Beskrivelse af rejsetiden

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af rejsetiden"

Transkript

1 Forudsigelse af forsinkelse på Helsingørmotorvejen Jens Møller-Pedersen, TetraPlan ApS Vejdirektoratet har etableret et rejsetidsinformationsssystem (RIS) på Helsingørmotorvejen, der permanent døgnet rundt indsamler data om forsinkelserne på motorvejsstrækningerne omkring vejarbejdet. Disse målinger benyttes til informere bilister om forventet forsinkelse gennem informationstavler langs motorvejen og gennem Københavns Radio. Problemet med et system, der direkte benyttede aktuelle forsinkelser til at informere bilisterne var, at den målte forsinkelse altid kom for sent. Bilister, der passerede oplysningsskiltet oplevede en anden forsinkelse end den der måltes på det tidspunkt. TetraPlan har for Vejdirektoratet opstillet en model, der ud fra den nuværende måling kan forudsige, hvilken forsinkelse bilister, der kører ind på strækningen vil komme til at opleve. Ved afprøvning på historiske data er det fundet, at forudsigelsen i under 1% af tilfældene afveg mere end 5 minutter fra den aktuelt oplevede forsinkelse. Det blev undersøgt, om der var et mønster, der gjorde det rimeligt at opbygge en sådan model, og den udviklede model i det da gennemførte studie er senere blevet operationaliseret til en driftssituation og benyttes i dag til meldingerne til trafikanterne. Der er opstillet prognosemodeller for myldretidsperioderne morgen 7:00-9:00 og eftermiddag mellem 15:30 og 17:30. Da det hovedsagligt er skiltevisningen om morgenen, der på grund af forsinkelsernes støørelse er interessant, vil denne artikel koncentrere sig om prognosemodellen for morgenmyldretiden. Beskrivelse af rejsetidsinformationssystemet Rejsetidsinformationssystemet er placeret på Helsingørmotorvejen (HMV) med grene ad Lyngbyvejen og ad Motorringvejen til Herlev. Systemet er baseret på registrering af biler, der er forsynet med en elektronisk brik, ved 13 målestationer. Registreringen foregår ved, at en radar sender et signal til brikken, der derefter sender sit nummer tilbage, og samtidig registreres tidspunktet. Der er uddelt 3000 brikker til frivillige bilister, der jævnligt benytter Helsingørmotorvejen. Ved at sammenholde bilens passagetidspunkter ved forskellige målepunkter, kan rejsetiden for denne bil beregnes for hver delstrækning. Ved at tage gennemsnittet af rejsetider for alle målte biler findes rejsetiden for delstrækningen. Beregningen af forsinkelsen er koblet til Rejsetidsinformationssystemet (RIS) i Storkereden. Hvert femte minut overføres data fra RIS til den udviklede korttidsmodel, således at operatøren bliver orienteret om, hvad den oplevede forsinkelse vil være sammen med en 15 minutters prognose. Operatøren benytter informationen til at sætte skiltene, der informerer bilisterne om forsinkelsen. Trafikinformationscentralen i Vejdirektoratet (TIC) har også direkte adgang til prognosetallene for videresendelse til Københavns Radio.

2 Beskrivelse af rejsetiden I figur 1 ses den gennemsnitlig målte rejsetid afbildet som funktion af tidspunktet for morgenspidstimerne i indadgående retning. Gennemsnittet er taget over alle hverdage i en periode fra august 1996 til februar Nogle dage er udtaget af datamaterialet pga. uheld, datafejl eller ferier. For begge ruter i sydgående retning gælder, at myldretiden strækker sig fra 7:10 til 9:00, med den største målte forsinkelse mellem 7:40 og 8:40. Der er lidt større forsinkelse ad motorringvejen mod Buddinge end ind ad Lyngbyvej mod Hans Knudsens plads. Dette skyldes, at der næsten aldrig er forsinkelser ad Lyngbyvejen fra Klampenborgvej, mens ringmotorvejen oftere er fyldt. Det ses også, at der ad ringmotorvejen er specielt store forsinkelser mellem 7:40 og 8:00. Målt rejsetid på hverdage i sydgående retning Rejsetid Hørsholm-Jægersborg Hørsholm-Buddinge 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 Tidspunkt Figur 0.1: Gennemsnitlig målte rejsetider for alle hverdage i sydgående retning i perioden fra august til februar. Den gennemsnitlige målte forsinkelse dækker over betydelige forskelle dagene imellem. Forsinkelsen ses opgjort på ugedage for den sydgående retning i figur 2. Det ses, at forsinkelsen

3 er størst på mandage og tirsdage, og mindst om fredagen. Målt rejsetid Hørsholm-Jægersborg på hverdage Rejsetid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 Tidspunkt Figur 2: Målt rejsetid på hverdag, Hørsholm-Jægersborg. I nordgående retning er der ikke nogle dage, der har markant højere forsinkelser end andre. Skiltevisning før korttidsmodellen blev implementeret. Det er operatøren i Storkereden, der styrer skiltevisningen ud fra RIS målinger. Før korttidsmodellen var implementeret, blev skiltene sat til at vise den nuværende målte forsinkelse afrundet til nærmeste 5 minutter. Hvis RIS var nede, kunne operatøren alene forlade sig på en ITV-overvågning af strækningerne og benytte en standardstrategi for skiltevisning. Den kunne være baseret på de gennemsnitligt målte forsinkelser for hele ugen. De målte rejsetider ses i figur 1. Da den ideelle rejsetid på strækningen (uden forsinkelse) er ca. 9 minutter, kan strategien i tidsrummet 7:00-9:00 verbalt beskrives således: Den skiltede forsinkelse er voksende i skridt af 5 minutter fra 0 til 15 min. i tidsrummet 7:00-7:45. Skiltet holdes konstant på 15 min. fra 7:45 til kl Herefter vises 10 min. til kl. 8:50, hvorefter skiltet sættes til 5 min. Kun i tilfælde, hvor operatøren vha. kameraerne kan se, at forholdene er usædvanlige, fraviges denne strategi. Problemer med benyttelse af gennemsnitlig forsinkelse I morgenmyldretiden måles hvert 5. minut en gennemsnitlig rejsetid mellem to på hinanden følgende målestationer. Ved at sammenligne denne gennemsnitsmåling med de rejsetider, der er ideelle for hvert delstræk (kørsel efter hastighedsgrænsen) udregnes forsinkelsen for hvert delstræk herefter for den netop afsluttede 5 minutters periode. Den samlede forsinkelse fra Hørsholm til Tuborgvej udregnes herefter som summen af forsinkelserne på de enkelte delstræk.

4 Fremgangsmåden har en åbenlys fejl, nemlig at forsinkelsen udregnes efter målinger til samme tidspunkt på delstrækkene. I virkeligheden er der ingen, der oplever forsinkelsen kl på alle delstræk, da hele gennemkørslen altid tager længere tid end de 5 minutter, der er tidsrummet mellem to målinger. Den forsinkelse en bilist oplever afhænger derfor af forsinkelser på forskellige tidspunkter på delstrækkene. Det er denne forsinkelse (kaldet oplevet forsinkelse), som man ønsker at vise på de variable skilte, idet den enkelte bilist ikke er interesseret i den gennemsnitlige forsinkelse på hele vejstrækningen, men den forsinkelse som han/hun vil opleve efter passagen af skiltet. Beregning af oplevet forsinkelse Den forsinkelse som en bilist oplever afhænger af tidspunktet, hvor bilisten befinder sig på delstrækket, men på det tidspunkt hvor bilisten passerer informationstavlen kender operatøren kun den nuværende gennemsnitlige forsinkelse på de følgende delstræk men ikke hvad forsinkelsen vil være på det tidspunkt, hvor bilisten passerer delstrækkene. Som eksempel betragtes en bilist, der når målestation 1 klokken 7:20. På dette tidspunkt vil den målte forsinkelse normalt være lidt under 10 minutter, så uden korttidsmodellen vil bilisten møde en skiltning, der viser 10 min. forsinkelse. På denne dag nåede han/hun målestationerne ved slutningen af hvert delstræk på følgende tidspunkter: Delstrækning Idealtid Forsinkelse Rejsetid Ankomst til slutning af stræk Anvendt måling :23 07: :31 07: :42 07: :44 07:45 Sum Tabel 1: Eksempel på beregning af oplevet forsinkelse Bilisten oplevede en samlet forsinkelse på 15.6 minutter, hvilket er mere end de 10 min. skiltet viste da han/hun startede. Populært sagt kan man sige, at mens forsinkelsen er voksende, vil den oplevede forsinkelse være større end den målte (og skiltede). Den omvendte situation opstår når forsinkelsen er faldende. Ovenstående regneeksempel viser, at den korrekte skiltevisning afhænger af fremtidige forsinkelser på de enkelte delstræk. I det ovenstående eksempel, er det nødvendigt at forudsige forsinkelserne på de forskellige delstræk op til 25 minutter ud i fremtiden, for at kunne sætte skiltet korrekt. Da det er den oplevede forsinkelse, der ønskes modelleret, er det vigtigt at kunne uddrage denne af rejsetidsmålingerne. Da disse er opgjort for hvert 5 minutters interval, er det ikke muligt at udregne forsinkelsen eksakt for alle biler, men det er muligt at udregne en gennemsnitlig forsinkelse for bilister, der ankommer til den sidste målestation på et givet tidspunkt. Det gøres ved at regne baglæns ud fra den målte rejsetid på delstrækket og passagetidspunktet ved slutmålestationen. Eksempelvis vil passagetidspunktet ved målestation 4, der ligger før målestation 7 kunne findes af følgende formel: * t = t ( delay ( t ) + idealtime )

5 Her er idealtime 4-7 idealkøretiden mellem målestation 4 og 7, delay 4-7 er den målte forsinkelse på dette delstræk, og t 7 * er tidspunktet for nærmest følgende måling (i dette tilfælde en oprunding til nærmeste 5 minutter). t 7 er bilens faktiske ankomsttid til målestation 7; denne kan eksempelvis sættes til t 7 * eller til midten af intervallet - i dette tilfælde t 7 * minutter. Ved at foretage denne beregning rekursivt på alle delstrækkene opnås passagetidspunktet og den tilhørende rejsetid ved informationstavlen. Målet er nu at opbygge en model, der kan finde den rejsetid som en bilist, der passerer skiltet nu, vil opleve på baggrund af nuværende målinger på delstræk længere fremme på bilistens rute. Sammenligning mellem oplevet og gennemsnitlig forsinkelse I figur 3 er den gennemsnitlige målte forsinkelse og den gennemsnitlige oplevede forsinkelse sammenlignet. Det er for overskuelighedens skyld kun valgt at sammenligne den oplevede og målte forsinkelse for strækningen Hørsholm-Jægersborg om mandagen. Målt/oplevet rejsetid Hørsholm-Jægersborg på mandage Rejsetid Målt rejsetid Oplevet rejsetid 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 Tidspunkt Figur 3: Forskel mellem målt og oplevet rejsetid i sydgående retning. Det ses, at kurverne har omtrent samme form, men at de er forskudt med ca. 15 minutter. Figuren viser også, at man ved benyttelse af den nuværende måling altid er tidsmæssigt bagefter den korrekte skiltevisning. Model til beregning af oplevet forsinkelse og 15 minutters prediktion af denne I det implementerede rejsetidsinformationssystem (RIS) sker der en opdatering af de målte forsinkelser ved udførelse af et databasekald, der omregner passeringerne inden for det foregående interval til rejsetider. Der sker ikke nogen lagring af tidligere beregnede rejsetider, da disse kan genskabes ud fra de gemte passeringer. Da der ikke sker nogen lagring af rejsetiderne, er det betydeligt nemmere at implementere en korttidsmodel, der kun baserer sig på målingen af rejsetid i det seneste 5 minutters interval og ikke de tidligere målte værdier. Da det i projektet blev vist, at en model, der benytter gennem-

6 snittene for målt og oplevet rejsetid samt den inden for de sidste 5 minutter målte rejsetid giver yderst tilfredsstillende resultater i morgenspidstimen, er det blevet valgt at opbygge modeller af denne type. Modellen bygger på antagelsen, at rejsetiden kan beskrives ved formlen Y * = µ + b x + ε t Y t 0 t hvor Y t er den oplevede forsinkelse til tidspunkt t, µ Yt er den gennemsnitlige oplevede forsinkelse på den aktuelle hverdag til tidspunktet t, og og x * t er afvigelsen mellem den målte forsinkelse og den gennemsnitlige målte forsinkelse på ugedagen til tidspunktet t. Endelig er ε en stokastisk komponent, der indeholder de umodellerede effekter. Tilsvarende benyttes til 15 minutters prediktionen en model, hvor der benyttes afvigelser fra middelværdien for et givet tidspunkt til at modellere afvigelsen fra middelværdien i den oplevede forsinkelse om 15 minutter. Matematisk kan prediktionsmodellen beskrives ved: Y * = µ + b x + ε t+ 15 Y( t+ 15) 0 t hvor µ Y(t+15) er den gennemsnitlige oplevede forsinkelse på den aktuelle hverdag til tidspunktet t+15, og x * t er afvigelsen mellem den målte forsinkelse og den gennemsnitlige målte forsinkelse på ugedagen til tidspunktet t. Verbalt kan modellen beskrives ved, at når der måles en anderledes forsinkelse end normalt på et givet tidspunkt, justeres prediktionen af den oplevede forsinkelse også. Hvis målingen stemmer overens med gennemsnittet for denne dag, forventes den oplevede forsinkelse om 15 minutter også at ligge på middelværdien.,, Evaluering af modeller til bestemmelse af skiltevisning De udviklede modellers egenskaber er sammenlignet med 3 andre modeltyper. De 4 modeller i sammenligningen er Ugesnit målt: Her sættes skiltet til ugegennemsnittet for målt forsinkelse på det nuværende tidspunkt, svarende til en aflæsning af grafen i figur 1. Oplevet snit: Skiltet sættes til den gennemsnitlige oplevede forsinkelse på det nuværende tidspunkt. Gennemsnittene er opgjort på ugedage, hvorved effekten af forskellene mellem dage medtages. Denne model kan anvendes til skiltevisning på dage, hvor RIS ikke fungerer. Måling alene: Skiltet sættes til målingen af rejsetid i sidste 5 minutters interval. Denne model svarer til proceduren, der blev anvendt inden korttidsmodellen blev implementeret. Korttidsmodel: Den opstillede korttidsmodel. Modellerne sammenlignes med hensyn til kvadratfejl, korrekt skiltevisning i procent (performance) og antal fejl større end 5 minutter (store fejl). Resultatet af sammenligningen for morgenmyldretiden ses i tabel 2.

7 Hørsholm-Jægersborg Modelnavn Kvadrat Performance Store fejl fejl Ugesnit målt % 12.2% Oplevet snit % 6.1% Måling alene % 1.4% Korttidsmodel % 0.2% Tabel 2: Sammenligning af modeller for morgenmyldretiden. Det ses, at den udviklede korttidsmodel for morgenmyldretidstrafikken er betydeligt bedre end de øvrige modeller med hensyn til alle tre evalueringsstrategier. Der opnås altså en betydelig forbedring i skiltevisningen ved at gå over til benyttelsen af korttidsmodellen i forhold til den tidligere anvendte praksis, hvor skiltene sættes efter den nuværende måling. Evaluering af modeller til 15 minutters prediktion Ud over modeller til beregning af den bedste skiltevisning, er der udviklet modeller, der beregner det bedste gæt på skiltevisningen om 15 minutter. I nedenstående tabel sammenlignes den udviklede model med de samme 3 modeller, der blev benyttet i forrige afsnit. Det skal bemærkes, at nøgletallene for de to modeller, der ikke benytter den målte rejsetid vil være identiske med tallene fra forrige afsnit, da det er samme tidsperiode, der modelleres. Modelnavn Kvadrat fejl Hørsholm-Jægersborg Performance Store fejl Ugesnit målt % 12.2% Oplevet snit % 6.1% Måling alene % 21.8% Korttidsmodel % 1.4% Tabel 3:Evaluering af modeller til 15 minutters prognose af forsinkelse i morgenmyldretiden. Ved sammenligning med tabel 2, ses det, at det som forventet er vanskeligere at lave en 15 minutters prognose. Korttidsmodellen rammer stadig rigtigt i 2/3 af tilfældene og antallet af store fejl er acceptabelt. Derimod er det meget dårligt at benytte den nuværende måling som en prognose på den oplevede forsinkelse om 15 minutter. Dette skyldes, at der i prognosesituationen går ca minutter før der eksisterer målinger for de biler, der kører ind på strækningen om 15 minutter. På en gennemsnitsdag betyder det, at når der først måles store forsinkelser fra kl. 7:40, så vil der ikke blive forudset forsinkelser før kl. 8:00, men som vist i figur 2, er den oplevede forsinkelse allerede på sit højeste kl. 7:25. Tilsvarende vil en prognose, der kun benytter målingen blive ved med at forudsige forsinkelser i perioden efter at morgenmyldretiden er afsluttet. Det ses altså, at i morgenmyldretiden er benyttelse af den nuværende måling som 15 minutters prognose den dårligste strategi af dem alle.

8 Anvendelser af rejsetidsforudsigelser Korttidsmodellens prediktioner sendes idag også til Trafikinformationscenteret (TIC), der rådgiver bilister, der ringer ind. TIC har implementeret systemet HOT-DOG, der kommunikerer alle informationer på skiltene ved Helsingørmotorvejen til Københavns Radio. Med indførelsen af korttidsmodellen er dette system blevet udvidet, så Københavns Radio også har mulighed for at informere lytterne om 15 minutters prognosen for forsinkelsen. Der findes allerede i dag en Tekst-TV side, der omhandler Helsingørmotorvejen. De oplysninger, der kan formidles via Internettet kan også gøres tilgængelige via denne side. Man skal her være klar over, at Tekst-TV ikke kan rumme så detaljerede oplysninger som Internettet, da der kan være en ret begrænset informationsmængde pr. Tekst-TV side. Mulige udbygninger af systemet Automatisk skiltevisning på baggrund af rejsetidsmålinger I øjeblikket styres skiltevisningen delvist manuelt, ved at operatøren på en terminal kan angive, hvad skiltene skal vise. Der er altså ikke en direkte kobling mellem rejsetidsmålingerne og skiltevisningen, hvorfor skiltevisningens korrekthed i høj grad beror på operatørens tolkning af rejsetidsmålingerne. Det vil være oplagt at give mulighed for at systemet kan køre uden direkte operatør-indgriben, dog bør der i modellen være en advarselsfunktion, der indikerer at den modellerede stræknings tilstand ikke stemmer overens med den sædvanlige situation. Dette kan eksempelvis implementeres ved at systemet sammenligner de tidligere predikterede værdier med de senere målte, og hvis der er stor uoverensstemmelse, bør der enten skiftes model eller skiftes til manuel skiltevisning. Modellen checker altså, om den sætter skiltene korrekt. Forudsigelser af fremtidige forsinkelser gøres tilgængelige via Internettet. Ved at koble 15 minutters prediktionen af forsinkelse til en internet-side, vil bilisterne have mulighed for at få et skøn over den forventede rejsetid inden de forlader hjemmet. I denne forbindelse er det den fremtidige værdi, der har størst interesse, da der oftest vil gå et vist tidsrum fra bilisten ser informationen til han/hun når frem til den beskrevne strækning. Denne web-side vil som oplagte kunder kunne have TIC, Københavns Radio, HT og evt. taxa og vognmandsforretninger. Udvidelse af det modellerede område Et stort problem ved skiltevisningen er, at der er tale om en prediktion af fremtidige værdier. Ved at inddrage trafiktællinger fra strækninger, der leder til Helsingørmotorvejen, kan man få et skøn over, hvor mange biler, der vil nå frem til den modellerede strækning et kort stykke ud i fremtiden. Eksempelvis må det forventes, at et uheld giver anledning til større forsinkelser, hvis målinger viser, at der er mange biler på vej frem mod ulykkesstedet, end hvis målingen viser, at der ikke er så mange biler på vej. I København arbejder man også på at udbygge det stormaskede net, der ved hjælp af nedgravede spoler registrerer hastigheder og trafiktætheder på de vigtigste veje i Hovedstadsområdet. Ved at kombinere data fra spoler med data fra rejsetidsmålingssystemet vil det være mu-

9 ligt at validere modeller, der kun baserer sig på data fra spolerne, og sådanne modeller vil kunne benyttes til at forudsige rejsetider i hele det stormaskede net i København. På længere sigt vil man altså kunne anvende korttidsmodeller til at give et billede af forventede rejsetider på hele det københavnske hovedvejnet.

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4 REGION HOVEDSTADEN TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BASERET PÅ UDTRÆK FRA DEN NATIONALE TRANSPORTVANEUNDERSØGELSE

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

1 Baggrund og formål

1 Baggrund og formål Paper Emne: Personer pr. bil Til: Trafikdage 2003 Fra: Allan Christensen, Vejdirektoratet Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 26. juni 2003 1 Baggrund og formål Oplysninger om bilernes belægningsgrader

Læs mere

København. Trafikdage ved Ålborg Universitet, 24.-25. aug. 1998

København. Trafikdage ved Ålborg Universitet, 24.-25. aug. 1998 Trafikdage ved Ålborg Universitet, 24.-25. aug. 1998 Trafikledelse på Helsingørmotorvejen - effektvurdering af Steen Lauritzen, Vejdirektoratet I perioden maj 1996-dec.1997 blev der under Helsingørmotorvejens

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Projekt Køretid i Københavns Kommune.

Projekt Køretid i Københavns Kommune. Projekt Køretid i Københavns Kommune. Af konstruktør Leif Henriksen, Vej&Park, Københavns Kommune Den nye Trend er information. Vi får information allevegne. Fra aviser, TV/radio, internet, via mobiltelefonen,

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer

Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Benefitmodel togpassagerers tidsgevinster ved regularitetsforbedringer Trafikplanlægger Jane Ildensborg-Hansen, TetraPlan A/S, København (jih@tetraplan.dk) Indledning Banedanmark arbejder pt. på at tilvejebringe

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18.

Morgenspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra kl. 06 til 10. Eftermiddagspidstimen skal ligge helt inden for intervallet fra 14 til 18. Trafikbegreber og deres håndtering i Mastra Spidstimer Der findes to spidstimer, en morgen-spidstime og en eftermiddagsspidstime. Spidstimerne angiver den største taltet trafikmængde i en time for en given

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm

Københavns Kommune. 1 Resume. Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik. Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm Kvarteret omkring Randbølvej Gennemkørende trafik Notat 3. marts 2017 adn/psa/mm 1 Resume ønsker at kende omfanget af gennemkørende trafik i kvarteret omkring Randbølvej. I et afgrænset område omkring

Læs mere

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler.

Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. Effekten af anvendelse af adaptivt styringssystem til gadesignaler. I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 forventes anlægsarbejderne at medføre en omlejring af trafik til bl.a. (se figur 1). For

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM

Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Interface mellem trafikmodellen VISUM og simuleringsmodellen VISSIM Søren Frost Rasmussen, COWI Lars Jørgensen, COWI Indledning Trafikmodeller kan opdeles i makroskopiske og mikroskopiske modeller, hvor

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost effektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Kapacitet af motorveje

Kapacitet af motorveje Kapacitet af motorveje af Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Indledning Formål Trafikmængden på de danske motorveje er steget væsentligt i løbet af de senere år, og det må forventes at udbygningen af

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Til Vejdirektoratet Dato September 205 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ M3 -BILAGSRAPPORT Revision Dato 205-09-04 Udarbejdet af MDY Kontrolleret af MAP Godkendt af Beskrivelse LJ Effekt af de variable vejtavler

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Matematik A og Informationsteknologi B

Matematik A og Informationsteknologi B Matematik A og Informationsteknologi B Projektopgave 2 Eksponentielle modeller Benjamin Andreas Olander Christiansen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 6. december 2010 Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

Specialkort med Valgdata

Specialkort med Valgdata Specialkort med Valgdata Søren Risbjerg Thomsen d. 25. april 2017 Introduktion I det følgende beskrives, hvordan man anvender Valgdata til at skabe specialkort, dvs. kort hvor man selv bestemmer indholdet

Læs mere

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø

Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Titel: Bilrejseplanen Forfattere: Birgitte Lomholt Woolridge, Rejseplanen. Sine Dyreborg, Vejdirektoratet Nøgleord: Kollektiv transport, bilrejser, rejsetid, kombineret transport, trængsel, miljø Abstract:

Læs mere

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN

NOTAT. Udkast. 1.0 Indledning. 2.0 Fordeling af trængsel. Trængselskommissionen OAN NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 7. oktober 2012 OAN Udkast 1.0 Indledning Dette notat opsumerer kort de dele af Otto Anker Nielsens præsentation

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3

RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafikbelastninger 3 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ, TRAFIKBEREGNINGER LINJE A2 (2025) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT, TRAFIKMODELBEREGNING

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere