Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg"

Transkript

1 Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY HJORTEBJERG OG CHRISTIAN THORNFELDT OKTOBER 2013

2 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Udarbejdet af: Flemming Pedersen og studentermedhjælpere Jenny Hjortebjerg og Christian Thornfeldt Udgiver: TeamArbejdsliv TeamArbejdsliv Oktober 2013 Side 2 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

3 INDHOLD Indhold 3 Forord 4 1 Opsummering 5 2 Deltagere og tilmelding 8 3 Deltagernes vurdering af mødet Samlet vurdering Udbytte af de enkelte elementer i mødet Deltageres vurdering af mødet og dets elementer interview 20 4 Deltagernes anvendelse af viden fra mødet 23 5 Behov for arbejdsmiljøinformation 28 6 Metode 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 3 af 36

4 FORORD Rapporten indeholder en evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Møderne er arrangeret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg i samarbejde med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen. Møderne er rettet mod arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende/rådgivende, bygherrer, bygherrerådgivere og entreprenører. Der er afholdt syv møder fordelt geografisk i Danmark. Møderne har haft følgende dagsorden: Arbejdstilsynet præsenterer de nye bekendtgørelser og fortæller om tilsyn og dialog med bygherrer Workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering Videndeling Møderne har varet tre timer. BAR og Bygge & Anlæg har tidligere afholdt møder og workshops for den samme målgruppe. De aktuelle møder trækker på disse erfaringer ved at kunne oplyse om en ny bekendtgørelse og tilsynspraksis samt ved at deltagerne arbejde med, hvordan de kan møde de nye udfordringer. Evalueringen er bestilt af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Opgaven er løst af evalueringskonsulent Flemming Pedersen med assistance til interview ved møderne fra studentermedhjælp Jenny Hjortebjerg og assistance til analyse af spørgeskemadata fra studentermedhjælp Christian Thornfeldt. TeamArbejdsliv Oktober 2013 Side 4 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

5 1 OPSUMMERING Møderne er evalueret gennem et spørgeskema til mødedeltagere, som havde forhåndstilmeldt sig møder, samt gennem små korte interview med deltagere ved to ud af syv møder. Spørgeskemaet er besvaret af 289 personer svarende til 71 procent af de tilmeldte, hvilket er tilfredsstillende. Ud fra besvarelsen af spørgeskema og telefonopkald til deltagere, som ikke havde besvaret spørgeskemaet i første omgang, anslås det at mellem 7-8 procent af de tilmeldte ikke er mødt op. Den overvejende årsag er, at de var nødt til at løse en arbejdsopgave og derfor ikke havde tid til at deltage. I alt 404 var tilmeldt møderne. Der har været omkring 60 deltagere på hvert møde; deltagerantallet på det enkelte møde har været begrænset af hensyn til arbejdet i workshops. Deltagerne fordeler sig med hver en tredjedel, som kommer fra virksomheder med henholdsvis 0-19, og 250 ansatte og derover. To tredjedele af deltagerne kommer fra private virksomheder, godt en fjerdedel fra offentlige og 6 procent fra boligforeninger eller Andet Deltagerne har syv forskellige roller i byggeprocessen og mange af deltagerne har mere end én rolle. Der er flest, der har rollen som projekterende/rådgivende og som koordinator i udførelsen og færrest med rollen som arkitekt og entreprenør. Over en tredjedel af deltagerne er ledere eller ledelsesrepræsentanter, godt en femtedel er arbejdsmiljøprofessionelle mens 12 procent er arbejdsmiljørepræsentanter og 7 procent almindelige medarbejdere. 22 procent arbejder enten internt med arbejdsmiljø i en virksomhed, som fx byggeleder, eller er ikke fra byggevirksomheder men er undervisere eller arbejder med arbejdsmiljørådgivning. Kendskabet til møderne er langt primært skabt gennem nyhedsbrev fra Bar Bygge & Anlæg og i mindre grad gennem kolleger og leder. Organisationerne (Bygherreforeningen, Danske ARK, FRI og Konstruktørforeningen) spiller samlet set og sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus også en betydelig rolle i udbredelsen af kendskabet, men hver for sig er deres betydning relativ begrænset. Tre femtedele har tilmeldt sig på grund af Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter, halvdelen på grund af generel interesse for mødet, en tredjedel på grund af workshops om opstartsmøder, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøkoordinering og en tredjedel fordi de ville deltage i videndeling (den enkelte respondent har kunnet give mere end én begrundelse). I de gennemførte miniinterview er det også Arbejdstilsynets oplæg, som nævnes som hovedårsag til deltagelse i møderne. Vurdering af møderne 49 procent har haft et meget stort/stort udbytte af mødet og 8 procent har haft et lille/meget lille udbytte. Derimellem har 43 procent haft et middel udbytte. Det er positivt, at EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 5 af 36

6 kun 8 procent er negative over for mødet, men andelen som svarer middel gerne måtte have været mindre, således at den positive andel blev endnu større. Deltagere fra kommunale virksomheder har haft det største udbytte, statslige og regionale det laveste udbytte. Deltagere fra private virksomheder, som udgør to tredjedele af deltagerne, placerer sig i midten. Der er en begrænset forskel på det samlede udbytte af mødet fordelt efter den rolle, man har i byggeprocessen. Bygherrer er dog mere tilfredse end de andre grupper, og entreprenører og arkitekter er lidt mindre tilfredse. De, som har valgt at deltage på grund af workshops, har den største tilfredshed og de, som tilmeldte sig på grund af generel interesse, den laveste. Forskelle er dog ikke store. 51 procent havde et meget stort/stort udbytte af Arbejdstilsynets oplæg, 46 procent af den workshop de deltog i og 37 procent af den afsluttende opsamling og videndeling. Mellem workshops er der 52 procent, som havde et meget stort/stort udbytte af workshop om sikkerhedsrundering, 46 procent et meget stort/stort udbytte af workshop om opstartsmøder og 40 procent et meget stort/stort udbytte af workshop om arbejdsmiljøkoordinering. I miniinterviewene er der langt flest kommentarer til workshops, hvor kommentarerne handler om at beskrive udbyttet (for det meste positivt) og kommentarer til fordele og ulemper ved selv at kunne have valgt workshop. Der er relativt få kommentarer til Arbejdstilsynets oplæg, der beskrives som godt men også lidt tørt. Ingen kommenterer direkte den afsluttende opsamling og videndeling. Der er store forskelle mellem det generelle udbytte og udbyttet af de enkelte elementer i mødet alt efter hvilket møde, der er tale om. Det positive udbytte veksler mellem procent for det samlede udbytte, procent for Arbejdstilsynets oplæg, procent for workshop, procent for opsamling/videndeling. Forskellene er så store, at det er værd for arrangørerne at overveje, om det kan være forskelle i lokaler, oplægsholdere, facilitatorer mv, som kan begrunde dem. Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedstype samt virksomhedsstørrelse og udbytte af de tre elementer af mødet. I et kryds mellem rolle i byggeprocessen og udbytte af workshop scorer bygherre og entreprenør væsentlig lavere end andre roller. Deltagernes anvendelse af viden fra møderne Det kan forekomme mekanisk at spørge til, i hvor høj grad deltagerne har kunnet anvende den viden, de fik på møderne, når de er kommet hjem på virksomheden, men det er det bedste bud på at måle en umiddelbar effekt af møderne. Anvendelsen af de tre elementer i mødet er forholdsvis ens procent har i høj grad kunnet anvende, procent i nogen grad, procent i ringe grad, 4-7 procent slet ikke og 5-7 procent svarer, at de ikke ved om de har kunnet anvende. Såfremt i nogen grad regnes som en positiv besvarelse er det 73 procent, som svarer positivt i forhold til at anvende Arbejdstilsynets oplæg, 58 kan anvende workshops og 54 procent anvende opsamling/videndeling. Mellem workshops er anvendelsen størst for sikkerhedsrundering, derefter opstartsmøder og arbejdsmiljøkoordinering. Der er 14 procentpoint forskel mellem de, som i høj grad/ i nogen grad har kunnet anvende Arbejdstilsynets oplæg, når man ser mellem møder. Tilsvarende er der mellem møder 21 pro- Side 6 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

7 centpoint forskel på at kunne anvende workshops. Der er flere ligheder mellem vurdering af møderne og mulighederne for at anvende møderne i arbejdet, men der er også forskelle. Deltagere fra små virksomheder har i mindre omfang end andre kunnet anvende workshops. Der er 17 procentpoint forskel mellem yderpunkterne, når man ser på rolle i byggeprocessen og anvendelse af Arbejdstilsynets oplæg. Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen, projekterende/rådgivende og bygherre ligger højt. Andet, entreprenør, arkitekt og koordinator i projekteringen ligger i midten og bygherrerådgiver ligger lavest Der er 20 procentpoint forskel mellem yderpunkterne, når man ser på rolle i byggeprocessen og anvendelse af workshop. Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen og projektering ligger sammen med andet højt. Projekterende/rådgivende, bygherre og bygherrerådgiver ligger i midten og arkitekt og entreprenør ligger lavest. Behov for arbejdsmiljøinformationer fremover 91 procent af deltagerne ønsker enten i høj grad eller i nogen grad selv at søge efter informationer på hjemmesider, 92 procent vil gerne deltage i informationsmøder, 79 procent læse trykte vejledninger, 73 procent deltage i netværksmøder, 68 procent kunne henvende sig til en konsulenttjeneste som Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 62 procent ringe til en hotline, og 38 procent benytte en APP på en smartphone. Ønsket om selv at søge informationer på hjemmesider stiger generelt med virksomhedens størrelse. Virksomheder med over 250 medarbejdere er mindre interesserede i at få besøg af Bam-bus end andre. Deltagere fra større virksomheder er mere interesserede i at deltage i informationsmøder, som det afholdte, end mindre virksomheder. Bygherre, koordinator i udførelsen og entreprenører er de grupper, der i størst omfang ønsker informationer gennem at deltage i informationsmøder. Arbejdsmiljøkoordinator både i projektering og udførelse er mest interesserede i selv at søge på hjemmesider. Ønsket om at deltage i netværksmøder stiger markant med virksomhedsstørrelse. Ønsket om at anvende trykte informationer falder med virksomhedsstørrelse og mest markant for virksomheder med 250 ansatte og derover. 57 procent ønsker at deltage i halvårlige netværksmøder med videndeling om emner vedr. bygherres pligter, 17 procent svarer nej og 26 procent ved ikke. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 7 af 36

8 2 DELTAGERE OG TILMELDING Deltagerne har tilmeldt sig de syv møder fordelt over landet gennem BAR Bygge & Anlægs hjemmeside. Der har ikke på møderne været en registrering af om de tilmeldte rent faktisk mødte op. Fra spørgeskemaundersøgelsen er det muligt at udlede, at godt 94 procent af de, som har besvaret spørgeskemaet, er mødt op og at 6 procent ikke er mødt op. Telefonopkald med påmindelse om at besvare til de, som ikke havde besvaret spørgeskemaet, viser, at andelen af de som ikke er mødt op er omkring 9 procent. Samlet set synes der at have været 7-8 procent, som har tilmeldt sig møderne og som ikke er mødt op. Besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen bygger på 289 besvarelser, hvor 273 deltog i møderne og 16 ikke deltog. Du har tilmeldt dig møde om arbejdsmiljø og risikobaseret tilsyn. Deltog du i mødet? Nej - deltog ikke 16 Kolding 14. maj Kolding 15. maj Randers 15. maj Glostrup 28. maj Glostrup 29. maj Glostrup 29. maj Randers 10. juni I figuren ovenfor er vist, hvor mange, der i spørgeskemaet svarer, at de har deltaget i mødet. Reelt er der også et antal som har deltaget men ikke har besvaret spørgeskemaet. Formålet med figuren er derfor udelukkende at give et billede af søgningen til de syv møder. Kendskab til informationsmødet Kendskab til mødet stammer primært fra /nyhedsbrev fra BAR Bygge & Anlæg eller ved at have hørt om mødet fra kolleger/leder. Bygherreforeningen, Danske Arkitekter, FRI og Konstruktørforeningen har også en rolle med at skabe kendskab, men den er betydeligt mindre (mellem 3-9 procent). Der er 5 procent, som svarer andet, hvilket fx dækker over et antal, som ikke kan huske det, Dansk Byggeri, en bygherre, byggeriets uddannelser mfl. Side 8 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

9 Hvordan fik du kendskab til mødet? (flere svar er muligt) Nyhedsbrev fra BAR Bygge & Anlæg 51% Hørt om det fra kolleger/leder 24% Bygherreforeningen 9% Danske ARK Bam-bus (Byggeriets Arbejdsmiljøbus) FRI Konstruktørforeningen Artikel i avis eller fagblad Andet 5% 4% 4% 3% 1% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Deltagernes baggrund Deltagerne kan have flere roller i byggeprocessen. Hver deltager har i gennemsnit afkrydset knap to roller (1,7). Bygherre, arkitekt og entreprenør har oftest kun én rolle, mens de som arbejder med koordinering og projektering/rådgivning oftest har flere. Der har været flest til stede ved mødet, som har haft rollen som koordinator i udførelsen og som projekterende/rådgivende, herefter kommer bygherre, bygherrerådgiver og koordinator i projekteringen og færrest har rollen som arkitekter og entreprenør. Der er 17 procent, som svarer andet og det dækker primært over sikkerhedsledere/sikkerhedschefer ansat i en virksomhed, arbejdsmiljøkonsulenter, undervisere, organisationskonsulenter mv. Hvilken rolle(r) har du i byggeprocessen? (flere svar er muligt) Bygherre Bygherrerådgiver 22% 22% Projekterende/rådgivende 33% Arkitekt 11% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 21% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 33% Entreprenør Andet 15% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 9 af 36

10 . Hvorfor deltage? Deltagerne er blevet bedt om at svare på, hvorfor de tilmeldte sig. Hver deltager har i gennemsnit givet knap to begrundelser (1,8). Der har været mulighed for at vælge generel interesse, de tre temaer som møderne har indeholdt og anden årsag. Tre femtedele har deltaget på grund af Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherre pligter og halvdelen på grund af generel interesse. En tredjedel har deltaget fordi de var interesseret i workshops om opstartmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering og en tredjedel fordi de ville deltage i videndeling. Tre procent svarer anden årsag. Besvarelserne ville stort set have kunnet placeres under de faste svaralternativer og dækker ønsker om at blive opdateret på nyeste regler og networking. Hvorfor valgte du at tilmelde dig mødet? (flere svar er muligt) Generel interesse 50% Jeg var interesseret i Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter 59% Jeg var interesseret i workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering 36% Jeg var interesseret i at deltage i videndeling 34% Anden årsag 3% 0% 15% 30% 45% 60% 75% Fra interview med deltagerne kan også hentes information om, hvorfor de har valgt at deltage. Interviewene falder meget i tråd med spørgeskemabesvarelsen. Det er oplægget fra Arbejdstilsynet og ønsket om at være opdateret på nye regler, som er hovedmotivationen for at deltage. Deltagere fra en kommune, som begge er beskæftigede med projektering af vedligehold og bygninger samt bygherreopgaver, havde lige deltaget i møde omkring regler i kommune-regi i byggeafdelingen og syntes, at dette møde ville være smart som en opfølgning på det, med de nye regler. Vi kommer her særligt for den nye bekendtgørelse. En ingeniør fra en kommune, som er beskæftiget inden for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger samt opgaver som bygherre - sørger for de tekniske ting i projektet er, som de skal være. Motiv for deltagelse: Opdateringen af bekendtgørelsen på et overordnet plan Side 10 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

11 En deltager fra en kommune, teknisk forvaltning, har med drift og vedligehold at gøre; hovedsageligt små bygge- og anlægsopgaver. Motiv for deltagelse: fordi jeg sidder som bygherre, og der nu er kommet den nye bekendtgørelse, så det var for at få lidt mere viden om den, og så måske sætte noget i gang i forvaltningen til mine andre kolleger; altså hvad vi egentlig er forpligtigede til som bygherre, jeg tror, der sidder mange i min forvaltning, som ikke tror, de har nogle egentlige forpligtigelser omkring arbejdsmiljøet, hvilket de egentlig har, så det er derfor. Så for at få viden til at formidle videre, men også for min egen skyld, fordi jeg er arbejdsmiljøkoordinator, så det er rart at få viden der. Endnu en kommunal bygherre siger om sit motiv for deltagelse: Den nye bygherre-bekendtgørelse, den skal vi jo leve op til. Jeg har godt nok været på en koordinatoruddannelse her i januar, men jeg har ikke brugt det så meget siden, så jeg skal lige have det frisket op. Også med den nye bekendtgørelse. Så primært at få viden om den nye bekendtgørelse, men også hvordan man kan leve op til det; det er jo lidt nyt at der bliver sat ekstra fokus på bygherrerne fra Arbejdstilsynet. Og hvis vi som kommune ikke skal leve op til reglerne, hvem skal så? En arbejdsmiljøkoordinator siger om motivet for at deltage: For at høre om den nye bekendtgørelse, Er du orienteret om programmet? Det er jeg faktisk ikke, haha! Det er primært for at høre om bekendtgørelsen; for at være sikker på, at det er det rigtige, vi gør. En deltager fra et rådgivende ingeniørfirma: byggerådgiver, mange forskellige sager fra større vinduesudskiftninger til handikap-ramper, jord og miljø, fugt, skimmel og råd-sager, har specialiseret sig inden for renovering af den ældre boligmasse, så også lidt energirenovering siger om deltagelse: Jeg kører som byggeleder og laver sikkerhedsplaner i forbindelse med projekteringsfasen og overdrager det til entreprenørerne, når de går i gang, så det er bare for at få det opfrisket, at være opdateret; for et år siden var det tanken, at der skulle være eksterne på større byggesager, altså koordinator, men det er man fraveget, så det er godt at vide, så man ikke går og fortæller folk noget, man har hørt på et sikkerhedskoordineringskursus for et år siden, som så ikke er gældende mere. Endnu en deltager fra et rådgivende ingeniørfirma, beskæftiget med registrering af miljøfarlige stoffer og projektering af nedrivning og samt vibrationsmåling: I mit arbejde laver jeg projektering af nedrivningsopgaver, det går så med i udbuddet, så vi sidder og laver PSS en og nogle gange overdrages den til entreprenørerne, koordinatorrollen, afhængigt af hvilken bygherre, vi har, så fører jeg den til dørs. Så det var for at følge udviklingen inden for det område. En projektleder for kommunale byggeprojekter: er bygherres repræsentant på byggeprojekterne i samarbejde med slutbrugerne, indgåelse af aftaler, søger for at ting bliver gjort på den rigtige måde - styre økonomien, ansætte rådgivere, sørge for udbud: EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 11 af 36

12 Dels har jeg en funktion som den, der skal forsøge at hjælpe mig selv og mine kolleger med at vi overholder love og regler, og så sidder jeg i bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg og vi havde internt aftalt, at vi alle ville tage med til disse møder, da bygherreforeningen også er medarrangør af møderne. Vi skal også i gang med at lave vejledningsmateriale til vores medlemmer, om hvordan man kan opfylde sine forpligtigelser som bygherre fremover. Vi lavede en vejledning, da den første bekendtgørelse kom i 2009, men vi har på fornemmelsen, den ikke er så brugervenlig, så derfor vil vi gerne revidere den. Så der skal vi lige sikre os, at vi ikke sidder og laver en masse dobbeltarbejde i forhold til hvad BAR kunne finde på, så vi koncentrerer os om det, som er særligt for os som bygherre og så ellers henvise til alt det andet udmærkede materiale, som allerede findes. Så det er meget relevant for mig at deltage. En deltager fra en kommune, som sidder med drift og vedligehold, servicerer på de store anlægsprojekter i forhold til hvordan de bedst bliver skruet sammen og har selv små anlægsprojekter ved siden af og: Jeg er arbejdsmiljøkoordinator, så det var for at høre om, hvilke erfaringer andre har, da det er begrænset, hvor meget jeg har brugt den praktiske del af det. Jeg har lavet udbudsmateriale og mindre runderinger, men ikke kørt den helt store så jeg var interesseret i at høre, hvordan andre gør det, de praktiske erfaringer og få en dialog omkring hvad der rør sig i den virkelige verden. Men også for at høre bulletpoints omkring den nye lovgivning. En deltager fra et rådgivende ingeniørfirma med afdelinger flere steder i landet. Deltager er afdelingsleder for industriafdelingen, hvor de laver elinstallationer for kraftværker og store danske industrivirksomheder: Det er lidt interessant, hvad kravene er til koordinatorroller, specielt i udførselsdelen har det jo været kendt i mange år, men kravene i projekteringsdelen, det er den del, jeg håber på at høre mere om. At høre, om vi gør det godt nok i den projekterende del i forhold til den lovgivning, der nu findes omkring koordinatorrollen i den projekterende del, det er hvad, jeg er her for. Antal ansatte Deltagerne er blevet bedt om at fortælle, hvor mange ansatte der er i de virksomheder, som de kommer fra. Der er knap en tredjedel fra virksomheder med 0-19 ansatte, en tredjedel mellem ansatte og godt en tredjedel fra virksomheder med 250 ansatte og derover. Side 12 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

13 Hvor mange ansatte er der i virksomheden? % % 250 og over 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Virksomhedstype To tredjedele af deltagerne kommer fra private virksomheder, 27 procent fra offentlige virksomheder (15 procent kommune, 8 procent stat og 4 procent region) og 2 procent fra boligforeninger. De fire procent, som svarer andet dækker over Byggeriets Arbejdsmiljøbus, selvejende institutioner (offentligt finansieret) mv. Virksomhedstype Privat virksomhed 67% Kommunal virksomhed 15% Regional virksomhed 4% Statslig virksomhed 8% Boligforening Andet 2% 4% 0% 15% 30% 45% 60% 75% EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 13 af 36

14 3 DELTAGERNES VURDERING AF MØDET 3.1 Samlet vurdering Deltagerne er spurgt om deres samlede udbytte af mødet. 5 procent svarer meget stort og 44 procent stort, hvilket betyder af i alt 49 procent kan betegnes som værende i den tilfredse ende. På tilsvarende vis er 8 procent utilfredse, da 7 procent svarer lille og 1 procent svarer meget lille. 43 procent svarer middel. Det er meget tilfredsstillende, at der er så få, som er utilfredse med mødet, men det ville være ønskeligt, hvis flere af de som har svaret middel havde placeret sig i den tilfredse ende. Hvad var dit samlede udbytte af mødet? Meget stort 5% Stort 44% Middel 43% Lille 7% Meget lille 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Når man ser på tilfredsheden ved de enkelte møder er der store forskelle. Forskellene optræder mest på andelen af tilfredse (meget/stort udbytte) og blandt de som svarer middel. Andelen af tilfredse varierer mellem procent og andelen som svarer middel mellem 25 og 51 procent. Andelen af utilfredse varierer mellem 2-13 procent. Kryds mellem møde og samlede udbytte af mødet Glostrup 28. maj % 25% 11% Kolding 15. maj % 38% 6% Glostrup 29. maj % 39% 8% Randers 10. juni % 46% 2% Kolding 14. maj % 47% 5% Randers 15. maj % 51% 7% Glostrup 29. maj % 51% 13% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Mødested synes ikke at have en betydning for tilfredsheden da Glostrup både er at finde i top, midt og bund, og også tilfredsheden med møderne i Kolding er spredt, mens møderne i Randers ligger midt i. Der har ikke været de samme oplægsholdere ved alle møder, især Arbejdstilsynet er stillet med forskellige oplægsholdere rundt i landet. Arrangørerne af mødet Side 14 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

15 bør overveje, om de kan identificere forskelle mellem møderne, som kan forklare den forholdsvis store spredning i tilfredshed. Der er begrænset forskel på det samlede udbytte af mødet fordelt efter den rolle man har i byggeprocessen. Bygherrer er dog mere tilfredse end de andre grupper, og entreprenører og arkitekter er lidt mindre tilfredse. Kryds mellem rolle i byggeprocessen og samlede udbytte af mødet Bygherre 56% 39% 5% Bygherrerådgiver 48% 45% 7% Projekterende/rådgivende 49% 47% 3% Arkitekt 45% 45% 10% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 48% 47% 5% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 52% 44% 3% Entreprenør 41% 54% 5% Andet 50% 41% 9% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Deltagere fra kommunale virksomheder har haft det største udbytte, statslige og regionale det laveste hvilket kan hænge samme med at statslige virksomheder historisk har gjort meget for at kende til rollen som bygherre og derfor kan have haft viden om emnet i forvejen. Private virksomheder placerer sig i midten ift. udbytte. Kryds mellem virksomhedstype og samlede udbytte af mødet Kommunal virksomhed 60% 38% 3% Andet 58% 42% 0% Privat virksomhed 48% 45% 8% Regional virksomhed 45% 45% 9% Statslig virksomhed 41% 45% 14% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 15 af 36

16 Der er størst tilfredshed med mødet blandt de, som var interesserede i at deltage i workshops og videndeling hvilket samtidig er de to emner som færrest angiver som deres motivation for at deltage. Der er lavest tilfredshed hos de, som kom for at høre Arbejdstilsynets oplæg og af generel interesse hvilket er de to emner som flest angiver som deres motivation til at deltage. Kryds mellem hvorfor man valgte at tilmelde sig mødet og samlede udbyttet af det Jeg var interesseret i workshops om opstartsmøder, sikkerhedsrundering og arbejdsmiljøkoordinering 63% 35% 2% Jeg var interesseret i at deltage i videndeling 58% 38% 4% Jeg var interesseret i Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter 55% 39% 6% Generel interesse 52% 42% 6% Anden årsag 33% 33% 33% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er kun begrænset forskel mellem antal ansatte i deltageres virksomheder og vurdering af det samlede udbytte, og resultatet er derfor ikke vist. 3.2 Udbytte af de enkelte elementer i mødet Der er 51 procent som samlet set er tilfredse med Arbejdstilsynets oplæg (7 procent meget stort udbytte, 44 procent stor), og tilsvarende er der 46 procent som er tilfredse med den workshop, som de har deltaget i og 37 procent er tilfredse med den afsluttende opsamling og videndeling. Det er for afsluttende opsamling og videndeling især andelen som svarer middel som er blevet større når den samlede tilfredshed er faldet. Andelen af utilfredse er 10 procent for Arbejdstilsynets oplæg og 15 procent for de to andre elementer i mødet. Side 16 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

17 Hvad var dit udbytte af de forskellige elementer i mødet? Arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter og tilsyn/dialog 7% 44% 39% 8% 2% Workshop (den du deltog i) 6% 40% 39% 13% 2% Afsluttende opsamling og videndeling 4% 33% 48% 12% 3% Meget stort Stort Middel Lille Meget lille Mellem de tre workshops som blev afholdt er udbyttet størst ved sikkerhedsrundering, herefter opstartsmøder og lavest for arbejdsmiljøkoordinering. Forskellene er ikke meget store, men så store, at det børe overvejes, hvorfor de er der. Kryds mellem workshop og udbytte af workshop Opstartsmøder 46% 39% 15% Sikkerhedsrundering 52% 37% 11% Arbejdsmiljøkoordinering 40% 44% 16% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er store forskelle mellem udbyttet af de enkelte elementer i mødet alt efter hvilket møde, der er tale om. Det positive udbytte veksler mellem procent for Arbejdstilsynets oplæg, procent for workshop, procent for workshop. Forskellene er så store, at det er værd for arrangørerne at overveje om det kan være forskelle i lokaler, oplægsholdere, facilitatorer mv, som kan begrunde dem. Vurdering af workshop og afsluttende opsamling er stort set ens, når man ser på hvordan møderne bliver rangordnet. Der er nogle møder, hvor alle tre elementer i mødet vurderes højt (fx Glostrup 28 maj) eller lavt (fx Glostrup 29 maj, kl ) og møder, hvor det er Arbejdstilsynets oplæg som vurderes højt og de to andre elementer som vurderes lavere i sammenligning med de andre møder. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 17 af 36

18 Kryds mellem møde og udbytte af arbejdstilsynets oplæg om bekendtgørelsen om bygherres pligter og tilsyn/dialog" Glostrup 29. maj % 33% 6% Glostrup 28. maj % 32% 7% Kolding 15. maj % 34% 9% Randers 10. juni % 44% 5% Kolding 14. maj % 37% 16% Randers 15. maj % 42% 12% Glostrup 29. maj % 55% 16% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Kryds mellem møde og udbytte af Workshop Glostrup 28. maj % 25% 14% Kolding 14. maj % 38% 11% Randers 15. maj % 37% 12% Kolding 15. maj % 36% 13% Randers 10. juni % 39% 12% Glostrup 29. maj % 47% 19% Glostrup 29. maj % 55% 18% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Side 18 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

19 Kryds mellem møde og udbytte af afsluttende opsamling og videndeling Glostrup 28. maj % 39% 14% Kolding 15. maj % 41% 15% Kolding 14. maj % 46% 17% Randers 10. juni % 56% 7% Randers 15. maj % 43% 21% Glostrup 29. maj % 54% 14% Glostrup 29. maj % 61% 11% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Krydskørsler Der er foretaget krydskørsler mellem rolle i byggeprocessen og de tre emner på møderne. Forskellene i samlet tilfredshed mellem de forskellige roller og Arbejdstilsynet oplæg og i forhold til opsamling/videndeling er ikke over 10 procentpoint og figurerne vises derfor ikke. I vurderingen af workshops ligger bygherre og entreprenører med en samlet tilfredshed på 34 procent, hvilket er væsentlig forskelligt fra andre roller, der alle scorer mellem procent. Kryds mellem rolle i byggeprocessen og udbytte af Workshop Andet, skriv: 60% 38% 2% Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen 52% 36% 12% Projekterende/rådgivende 49% 34% 17% Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 47% 40% 14% Arkitekt 45% 34% 20% Bygherrerådgiver 45% 40% 15% Bygherre 34% 56% 10% Entreprenør 34% 46% 20% Meget stort/stort Middel Lille/meget lille Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedstype og udbyttet af de tre elementer i møderne. EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE. Side 19 af 36

20 Der er ikke væsentlige forskelle mellem virksomhedsstørrelse og udbyttet af de tre elementer i møderne. 3.3 Deltageres vurdering af mødet og dets elementer interview Der er ved to møder interviewet deltagere, alle i Glostrup 29. maj. Deltagerne er inden mødet udspurgt om deres forventninger og som mødet skred frem, er de interviewet om de dele af mødet, som de har deltaget i. Der fremstilles en række deltagerudsagn præsenteret tematisk i relation til mødets elementer. Oplæg fra Arbejdstilsynet Der er tilfredshed med Arbejdstilsynets oplæg, men det kommer også frem, at det er lidt tørt stof, som kan være svært at gøre levende. Oplægget var rigtig godt, han var super god, helt stille og roligt, nede på jorden, det var meget givtigt. Det er altid fint at høre det fra ham, som er ansvarlig for hele lovgivningen og høre hvordan han vægter det i sin fremstilling, men der var ikke så meget nyt stof for mig, så det var mere workshoppen og at få en fornemmelse af hvor BAR er i forhold til arbejdet. Måske kunne man have delt det indledende oplæg, så han ikke snakkede så længe, men at han måske kom med en slags indgangsbøn. Jeg kan på en måde godt forstå, at han ikke vil hænge enkelte byggepladser ud med billeder og sådan, men det blev lidt tørt Man kan sige, det er jo altid vanskeligt at præsentere lovstof, så det bliver interessant, men det klarede han nu ganske udmærket, og så er det fint, at man samtidig kunne følge det op med den BAR-anvisning. Workshops Vi har ikke formået at sprede interviewene ligeligt mellem de tre workshops. Når der er få kommentarer til to workshop er det derfor udelukkende fordi, der mangler interview. I forhold til runderinger er der eksempler på godt udbytte, men diskussionen af om man selv kunne vælge workshop fylder forholdsvis meget. Nogle oplever, at de kommer på en workshop, som ikke er relevant; nogle kommer på en workshop, hvor de ved det hele i forvejen; nogle får faktisk et udbytte af at bidrage til en workshop, hvor de vidste det meste i forvejen. Der synes ikke at være en klar anbefaling ud fra deltagernes oplevelser. (opstartsmøder) det var godt, jeg var glad for, vi lige havde fået den lille brochure fra BAR, for der stod der lige en opdatering af nogle af punkterne, så den brugte jeg undervejs. Det var godt. Det var der flere, der gjorde. (projektering) der kom erfaringer og synspunkter, der kunne bruges, det nye, jeg fik med var, hvordan man helt konkret håndterer det, hvordan andre konkret har håndteret det, som jeg selv muligvis vil bruge, eller i hvert fald overveje, selv om det koster penge. (runderinger) Det var faktisk også givtigt på den måde, at nu er det jo en kommune, hvor vi kører med små anlægsprojekter, så det var ret skægt at se forskellen på, hvordan vi kører det, og hvordan de gør det ude på de store pladser. Der kan jeg se, Side 20 af 36 EVALUERING AF INFORMATIONSMØDER OM ARBEJDSMILJØ I BYGGERI OG ANLÆG FRA PROJEKTERING TIL UDFØRELSE.

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering af: Møder for små virksomheder - BAR Bygge & Anlæg

Evaluering af: Møder for små virksomheder - BAR Bygge & Anlæg Evaluering af: Møder for små virksomheder - BAR Bygge & Anlæg Udarbejdet af: Flemming Pedersen og studentermedhjælpere Siri Dencker og Gitte Hübner Juni 2015 EVALUERING AF: MØDER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER -

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Anne Sofia Lønvig, SLKE Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015 Program 13.00 13.10 13.20 13.30 14.15 14.30 15.15 15.45 Velkomst og navnerunde Intro

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Hvilke effekter er der på mellemlangt sigt af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn?

Hvilke effekter er der på mellemlangt sigt af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn? Hvilke effekter er der på mellemlangt sigt af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn? AM:2016, Workshop 101, Mandag 7 november 2016 Per Lunde Jensen, Arbejdstilsynet, Per Tybjerg Aldrich, COWI og Flemming

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Evaluering af koordinator netuddannelsen

Evaluering af koordinator netuddannelsen Evaluering af koordinator netuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen v. Anne Sofia Lønvig

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen  v. Anne Sofia Lønvig Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen www.byggeproces.dk, v. Anne Sofia Lønvig Program Om SLKS Arbejdsmiljøvision Et par eksempler på projektstyring Internt arbejdsmiljøevaluering Indsatser og effekter

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer. Udarbejdet af: Flemming Pedersen Signe Mehlsen Maya Flensborg Jensen og Kaia Nielsen

Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer. Udarbejdet af: Flemming Pedersen Signe Mehlsen Maya Flensborg Jensen og Kaia Nielsen Udarbejdet af: Flemming Pedersen Signe Mehlsen Maya Flensborg Jensen og Kaia Nielsen September 2010 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 4 4 Casebeskrivelser...24 5 Forberedelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats

Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN, SIGNE MEHLSEN, HANNE CHRISTENSEN, KAIA NIELSEN OG SISSE GRØN DECEMBER 2014 EVALUERING AF EN FORSTÆRKET

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 29. oktober 2012 B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere