Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Holmstrupgård Holmstrupgårdvej Brabrand Tlf.: Forstander: Knud Byskov Målgruppe Afdelinger Holmstrupgård er et døgntilbud med dag- og døgnbehandling for unge fra 14 år. De unge har svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spiseeller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder. Boafdeling Pilen, 8 pladser Normalt begavede unge med svære psykiatriske lidelser af f.eks. skizofren karakter, depressioner m.v. Boafdeling Kvisten, 8 pladser Unge med organisk betingede skader, der fortrinsvis kommer til udtryk som kontaktsvaghed f.eks. Aspergers syndrom, og som derfor har behov for megen struktur i dagligdagen. Boafdeling Engen, 8 pladser Normalt begavede unge med svære personlighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Boafdeling Lunden, 8 pladser Unge med organisk betingede skader, der fortrinsvis kommer til udtryk som opmærksomhedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette og sociale vanskeligheder, og som derfor har behov for megen struktur i dagligdagen. Boafdeling Projekterne Unge som henhører under ovennævnte målgrupper, men som på grund af særlige forhold, fx selvmordsrisiko eller udadreagerende Afdelingsleder: Bodil Sidelmann Christensen Afdelingsleder: Bodil Sidelmann Christensen Afdelingsleder: Ivan Sloth Afdelingsleder: Ivan Sloth Afdelingsleder: Michel Tind

2 adfærd, har behov for mindre og mere overskuelige rammer samt tæt personaledækning. Boafdeling Thorning, 8 pladser Normalt begavede unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, som ikke har en udadreagerende adfærd. Afdelingsleder: Jens Hellmann Driftscenter Boafdeling Hinge, 6 pladser Unge, som hører til Holmstrupgårds målgruppe, men har behov at bo i et mindre miljø med tæt voksenkontakt. Boafdelingen Bøgehuset, 4 pladser Unge med spiseforstyrrelse. Alder 18 til 30 år Bogruppen - Efterværn Efter ophold på Holmstrupgård eller en anden institution kan Bogruppen tilbyde efterværn. Unge kan også komme direkte fra hjemmet. Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15, 3. sal 8800 Viborg Gruppeleder: Jette Vestergaard Larsen Tidligere tilsyn Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Hinge Pilen Projektafdelingen Kvisten Generelt Viborg Aktuelt tilsyn Anmeldt tilsyn på afdeling Hinge den 22. marts 2011 Grundlag for tilsynet Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, som desuden har søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Dette tilsyn indgår i tilsynets pilotprojekt 2010/2011, som omhandler afprøvning af dataindsamlingsmetoder med det formål at undersøge og beskrive detaljerede praksisformer, der øver indflydelse på kvaliteten af de ydelser, som tilbuddene leverer. For Holmstrupgårds vedkommende er fokus på arbejdet med faglig udvikling, herunder hvordan det afspejles i den organisatoriske praksis. Tilsynet deltog forud for det anmeldte tilsynsbesøg i et personalemøde i afdeling Hinge, hvilket har dannet grundlag for de spørgsmål, som tilsynet blandt andet har stillet indenfor de ydelsesspecifikke forhold. Seneste tilsynsrapport fra det uanmeldte tilsyn i Hinge den 20. maj 2010 ligger på tilbuddets hjemmeside. Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunkterne: Dokumentationsrutiner: Projektafdelingen/Afdelingen Hinge bør Side 2

3 håndtere og udvikle dokumentationsrutinerne således at såvel datasikkerhed som sammenhæng og gennemskuelighed i dokumentationen sikres og understøtter indsatsen. Faglig udvikling: Hvordan kan Projektafdelingen fortsat understøtte og håndtere faglig udvikling, herunder forfølge målet om den rette balance mellem uddannede og uuddannede medarbejdere, samtidig med at personaleressourcerne tilpasses som følge af vigende pladsefterspørgsel? Fokusområder for tilsynet Kvalitetsmodellens standarder: Individuelle planer Brugerinddragelse Kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø samt magtanvendelse og medicinhåndtering. Desuden følges op på handleplanen for det seneste uanmeldte tilsyn i afdelingen. Deltagere i tilsynet : Knud Byskov, forstander Jette Vestergaard, gruppeleder Hinge Program for tilsynet : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt af ledelsen. TR er tillidsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Alle beboerne var orienterede og deltagerne blev spurgt om medvirken af ledelsen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Pårørende: Alle pårørende var orienteret om tilsynet, men ingen havde ønsket at medvirke. Omsorgsmedhjælper i Hinge Pædagog i Thorning, TR for Thorning og Hinge 3 unge Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Gruppelederen forestod en rundvisning, og afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Holmstrupgård har organiseret kvalitetsarbejdet med én ressourceperson og en kvalitetsmedarbejder i hver afdeling. Der er udformet lokale tilføjelser vedrørende brugerinddragelse og kommunikation, samt en skabelon for individuelle planer. Side 3

4 I Hinge anvendes drejebøger, som har karakter af statusbeskrivelser for de unge. Der er planer for indførelse af individuelle planer med mål og delmål efter en udarbejdet skabelon. Skabelonen omfatter brugerinddragelse og kommunikation. De unge inddrages individuelt i deres hverdag gennem ugesamtaler og på hjemmedage, hvor de løser praktiske opgaver i samarbejde med en medarbejder. Inddragelse i fællesskabet sker ved ugentlige beboermøder. De unge udredes pt. ikke systematisk ved indskrivning, men ledelse og kontaktpersoner foretager en vurdering i forhold til inddragelse. I løbet af efteråret 2011 indføres en systematisk vurdering af hver enkelt ungs forudsætninger for inddragelse og afdækning af kommunikative ressourcer og barrierer, som følge af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Det er tilsynets vurdering at arbejdet med de ydelsesspecifikke standarder er under tilfredsstillende implementering. Den miljøterapeutiske uddannelse understøtter en mere individuel tilgang til de unge, og medarbejderne har fået nye metoder til at arbejde med de unges motivation. Tilgangen drøftes desuden ved personalemøder med bistand af psykolog og afdelingens ledelse. Det er dog tilsynets vurdering at den psykologfaglige bistand har været begrænset i en periode grundet vakance, hvorfor den ønskede effekt på det faglige niveau i opgaveløsningen endnu ikke er fuldt opnået. De unge, som tilsynet talte med, er stort set tilfredse med støtten, som de modtager i Hinge, dog kan de individuelle tilbud nogle gange forbedres. De unge er i varierende omfang bekendt med deres inddragelse i de individuelle planer. En ung har haft virksomme ugesamtaler, hvilket dog ikke er tilbudt konsekvent på det seneste. Det er tilsynets vurdering at kontaktpersonerne med fordel kan være endnu mere eksplicitte i aftaleindgåelse med de unge, fx i forhold til ugesamtaler. Tilsynet har ingen kommentarer til de fysiske rammer, som fremstår vedligeholdte og ryddelige. Det er tilsynets vurdering at Holmstrupgårds medicininstruks lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinhåndtering. Den omfatter alle faser fra ordination til bortskaffelse, og indeholder efter tilsynets vurdering en eksemplarisk praksis for læring af fejl og utilsigtede hændelser. I afdeling Hinge er der pt. ingen medicinansvarlig, så blandt andet bestilling af medicin, dosering, ajourføring af medicinkort, information om virkning og bivirkning af medicin, som anvendes i afdelingen, samt kvalitetssikring er et fælles ansvar. Med de unges diagnoser og behandlingsbehov er fraværet af en medicinansvarlig efter tilsynets vurdering bekymrende, om end det ikke har givet anledning til fejl. Tilsynet vurderer at afdelingen bør tilknyttes en ressourceperson med viden om medicinhåndtering, indtil der kan udpeges/uddannes en medicinansvarlig. Holmstrupgårds virksomhedsgrundlag lever op til den fælles regionale retningslinje for ledelse jf. kvalitetsmodellen for det sociale område. Side 4

5 Værdierne introduceres for nyansatte og drøftes ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Kompetenceudviklingspolitikken, hvori der indgår rammer for den overordnede strategiske kompetenceudviklingsplan, lever op til den fælles regionale retningslinje jf. kvalitetsmodellen for det sociale område, dog undtaget MUS, som ifølge politikken ikke tilbydes minimum årligt, men hvert andet år med en opfølgningssamtale i mellemliggende år. Medarbejderne i Hinge tilbydes dog MUS årligt, og Holmstrupgårds skemaer mv. anvendes hertil. Tilsynet anbefaler at tilbuddet justerer politikken, så den følger den regionale retningslinje for kompetenceudvikling. Holmstrupgårds arbejdsmiljøaftale lever op til den fælles regionale retningslinje jf. kvalitetsmodellen for det sociale område. Udfordringerne i arbejdsmiljøet er primært som følge af besparelserne og i samarbejdet med ledelsen. Tilsynet vurderer at det er for tidligt at vurdere om den gennemførte sammenlægning med afdelingen i Thorning vil bedre arbejdsmiljøet i afdelingen i Hinge. Opmærksomhedspunkter Medicinhåndtering: Afdelingen bør tilknyttes en ressourceperson med særlig viden om medicinhåndtering Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Målgruppe og udviklingstendenser: Efterspørgslen går mod mindre indgribende og billigere tilbud, hvilket udfordrer Holmstrupgård, som har udviklet og tilbudt projektpladser. Holmstrupgård satser på øget specialisering i form af et kraftcenter med specialviden om og erfaring med unge med psykiatriske diagnoser. Specialrådgivning vil evt. kunne tilbydes til kommunerne. Afdelingen i Hinge har fuld belægning med 6 unge, hvoraf en flyttede ud på dagen for tilsynet. n forventer snarlig indflytning af en ny beboer. De unge fordeler sig med fire drenge og to piger i alderen år. Diagnoserne kan for eksempel være ADHD (attention deficit hyperactive disorder), Aspergers syndrom, skizofreni, Tourettes syndrom og dobbeltdiagnoser. De unges udfordringer er forskellige og de har behov for individuelle forløb, hvilket stiller krav til medarbejdernes viden. Organisering af kvalitetsarbejdet: På alle Holmstrupgårds afdelinger er en medarbejder udpeget blandt kollegaer til at arbejde med kvalitetsmodellen, og der er en overordnet ressourceperson. De udpegede kvalitetsmedarbejdere har sammen udarbejdet retningslinjer for de ydelsesspecifikke standarder. Arbejdsmiljøudvalget har udformet arbejdsmiljøaftalen, og ledelsen har arbejdet med virksomhedsplan og kompetenceudvikling. Standarderne er ikke fuldt implementeret ifølge basisvurderingen ultimo Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Kommunikation og brugerinddragelse indbygges i statusrapporter i løbet af foråret. Holmstrupgård har lavet lokale tilføjelser vedrørende de unges forudsætninger for og ønsker til inddragelse samt afdækning af kommunikative ressourcer og barrierer. / Individuel plan/dokumentation: Med kvalitetsmodellen skal indføres en lokal retningslinje for individuelle planer på alle afdelinger på Holmstrupgård, så den individuelle plan med inddragelse af ønsker fra den unge og forældre, tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Der er udarbejdet skabelon for statusrapport og individuel plan med mål og delmål. Aktuelt anvendes primært drejebøger i Hinge. Drejebøger kan fx indeholde formål med anbringelsen, fokuspunkter, struktur, medicin, misbrug, samvær, kontakt med voksne og andre unge samt konflikthåndtering. For enkelte unge er udarbejdet en individuel plan med delmål. I Hinge anvendes Bosted System til al dokumentation vedrørende de unge, herunder statusrapporten, som er tilgængelig for alle medarbejdere. På baggrund af statusrapporten udformes på sigt en individuel plan i samarbejde med den unge. Fra foråret lægges de individuelle planer med mål og delmål ind i Bosted System, hvorefter der skal dokumenteres for mål og delmål. Tidligere har dokumentationen været samlet i dagbogsnotater. Medarbejderne udfordres af kravet til dokumentation, som har forskellig prioritering for medarbejderne. Alle medarbejdere har været på kursus i brug af Bosted System, hvilket gav en fælles indgang til at anvende Bosted System eller mailsystemet til al information, som deles med andre. Ved personalemøderne deltager gruppelederen, afdelingslederen og en intern psykolog normalt. Psykologens opgave er at understøtte af opgaveløsningen tilrettelægges i overensstemmelse med de forskellige diagnoser som de unge har. Som følge af besparelserne og vakance har Hinge ikke haft kontinuerlig bistand af psykolog, hvorfor gruppelederen har haft opgaven. / Ved indskrivning modtages beskrivelse og/eller udredning fra tidligere opholdssted eller fra psykiatrien, samt i de fleste tilfælde en kommunal handleplan. Manglende handleplaner efterspørges ved kommunen, så udgangspunktet for indsatsen er klar. Brugerinddragelse: Der er ugentlige beboermøder, som udgør brugerinddragelse på fælles niveau. En beboer skriver et referat. og leder støtter de unge i at bringe emner op ved beboermødet. Emner, som fordrer beslutning fra ledelse/medarbejder tages med til personalemøde, og gruppelederen giver en tilbagemelding til beboerne. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Inddragelse på individuelt plan sker gennem ugesamtaler med de unge, hvilket fungerer i varierende omfang. Gruppelederen har opridset rammerne for ugesamtaler ved et personalemøde: Udgangspunktet er at kontaktpersonen holder ugesamtaler med den unge, hvor fokuspunkter og den unges udfordringer drøftes. Den unge medvirker ved et teammøde forud for statusmødet, hvor mål og delmål defineres i samarbejde med den unge. De unge udredes pt. ikke systematisk ved indskrivning, men ledelse og kontaktpersoner foretager en vurdering i forhold til inddragelse. I efteråret 2011 indføres en systematisk vurdering af hver enkelt ung, som følge af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. De unges forudsætninger for inddragelse er varierende. I Hinge er der husalfer, som inddrages i dagligdagens huslige pligter, som forberedelse til udflytning. Kommunikation: De unges kognitive begrænsninger har betydning for tilgangen til de unge. Medarbejderne vurderer ikke at kvalitetsmodellen er implementeret på dette område. n oplyser at der vil ske en afdækning af de kommunikative ressourcer og barrierer i forbindelse med udarbejdelse af statusrapporter i efteråret Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Introduktionen til og anvendelsen af en miljøterapeutisk tilgang i Hinge kører ifølge ledelsen planmæssigt, omend udfordret af besparelserne. Tilgangen til de unge drøftes ved personalemøder, hvor psykolog, socialrådgiver og gruppeleder byder ind fx med forslag til at arbejde med de unges motivation i stedet for at stille krav, som den unge afviser. Tilgangen er blevet mere individuel. Der er refleksion ved personalemødet hver 14. dag og i overlap morgen og aften. Gruppelederen overvejer hvordan hun fastholder overlap med virkningsfuld refleksion, som understøtter opgaveløsningen. Der er stadig en fast dagsstruktur med morgentur, morgenmad, skole, stilletime på værelset og faste pligter. Alfedagen, hvor den unge er hjemme i botilbuddet og arbejder med praktiske opgaver, er præget af en individuel tilgang med en pædagog til rådighed og støtte. Grundprincipperne i miljøterapi er relationer og individuel struktur, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer. Tilgangen er blevet individuel, hvilket giver god mening for medarbejderne og passer godt til de unges forskellige udfordringer. Nogle af de unge har brug for struktur, da de ikke har en indre styring. Uddannelsen har udvidet de pædagogiske metoder og samtidig opbygget et fælles sprog. Efter medarbejdernes vurdering påvirkes de unge af besparelserne med Side 7

8 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold større fravær af faste medarbejdere, hvilket medfører et højere vikarforbrug. Relationerne og strukturen udfordres med flere vikarer, hvilket gør det vanskeligt at fastholde udviklingen. Brugere/ vurdering Tilsynet havde individuelle interviews med tre unge, som bor i Hinge. De unge er stort set enige om at de får god støtte i tilbuddet, dog synes en af de unge støtten kan variere, især efter der kun er tre medarbejdere på arbejde. Det medfører blandt andet at det er vanskeligere at deltage i aktiviteter udenfor fra Hinge, medmindre alle skal med, og der er ikke altid en medarbejder at snakke med for den enkelte. En af de unge er meget tilfreds med sin kontaktperson og ked af at skulle skifte kontaktperson igen, men oplever at der kan tages individuelle hensyn som afviger fra de gældende hus-regler mv. De unges kendskab til deres individuelle plan, mål og delmål er varierende. En ved godt at han kan have indflydelse på mål og delmål. To af de unge deltager ved statusmøder, og en af de unge fortæller om virksomme ugesamtaler med kontaktpersonen, hvilket dog ikke er tilbudt i indeværende år. Alle tre unge går til samtaler hos enten psykiater eller psykolog. En af de unge nægter at tage sin medicin, da han ikke mener han er ordentligt udredt endnu, hvilket respekteres af medarbejderne. Medicinen er ikke altid doseret, og en af de unge synes hun selv skal holde øje med doseringen. De unge går i skole og har mulighed for at følge aktiviteter udenfor Hinge, eksempelvis fodbold. En af de unge efterspørger flere fælles aktiviteter, og ønsker at medarbejderne er bedre til at huske aftaler og respektere fred på værelset. Han vil også gerne inddrages mere i, hvilken hjælp han mener er særlig virksom for ham. En af de unges forældre har løbende kontakt med afdelingen, mens en andens mor har svært ved at få besked om hvornår han kommer hjem på weekend. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse n Pårørendesamarbejde generelt, pårørenderåd: Unge over 18 år kan bestemme i hvilket omfang forældrene skal inddrages i deres ophold og udvikling, hvilket afdelingen respekterer. Det udfordrer samarbejdet med forældre, som ønsker at følge med i den unges udvikling, men ikke får oplysninger på grund af tavshedspligt. Samarbejdet med forældrene sker gennem konktaktpersonerne, og gruppelederen inddrages kun i særlige tilfælde eller efter behov. Side 8

9 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Med nogle forældre laves aftaler om ugentlige telefonopkald. Medarbejderne oplyser, at der generelt er et godt samarbejde med pårørende, som gerne vil følge de unges udvikling og informeres, hvis der sker noget uforudset. Medarbejderne oplever at forældrene er forstående overfor de unge problemstillinger. Der er ikke altid samarbejde med pårørende ved indskrivningen, da nogle unge anbringes uden forældrenes samtykke. Derfor er det vigtigt at der gøres meget ud af at danne relationer med forældrene efterfølgende, hvor de mødes med dialog. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager n Magtanvendelser Der er registreret 7 tilladte og 2 ikke-tilladte magtanvendelser i Hinge i 2010, og ingen indtil tilsynsbesøget i En ikke-tilladt magtanvendelse har medført at pågældende medarbejder ikke længere er ansat. Den anden magtanvendelse blev udført efter aftale med gruppelederen ud fra mindsteindgrebsprincippet, men blev efterfølgende vurderet som en ikke tilladt magtanvendelse i forhold til Magtanvendelsesbekendtgørelsen. Kulturen i Holmstrupgård er at magtanvendelse er den sidste udvej, og alle andre tiltag skal afprøves forinden. I den første periode efter indflytningen er den unge normalt rolig, hvorefter der kan komme en periode med mere grænsesøgende adfærd, som derefter klinger af. Alle magtanvendelser drøftes på personalemøderne, hvor der også ses på sammenhæng med trusler og vold, for at finde udløseren til adfærden, som medfører magtanvendelsen. Medarbejderne på Hinge har fået undervisning med socialrådgiver i bekendtgørelsen, og der planlægges et kursus med en jurist om magtanvendelse på Holmstrupgård, hvilket også kan være aktuelt for Hinge. Medarbejderne forsøger at forebygge magtanvendelse ved at søge dialog med de unge. Der anvendes konfliktnedtrapning. Hvis de unge vil forlade Hinge uden aftale herom, følger medarbejdere efter på afstand. Med den nye vagtplan er tre medarbejdere på arbejde dag og aften mod tidligere fire, hvilket kan få medarbejderne til at overveje om det er sikkert at tage en konflikt med en ung. Vikaren, som ikke har det dyberegående kendskab til den unges problemstillinger, vælger måske at undgå en konflikt i en kravsituation, og når de faste medarbejdere kommer på arbejde kan det udløse konflikt og magtanvendelse. Nogle unge har ind imellem en truende adfærd, hvilket nogle gange kan føre til magtanvendelse. Side 9

10 Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse Dele af huset har undergået renovering: blandt andet køkken og spisestue, som fremstår lyst og indbydende. Der er etableret ny trappe til et viktualierum i kælderen. Opholdsstuen indeholder ud over spisebord en sofagruppe med TV, billardbord, bordfodbold og diverse spil. Desuden er række stationære computere til spil. Der er et medarbejderkontor ved opholdsstuen, samt to soverum og badeværelse for rådighedsvagt. Ovenpå er der seks renoverede værelser for de unge, som deles om to badeværelser for hhv. piger og drenge. Der er skråvægge på flere værelser og på gangen på førstesalen. I administrationen er der et lille møderum med køkken, et større møderum og gruppelederens kontor. Lokalerne fremstår vel vedligeholdte og ryddelige. Selve huset fungerer tilfredsstillende, men medarbejderne ønsker flere muligheder i udendørs aktiviteterne, fx svævebaner. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn En psykiatrisk lægekonsulent har træffetid hver 14. dag på Holmstrupgård, hvor afdelingerne kan booke tid. Ifølge ledelsen er der tilstrækkelig adgang til psykiatrisk bistand for de to unge, som bruger det. Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration Holmstrupgård har en retningslinje for medicinhåndtering, som omfatter den konkrete daglige håndtering i afdelingerne. Retningslinjen, som er evalueret i januar 2011, henviser desuden til Holmstrupgårds uddybende medicinvejledning. Retningslinjen omfatter alle forhold fra ordination til bortskaffelse og angiver blandt andet, hvordan kvalitetssikring og egenkontrol anvendes til at sikre at praksis følger retningslinjen. Det drøftes to gange årligt, hvordan praksis kan blive endnu bedre, og årligt føles op på medicinfejl i afdelingen, hvilket drøftes i ledelsen. I Hinge opbevares dagsdosis af de unges medicin i et aflåst medicinskab i medarbejderkontoret. Der kvitteres for medicingivning på en liste. Ordination mv. administreres på papir for den enkelte, da medicindelen i Bosted Sy- Side 10

11 Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration stem ikke er taget i anvendelse pt. Der anvendes doseringsæsker med navn og cpr-nummer. Medicinskabet i administrationen har en skuffe for hver beboers medicin. Desuden er der en boks til yderligere medicin. Medicinmappen, som står i skabet, indeholder ud over medicininstruksen, en liste til fejlregistrering og et indeks for hver beboers medicinordination. Medicininstruksen er udarbejdet i samarbejde med en sygeplejerske. Der forefindes ikke en medicininstruks i medarbejderkontoret. Som følge af opsigelser er der ingen medicinansvarlig i afdelingen, og det fælles ansvar er ifølge gruppelederen ikke tilfredsstillende. En medarbejder vil gerne være medicinansvarlig, når denne har gennemført et medicinkursus. Den manglende medicinansvarlige har ikke medført flere registrerede fejl eller utilsigtede hændelser, men ledelsen er opmærksom på den øgede risiko for fejl. På grund af den manglende medicinansvarlige foretager gruppelederen lejlighedsvist stikprøver på medicinhåndteringen. En af de unge nægter at tage sin medicin, hvilket registreres, og den psykiatriske lægekonsulent informeres løbende om den observerede virkning. Hver kontaktperson doserer medicin for deres kontaktbarn for to til tre uger af gangen. Medarbejderne oplever at de ofte er usikre omkring medicinen, hvilket påvirker de unge. Medicinen bliver ikke altid givet på det rette tidspunkt Den ene medarbejder vil foreslå at afdeling Hinge i en periode trækker på støtte fra den medicinansvarlige i Thorning, som er erfaren. Sundhedsfaglige forhold Kost/motion Holmstrupgård har en overordnet kostpolitik. Der er ikke udformet en handleplan for omsætning af kostpolitikken i afdelingen, men medarbejderne er opmærksomme på at tilbyde en sund og varieret kost med grønt hver dag, og fisk ugentligt. Alle unge tilbydes groft brød og rørsukker. Der er desuden opmærksomhed på vægtøgning pga. medicin. Sundhedsfaglige forhold Rygning, alkohol- og stofmisbrug Der er udfordringer med misbrug blandt et par af de unge, som testes med urinprøver. Da afdeling Hinge har en nultolerance i forhold til alkohol og stoffer, medfører misbrug en drøftelse med den unge om årsagerne, og Side 11

12 Sundhedsfaglige forhold Rygning, alkohol- og stofmisbrug hvordan misbruget kan ophøre. Ingen af de unge er pt. tilknyttet misbrugscentret i Silkeborg. Organisatoriske forhold Generelt, normering, rekruttering Der er 12 ansatte samt en gruppeleder i Hinge. Fremmødet over døgnet er tre medarbejdere til seks beboere i vågne timer, og to sovende nattevagter. Holmstrupgård har måttet tilpasse medarbejdergruppen til efterspørgslen med en række afskedigelser af både faste og korterevarende ansatte i flere afdelinger. Fra Hinge er tre faste medarbejdere opsagt og tilbydes omplacering i regionen. Overordnet har LMU vedtaget kriterier for personalereduktionen: Kompetencer, uddannelse og samarbejde. De opsagte i Hinge har ikke fået dyberegående begrundelser for deres opsigelser. Organisatoriske forhold Kompetenceudvikling Virksomhedsgrundlaget fra august 2010 indeholder blandt andet Holmstrupgårds mission, vision og værdier. Det er beskrevet hvordan værdierne skal drøftes i de enkelte afdelinger og ved MUS. LMU inddrages i udarbejdelsen af virksomhedsgrundlaget og i kommende revisioner. Nyansatte modtager virksomhedsgrundlaget sammen med ansættelsesbrevet. Gruppelederen vurderer at værdierne er tydelige i hverdagen i Hinge, hvor de blandt andet står på væggen på hendes kontor. Værdierne ligger desuden i oplægget til MUS-samtalerne, hvor de også drøftes. Flere af værdierne er væsentlige i forholdet til de unge, fx troværdighed, hvorfor det er vigtigt at medarbejderne gør det, de siger, de gør. Virksomhedsgrundlaget kan ifølge gruppelederen være med til at skabe sammenhængskraft mellem Holmstrupgård på den centrale matrikel og de decentrale afdelinger, herunder Hinge og Thorning. Samtidig kan den fælles afdelingsleder synliggøre ledelsen i Hinge, hvor han kommer flere gange ugentligt. Der er i august 2010 udformet en kompetenceudviklingspolitik for Holmstrupgård, som blandt andet indeholder retningslinjer for hvordan kompetenceudvikling foregår, indholdet af medarbejderudviklingssamtaler (MUS), kompetenceniveauer og metoder til kompetenceafklaring, herunder institutionens, afdelingens og de individuelle kompetenceprofiler. Side 12

13 Organisatoriske forhold Kompetenceudvikling Den konkrete kompetenceudviklingsplan for 2011 er ikke udformet, men der er aftalt en køreplan, hvor ledelsen i foråret skal se på afdelingernes opgaver og profil og dernæst vurdere behovet for kompetencer. Afdelingerne inddrages til efteråret i arbejdet med at kortlægge behovet for kompetenceudvikling. I henhold til kompetenceudviklingspolitikken tilbydes medarbejdere MUS hvert andet år med en opfølgningssamtale på de indgåede aftaler i mellemliggende år. MUS kan dog erstattes af gruppeudviklingssamtaler hvert andet år. Gruppelederen i Hinge tilbyder fastansatte medarbejdere årlige medarbejderudviklingssamtaler, dog kan der være udfordringer i planlægningen omkring ferier. Holmstrupgård har et skema, som anvendes til forberedelse og gennemførsel af MUS. Besparelserne har ikke ændret sammensætningen af pædagoger kontra andre uddannelser i Hinge-afdelingen, hvor en tredjedel har en socialfaglig uddannelse. Alle medarbejdere har gennemgået seks dages uddannelse i miljøterapi, hvilket har bedret indgangen til at tilrettelægge individuel behandling af de unge. Størstedelen af medarbejderne i Hinge har lyst til videreuddannelse og videreudvikling. Der er mulighed for at hente viden fra andre afdelinger på Holmstrupgård, men eksterne kursustilbud er beskåret i forbindelse med besparelserne, hvorfor nogle uddannelsesønsker ikke er efterkommet. Medarbejderne er tilfredse med at de igen tilbydes månedlig supervision med en psykolog efter en længere periode, hvor der på grund af stillingsledighed alene har været deltagelse af en psykolog ved personalemøderne. Medarbejderne mener der kontinuerligt bør tilbydes supervision, evt. eksternt, henset de unges psykiatriske diagnoser. Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Holmstrupgård har en arbejdsmiljøaftale, og for at øge fokus på arbejdsmiljøet har Holmstrupgård valgt en to-strenget MED-struktur fra 1. januar 2011 med evaluering efter et år. Afdelingerne i Thorning og Hinge har hver sin arbejdsmiljørepræsentant med afdelingslederen fra Thorning som arbejdsmiljøleder for begge afdelinger. Samtidig med fusionen af de to afdelinger, som er igangsat i januar 2011, udfordres medarbejdergruppen i Hinge også af at der er kollegaer, som går i opsagte stillinger, og andre, som er overflyttet fra en tredje afdeling. Hinge har tidligere organisatorisk hørt til Projektafdelingen, som har haft vigende tilgang. Forstanderen ønsker at skabe og deltage i en kvalificeret drøftelse af udfordringerne, som Holmstrupgårds decentrale afdelinger står i. Han holder Side 13

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere