Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb"

Transkript

1 Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n e s s S c h o o l H D ( R ) 8. S e m e s t e r

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Problemformulering Afgrænsning Metode Formål Målgruppe Disposition Del 1 - Teori Virksomhed i personligt regi Indledning Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst mfl Ligningsmæssige fradrag Forårspakke Delkonklusion Kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning Kapitalafkastordningen Forklaring af kapitalafkastordningen Virksomhedsskatteordning Forklaring af virksomhedsskatteordningen Krav for kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen Indskudskontoen Mellemregningskontoen Konto for opsparet overskud Side 1 af 104

3 3.3.4 Hensat til senere hævning Hæverækkefølgen Rentekorrektion Optimering via mellemregning Beskatning af fri bil i virksomhedsskatteordningen Ægtefælle i virksomheden VSO kontra KAO Delkonklusion Virksomhedsomdannelse Indledning Forskelle fra virksomhedsform til selskabsform Generelt om virksomhedsomdannelse Skattepligtig virksomhedsomdannelse Kontantværdiansættelse Gældsbreve/Stiftertilgodehavender Anfordringstilgodehavender Kursnedslag Stiftelse af selskabskapital Omdannelse Likviditetspåvirkning ved en skattepligtig omdannelse Delkonklusion Skattefri virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelsesloven Virksomhedens vederlag fra selskabet Negativ anskaffelsessum Negativ indskudskonto Side 2 af 104

4 4.5.5 Skattefrivirksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft Udskudt skat Konto for opsparet overskud Transaktioner i mellemperioden Omkostninger forbundet med omdannelsen Skattemæssige konsekvenser Underskud i virksomheden Delkonklusion Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver Generationsskifte (Succession til børn) Skattemæssig succession Regler Succession af anparter Successionskredsen Betingelser for succession Overdragelsen Delkonklusion Del 2 Case Indledning til casen De fire faser Familien Poulsen Jans planer Virksomhedens muligheder Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver Afrunding på virksomhedsomdannelse Del 3 - Vurdering og Konklusion Side 3 af 104

5 7.1 Vurdering af virksomhedens faser Konklusion Henvisninger Figurer Bilag Litteraturliste Bøger: Love: Hjemmesider: Side 4 af 104

6 1 Forord Vi er på HD 2.del blevet undervist i seks fag, og her er det skat, der mest har vakt min interesse. Det er også det fagområde, foruden eksternt regnskab, som jeg i min dagligdag som revisorassistent gør mest brug af. Faget skat II omhandler skatteberegningstyper for selvstændige erhvervsdrivende, virksomhedsomdannelse og generationsskifte. I mit job som revisorassistent vil jeg komme til at arbejde med disse områder, og derfor er det af særlig relevans, at de bliver emnerne i min afhandling. Revisorer arbejder dagligt med disse områder, hvor de løbende forsøger at hjælpe deres kunder bedst muligt, så kunderne ender med at træffe de rigtige beslutninger. De tre faser, som er opstart, omdannelse og generationsskifte, er meget tidskrævende, kræver god planlægning og forberedelse. Hvis de gennemføres helt efter bogen, bør det kunne ske næsten skattefrit, og dermed bliver regningen billigere for ejeren. Der er dog andre aspekter af sagen end kun den skattemæssige del. Dette skal vi se nærmere på i det efterfølgende Rådgiver Som en rådgiver for en virksomhed er det vigtigt at analysere risikoen ved en given branche. Dette indebærer, at man skal analysere kundepotentiale, vækstmuligheder samt stigninger i risici. Man skal samtidig også se på muligheder for et eventuelt salg eller opkøb. I analysen tilhører der også en skattemæssig del, og denne kan være meget vanskelig at have med at gøre, især når man taler om en ny opstartet virksomhed, hvor man endnu ikke kender dens fremtid. Forarbejdet tager udgangspunkt i at undersøge ejers interesser og hensigter samt branchens udviklingsstatistik, som er væsentlig for at kunne opnå en bedre rådgivning. Først når man har dette forarbejde på plads, kan man koncentrere sig om den skattemæssige side og hjælpe virksomheden i den retning, som er mest fordelagtig for ejer, virksomheden og virksomhedens efterkommere. Rådgivning er i forvejen dyrt, og får man i begyndelsen forkert rådgivning, kan det komme til at koste mange penge for virksomhedsejeren; både til rådgivning men også til skat. Denne rådgivning skal være med til at sikre, at virksomhedsejeren vælger den virksomhedsform, som passer til det behov, ejer må have, og hvad der skattemæssigt bedst kan betale sig Virksomhedens forløb Skat er et af de største og mest komplekse områder, og dermed er det også et område, hvor mennesker begår flest fejl. Det er et område, hvor man er afhængig af ordentlig rådgivning, så man ikke snyder sig selv og ikke kommer til at hænge på en alvorlig og dyr skattesag. Alle i vores samfund er afhængig af skat; hvad enten man er arbejdsløs eller ejer af et kæmpe rederi. I Danmark Side 5 af 104

7 bliver der hvert år registreret flere tusinder af nye virksomheder, og for mange af dem vil de på et tidspunkt komme igennem en omdannelse fra virksomhed til selskab samt til senere generationsskifte eller salg. Mange selvstændige har i begyndelsen et fuldtidsjob ved siden af deres virksomhed for at få økonomien til at løbe rundt, men mange vælger også at gå den direkte vej og satse alt på deres virksomhed. Netop ny opstartede selvstændige har derfor lige fra begyndelsen behov for ordentlig rådgivning, da det ellers kan ende galt. Det ses nemlig ofte, at folk med ny opstartede virksomheder bruger penge som aldrig før, og pludselig går det galt, fordi de f.eks. ikke har tænkt over, at der skal betales moms og skatter af indtjeningen i virksomheden. Rådgivningen skal hjælpe de ny opstartede således, at de ikke kommer til at betale hverken for meget eller for lidt i skat. Denne rådgivning skal samtidig tage højde for ejers krav, selvom et andet valg havde været billigere. Problemstillingen er derfor, hvordan man bedst hjælper dem med at optimere deres indtjening efter de muligheder, der er til stede - så man både overholder ejers og SKATs betingelser. Når det bliver relevant for dem senere at omdanne virksomheden til et selskab, f.eks. som følge af, at deres debitorer og kreditorer bliver større og større, får de igen behov for rådgivning samt yderligere assistance med selve omdannelsen. Inden for skat kan man vælge enten en skattepligtigeller en skattefri omdannelse. Der er faste kriterier for, hvordan en omdannelse skal gennemføres, og det kan gå hen og blive rigtig dyrt, hvis ejer får forkert rådgivning. Heri ligger problemstillingen at finde den løsning, som opfylder ejers krav nu og her, men også på sigt, hvis selskabet på et tidspunkt skal sælges eller succederes til familie eller nære medarbejdere. Det er igen ejers betingelser, som skal opfyldes, og herfor kan man som rådgiver være tvunget til at foreslå en løsning, som skattemæssigt bliver dyrere for ejer, men til gengæld opfylder ejers kriterier. Selskabet skal på et tidspunkt afhændes, og nogle selskabsejere har siden opstarten vidst, hvem der skal overtage deres selskab. Andre finder først ud af det et par år før, det reelt skal ske. Ejeren skal på tidspunktet, hvor selskabet står til afhændelse, have gjort sig tanker om, hvordan hans og muligvis sin hustrus pensionsalder ser ud rent økonomisk. Det er i dag meget almindeligt, at folk tegner en pension i form af rate- eller kapitalpension ved siden af folkepensionen. Dog er det ikke alle, som har fået oprettet én i tide, hvorved opsparingen er væsentlig mindre end folk, der har sparet op i 30 år. Denne del af befolkningen har måske i stedet valgt at spare op i deres bolig eller måske ingenting, når alt kommer til alt. Problematikken i denne situation er, hvordan selskabet skal afhændes. Her menes, om det kun er en del eller hele selskabet, og hvorvidt selskabsejeren kan opretholde en fast indkomst fra en del af selskabet, selvom han går på pension. For en rådgiver er Side 6 af 104

8 det væsentligt at vide, hvor mange penge ejeren har behov for i sin hverdag, så det igen bliver muligt at optimere selskabsejerens indkomst bedst muligt. Min afhandling tager, på baggrund af ovenstående problemer, udgangspunkt i de skattemæssige aspekter, der er vedrørende opstart, omdannelse og generationsskifte af virksomheder. Jeg vil i afhandlingen lægge særlig vægt på optimeringen af skat for virksomhedens / selskabets ejer. Afhandlingen er udarbejdet af: Bent Erik Laursen Side 7 af 104

9 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i de problemstillinger, som blev opstillet i indledningen, samt de forhold som blev diskuteret, er det interessant at opstille følgende problemformulering Hovedspørgsmål Med udgangspunkt i en konkret virksomhed: 1) Hvordan optimeres virksomhedens beskatningsforløb bedst muligt? Hovedspørgsmålet vil blive besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål Underspørgsmål Fase 1: Virksomhedens start. 2) Hvilken beskatningsform kan bedst betale sig: a) Personligdrevet virksomhed? b) Personligdrevet virksomhed beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen? Fase 2: Virksomhedsomdannelse. 3) Hvilken af følgende omdannelsesmodeller kan bedst betale sig: a) Skattefri omdannelse? b) Skattepligtig omdannelse? 4) Hvilken af ovenstående metoder er bedst på kort og på lang sigt? Fase 3: Generationsskifte. 5) Hvilke metoder er mest fordelagtig for ejer, og hvilke metoder er mest fordelagtig for selskabsovertager ved succession? 1.3 Afgrænsning Den skattemæssige optimering af virksomhedens beskatningsforløb vil foregå med udgangspunkt i de skattemæssige gældende regler for 2010, og dermed vil der ikke blive taget højde for tidligere eller nyere regler Kapitalafkastordning Ordningen omfatter regler, der ligger tæt op ad virksomhedsskatteordningen. Jeg vil ikke analysere ordningen yderligere, da det er virksomhedsskatteordningen, som er mest interessant og på samme gang, den mest brugte beskatningsmodel. Her vil jeg dog sammenligne fordele og ulemper for at gøre læseren opmærksom på dens eksistens således, at den ikke bliver udelukket som valg som Side 8 af 104

10 beskatningsmodel. Kapitalafkastordningen ses ofte brugt hos folk med udlejningsejendomme, hvor indtægterne er begrænsede, eller hvor udlejning er deres eneste indtægt Generationsskifte Inden for området generationsskifte eksisterer både salg og succession. Jeg vil i opgaven på baggrund af omfangsbegrænsning kun koncentrere mig om succession til nærmeste familie. 1.4 Metode Min afhandling vil handle om optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb, og min problemstilling tager udgangspunkt i opstart af en mindre erhvervsvirksomhed. Jeg vil redegøre for det mest optimale skattemæssige livsforløb, hvor der samtidigt bliver taget højde for ejers krav og interesser. Livsforløbet vil tage udgangspunkt i en personlig ejet virksomhed, hvor ejer senere ønsker at omdanne denne til et selskab og senere igen ønsker at generationsskifte selskabet. Jeg vil med udgangspunkt i førnævnte problemformulering og problemstilling udarbejde en afhandling, som giver læser en forståelse af de skattemæssige aspekter inden for stiftelse, omdannelse og generationsskifte af virksomheder samt de skattemæssige problemstillinger, der ligger foran en indehavers valg og beslutninger. Min indgangsvinkel til afhandlingen er at optimere virksomhedens skatteforløb bedst muligt. Min besvarelse vil tage udgangspunkt i en teoretisk eksisterende dansk erhvervsvirksomhed. Jeg vil underbygge besvarelsen med beregninger og talopstillinger samt relevant teori inden for hvert område. Jeg vil analysere de skattemæssige muligheder for hver fase og, på baggrund af disse analyser, foretage en skatteoptimering for virksomheden ved den pågældende fase. De tre faser, som jeg vil analysere, er, som nævnt: Opstart, virksomhedsordning, omdannelse til selskab og til sidst generationsskifte. Jeg vil hovedsageligt beskæftige mig med de skattemæssige valgmuligheder, hvor der skal betales så lidt skat som muligt, men jeg vil dog inddrage ejers krav samt andre alternativer for til sidst at kunne sammenholde mulighederne i den endelige analyse og optimering. Jeg vil vurdere hver fase; både hvad angår skattemæssige beregninger og talopstillinger, men også hvor der bliver taget hensyn til indehavers kriterier. Jeg vil endvidere vurdere, hvad der skattemæssigt bedst kan svare sig for indehaver nu og her og på længere sigt. Hvad angår virksomhedsomdannelsen vil jeg sideløbende lave beregninger på, hvis virksomheden blev omdannet ved skattefri eller skattepligtig omdannelse. Beregningerne vil til sidst blive Side 9 af 104

11 sammenlignet for at kunne konkludere hvilken af modellerne, der var bedst for hhv. ejer og overtager. For at besvare problemformuleringen vil jeg inddrage al relevant teori fra undervisningen, inddrage eksterne kilder samt inddrage relevante love og vejledninger. Jeg vil til selve beregningerne gøre brug af skatteprogrammet SP Skat fra Magnus Informatik, da dette er fuldt opdateret med skattereglerne for Formål Afhandlingens primære formål er at belyse de skattemæssige aspekter hvad angår iværksætterfasen, omdannelsesfasen og generationsskiftefasen. Formålet er optimering af den indkomst, som ejer får fra sin virksomhed, som senere bliver til et selskab. Dette dækker både over lønindkomst, kapitalindkomst samt udbytte fra ejers selskab. Ligeledes er formålet at se på forskelle mellem virksomheder ejet i personligt eller selskabsregi. Virksomhedsejere, der læser denne afhandling, vil kunne bruge den som et opslagsværk, når de ønsker viden om, hvilken virksomhedsform de bør vælge. Den vil kunne hjælpe dem med at beslutte, hvorvidt de bør omdanne deres virksomhed til selskab, eller om de bør beholde den nuværende virksomhed og i stedet lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen. 1.6 Målgruppe Afhandlingens målgruppe er iværksættere, nuværende virksomhedsejere, selskabsejere og naturligvis revisorer og skattefolk, som arbejder med ovennævnte områder i deres dagligdag. Iværksættere og ejere vil have stor interesse for disse områder, da det jo netop er dem og deres fremtid, som afhandlingen drejer sig om. 1.7 Disposition Opgaven er disponeret over 3 dele. 1. del indeholder teorien, der ligger til grund for casen i 2.del. 1.del er inddelt i kapitler, som udgør et kapitel for hvert emne: Virksomhed drevet i personligregi, Kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, Omdannelse og Generationsskifte. 2.del indeholder casen, som følger strukturen fra kapitel 1. Her bliver der gjort rede for den praktiske del af teorien i form af beregning og analyser på en konkret virksomhed. 3.del udgør den endelige konklusion på opgaven. Alle kapitler vil indeholde delkonklusioner for at anskueliggøre resultatet for læseren. Delkonklusionerne bliver opsamlet i det sidste kapitel. Side 10 af 104

12 Del 1 - Teori 2 Virksomhed i personligt regi 2.1 Indledning Kapitlet omhandler skattereglerne for personlig indkomst samt virksomheder drevet i personligt regi. Kapitlets formål er at identificere de skattemæssige aspekter og forskelle mellem de beskatningsformer, som er mulige for selvstændige erhvervsdrivende. I kapitel 1 vil der indledningsvist blive gjort rede for den skattepligtige indkomst samt de ændringer i Forårspakke 2.0, som har indflydelse på den personlige indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag; altså påvirkning på den almindelige borgers indkomst. I kapitel 2 vil der blive gjort rede for formålet med kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning samt de skattemæssige forhold, som der specielt er for disse to skatteberegningsmodeller. Afslutningsvist vil de to skatteberegningsmetoder blive sammenlignet ved hhv. fordele og ulemper Personlig indkomst Personskatteloven (Herefter forkortet til PSL) omhandler de forskellige indkomstformer, som gælder for alle skattepligtige personer. Jf. PSL skal den skattepligtige opgøre en skattepligtig indkomst. Denne udgøres af en personlig indkomst, en kapitalindkomst og en aktieindkomst. En skattepligtig indkomst udgør alt skattepligtig indkomst, som ikke omfattes af aktieindkomst; lige meget om der er tale om personlig indkomst eller kapitalindkomst. Man opdeler den skattepligtige indkomst i personlig indkomst og kapitalindkomst, og det samme gør sig gældende for de fradragsberettigede udgifter. Personlig indkomst er som hovedregel den del af den skattepligtige indkomst, som ikke medregnes i kapitalindkomsten. Det er bl.a. lønindkomst og indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Ved selvstændig erhvervsvirksomhed har den skattepligtige mulighed for at fradrage driftsomkostninger, og de omfatter bl.a. skattemæssige afskrivninger og AM-bidrag. I personlig indkomst fradrages også indbetalinger til pensioner, kapitalpensionsordninger og ratepensionsordninger. For kapitalpension gælder det, at det indbetalte beløb kun kan fradrages i bundskatten og den tidligere mellemskat. Indbetalinger til ratepensioner kan fradrages i bund- og topskat. Side 11 af 104

13 For at konkretisere tingene har jeg herunder opsat et meget forenklet skema. Beregning af den skattepligtige indkomst: Figur 1 Skattepligtig indkomst Personlig Indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Kapitalindkomst Kapitalindkomsten omfatter nettobeløbet af forskellige indtægter og udgifter 1. Som et eksempel kan renteindtægter og renteudgifter, skattepligtige gevinster samt fradragsberettigede tab efter kursgevinstloven (Herefter forkortet til KGL) nævnes. Endvidere medtages kapitalafkast 2 med fradrag af kapitalafkast medregnet i den personlige indkomst 3. Sidste kapitel bliver forklaret og illustreret under kapitlet om Kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen. Nedenstående skema viser forskellen på personlig indkomst og kapitalindkomst jf. reglerne for Figur 2 - Skatteprocenter Kommuneskat (ca. 24,818 pct.) Sundhedsbidrag (8 pct.) Kirkeskat (ca. 0,731 pct.) Skattepligtig Indkomst Personlig Indkomst Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag *Bundskat 3,67 pct. *Topskat 15,0 pct. *Maksimal skat 51,5 pct. *Positiv netto kapitalindkomst *skat af kapitalindkomst op til kr er 36,5 pct. Som man kan se, indeholder kapitalindkomsten: kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat. Når man har en positiv kapitalindkomst over kr , og man samtidig er topskatteyder, stiger skatteprocenten. Kapitalindkomst over kr bliver beskattet med maksimalt 49,5 % (gældende 1 Jf. PSL 4 2 Jf. VSL 22 a 3 Jf. VSL 23 a og VSL 22 c Side 12 af 104

14 regler for 2010). Vær opmærksom på at fradragsprocenten på negativ kapitalindkomst (33,5 %) ikke ændrer sig. For at opsummere: Positiv kapitalindkomst max: 49, 5 % Negativ kapitalindkomst max: 33,5 % Aktieindkomst mfl. Aktieindkomst er de indkomster og tab, der står nævnt i PSL 4 a. Aktieindkomst omfatter bl.a. aktieudbytter samt udlodninger fra investeringsforeninger og fortjenester samt tab 4. Aktieindkomst er ekskluderet fra den skattepligtige indkomst, og det samme gælder for gaver indenfor gaveafgiftskredsen, som beskattes med 15 % ved beløb over kr (2010) samt gevinster fra offentlige spil Ligningsmæssige fradrag Ligningsmæssige fradrag er fradrag, som ikke kan trækkes fra; hverken i den personlige indkomst, kapitalindkomsten eller aktieindkomsten. Udgifterne svarer lidt til en virksomheds driftsudgifter. Det er udgifter, som ofte er i forbindelse med den skattepligtiges erhverv; altså udgifter som den skattepligtige har i forbindelse med at tjene til sin løn. Men nogle af de ligningsmæssige fradrag er også beløb, som er uundgåelige for mange mennesker, som f.eks. underholdningsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle. Som øvrige eksempler kan befordringsfradrag og kontingenter til A-kasse og fagforeninger nævnes. Ligningsmæssige fradrag har i 2010 en effektiv fradragsværdi på ca. 33,5 %. 4 Jf. ABL Side 13 af 104

15 For at opsummere kapitlet, Personlig indkomst, har jeg nedenfor indsat et skema, som viser et eksempel på en beregning af indkomstskat for personer i Figur 3 Beregning af indkomstskat for personer i 2010 Beregning af Indkomstskat for personer i 2010 Samlede skatter til kommune og stat kan ikke overstige 51,5 % ekskl. Kirkeskat og Am-bidrag Kommuneskat 25,04% Sundhedsbidrag 8,00% Bundskat 3,67% Topskat 15,00% 51,71% Nedslag -0,21% 51,50% Kirkeskat 0,70% Samlet marginalskat 52,20% Som skemaet viser, er den maksimale skatteprocent 51,5 % ekskl. kirkeskat og AM-bidrag. Denne procent er væsentlig, når man driver personlig virksomhed. Mange virksomheder vil hurtig overstige grænsen for topskat, og dermed rammer de skatteprocenten på 51,5 %. Hvis man kunne flytte nogle af sine indtægtskroner fra personlig skat til kapitalindkomst, ville det kunne spare en masse skattekroner. Dette har SKAT muliggjort ved at indføre kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen til dem, som er selvstændige erhvervsdrivende. Skatteberegningsmodellerne vil blive analyseret i 2. kapitel. Først vil jeg analysere den virkning, Forårspakke 2.0 har på den almindelige borgers indkomst samt personer, som driver virksomhed i personligt regi Forårspakke 2.0 Dette kapitel omhandler de vigtigste punkter fra Forårspakke 2.0, som har indflydelse på den skattepligtige indkomst. Jeg vil i dette kapitel analysere ændringer i sundhedsbidraget, mellemskatten og kapitalindkomsten Udfasning af sundhedsbidraget Når sundhedsbidraget bliver flyttet til bundskatten over de kommende år, vil det få konsekvenser for de fradrag, som kan trækkes fra den skattepligtige indkomst. Side 14 af 104

16 Ændringen medfører følgende faldende værdier: Værdien af ligningsmæssige fradrag (befordringsfradrag, fagforening, A-kasse, beskæftigelsesfradrag mv.) Værdien af negativ nettokapitalindkomst over kr (renteudgifter). Den fremtidige værdi ændres fra de nuværende ca. 32,5 % til ca. 24,5 % ekskl. kirkeskat eller ca. 33,5 % til ca. 25,5 % inkl. kirkeskat. Dermed trækkes værdierne kun fra i den skattepligtige indkomst med virkning for kommune og kirkeskat og derfor uden det hidtidige sundhedsbidrag på 8 %. Nedsættelsen er også gældende for skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst og får følgende konsekvenser: Negativ nettokapitalindkomst (nettorenteudgifter), som overskrider kr pr. år (kr hvis gift) falder gradvist i skatteværdi fra ca. 33,5 % til ca. 25,5 % inkl. kirkeskat. Dette sker i perioden fra 2012 til 2019 i takt med, at sundhedsbidraget gradvist flyttes til bundskat. Negativ nettokapitalindkomst (nettorenteudgifter) under disse beløbsgrænser beholder deres fradragsværdi. Dette sker på baggrund af et særligt nedslag i indkomstskatterne samtidig med aftrapning af sundhedsbidraget Mellemskatten forsvinder I indkomståret 2010 bliver mellemskatten afskaffet, og loftet for topskat bliver hævet. Dette har sin påvirkning flere steder. De højtlønnede får en skattebesparelse i topskatten og den tidligere mellemskat. De lavtlønnede får en besparelse på baggrund af, at loftet på den tidligere mellemskat er afskaffet og afløst af loftet for topskat. I 2010 betyder det, at hvis man skal betale topskat, skal den personlige indkomst efter AM-bidrag og fradrag for indskud til pension overstige kr Ændring af kapitalindkomsten I 2010 er der lavet en ekstra regel for positiv kapitalindkomst, som giver et bundfradrag på kr Hvis beløbet er større, skal der betales topskat af det resterende. For de personer, der allerede betaler topskat, betyder det en besparelse på omkring kr For ægtefæller gælder det, at hvis deres fradrag ikke er opbrugt, kan de udnytte hinandens fradrag, og derved bliver beløbet maksimalt kr Side 15 af 104

17 Figur 4 herunder illustrerer, hvordan en skattepligtig vil blive beskattet af kapitalindkomst (bemærk at skemaet viser tal og procenter for 2011) Figur 4 Kapitalindkomst og aktieindkomst Marginalskatten for personlig indkomst i Danmark kan højst udgøre 51,5 % (2010 gennemsnit) ekskl. AM-bidrag og kirkeskat, hvorimod positiv kapitalindkomst maksimalt kan udgøre 49,5 % (2010 gennemsnit.). Bemærk at bundskattesatsen stiger fra 3,67 % til 11,67 % i perioden Dette får også indvirkning på den negative kapitalindkomst samt ligningsmæssige fradrag, da disse ikke kan trækkes fra i grundlaget for bundskat men kun i grundlaget hvor sundhedsbidraget indgår. Fradragsprocenten falder altså med et niveau i 2012 på 33,5 % til 25,5 % i år For boligejere, folk med høje kassekreditter samt borgere med dyre forbrugslån betyder det, at de skal betale væsentlig flere penge i skat. Side 16 af 104

18 Som man kan se i mit eksempel nedenfor, vil en person med en gennemsnitlig indkomst på kr og renteudgifter for kr komme til at betale ca. kr mere i skat i 2019 for den samme størrelse renteudgift. Figur 5 Negativ kapitalindkomst Jo større renteudgifterne er, jo mere kan ændringen mærkes. 2.2 Delkonklusion For kort at opsummere afsnittet til brug for den videre afhandling vil jeg her konkludere følgende: En skattepligtig indkomst for personer opgøres årligt og består af personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Derudover hører andre indkomster såsom aktieindkomst. Forårspakke 2.0 har stor indflydelse på den skattepligtige indkomst fremover. Blandt andet udfases sundhedsbidraget, mellemskatten forsvinder, og der ændres på beskatningen af kapitalindkomsten og de ligningsmæssige fradrag. I Danmark er marginalskatten for personlig indkomst på 51,5 % (2010) ekskl. AM-bidrag og kirkeskat, hvorimod kapitalindkomsten har en marginalskat på 49,5 %. Ved at sundhedsbidraget udfases, falder fradragsprocenten fra de nuværende 33,5 % til 25,5 %, og det bliver derfor dyrere at være låntager i Danmark fremover. Mellemskatten udfases, hvilket giver en besparelse for personer med middel indkomst, til gengæld stiger bundskatten i takt med, at sundhedsbidraget udfases, hvilket betyder større skat til de lavtlønnede Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende De grundlæggende forskelle mellem at være lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende er følgende: Eksempel: Negativ kapitalindkomst Person Løn kr kr Renteudgift kr kr Fradragsprocent 33,50% 25,50% Beregnet skat kr ,00 kr ,00 Forskel kr ,00 Som lønmodtager modtager man vederlag for personligt udført arbejde for en arbejdsgiver. Arbejdet udføres efter arbejdsgivers anvisninger og for dennes regning og risiko. Side 17 af 104

19 Som selvstændig udføres arbejdet for egen regning og risiko, og arbejdet har til formål på sigt at opnå overskud. SKAT har pga. disse forskelle valgt at tilbyde selvstændige erhvervsdrivende nogle muligheder i form af kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen, som skal opveje nogle af de forskelle, der er, fra at være lønmodtager til at være selvstændig erhvervsdrivende. Disse muligheder vil blive analyseret i det følgende kapitel. 3 Kapitalafkastordning og virksomhedsskatteordning 3.1 Kapitalafkastordningen Idégrundlag og formål Ordningen er i sin tid udviklet for at give mindre virksomheder de samme fordele som selskaber (ApS, A/S). Ved selskaber tales der om, at investorer sætter penge i aktier eller obligationer mod til gengæld at modtage udbytte eller renter fra selskabet. Det bliver skattemæssigt sammenlignet med, at investorerne låner penge ud, og under normale omstændigheder vil pengene blive forrentet efter en aftalt sats. SKAT har på denne baggrund fastsat regler for, hvordan udlånte penge skal forrentes i egen virksomhed, idet SKAT ser det som en investering, når en privatperson lægger penge/kapital ud til sin egen virksomhed. Denne sats har de valgt at kalde kapitalafkastsatsen, og satsen bliver brugt både i kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen (VSO). KAO og VSO er begge kun skatteberegningsmetoder, og derfor er de ikke specifikke virksomhedsformer. Virksomheden, hvad enten man vælger KAO eller VSO, vil stadig være ejet i personligt regi, og indkomsten herfra vil stadig blive indregnet i den personlige selvangivelse. I begyndelsen udarbejdede SKAT kun VSO, men da denne er ret omfattende, både for virksomhedsejeren men også for SKAT, har man senere lavet kapitalafkastordningen, som er en mere enkel version af VSO. Dette gjorde man, fordi man ønskede at give flere virksomheder muligheden for at drage nytte af fordelene fra VSO samtidig med, at man lettede det administrative arbejde for SKAT. SKATs formål med kapitalafkastordningen er følgende, at: begrænse behovet for at anvende virksomhedsordningen, som er administrativ tung tilbyde et valgfrit alternativ til virksomhedsordningen udover selskabsmulighederne gøre det administrative mere enkelt for mange erhvervsdrivende gøre det administrative mere enkelt for dem selv Side 18 af 104

20 3.1.2 Forklaring af kapitalafkastordningen KAO er en forsimplet udgave af VSO, hvilket vil sige, at den er nemmere at bruge, men har færre til gengæld muligheder. Modsat virksomhedsskatteordningen er det ikke muligt at opspare penge i virksomheden. Det betyder, at det overskud, der måtte være i virksomheden, bliver anset for hævet. Overskuddet fordeles herefter som personlig indkomst og kapitalindkomst. Når kapitalafkastgrundlaget er fundet, ganges kapitalafkastsatsen med grundlaget, og det beregnede tal udgør det beløb (kapitalafkastet), som kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Ydermere giver kapitalafkastordningen, på skematisk vis, fuld skatteværdi af renteudgifter ved finansieringen af erhvervsmæssige aktiver. Ordningen giver, i lighed med virksomhedsordningen, mulighed for, at den erhvervsdrivende kan få beregnet rente af de erhvervsmæssige aktiver. Denne rente er, som nævnt tidligere, kapitalafkastet og bliver beskattet som kapitalindkomst. En stor del af de erhvervsdrivende behøver derfor ikke at anvende virksomhedsordningen idet, at mange af de samme fordele kan opnås ved at lade sig beskatte efter kapitalafkastordningen. For de selvstændige virksomhedsejere, der før lod sig beskatte efter personskatteloven, medfører KAO en lempelse i skatten, men den overgår normalt ikke den lempelse, de kunne have opnået ved at anvende virksomhedsordningen Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkastsatsen Vælger den skattepligtige at anvende KAO eller VSO, bliver der beregnet et kapitalafkast af de aktiver, som den skattepligtige erhvervsmæssigt benytter. Selve kapitalafkastet udgøres af kapitalafkastgrundlaget multipliceret med kapitalafkastsatsen. Afkastet kan dog ikke overstige driftsoverskuddet fra virksomheden eller et beløb, som er svarende til den samlede negative kapitalindkomst. Beløbets størrelse afgøres ved den største værdi af enten den negative kapitalindkomst eller driftsoverskuddet. Kapitalafkastsatsen beregnes og fastsættes af Københavns Fondsbørs. Dette forekommer kun én gang årligt, og satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets 6 første måneder. Satsen nedrundes til hele procenttal. Til baggrund for kapitalafkastet ligger kapitalafkastgrundlaget, og dette opgøres efter nedenstående metode. Side 19 af 104

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere