CVR-nr Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013"

Transkript

1 CVR-nr Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Program... 4 Konklusion... 4 Plejecentrets udviklingsområder... 4 Opfølgning på forudgående tilsyn... 4 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne... 5 Inddragelse... 5 Indflydelse på eget liv... 5 Personfølsomme oplysninger... 6 Klager... 6 Pårørende... 6 Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats... 6 Handleplaner/Sundhedsfaglige planer... 6 Sundhedsfaglig indsats og rehabilitering Magtanvendelse... 8 Medicinhåndtering... 8 Forhold vedrørende de fysiske rammer... 8 Egnethed... 8 Individualitet... 9 Standard... 9 Forhold vedrørende medarbejderne... 9 Faglige kompetencer... 9 Nye medarbejdere Arbejdsmiljø Andet af 10

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn er gennemført på Guderup Plejecenter, Parkvej 20, Guderup, 6430 Nordborg den 5. november 2013 af ekstern konsulent Bente Lindahl Andreasen. Ledelsesrepræsentanter Plejecenterleder Ragnhild Jacobsen Kvalitets- og udviklingssygeplejerske Betina Schmidt Jørgensen Medarbejderrepræsentanter Social- og sundhedsassistent, Arbejdsmiljørepræsentant Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedshjælper Beboerrepræsentanter Beboer, kvinde Beboer, mand Indledning Guderup Plejecentret blev bygget i Stedet har specialiseret sig i borgere med svære demenssymptomer, og modtager borgere fra hele Sønderborg Kommune. Guderup Plejecenter er i gang med en omfangsrig ombygning og tilbygning, der forventes færdig i starten af Ombygningen er foregået i etaper, således at beboerne genhuses i nye bo-afsnit. Når byggeriet står færdigt, vil stedet rumme 24 demenspladser, tretten somatiske boliger, hvoraf fire skal være vurderingsstuer til korttidsophold, elleve somatiske boliger med sigte på træning og rehabilitering og otte boliger til borgere med somatiske og psykiatriske behov. I tilknytning til plejecentret ligger 24 ældreboliger(kollektivboliger), der serviceres af medarbejdere fra plejecentret. Guderup Plejecenter ledes af en plejecenterleder og en daglig leder. Det planlægges at der skal ansættes endnu en daglig leder, når ombygningen står færdig. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget har konsulenten forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, herunder seneste tilsynsrapport, gældende kvalitetsstandarder og embedslægerapporter samt Tilbudsportalen. I 2013 har Sønderborg Kommune valgt en tematiseret til- 3 af 10

4 gang, som sætter fokus på hverdags-rehabilitering og hvordan dette indgår i indsatsen samt hvilken effekt det har for målgruppens trivsel. Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliksbillede, som er tilgængeligt på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet er gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenten en rundvisning i husene. Undervejs hilste konsulenten på de tilstedeværende og fik fremvist tre lejligheder, ligesom medicinhåndtering og dokumentationsarbejde blev gennemgået på stedet. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig og i grupper. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Rammerne på Guderup Plejecenter er velegnede til målgruppen og særdeles indbydende. Beboere er glade for deres bolig, og de mange tilbud på stedet. Beboerne inddrages i beslutninger, og der diskuteres livligt og ligeværdigt. Medarbejdernes er fagligt ambitiøse og har aktivt valgt at arbejde med demensramte borgere. Det faglige niveau er højt, og der arbejdes på at kvalitetssikre indsatsen. Den faglige tilgang er overvejende rehabiliterende, og medarbejderne ser frem til at lære mere om emnet. Plejecentrets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilbudsportalen skal opdateres. Medicin, der ikke længere er ordineret til en beboer, skal ikke være anført på medicinskemaet. Der skal være det korrekte antal tabletter i doseringsæsker. Tilsynet anbefaler systematisk egenkontrol og ledelseskontrol af medicinhåndtering. Opfølgning på forudgående tilsyn En tilfredsstillende rapport fra Embedslægen i 2012 har medført gradueret tilsyn, således at Guderup Plejecenter ikke får Embedslægetilsyn i Ved det kommunale tilsyn i 2012 blev ikke alle personfølsomme oplysninger opbevaret utilgængeligt for uvedkommende. I journaler blev fokusområder ikke opdateret i relevant omfang og håndering af medicin skulle forbedres. 4 af 10

5 Forhold vedrørende retssikkerhed for beboerne Inddragelse Tilsynets vurdering af sikring af samtykke fra borgeren ved ind- og udflytning, inddragelse i tilrettelæggelsen af plan for indsatsen. Visitationen til en bolig på Guderup Plejecenter varetages af en visitator fra Sønderborg Kommune. Borgeren eller dennes værge giver med sin underskrift accept af boligen, hvorefter ledelsen på Guderup Plejecenter bliver orienteret om den nye beboer. Medarbejderne i demensafsnittene oplever at indflytningerne sker hurtigt. Ofte har den nye beboer et akut behov for en skærmet bolig. Medarbejderne har et nært samarbejde med kommunens demenskonsulent, der er støttende ved indflytningen. Demenskonsulenten har i forvejen kendskab til den nye beboer og superviserer medarbejderne ved behov. I flere af de øvrige bo-afsnit har der på grund af byggeriet ikke været nye indflytninger det sidste år. Når en borger får tilbudt en bolig, tager medarbejdere på hjemmebesøg. Formålet med besøget er, at den nye beboer får oplysninger om sin bolig og de tilbud stedet har. Efter indflytningen inviteres beboeren og eventuelt dennes pårørende til en indflytningssamtale, hvor de første aftaler om samarbejdet indgås. Der udarbejdes en døgnplejeplan, hvor aftaler for samarbejdet mellem beboeren og medarbejderne beskrives. Døgnplejeplaner ændres løbende i takt med beboerens behov. Ændringer udføres i dialog med beboeren. De beboere tilsynet talte med, beskrev relevant inddragelse i tilrettelæggelse af hverdagen, og fremhævede enstemmigt et godt samarbejde med medarbejderne. Tilsynet vurderer, at indflytning sker med borgerens samtykke, og at borgeren og dennes pårørende inddrages relevant. Indflydelse på eget liv Tilsynets vurdering af det individuelle indtryk contra det fælles indtryk. Tilrettelæggelse af hverdagslivet og aktiviteter med fokus på individuelle ønsker og behov. Tilsynet fik gennem dialog med beboere og medarbejdere indtryk af et godt fællesskab i bo-afsnittene. Aktiviteterne foregår på beboernes præmisser, og beboerne fortæller om køreture og aktiviteter, som de finder interessante, og som de er glade for. En beboer er for eksempel glad for at træne, og fortæller, at kontaktpersonen hjælper med træningen hver dag. Medarbejderne viste, hvordan de fandt aktiviteter, der tiltaler den enkelte beboer, ved afprøvning af de tilbud, som stedet har. Tilsynet vurderer, at beboerne selv tilrettelægger eller inddrages i tilrettelæggelsen af hverdagslivet, og at medarbejderne støtter i det omfang, den enkelte har behov for det. 5 af 10

6 Personfølsomme oplysninger Tilsynets vurdering af opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger. Hvert bo-afsnit har sit eget kontor, hvor der arbejdes med personfølsomme data. Disse data opbevares utilgængeligt for uvedkommende, og dørene låses, når der ikke er en medarbejder tilstede. Beboernes personlige papirer opbevares i lejlighederne. Tilsynet vurderer, at personfølsomme data opbevares utilgængeligt for uvedkommende, og at udviklingspunktet fra sidste uanmeldte tilsynsbesøg er imødekommet. Klager Tilsynets vurdering af beboernes klageadgang samt håndtering af klagesager i øvrigt. Tilsynet er ikke blevet præsenteret for klager. Plejecenterleder vægter, at beboere og pårørende kan tale med en medarbejder eller leder ved behov. Opfattelsen er, at en god dialog forebygger frustrationer for beboernes familier, ligesom dialogen danner grundlaget for tilrettelæggelsen af indsatsen. På grund af de ofte udfordrende forløb på stedet, er det særligt vigtigt at have et godt kendskab til beboeren og dennes netværk. Tilsynet vurderer, at beboere og pårørende har relevant adgang til at klage. Pårørende Tilsynets vurdering af samarbejde med de pårørende generelt. Guderup Plejecenter har et Brugerpårørenderåd, der mødes minimum fire gange om året. Møderne er formelle med dagsorden og referater. I rådet sidder to beboere fra kollektivboligerne, fire pårørende samt en pårørendesuppleant, en seniorrådsrepræsentant, daglig leder, teknisk serviceleder og plejecenterleder. Forhold vedrørende den plejemæssige og faglige indsats Handleplaner/Sundhedsfaglige planer Tilsynets vurdering af sammenhæng mellem forskellige planer og det elektroniske journalsystem. Omsætning af mål og delmål i praksis. Dokumentation for indsatsen. Håndtering af borgerinddragelse på individniveau. Ved stikprøvekontrol gennemgik tilsynet to journaler. I to ud af to stikprøver var der udførlige helhedsbeskrivelser og døgnplejeplaner. Der var i to ud af to journaler lavet livshistorier. I to ud af to journaler var der udarbejdet fokusområder, der manglede beskrivelser af handlinger og evalueringer af indsatsen. Disse data var relevant beskrevet i journalernes notater, hvor optegnelser skrives fortløbende og ikke efter emne. Dette giver ikke et samlet overblik over den plejefaglige indsats i journalen. 6 af 10

7 Arbejdet med fokusområder vanskeliggøres ved, at disse er standardiserede og kun i begrænset omfang kan bruges af de plejefaglige medarbejdere, der ikke er uddannet sygeplejersker. Tilsynet får oplyst, at der i kommunen arbejdes på at tilrette journalsystemet, så medarbejdere med plejefaglige opgaver kan skrive i fokusområder. I to ud af to stikprøver var beboernes holdning til indsatsen tilkendegivet. Tilsynet ser gode journaloptegnelser med beskrivelser af handlinger og evalueringer samt at beboernes holdning til indsatsen er tilkendegivet i journalerne. Sundhedsfaglig indsats og rehabilitering. Tilsynets vurdering af beboernes mulighed for et sundt og aktivt liv, herunder tilrettelæggelse af genoptræning samt forebyggelse af fysisk funktionsnedsættelser. Præcisering af hvilke uddannelsesmæssige, organisatoriske og læringsmæssige tiltag, der er iværksat i forhold til beboernes rehabilitering. For ældreområdet i Sønderborg Kommune er der udviklet en strategi for hverdagsrehabilitering. På kommunens plejecentre bliver strategien taget i anvendelse primo 2014 med et kick-off forløb for medarbejderne. For beboerne i kollektivboligerne er rehabiliteringsprojektet startet i Plejecenterleder oplyser, at der ses gode resultater, og borgerne og medarbejderne synes, at det er et givende projekt. Plejecenterleder fortæller, at den største ændring i indsatsen består i, at medarbejdergruppen har fokus på én borger af gangen. Der tages udgangspunkt i, hvad borgeren ser som værdifuldt, og der lægges en strategi, der følges af alle samarbejdspartnere. Ledelse og medarbejdere fremhæver en projektansvarlig, der beskrives som en ildsjæl, der brænder for rehabilitering. Til plejecentret er der fra d. 1. september 2013 blevet tilknyttet et daghjem, der er beliggende et andet sted i byen. Daghjemmet er en tidligere børnehave, Spilloppen, der er indrettet til aktiviteter og træning. Daghjemmets brugere er visiterede borgere fra nærområdet. Beboere og borgere fra kollektivboligerne køres til aktiviteter og træning i Spilloppen. Plejecenterleder beskriver faglige succeser og stor tilfredshed hos beboerne, som oplever det som en udflugt at komme ud af huset. Der er også et aktivitetslokale på plejecentret, ligesom det er mulighed for at træne med en terapeut eller plejefaglig medarbejder. Når ombygningen er færdig, planlægger aktivitetsmedarbejderne at indrette et spillerum med bob, bordtennis og andre fysiske spil. Medarbejderne fortæller om stor søgning til kortspilsarrangementer og husets fester. Den rehabiliterende indsats er generel, og indsatsen drøftes jf. lederen med beboerne. Aktuelt er der en diskussion om, hvorvidt gangbesværede kan blive siddende i deres transportstol, hvilket de gangbesværede foretrækker, fordi det er lettest. Eller om de skal sidde i en almindelig stol, hvilket forebygger funktionsnedsættelser. Ved tilsynets besøg var der ikke opnået enighed. De beboere som tilsynet talte med, var glade for stedets udbud af aktiviteter, og foreslår nye ideer til blandt andet udflugter. Tilsynet oplever, at medarbejderne lytter ind til de svageste beboeres behov, og at indsatsen matcher den enkelte. Medarbejderne ser frem til at lære mere om rehabilitering, og beskriver indsatsen til generelt at være rehabiliterende. 7 af 10

8 Tilsynet bliver præsenteret for et varieret tilbud om træning og aktiviteter, som muliggør en sund og indholdsrig hverdag for beboerne. Magtanvendelse Tilsynets vurdering af medarbejdernes kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Forebyggende indsatser og tilgange til konflikthåndtering. Præcisering af, hvorledes behandlingen af magtanvendelse organiseres på plejecentret, om der sker systematisk opfølgning på magtanvendelser. Endvidere hvorledes plejecentret arbejder med læring og forebyggelse af magt, og om ledelsen har reflekteret over omfanget og typerne af magtanvendelser. Tilsynet blev ikke præsenteret for magtanvendelser. Faste medarbejdere undervises i forebyggelse af magtanvendelse på Demens 1 og Demens 2. Forebyggelse af magtanvendelse og undervisning i instrukser og retningslinjer er en del af introduktionsprogrammet, og drøftes løbende i de enkelte bo-afsnit. Ved tilsynets besøg, var der planlagt undervisning i forebyggelse af magtanvendelse for medarbejdere i demensafsnittene. Dilemmaer og etiske overvejelser er en del af medarbejdernes daglige dialog, og indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant kendskab til gældende lovgivning samt har gode faglige redskaber til at forebygge anvendelse af magt hos beboere. Medicinhåndtering Tilsynets vurdering af opfølgning på tilsyn med medicinhåndtering. Siden det kommunale tilsyn i 2012 er der på plejecentret lavet et leanforløb omkring medicinhåndtering. Der er endvidere iværksat tiltag i forhold til indberetninger om utilsigtede hændelser. Alle medarbejdere, der håndterer medicin, er blevet undervist i medicinhåndtering og i at forebygge utilsigtede hændelser. Ved stikprøvekontrol gennemgik tilsynet to medicinbeholdninger. I to ud af to stikprøver var der god orden og systematik i opbevaringen af medicin. I to ud af to stikprøver var der navn og cpr-nummer på doseringsæsker. I to ud af to stikprøver var der oplyst ordinationer og indikationer på medicinskemaer. I to ud af to stikprøver var der anbrudsdato på øjendråber. I en ud af to stikprøver stod en kur opført på medicinskemaet, selvom kuren var ophørt. I en ud af to stikprøver var der ikke det korrekte antal tabletter i doseringsæske. De fejl tilsynet konstaterede, blev rettet på stedet. Tilsynet ser en markant udvikling af håndtering af medicin i positiv retning. Tilsynet anbefaler, at stedet udvider sine tiltag med egenkontrol og ledelseskontrol. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynets vurdering af de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppens behov. Ved tilsynets besøg havde plejecentret været under ombygning i mere end et år. Kun et bo-afsnit er endnu ikke færdigbygget, men forventes taget i brug primo 8 af 10

9 2014. Den fælles spisestue ved hovedindgangen forventes færdig i god tid før jul. Medarbejdere og ledelse glæder sig til en hverdag uden håndværkere og byggerod, men fremhæver at håndværkerne har været dygtige til at respektere de særlige behov, der er på stedet. De beboere tilsynet talte med, oplevede ikke byggeriet som en gene, men så det som en interessant del af hverdagen. Tilsynet oplevede over alt en god atmosfære og indbydende bo-afsnit. Ikke alle fællesarealer er helt færdigmøblerede, og beboernes behov for ro eller aktiviteter overvejes i indretningen. De tre skærmede afsnit ligger i forlængelse af hinanden, og har udsigt til grønne områder. Udearealer er endnu præget af byggeriet, men der er gode terrasser og et lukket haveområde, som beboerne kan benytte. Tilsynet vurderer, at Guderup Plejecenter tilbyder særdeles gode rammer til målgruppen. Individualitet Tilsynets vurdering af mulighed for individuelt liv, egen bolig. De lejligheder tilsynet besøgte var rummelige og lyse. De afspejlede efter tilsynets vurdering deres beboere. En beboer fortalte, at beboerens familie havde indrettet lejligheden efter beboerens ønske. Standard Tilsynets vurdering af rengøring og hygiejneforhold i fællesområder. Borgerindflydelse på fællesniveau. Trods det igangværende byggeri fremtrådte stedet rent og pænt. De nye fællesarealer er endnu ikke færdigindrettede, og der arbejdes på at finde de mest optimale løsninger for beboerne. De overvejelser om indretning som medarbejdere og ledelse delte med tilsynet, tog afsæt i beboernes behov og ønsker. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynets vurdering af medarbejdergruppens faglige sammensætning og kompetencer sammenholdt med brugernes behov. Medarbejderne på Guderup Plejecenter følger Sønderborg Kommunes undervisning for ressourcepersoner omkring demens, forflytninger, inkontinens og elevvejledning. Arbejdsmiljørepræsentant har fået undervisning i psykisk arbejdsmiljø og alle medarbejdere har gennemgået forløb omkring trivsel og kommunikation. En medarbejder er i gang med en coachuddannelse, og alle medarbejdere har været eller skal på Demens 1 og 2. Medarbejderne er ved at færdiggøre e-learningskurser i medicinhåndtering og hygiejne. Medarbejderne har deltaget i førstehjælpskurser og kurser i Stop Volden. Ledelsen har fokus på, at medarbejderne har adgang til relevant viden og uddannelse. Medarbejderne er aktive i at tilegne sig viden, der kan komme deres beboere til gavn. Da medarbejderne overvejende arbejder med komplekse borgerforløb, har de opbygget en viden og erfaring, som andre plejecentre trækker på. Ved tilsynets besøg 9 af 10

10 havde to medarbejdere vejledt kolleger på et andet af kommunens plejecentre i praktisk samarbejde med en demensramt borger. Et team på Guderup Plejecenter dækker et bo-afsnit med komplekse opgaver og 24 ældreboliger (kollektivboliger), hvor kompleksiteten varierer meget. Som et nyt tiltag er medarbejderne i teamet blevet opdelt i to grupper efter faglige kompetencer. Opgaverne i teamet fordeles efter kompleksitet, og borgerne med de mest komplekse opgaver tildeles de medarbejdere, der har størst kompetence. Guderup Plejecenter arbejder med en fleksibel normering, der sikrer at de til tider meget komplekse forløb kan løses i huset. Stedet modtager borgere, der i udpræget grad har behov for at blive skærmet og for at bo de rigtige rammer. Tilsynet vurderer, at medarbejdernes faglige kompetencer matcher beboernes behov. Nye medarbejdere Tilsynets vurdering af introduktion af nye medarbejdere til indsatsen og brugerne som helhed. Der er udarbejdet introduktionsprogram som nye medarbejdere følger. De første dage følges medarbejderen med en erfaren kollega, og præsenteres for beboere og opgaverne. Praktikanter er tilknyttet en mentor, der skal sikre, at praktikanten fagligt og socialt oplever en udbytterig praktikperiode. Medarbejderne oplever, at elever og praktikanter søger tilbage, og at der er generelt mange ansøgere til ledige stillinger. Tilsynet vurderer, at nye medarbejdere introduceres til indsatsen og beboerne på sikker vis. Arbejdsmiljø Tilsynets vurdering af vilkårene for medarbejderne, herunder om der er afholdt MUS, gennemført APV, etableret samarbejde mellem TR og AMR, sygefravær. Medarbejderne beskriver et godt samarbejde med ledelsen, der er lyttende og på forkant med eventuelle problemer. Der er et formelt, skemalagt samarbejde mellem ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter, men parterne mødes også uformelt. Et fast punkt til møderne er gennemgang af voldsskemaer, hvis behandling vægtes højt. Tillidsrepræsentant inviteres ad hoc. Der af holdes MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) en gang om året. Plejecenterleder oplyser, at sygefraværet er lavt og at der afholdes sygefraværssamtaler efter Sønderborg Kommunes retningslinjer. Der er udarbejdet APV til alle lejligheder. Tilsynet vurderer på det foreliggende, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er godt. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen skal opdateres. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere