Note til mikro : Tid, usikkerhed og aktiver.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note til mikro : Tid, usikkerhed og aktiver."

Transkript

1 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Note tl ko : Td, ukkehed og aktve. Vaan ka. 0 Inteteoale valg Den alene obugeteo, kan net udvde tl ogå at nvolvee obug ove td. Valg a obug ove td kalde o nteteoale valg. V betagte en obuge, de den eogene ndkot eode, og den eogene ndkot eode. Han obug a det aggegeede obuggode de to eode benævne v og. Budgetbetngelen. V antage, at udlånenten e lg ed ndlånenten, og v benævne den. Budgetbetngelen e o ædvanlg. Ved at ætte hhv. og o nueae en onå de to nye budgetbetngele:. ( ) c c ( ). c c Lgnng udtykke budgetbetngelen etdvæd (alt åle c, da denne e valgt o nueae). Lgnng udtykke budgetbetngelen nutdvæd (alt åle c, da denne e valgt o nueae). Budgetlnen e en et lne ed hældnngen ( ) og den kæe. aken etdvæden ( ), da ( ) c c ( ) <> c ( ) ( ) Budgetlnen kæe. aken nutdvæden. Hv de va okellge udlån- og ndlånente, å vlle budgetlnen have et knæk okng endowentunktet (, ). Fobugeen æeence. o Monotone æeence ha den otolknng det nteteoale tlælde, at an ane åvel obug dag o obug ogen o et gode, kke et onde, og ølgelg gene vl have ee a det. o Konveke æeence ha den otolknng det nteteoale tlælde, at an gene vl glatte t obug ud ove td. Se ved at ætte c lg ed nul budgetbetngele. - -

2 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke o Hældnngen å ndeenkuven ve obugeen ubjektve vudeng a obug dag ohold tl obug ogen. Tålodg obuge Flad ndeenkuve MRS llle Utålodg obuge Stejl ndeenkuve MRS to o Fobugeen valg e o ædvanlg dé, hvo MRS e lg det elatve ohold. MRS Tålodge obugee låne enge ud tl de utålodge obugee. Koaatv tatk. V e nu å vknngene a en entetgnng. Det ha den uddelbae konekven a obug ogen blve elatvt bllgee ohold tl obug dag, hv v antage at begge vae e noale gode. Det e klat, at o Oaee kan godt lde entetgnnge. o Nedaee kan kke lde entetgnnge. V e å odelngen a ændngen obuget ved entetgnngen va Slutky lgnngen: V e å den tålodge obuge (oaeen): Subttutoneekten Indkoteekten.. Total eekt...??? V kan altå ge, at ete entetgnngen vl udlåneen otat væe udlåne, en v kan kke udtale o o, hvovdt oangen o oaeen vl tge elle alde ved en entetgnng. Hv v vl e å nedaeen eakton ved en entetgnng, å gælde det at ubttutoneekten entydgt tække etnng a højee og lavee : Subttutoneekten Indkoteekten.. Total eekt...??? Indkoteekten tække od nde obug a begge vae, da nedaeen neto e nedae. V kan deed kun udtale o o, at nedaeen ved en entetgnng vl ænke t obug dag, en v kan kke udtale o o, hvovdt han otat vl væe nedae, elle o han vl kte tl at væe oae. - -

3 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Lvtdbudgetbegænnngen. T T t t t t t t ( )( )!( ) ( )( )!( ) Fotolknngen e, at uen a det tlbagedkonteede obug alle eode en lv (a t tl T) kal væe lg ed uen a den tlbagedkonteede løn alle eode. Pæeence ove td. A henyn tl lcteten beegnnge antage ote en addtv nytteunkton ove td. En nteteoal nytteunkton antage ote tandadoen: T t (,,, ) u δ 0 < δ U! T t t hvo δ t kalde dkontengaktoen. Alt åle nutdvæd

4 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Vaan ka. Aktve Katel e et nde eentelt katel, ohandlende aktve uden ukkehed. De e dog ed ølgende onte katlet: Aktve e en åde hvoå den enkelte obuge kan oveøe obug / ndkot elle tdunkte. Patættele a aktve uden ukkehed ke ete No abtage ncet at det alede akat (ete kat) kal væe det ae o alle aktve. Elle vlle de væe en ko abtageulghed at kte tl et andet aktv. No abtage ncet ha den lkaton, at ene å ndtlle g heå. Det betyde ak, at alle aktve uden ko ælge tl dee nutdvæd

5 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Vaan ka. - Ukkehed Katel ohandle ukkehed. V antage he ølgende: Den ukkehed obugeen tå ove o kan eultee et endelgt antal udald a en hændele; de udald kalde v tltande. Hve tltand ha en å ohånd kendt andynlghed o at ndtæe. Det at de e ukkehed ulggø handel ed ukkeheden: Fokng: Man kan ndke n ntale ko ved at købe en okngkontakt. Inveteng: Man kan gå nd øget ko genne nveteng ( håb o gevnt) V vl bekætge o ed obug / ndkot okellge tltande. En obuge obuglan ahænge a den tltand an havne. V tate ed at e å et ætlælde ed kun to tltande. Man kan tænke tuatonen o en obugeen de oke g od en betet hændele de vl kote ha en gven u L, og o ndtæe ed andynlgheden. Han ndkot uden ukkehed e w 0 (han løn). V antage at en å okng e ootonal ed den okede u, dv. at en. oket enhed e kontant γ, dv. at obugeen æe, hv oknguen e K ålede e γk. Hv obugeen vælge at oke g ed oknguen K, å e den ekta ndkot han å gvet ved: Hv hændelen kke ndtæe: Hv hændelen ndtæe: γk K γk Deed e obugeen ndkot de enkelte tltande gvet ved: Uden okng w 0 Med okng w 0 γk w 0 L w 0 L ( γ)k - 5 -

6 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Hv obugeen vælge at oke g uldt ud, dv. at oknguen K L, å e obugeen ndkot det ae uanet udaldet a hændelen dea benævnelen uld okng: Fuld okng w 0 γk w 0 γk V vl nu øve at llutee obletllngen ed okng vha. en budgetlne å ædvanlg v. Ud a. aken aætte v ndkoten o obugeen gvet at hændelen kke ndtæe, og ud a. aken aætte v ndkoten o obugeen gvet at hændelen ndtæe. Ved ngen okng, å vl ndkoten o nævnt væe w 0 L, hv hændelen ndtæe, og w 0 hv hændelen kke ndtæe. Deo å unktet (w 0 L, w 0 ) lgge å budgetlnen. V kal nu nde hældnngen å budgetlnen. Dette gøe ved at tage kvotenten elle den ekta ndkot obugeen å, hv hændelen ndtæe og den ekta ndkot obugeen å, hv hændelen kke ndtæe: ndkot gvet hændele K γk hældnng ndkot gvet ej hændele γk γ γ V kende ålede nu et unkt å budgetlnen, nelg (w 0 L, w 0 ) og hældnngen γ γ, og kan deo nu tegne budgetlnen. På guen e deuden ndlagt 45º-lnen, de eæentee en ukkehed å 0, da ndkot ovealt e den ae uanet o hændelen ndtæe elle ej. Hv obugeen vælge at oke g, å bevæge han g o ad budgetlnen a unktet (w 0 L, w 0 ), o an kan kalde han endowent unkt. Hv han bevæge g helt o tl 45º-lnen, å ha han valgt uld okng. Hv han bevæge g endnu højee o, å vælge han at oveoke, dv. at han ndkot e højee hv hændelen ndtæe end hv den kke ndtæe

7 ndkot gvet at hændelen ndtæe Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke 45º-lnen w 0 L w 0 L budgetlnen ndkot gvet at hændelen kke ndtæe Nytteunktone ed ukkehed So egel antage v at obugeen ha Von Neuann-Mogenten æeence. Målet o obugeen e at akee n oventede nytte 3. Denne e gvet ved a ( ), {,,, } u! a hvo unktonen u e en Benoull vokende nytteunkton, og hvo angve obuget tltand. Det gælde geneelt, at enhve otv onoton tanoaton a en nytteunkton tadg eæentee de ae æeence. Fo at bevae egenkabene o oventet nytte o en vægtet u a nytten de enkelte tltande, å ge v dletd at den enete tlladte tanoaton a en oventet nytte unkton e en otv an tanoaton 4. Den oventede nytte unkton e lneæ andynlghedene. Det ha ølgende lkatone: Magnalnytten ahænge kun a det ntale obug a det ågældende obug, kke a ntalt obug a obug ande tltande. Det agnale ubttutonohold (MRS) elle obug to tltande ahænge kke a ande obug end obuget neto de to tltande. 3 Vaan ve Mcoeconoc Analy 3d ed at gvet nogle eckke akoe, å ektee en ådan nytteunkton, og den e entydgt betet ndtl en an tanoaton. 4 Ande tanoatone kan godt eæentee de ae æeence, en ha da kke otolknngen okng oventet nytte

8 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Egenkabe o den oventede nytte unkton Rkoaveon De gælde ølgende o Benoull unktonen u: u (tengt) konkav <> Fobuge (tengt) koave u (tengt) konvek <> Fobuge (tengt) koelke u lneæ <> Fobuge koneutal Hv an tænke å det o et lotte, å gælde det a en tengt koave agent oetække altd den oventede gevnt a lotteet e o at lle o gevnten. Ovendt natulgv o en koelke. denton. Rkoneutale agente e ndeente elle a lle o gevnten og å den oventede gevnt a lotteet. Stengt koave agent 5 E ( X )" X ν ( E( X )) > ν ( X ) Stengt koelkende agent E ( X )# X ν ( E( X ) < ν ( X ) Rkoneutal agent E ( X ) ~ X ν ( E( X ) ν ( X ) 6 Skkehedækvvalenten a X. Skkehedækvvalenten e det an vl betale o at væe ed lotteet, hv v blve denne tenolog, og e gvet ved: u ( E( u( X ) E(u) nytte Fo en tengt koave agent o vt guen tl vente vl kkehedækvvalenten altd væe nde end det oventede akat E(X), da agenten vl betale nde o at væe ed lotteet end det oventede akat a lotteet e, E(X) u - (E(u(X))) neto od han e koave. Ovendt vl en tengt koelkende agent kkehedækvvalent altd væe tøe end det oventede akat. Fo en koneutal agent vl kkehedækvvalenten neto væe lg ed det oventede akat. 5 Fo en (kke-tengt) koave unkton gælde det, at E(X) e vagt oetukket o X, dv. ν(e(x)) ν(x). 6 Hvo nytteunktonen ν eæentee agenten æeence

9 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Mål o koaveon Aow-Patt koaveon e en koecent o abolut koaveon o en agent ed Benoull nytteunktonen u og beløb : () () u u Jo tøe Aow-Patt koecent, jo tøe koaveon. Dv. at hv Aow-Patt koaveonkoecenten u u voke ed, å ha agenten tgende koaveon. Gude tl ogavelønng Udgangunkt: Pengelotte Hve handleulghed nducee et nyt engelotte Hvet lotte gve betet oventet nytte Make dette udtyk ed henyn tl handlngen Ek valg a okngu: Udgangtuaton: w 0 w 0 L Så: Køb K k. okngu tl en γ. kone. w 0 γk u(w 0 γk) Nyt engelotte: I nytte: w 0 L ( γ) K u(w 0 L ( γ) K) Makengobleet betå ålede : K ( ) u( w γk ) u( w L ( γ ) K )) a 0 0 Føteodenbetngelen: ( ) u ( w γk ) ( γ ) u ( w L ( γ ) K ) ( γ ) V e nu å et ætlælde, hvo v ha åkaldte aktuak a e, dv. at γ. Dv. ( w γk ) u ( w L ( ) K ) u γ

10 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Hv agenten e tengt koave 7, dv. at u e tengt konkav, dv. () < R u 0, å gælde, at ( γ ) K <> K L w γk w L 0 0 Dv. at en tengt koave agent vl vælge at oke g uldt ud, hv han tlbyde en aktuak a okngoltk. Hv γ >, å vl det otale køb K * < L, og deed e koen o obugeen kke helt væk. Ek valg a nveteng: Antagele: Bankente 0, to udald a aktenveteng høj elle lav, og ndkoten e w 0. (w 0 ) θ H (w 0 ) θ L Den u o agenten vælge at nvetee akte e deed, og den oventede nytte blve: ( w θ ) ( ) u( w θ ) u 0 H 0 Med kendkab tl unktonen u, å kal an blot deentee den oventede nytte ht. handlngen, o altå he e nvetenguen, og ætte lg nul. L Geneelt o lønng a ogave: Geneelt kan an ge o lønng a ogave a den tye o de to ekele oveno llutee, at lønngen vl ahænge a: Agenten holdnng tl ko, dv. u Makedbetngele, dv., θ H, θ L og. 7 Noal antagele at gøe

11 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke - - Vaan ka. 3 Aktve ed ukkehed Katel 3 ohandle hvodan handel ed aktve (akte) ungee o handel ed ko. V betagte en olet odel, den åkaldte Mean-Vaance odel, de gø ølgende antagele: De tng nvetoe nteeee g o e: Foventet akat (jo højee, jo bede) Vaan / tandadavgele å akat (jo nde, jo bede) V e nu å en nveto, de tå ed valget elle at nvetee et aktv ed kot akat, elle en akteulje, hv akat, ahænge a hvlken tltand an bende g. De e deo en v ukkehed o nveto. Han kan vælge at nvetee andelen [0;] akteuljen. Det ealeede akat tltand blve ålede: ( ) Det oventede akat blve: det det undevej e benyttet, at det oventede akat a akteuljen neto e det vægtede gennent a akatene ed vægtene (de neto e andynlghedene o hvet a akatene), dv.. Deuden e det benyttet at. Nu e v å vaanen akatet: σ σ og de ed e tandadavgelen å nvetengen σ σ σ V e nu å en gak llutaton, hvo v aætte tandadavgelen ud a. aken og det oventede akat ud a. aken. Måden det ke å e helt analog tl den alene eteøgelteo, blot kal an huke å, at he e tandadavgelen et onde, en oventet akat e et gode.

12 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Foventet akat budgetlnen ( ) Standadavgele å akat σ σ σ Oventående gu ve det tadeo o obugeen tå elle. Fobugeen vl gene have å højt oventet akat o ulgt, og atdg å lav tandadavgele o ulgt. Budgetlnen eæentee de ulge kobnatone a de o nvetoen kan vælge. Han vælge elvølgelg den de akee han nytte, dv. dé hvo den ndeenkuven neto tangee budgetlnen. Da budgetlnen neto akee dette tadeo, å kan an ge, at hældnngen å budgetlnen e en å ko. Hældnngen å budgetlnen å dekte ud a guen o: ρ σ 0 σ, o altå e en å ko. Fobugeen akee o ædvanlg ved at ætte MRS lg det elatve ohold: MRS u σ u µ σ Rkoålng I odellen oveno e antaget at ko åle alene ved det tandadavgele, en det e klat at det e den elatve ko de e nteeant vkelgheden. Hvo to e koen å det ågældende aktv elatv tl, hvo to e koen å akedet geneelt et. - -

13 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Man denee et koål β o en akte o ølge: Hvo kabel akten e β hvo kabelt akteakedet e Rent ateatk denee v det o: cov( ~, ~ ) β va ~ At de e ~ ove vaablene navne, betyde blot at an nu betagte de o tokatke vaable. Lgevægt å akteakedet V kal nu nde ud a hvad akatet å en akte kal væe lgevægt, dv. hvodan den atætte. V tate ed at nde e tl den koæe o nveto kal have o at nvetee den ågældende akte. Den ahænge a en å ko ρ, akedkoen σ og akten elatve ko β : koæe β σ ρ β σ β σ ( ) Det gælde o alle aktve (akte) at akatet juteet ed koæen o det enkelte aktv å væe det ae. Deo gælde det natulgv ogå o det koe aktv: ( ) β ( ) β det β. denton å væe 0. Deo gælde det o ethvet aktv, at akatet å væe gvet o 8 : β ( ) Dette e hovedeultatet den åkaldte CAPM odel 9. 8 det v ookee oventående lgnng 9 Catal Aet Pcng Model - 3 -

14 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Ogave tl td, ukkehed og aktve 000-II-3 Betagt en oblgaton, de hvet å alle å eove gve ejeen en udbetalng å k. Renteaten aundet e (og ovente at væe dette al etd). Angv da oblgatonen nutdvæd og okla udtykket. NV NV NV NV NV <> <> 3 3!! Nutdvæden a en ække a udbetalnge e uen a den tlbagedkonteede væd a hve a udbetalngene. Nutdvæden angve ålede væden a udbetalngtøen angvet nutdkone. 000-II-4 Mchelle leve to eode en økono hvo de e ét obuggode. Hun eje ntalbeholdnngen, R, hvo ndeket eeee tl eoden, henholdv eode og eode. Hun ha ulgheden o at ae o elle at låne eode, tl enteaten. Koenté ølgende åtand: en entetgnng vl altd dæe obuget ( eode ).,. det c c el c c c c <> τ τ τ V e nu å en tuaton, hvo > τ

15 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke V okve Slutky lgnngen: c h c ( c ) τ τ h Subttutoneekten τ tække entydgt etnng a nde obug dag ved en entetgnng, da det vae tl at en å obug dag elatvt tl en å obug ogen tge. Det e natulgt at antage at ndkot dag 0 c e et noalt gode, dv. 0, og deed ahænge ndkoteekten vknng a, hvovdt obugeen e låntage elle långve, dv. hvovdt c > 0 elle c < 0 Hv obugeen e låntage, dv. c > 0, å e åtanden and, det da ogå ndkoteekten vl tække etnng a nde obug dag ved en entetgnng. Hv obugeen e långve, dv. c > 0, å kan v kke udtale o o åtanden koekthed elle ej, da det ahænge a tøelen a ubttutoneekten veu tøelen a ndkoteekten, hvo ubttutoneekten o tdlgee kevet tække entydgt etnng a nde obug dag ved en entetgnng, en ndkoteekten da vl tække etnng a ee obug dag, da en långve ved en entetgnng vl væe blevet elatvt gee. Ego e åtanden altå alk, da an åtanden glee ndkoteekten! > 00-II-3 Betagt den kotke klan McInvet, hvo hvet aleedle åde ove en oue og ha von Neuann-Mogenten æeence ove engelottee, gvet ved en Benoull-unkton deneet å engebeløb, u : R R, hvo u e vokende. Hve nveto a klanen kan anbnge n oue ved at lacee kke-negatve beløb to okellge aktve. Fo det øte det ke aktv, de gve nettoakatet > 0 kke alle tltande. Fo det andet en nvetengoenng (kald beløbet nveteet he o ), hv nettoakat tltand e θ, det tltand ndtæe ed andynlgheden > 0, og det gælde at og θ >. Det olye at Ian McInvet e koneutal. 0 OG ndkot ogen, en det e kke centalt he

16 Note tl td, ukkehed og aktve Mko.å.eete Ek Bennke Bev da, at det o Ian otale beløb at lacee nvetengoenngen oylde * W, hvo W e han oue. V tate ed at okve han nytte: W u U θ Denne kal nu akee ed henyn tl handlngen, dv. : W t U E.. a Ian e koneutal. Dv. W u W u W u E U θ θ θ Denne oventede nytte kal nu deentee: u E U θ Det e olyt ogavetekten at > θ, dv. otalt e. Bbetngelen blve deed bndende, dv. * W.

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter?

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? PRESSEMEDDELSE Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? Forbløffende pa en orløb bør følges op, mener fysioterapeut Nels Asmussen, Helsinge - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine år som

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere