkt, dvs. slutningen af De muligheder kan naturligvis ændre sig i fremtiden. Bogen beskriver et udvalg af værdipapirer, som de private investorer typisk kan investere i - den forsøger ikke at beskrive alle typer værdipapirer. Kapitel 1 Før du investerer Bemærk, at oplysningerne i denne bog ikke kan betragtes som skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation, der kan ændre sig fremover. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos en revisor el.lign. omkring dine personlige skatteforhold. 10

7 Før du investerer, er det vigtigt, at du gør dig en række overvejelser. For det første bør du have et vist beløb at investere for. Køber du værdipapirer for mindre beløb, påvirker handels- og depotomkostningerne dit afkast uforholdsmæssigt meget. Du skal også gøre op med dig selv, hvor længe du vil binde pengene, og endelig skal du være klar over, at du løber en større risiko, end hvis du har pengene stående kontant. Til gengæld kan du også forvente et merafkast ved at investere aktivt, selvom historiske afkast ikke er nogen pålidelig indikator for fremtidige afkast. Inden du investerer, skal du overveje følgende: Hvornår skal du bruge pengene igen? Hvor stor en risiko er du villig til at løbe? Har du brug for løbende at få udbetalt penge? Hvor meget ønsker du selv at deltage i plejen af din investering? Hvilke midler investerer du for? Spørgsmålene er uddybet i de følgende afsnit. Du vil se, at flere af svarene afhænger af, hvilket tidspunkt i dit liv du be finder dig på. Hvornår skal du bruge pengene igen? Tidspunktet for, hvornår du igen skal bruge pengene, kan være med til at bestemme, hvilke værdipapirer der er mest fordelagtige. Skal du allerede bruge pengene om et par år, kan det være en attraktiv løsning at placere dem på en konto med fast rente. Ved kontant placering skal du være opmærksom på, at Indskydergarantifonden maksimalt dækker kontant indestående op til euro (ca kr.), hvis din bank går konkurs. Alternativt kan du købe en obligation, som udløber samtidig med, at du har behov for pengene. Derved kender du den nøjagtige værdi på udløbstidspunktet. Er der derimod tale om opsparing, som du først skal bruge om en del år, er du normalt mindre følsom over for kortsigtede kursudsving. Det giver dig mulighed for også at købe aktier, som kan give et højere afkast på sigt, men som har større kortsigtede kursudsving end obligationer. Der anbefales generelt en investeringshorisont på mindst tre år, før du investerer i aktier. Hvor store udsving kan du acceptere i din formue? Ønsker du et højt afkast, må du være villig til at løbe en høj risiko i form af større formueudsving. Ønsker du omvendt kun små udsving, må du også forvente et lavere afkast

8 Gennem dit valg af værdipapirer er du selv med til at bestemme, hvilken risiko du løber. Jo større risiko du er villig til at løbe, desto større aktieandel anbefales. Figur 2 viser et eksempel på, hvordan du kan fordele, afhængig af den risiko du er villig til at løbe. Figur 2: Sammenhæng mellem afkast og risiko Risikomærkning af værdipapirer Fra den 1. juli 2011 er alle værdipapirer risikomærket grøn, gul eller rød. Ordningen er blevet til i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet (Finanstilsynet), Forbrugerstyrelsen og Finansrådet, og den har til hensigt at gøre det nemmere for investorerne at vurdere risikoen og kompleksiteten i de enkelte typer værdipapirer. Aktier Aktier Obligationer Obligationer Obligationer Mærkningen tager udgangspunkt i et trafiklys og skal afspejle risikoen for tab samt hvor let eller svært, det er, at gennemskue det pågældende investeringsprodukt. Obligationer Obligationer Obligationer Aktier Aktier Stabil Moderat Balanceret Vækst Offensiv Risiko Ved at købe forskellige slags værdipapirer i stedet for ét bestemt kan du mindske din risiko. Hvis du spreder din investering på både aktier og obligationer, bliver din formue mindre sårbar over for de udsving, der kun påvirker enkelte værdipapirtyper. For at opnå et forventet højere afkast kan du øge andelen af aktier i forhold til obligationer, men således at din investeringsportefølje fortsat består af aktier fra forskellige sektorer og lande og obligationer af forskellige typer med forskellige løbetider. Værdipapirer mærket med: Grønt indikerer et let gennemskuelig produkt med en meget lille risiko for at tabe det fulde investerede beløb, hvis investeringen beholdes indtil udløb. Gult svarer til en mellemting af grønt og rødt. Der er risiko for at tabe dele af eller hele investeringen, men det er forholdsvis let at gennemskue både risiko og produkt. Rødt er enten et produkt som er vanskeligt at gennemskue eller lig med forhøjet risiko, hvor der kan tabes det hele eller mere end det investerede beløb

9 Risikomærkning Udvalgte produkttyper Mærkningsreglerne er udtryk for overordnede risici og produktbetragtninger de afspejler ikke nødvendigvis den reelle risiko ved et konkret investeringsprodukt. Risiko er i denne sammenhæng defineret som risikoen for at tabe dele af investeringen, hele investeringen eller mere end investeringen. Tidshorisonten samt muligheden for at opnå et positivt afkast ved den konkrete investering tages ikke i betragtning i risikomærkningen. Danske Danske statsobligationer, udstedt udstedt i DKK i / DKK EUR / EUR Statsobligationer Statsobligationer, udstedt udstedt af euro-lande af eurolande i DKK i DKK / EUR / EUR Realkreditobligationer, særlig dækkede realkreditobligationer og særligt særlig dækkede dækkede obligationer, udstedt Realkreditobligationer, realkreditobligationer af danske realkreditinstitutter og særligt dækkede og særligt obligationer dækkede udstedt obligationer, af danske udstedt realkreditinstitutter af danske pengeinstitutter og særligt dækkede obligationer Obligationer, udstedt udstedt af danske af Kommune pengeinstitutter Kredit Obligationer Skibskreditobligationer, udstedt af Kommune udstedt Kredit af Skibskredit Skibskreditobligationer udstedt af Skibskredit Investeringsforeningsbeviser (UCITS), (UCITS), fx Nordea Invest Aktier fx Nordea II Invest Aktier II Strukturerede Strukturerede indlån indlån Aktier optaget til handel på et reguleret marked, Aktier fx OMX optaget til handel på et reguleret marked, fx OMX Erhvervsobligationer Erhvervsobligationer optaget optaget til handel til handel på reguleret marked på reguleret marked Statsobligationer, udstedt i andre valutaer end Statsobligationer DKK / EUR udstedt i andre valutaer end DKK / EUR Udenlandske Udenlandske realkreditobligationer realkreditobligationer Strukturerede obligationer og syntetiske obligationer Strukturerede obligationer og syntetiske obligationer Investeringsforeninger, som der ikke ikke er UCITS er UCITS-godkendte Aktier, der ikke er optaget til handel på reguleret Aktier, marked der ikke (fx First er optaget North) til handel på reguleret marked (fx Hedgefonde First North) Hedgefonde Grøn Gul Rød Produkt Produkt med med en meget en meget lille risiko lille risiko for at for tabe at det tabe fulde det investerede fulde investerede beløb, hvis beløb, investeringen hvis investeringen beholdes indtil beholdes udløb, indtil udløb, og og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Der er risiko for at tabe dele af eller hele investeringen, Der er risiko for at tabe dele af eller hele investeringen, og produkttypen og er ikke vanskelig at gennemskue. produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Produkt med forhøjet risiko, hvor der kan tabes hele eller Produkt med forhøjet risiko, hvor der kan tabes det mere end det investerede beløb, hele eller mere end det investerede beløb, eller eller produkttypen er vanskelig at gennemskue. produkttypen er vanskelig at gennemskue. Investeringsprodukternes farvemarkering er fastlagt direkte i bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter. I skemaet er en oversigt over de mest almindelige værdipapirers mærkning den fulde liste kan ses på nordea.dk/risikomærkning Har du brug for at få udbetalt penge løbende? Jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter af 15. april 2011 Oversigt med alle produkttyper på Mulighederne for løbende udbetaling er forskellige og afhænger af, hvilke værdipapirer du investerer i. Fra de fleste obligationer får du løbende udbetalt renter. På nogle obligationer får du også løbende udtrækninger. Fra aktier får du fra nogle virksomheder et årligt udbytte. Udbyttets størrelse varierer og afhænger normalt af virksomhedens resultat. Nogle investeringsforeninger udbetaler løbende udbytte. En mulighed er at lade en mindre del af din formue stå 16 17

10 kontant og anvende den som supplement til de løbende udbetalinger. Hvor meget ønsker du selv at deltage i plejen af din investering? Du kan vælge selv at styre dine investeringer, eller du kan lade specialister hjælpe dig. Vælger du selv at investere, kan det kombineres med en aftale, hvor din rådgiver i dialog med dig følger op på dine investeringer og muligheder. Sætter du din opsparing i en investeringsforening, bliver investeringen passet. Du får gennem foreningens publikationer og hjemmeside løbende orientering om udviklingen i de enkelte afdelinger, og hvad forventningerne er til værdipapirmarkederne. midler. Typisk har du en længere investeringshorisont, når du skal investere til pension, og der er derfor andre overvejelser, du skal gøre dig. Læs mere om det i kapitel 7. Sådan kommer du videre Tal investering med dit pengeinstitut. Før du kontakter din rådgiver, er det en fordel, at du gør dig nogle tanker om din tidshorisont og risikovillighed. Så kan I sammen gennemgå, hvordan din investering skal tilrettelægges ud fra din investeringsprofil og dine samlede formue- og skatteforhold. Investerer du din pensionsopsparing, kan du også få din opsparing plejet i forskellige pensionspuljer eller i de muligheder, der nogle steder tilbydes via forsikringsselskaberne (unit-link). Hvilke midler investerer du for? Det har betydning for dine investeringsovervejelser, om du investerer for frie midler eller for pensionsmidler. Skattemæssigt behandles investering for pensionsmidler anderledes end investering for frie 18 19

11 Kapitel 2 Obligationer

12 Hvad er en obligation? Køber du en obligation, køber du en aftale om en række tilbagebetalinger. Det skyldes, at når der udstedes en obligation, ligger der altid et lån til grund for den. Køber du fx en statsobligation, yder du i teorien et lån til staten. Det betaler staten dig en rente for. Desuden får du tilbagebetalt et eller flere afdrag på aftalte tidspunkter figur 3 viser et eksempel. Figur 3: Betalingsrække for en statsobligation Hvem udsteder obligationer? staten realkreditinstitutter virksomheder Den danske stat udsteder hvert år obligationer med forskellig løbetid og rente for at finansiere underskuddet på statsfinanserne. Da staten står bag, er risikoen for at miste pengene lille. Obligationer, der ikke er udstedt af staten, kaldes kredit obligationer og dækker over forskellige udstedere og kreditrisici. Realkreditinstitutterne udsteder obligationer til at finansiere fast ejendom for private og virksomheder. Løbetid, rente og vilkår for tilbagebetaling er forskellige fra obligation til obligation. Afdragene bliver enten betalt tilbage løbende i form af udtrækninger eller på én gang med hele obligationens nominelle værdi, når obligationen udløber. Det afhænger af, hvilken obligation du vælger. Mange realkreditobligationer er konverterbare. Det vil sige, at boligejerne og virksomhederne kan indfri lånet, der ligger til grund for obligationerne, før obligationerne udløber. (Læs mere på side 28.) 22 23

13 Ikke alle realkreditobligationer er dog konverterbare. Når en boligejer vælger et rentetilpasningslån, sker finansieringen ved, at realkreditinstituttet udsteder korte, inkonverterbare realkreditobligationer med en løbetid på 1-10 år. Realkreditobligationer er næsten lige så sikre som statsobligationer qua de meget store kapital reserver, lovgivningen kræver af realkreditinstitutterne. Desuden er der sikkerhed for lånet gennem realkreditinstituttets pant i de ejendomme, der er finansieret gennem obligationerne. En række virksomheder udsteder obligationer i stedet for at låne penge i fx en bank eller et realkreditinstitut. Risikoen ved investering i virksomhedsobligationer afhænger af, hvem der udsteder obligationen, og hvilken kreditværdighed virksomheden har. Mange virksomheder har en anerkendt kreditvurdering (rating), som er afgørende for, hvilken rente de kan låne til. Jo dårligere rating, desto større er investorernes afkastkrav, og des mere skal udstederen betale for at låne. På obligationer fra udstedere med en dårlig kredit værdighed forventes der altså en højere forrentning. Til gengæld er risikoen for, at virksomheden går konkurs større dvs. at investeringen kan gå tabt. Obligationerne inddeles efter udstederens kreditværdighed. De obligationer, der har den højeste rating, kaldes Investment Grade eller High Grade Bonds. Obligationer med en lavere rating kaldes Speculative Grade eller High Yield Bonds. Danske virksomheder har kun i mindre udstrækning benyttet sig af udstedelse af obligationer som finansieringskilde. Men internationalt udgør obligationer, udstedt af virksomheder en stadig større del af obligationsmarkedet. Ved investering i virksomhedsobligationer er det særdeles vigtigt at sørge for at sprede investeringerne og derved mindske den samlede risiko. Det kan derfor være en fordel at investere gennem en investeringsforening, der har specialiseret sig i denne type obligationer. Sådan betales de forskellige obligationer tilbage For visse obligationer sker tilbagebetalingen gennem udtrækninger. Når en obligation bliver udtrukket, betyder det, at du får udbetalt en del af det beløb, du har investeret. Det sker, når fx boligejerne løbende afdrager på eller indfrier lånet, der ligger til grund for obligationsudstedelsen

14 Både renter og udtrækninger falder på bestemte tidspunkter i obligationens løbetid. Hvordan og hvornår afhænger af, om det lån, der ligger til grund for obligationen, betales tilbage som annuitetslån, serielån eller stående lån. På et annuitetslån ændrer forholdet mellem rente og afdrag sig gennem lånets løbetid, mens ydelsen er konstant. Typisk er det realkreditinstitutter, der udsteder annuitetslån. På et serielån er afdragene konstante, mens renten og dermed ydelsen gradvist falder. Når afdragene er konstante, betyder det, at udtrækningerne sker jævnt gennem obligationens løbetid. Figur 5: Serielån Ydelse Rente Figur 4: Annuitetslån Ydelse Afdrag 10 år 20 år 30 år Rente Afdrag 10 år 20 år 30 år Afdragene stiger gennem lånets løbetid. Jo tættere obli gationen er på udløbsdagen, jo større udtrækninger er der hver termin. I dag udstedes der ikke særlig mange obligationer baseret på serielån. På et stående lån bliver der ikke betalt afdrag i lånets løbetid. Det betyder, at ydelsen udelukkende består af rentebetalingen. Hele lånet bliver således indfriet på udløbsdagen, så der er ingen udtrækninger undervejs

15 Som regel er det staten og virksomheder, der udsteder obligationer baseret på stående lån. De realkreditobli gationer, der udstedes på baggrund af rentetilpasningslån, er også stående lån. Figur 6: Stående lån Ydelse Rente Afdrag Nye låntyper giver nye obligationstyper. De senere år har der været stor produktudvikling inden for realkreditlån. Bl.a. er det muligt at få et rentegaranti lån, hvor renten er variabel, men som samtidig har indbygget et loft over, hvor meget renten kan stige. År Obligationer udstedt til rentegarantilån har variabel rente, men du får kun glæde af rentestigninger, indtil garantiloftet nås. Hvis renten falder igen, er det mest udbredt, at renten på obligationen følger med, selvom der også er eksempler på, at renten låses fast. Som betaling for, at du afskærer dig fra at få fuldt udbytte af rentestigninger på variabelt forrentede obligationer, får du en merrente i form af et tillæg til den variable rente. Afkast Afkastet på en obligation består af rentebetalinger og en kursgevinst eller et kurstab ved salg eller udtrækning. Afkastet afhænger af, om obligationen (eller en del heraf) bliver udtrukket inden udløb og til hvilken forretning du kan gen investere udtrukne beløb og renter. På næste side ser du et eksempel på afkast før skat. I beregningerne er der ikke taget hensyn til handelsog depotomkostninger. Fast eller variabel rente? Du kan vælge mellem obligationer med fast eller variabel rente. Er renten variabel, følger den det generelle renteniveau i samfundet. Er renten fast, kender du renten i hele obligationens løbetid

16 Eksempel på beregning af afkast før skat Forudsætninger: 1. januar bliver der investeret nominelt kr. i en obliga tion, som er baseret på annuitetslån. Købskursen er 96,50. Den nomi nelle rente er 4 pct., og den effektive rente er 4,35 pct. Der er rentetermin 4 gange om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Obligationen bliver solgt igen 1. oktober samme år, som den blev købt. Salgs kursen er 99. Renter og udtrækninger for perioden sættes ind på en konto, hvor renten er 1 pct. om året. Afkastet kan herefter beregnes således: 1. januar: Køb (nom kr.) til kurs 96,50 = ,00 kr. 1. april: Udtrækning = 1.000,00 kr. Rente, 1. termin = 1.000,00 kr. 1. juli: Udtrækning = 1.000,00 kr. Rente, 2. termin = 990,00 kr. 1. oktober: Udtrækning = 1.500,00 kr. Rente, 3. termin = 980,00 kr. Renter af løbende rentebetalinger og udtrækninger = 15,04 kr. Salg (nom kr.) til kurs 99 = ,00 kr. Afkast (renter, udtrækninger og kursgevinst) = 5.520,04 kr. Det svarer til et årligt afkast på 7,65 pct. Da kursen på obligationen er steget kraftigt i perioden (fra 96,50 til 99), er afkastet betydeligt højere end obligationens effektive rente på 4,35 pct. Horisontafkast Det foregående eksempel viser, at den effektive rente ikke nødvendigvis siger noget om, hvad du kan forvente at få i afkast. Det er kun tilfældet, hvis du beholder obligationen, til den udløber, og kun hvis du kan geninvestere renter og udtrækninger til den samme effektive rente. Som alternativ til effektiv rente kan du bruge horisontafkast. Horisontafkastet er et bud på, hvad du kan forvente at få i afkast i en periode på baggrund af forventninger til renteudviklingen, udtrækninger og genplaceringsrenten. Risiko Der er flere faktorer, der har indflydelse på risikoen ved at investere i den enkelte obligation: omsættelighed/likviditet mulighederne for geninvestering ekstraordinære udtrækninger kursen inflationen udstederen Omsættelighed/likviditet Selvom kursen på en obligation virker attraktiv, er der en risiko ved at købe obligationen, hvis den ikke bliver 30 31

17 handlet særlig tit. For måske vil ingen købe den, når du gerne vil sælge. Muligheder for geninvestering På obligationer baseret på serie- og annuitetslån får du løbende udbetalt rente og udtrækninger. Ønsker du at geninvestere afkastet, får du næppe samme effektive forrentning, som da du købte obligationen. Renten kan fx i mellemtiden være faldet, og selvom du køber samme obligation, får du en lavere effektiv forrentning, fordi kursen på obligationen nu er højere. Det udbetalte beløb kan også være for lille til, at det kan betale sig at geninvestere det. Hvis du er tilfreds med en gang imellem at få udbetalt rente og udtrækninger, som fx kan bruges i det daglige, har du naturligvis ikke noget behov for at geninvestere pengene. Ekstraordinære udtrækninger Hvis en realkreditobligation er konverterbar, betyder det, at de, der låner til køb af ejerbolig (låntagerne), kan indfri deres lån til kurs 100 på en hvilken som helst terminsdato. Falder det generelle renteniveau, stiger kursen på obligationen og omvendt. Falder renteniveauet til under obligationens nominelle rente, stiger kursen til over 100. Sker det, kan låntagerne ofte med fordel indfri lånet til kurs 100 og optage et nyt lån med en lavere nominel rente. Det medfører ekstraordinære udtrækninger hos dem, der har købt obligationen og det betyder, at den effektive rente med stor sandsynlighed er en anden end den, du blev stillet i udsigt, da du købte. obligationen.ønsker du at undgå ekstraordinære udtrækninger, kan du investere i obligationer, som ikke kan indfris før tiden. Oftest er den effektive rente på disse inkonverterbare obligationer lavere end på konverterbare, hvor du i de fleste tilfælde får en merrente for at påtage dig risikoen for ekstraordinære udtrækninger. Til gengæld kan du opleve, at kursgevinsten er højere end på konverterbare obligationer i perioder med rente fald, hvor kurserne stiger. Når konverterbare obligationer kan indfris til kurs 100, betyder det, at der er grænser for, hvor meget en konverterbar obligation kan stige over kurs 100. Kursen går derfor i stå, som vist i figur

18 Figur 7: Kursudvikling på konverterbar og inkonverterbar obligation Kurs Lav Høj Inkonverterbar Konverterbar Rente Kurs Når du vælger, hvilke obligationer du vil investere i, skal du være opmærksom på, hvor følsom kursen på den enkelte obligation er over for ændringer i renten. Kursfølsomheden og dermed risikoen afhænger af, om obligationen har en kort eller lang løbetid. Tidligere brugte man restløbetiden som målestok. Men da det ikke giver et korrekt billede, bruger man nu begrebet varighed (modificeret varighed) som et udtryk for, hvor meget kursen på en obligation ændrer sig i procent, hvis renten ændrer sig et procentpoint. Varigheden giver et ganske nuanceret billede af, hvor følsom kursen er, fordi den i modsætning til restløbetiden tager højde for, hvordan det lån, som obligationen baserer sig på, afdrages. Dermed er det muligt at sammenligne varigheden på stående lån, annuitetslån og serielån. Varigheden tager dog ikke højde for de ekstraordinære udtrækninger på konverterbare obligationer. Generelt er en obligation med høj varighed mere kursfølsom end en med lav varighed. Jo højere varigheden er, desto større er det forventede afkast normalt men jo større risiko må du naturligvis også være indstillet på at løbe. Inflation Stiger inflationen, går det ud over værdien af din investering, fordi du ikke har samme købekraft som på købstidspunktet. Obligationer med fast rente er ikke sikret mod inflation. Det er en fordel, hvis inflationen falder, fordi din købekraft så er større, end da du købte obligationen. Omvendt er det en ulempe, hvis inflationen stiger, fordi du så ikke kan købe den samme mængde varer for det faste afkast, som du får på obligationen hvert år. Vil du undgå risikoen for, at inflationen gør din investering mindre værd, kan du investere i indeksobligationer. Her bliver afdrag og restgæld opskrevet med 34 35

19 en faktor, der svarer til inflationen, så du er sikker på at bevare købekraften. Det danske marked for indeksobligationer er dog ikke særlig likvidt. Udsteder Udsteders evne til at tilbagebetale lånet/indfri sine forpligtelser har betydning for den rente, du kan få på investeringen. Går udstederen konkurs, eller er udstederen af andre grunde helt eller delvist ikke i stand til at tilbagebetale lånet, kan obligationen tabe en del af eller hele sin værdi. Jo højere risiko for mislighold, desto højere rente får du typisk på obligationen. Enkelte obligationer eller investeringsforeninger Du kan investere i obligationer enten ved at købe enkelte obligationer eller ved at købe investeringsforeningsandele. Fordelen ved investeringsforeninger er, at du får en god spredning af din investering selv hvis du investerer for mindre beløb og at obligationsporteføljen løbende overvåges og tilpasses. Der findes i dag en stor mængde investeringsforeninger, der har afdelinger med forskellige typer obligationer og risikoprofiler. Udbuddet dækker hovedparten af de flestes investeringsbehov. Hvilke investeringsforeningsafdelinger du skal vælge, kan din rådgiver hjælpe med, når I sammen har set på din investeringsprofil. Du kan læse mere om investeringsforeninger i kapitel 5. Omkostninger Når du køber eller sælger en obligation, betaler du kurtage til det pengeinstitut, der handler på dine vegne. Kurtagen varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut og ligger typisk mellem 0,10 og 0,30 pct. af det beløb, der handles for alt afhængigt af beløbsstørrelsen. Handler du for et mindre beløb, betaler du som regel en minimumskurtage. Denne er ofte mindre, hvis du handler online. Enkelte pengeinstitutter kan desuden tillægge kursskæring ved køb/fradrag ved salg. Derudover skal du regne med omkostninger til opbevaring af obligationerne i et depot i et penge institut og omkostninger til VP Securities (tidligere Værdipapircentralen), hvor obli gationerne bliver registreret. Handelsrenter Når du køber eller sælger en obligation mellem to terminer, betaler eller får du handelsrenter (vedhængende renter). Dette er ud over den kurs, du betaler eller får for obligationen. Når du køber, betaler du renter til sælger fra seneste termin. Til gengæld får du selv hele periodens rentebetaling ved næste termin

20 Figur 8: Handelsrenter til sælger Handelstidspunkt fx 28.5 Rentetermin 1 Rentetermin Periode, hvor sælger har ejet obligationen, og som sælger derfor skal have renter for. Periode, som køber får renter for ved rentetermin 2. Udenlandske obligationer Ved at investere i udenlandske obligationer kan du fordele risikoen på flere lande. Så får begivenheder, der kun påvirker obligationsmarkedet i et enkelt land (fx en ny regering eller ændret finanspolitik), mindre betydning for værdien af din investering. Til gengæld skal du tage højde for, at afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne. Omkostningerne er lidt højere end for danske obligationer medmindre den udenlandske obligation er noteret på Nasdaq OMX København. Ønsker du at investere et mindre beløb i udenlandske obligationer, kan det derfor ofte bedre betale sig gennem en investeringsforening. Et alternativ er syntetiske udenlandske obligationer, som er en form for strukturerede obligationer. Læs mere om det i kapitel 4. De er udstedt i danske kroner, noteret på Nasdaq OMX København og registreret hos VP Securities. Afkastet afhænger af renteniveauet i det land, der danner baggrund for udstedelsen, og valuta-kursudviklingen. Syntetiske udenlandske obligationer giver dig mulighed for at investere for mindre beløb og på markeder, der normalt ikke er tilgængelige for private investorer. Skat Når du investerer i obligationer, betaler du kapitalindkomstskat af renteindtægter, kursgevinster og eventuelle valutakursgevinster, og du har fradrag for kurstab og eventuelle valutakurstab. Beskatningen sker efter realisationsprincippet. Syntetiske obligationer beskattes efter kursgevinstlovens regler for finansielle kontrakter, se kapitel 4. Beskatning af obligationer Danske og udenlandske obligationer Gevinst Tab Renteindtægter Kapitalindkomst* Fradrag i kapitalindkomst* Kapitalindkomst * Bundgrænse på kr. for gevinst/tab. Gevinster under grænsen er skattefri, og der er ikke fradrag for tab under grænsen

Om at investere. Om at investere

Om at investere. Om at investere Om at investere Om at investere Om at investere 12. udgave Redaktionen afsluttet oktober 2010 I serien er også udkommet: - Om ejerbolig - Om at planlægge sin økonomi - Om forsikring - Om tryghed og pension

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer D00PDFXVPINVEST/1.0 1. Indledning I Djurslands Bank har vi særlig fokus på værdipapirområdet - og det betyder bl.a., at vi har - en Finansafdeling, hvor specialister servicerer

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere