ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE"

Transkript

1 ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012

2 AGENDA KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING AF KOMMUNENS ERHVERVSSERVICE VURDERING AF KOMMUNENS SERVICE I ØVRIGT 6 VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL FREMADRETTET FOKUS 2

3 Om undersøgelsen Formål og fremgangsmåde Formålet med undersøgelsen: Input fra erhvervslivet til udformningen af den nye erhvervspolitik. Hvad er virksomhederne tilfredse og utilfredse med i dag samt ikke mindst, hvor ønsker de fokus fremadrettet? Metode og fremgangsmåde: Telefonisk interviewundersøgelse med ejere/ledere i 156 repræsentativt udvalgte virksomheder i kommunen. Gruppeinterview med seks udvalgte virksomhedsejere/-ledere, der repræsenter forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. 3

4 2 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN I dette afsnit præsenteres virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Desuden behandles spørgsmålet om ambassadører, der anbefaler kommunen, samt hvorvidt virksomhederne overvejer at flytte og deres bevæggrunde for placering. 8

5 De fleste virksomheder er tilfredse, men ca. 16 % af virksomhederne er decideret utilfredse med kommunens erhvervsvenlighed Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed?* 45% 40% 41% 35% 30% 31% 25% 20% 15% 11% 10% 5% 6% 5% 5% 0% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke n=156 Lige knap 50 % af virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Omvendt er ca. 16 % enten utilfredse eller meget utilfredse. Omregnes denne tilfredshed til en score mellem 1 og 5, som den anvendes i DI-analysen, opnås ca. 3,3, hvilket indikerer en højere tilfredshed end DI s 2011 resultat på ca. 3,0. * Formuleringen er hentet fra DI s måling for at sikre sammenlignelighed 9

6 95 % af virksomhederne forventer, at de fortsat ligger i Syddjurs Kommune om tre år Forventer du, at virksomheden også om tre år ligger i Syddjurs Kommune? Nej 3% Ved ikke 2% Ja 95% n=156 Virksomhedernes generelle tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed afspejler sig også i, at meget få forventer, at virksomheden ikke fortsat ligger i Syddjurs Kommune om tre år. De virksomheder, som svarer, at de ikke forventer det, begrunder det enten i mangler i kommunen særligt ift. uddannet arbejdskraft eller dårlige samarbejdsrelationer med kommunen om en konkret sag eller generelt. 11

7 Ejerens bopæl er den helt naturlige årsagsforklaring bag virksomhedernes placering, dog også spin-off effekter fra ansatte Hvad var de vigtigste grunde til, at det oprindeligt blev besluttet at placere virksomheden i Syddjurs Kommune? Selvom det kan ligge langt tilbage, vil vi gerne have dit bedste bud på de vigtigste grunde til placeringen. Virksomhedens ejers bopæl 70% Virksomhedens ejers tidligere arbejdsplads 9% Kundernes geografiske placering 5% Nærheden til Aarhus Nærhed til øvrige virksomheder (klynge) Kommunens erhvervsservice God infrastruktur Særlige medarbejderkompetencer i området 2% 2% 1% 1% 1% Andet 14% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% n=156 Virksomhederne startes i vidt omfang af personer, der allerede bor i kommunen. 7 ud af 10 angiver dette som en af de vigtigste grunde til placeringen. Dog er knapt hver tiende også et følge af, at ejeren har været ansat på en virksomhed i kommunen altså spin-off virksomheder. Dette viser vigtigheden af fokus på iværksætteri og illustrerer den centrale kobling med bosætningspolitik og tiltrækning af nye borgere. 12

8 3 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på en række forskellige områder. I hvert enkelt tilfælde fokuseres både på sagsbehandlingstid og sagsbehandlingskvalitet. Kun virksomheder, som har benyttet sig af kommunens sagsbehandling indgår. 13

9 Sammenlignes på tværs er der størst utilfredshed med sagsbehandlingstiden ved byggesager og miljøsager Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunens sagsbehandling mht. sagsbehandlingstid? Alle områder. 70% 60% 50% 48% 63% 59% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 24% 24% 21% 12% 12% 9% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 3% 4% 4% 1% 2% 0% Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 23% Tilfreds 19% Meget tilfreds Sygedagpenge Kontakt jobcenter Miljøsager Byggesager n=156 Det er et klart resultat, at virksomhederne fortsat er meget utilfredse med sagsbehandlingstiden, når det gælder byggesager og i næsten lige så høj grad miljøsager. Det fremstår som en central konklusion, at der er store muligheder for at forbedre servicen på dette punkt. Billedet af jobcenterets sagsbehandlingstid er markant anerledes. Her er kun en mindre del utilfredse. 18

10 Ift. kvaliteten er der tillige størst utilfredshed med miljøsager og byggesager, men billedet er langt mere homogent Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunens sagsbehandling mht. kvaliteten af sagsbehandlingen? 70% 60% 50% 40% 61% 63% 52% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 6% 4% 0% Ved ikke 19% 16% 16% 12% 13% 11% 10% 11% 7% 6% 6% 1% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller Tilfreds utilfreds Sygedagpenge Kontakt med jobcenter Miljøsager Byggesager 19% 15% 7% 2% Meget tilfreds n=156 Når blikket vendes mod kvaliteten af sagsbehandlingen, er der langt mindre forskel mellem virksomhedernes vurdering af de fire områder. Dog er der fortsat størst utilfredshed med bygge- og miljøsagsbehandling. Det må også forventes, at stor utilfredshed med sagsbehandlingstiden, kan smitte af på vurderingen af kvaliteten. 19

11 De utilfredse virksomheder er kun i mindre grad utilfredse med fagligheden, men føler sig dårligt behandlet eller at sagsbehandlingstiden var for lang Vil du uddybe, hvad du var utilfreds med? (Åbne svar kodet i kategorier). 80% 70% 70% 68% Sygedagpenge (n=7) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 29% 50% 39% For lang behandlingstid Dårlig behandling Manglende faglighed hos kommunen 17% 21% 4% 12% 13% 4% 0% 19% 0% Andet 8% Kontakt med jobcenter (n=12) Miljøsager (n=13) Byggesager (n=52) Virksomheder har kunnet uddybe deres utilfredshed med sagsbehandlingen. De åbne svar er kodet i fire tværgående kategorier. Disse svar bekræfter, at sagsbehandlingstiden er den primære udfordring, men en række virksomheder føler sig også dårligt behandlet eller mener ikke, at fagligheden har været i orden. Se konkrete udsagn på næste side. 20

12 Virksomhederne fortæller: Eksempler på konkrete udsagn fra virksomhederne, når de skal uddybe deres utilfredshed Kilde: Åbne besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen 21

13 Fokusgruppedeltagerne satte også fokus på kommunens sagsbehandling Resultater fra fokusgruppen Virksomhederne på fokusgruppen satte stor fokus på sagsbehandling herunder særligt sagsbehandlingstiden ift. både byggesagsbehandling og miljøsagsbehandling. Det er tydeligt, at netop dette opleves som et hovedkontaktpunkt mellem virksomheder og kommune. Derfor har det stor betydning for virksomhedernes opfattelse af kommunen. Virksomhederne har meget varierende erfaringer med kommunens sagsbehandlingstid. Nogle har oplevet hurtig og effektiv sagsbehandling, mens andre har måtte vente meget længe og oplevet tilbageløb, som de mente var unødvendige. Én har eksempelvis ventet 2,5 år på en miljøgodkendelse og har samtidig måttet betale en stor regning for forløbet. Der er også varierende erfaringer med kvaliteten af sagsbehandling. Generelt er virksomhederne mere tilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er dog også eksempler på det modsatte: Én fortæller om hvordan kommunen insisterede på at gennemføre et miljøtilsyn, selvom virksomheden påpegede, at produktionsarealet var for småt. Efterfølgende blev betalingskravet droppet, men virksomheden var efterladt med indtrykket af, at kommunens medarbejder blot skulle have tiden til at gå og opfandt arbejde for at retfærdiggøre sig selv. 22

14 4 VURDERING AF KOMMUNENS ERHVERVSSERVICE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes vurdering af forskellige elementer af kommunens erhvervsservice. 23

15 Umiddelbar opfattelse af de servicetilbud, som Syddjurs Kommune udbyder til kommunens virksomheder igennem Syddjurs Erhvervsforening Uanset om din virksomhed har benyttet de servicetilbud, som Syddjurs Kommune udbyder til kommunens virksomheder igennem Syddjurs Erhvervsforening, vil vi gerne høre lidt om din umiddelbare opfattelse af erhvervsforeningens tilbud? Meget positiv 7% Positiv 29% Meget positiv Hverken/eller Positiv Negativ Hverken/eller Meget negativ Negativ 0% 4% 4% 7% 14% 14% 29% Ved ikke Ved ikke 45% 45% n=156 Samlet set er virksomhederne overvejende positive overfor de servicetilbud, Syddjurs Kommune udbyder igennem erhvervsforeningen, uanset om de har benyttet dem. Den store andel, der svarer ved ikke, indikerer, at en stor andel af virksomhederne ikke kender til Syddjurs Kommunes servicetilbud. Dette er en indikation på, at kendskabet til de tilbud, som er relevant for en bredere kreds, med fordel kan udbredes til flere virksomheder. 24

16 En mindre del af virksomheder har benyttet tilbuddene fra erhvervsforeningen, men de der har, er meget tilfredse Samlet andel, der har benyttet sig af tilbuddene: Benyttet 13% Hvor tilfreds eller utilfreds var du med de servicetilbud, som du har benyttet? (Gennemsnit). Gå-Hjem-Møder om virksomhedsudvikling, eksport etc (n=6) 3,8 Erfaringsnetværk (n=5) 3,6 Vækstambassadøren (gratis HRressource) (n=4) 4,0 Mentorordningen (n=2) 4,5 Ikke benyttet 87% n=156 Iværksætterafklaring - 6 ugers kursus for ledige (n=1) Iværksætterkursus (n=1) 4,0 4, Meget Meget utilfreds tilfreds Kun en mindre del af virksomheder har benyttet erhvervsforeningens tilbud. Dette indikerer igen, at der i nogle tilfælde med fordel kan arbejdes på at udbrede kendskabet til de tilbud, der er relevant for en bredere kreds af virksomheder. Som det fremgår, er de virksomheder, som har deltaget, meget tilfredse med de servicetilbud de har benyttet. 25

17 Få kender til erhvervskoordinatoren, men dem som gør, tillægger denne stor betydning Syddjurs Kommune har en erhvervskoordinator (Bo Kristensen), der bl.a. tilbyder at være erhvervslivets indgang til kommunen. Kender du til denne ordning? Opdelt efter: Hvor stor betydning har det for din virksomhed, at kommunen har et tilbud om ''Én indgang for erhvervslivet? Meget stor betydning 8% 17% 40% Stor betydning En vis betydning Begrænset betydning Ingen betydning 0% 0% 0% 11% 8% 21% 21% 17% 25% 21% 33% 60% Jeg kender ikke ordningen Jeg har hørt om ordningen, men min virksomhed har ikke benyttet den Jeg kender ordningen og min virksomhed har benyttet den 18% Ved ikke 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n=157 Virksomhederne der benytter sig af erhvervskoordinatoren ser det som en stor eller meget stor betydning for deres virksomhed, at kommunen har én indgang for erhvervslivet. Omvendt vurderer de virksomheder, der ikke kender til ordningen ikke, at det har den samme betydning. Dette tyder på at Syddjurs Kommune med fordel kunne gøre mere opmærksom på ordningen hos virksomhederne. 26

18 Kendskab til og brug af regionale servicetilbud: Marginalt kendskab og brug blandt kommunens virksomheder Syddjurs Kommune medfinansierer driften af Væksthus Midtjylland/Central Denmark EU Office. Hvilke af følgende muligheder beskriver bedst dit kendskab til Væksthus Midtjylland/Central Denmark EU Office? Kender det og virksomheden har benyttet sig af det 1% 8% Hørt om det, men ikke benyttet det 12% 38% Central Denmark EU Office Væksthus Midtjylland Kender det ikke 53% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=156 Væksthuset har størst kendskab og ca. halvdelen af virksomhederne har kendskab til det. Dette er kun tilfældet for ca. 13 % af virksomhederne, når det gælder Central Denmarks EU Office. Ganske få virksomheder har benyttet Central Denmark EU Office, mens lige knap hver tiende virksomhed i en eller anden udstrækning har benyttet Væksthuset. 27

19 5 VURDERING AF KOMMUNENS SERVICE I ØVRIGT I dette afsnit præsenteres virksomhederne holdning til service på områder, som mere eller mindre direkte påvirker virksomhederne. Der ses både på tilfredsheden med kommunens indsats, men også på i hvilken grad virksomhederne tillægger det betydning, at kommunen fokuserer på det enkelte område. 29

20 Særligt et velfungerende kommunalt vejnet er af høj betydning for virksomhederne Gennemsnitlig tilfredshed med og betydning for virksomheden af kommunens service på områderne: Det kommunale vejnet Kommunens indkøbs - og udbudspolitik Den kommunale kollektive trafik Kommunens planlægning af by - og erhvervsudvikling Kommunens indsat for at synliggøre og markedsføre sig i forhold til at tiltrække nye borgere Tilfredshed Betydning Kommunens udbud af erhvervsjord Kommunens indsats for at synliggøre og markedsfører sig i forhold til at tiltrække nye virksomheder Kommunens velfærdsservice fx børnepasning, folkeskole og ældreomsorg n= I ovenstående figur er den gennemsnitlige tilfredshed og betydning sammenlignet direkte på de forskellige parametre. Figuren illustrerer, at det på tværs af de forskellige parametre særligt er det kommunale vejnet, som skiller sig ud som et område, der har stor betydning, men hvor tilfredsheden kun er gennemsnitlig. Tallene uddybes på de næste to sider. 30

21 Stor fokus på infrastruktur blandt virksomhederne på fokusgruppen Resultater fra fokusgruppen Fokusgruppen bekræftede det store fokus på kommunens infrastruktur særligt vejnettet. Uanset beliggenhed i kommunen og uanset hvor direkte afhængig virksomheden var af vejnettet, så var der blandt alle virksomhederne en klar opfattelse af videreudvikling af vejnettet som en klar prioritet. Både øst-vest og nord-syd efterlyses bedre vejforhold og kortere transporttider. Der var forståelse for kommunens begrænsede handlemuligheder ift. større vejprojekter, men flere lagde vægt på, at de kommunale politikere arbejdede for at sætte behovet på dagsordenen nationalt. Fokusgruppedeltagerne ønskede desuden at kommunen gjorde en større indsats for at markedsføre sig og forbedre sit image. Flere fremhævede behovet for at fortælle de gode historier, så det ikke kun var de negative, der fik plads. 33

22 6 VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL FREMADRETTET FOKUS I dette afsnit præsenteres input fra virksomheder til, hvad kommunen konkret bør fokusere på i sin fremtidige indsats på erhvervsområdet. 34

23 Virksomhederne sætter fokus på sagsbehandlingstiden, men også bedre infrastruktur og kommunens image rangerer højt Nu vil vi bede dig tage stilling til, i hvilken grad du mener, at Syddjurs Kommune bør fokusere på følgende områder i sin ambition om at være en erhvervsvenlig kommune (gennemsnit): Kortere sagsbehandling (n=147) 4,4 Bedre infrastruktur (n=153) Forbedre kommunens image (n=148) 3,8 3,9 Mere information og dialog med virksomhederne (n=152) Fysisk planlægning - arealer til erhvervsudvikling (n=140) Fysisk planlægning - Udvikling af boligområder (n=151) Formidling af arbejdskraft (n=144) Bedre velfærdsservice fx børnepasning (n=145) 3,6 3,6 3,5 3,3 3, Slet I meget ikke høj grad Direkte adspurgt om, hvad kommunen bør prioritere, er det særligt ønsket om kortere sagsbehandling, der træder frem som en markant nummer et. Der er dog også her fokus på bedre infrastruktur og et ønske om at kommunen arbejder på at forbedre sit image. I bunden som de områder virksomhederne mener bør prioriteres lavest i ambitionen om at blive mere erhvervsvenlig er bedre velfærdsservice og formidling af arbejdskraft. 36

24 Når virksomhedernes åbne forslag til fokus kodes i kategorier, bekræftes billedet af ønsket om fokus på sagsbehandling og infrastruktur Har du ønsker eller forslag til, hvad Syddjurs Kommune skal fokusere på fremadrettet i forhold til at sikre, at kommunen er en attraktiv erhvervskommune? (Åbne svar er kodet i kategorier) Infrastruktur (n=24) Sagsbehandling (n=23) 23% 23% Dialog og samarbejde (n=17) 17% Tiltrække flere virksomheder og borgere (n=10) 10% Bruge lokale virksomheder (n=5) Forbedre kommunens image (n=4) 4% 5% Gøre mere for borgerne (n=3) Understøtte netværk (n=2) 2% 3% Andet (n=13) 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% For at undersøge, om virksomhederne kunne have alternative ønsker til det fremadrettede fokus, har virksomhederne desuden haft mulighed for helt åbent at angive deres ønsker og forslag. Disse er kodet i kategorier og bekræfter billedet. Virksomhederne ønsker særligt øget fokus på infrastruktur og sagsbehandling. Dog er der også mange, der ønsker mere dialog og samarbejde med kommunen, og en mindre del af virksomhederne sætter fokus på tiltrækning af borgere og virksomheder. 37

25 Klart ønske om mere dialog fra virksomhederne på fokusgruppen Resultater fra fokusgruppen Fokusgruppens virksomheder er generelt meget positive ift. kommunens initiativ med aktivt at involvere erhvervslivet i forberedelsen af den nye erhvervspolitik. Flere opfordrer direkte til øget dialog fx gennem flere virksomhedsbesøg og gennem større dialogmøder eller workshops, hvor erhvervslivet for mulighed for at give detaljeret input til de forskellige indsatsområder og til erhvervspolitikken helt generelt. Der er desuden et generelt ønske om bedre service specielt når det handler om sagsbehandling. Flere mener, at kommunen i højere grad skal se virksomhederne som kunder i butikken, der skal serviceres hurtigt. Flere fremhæver at en højere grad af personlig kontakt og dialog vil være fremmende for samarbejdet og skabe færre misforståelser og tilbageløb i sagsbehandlingen. Som nævnt bekræfter fokusgruppen også, at virksomhederne ønsker fokus på udvikling af vejnettet og forbedring af kommunens image. 38

26 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS TOLDKAMMERET NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY VIETNAM T: +84 (08) E: 3 9

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere