Note til mikro : Tid, usikkerhed og aktiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note til mikro : Tid, usikkerhed og aktiver."

Transkript

1 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Note tl ko : Td, ukkehed og aktve. Vaan ka. 0 Inteteoale valg Den alene obugeteo, kan net udvde tl ogå at nvolvee obug ove td. Valg a obug ove td kalde o nteteoale valg. V betagte en obuge, de den eogene ndkot eode, og den eogene ndkot eode. Han obug a det aggegeede obuggode de to eode benævne v og. Budgetbetngelen. V antage, at udlånenten e lg ed ndlånenten, og v benævne den. Budgetbetngelen e o ædvanlg. Ved at ætte hhv. og o nueae en onå de to nye budgetbetngele:. ( ) c c ( ). c c Lgnng udtykke budgetbetngelen etdvæd (alt åle c, da denne e valgt o nueae). Lgnng udtykke budgetbetngelen nutdvæd (alt åle c, da denne e valgt o nueae). Budgetlnen e en et lne ed hældnngen ( ) og den kæe. aken etdvæden ( ), da ( ) c c ( ) <> c ( ) ( ) Budgetlnen kæe. aken nutdvæden. Hv de va okellge udlån- og ndlånente, å vlle budgetlnen have et knæk okng endowentunktet (, ). Fobugeen æeence. o Monotone æeence ha den otolknng det nteteoale tlælde, at an ane åvel obug dag o obug ogen o et gode, kke et onde, og ølgelg gene vl have ee a det. o Konveke æeence ha den otolknng det nteteoale tlælde, at an gene vl glatte t obug ud ove td. Se ved at ætte c lg ed nul budgetbetngele. - -

2 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke o Hældnngen å ndeenkuven ve obugeen ubjektve vudeng a obug dag ohold tl obug ogen. Tålodg obuge Flad ndeenkuve MRS llle Utålodg obuge Stejl ndeenkuve MRS to o Fobugeen valg e o ædvanlg dé, hvo MRS e lg det elatve ohold. MRS Tålodge obugee låne enge ud tl de utålodge obugee. Koaatv tatk. V e nu å vknngene a en entetgnng. Det ha den uddelbae konekven a obug ogen blve elatvt bllgee ohold tl obug dag, hv v antage at begge vae e noale gode. Det e klat, at o Oaee kan godt lde entetgnnge. o Nedaee kan kke lde entetgnnge. V e å odelngen a ændngen obuget ved entetgnngen va Slutky lgnngen: V e å den tålodge obuge (oaeen): Subttutoneekten Indkoteekten.. Total eekt...??? V kan altå ge, at ete entetgnngen vl udlåneen otat væe udlåne, en v kan kke udtale o o, hvovdt oangen o oaeen vl tge elle alde ved en entetgnng. Hv v vl e å nedaeen eakton ved en entetgnng, å gælde det at ubttutoneekten entydgt tække etnng a højee og lavee : Subttutoneekten Indkoteekten.. Total eekt...??? Indkoteekten tække od nde obug a begge vae, da nedaeen neto e nedae. V kan deed kun udtale o o, at nedaeen ved en entetgnng vl ænke t obug dag, en v kan kke udtale o o, hvovdt han otat vl væe nedae, elle o han vl kte tl at væe oae. - -

3 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Lvtdbudgetbegænnngen. T T t t t t t t ( )( )!( ) ( )( )!( ) Fotolknngen e, at uen a det tlbagedkonteede obug alle eode en lv (a t tl T) kal væe lg ed uen a den tlbagedkonteede løn alle eode. Pæeence ove td. A henyn tl lcteten beegnnge antage ote en addtv nytteunkton ove td. En nteteoal nytteunkton antage ote tandadoen: T t (,,, ) u δ 0 < δ U! T t t hvo δ t kalde dkontengaktoen. Alt åle nutdvæd

4 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Vaan ka. Aktve Katel e et nde eentelt katel, ohandlende aktve uden ukkehed. De e dog ed ølgende onte katlet: Aktve e en åde hvoå den enkelte obuge kan oveøe obug / ndkot elle tdunkte. Patættele a aktve uden ukkehed ke ete No abtage ncet at det alede akat (ete kat) kal væe det ae o alle aktve. Elle vlle de væe en ko abtageulghed at kte tl et andet aktv. No abtage ncet ha den lkaton, at ene å ndtlle g heå. Det betyde ak, at alle aktve uden ko ælge tl dee nutdvæd

5 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Vaan ka. - Ukkehed Katel ohandle ukkehed. V antage he ølgende: Den ukkehed obugeen tå ove o kan eultee et endelgt antal udald a en hændele; de udald kalde v tltande. Hve tltand ha en å ohånd kendt andynlghed o at ndtæe. Det at de e ukkehed ulggø handel ed ukkeheden: Fokng: Man kan ndke n ntale ko ved at købe en okngkontakt. Inveteng: Man kan gå nd øget ko genne nveteng ( håb o gevnt) V vl bekætge o ed obug / ndkot okellge tltande. En obuge obuglan ahænge a den tltand an havne. V tate ed at e å et ætlælde ed kun to tltande. Man kan tænke tuatonen o en obugeen de oke g od en betet hændele de vl kote ha en gven u L, og o ndtæe ed andynlgheden. Han ndkot uden ukkehed e w 0 (han løn). V antage at en å okng e ootonal ed den okede u, dv. at en. oket enhed e kontant γ, dv. at obugeen æe, hv oknguen e K ålede e γk. Hv obugeen vælge at oke g ed oknguen K, å e den ekta ndkot han å gvet ved: Hv hændelen kke ndtæe: Hv hændelen ndtæe: γk K γk Deed e obugeen ndkot de enkelte tltande gvet ved: Uden okng w 0 Med okng w 0 γk w 0 L w 0 L ( γ)k - 5 -

6 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Hv obugeen vælge at oke g uldt ud, dv. at oknguen K L, å e obugeen ndkot det ae uanet udaldet a hændelen dea benævnelen uld okng: Fuld okng w 0 γk w 0 γk V vl nu øve at llutee obletllngen ed okng vha. en budgetlne å ædvanlg v. Ud a. aken aætte v ndkoten o obugeen gvet at hændelen kke ndtæe, og ud a. aken aætte v ndkoten o obugeen gvet at hændelen ndtæe. Ved ngen okng, å vl ndkoten o nævnt væe w 0 L, hv hændelen ndtæe, og w 0 hv hændelen kke ndtæe. Deo å unktet (w 0 L, w 0 ) lgge å budgetlnen. V kal nu nde hældnngen å budgetlnen. Dette gøe ved at tage kvotenten elle den ekta ndkot obugeen å, hv hændelen ndtæe og den ekta ndkot obugeen å, hv hændelen kke ndtæe: ndkot gvet hændele K γk hældnng ndkot gvet ej hændele γk γ γ V kende ålede nu et unkt å budgetlnen, nelg (w 0 L, w 0 ) og hældnngen γ γ, og kan deo nu tegne budgetlnen. På guen e deuden ndlagt 45º-lnen, de eæentee en ukkehed å 0, da ndkot ovealt e den ae uanet o hændelen ndtæe elle ej. Hv obugeen vælge at oke g, å bevæge han g o ad budgetlnen a unktet (w 0 L, w 0 ), o an kan kalde han endowent unkt. Hv han bevæge g helt o tl 45º-lnen, å ha han valgt uld okng. Hv han bevæge g endnu højee o, å vælge han at oveoke, dv. at han ndkot e højee hv hændelen ndtæe end hv den kke ndtæe

7 ndkot gvet at hændelen ndtæe Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke 45º-lnen w 0 L w 0 L budgetlnen ndkot gvet at hændelen kke ndtæe Nytteunktone ed ukkehed So egel antage v at obugeen ha Von Neuann-Mogenten æeence. Målet o obugeen e at akee n oventede nytte 3. Denne e gvet ved a ( ), {,,, } u! a hvo unktonen u e en Benoull vokende nytteunkton, og hvo angve obuget tltand. Det gælde geneelt, at enhve otv onoton tanoaton a en nytteunkton tadg eæentee de ae æeence. Fo at bevae egenkabene o oventet nytte o en vægtet u a nytten de enkelte tltande, å ge v dletd at den enete tlladte tanoaton a en oventet nytte unkton e en otv an tanoaton 4. Den oventede nytte unkton e lneæ andynlghedene. Det ha ølgende lkatone: Magnalnytten ahænge kun a det ntale obug a det ågældende obug, kke a ntalt obug a obug ande tltande. Det agnale ubttutonohold (MRS) elle obug to tltande ahænge kke a ande obug end obuget neto de to tltande. 3 Vaan ve Mcoeconoc Analy 3d ed at gvet nogle eckke akoe, å ektee en ådan nytteunkton, og den e entydgt betet ndtl en an tanoaton. 4 Ande tanoatone kan godt eæentee de ae æeence, en ha da kke otolknngen okng oventet nytte

8 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Egenkabe o den oventede nytte unkton Rkoaveon De gælde ølgende o Benoull unktonen u: u (tengt) konkav <> Fobuge (tengt) koave u (tengt) konvek <> Fobuge (tengt) koelke u lneæ <> Fobuge koneutal Hv an tænke å det o et lotte, å gælde det a en tengt koave agent oetække altd den oventede gevnt a lotteet e o at lle o gevnten. Ovendt natulgv o en koelke. denton. Rkoneutale agente e ndeente elle a lle o gevnten og å den oventede gevnt a lotteet. Stengt koave agent 5 E ( X )" X ν ( E( X )) > ν ( X ) Stengt koelkende agent E ( X )# X ν ( E( X ) < ν ( X ) Rkoneutal agent E ( X ) ~ X ν ( E( X ) ν ( X ) 6 Skkehedækvvalenten a X. Skkehedækvvalenten e det an vl betale o at væe ed lotteet, hv v blve denne tenolog, og e gvet ved: u ( E( u( X ) E(u) nytte Fo en tengt koave agent o vt guen tl vente vl kkehedækvvalenten altd væe nde end det oventede akat E(X), da agenten vl betale nde o at væe ed lotteet end det oventede akat a lotteet e, E(X) u - (E(u(X))) neto od han e koave. Ovendt vl en tengt koelkende agent kkehedækvvalent altd væe tøe end det oventede akat. Fo en koneutal agent vl kkehedækvvalenten neto væe lg ed det oventede akat. 5 Fo en (kke-tengt) koave unkton gælde det, at E(X) e vagt oetukket o X, dv. ν(e(x)) ν(x). 6 Hvo nytteunktonen ν eæentee agenten æeence

9 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Mål o koaveon Aow-Patt koaveon e en koecent o abolut koaveon o en agent ed Benoull nytteunktonen u og beløb : () () u u Jo tøe Aow-Patt koecent, jo tøe koaveon. Dv. at hv Aow-Patt koaveonkoecenten u u voke ed, å ha agenten tgende koaveon. Gude tl ogavelønng Udgangunkt: Pengelotte Hve handleulghed nducee et nyt engelotte Hvet lotte gve betet oventet nytte Make dette udtyk ed henyn tl handlngen Ek valg a okngu: Udgangtuaton: w 0 w 0 L Så: Køb K k. okngu tl en γ. kone. w 0 γk u(w 0 γk) Nyt engelotte: I nytte: w 0 L ( γ) K u(w 0 L ( γ) K) Makengobleet betå ålede : K ( ) u( w γk ) u( w L ( γ ) K )) a 0 0 Føteodenbetngelen: ( ) u ( w γk ) ( γ ) u ( w L ( γ ) K ) ( γ ) V e nu å et ætlælde, hvo v ha åkaldte aktuak a e, dv. at γ. Dv. ( w γk ) u ( w L ( ) K ) u γ

10 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Hv agenten e tengt koave 7, dv. at u e tengt konkav, dv. () < R u 0, å gælde, at ( γ ) K <> K L w γk w L 0 0 Dv. at en tengt koave agent vl vælge at oke g uldt ud, hv han tlbyde en aktuak a okngoltk. Hv γ >, å vl det otale køb K * < L, og deed e koen o obugeen kke helt væk. Ek valg a nveteng: Antagele: Bankente 0, to udald a aktenveteng høj elle lav, og ndkoten e w 0. (w 0 ) θ H (w 0 ) θ L Den u o agenten vælge at nvetee akte e deed, og den oventede nytte blve: ( w θ ) ( ) u( w θ ) u 0 H 0 Med kendkab tl unktonen u, å kal an blot deentee den oventede nytte ht. handlngen, o altå he e nvetenguen, og ætte lg nul. L Geneelt o lønng a ogave: Geneelt kan an ge o lønng a ogave a den tye o de to ekele oveno llutee, at lønngen vl ahænge a: Agenten holdnng tl ko, dv. u Makedbetngele, dv., θ H, θ L og. 7 Noal antagele at gøe

11 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke - - Vaan ka. 3 Aktve ed ukkehed Katel 3 ohandle hvodan handel ed aktve (akte) ungee o handel ed ko. V betagte en olet odel, den åkaldte Mean-Vaance odel, de gø ølgende antagele: De tng nvetoe nteeee g o e: Foventet akat (jo højee, jo bede) Vaan / tandadavgele å akat (jo nde, jo bede) V e nu å en nveto, de tå ed valget elle at nvetee et aktv ed kot akat, elle en akteulje, hv akat, ahænge a hvlken tltand an bende g. De e deo en v ukkehed o nveto. Han kan vælge at nvetee andelen [0;] akteuljen. Det ealeede akat tltand blve ålede: ( ) Det oventede akat blve: det det undevej e benyttet, at det oventede akat a akteuljen neto e det vægtede gennent a akatene ed vægtene (de neto e andynlghedene o hvet a akatene), dv.. Deuden e det benyttet at. Nu e v å vaanen akatet: σ σ og de ed e tandadavgelen å nvetengen σ σ σ V e nu å en gak llutaton, hvo v aætte tandadavgelen ud a. aken og det oventede akat ud a. aken. Måden det ke å e helt analog tl den alene eteøgelteo, blot kal an huke å, at he e tandadavgelen et onde, en oventet akat e et gode.

12 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Foventet akat budgetlnen ( ) Standadavgele å akat σ σ σ Oventående gu ve det tadeo o obugeen tå elle. Fobugeen vl gene have å højt oventet akat o ulgt, og atdg å lav tandadavgele o ulgt. Budgetlnen eæentee de ulge kobnatone a de o nvetoen kan vælge. Han vælge elvølgelg den de akee han nytte, dv. dé hvo den ndeenkuven neto tangee budgetlnen. Da budgetlnen neto akee dette tadeo, å kan an ge, at hældnngen å budgetlnen e en å ko. Hældnngen å budgetlnen å dekte ud a guen o: ρ σ 0 σ, o altå e en å ko. Fobugeen akee o ædvanlg ved at ætte MRS lg det elatve ohold: MRS u σ u µ σ Rkoålng I odellen oveno e antaget at ko åle alene ved det tandadavgele, en det e klat at det e den elatve ko de e nteeant vkelgheden. Hvo to e koen å det ågældende aktv elatv tl, hvo to e koen å akedet geneelt et. - -

13 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Man denee et koål β o en akte o ølge: Hvo kabel akten e β hvo kabelt akteakedet e Rent ateatk denee v det o: cov( ~, ~ ) β va ~ At de e ~ ove vaablene navne, betyde blot at an nu betagte de o tokatke vaable. Lgevægt å akteakedet V kal nu nde ud a hvad akatet å en akte kal væe lgevægt, dv. hvodan den atætte. V tate ed at nde e tl den koæe o nveto kal have o at nvetee den ågældende akte. Den ahænge a en å ko ρ, akedkoen σ og akten elatve ko β : koæe β σ ρ β σ β σ ( ) Det gælde o alle aktve (akte) at akatet juteet ed koæen o det enkelte aktv å væe det ae. Deo gælde det natulgv ogå o det koe aktv: ( ) β ( ) β det β. denton å væe 0. Deo gælde det o ethvet aktv, at akatet å væe gvet o 8 : β ( ) Dette e hovedeultatet den åkaldte CAPM odel 9. 8 det v ookee oventående lgnng 9 Catal Aet Pcng Model - 3 -

14 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Ogave tl td, ukkehed og aktve 000-II-3 Betagt en oblgaton, de hvet å alle å eove gve ejeen en udbetalng å k. Renteaten aundet e (og ovente at væe dette al etd). Angv da oblgatonen nutdvæd og okla udtykket. NV NV NV NV NV <> <> 3 3!! Nutdvæden a en ække a udbetalnge e uen a den tlbagedkonteede væd a hve a udbetalngene. Nutdvæden angve ålede væden a udbetalngtøen angvet nutdkone. 000-II-4 Mchelle leve to eode en økono hvo de e ét obuggode. Hun eje ntalbeholdnngen, R, hvo ndeket eeee tl eoden, henholdv eode og eode. Hun ha ulgheden o at ae o elle at låne eode, tl enteaten. Koenté ølgende åtand: en entetgnng vl altd dæe obuget ( eode ).,. det c c el c c c c <> τ τ τ V e nu å en tuaton, hvo > τ

15 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke V okve Slutky lgnngen: c h c ( c ) τ τ h Subttutoneekten τ tække entydgt etnng a nde obug dag ved en entetgnng, da det vae tl at en å obug dag elatvt tl en å obug ogen tge. Det e natulgt at antage at ndkot dag 0 c e et noalt gode, dv. 0, og deed ahænge ndkoteekten vknng a, hvovdt obugeen e låntage elle långve, dv. hvovdt c > 0 elle c < 0 Hv obugeen e låntage, dv. c > 0, å e åtanden and, det da ogå ndkoteekten vl tække etnng a nde obug dag ved en entetgnng. Hv obugeen e långve, dv. c > 0, å kan v kke udtale o o åtanden koekthed elle ej, da det ahænge a tøelen a ubttutoneekten veu tøelen a ndkoteekten, hvo ubttutoneekten o tdlgee kevet tække entydgt etnng a nde obug dag ved en entetgnng, en ndkoteekten da vl tække etnng a ee obug dag, da en långve ved en entetgnng vl væe blevet elatvt gee. Ego e åtanden altå alk, da an åtanden glee ndkoteekten! > 00-II-3 Betagt den kotke klan McInvet, hvo hvet aleedle åde ove en oue og ha von Neuann-Mogenten æeence ove engelottee, gvet ved en Benoull-unkton deneet å engebeløb, u : R R, hvo u e vokende. Hve nveto a klanen kan anbnge n oue ved at lacee kke-negatve beløb to okellge aktve. Fo det øte det ke aktv, de gve nettoakatet > 0 kke alle tltande. Fo det andet en nvetengoenng (kald beløbet nveteet he o ), hv nettoakat tltand e θ, det tltand ndtæe ed andynlgheden > 0, og det gælde at og θ >. Det olye at Ian McInvet e koneutal. 0 OG ndkot ogen, en det e kke centalt he

16 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Bev da, at det o Ian otale beløb at lacee nvetengoenngen oylde * W, hvo W e han oue. V tate ed at okve han nytte: W u U θ Denne kal nu akee ed henyn tl handlngen, dv. : W t U E.. a Ian e koneutal. Dv. W u W u W u E U θ θ θ Denne oventede nytte kal nu deentee: u E U θ Det e olyt ogavetekten at > θ, dv. otalt e. Bbetngelen blve deed bndende, dv. * W.

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02 Wo Kng Papes Management Wokng Papes 2013-02 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002

Rapport om lav-temperatur korrosion. Martin Peter Breil Kaj Thomsen IVC-SEP, Institut for Kemiteknik Danmarks Tekniske Universitet 2002 Rapprt lav-teperatur krrsn Martn Peter Brel Kaj Thsen IVC-SEP, Insttut fr Keteknk Danarks Teknske Unverstet 00 Lav-teperatur krrsn Intrduktn Det er påvst [J.P. Jensen et al., 001], at lavteperatur krrsn

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Kapitel 12: Valg under usikkerhed

Kapitel 12: Valg under usikkerhed 1 November 25, 2008 2 Usikkerhed Usikre faktorer: Fremtidige priser Fremtidig (real)indkomst Vejret Andre agenters handlinger (strategisk interaktion).... Håndtering af usikkerhed: Forsikring (sundhed,

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

Se muligheder med Berlingske Business.

Se muligheder med Berlingske Business. busness Se mulghede med Belngske Busness. DOW JONES OG NASDAQ AFLÆST KL. 20.30 0,23% 0,21% 0,04% TEMA D E TA I L H A N D E L Jyde gå tl kamp mod Intespot 12-13 PORTRÆT Økonompofesso Pete Noman Søs e eltefoske

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere