kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen for Revisornævnet. Det fremgår af udskrift fra Virksomhedsregistret, dateret 18. november 2013, at Leib Falk Hansen blev godkendt som registreret revisor den 10. september 1981 og herefter, fra den 4. marts 1986, som statsautoriseret revisor. Revisors godkendelse har været deponeret i perioden 4. marts 1986 til 20. maj Tilsynet har videre i indbringelsesskrivelsen oplyst, at revisor siden den 25. februar 2004 har været tilknyttet FER Fyns Erhvervsrevision, cvr.nr De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Parterne har givet møde for Revisornævnet. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkter: Indklagede har overtrådt revisorloven, idet der i 2 review-opgaver ikke foreligger nogen dokumentation for de afgivne review-erklæringer (klagepunkt 1). Indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik ved revisionen af årsrapporten 2010 for A A/S, som følge af mangelfuld dokumentation vedrørende varebeholdninger (klagepunkt 2). Indklagede har overtrådt revisorloven og god revisorskik, som følge af mangelfuld dokumentation om going concern vedrørende årsrapporten 2011 for A 2010 og årsrapporten 2010 for B A/S (klagepunkt 3). Indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen ved revision af årsrapporten 2010 for B A/S, idet der ikke er taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven vedrørende ejendomme (klagepunkt 4). Sagsfremstilling: 1

2 Revisortilsynet udtog i 2012 FER Fyns Erhvervsrevision I/S til kvalitetskontrol, jf. kapitel 9 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, og tilsynet udpegede statsautoriseret revisor, Thomas Henckel, Aage Maagensen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , som kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen. Af kvalitetskontrollantens erklæring af 26. november 2012 fremgår, at der på tidspunktet for kontrollens start til revisionsvirksomheden var tilknyttet 1 kontorsted, 6 godkendte revisorer hvoraf 4 var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Endelig fremgår det, at der er udtaget 20 enkeltsager til kontrol fordelt på 1 af revisorvirksomhedens kontorer og 4 godkendte revisorer. Følgende fremgår endvidere af kvalitetskontrollantens erklæring: Forbehold [ ] Vedrørende gennemgang af enkeltsager: Ved gennemgang af 3 konkrete reviewopgaver har vi konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes, og at der dermed ikke er dokumentation for planlægning, udførelse og konklusion. [ ] Vi har i 5 tilfælde konstateret, at den udførte revision af specifikke regnskabsposter ikke er udført i overensstemmelse med standardernes krav Vi har i 7 tilfælde konstateret, at dokumentationen for vurdering af fortsat drift ikke opfylder kravene i revisionsstandarder, og det er os derfor ikke muligt at vurdere, om vurderingen er foretaget i overensstemmelse med kravene i revisionsstandarderne. [ ] Konklusion [ ] Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på de under forbeholdet nævnte erklæringsopgaver ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på de under forbeholdet nævnte erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011 for C I/S (review): 2

3 Indklagede har den 23. februar 2012 afgivet review-erklæring på årsrapporten for C I/S, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til interessenterne Vi har efter aftale udført gennemgang af årsregnskabet for C I/S for regnskabsåret 1. januar 31. december [ ] Virksomhedens ejere har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om årsregnskabet. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgang med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejere og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat efter skat var kr. (mod kr. i 2010), at balancesummen var kr. (mod kr. i 2010), og at egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse A, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/ mangler er 2 og 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører et interessentskab og en personlig drevet virksomhed med et overskud på tkr., aktiver for tkr. og en egenkapital på tkr. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: 3

4 Konklusionen er: Jeg er ikke blevet forelagt nogen dokumentation for planlægning, udførelse eller konklusion. På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at dokumentationen for planlægning, udførelse og konklusion på reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Som følge af ovenstående er det mig ikke muligt at vurdere, om planlægning, udførelse og konklusion er udført i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarders krav. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Der foreligger in[g]en arbejdspapirer til dokumentation for planlægning og udførelse af revisionsopgaven. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: Da der ikke foreligger arbejdspapirer for det udførte review, er det ikke muligt at vurdere, om konklusionerne er korrekt afspejlet i review-erklæringen. Herudover har gennemgange[n] af den afgivne reviewerklæring ikke givet anledning til bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Sagen har ikke været udvalgt til efterfølgende intern kontrol. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer på skema 4a anført: Der burde have været afgivet en assistance-påtegning og ikke en review-påtegning. Vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2011 for D v/e (review): 4

5 Indklagede har den 7. marts 2012 afgivet review-erklæring på årsrapporten for D v/e, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Til ejeren af D Vi har efter aftale udført gennemgang af årsregnskabet for Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af fremlagt dokumentation. Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med dansk revisionsstandard om gennemgang. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomheden samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsregnskabet, at årets resultat før skat var kr. (mod kr. i 2010), at balancesummen var kr. ( kr. i 2010), og at egenkapitalen udgjorde kr. ( kr. i 2010). Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at virksomheden er under regnskabsklasse A, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler, og at arten af fejl/ mangler er 2 og 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en personlig drevet virksomhed med et overskud før skat på 199 tkr., aktiver for 75 tkr. og en egenkapital på 18 tkr. Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Jeg er ikke blevet forelagt nogen dokumentation for planlægning, udførelse eller konklusion. 5

6 Konklusionen er: På grundlag af min gennemgang er det min vurdering, at dokumentationen for planlægning, udførelse og konklusion på reviewopgaven ikke overholder lovgivningen og relevante standarders krav. Som følge af ovenstående er det mig ikke muligt at vurdere, om planlægning, udførelse eller konklusion er udført i overensstemmelse med lovgivningen og relevante standarders krav. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgangen af accept og fortsættelse af revisionsopgaven (Punkt A): Der foreligger in[g]en arbejdspapirer til dokumentation for planlægning og udførelse af revisionsopgaven. Kontrollanten har som konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: Da der ikke foreligger arbejdspapirer for det udførte review, er et ikke muligt at vurdere, om konklusionerne er korrekt afspejlet i reviewerklæringen. Herudover har gennemgange af den afgivne reviewerklæring ikke givet anledning til bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Sagen har ikke været udvalgt til efterfølgende intern kontrol. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer på skema 4a anført: Der burde have været afgivet en assistance-påtegning og ikke en review-påtegning. Vedrørende årsrapport 2010 for A A/S (revision): Indklagede har den 20. april 2011afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A A/S, CVR-nr. xx xx xx xx for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: 6

7 Til aktionærerne i A A/S Vi har revideret årsregnskabet for A A/S for regnskabsåret 1. januar -31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [ ] Revisors ansvar og den udførte revision [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var (mod kr. i 2009), og at balancesummen var kr., heraf udgjorde egenkapitalen efter overført resultat kr. (mod kr. i 2009). Af notat dateret 19. april 2011 og hvor det af brevhovedet fremgår at det er udarbejdet i regi af Fyns Erhvervsrevision og omhandler A Varelager dateret 19. april 2011 fremgår følgende: Lageropdateringsrutiner etc: Der sker ikke fysisk opdatering af varelager efter ankomst/afgangsregistreringsprincip. En betydelig del af varekøb Jgføres direkte i driften. Lagerstyring sker alene ved hjælp af salgsstatistikker sammenholdt med styklistesystemet. Der opstår ofte negative lagerværdier på færdigvarer, hvor prisen fastlægges efter en stykliste, hvori der indgår både købte komponenter og medgået tid. Der er flere færdigvarer, der på indkøbes og egenproduceres. Egenproduktion dog oftest kun som supplement pga. ekstra træk fra kunde i forhold til foreløbig bestilling på de varer, der som regel købes hos den polske underleverandør F (især G). Der foretages fysisk lageroptælling ad hoc på udvalgte varer (kundebestemt). Det er ikke ofte, men efter behov. Navision genererer en rapport med udgangspunkt i salget. Susanne indtaster alle månedens produktioner i henhold til timesedler fra produktionen. Ved denne indtastning trækkes alle råvarer og hjælpematerialer fra lager samtidig med, 7

8 at der beregnes en produktionspris på de producerede færdigvarer. Denne produktionspris tilgår færdigvarelageret til produktionsprisen. Der er dog varer, hvor det ikke er FIFO-prisen, der danner grundlag for værdifastsættelsen. Eksempel herpå er vare nr , der består af 2 enkeltkomponenter og lidt løn. Den seneste tilgang til lageret kostede 325,75, men Navision tager udgangspunkt i en stykpris på 713,10. Der er produceret mange enheder, hvor kostprisen er omkring de 325. Det må simpelthen være en opsætningsfejl i Navision, som jeg dog ikke kunne finde. Ved af 24. maj 2011 rettede indklagede henvendelse til erhvervsrådgiver H, I, idet indklagede anførte, at han savnede afklaring omkring finansiering, idet han i modsat fald ville være nødt til at tage forbehold for going koncern i sin påtegning. Af Hs svar til indklagede samme dag fremgår blandt andet følgende: Som reaktion på din mail har jeg meddelt J, at vi kan medvirke til at skaffe likviditet inden for den bevilgede rammer, hvilket vil sige ved at øge fakturabelåningen med de endnu ikke belånte debitorer. Herudover skal han selv finde den manglende finansiering. Jeg har specifikt gjort opmærksom på at du nævner forholdet omkring going concern, så jeg går ud fra at J skaffer den fornødne afklaring. Af dateret 30. maj 2011 fra K (mail-adresse) til J hos A A/S og videresendt til indklagede samme dag fremgår følgende: Regardring payment from A to F Sp.z.o.o. Referring to our conversation Friday 27 th of May 2011, and also the meeting between Arnfinn and J on the same date; I hereby confirm the following: F Polska Sp.z.o.o. accept that the outstanding money of EURO will be paid from 10 th of October 2011 and to 20 th of December 2011 in 8 equal parts of Euro. The condition is that the bank of A give credit so that the company can survive for Please inform that this condition is fulfilled. [ ] More exact contract will be sent from F Sp.z.o.o. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt kryds i konkurs mv., og at arten af fejl/mangler er 3. 8

9 Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning med blank påtegning dateret 20. april Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud før skat på t.kr. 837 og en egenkapital på t.kr Der er indregnet negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel på 170 tkr. Ifølge statstidende.dk er konkursbegæring indgivet 22. september Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Konklusionen er: Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for størrelsen af finansieringstilsagnet og betalingsudskydelse fra underleverandør (F). Revisionspåtegningen og konklusionsnotat er dateret 20. april 2011, men der er indhentet væsentlig dokumentation den 24. maj 2011, som har dannet grundlag for påtegningen. De identificerede revisionsmål[s] nøjagtighed og værdiansættelse for varelageret samt tilstedeværelse og værdiansættelse for debitorer er ikke udmøntet i specifikke revisionshandlinger til afdækning heraf. Der er dog arbejdspapir på revisionen af tilgodehavender fra salg, der afdækker de ved planlægningen identificerede risici. Der foreligger dog ikke arbejdspapir/ delkonklusion for varelageret, der afspejler at der er foretaget afdækning af de i planlægningen identificerede risici/kritiske revisionsmål for varelageret. FER Fyns Erhvervsrevision er valgt som revisor den 4/4 2011, dvs. efter statusdagen. Til kontrol af varelagerets tilstedeværelse er der indhentet arbejdspapir fra tidligere revisor. Der er dog ikke dokumenteret stillingtagen til tidligere revisors uafhængighed og kompetence samt revisionsbevisets styrke. Der mangler advokatbrev samt dokumentation for søgninger i bil- og personjg samt ledelsens regnskabserklæring. På grundlag af vores gennemgang er det min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for forudsætningerne for vurderingen af fortsat drift, og at udførelse af vurdering af fortsat drift ikke overholder relevante standarders krav. Endvidere er der ikke foretaget tilstrækkelig dokumentation for, at de ved planlægningen identificerede risici på én af de væsentlige og risikofyldte poster (varelager) er revideret i tilfredsstillende omfang til at afgive den afgivne revisionspåtegning. 9

10 Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) fremgår: De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning ikke givet ikke anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Der foreligger ikke særskilt konklusion på de i planlægningsnotatet identificerede kritiske risici/revisionsmål for varelager. Endvidere er der ikke indhentet ledelsens regnskabserklæring, og der mangler advokatbrev samt dokumentation for søgninger i bil- og personbog jf. punkt 13 i "Notat om udført revision". Se revisors forklaring i kommentar-feltet. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som bemærkninger til kontrollantens kommentarer vedrørende punkt C, skrevet: Vedr. punkt C2 Den tidligere revisor, er en tidligere kollega. Jeg har på intet tidspunkt haft overvejelser om at denne ikke skulle være uafhængig. Jeg kan på ingen måde tilslutte mig konklusionsafsnittet. Vedr. punkt c5: Der er ingen bogførte advokatudgifter og iht. mundtlig udtalelse fra Birger (regnskabschef/bogholder) var der ingen advokatsager kørende derfor ikke sendt advokatbrev. Der er ingen bogførte stempeludgifter og alle låneforhold er uændret fra året før. Der er ikke indgået nye leasingkontrakter eller købt anlægsaktiver, der er beholdt. Eneste køb er en frikøbt bil (leaset), der straks er videresolgt til bruger (regnskabschef/bogholder Birger). Endvidere viste engagementsbesvarelsen ingen ændringer i bankens sikkerhedsmodtagelse. Person- og bilbogsoplysningstidsanvendelse derfor sparet væk. Der burde selvfølgelig have været udarbejdet et notat herom og svaret på afkrydsningen burde have været I/R hvilket dog også er misvisende, da ovenstående overvejelser er foretaget, men ikke dokumenteret. 10

11 Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at: Da kvalitetsstyringssystemet ikke indeholder omtale af kravene til faglig konsultation, kan jeg ikke vurdere om disse er overholdt. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for størrelsen af finansieringstilsagnet og betalingsudskydelse fra underleverandør (F). Revisionspåtegningen og konklusionsnotat er dateret 20. april 2011, men der er indhentet væsentlig dokumentation den 24. maj 2011, som har dannet grundlag for påtegningen. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt D anført: Der er mailkorrespondance fra F der giver tilsagn om betalingsudskydelse. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet, at: Efter min opfattelse burde revisionspåtegningen ud fra den foreliggende dokumentation have indeholdt forbehold eller en supplerende oplysning om usikkerheden med fortsat drift. Derudover har gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt F anført: Jeg mener, at forholdene var undersøgt, således at det ikke var påkrævet med supplerende oplysninger eller forbehold. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at: 11

12 Revisors vurdering af going concern er ikke foretaget i arbejdspapirer og der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation for den afgivne revisionspåtegning. Efter min opfattelse er den gennemførte vurdering af going concern ikke i overensstemmelse med revisorlovgivningen - og standarder. Revisor har til kontrollantens bemærkninger til punkt F anført: Jeg mener at den løbende mailkorrespondance der var været i tiden fra 4/5-30/5 dokumenter[er] konklusion for going concern. Vedrørende årsrapport 2010 for B A/S (revision): Indklagede har den 24. marts 2011 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for B A/S, CVR-nr. xx xx xx xx, for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Selskabet har på balancedagen tabt mere end 50 % af selskabskapitalen. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var ( kr. før skat), at balancesummen var , herunder egenkapital negativ med kr. (mod kr. i 2009). Videre fremgår af balancen, at værdien af omsætningsaktiverne i 2010 var kr. (mod kr. i 2009), og at der var kortfristede gældsforpligtelser for kr. (mod kr. i 2009). Videre fremgår blandt andet følgende af årsrapportens ledelsesberetning: Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets udvikling i selskabets aktiviteter og årets resultat betragtes som særdeles utilfredsstillende. 12

13 Selskabskapitalen er tabt. Budgettet for 2011 indikerer, at selskabskapitalen vil kunne retableres i løbet af en kortere årrække. Endvidere kan det oplyses, at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. I afsnittet Anvendt regnskabspraksis hedder det blandt andet: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger indregnes til handelsværdien. Der afskrives ikke på grunde og bygninger. Af note 1 til årsrapport fremgår følgende: Ledelsesberetningen Vedrørende beskrivelse af usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder henvises der til Ledelsesberetningen. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til skema C fremgår blandt andet, at selskabet er under regnskabsklasse B, at der er sat X ved, at der er ikke ubetydelige fejl/mangler samt at der er sat kryds ved konkurs mv., og at arten af fejl/mangler er 3. Som beskrivelse af sagen er anført: Sagen vedrører en revisionspåtegning med supplerende oplysning om kapitaltab afgivet den 24. marts 2011 på en klasse B virksomhed for regnskabsåret Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud før skat på t.kr. 810 og en negativ egenkapital på t.kr Der er indregnet negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel på 271 t.kr. Ifølge statstidende.dk er konkursbegæring indgivet 15. februar Redegørelsen for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler, er følgende: Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Der er i det afsluttende "notat om udført revision" angivet, at budget 2011 indikerer, at kapitalen vil kunne retablere[s] i løbet af en kortere årrække. Endvidere har revisor fået oplyst, at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. Der foreligger ingen skriftlig dokumentation for ovenstående eller andre notater herom. I revisionspåtegningen er der ingen henvisning til omtalen af usikkerheden med fortsat drift samt beskrivelsen i ledelsesberetningen jf. note 1. 13

14 Konklusionen er: Der burde også være en henvisning med begrundelse i usikkerheden om den fortsatte drift. Revisionspåtegningen er derfor ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål for 2 regnskabsposter (varelager og debitorer) har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Der er dog udført revisionshandlinger til afdækning af revisionsmålene for debitorer, men ikke for varelager. Endvidere er der ikke udført kompenserende revisionshandlinger eller foretaget tilretning af revisionsstrategi og -plan. På grundlag af vores gennemgang er det min vurdering, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for forudsætningerne for vurderingen af fortsat drift og at udførelse af vurdering af fortsat drift ikke overholder relevante standarders krav. Da der i revisionspåtegningen dels ikke henvises til beskrivelsen af usikkerheden om den fortsatte drift, er revisionspåtegningen ikke afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere mangler der dokumentation for, at de i planlægningsnotatet identificerede risici på regnskabsposter og revisionsmål, er afdækket tilstrækkeligt for regnskabsposten varelager. Revisionen er derfor ikke dokumenteret i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder. Af kvalitetskontrollantens bemærkninger til checkliste 4a: Gennemgang af en konkret revisionsopgave fremgår under kontrollantens konklusion på gennemgang af planlægning af revisionsopgaven (Punkt B) skrevet: De i planlægningsnotatet identificerede kritiske revisionsmål har ikke udmøntet sig i særlige revisionshandlinger for de identificerede risici. Endvidere er der ikke udført kompenserende revisionshandlinger eller foretaget tilretning af revisionsstrategi og -plan. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for planlægning ikke givet ikke anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som kommentar til kvalitetskontrollantens bemærkninger vedrørende punkt B anført: Punkt B.11: Varelager udelukkende hjælpematerialer (planter). Vurderet ud fra analyse. Debitorer se AM

15 Konklusion: Budget for 2011 var på regnskabstidspunktet godkendt af bank, ligesom de forudsatte kreditter og kautioner var accepteret. Banken ville i modsat fald ikke have bevilget kredit. Kontrollanten har som konklusion på udførelse af revisionsopgaven (Punkt C) skrevet, at: Revisionen af revisionsmålene tilstedeværelse, værdiansættelse og periodisering for varebeholdninger er ikke foretaget. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for udførelse af revisionsopgaven ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på revisionsopgavens dokumentation for konklusion på revisionsopgaven (Punkt D) skrevet, at: Da kvalitetsstyringssystemet ikke indeholder omtale af kravene til faglig konsultation, kan jeg ikke vurdere om disse er overholdt. Der mangler dokumenteret vurdering af fortsat drift samt dokumentation for at banken stiller den fornødne likviditet til rådighed. Derudover har gennemgangen af revisionsopgavens dokumentation for konklusion ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af de afgivne revisionspåtegninger (Punkt F) skrevet, at: Revisionspåtegningen indeholder ikke supplerende oplysning om usikkerheden med fortsat drift som er omtalt i "notat om udført revision". Derudover har gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Revisor har som kommentar til kvalitetskontrollantens bemærkninger vedrørende punkt F anført: Punkt F.3: Note 1 i regnskab henviser til ledelsesberetning. 15

16 Konklusion: Jeg har ment ud fra tilsagn fra banken omkring likviditet, og forventninger i henhold til budget, at der ikke skulle supplerende bemærkning. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt G) skrevet, at: Revisors vurdering af going concern er ikke foretaget i arbejdspapirer og der er ikke indhentet tilstrækkelig dokumentation for den afgivne revisionspåtegning. Efter min opfattelse er den gennemførte vurdering af going concern ikke i overensstemmelse med revisorlovgivningen - og standarder. Revisor har som kommentar til kontrollantens bemærkninger vedrørende punkt G anført: Vedr: G3: Ja det har jeg i form af budget, kendskab til virksomheden gennem mange års kundeforhold, som den løbende kontakt med virksomhedens bankforbindelse. Vedr. Konklusion: Budgettet 2011 er godkendt af bank i november På tidspunkt for erklæring står virksomheden overfor sin sæson. Resultatet fra primo året afviger ikke negativt på påtegningstidspunktet ud fra budget. Pr. 31. marts 2011 signalerer budget et underskud fra primo tkr Hvilket altid har været helt normalt for Gartneriet. Kontrollanten har som konklusion på gennemgangen af revisors vurdering af going concern (Punkt I) skrevet, at: Ud fra den foreliggende dokumentation er revisors arbejde ikke udført i overensstemmelse med revisionstandardernes krav Revisor har som kommentar til kontrollantens bemærkninger vedrørende punkt I anført: Der er reelt ingen produktion fra 1/1 og frem til regnskabsudarbejdelse derfor er konklusion ikke reel. Revisortilsynet stillede ved af 28. maj 2013 kvalitetskontrollanten en række spørgsmål, herunder om han var i besiddelse af den dokumentation, som blev omtalt i indklagedes bemærkninger til kontrollantens skema 4a. Kvalitetskontrollanten fremsendte i den anledning af 30. maj 2011 fra Nordea til indklagede vedrørende A A/S til tilsynet, jf. gengivet ovenfor. 16

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere