Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg"

Transkript

1 Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY HJORTEBJERG OG CHRISTIAN THORNFELDT OKTOBER 2013

2 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Udarbejdet af: Flemming Pedersen og studentermedhjælpere Jenny Hjortebjerg og Christian Thornfeldt Udgiver: TeamArbejdsliv TeamArbejdsliv Oktober 2013 Side 2 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

3 INDHOLD Indhold 3 Forord 4 1 Opsummering 5 2 Deltagere og tilmelding 8 3 Deltagernes vurdering af mødet Samlet vurdering Udbytte af de enkelte elementer i mødet Deltageres vurdering af mødet og dets elementer interview 20 4 Deltagernes anvendelse af viden fra mødet 23 5 Behov for arbejdsmiljøinformation 28 6 Metode 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 3 af 36

4 FORORD Rapporten indeholder en evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Møderne er arrangeret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg i samarbejde med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen. Møderne er rettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende/rådgivende, bygherrer, bygherrerådgivere og entreprenører. Der er afholdt syv møder fordelt geografisk i Danmark. Møderne har haft følgende dagsorden: Arbejdstilsynet præsenterer de nye bekendtgørelser og fortæller om tilsyn og dialog med bygherrer Workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering Videndeling Møderne har varet tre timer. BAR og Bygge & Anlæg har tidligere afholdt møder og workshops for den samme målgruppe. De aktuelle møder trækker på disse erfaringer ved at kunne oplyse om en ny bekendtgørelse og tilsynspraksis samt ved at deltagerne arbejde med, hvordan de kan møde de nye udfordringer. Evalueringen er bestilt af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Opgaven er løst af evalueringskonsulent Flemming Pedersen med assistance til interview ved møderne fra studentermedhjælp Jenny Hjortebjerg og assistance til analyse af spørgeskemadata fra studentermedhjælp Christian Thornfeldt. TeamArbejdsliv Oktober 2013 Side 4 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

5 1 OPSUMMERING Møderne er evalueret gennem et spørgeskema til mødedeltagere, som havde forhåndstilmeldt sig møder, samt gennem små korte interview med deltagere ved to ud af syv møder. Spørgeskemaet er besvaret af 289 personer svarende til 71 procent af de tilmeldte, hvilket er tilfredsstillende. Ud fra besvarelsen af spørgeskema og telefonopkald til deltagere, som ikke havde besvaret spørgeskemaet i første omgang, anslås det at mellem 7-8 procent af de tilmeldte ikke er mødt op. Den overvejende årsag er, at de var nødt til at løse en arbejdsopgave og derfor ikke havde tid til at deltage. I alt 404 var tilmeldt møderne. Der har været omkring 60 deltagere på hvert møde; deltagerantallet på det enkelte møde har været begrænset af hensyn til arbejdet i workshops. Deltagerne fordeler sig med hver en tredjedel, som kommer fra virksomheder med henholdsvis 0-19, og 250 ansatte og derover. To tredjedele af deltagerne kommer fra private virksomheder, godt en fjerdedel fra offentlige og 6 procent fra boligforeninger eller Andet Deltagerne har syv forskellige roller i byggeprocessen og mange af deltagerne har mere end én rolle. Der er flest, der har rollen som projekterende/rådgivende og som koordinator i udførelsen og færrest med rollen som arkitekt og entreprenør. Over en tredjedel af deltagerne er ledere eller ledelsesrepræsentanter, godt en femtedel er arbejdsmiljøprofessionelle mens 12 procent er arbejdsmiljørepræsentanter og 7 procent almindelige medarbejdere. 22 procent arbejder enten internt med arbejdsmiljø i en virksomhed, som fx byggeleder, eller er ikke fra byggevirksomheder men er undervisere eller arbejder med arbejdsmiljørådgivning. Kendskabet til møderne er langt primært skabt gennem nyhedsbrev fra Bar Bygge & Anlæg og i mindre grad gennem kolleger og leder. Organisationerne (Bygherreforeningen, Danske ARK, FRI og Konstruktørforeningen) spiller samlet set og sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus også en betydelig rolle i udbredelsen af kendskabet, men hver for sig er deres betydning relativ begrænset. Tre femtedele har tilmeldt sig på grund af Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter, halvdelen på grund af generel interesse for mødet, en tredjedel på grund af workshops om opstartsmøder, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøkoordinering og en tredjedel fordi de ville deltage i videndeling (den enkelte respondent har kunnet give mere end én begrundelse). I de gennemførte miniinterview er det også Arbejdstilsynets oplæg, som nævnes som hovedårsag til deltagelse i møderne. Vurdering af møderne 49 procent har haft et meget stort/stort udbytte af mødet og 8 procent har haft et lille/meget lille udbytte. Derimellem har 43 procent haft et middel udbytte. Det er positivt, at EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 5 af 36

6 kun 8 procent er negative over for mødet, men andelen som svarer middel gerne måtte have været mindre, således at den positive andel blev endnu større. Deltagere fra kommunale virksomheder har haft det største udbytte, statslige og regionale det laveste udbytte. Deltagere fra private virksomheder, som udgør to tredjedele af deltagerne, placerer sig i midten. Der er en begrænset forskel på det samlede udbytte af mødet fordelt efter den rolle, man har i byggeprocessen. Bygherrer er dog mere tilfredse end de andre grupper, og entreprenører og arkitekter er lidt mindre tilfredse. De, som har valgt at deltage på grund af workshops, har den største tilfredshed og de, som tilmeldte sig på grund af generel interesse, den laveste. Forskelle er dog ikke store. 51 procent havde et meget stort/stort udbytte af Arbejdstilsynets oplæg, 46 procent af den workshop de deltog i og 37 procent af den afsluttende opsamling og videndeling. Mellem workshops er der 52 procent, som havde et meget stort/stort udbytte af workshop om sikkerhedsrundering, 46 procent et meget stort/stort udbytte af workshop om opstartsmøder og 40 procent et meget stort/stort udbytte af workshop om arbejdsmiljøkoordinering. I miniinterviewene er der langt flest kommentarer til workshops, hvor kommentarerne handler om at beskrive udbyttet (for det meste positivt) og kommentarer til fordele og ulemper ved selv at kunne have valgt workshop. Der er relativt få kommentarer til Arbejdstilsynets oplæg, der beskrives som godt men også lidt tørt. Ingen kommenterer direkte den afsluttende opsamling og videndeling. Der er store forskelle mellem det generelle udbytte og udbyttet af de enkelte elementer i mødet alt efter hvilket møde, der er tale om. Det positive udbytte veksler mellem procent for det samlede udbytte, procent for Arbejdstilsynets oplæg, procent for workshop, procent for opsamling/videndeling. Forskellene er så store, at det er værd for arrangørerne at overveje, om det kan være forskelle i lokaler, oplægsholdere, facilitatorer mv, som kan begrunde dem. Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedstype samt virksomhedsstørrelse og udbytte af de tre elementer af mødet. I et kryds mellem rolle i byggeprocessen og udbytte af workshop scorer bygherre og entreprenør væsentlig lavere end andre roller. Deltagernes anvendelse af viden fra møderne Det kan forekomme mekanisk at spørge til, i hvor høj grad deltagerne har kunnet anvende den viden, de fik på møderne, når de er kommet hjem på virksomheden, men det er det bedste bud på at måle en umiddelbar effekt af møderne. Anvendelsen af de tre elementer i mødet er forholdsvis ens procent har i høj grad kunnet anvende, procent i nogen grad, procent i ringe grad, 4-7 procent slet ikke og 5-7 procent svarer, at de ikke ved om de har kunnet anvende. Såfremt i nogen grad regnes som en positiv besvarelse er det 73 procent, som svarer positivt i forhold til at anvende Arbejdstilsynets oplæg, 58 kan anvende workshops og 54 procent anvende opsamling/videndeling. Mellem workshops er anvendelsen størst for sikkerhedsrundering, derefter opstartsmøder og arbejdsmiljøkoordinering. Der er 14 procentpoint forskel mellem de, som i høj grad/ i nogen grad har kunnet anvende Arbejdstilsynets oplæg, når man ser mellem møder. Tilsvarende er der mellem møder 21 pro- Side 6 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

7 centpoint forskel på at kunne anvende workshops. Der er flere ligheder mellem vurdering af møderne og mulighederne for at anvende møderne i arbejdet, men der er også forskelle. Deltagere fra små virksomheder har i mindre omfang end andre kunnet anvende workshops. Der er 17 procentpoint forskel mellem yderpunkterne, når man ser på rolle i byggeprocessen og anvendelse af Arbejdstilsynets oplæg. Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen, projekterende/rådgivende og bygherre ligger højt. Andet, entreprenør, arkitekt og koordinator i projekteringen ligger i midten og bygherrerådgiver ligger lavest Der er 20 procentpoint forskel mellem yderpunkterne, når man ser på rolle i byggeprocessen og anvendelse af workshop. Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen og projektering ligger sammen med andet højt. Projekterende/rådgivende, bygherre og bygherrerådgiver ligger i midten og arkitekt og entreprenør ligger lavest. Behov for arbejdsmiljøinformationer fremover 91 procent af deltagerne ønsker enten i høj grad eller i nogen grad selv at søge efter informationer på hjemmesider, 92 procent vil gerne deltage i informationsmøder, 79 procent læse trykte vejledninger, 73 procent deltage i netværksmøder, 68 procent kunne henvende sig til en konsulenttjeneste som Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 62 procent ringe til en hotline, og 38 procent benytte en APP på en smartphone. Ønsket om selv at søge informationer på hjemmesider stiger generelt med virksomhedens størrelse. Virksomheder med over 250 medarbejdere er mindre interesserede i at få besøg af Bam-bus end andre. Deltagere fra større virksomheder er mere interesserede i at deltage i informationsmøder, som det afholdte, end mindre virksomheder. Bygherre, koordinator i udførelsen og entreprenører er de grupper, der i størst omfang ønsker informationer gennem at deltage i informationsmøder. Arbejdsmiljøkoordinator både i projektering og udførelse er mest interesserede i selv at søge på hjemmesider. Ønsket om at deltage i netværksmøder stiger markant med virksomhedsstørrelse. Ønsket om at anvende trykte informationer falder med virksomhedsstørrelse og mest markant for virksomheder med 250 ansatte og derover. 57 procent ønsker at deltage i halvårlige netværksmøder med videndeling om emner vedr. bygherres pligter, 17 procent svarer nej og 26 procent ved ikke. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 7 af 36

8 2 DELTAGERE OG TILMELDING Deltagerne har tilmeldt sig de syv møder fordelt over landet gennem BAR Bygge & Anlægs hjemmeside. Der har ikke på møderne været en registrering af om de tilmeldte rent faktisk mødte op. Fra spørgeskemaundersøgelsen er det muligt at udlede, at godt 94 procent af de, som har besvaret spørgeskemaet, er mødt op og at 6 procent ikke er mødt op. Telefonopkald med påmindelse om at besvare til de, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, viser, at andelen af de som ikke er mødt op er omkring 9 procent. Samlet set synes der at have været 7-8 procent, som har tilmeldt sig møderne og som ikke er mødt op. Besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen bygger på 289 besvarelser, hvor 273 deltog i møderne og 16 ikke deltog. Du har tilmeldt dig møde om arbejdsmiljø og risikobaseret tilsyn. Deltog du i mødet? Nej - deltog ikke 16 Kolding 14. maj Kolding 15. maj Randers 15. maj Glostrup 28. maj Glostrup 29. maj Glostrup 29. maj Randers 10. juni I figuren ovenfor er vist, hvor mange, der i spørgeskemaet svarer, at de har deltaget i mødet. Reelt er der også et antal som har deltaget men ikke har besvaret spørgeskemaet. Formålet med figuren er derfor udelukkende at give et billede af søgningen til de syv møder. Kendskab til informationsmødet Kendskab til mødet stammer primært fra /nyhedsbrev fra BAR Bygge & Anlæg eller ved at have hørt om mødet fra kolleger/leder. Bygherreforeningen, Danske Arkitekter, FRI og Konstruktørforeningen har også en rolle med at skabe kendskab, men den er betydeligt mindre (mellem 3-9 procent). Der er 5 procent, som svarer andet, hvilket fx dækker over et antal, som ikke kan huske det, Dansk Byggeri, en bygherre, byggeriets uddannelser mfl. Side 8 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

9 Hvordan fik du kendskab til mødet? (flere svar er muligt) Nyhedsbrev fra BAR Bygge & Anlæg 51% Hørt om det fra kolleger/leder 24% Bygherreforeningen 9% Danske ARK Bam-bus (Byggeriets Arbejdsmiljøbus) FRI Konstruktørforeningen Artikel i avis eller fagblad Andet 5% 4% 4% 3% 1% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Deltagernes baggrund Deltagerne kan have flere roller i byggeprocessen. Hver deltager har i gennemsnit afkrydset knap to roller (1,7). Bygherre, arkitekt og entreprenør har oftest kun én rolle, mens de som arbejder med koordinering og projektering/rådgivning oftest har flere. Der har været flest til stede ved mødet, som har haft rollen som koordinator i udførelsen og som projekterende/rådgivende, herefter kommer bygherre, bygherrerådgiver og koordinator i projekteringen og færrest har rollen som arkitekter og entreprenør. Der er 17 procent, som svarer andet og det dækker primært over sikkerhedsledere/sikkerhedschefer ansat i en virksomhed, arbejdsmiljøkonsulenter, undervisere, organisationskonsulenter mv. Hvilken rolle(r) har du i byggeprocessen? (flere svar er muligt) Bygherre Bygherrerådgiver 22% 22% Projekterende/rådgivende 33% Arkitekt 11% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 21% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 33% Entreprenør Andet 15% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 9 af 36

10 . Hvorfor deltage? Deltagerne er blevet bedt om at svare på, hvorfor de tilmeldte sig. Hver deltager har i gennemsnit givet knap to begrundelser (1,8). Der har været mulighed for at vælge generel interesse, de tre temaer som møderne har indeholdt og anden årsag. Tre femtedele har deltaget på grund af Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherre pligter og halvdelen på grund af generel interesse. En tredjedel har deltaget fordi de var interesseret i workshops om opstartmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering og en tredjedel fordi de ville deltage i videndeling. Tre procent svarer anden årsag. Besvarelserne ville stort set have kunnet placeres under de faste svaralternativer og dækker ønsker om at blive opdateret på nyeste regler og networking. Hvorfor valgte du at tilmelde dig mødet? (flere svar er muligt) Generel interesse 50% Jeg var interesseret i Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter 59% Jeg var interesseret i workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering 36% Jeg var interesseret i at deltage i videndeling 34% Anden årsag 3% 0% 15% 30% 45% 60% 75% Fra interview med deltagerne kan også hentes information om, hvorfor de har valgt at deltage. Interviewene falder meget i tråd med spørgeskemabesvarelsen. Det er oplægget fra Arbejdstilsynet og ønsket om at være opdateret på nye regler, som er hovedmotivationen for at deltage. Deltagere fra en kommune, som begge er beskæftigede med projektering af vedligehold og bygninger samt bygherreopgaver, havde lige deltaget i møde omkring regler i kommune-regi i byggeafdelingen og syntes, at dette møde ville være smart som en opfølgning på det, med de nye regler. Vi kommer her særligt for den nye bekendtgørelse. En ingeniør fra en kommune, som er beskæftiget inden for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger samt opgaver som bygherre - sørger for de tekniske ting i projektet er, som de skal være. Motiv for deltagelse: Opdateringen af bekendtgørelsen på et overordnet plan Side 10 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

11 En deltager fra en kommune, teknisk forvaltning, har med drift og vedligehold at gøre; hovedsageligt små bygge- og anlægsopgaver. Motiv for deltagelse: fordi jeg sidder som bygherre, og der nu er kommet den nye bekendtgørelse, så det var for at få lidt mere viden om den, og så måske sætte noget i gang i forvaltningen til mine andre kolleger; altså hvad vi egentlig er forpligtigede til som bygherre, jeg tror, der sidder mange i min forvaltning, som ikke tror, de har nogle egentlige forpligtigelser omkring arbejdsmiljøet, hvilket de egentlig har, så det er derfor. Så for at få viden til at formidle videre, men også for min egen skyld, fordi jeg er arbejdsmiljøkoordinator, så det er rart at få viden der. Endnu en kommunal bygherre siger om sit motiv for deltagelse: Den nye bygherre-bekendtgørelse, den skal vi jo leve op til. Jeg har godt nok været på en koordinatoruddannelse her i januar, men jeg har ikke brugt det så meget siden, så jeg skal lige have det frisket op. Også med den nye bekendtgørelse. Så primært at få viden om den nye bekendtgørelse, men også hvordan man kan leve op til det; det er jo lidt nyt at der bliver sat ekstra fokus på bygherrerne fra Arbejdstilsynet. Og hvis vi som kommune ikke skal leve op til reglerne, hvem skal så? En arbejdsmiljøkoordinator siger om motivet for at deltage: For at høre om den nye bekendtgørelse, Er du orienteret om programmet? Det er jeg faktisk ikke, haha! Det er primært for at høre om bekendtgørelsen; for at være sikker på, at det er det rigtige, vi gør. En deltager fra et rådgivende ingeniørfirma: byggerådgiver, mange forskellige sager fra større vinduesudskiftninger til handikap-ramper, jord og miljø, fugt, skimmel og råd-sager, har specialiseret sig inden for renovering af den ældre boligmasse, så også lidt energirenovering siger om deltagelse: Jeg kører som byggeleder og laver sikkerhedsplaner i forbindelse med projekteringsfasen og overdrager det til entreprenørerne, når de går i gang, så det er bare for at få det opfrisket, at være opdateret; for et år siden var det tanken, at der skulle være eksterne på større byggesager, altså koordinator, men det er man fraveget, så det er godt at vide, så man ikke går og fortæller folk noget, man har hørt på et sikkerhedskoordineringskursus for et år siden, som så ikke er gældende mere. Endnu en deltager fra et rådgivende ingeniørfirma, beskæftiget med registrering af miljøfarlige stoffer og projektering af nedrivning og samt vibrationsmåling: I mit arbejde laver jeg projektering af nedrivningsopgaver, det går så med i udbuddet, så vi sidder og laver PSS en og nogle gange overdrages den til entreprenørerne, koordinatorrollen, afhængigt af hvilken bygherre, vi har, så fører jeg den til dørs. Så det var for at følge udviklingen inden for det område. En projektleder for kommunale byggeprojekter: er bygherres repræsentant på byggeprojekterne i samarbejde med slutbrugerne, indgåelse af aftaler, søger for at ting bliver gjort på den rigtige måde - styre økonomien, ansætte rådgivere, sørge for udbud: EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 11 af 36

12 Dels har jeg en funktion som den, der skal forsøge at hjælpe mig selv og mine kolleger med at vi overholder love og regler, og så sidder jeg i bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg og vi havde internt aftalt, at vi alle ville tage med til disse møder, da bygherreforeningen også er medarrangør af møderne. Vi skal også i gang med at lave vejledningsmateriale til vores medlemmer, om hvordan man kan opfylde sine forpligtigelser som bygherre fremover. Vi lavede en vejledning, da den første bekendtgørelse kom i 2009, men vi har på fornemmelsen, den ikke er så brugervenlig, så derfor vil vi gerne revidere den. Så der skal vi lige sikre os, at vi ikke sidder og laver en masse dobbeltarbejde i forhold til hvad BAR kunne finde på, så vi koncentrerer os om det, som er særligt for os som bygherre og så ellers henvise til alt det andet udmærkede materiale, som allerede findes. Så det er meget relevant for mig at deltage. En deltager fra en kommune, som sidder med drift og vedligehold, servicerer på de store anlægsprojekter i forhold til hvordan de bedst bliver skruet sammen og har selv små anlægsprojekter ved siden af og: Jeg er arbejdsmiljøkoordinator, så det var for at høre om, hvilke erfaringer andre har, da det er begrænset, hvor meget jeg har brugt den praktiske del af det. Jeg har lavet udbudsmateriale og mindre runderinger, men ikke kørt den helt store så jeg var interesseret i at høre, hvordan andre gør det, de praktiske erfaringer og få en dialog omkring hvad der rør sig i den virkelige verden. Men også for at høre bulletpoints omkring den nye lovgivning. En deltager fra et rådgivende ingeniørfirma med afdelinger flere steder i landet. Deltager er afdelingsleder for industriafdelingen, hvor de laver elinstallationer for kraftværker og store danske industrivirksomheder: Det er lidt interessant, hvad kravene er til koordinatorroller, specielt i udførselsdelen har det jo været kendt i mange år, men kravene i projekteringsdelen, det er den del, jeg håber på at høre mere om. At høre, om vi gør det godt nok i den projekterende del i forhold til den lovgivning, der nu findes omkring koordinatorrollen i den projekterende del, det er hvad, jeg er her for. Antal ansatte Deltagerne er blevet bedt om at fortælle, hvor mange ansatte der er i de virksomheder, som de kommer fra. Der er knap en tredjedel fra virksomheder med 0-19 ansatte, en tredjedel mellem ansatte og godt en tredjedel fra virksomheder med 250 ansatte og derover. Side 12 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

13 Hvor mange ansatte er der i virksomheden? % % 250 og over 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Virksomhedstype To tredjedele af deltagerne kommer fra private virksomheder, 27 procent fra offentlige virksomheder (15 procent kommune, 8 procent stat og 4 procent region) og 2 procent fra boligforeninger. De fire procent, som svarer andet dækker over Byggeriets Arbejdsmiljøbus, selvejende institutioner (offentligt finansieret) mv. Virksomhedstype Privat virksomhed 67% Kommunal virksomhed 15% Regional virksomhed 4% Statslig virksomhed 8% Boligforening Andet 2% 4% 0% 15% 30% 45% 60% 75% EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 13 af 36

14 3 DELTAGERNES VURDERING AF MØDET 3.1 Samlet vurdering Deltagerne er spurgt om deres samlede udbytte af mødet. 5 procent svarer meget stort og 44 procent stort, hvilket betyder af i alt 49 procent kan betegnes som værende i den tilfredse ende. På tilsvarende vis er 8 procent utilfredse, da 7 procent svarer lille og 1 procent svarer meget lille. 43 procent svarer middel. Det er meget tilfredsstillende, at der er så få, som er utilfredse med mødet, men det ville være ønskeligt, hvis flere af de som har svaret middel havde placeret sig i den tilfredse ende. Hvad var dit samlede udbytte af mødet? Meget stort 5% Stort 44% Middel 43% Lille 7% Meget lille 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Når man ser på tilfredsheden ved de enkelte møder er der store forskelle. Forskellene optræder mest på andelen af tilfredse (meget/stort udbytte) og blandt de som svarer middel. Andelen af tilfredse varierer mellem procent og andelen som svarer middel mellem 25 og 51 procent. Andelen af utilfredse varierer mellem 2-13 procent. Kryds mellem møde og samlede udbytte af mødet Glostrup 28. maj % 25% 11% Kolding 15. maj % 38% 6% Glostrup 29. maj % 39% 8% Randers 10. juni % 46% 2% Kolding 14. maj % 47% 5% Randers 15. maj % 51% 7% Glostrup 29. maj % 51% 13% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Mødested synes ikke at have en betydning for tilfredsheden da Glostrup både er at finde i top, midt og bund, og også tilfredsheden med møderne i Kolding er spredt, mens møderne i Randers ligger midt i. Der har ikke været de samme oplægsholdere ved alle møder, især Arbejdstilsynet er stillet med forskellige oplægsholdere rundt i landet. Arrangørerne af mødet Side 14 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

15 bør overveje, om de kan identificere forskelle mellem møderne, som kan forklare den forholdsvis store spredning i tilfredshed. Der er begrænset forskel på det samlede udbytte af mødet fordelt efter den rolle man har i byggeprocessen. Bygherrer er dog mere tilfredse end de andre grupper, og entreprenører og arkitekter er lidt mindre tilfredse. Kryds mellem rolle i byggeprocessen og samlede udbytte af mødet Bygherre 56% 39% 5% Bygherrerådgiver 48% 45% 7% Projekterende/rådgivende 49% 47% 3% Arkitekt 45% 45% 10% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 48% 47% 5% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 52% 44% 3% Entreprenør 41% 54% 5% Andet 50% 41% 9% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Deltagere fra kommunale virksomheder har haft det største udbytte, statslige og regionale det laveste hvilket kan hænge samme med at statslige virksomheder historisk har gjort meget for at kende til rollen som bygherre og derfor kan have haft viden om emnet i forvejen. Private virksomheder placerer sig i midten ift. udbytte. Kryds mellem virksomhedstype og samlede udbytte af mødet Kommunal virksomhed 60% 38% 3% Andet 58% 42% 0% Privat virksomhed 48% 45% 8% Regional virksomhed 45% 45% 9% Statslig virksomhed 41% 45% 14% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 15 af 36

16 Der er størst tilfredshed med mødet blandt de, som var interesserede i at deltage i workshops og videndeling hvilket samtidig er de to emner som færrest angiver som deres motivation for at deltage. Der er lavest tilfredshed hos de, som kom for at høre Arbejdstilsynets oplæg og af generel interesse hvilket er de to emner som flest angiver som deres motivation til at deltage. Kryds mellem hvorfor man valgte at tilmelde sig mødet og samlede udbyttet af det Jeg var interesseret i workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering 63% 35% 2% Jeg var interesseret i at deltage i videndeling 58% 38% 4% Jeg var interesseret i Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter 55% 39% 6% Generel interesse 52% 42% 6% Anden årsag 33% 33% 33% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er kun begrænset forskel mellem antal ansatte i deltageres virksomheder og vurdering af det samlede udbytte, og resultatet er derfor ikke vist. 3.2 Udbytte af de enkelte elementer i mødet Der er 51 procent som samlet set er tilfredse med Arbejdstilsynets oplæg (7 procent meget stort udbytte, 44 procent stor), og tilsvarende er der 46 procent som er tilfredse med den workshop, som de har deltaget i og 37 procent er tilfredse med den afsluttende opsamling og videndeling. Det er for afsluttende opsamling og videndeling især andelen som svarer middel som er blevet større når den samlede tilfredshed er faldet. Andelen af utilfredse er 10 procent for Arbejdstilsynets oplæg og 15 procent for de to andre elementer i mødet. Side 16 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

17 Hvad var dit udbytte af de forskellige elementer i mødet? Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter og tilsyn/dialog 7% 44% 39% 8% 2% Workshop (den du deltog i) 6% 40% 39% 13% 2% Afsluttende opsamling og videndeling 4% 33% 48% 12% 3% Meget stort Stort Middel Lille Meget lille Mellem de tre workshops som blev afholdt er udbyttet størst ved sikkerhedsrundering, herefter opstartsmøder og lavest for arbejdsmiljøkoordinering. Forskellene er ikke meget store, men så store, at det børe overvejes, hvorfor de er der. Kryds mellem workshop og udbytte af workshop Opstartsmøder 46% 39% 15% Sikkerhedsrundering 52% 37% 11% Arbejdsmiljøkoordinering 40% 44% 16% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er store forskelle mellem udbyttet af de enkelte elementer i mødet alt efter hvilket møde, der er tale om. Det positive udbytte veksler mellem procent for Arbejdstilsynets oplæg, procent for workshop, procent for workshop. Forskellene er så store, at det er værd for arrangørerne at overveje om det kan være forskelle i lokaler, oplægsholdere, facilitatorer mv, som kan begrunde dem. Vurdering af workshop og afsluttende opsamling er stort set ens, når man ser på hvordan møderne bliver rangordnet. Der er nogle møder, hvor alle tre elementer i mødet vurderes højt (fx Glostrup 28 maj) eller lavt (fx Glostrup 29 maj, kl ) og møder, hvor det er Arbejdstilsynets oplæg som vurderes højt og de to andre elementer som vurderes lavere i sammenligning med de andre møder. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 17 af 36

18 Kryds mellem møde og udbytte af arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter og tilsyn/dialog" Glostrup 29. maj % 33% 6% Glostrup 28. maj % 32% 7% Kolding 15. maj % 34% 9% Randers 10. juni % 44% 5% Kolding 14. maj % 37% 16% Randers 15. maj % 42% 12% Glostrup 29. maj % 55% 16% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Kryds mellem møde og udbytte af Workshop Glostrup 28. maj % 25% 14% Kolding 14. maj % 38% 11% Randers 15. maj % 37% 12% Kolding 15. maj % 36% 13% Randers 10. juni % 39% 12% Glostrup 29. maj % 47% 19% Glostrup 29. maj % 55% 18% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Side 18 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

19 Kryds mellem møde og udbytte af afsluttende opsamling og videndeling Glostrup 28. maj % 39% 14% Kolding 15. maj % 41% 15% Kolding 14. maj % 46% 17% Randers 10. juni % 56% 7% Randers 15. maj % 43% 21% Glostrup 29. maj % 54% 14% Glostrup 29. maj % 61% 11% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Krydskørsler Der er foretaget krydskørsler mellem rolle i byggeprocessen og de tre emner på møderne. Forskellene i samlet tilfredshed mellem de forskellige roller og Arbejdstilsynet oplæg og i forhold til opsamling/videndeling er ikke over 10 procentpoint og figurerne vises derfor ikke. I vurderingen af workshops ligger bygherre og entreprenører med en samlet tilfredshed på 34 procent, hvilket er væsentlig forskelligt fra andre roller, der alle scorer mellem procent. Kryds mellem rolle i byggeprocessen og udbytte af Workshop Andet, skriv: 60% 38% 2% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 52% 36% 12% Projekterende/rådgivende 49% 34% 17% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 47% 40% 14% Arkitekt 45% 34% 20% Bygherrerådgiver 45% 40% 15% Bygherre 34% 56% 10% Entreprenør 34% 46% 20% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedstype og udbyttet af de tre elementer i møderne. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 19 af 36

20 Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedsstørrelse og udbyttet af de tre elementer i møderne. 3.3 Deltageres vurdering af mødet og dets elementer interview Der er ved to møder interviewet deltagere, alle i Glostrup 29. maj. Deltagerne er inden mødet udspurgt om deres forventninger og som mødet skred frem, er de interviewet om de dele af mødet, som de har deltaget i. Der fremstilles en række deltagerudsagn præsenteret tematisk i relation til mødets elementer. Oplæg fra Arbejdstilsynet Der er tilfredshed med Arbejdstilsynets oplæg, men det kommer også frem, at det er lidt tørt stof, som kan være svært at gøre levende. Oplægget var rigtig godt, han var super god, helt stille og roligt, nede på jorden, det var meget givtigt. Det er altid fint at høre det fra ham, som er ansvarlig for hele lovgivningen og høre hvordan han vægter det i sin fremstilling, men der var ikke så meget nyt stof for mig, så det var mere workshoppen og at få en fornemmelse af hvor BAR er i forhold til arbejdet. Måske kunne man have delt det indledende oplæg, så han ikke snakkede så længe, men at han måske kom med en slags indgangsbøn. Jeg kan på en måde godt forstå, at han ikke vil hænge enkelte byggepladser ud med billeder og sådan, men det blev lidt tørt Man kan sige, det er jo altid vanskeligt at præsentere lovstof, så det bliver interessant, men det klarede han nu ganske udmærket, og så er det fint, at man samtidig kunne følge det op med den BAR-anvisning. Workshops Vi har ikke formået at sprede interviewene ligeligt mellem de tre workshops. Når der er få kommentarer til to workshop er det derfor udelukkende fordi, der mangler interview. I forhold til runderinger er der eksempler på godt udbytte, men diskussionen af om man selv kunne vælge workshop fylder forholdsvis meget. Nogle oplever, at de kommer på en workshop, som ikke er relevant; nogle kommer på en workshop, hvor de ved det hele i forvejen; nogle får faktisk et udbytte af at bidrage til en workshop, hvor de vidste det meste i forvejen. Der synes ikke at være en klar anbefaling ud fra deltagernes oplevelser. (opstartsmøder) det var godt, jeg var glad for, vi lige havde fået den lille brochure fra BAR, for der stod der lige en opdatering af nogle af punkterne, så den brugte jeg undervejs. Det var godt. Det var der flere, der gjorde. (projektering) der kom erfaringer og synspunkter, der kunne bruges, det nye, jeg fik med var, hvordan man helt konkret håndterer det, hvordan andre konkret har håndteret det, som jeg selv muligvis vil bruge, eller i hvert fald overveje, selv om det koster penge. (runderinger) Det var faktisk også givtigt på den måde, at nu er det jo en kommune, hvor vi kører med små anlægsprojekter, så det var ret skægt at se forskellen på, hvordan vi kører det, og hvordan de gør det ude på de store pladser. Der kan jeg se, Side 20 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer

IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer IDA Arbejdsmiljø Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer Netværksmøde den 11. marts 2015 hos Bam-bus Dagsorden 1. Velkommen 2. Udlændinge i byggeriet v. Anders, Bam-bus 3. Praktiske erfaringer v.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere