kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen for Revisornævnet. Det fremgår af udskrift fra Virksomhedsregistret, dateret 18. november 2013, at Leib Falk Hansen blev godkendt som registreret revisor den 10. september 1981 og herefter, fra den 4. marts 1986, som statsautoriseret revisor. Revisors godkendelse har været deponeret i perioden 4. marts 1986 til 20. maj Tilsynet har videre i indbringelsesskrivelsen oplyst, at revisor siden den 25. februar 2004 har været tilknyttet FER Fyns Erhvervsrevision, cvr.nr De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Parterne har givet møde for Revisornævnet. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkter: Indklagede har overtrådt revisorloven, idet der i 2 review-opgaver ikke foreligger nogen dokumentation for de afgivne review-erklæringer (klagepunkt 1). Indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved revisionen af årsrapporten 2010 for A A/S, som følge af mangelfuld dokumentation vedrørende varebeholdninger (klagepunkt 2). Indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik, som følge af mangelfuld dokumentation om going concern vedrørende årsrapporten 2011 for A 2010 og årsrapporten 2010 for B A/S (klagepunkt 3). Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved revision af årsrapporten 2010 for B A/S, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven vedrørende ejendomme (klagepunkt 4). Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 FER Fyns Erhvervsrevision I/S til kvalitetskontrol, jf. kapitel 9 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, og tilsynet udpegede statsautoriseret revisor, Thomas Henckel, Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , som kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 26. november 2012 fremgår, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 kontorsted, 6 godkendte revisorer hvoraf 4 var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endelig fremgår det, at der er udtaget 20 enkeltsager til kontrol fordelt på 1 af revisorvirksomhedens kontorer og 4 godkendte revisorer. Følgende fremgår endvidere af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold [ ] Vedrørende gennemgang af enkeltsager: Ved gennemgang af 3 konkrete reviewopgaver har vi konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes, og at der dermed ikke er dokumentation for planlægning, udførelse og konklusion. [ ] Vi har i 5 tilfælde konstateret, at den udførte revision af specifikke regnskabsposter ikke er udført i overensstemmelse med standardernes krav Vi har i 7 tilfælde konstateret, at dokumentationen for vurdering af fortsat drift ikke opfylder kravene i revisionsstandarder, og det er os derfor ikke muligt at vurdere, om vurderingen er foretaget i overensstemmelse med kravene i revisionsstandarderne. [ ] Konklusion [ ] Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på de under forbeholdet nævnte erklæringsopgaver ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på de under forbeholdet nævnte erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011 for C I/S (review): 2

3 Indklagede har den 23. februar 2012 afgivet review-erklæring på årsrapporten for C I/S, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til interessenterne Vi har efter aftale udført gennemgang af årsregnskabet for C I/S for regnskabsåret 1. januar 31. december [ ] Virksomhedens ejere har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om årsregnskabet. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgang med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejere og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat efter skat var kr. (mod kr. i 2010), at balancesummen var kr. (mod kr. i 2010), og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse A, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/ mangler er 2 og 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører et interessentskab og en personlig drevet virksomhed med et overskud på tkr., aktiver for tkr. og en egenkapital på tkr. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: 3

4 Konklusionen er: Jeg er ikke blevet forelagt nogen dokumentation for planlægning, udførelse eller konklusion. På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at dokumentationen for planlægning, udførelse og konklusion på reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Som følge af ovenstående er det mig ikke muligt at vurdere, om planlægning, udførelse og konklusion er udført i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarders krav. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Der foreligger in[g]en arbejdspapirer til dokumentation for planlægning og udførelse af revisionsopgaven. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: Da der ikke foreligger arbejdspapirer for det udførte review, er det ikke muligt at vurdere, om konklusionerne er korrekt afspejlet i review-erklæringen. Herudover har gennemgange[n] af den afgivne reviewerklæring ikke givet anledning til bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Sagen har ikke været udvalgt til efterfølgende intern kontrol. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer på skema 4a anført: Der burde have været afgivet en assistance-påtegning og ikke en review-påtegning. Vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011 for D v/e (review): 4

5 Indklagede har den 7. marts 2012 afgivet review-erklæring på årsrapporten for D v/e, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til ejeren af D Vi har efter aftale udført gennemgang af årsregnskabet for Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af fremlagt dokumentation. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med dansk revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomheden samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat før skat var kr. (mod kr. i 2010), at balancesummen var kr. ( kr. i 2010), og at egenkapitalen udgjorde kr. ( kr. i 2010). Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at virksomheden er under regnskabsklasse A, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/ mangler er 2 og 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en personlig drevet virksomhed med et overskud før skat på 199 tkr., aktiver for 75 tkr. og en egenkapital på 18 tkr. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Jeg er ikke blevet forelagt nogen dokumentation for planlægning, udførelse eller konklusion. 5

6 Konklusionen er: På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at dokumentationen for planlægning, udførelse og konklusion på reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Som følge af ovenstående er det mig ikke muligt at vurdere, om planlægning, udførelse eller konklusion er udført i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarders krav. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Der foreligger in[g]en arbejdspapirer til dokumentation for planlægning og udførelse af revisionsopgaven. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: Da der ikke foreligger arbejdspapirer for det udførte review, er et ikke muligt at vurdere, om konklusionerne er korrekt afspejlet i reviewerklæringen. Herudover har gennemgange af den afgivne reviewerklæring ikke givet anledning til bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Sagen har ikke været udvalgt til efterfølgende intern kontrol. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer på skema 4a anført: Der burde have været afgivet en assistance-påtegning og ikke en review-påtegning. Vedrørende årsrapport 2010 for A A/S (revision): Indklagede har den 20. april 2011afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A A/S, CVR-nr. xx xx xx xx for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: 6

7 Til aktionærerne i A A/S Vi har revideret årsregnskabet for A A/S for regnskabsåret 1. januar -31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [ ] Revisors ansvar og den udførte revision [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var (mod kr. i 2009), og at balancesummen var kr., heraf udgjorde egenkapitalen efter overført resultat kr. (mod kr. i 2009). Af notat dateret 19. april 2011 og hvor det af brevhovedet fremgår at det er udarbejdet i regi af Fyns Erhvervsrevision og omhandler A Varelager dateret 19. april 2011 fremgår følgende: Lageropdateringsrutiner etc: Der sker ikke fysisk opdatering af varelager efter ankomst/afgangsregistreringsprincip. En betydelig del af varekøb Jgføres direkte i driften. Lagerstyring sker alene ved hjælp af salgsstatistikker sammenholdt med styklistesystemet. Der opstår ofte negative lagerværdier på færdigvarer, hvor prisen fastlægges efter en stykliste, hvori der indgår både købte komponenter og medgået tid. Der er flere færdigvarer, der på indkøbes og egenproduceres. Egenproduktion dog oftest kun som supplement pga. ekstra træk fra kunde i forhold til foreløbig bestilling på de varer, der som regel købes hos den polske underleverandør F (især G). Der foretages fysisk lageroptælling ad hoc på udvalgte varer (kundebestemt). Det er ikke ofte, men efter behov. Navision genererer en rapport med udgangspunkt i salget. Susanne indtaster alle månedens produktioner i henhold til timesedler fra produktionen. Ved denne indtastning trækkes alle råvarer og hjælpematerialer fra lager samtidig med, 7

8 at der beregnes en produktionspris på de producerede færdigvarer. Denne produktionspris tilgår færdigvarelageret til produktionsprisen. Der er dog varer, hvor det ikke er FIFO-prisen, der danner grundlag for værdifastsættelsen. Eksempel herpå er vare nr , der består af 2 enkeltkomponenter og lidt løn. Den seneste tilgang til lageret kostede 325,75, men Navision tager udgangspunkt i en stykpris på 713,10. Der er produceret mange enheder, hvor kostprisen er omkring de 325. Det må simpelthen være en opsætningsfejl i Navision, som jeg dog ikke kunne finde. Ved af 24. maj 2011 rettede indklagede henvendelse til erhvervsrådgiver H, I, idet indklagede anførte, at han savnede afklaring omkring finansiering, idet han i modsat fald ville være nødt til at tage forbehold for going koncern i sin påtegning. Af Hs svar til indklagede samme dag fremgår blandt andet følgende: Som reaktion på din mail har jeg meddelt J, at vi kan medvirke til at skaffe likviditet inden for den bevilgede rammer, hvilket vil sige ved at øge fakturabelåningen med de endnu ikke belånte debitorer. Herudover skal han selv finde den manglende finansiering. Jeg har specifikt gjort opmærksom på at du nævner forholdet omkring going concern, så jeg går ud fra at J skaffer den fornødne afklaring. Af dateret 30. maj 2011 fra K (mail-adresse) til J hos A A/S og videresendt til indklagede samme dag fremgår følgende: Regardring payment from A to F Sp.z.o.o. Referring to our conversation Friday 27 th of May 2011, and also the meeting between Arnfinn and J on the same date; I hereby confirm the following: F Polska Sp.z.o.o. accept that the outstanding money of EURO will be paid from 10 th of October 2011 and to 20 th of December 2011 in 8 equal parts of Euro. The condition is that the bank of A give credit so that the company can survive for Please inform that this condition is fulfilled. [ ] More exact contract will be sent from F Sp.z.o.o. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt kryds i konkurs mv., og at arten af fejl/mangler er 3. 8

9 Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning med blank påtegning dateret 20. april Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud før skat på t.kr. 837 og en egenkapital på t.kr Der er indregnet negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel på 170 tkr. Ifølge statstidende.dk er konkursbegæring indgivet 22. september Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Konklusionen er: Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for størrelsen af finansieringstilsagnet og betalingsudskydelse fra underleverandør (F). Revisionspåtegningen og konklusionsnotat er dateret 20. april 2011, men der er indhentet væsentlig dokumentation den 24. maj 2011, som har dannet grundlag for påtegningen. De identificerede revisionsmål[s] nøjagtighed og værdiansættelse for varelageret samt tilstedeværelse og værdiansættelse for debitorer er ikke udmøntet i specifikke revisionshandlinger til afdækning heraf. Der er dog arbejdspapir på revisionen af tilgodehavender fra salg, der afdækker de ved planlægningen identificerede risici. Der foreligger dog ikke arbejdspapir/ delkonklusion for varelageret, der afspejler at der er foretaget afdækning af de i planlægningen identificerede risici/kritiske revisionsmål for varelageret. FER Fyns Erhvervsrevision er valgt som revisor den 4/4 2011, dvs. efter statusdagen. Til kontrol af varelagerets tilstedeværelse er der indhentet arbejdspapir fra tidligere revisor. Der er dog ikke dokumenteret stillingtagen til tidligere revisors uafhængighed og kompetence samt revisionsbevisets styrke. Der mangler advokatbrev samt dokumentation for søgninger i bil- og personjg samt ledelsens regnskabserklæring. På grundlag af vores gennemgang er det min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for forudsætningerne for vurderingen af fortsat drift, og at udførelse af vurdering af fortsat drift ikke overholder relevante standarders krav. Endvidere er der ikke foretaget tilstrækkelig dokumentation for, at de ved planlægningen identificerede risici på én af de væsentlige og risikofyldte poster (varelager) er revideret i tilfredsstillende omfang til at afgive den afgivne revisionspåtegning. 9

10 Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) fremgår: De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning ikke givet ikke anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Der foreligger ikke særskilt konklusion på de i planlægningsnotatet identificerede kritiske risici/revisionsmål for varelager. Endvidere er der ikke indhentet ledelsens regnskabserklæring, og der mangler advokatbrev samt dokumentation for søgninger i bil- og personbog jf. punkt 13 i "Notat om udført revision". Se revisors forklaring i kommentar-feltet. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer vedrørende punkt C, skrevet: Vedr. punkt C2 Den tidligere revisor, er en tidligere kollega. Jeg har på intet tidspunkt haft overvejelser om at denne ikke skulle være uafhængig. Jeg kan på ingen måde tilslutte mig konklusionsafsnittet. Vedr. punkt c5: Der er ingen bogførte advokatudgifter og iht. mundtlig udtalelse fra Birger (regnskabschef/bogholder) var der ingen advokatsager kørende derfor ikke sendt advokatbrev. Der er ingen bogførte stempeludgifter og alle låneforhold er uændret fra året før. Der er ikke indgået nye leasingkontrakter eller købt anlægsaktiver, der er beholdt. Eneste køb er en frikøbt bil (leaset), der straks er videresolgt til bruger (regnskabschef/bogholder Birger). Endvidere viste engagementsbesvarelsen ingen ændringer i bankens sikkerhedsmodtagelse. Person- og bilbogsoplysningstidsanvendelse derfor sparet væk. Der burde selvfølgelig have været udarbejdet et notat herom og svaret på afkrydsningen burde have været I/R hvilket dog også er misvisende, da ovenstående overvejelser er foretaget, men ikke dokumenteret. 10

11 Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at: Da kvalitetsstyringssystemet ikke indeholder omtale af kravene til faglig konsultation, kan jeg ikke vurdere om disse er overholdt. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for størrelsen af finansieringstilsagnet og betalingsudskydelse fra underleverandør (F). Revisionspåtegningen og konklusionsnotat er dateret 20. april 2011, men der er indhentet væsentlig dokumentation den 24. maj 2011, som har dannet grundlag for påtegningen. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt D anført: Der er mailkorrespondance fra F der giver tilsagn om betalingsudskydelse. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet, at: Efter min opfattelse burde revisionspåtegningen ud fra den foreliggende dokumentation have indeholdt forbehold eller en supplerende oplysning om usikkerheden med fortsat drift. Derudover har gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt F anført: Jeg mener, at forholdene var undersøgt, således at det ikke var påkrævet med supplerende oplysninger eller forbehold. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at: 11

12 Revisors vurdering af going concern er ikke foretaget i arbejdspapirer og der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation for den afgivne revisionspåtegning. Efter min opfattelse er den gennemførte vurdering af going concern ikke i overensstemmelse med revisorlovgivningen - og standarder. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt F anført: Jeg mener at den løbende mailkorrespondance der var været i tiden fra 4/5-30/5 dokumenter[er] konklusion for going concern. Vedrørende årsrapport 2010 for B A/S (revision): Indklagede har den 24. marts 2011 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for B A/S, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har på balancedagen tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var ( kr. før skat), at balancesummen var , herunder egenkapital negativ med kr. (mod kr. i 2009). Videre fremgår af balancen, at værdien af omsætningsaktiverne i 2010 var kr. (mod kr. i 2009), og at der var kortfristede gældsforpligtelser for kr. (mod kr. i 2009). Videre fremgår blandt andet følgende af årsrapportens ledelsesberetning: Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets udvikling i selskabets aktiviteter og årets resultat betragtes som særdeles utilfredsstillende. 12

13 Selskabskapitalen er tabt. Budgettet for 2011 indikerer, at selskabskapitalen vil kunne retableres i løbet af en kortere årrække. Endvidere kan det oplyses, at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. I afsnittet Anvendt regnskabspraksis hedder det blandt andet: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger indregnes til handelsværdien. Der afskrives ikke på grunde og bygninger. Af note 1 til årsrapport fremgår følgende: Ledelsesberetningen Vedrørende beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder henvises der til Ledelsesberetningen. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt at der er sat kryds ved konkurs mv., og at arten af fejl/mangler er 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning med supplerende oplysning om kapitaltab afgivet den 24. marts 2011 på en klasse B virksomhed for regnskabsåret Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud før skat på t.kr. 810 og en negativ egenkapital på t.kr Der er indregnet negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel på 271 t.kr. Ifølge statstidende.dk er konkursbegæring indgivet 15. februar Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Der er i det afsluttende "notat om udført revision" angivet, at budget 2011 indikerer, at kapitalen vil kunne retablere[s] i løbet af en kortere årrække. Endvidere har revisor fået oplyst, at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. Der foreligger ingen skriftlig dokumentation for ovenstående eller andre notater herom. I revisionspåtegningen er der ingen henvisning til omtalen af usikkerheden med fortsat drift samt beskrivelsen i ledelsesberetningen jf. note 1. 13

14 Konklusionen er: Der burde også være en henvisning med begrundelse i usikkerheden om den fortsatte drift. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål for 2 regnskabsposter (varelager og debitorer) har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Der er dog udført revisionshandlinger til afdækning af revisionsmålene for debitorer, men ikke for varelager. Endvidere er der ikke udført kompenserende revisionshandlinger eller foretaget tilretning af revisionsstrategi og -plan. På grundlag af vores gennemgang er det min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for forudsætningerne for vurderingen af fortsat drift og at udførelse af vurdering af fortsat drift ikke overholder relevante standarders krav. Da der i revisionspåtegningen dels ikke henvises til beskrivelsen af usikkerheden om den fortsatte drift, er revisionspåtegningen ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere mangler der dokumentation for, at de i planlægningsnotatet identificerede risici på regnskabsposter og revisionsmål, er afdækket tilstrækkeligt for regnskabsposten varelager. Revisionen er derfor ikke dokumenteret i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Endvidere er der ikke udført kompenserende revisionshandlinger eller foretaget tilretning af revisionsstrategi og -plan. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning ikke givet ikke anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som kommentar til kvalitetskontrollantens bemærkninger vedrørende punkt B anført: Punkt B.11: Varelager udelukkende hjælpematerialer (planter). Vurderet ud fra analyse. Debitorer se AM

15 Konklusion: Budget for 2011 var på regnskabstidspunktet godkendt af bank, ligesom de forudsatte kreditter og kautioner var accepteret. Banken ville i modsat fald ikke have bevilget kredit. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Revisionen af revisionsmålene tilstedeværelse, værdiansættelse og periodisering for varebeholdninger er ikke foretaget. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at: Da kvalitetsstyringssystemet ikke indeholder omtale af kravene til faglig konsultation, kan jeg ikke vurdere om disse er overholdt. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet, at: Revisionspåtegningen indeholder ikke supplerende oplysning om usikkerheden med fortsat drift som er omtalt i "notat om udført revision". Derudover har gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som kommentar til kvalitetskontrollantens bemærkninger vedrørende punkt F anført: Punkt F.3: Note 1 i regnskab henviser til ledelsesberetning. 15

16 Konklusion: Jeg har ment ud fra tilsagn fra banken omkring likviditet, og forventninger i henhold til budget, at der ikke skulle supplerende bemærkning. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at: Revisors vurdering af going concern er ikke foretaget i arbejdspapirer og der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation for den afgivne revisionspåtegning. Efter min opfattelse er den gennemførte vurdering af going concern ikke i overensstemmelse med revisorlovgivningen - og standarder. Revisor har som kommentar til kontrollantens bemærkninger vedrørende punkt G anført: Vedr: G3: Ja det har jeg i form af budget, kendskab til virksomheden gennem mange års kundeforhold, som den løbende kontakt med virksomhedens bankforbindelse. Vedr. Konklusion: Budgettet 2011 er godkendt af bank i november På tidspunkt for erklæring står virksomheden overfor sin sæson. Resultatet fra primo året afviger ikke negativt på påtegningstidspunktet ud fra budget. Pr. 31. marts 2011 signalerer budget et underskud fra primo tkr Hvilket altid har været helt normalt for Gartneriet. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt I) skrevet, at: Ud fra den foreliggende dokumentation er revisors arbejde ikke udført i overensstemmelse med revisionstandardernes krav Revisor har som kommentar til kontrollantens bemærkninger vedrørende punkt I anført: Der er reelt ingen produktion fra 1/1 og frem til regnskabsudarbejdelse derfor er konklusion ikke reel. Revisortilsynet stillede ved af 28. maj 2013 kvalitetskontrollanten en række spørgsmål, herunder om han var i besiddelse af den dokumentation, som blev omtalt i indklagedes bemærkninger til kontrollantens skema 4a. Kvalitetskontrollanten fremsendte i den anledning af 30. maj 2011 fra Nordea til indklagede vedrørende A A/S til tilsynet, jf. gengivet ovenfor. 16

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende

kendelse: Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 139/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jakob Bødker afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere