Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,"

Transkript

1 Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde Malene Jensen Lene Kristensen Karin Mikkelsen Birgit Petersen Anne Plenge Hanne Rubak Ann Sørensen Marianne Jakobsen Projekt September 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 SUMMARY INDLEDNING PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER ANALYSEMETODER ANALYSEKVALITETSSIKRING RESULTATER KONKLUSION REFERENCER...12 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten...13 Bilag 2 Resultater

3 SAMMENDRAG Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012 projekt nr Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projektet indgår som delprojekt 3 i projektet Tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked Formålet med dette projektet er dels, at overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. på det danske marked, dels at kontrollere om gældende grænseværdier overholdes og om der er tilfælde af ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. 68 prøver blev udtaget, 2 prøver var økologiske. 29 prøver tilhørte gruppe i Positivlisten, 5 prøver gruppe , 32 prøver gruppe 12.7, 1 prøve gruppe 16.2, 1 prøve gruppe og 1 prøve gruppe S. Der blev konstateret fejl i 10 prøver, svarende til 15 %. Der blev ikke fundet fejl i prøverne tilhørende gruppe 4.3.2, og 16.2, dog er prøveantallet lavt i disse grupper (1 til 5 prøver). 1 prøve tilhørte gruppe S og denne prøve var deklareret for sorbin- og benzoesyre, som ikke blev påvist ved analysen. I gruppe blev der konstateret fejl i 4 prøver (14 %); 2 overskridelser af grænseværdien for benzoesyre, 1 deklarationsfejl hvor benzoesyre var deklareret, men ikke påvist ved analyse og 1 prøve manglede deklaration. I gruppe blev der konstateret fejl i 5 prøver (16 %); 1 overskridelse af grænseværdien for summen af sorbin- og benzoesyre. I 3 prøver var nitrit deklareret, indholdet blev dog ikke påvist ved analysen, idet indholdet kan være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. Det er ikke tilladt at tilsætte nitrit. I 1 prøve var kamin deklareret og påvist, det er ikke tilladt at tilsætte, indholdet kunne dog stamme fra krabbekødet. Lignende projekter er blevet udført i 2006, 2008 og I 2006 og 2008 blev der analyseret hhv. 176 og 144 prøver, med en fejlprocent på 13 % og 10 %. I 2006 blev der konstateret overskridelser af grænseværdi, deklarationsfejl og manglede dansk deklaration. I 2008 var det overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl der blev fundet. Dette gentog sig i 2010 hvor 9 % af de 79 prøver indeholdt fejl, overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl. I 2012 er antallet af prøver med fejl steget til 15 %; overskridelse af grænseværdi, ulovlig anvendelse, deklarationsfejl, manglende deklaration Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareafdelinger, som er ansvarlige for den videre opfølgning. 3

4 SUMMARY The Danish Veterinary and Food Administration did in 2012 carry out project no Preservatives in salads, dressings and sauces etc. The project is subproject 3 of the project Additives in food products on the Danish market The purpose of the project is to monitor the actual occurrence and usage of preservatives in salads, dressings and sauces etc. on the Danish market, to control whether the permitted levels are violated and whether there are cases of illegal usage or faults of declaration. 68 samples were selected, 2 samples were organic. 29 samples belonged to group in the Positive List, 5 samples in group , 32 samples in group 12.8, 1 sample in group 16.2, 1 sample in group and 1 sample in group S. Errors were found in 10 samples, equal to 15 %. No errors were found in samples belonging to group 4.3.2, and 16.2, but the number of samples analysed was also low in these groups (1 to 5 samples). 1 sample in group S was declared for Sorbic and Benzoic Acid, but it was not found in the analysis. In group errors were found in 4 samples (14 %); 2 exceeded of the maximum limit for Benzoic Acid, 1 error in declaration as Benzoic Acid was declared but not found in the analysis and 1 sample had no declaration. In group errors were found in 5 samples (16 %); 1 exceeded the maximum limit for the sum of Sorbic and Benzoic Acid. In 3 samples Nitrite was declared, but not found in the analysis, as the content may have been decomposed from date of production till the date the laboratory received the sample. It is not legal to add Nitrite. 1 sample was declared for Carmines, and found in the analysis, it is not legal to add Carmines, but the content may come from the crab meat. Similar projects have been conducted in 2006, 2008 and In 2006 and 2008 respectively 176 and 144 samples were analysed, with a percentage of errors on 13% and 10%. In 2006 exceedence of maximum limit, errors in declaration and lack of Danish declaration were found. In 2008 exceedence of the maximum limit and errors in declaration were found. This was repeated in 2010 where 9 % of the 79 samples analysed contained errors; exceeding the maximum limit and errors in declaration. In 2012 the number of samples where errors were found increased to 15 %: exceeding the maximum limit, illegal usage, errors in declaration and lack of declaration. Results of the analysis and relevant remarks have been sent to the regional authorities, which are responsible for the necessary follow up. 4

5 1. INDLEDNING Tidligere undersøgelser viser, at der forsat er problemer med at overholde grænseværdier for især konserveringsstofferne, sorbin- og benzoesyre, i salater, dressinger og saucer. Desuden ses ofte tilfælde af mangelfuld deklaration. Projektet har til formål at - overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstoffer - at kontrollere om gældende grænseværdier overholdes - at kontrollere om der er tilfælde af ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl for de analyserede tilsætningsstoffer. 2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER I perioden fra 20. februar til 13. november 2012, blev der udtaget 68 prøver til analyse. Prøverne blev udtaget landsdækkende af Fødevarestyrelsens fødevareafdelinger, som stikprøvekontrol, og fordelte sig som følgende iht. Positivlisten: Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter indplacering i Positivlisten Positivlistegruppe Antal Eksempler Marinerede kartofler Skaldyrsdressing, burger dressing, bearnaisesauce Soyasauce, chilisauce Italiensk salat, hønsesalat, chokolade-smørepålæg Chokoladesauce S 1 Cous cous salat Total 68 2 prøver var økologiske. 49 prøver (72 %) var produceret i Danmark, 16 prøver (24 %) produceret i andre EU-lande, 2 prøver (3 %) var produceret udenfor EU og 1 prøve (1 %) manglede angivelse af oprindelsesland. Ved modtagelsen i Afdeling for Fødevarekemi, Fødevarestyrelsen, blev prøverne opbevaret på køl indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Tabel 2.2 er en oversigt over de undersøgte analyseparametre med tilhørende E-numre.

6 Tabel 2.2 E-numre og tilhørende analyseparametre E-nummer Analyseparameter Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 127 Erythrosin E 128 Red 2G E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin (Indigocarmin) E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN (Brilliant Black BN) E 154 Brown FK E 155 Brown HT Carminer E 120 Carminer (Carminsyre, Cochenille) Konserveringsstoffer E 200/202/203 E E E E Sorbinsyre og salte heraf Benzoesyre og salt heraf Svovldioxid samt salte heraf Kalium + natriumnitrit Kalium- + natriumnitrat 6

7 3. ANALYSEMETODER Tabel 3.1 giver en oversigt over den anvendte analysemetode. Tabel 3.1 Oversigt over anvendt analysemetode Analyseparameter og -metode Metodebeskrivelse Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer ANA Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC ANA Carminer i fødevarer ved HPLC ANA Sorbin- og benzoesyre samt parabener i fødevarer ved HPLC ANA Svovldioxid i levnedsmidler, DTNBmetoden ANA Nitrit og nitrat i levnedsmidler ved FIA ANA Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner og separeres ved hjælp af tyndtlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sammenligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg(l) Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektion foretages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 samt blå og grønne ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg(l) Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA detektor ved 280 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Prøven destilleres, hvor svovldioxid frigøres ved kogning med fortyndet svovlsyre og drives ved hjælp af nitrogen over i et forlag. Her reagerer svovldioxid med 5,5 -dithiobis (2-nitro-benzoesyre) til 5-mercapto-2-nitrobenzoesyre. Kvantificering foretages spektrofotometrisk ved 412 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg svovldioxid/kg. Prøven ekstraheres med varmt vand. Eventuelle tilstedeværende proteiner carrezfældes og suspensionen filtreres. Filtratet injiceres ind i flow injection analyzer (FIA), hvor nitrit og nitrat sidstnævnte efter reduktion gennem en cadmiumkolonne til nitrit omsættes med sulfanilamid og N-(1-naphtyl)- ethylendiammoniumchlorid under dannelse af et azofarvestof. Kvantificering foretages spektrofotometrisk ved 540 nm. Kvantitative detektionsgrænser: Nitrat - 5 mg NaNO3/kg(l) og nitrit - 3 mg Na- NO2/kg(l) 4. ANALYSEKVALITETSSIKRING Analysen for vandopløselige syntetiske farvestoffer, sorbin- og benzoesyre, svovldioxid, nitrit og nitrat blev udført som akkrediteret analyse. Analysen for carminer blev udført som ikkeakkrediteret analyse, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver blev analyseret i serier af passende omfang, hvori der indgik blindprøve, standard til kontrol og genfindingsforsøg. Analyseresultaterne for kontrolstandarder, dobbeltbestemmelser, og genfindingsforsøg er indført på eksisterende statistiske kontrolkort for de relevante prøvetyper. Således anvendes X-kort for kontrolstandard, R-kort for dobbeltbestemmelse, og D-kort for genfindingsforsøg. Der kan på baggrund af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 7

8 5. RESULTATER I bilag 1 ses uddrag af Positivlisten for de berørte fødevaregrupper, med en beskrivelse af grænseværdien for analyseparametrene. I bilag 2 ses resultater for alle prøver. Alle 68 prøver blev undersøgt for sorbin- og benzoesyre, 13 for nitrit og nitrat, 11 prøver for vandopløselige syntetiske farvestoffer, 5 for svovldioxid og 3 for carminer. 5.1 Indholdsniveau af analyserede tilsætningsstoffer I tabel 5.1 behandles resultaterne, af tabellen fremgår antallet af prøver, antallet af prøver med påvist indhold. For prøver med indhold er der desuden angivet minimum, maksimum og det gennemsnitlige indhold af det pågældende konserveringsstof. Tabel 5.1 Indholdsniveau af analyserede konserveringsstoffer Parameter Gruppe Emulgerede saucer Vandopløselige syntetiske farvestoffer Prøver med indhold/ antal prøver undersøgt 0/3 Minimum mg/kg Maksimum mg/kg Gennemsnitligt indhold* mg/kg Sorbinsyre 24/ Benzoesyre 9/ Gruppe Ikke-emulgerede saucer Vandopløselige syntetiske farvestoffer 0/ Sorbinsyre 1/ Benzoesyre 2/ Gruppe 12.7 Salater og smørepålæg på basis af fedtstoffer, kakao, mælk eller tørret frugt Vandopløselige syntetiske farvestoffer 0/ Carmin 3/ Sorbinsyre 23/ Benzoesyre 23/ Svovldioxid 1/ Natriumnitrit 0/ Natriumnitrat 12/ Gruppe 16.2 Pynt og overtræk Sorbinsyre 0/ Benzoesyre 1/ Gruppe Frugter og grøntsager i eddike, olie eller saltlage Sorbinsyre 1/ Benzoesyre 1/ Gruppe S Sammensat produkt Sorbinsyre 0/ Benzoesyre 0/ * Beregnet for prøver med indhold 8

9 5.2 Fordeling af fejl Tabel 5.2 viser en oversigt af fejlfordelingen. Tabel 5. 2 Oversigt over fordeling af fejl Gruppe Antal prøver Prøver med fejl Antal % Parameter Deklarationsfejl Overskridelse Ulovlig anvenvendelse Dansk deklaration manglede Fejl i alt Benzoesyre Ikke stof specifik Nitrit Karmin Sum sorbinsyre 1 1 og bennzoesyre S Sorbinsyre 1 1 Benzoesyre Total Der manglede en deklaration. 2 Nitrit deklareret, ikke tilladt at tilsætte. 3 Karmin deklareret, ikke tilladt at tilsætte. Indhold kan stamme fra krabbe. Der blev konstateret fejl i 10 prøver, svarende til 15 %. Der blev ikke fundet fejl i prøverne tilhørende gruppe 4.3.2, og 16.2, dog er prøveantallet lavt i disse grupper (1 til 5 prøver). 1 prøve tilhørte gruppe S og denne prøve var deklareret for sorbin- og benzoesyre, som ikke blev påvist ved analysen. 29 prøver tilhørte gruppe , og 4 prøver (14 %) indeholdt fejl: 2 overskridelser af grænseværdi for benzoesyre, 1 deklarationsfejl hvor benzoesyre var deklareret, men ikke påvist ved analyse og 1 prøve manglede deklaration. 31 prøver tilhørte gruppe , 5 prøver (16 %) indeholdt fejl: 1 overskridelse af summen af sorbin- og benzoesyre. I 3 prøver var nitrit deklareret, indholdet blev dog ikke påvist idet indholdet kan være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. Det er ikke tilladt at tilsætte nitrit. Karmin var deklareret og påvist ved analyse i en prøve, det er ikke tilladt at tilsætte, indholdet kunne dog stamme fra krabbekødet. 9

10 5.3 Sammenligning med tidligere projekter I 2006, 2008 og 2010 (ref. 2-4) blev der udført lignende projekter. Tabel 5.3 Fejlfordeling Antal undersøgte prøver Antal prøver med fejl I procent Antal prøver med ulovlig anvendelse I procent Antal prøver med overskridelser i procent Antal prøver med deklarationsfejl i procent Antal prøver uden dansk deklaration I procent * ikke oplyst 22 (13 %) 14 (10 %) 7 (9 %) 10 (15 %) (6 %) 9 (5 %) 14 (8 %) 1 (1 %) 10 (7 %) 5 (3 %) 1 (1 %) 6 (8 %) 3 (4 %) 2 (3 %) (1 %) I 2006 og 2008 blev der analyseret hhv. 176 og 144 prøver, og der var en fejlprocent på 13 % og 10 %. I 2006 blev der konstateret overskridelser af grænseværdi, deklarationsfejl og manglede dansk deklaration. I 2008 var det overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl der blev fundet. Dette gentog sig i 2010 hvor 9 % af de 79 prøver indeholdt fejl, overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl. I 2012 er 68 prøver analyseret, 15 % af disse indeholdt fejl, tilfælde af ulovlig anvendelse, overskridelser af grænseværdi, deklarationsfejl og manglende dansk deklaration. 10

11 6. KONKLUSION Fødevarestyrelsen gennemførte i 2012 projekt nr Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projektet indgår som delprojekt 3 i projektet Tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked Formålet med dette projektet er dels, at overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. på det danske marked, dels at kontrollere om gældende grænseværdier overholdes og om der er tilfælde af ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. 68 prøver blev udtaget, 2 prøver var økologiske. 29 prøver tilhørte gruppe , 5 prøver gruppe , 32 prøver gruppe 12.7, 1 prøve gruppe 16.2, 1 prøve gruppe og 1 prøve gruppe S. Fejl blev konstateret i 10 prøver (svarende til 15 %). Der blev konstateret fejl i 10 prøver, svarende til 15 %. Der blev ikke fundet fejl i prøverne tilhørende gruppe , og 16.2, dog er prøveantallet lavt i disse grupper (1 til 5 prøver). 1 prøve tilhørte gruppe S og denne prøve var deklareret for sorbin- og benzoesyre, som ikke blev påvist ved analysen. I gruppe blev der konstateret fejl i 4 prøver (14 %); 2 overskridelser af grænseværdien for benzoesyre, 1 deklarationsfejl hvor benzoesyre var deklareret, men ikke påvist ved analyse og 1 prøve manglede deklaration. I gruppe blev der konstateret fejl i 5 prøver (16 %); 1 overskridelse af grænseværdien for summen af sorbin- og benzoesyre. I 3 prøver var nitrit deklareret, indholdet blev dog ikke påvist ved analysen, idet indholdet kan være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. Det er ikke tilladt at tilsætte nitrit. I 1 prøve var kamin deklareret og påvist, det er ikke tilladt at tilsætte, indholdet kunne dog stamme fra krabbekødet. Lignende projekter er blevet udført i 2006 og 2008 hvor der blev analyseret hhv. 176 og 144 prøver, med en fejlprocent på 13 % og 10 %. I 2006 blev der konstateret overskridelser af grænseværdi, deklarationsfejl og manglede dansk deklaration. I 2008 var det overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl der blev fundet. Dette gentog sig i 2010 hvor 9 % af de 79 prøver indeholdt fejl, overskridelser af grænseværdi og deklarationsfejl. I dette projekt er der konstateret tilfælde af ulovlig anvendelse, overskridelser af grænseværdi, deklarationsfejl og manglende deklaration, derfor er det fortsat nødvendigt, at overvåge og kontrollere produktområdet. 11

12 7. REFERENCER 1. Positivlisten, August Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. August Projekt Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaisesalater (del IV). Fødevareregion København 3. Projekt Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater. Fødevareregion Øst 4. Projekt Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater. Fødevareregion Øst 12

13 Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Gruppe Emulgerede saucer Gruppe Ikke-emulgerede saucer 13

14 Gruppe 12.7 Salater og smørepålæg på basis af fedtstoffer, kakao, mælk eller tørret frugt Gruppe Frugter og grøntsager i eddike, olie eller saltlage 14

15 Gruppe 16.2 Pynt og overtræk 15

16 Bilag 2 Resultater Fejltyper Farvestoffer (mg/kg) Konserveringsstoffer (mg/kg) Prøvenr. Handelsnavn Økologisk Oprindelse Deklarationsfejl Overskridelse af grænseværdi Ulovlig anvendelse Dansk deklaration mangler Vandopløselige syntetiske farvestoffer Karmin Sorbinsyre Benzoesyre Sum sorbinsyre og benzoesyre Natriumnitrat Natriumnitrit Svovldioxid Positivliste French hotdog dressing Danmark < Frenchdog dressing Danmark < Pommes frites sauce Danmark < Mayonnaise Danmark < Burger dressing Tivoli Danmark Hvidløgsdressing Danmark Creme fraiche dressing Danmark Mayonnaise Øko. Danmark - - 5,3 1 <5 5, Remoulade grov Øko. Danmark Ikke påvist - <5 < Bearnaise sauce Danmark < Creme fraiche dressing Danmark Hvidløgsdressing Danmark < Remoulade Danmark Mayonnaise Danmark < Mayonnaise Danmark < Skaldyrsdressing Danmark Delikato bearnaisesauce Tyskland - - <5 < Vita D'or mayonnaise Nederlandene < Egelykke bearnaissesauce Danmark Ikke påvist Budget whiskysauce Danmark Ikke påvist Aioli Tapas Nederlandene - - <5 < Youghurt grill- og kryddersauce Tyskland - - <5 < Burger dressing Danmark < Bearnaise sauce Danmark < Favorit sauce Danmark < Whisky sauce Danmark < Bearnaise sauce Danmark < Mayonnaise Danmark - - <5 < Delicato mayonaise Tyskland Der er påvist spor af sorbinsyre. Der er ikke tilladt at tilsætte sorbinsyre til økologisk mayonnaise. Indholdet kan stamme fra brug af flydende æggeblommer. 2 Benzoesyre er påvist, men ikke deklareret. Indholdet er dog af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 3 Der mangler en deklaration. 16

17 Prøvenr. Handelsnavn Økologisk Oprindelse Fejltyper Farvestoffer (mg/kg) Konserveringsstoffer (mg/kg) Deklarationsfejl Overskridelse af grænseværdi Ulovlig anvendelse Dansk deklaration mangler Vandopløselige syntetiske farvestoffer Karmin Sorbinsyre Benzoesyre Sum sorbinsyre og benzoesyre Natriumnitrat Natriumnitrit Svovldioxid Positivliste Soyasauce m/champignon Danmark Ikke påvist Soyasauce m/hvidløg Danmark Ikke påvist - <5 < Karry-ananas sauce Tyskland - - <5 < Yeos Stærk chilisovs Malaysia Ikke påvist - <5 < Østerssovs Thailand - - < Positivliste Italiensk salat Danmark Tunsalat Danmark ,9 4 < Skinkesalat Danmark < Sandwich salat ,9 4 < Makrelsalat Danmark ,2 4 < Kylling & bacon sandwich Danmark < Sommer salat Danmark Karrysalat Danmark Clubsandwich salat Danmark <5 < Grov peberrodssalat Danmark Skaldyr salat Danmark Ikke påvist < Russisk salat Danmark Ikke påvist Rejesalat Danmark < Tun salat - sandwich Danmark < Rejesalat luksus Danmark < Krabbesalat luksus Danmark 7 Ikke påvist 5, < Hønsesalat luksus Danmark ,6 4 < Skinkesalat finthakket Danmark ,5 4 < Nutella Ferrero Sverige - - <5 < Nutuka Tyskland - - <5 < Vitakrone Potato Salad Tyskland - - <5 < < Choco nussa Tyskland - - <5 < Vitakrone meat salad Tyskland Ikke påvist 5,3 <5 < < Budget hønsesalat Danmark <3-4 Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er dog af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 5 Nitrit er deklareret, men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. Det er ikke tilladt at tilsætte nitrit. 6 Nitrat er påvist, men ikke deklareret. Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet kan dog stamme fra en eller flere ingredienser. Indholdet er dog lidt højere end normalt forventet. 7 Karmin er påvist og deklareret. Det er ikke tilladt at tilsætte karmin, indholdet kan dog stamme fra krabben. 17

18 Prøvenr. Handelsnavn Økologisk Oprindelse Fejltyper Farvestoffer (mg/kg) Konserveringsstoffer (mg/kg) Deklarationsfejl Overskridelse af grænseværdi Ulovlig anvendelse Dansk deklaration mangler Vandopløselige syntetiske farvestoffer Karmin Sorbinsyre Benzoesyre Sum sorbinsyre og benzoesyre Natriumnitrat Natriumnitrit Svovldioxid Vile Italiensk salat Danmark Agurksalat Tyskland - - <5 < Hvidkålssalat Tyskland - - <5 < Pastasalat Tyskland Ikke påvist 2,4 <5 < < Smørbart frugtpålæg Danmark Tzatziki Danmark Salarbar kartoffelsalat Tyskland Positivliste Mucci Eisfix kakao Tyskland - - <5 6,5 9 6, Positivliste Marinerede Kartofler med grøntsager Danmark Positivliste S Cous Cous Salat Danmark - - <5 < Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er dog af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 9 Benzoesyre er påvist, men ikke deklareret. Det er ikke tilladt at tilsætte benzoesyre. Indhold af denne størrelsesorden vurderes til ikke at have en teknologisk funktion i det færdige produkt. 18

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Udført af Marianne Jakobsen, Jakob Villadsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Jakob Villadsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Birgit Christine

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012 Antioxidanter i fedtholdige fødevarer Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Laboratoriearbejde: Anne Plenge Hanne

Læs mere

Projekt December 2009

Projekt December 2009 Kontrol og overvågning af uautoriserede farvestoffer i udvalgte fødevaregrupper på det danske marked. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater (del III) Udført på Fødevareregion Øst af Bjørn Schmidt Rapport udfærdiget

Læs mere

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Udført af Jacob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer især parabener i dessertchokolade/fyldt chokolade Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer

Svovldioxid i udvalgte fødevarer Svovldioxid i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen Ib Krog Larsen,

Læs mere

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Læs mere

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion Projekt 2011-20-64-00322 og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af farvestoffer og sødestoffer i pinde-is, især limonade- og frugtis Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget

Læs mere

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt juni 2011

Projekt juni 2011 Delprojekt 8: Konserveringsstoffer i fisk og fiskevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II) Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. (del II) Udført på Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion

Læs mere

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Farvestoffer og konserveringsstoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion København af Ib Krog Larsen og Udo Jensen i samarbejde med Rikke Andersen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen,

Læs mere

Delprojekt 2 - Nitrit og nitrat overvågning i kød- og fiskeprodukter

Delprojekt 2 - Nitrit og nitrat overvågning i kød- og fiskeprodukter Delprojekt 2 Nitrit og nitrat overvågning i kød og fiskeprodukter Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse

Læs mere

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008 Kortlægning af benzoesyre i frugter, bær og grøntsager Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Farvestoffer i slik til løssalg

Farvestoffer i slik til løssalg Farvestoffer i slik til løssalg Udført af Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Annette Grossmann, FVST Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep.

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Udført af Jimi Byrsø Dan og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann,

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008 Kontrol af de uautoriserede farvestoffer sudan I, II, III, IV samt para red i tørrede og knuste eller formalede krydderier af slægten Capsicum, karrypulver, tørret og knust eller formalet gurkemeje samt

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk FødevareRapport

Læs mere

Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter

Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet

Læs mere

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer.

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Projektledelse Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid og nitrit/nitrat i levnedsmidler. Del IV. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby og Ib Krog Larsen. Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen, Øst

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer:

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: - Overvågning og kontrol af farvestoffer og ammoniumchlorid i slik (del II) Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Intense sødestoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion Århus af Bolette Okholm i samarbejde med Rikke Andersen Fødevaredirektoratet. Projektledelse:

Læs mere

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik Projekt 2011-20-64-00323 Farvestoffer og sødestoffer i slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Projekt Sulfit i udvalgte fødevarer

Projekt Sulfit i udvalgte fødevarer Projekt 2011206400317 Sulfit i udvalgte fødevarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi og

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Nitrit/nitrat og sulfit i fødevarer Rapporten er udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst

Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Nitrat, nitrit og sulfit i fødevarer Udført af Udo Jensen og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen og Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius,

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Projekt 2011-20-64-00321 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Projekt 2010-20-64-00256 Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Udført og rapport udarbejdet af Udo Jensen, Sektion for Fødevarekemi, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Projekt : Svovldioxid i diverse fødevarer, 2013

Projekt : Svovldioxid i diverse fødevarer, 2013 Projekt 2011-20-64-00317: i diverse fødevarer, 2013 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Mette Christiansen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid i fødevarer Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Projekt 2011-20-64-00321 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Foodservice sortiment

Foodservice sortiment Foodservice sortiment Syltet Grønt Beauvais 5400710 Rødkål 4250 g Dåse 5403503 Herregårdsrødkål 5000 g Spand 5700720 Rødbeder 4400 g/3500 g Dåse Rødkål Herregårdsrødskål Rødbeder 5705720 Rødbedetern 4350

Læs mere

Foodservice sortiment 2015

Foodservice sortiment 2015 Foodservice sortiment 2015 Syltet Grønt Beauvais Rødkål Rødbeder i tern Herregårdsrødskål Drueagurker Rødbeder Appetit agurker 5400710 Rødkål 4250 g 5403503 Herregårdsrødkål 5000 g 5700720 Rødbeder 4400

Læs mere

Konklusion. Der var i 2013 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit.

Konklusion. Der var i 2013 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit. Projekt 2011-20-64-00318: Nitrit og nitrat i kød- og fiskeprodukter, 2013 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Mette Christiansen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem,

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Indkøring af HPLC metode til bestemmelse af Neohesperidin dihydrochalcon i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen. PROJEKTLEDELSE: Ib Krog Larsen

Læs mere

Næringsdeklarationer og tolerancer

Næringsdeklarationer og tolerancer Næringsdeklarationer og tolerancer Aase Ærendahl Mikkelsen Fødevareregion Nord, Laboratoriet Århus Dagny Løvoll Warming Fødevarestyrelsen, 7. kontor Pia Knuthsen, Fødevareinstituttet, DTU Næringsdeklarationer

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Clara RESTAURANT. Frk. Clara s varme køkken

Clara RESTAURANT. Frk. Clara s varme køkken Frk. Clara s varme køkken 2 Rødspættefileter 99,- Serveres med pommes frites og remoulade Stjerneskud 119,- Dybstegt rødspættefilet og hvidvinsdampet fisk med rejer, caviar, asparges, dressing og brød

Læs mere

Karsberg snack kurv. Med mozzarella sticks, jalapenos sticks, fried onion rings, samt nachos med ost. Hertil 2 slags dip 69,-

Karsberg snack kurv. Med mozzarella sticks, jalapenos sticks, fried onion rings, samt nachos med ost. Hertil 2 slags dip 69,- Forretter Karsberg snack kurv. Med mozzarella sticks, jalapenos sticks, fried onion rings, samt nachos med ost. Hertil 2 slags dip 69,- Varmrøget laks Anrettet på sprød sommersalat hertil en cremet sommerdressing,

Læs mere

Madværksted. Hvor mange af jer... De 8 kostråd. Inspirationsdag d. 26 maj 2011

Madværksted. Hvor mange af jer... De 8 kostråd. Inspirationsdag d. 26 maj 2011 Madværksted Inspirationsdag d. 26 maj 2011 Hvor mange af jer... spiser 6 stykker frugt og grønt om dagen? spiser fisk eller fiskepålæg flere gang om ugen? spiser kartofler, ris, fuldkornsbrød dagligt?

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler 1995L0045 DA 25.08.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE Food monitoring system for nutrients Meat, 3. Cycle Udarbejdet af Kirsten Hansen Århus landsdelslaboratorium i samarbejde med Pia Knuthsen Fødevaredirektoratet

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT

Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT Restaurant Klubben DANIELLA ANGELIQUE DALSGÅRD MENUKORT ~ Velkommen~ ~ Frokost~ Gælder indtil kl. 16.00 Biksemad 119,- Med bearnaisesauce og spejlæg. Dansk æggekage 119,- Med bacon, tomat, purløg, sennep

Læs mere

Brunch (kl. 9.00-12.00)

Brunch (kl. 9.00-12.00) Brunch (kl. 9.00-12.00) Vælg mellem: Røræg & bacon 20,- Amerikanske pandekager m. sirup 20,- Croissant m. kyllingesalat 20,- Brie & skive ost 20,- Serrano skinke & chorizo m. oliven 20,- Laks m. cremeost

Læs mere

KICK ASS BBQ OPSKRIFTER OG INSPIRATION TIL AMERIKANSK BARBECUE

KICK ASS BBQ OPSKRIFTER OG INSPIRATION TIL AMERIKANSK BARBECUE KICK ASS BBQ OPSKRIFTER OG INSPIRATION TIL AMERIKANSK BARBECUE DEL DINE BBQ OPLEVELSER PÅ #BADBUTCHER OG #BADBUTCHERSBBQ THE BAD BUTCHER ER EN KARAKTER FOR SIG! MED EN NO BULLSHIT TILGANG TIL BARBECUE

Læs mere