Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Holmstrupgård Holmstrupgårdvej Brabrand Tlf.: Forstander: Knud Byskov Målgruppe Afdelinger Holmstrupgård er et døgntilbud med dag- og døgnbehandling for unge fra 14 år. De unge har svære psykiatriske lidelser af skizofren karakter, spiseeller personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder. Boafdeling Pilen, 8 pladser Normalt begavede unge med svære psykiatriske lidelser af f.eks. skizofren karakter, depressioner m.v. Boafdeling Kvisten, 8 pladser Unge med organisk betingede skader, der fortrinsvis kommer til udtryk som kontaktsvaghed f.eks. Aspergers syndrom, og som derfor har behov for megen struktur i dagligdagen. Boafdeling Engen, 8 pladser Normalt begavede unge med svære personlighedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Boafdeling Lunden, 8 pladser Unge med organisk betingede skader, der fortrinsvis kommer til udtryk som opmærksomhedsforstyrrelse f.eks. ADHD, Tourette og sociale vanskeligheder, og som derfor har behov for megen struktur i dagligdagen. Boafdeling Projekterne Unge som henhører under ovennævnte målgrupper, men som på grund af særlige forhold, fx selvmordsrisiko eller udadreagerende Afdelingsleder: Bodil Sidelmann Christensen Afdelingsleder: Bodil Sidelmann Christensen Afdelingsleder: Ivan Sloth Afdelingsleder: Ivan Sloth Afdelingsleder: Michel Tind

2 adfærd, har behov for mindre og mere overskuelige rammer samt tæt personaledækning. Boafdeling Thorning, 8 pladser Normalt begavede unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, som ikke har en udadreagerende adfærd. Afdelingsleder: Jens Hellmann Driftscenter Boafdeling Hinge, 6 pladser Unge, som hører til Holmstrupgårds målgruppe, men har behov at bo i et mindre miljø med tæt voksenkontakt. Boafdelingen Bøgehuset, 4 pladser Unge med spiseforstyrrelse. Alder 18 til 30 år Bogruppen - Efterværn Efter ophold på Holmstrupgård eller en anden institution kan Bogruppen tilbyde efterværn. Unge kan også komme direkte fra hjemmet. Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15, 3. sal 8800 Viborg Gruppeleder: Jette Vestergaard Larsen Tidligere tilsyn Uanmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Hinge Pilen Projektafdelingen Kvisten Generelt Viborg Aktuelt tilsyn Anmeldt tilsyn på afdeling Hinge den 22. marts 2011 Grundlag for tilsynet Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, som desuden har søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Dette tilsyn indgår i tilsynets pilotprojekt 2010/2011, som omhandler afprøvning af dataindsamlingsmetoder med det formål at undersøge og beskrive detaljerede praksisformer, der øver indflydelse på kvaliteten af de ydelser, som tilbuddene leverer. For Holmstrupgårds vedkommende er fokus på arbejdet med faglig udvikling, herunder hvordan det afspejles i den organisatoriske praksis. Tilsynet deltog forud for det anmeldte tilsynsbesøg i et personalemøde i afdeling Hinge, hvilket har dannet grundlag for de spørgsmål, som tilsynet blandt andet har stillet indenfor de ydelsesspecifikke forhold. Seneste tilsynsrapport fra det uanmeldte tilsyn i Hinge den 20. maj 2010 ligger på tilbuddets hjemmeside. Tilsynet er bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunkterne: Dokumentationsrutiner: Projektafdelingen/Afdelingen Hinge bør Side 2

3 håndtere og udvikle dokumentationsrutinerne således at såvel datasikkerhed som sammenhæng og gennemskuelighed i dokumentationen sikres og understøtter indsatsen. Faglig udvikling: Hvordan kan Projektafdelingen fortsat understøtte og håndtere faglig udvikling, herunder forfølge målet om den rette balance mellem uddannede og uuddannede medarbejdere, samtidig med at personaleressourcerne tilpasses som følge af vigende pladsefterspørgsel? Fokusområder for tilsynet Kvalitetsmodellens standarder: Individuelle planer Brugerinddragelse Kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø samt magtanvendelse og medicinhåndtering. Desuden følges op på handleplanen for det seneste uanmeldte tilsyn i afdelingen. Deltagere i tilsynet : Knud Byskov, forstander Jette Vestergaard, gruppeleder Hinge Program for tilsynet : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt af ledelsen. TR er tillidsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Alle beboerne var orienterede og deltagerne blev spurgt om medvirken af ledelsen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Pårørende: Alle pårørende var orienteret om tilsynet, men ingen havde ønsket at medvirke. Omsorgsmedhjælper i Hinge Pædagog i Thorning, TR for Thorning og Hinge 3 unge Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Gruppelederen forestod en rundvisning, og afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Holmstrupgård har organiseret kvalitetsarbejdet med én ressourceperson og en kvalitetsmedarbejder i hver afdeling. Der er udformet lokale tilføjelser vedrørende brugerinddragelse og kommunikation, samt en skabelon for individuelle planer. Side 3

4 I Hinge anvendes drejebøger, som har karakter af statusbeskrivelser for de unge. Der er planer for indførelse af individuelle planer med mål og delmål efter en udarbejdet skabelon. Skabelonen omfatter brugerinddragelse og kommunikation. De unge inddrages individuelt i deres hverdag gennem ugesamtaler og på hjemmedage, hvor de løser praktiske opgaver i samarbejde med en medarbejder. Inddragelse i fællesskabet sker ved ugentlige beboermøder. De unge udredes pt. ikke systematisk ved indskrivning, men ledelse og kontaktpersoner foretager en vurdering i forhold til inddragelse. I løbet af efteråret 2011 indføres en systematisk vurdering af hver enkelt ungs forudsætninger for inddragelse og afdækning af kommunikative ressourcer og barrierer, som følge af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. Det er tilsynets vurdering at arbejdet med de ydelsesspecifikke standarder er under tilfredsstillende implementering. Den miljøterapeutiske uddannelse understøtter en mere individuel tilgang til de unge, og medarbejderne har fået nye metoder til at arbejde med de unges motivation. Tilgangen drøftes desuden ved personalemøder med bistand af psykolog og afdelingens ledelse. Det er dog tilsynets vurdering at den psykologfaglige bistand har været begrænset i en periode grundet vakance, hvorfor den ønskede effekt på det faglige niveau i opgaveløsningen endnu ikke er fuldt opnået. De unge, som tilsynet talte med, er stort set tilfredse med støtten, som de modtager i Hinge, dog kan de individuelle tilbud nogle gange forbedres. De unge er i varierende omfang bekendt med deres inddragelse i de individuelle planer. En ung har haft virksomme ugesamtaler, hvilket dog ikke er tilbudt konsekvent på det seneste. Det er tilsynets vurdering at kontaktpersonerne med fordel kan være endnu mere eksplicitte i aftaleindgåelse med de unge, fx i forhold til ugesamtaler. Tilsynet har ingen kommentarer til de fysiske rammer, som fremstår vedligeholdte og ryddelige. Det er tilsynets vurdering at Holmstrupgårds medicininstruks lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning om medicinhåndtering. Den omfatter alle faser fra ordination til bortskaffelse, og indeholder efter tilsynets vurdering en eksemplarisk praksis for læring af fejl og utilsigtede hændelser. I afdeling Hinge er der pt. ingen medicinansvarlig, så blandt andet bestilling af medicin, dosering, ajourføring af medicinkort, information om virkning og bivirkning af medicin, som anvendes i afdelingen, samt kvalitetssikring er et fælles ansvar. Med de unges diagnoser og behandlingsbehov er fraværet af en medicinansvarlig efter tilsynets vurdering bekymrende, om end det ikke har givet anledning til fejl. Tilsynet vurderer at afdelingen bør tilknyttes en ressourceperson med viden om medicinhåndtering, indtil der kan udpeges/uddannes en medicinansvarlig. Holmstrupgårds virksomhedsgrundlag lever op til den fælles regionale retningslinje for ledelse jf. kvalitetsmodellen for det sociale område. Side 4

5 Værdierne introduceres for nyansatte og drøftes ved medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Kompetenceudviklingspolitikken, hvori der indgår rammer for den overordnede strategiske kompetenceudviklingsplan, lever op til den fælles regionale retningslinje jf. kvalitetsmodellen for det sociale område, dog undtaget MUS, som ifølge politikken ikke tilbydes minimum årligt, men hvert andet år med en opfølgningssamtale i mellemliggende år. Medarbejderne i Hinge tilbydes dog MUS årligt, og Holmstrupgårds skemaer mv. anvendes hertil. Tilsynet anbefaler at tilbuddet justerer politikken, så den følger den regionale retningslinje for kompetenceudvikling. Holmstrupgårds arbejdsmiljøaftale lever op til den fælles regionale retningslinje jf. kvalitetsmodellen for det sociale område. Udfordringerne i arbejdsmiljøet er primært som følge af besparelserne og i samarbejdet med ledelsen. Tilsynet vurderer at det er for tidligt at vurdere om den gennemførte sammenlægning med afdelingen i Thorning vil bedre arbejdsmiljøet i afdelingen i Hinge. Opmærksomhedspunkter Medicinhåndtering: Afdelingen bør tilknyttes en ressourceperson med særlig viden om medicinhåndtering Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Målgruppe og udviklingstendenser: Efterspørgslen går mod mindre indgribende og billigere tilbud, hvilket udfordrer Holmstrupgård, som har udviklet og tilbudt projektpladser. Holmstrupgård satser på øget specialisering i form af et kraftcenter med specialviden om og erfaring med unge med psykiatriske diagnoser. Specialrådgivning vil evt. kunne tilbydes til kommunerne. Afdelingen i Hinge har fuld belægning med 6 unge, hvoraf en flyttede ud på dagen for tilsynet. n forventer snarlig indflytning af en ny beboer. De unge fordeler sig med fire drenge og to piger i alderen år. Diagnoserne kan for eksempel være ADHD (attention deficit hyperactive disorder), Aspergers syndrom, skizofreni, Tourettes syndrom og dobbeltdiagnoser. De unges udfordringer er forskellige og de har behov for individuelle forløb, hvilket stiller krav til medarbejdernes viden. Organisering af kvalitetsarbejdet: På alle Holmstrupgårds afdelinger er en medarbejder udpeget blandt kollegaer til at arbejde med kvalitetsmodellen, og der er en overordnet ressourceperson. De udpegede kvalitetsmedarbejdere har sammen udarbejdet retningslinjer for de ydelsesspecifikke standarder. Arbejdsmiljøudvalget har udformet arbejdsmiljøaftalen, og ledelsen har arbejdet med virksomhedsplan og kompetenceudvikling. Standarderne er ikke fuldt implementeret ifølge basisvurderingen ultimo Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Kommunikation og brugerinddragelse indbygges i statusrapporter i løbet af foråret. Holmstrupgård har lavet lokale tilføjelser vedrørende de unges forudsætninger for og ønsker til inddragelse samt afdækning af kommunikative ressourcer og barrierer. / Individuel plan/dokumentation: Med kvalitetsmodellen skal indføres en lokal retningslinje for individuelle planer på alle afdelinger på Holmstrupgård, så den individuelle plan med inddragelse af ønsker fra den unge og forældre, tager udgangspunkt i kommunens handleplan. Der er udarbejdet skabelon for statusrapport og individuel plan med mål og delmål. Aktuelt anvendes primært drejebøger i Hinge. Drejebøger kan fx indeholde formål med anbringelsen, fokuspunkter, struktur, medicin, misbrug, samvær, kontakt med voksne og andre unge samt konflikthåndtering. For enkelte unge er udarbejdet en individuel plan med delmål. I Hinge anvendes Bosted System til al dokumentation vedrørende de unge, herunder statusrapporten, som er tilgængelig for alle medarbejdere. På baggrund af statusrapporten udformes på sigt en individuel plan i samarbejde med den unge. Fra foråret lægges de individuelle planer med mål og delmål ind i Bosted System, hvorefter der skal dokumenteres for mål og delmål. Tidligere har dokumentationen været samlet i dagbogsnotater. Medarbejderne udfordres af kravet til dokumentation, som har forskellig prioritering for medarbejderne. Alle medarbejdere har været på kursus i brug af Bosted System, hvilket gav en fælles indgang til at anvende Bosted System eller mailsystemet til al information, som deles med andre. Ved personalemøderne deltager gruppelederen, afdelingslederen og en intern psykolog normalt. Psykologens opgave er at understøtte af opgaveløsningen tilrettelægges i overensstemmelse med de forskellige diagnoser som de unge har. Som følge af besparelserne og vakance har Hinge ikke haft kontinuerlig bistand af psykolog, hvorfor gruppelederen har haft opgaven. / Ved indskrivning modtages beskrivelse og/eller udredning fra tidligere opholdssted eller fra psykiatrien, samt i de fleste tilfælde en kommunal handleplan. Manglende handleplaner efterspørges ved kommunen, så udgangspunktet for indsatsen er klar. Brugerinddragelse: Der er ugentlige beboermøder, som udgør brugerinddragelse på fælles niveau. En beboer skriver et referat. og leder støtter de unge i at bringe emner op ved beboermødet. Emner, som fordrer beslutning fra ledelse/medarbejder tages med til personalemøde, og gruppelederen giver en tilbagemelding til beboerne. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Inddragelse på individuelt plan sker gennem ugesamtaler med de unge, hvilket fungerer i varierende omfang. Gruppelederen har opridset rammerne for ugesamtaler ved et personalemøde: Udgangspunktet er at kontaktpersonen holder ugesamtaler med den unge, hvor fokuspunkter og den unges udfordringer drøftes. Den unge medvirker ved et teammøde forud for statusmødet, hvor mål og delmål defineres i samarbejde med den unge. De unge udredes pt. ikke systematisk ved indskrivning, men ledelse og kontaktpersoner foretager en vurdering i forhold til inddragelse. I efteråret 2011 indføres en systematisk vurdering af hver enkelt ung, som følge af Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet. De unges forudsætninger for inddragelse er varierende. I Hinge er der husalfer, som inddrages i dagligdagens huslige pligter, som forberedelse til udflytning. Kommunikation: De unges kognitive begrænsninger har betydning for tilgangen til de unge. Medarbejderne vurderer ikke at kvalitetsmodellen er implementeret på dette område. n oplyser at der vil ske en afdækning af de kommunikative ressourcer og barrierer i forbindelse med udarbejdelse af statusrapporter i efteråret Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Introduktionen til og anvendelsen af en miljøterapeutisk tilgang i Hinge kører ifølge ledelsen planmæssigt, omend udfordret af besparelserne. Tilgangen til de unge drøftes ved personalemøder, hvor psykolog, socialrådgiver og gruppeleder byder ind fx med forslag til at arbejde med de unges motivation i stedet for at stille krav, som den unge afviser. Tilgangen er blevet mere individuel. Der er refleksion ved personalemødet hver 14. dag og i overlap morgen og aften. Gruppelederen overvejer hvordan hun fastholder overlap med virkningsfuld refleksion, som understøtter opgaveløsningen. Der er stadig en fast dagsstruktur med morgentur, morgenmad, skole, stilletime på værelset og faste pligter. Alfedagen, hvor den unge er hjemme i botilbuddet og arbejder med praktiske opgaver, er præget af en individuel tilgang med en pædagog til rådighed og støtte. Grundprincipperne i miljøterapi er relationer og individuel struktur, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer. Tilgangen er blevet individuel, hvilket giver god mening for medarbejderne og passer godt til de unges forskellige udfordringer. Nogle af de unge har brug for struktur, da de ikke har en indre styring. Uddannelsen har udvidet de pædagogiske metoder og samtidig opbygget et fælles sprog. Efter medarbejdernes vurdering påvirkes de unge af besparelserne med Side 7

8 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold større fravær af faste medarbejdere, hvilket medfører et højere vikarforbrug. Relationerne og strukturen udfordres med flere vikarer, hvilket gør det vanskeligt at fastholde udviklingen. Brugere/ vurdering Tilsynet havde individuelle interviews med tre unge, som bor i Hinge. De unge er stort set enige om at de får god støtte i tilbuddet, dog synes en af de unge støtten kan variere, især efter der kun er tre medarbejdere på arbejde. Det medfører blandt andet at det er vanskeligere at deltage i aktiviteter udenfor fra Hinge, medmindre alle skal med, og der er ikke altid en medarbejder at snakke med for den enkelte. En af de unge er meget tilfreds med sin kontaktperson og ked af at skulle skifte kontaktperson igen, men oplever at der kan tages individuelle hensyn som afviger fra de gældende hus-regler mv. De unges kendskab til deres individuelle plan, mål og delmål er varierende. En ved godt at han kan have indflydelse på mål og delmål. To af de unge deltager ved statusmøder, og en af de unge fortæller om virksomme ugesamtaler med kontaktpersonen, hvilket dog ikke er tilbudt i indeværende år. Alle tre unge går til samtaler hos enten psykiater eller psykolog. En af de unge nægter at tage sin medicin, da han ikke mener han er ordentligt udredt endnu, hvilket respekteres af medarbejderne. Medicinen er ikke altid doseret, og en af de unge synes hun selv skal holde øje med doseringen. De unge går i skole og har mulighed for at følge aktiviteter udenfor Hinge, eksempelvis fodbold. En af de unge efterspørger flere fælles aktiviteter, og ønsker at medarbejderne er bedre til at huske aftaler og respektere fred på værelset. Han vil også gerne inddrages mere i, hvilken hjælp han mener er særlig virksom for ham. En af de unges forældre har løbende kontakt med afdelingen, mens en andens mor har svært ved at få besked om hvornår han kommer hjem på weekend. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse n Pårørendesamarbejde generelt, pårørenderåd: Unge over 18 år kan bestemme i hvilket omfang forældrene skal inddrages i deres ophold og udvikling, hvilket afdelingen respekterer. Det udfordrer samarbejdet med forældre, som ønsker at følge med i den unges udvikling, men ikke får oplysninger på grund af tavshedspligt. Samarbejdet med forældrene sker gennem konktaktpersonerne, og gruppelederen inddrages kun i særlige tilfælde eller efter behov. Side 8

9 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Med nogle forældre laves aftaler om ugentlige telefonopkald. Medarbejderne oplyser, at der generelt er et godt samarbejde med pårørende, som gerne vil følge de unges udvikling og informeres, hvis der sker noget uforudset. Medarbejderne oplever at forældrene er forstående overfor de unge problemstillinger. Der er ikke altid samarbejde med pårørende ved indskrivningen, da nogle unge anbringes uden forældrenes samtykke. Derfor er det vigtigt at der gøres meget ud af at danne relationer med forældrene efterfølgende, hvor de mødes med dialog. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager n Magtanvendelser Der er registreret 7 tilladte og 2 ikke-tilladte magtanvendelser i Hinge i 2010, og ingen indtil tilsynsbesøget i En ikke-tilladt magtanvendelse har medført at pågældende medarbejder ikke længere er ansat. Den anden magtanvendelse blev udført efter aftale med gruppelederen ud fra mindsteindgrebsprincippet, men blev efterfølgende vurderet som en ikke tilladt magtanvendelse i forhold til Magtanvendelsesbekendtgørelsen. Kulturen i Holmstrupgård er at magtanvendelse er den sidste udvej, og alle andre tiltag skal afprøves forinden. I den første periode efter indflytningen er den unge normalt rolig, hvorefter der kan komme en periode med mere grænsesøgende adfærd, som derefter klinger af. Alle magtanvendelser drøftes på personalemøderne, hvor der også ses på sammenhæng med trusler og vold, for at finde udløseren til adfærden, som medfører magtanvendelsen. Medarbejderne på Hinge har fået undervisning med socialrådgiver i bekendtgørelsen, og der planlægges et kursus med en jurist om magtanvendelse på Holmstrupgård, hvilket også kan være aktuelt for Hinge. Medarbejderne forsøger at forebygge magtanvendelse ved at søge dialog med de unge. Der anvendes konfliktnedtrapning. Hvis de unge vil forlade Hinge uden aftale herom, følger medarbejdere efter på afstand. Med den nye vagtplan er tre medarbejdere på arbejde dag og aften mod tidligere fire, hvilket kan få medarbejderne til at overveje om det er sikkert at tage en konflikt med en ung. Vikaren, som ikke har det dyberegående kendskab til den unges problemstillinger, vælger måske at undgå en konflikt i en kravsituation, og når de faste medarbejdere kommer på arbejde kan det udløse konflikt og magtanvendelse. Nogle unge har ind imellem en truende adfærd, hvilket nogle gange kan føre til magtanvendelse. Side 9

10 Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse Dele af huset har undergået renovering: blandt andet køkken og spisestue, som fremstår lyst og indbydende. Der er etableret ny trappe til et viktualierum i kælderen. Opholdsstuen indeholder ud over spisebord en sofagruppe med TV, billardbord, bordfodbold og diverse spil. Desuden er række stationære computere til spil. Der er et medarbejderkontor ved opholdsstuen, samt to soverum og badeværelse for rådighedsvagt. Ovenpå er der seks renoverede værelser for de unge, som deles om to badeværelser for hhv. piger og drenge. Der er skråvægge på flere værelser og på gangen på førstesalen. I administrationen er der et lille møderum med køkken, et større møderum og gruppelederens kontor. Lokalerne fremstår vel vedligeholdte og ryddelige. Selve huset fungerer tilfredsstillende, men medarbejderne ønsker flere muligheder i udendørs aktiviteterne, fx svævebaner. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn En psykiatrisk lægekonsulent har træffetid hver 14. dag på Holmstrupgård, hvor afdelingerne kan booke tid. Ifølge ledelsen er der tilstrækkelig adgang til psykiatrisk bistand for de to unge, som bruger det. Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration Holmstrupgård har en retningslinje for medicinhåndtering, som omfatter den konkrete daglige håndtering i afdelingerne. Retningslinjen, som er evalueret i januar 2011, henviser desuden til Holmstrupgårds uddybende medicinvejledning. Retningslinjen omfatter alle forhold fra ordination til bortskaffelse og angiver blandt andet, hvordan kvalitetssikring og egenkontrol anvendes til at sikre at praksis følger retningslinjen. Det drøftes to gange årligt, hvordan praksis kan blive endnu bedre, og årligt føles op på medicinfejl i afdelingen, hvilket drøftes i ledelsen. I Hinge opbevares dagsdosis af de unges medicin i et aflåst medicinskab i medarbejderkontoret. Der kvitteres for medicingivning på en liste. Ordination mv. administreres på papir for den enkelte, da medicindelen i Bosted Sy- Side 10

11 Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration stem ikke er taget i anvendelse pt. Der anvendes doseringsæsker med navn og cpr-nummer. Medicinskabet i administrationen har en skuffe for hver beboers medicin. Desuden er der en boks til yderligere medicin. Medicinmappen, som står i skabet, indeholder ud over medicininstruksen, en liste til fejlregistrering og et indeks for hver beboers medicinordination. Medicininstruksen er udarbejdet i samarbejde med en sygeplejerske. Der forefindes ikke en medicininstruks i medarbejderkontoret. Som følge af opsigelser er der ingen medicinansvarlig i afdelingen, og det fælles ansvar er ifølge gruppelederen ikke tilfredsstillende. En medarbejder vil gerne være medicinansvarlig, når denne har gennemført et medicinkursus. Den manglende medicinansvarlige har ikke medført flere registrerede fejl eller utilsigtede hændelser, men ledelsen er opmærksom på den øgede risiko for fejl. På grund af den manglende medicinansvarlige foretager gruppelederen lejlighedsvist stikprøver på medicinhåndteringen. En af de unge nægter at tage sin medicin, hvilket registreres, og den psykiatriske lægekonsulent informeres løbende om den observerede virkning. Hver kontaktperson doserer medicin for deres kontaktbarn for to til tre uger af gangen. Medarbejderne oplever at de ofte er usikre omkring medicinen, hvilket påvirker de unge. Medicinen bliver ikke altid givet på det rette tidspunkt Den ene medarbejder vil foreslå at afdeling Hinge i en periode trækker på støtte fra den medicinansvarlige i Thorning, som er erfaren. Sundhedsfaglige forhold Kost/motion Holmstrupgård har en overordnet kostpolitik. Der er ikke udformet en handleplan for omsætning af kostpolitikken i afdelingen, men medarbejderne er opmærksomme på at tilbyde en sund og varieret kost med grønt hver dag, og fisk ugentligt. Alle unge tilbydes groft brød og rørsukker. Der er desuden opmærksomhed på vægtøgning pga. medicin. Sundhedsfaglige forhold Rygning, alkohol- og stofmisbrug Der er udfordringer med misbrug blandt et par af de unge, som testes med urinprøver. Da afdeling Hinge har en nultolerance i forhold til alkohol og stoffer, medfører misbrug en drøftelse med den unge om årsagerne, og Side 11

12 Sundhedsfaglige forhold Rygning, alkohol- og stofmisbrug hvordan misbruget kan ophøre. Ingen af de unge er pt. tilknyttet misbrugscentret i Silkeborg. Organisatoriske forhold Generelt, normering, rekruttering Der er 12 ansatte samt en gruppeleder i Hinge. Fremmødet over døgnet er tre medarbejdere til seks beboere i vågne timer, og to sovende nattevagter. Holmstrupgård har måttet tilpasse medarbejdergruppen til efterspørgslen med en række afskedigelser af både faste og korterevarende ansatte i flere afdelinger. Fra Hinge er tre faste medarbejdere opsagt og tilbydes omplacering i regionen. Overordnet har LMU vedtaget kriterier for personalereduktionen: Kompetencer, uddannelse og samarbejde. De opsagte i Hinge har ikke fået dyberegående begrundelser for deres opsigelser. Organisatoriske forhold Kompetenceudvikling Virksomhedsgrundlaget fra august 2010 indeholder blandt andet Holmstrupgårds mission, vision og værdier. Det er beskrevet hvordan værdierne skal drøftes i de enkelte afdelinger og ved MUS. LMU inddrages i udarbejdelsen af virksomhedsgrundlaget og i kommende revisioner. Nyansatte modtager virksomhedsgrundlaget sammen med ansættelsesbrevet. Gruppelederen vurderer at værdierne er tydelige i hverdagen i Hinge, hvor de blandt andet står på væggen på hendes kontor. Værdierne ligger desuden i oplægget til MUS-samtalerne, hvor de også drøftes. Flere af værdierne er væsentlige i forholdet til de unge, fx troværdighed, hvorfor det er vigtigt at medarbejderne gør det, de siger, de gør. Virksomhedsgrundlaget kan ifølge gruppelederen være med til at skabe sammenhængskraft mellem Holmstrupgård på den centrale matrikel og de decentrale afdelinger, herunder Hinge og Thorning. Samtidig kan den fælles afdelingsleder synliggøre ledelsen i Hinge, hvor han kommer flere gange ugentligt. Der er i august 2010 udformet en kompetenceudviklingspolitik for Holmstrupgård, som blandt andet indeholder retningslinjer for hvordan kompetenceudvikling foregår, indholdet af medarbejderudviklingssamtaler (MUS), kompetenceniveauer og metoder til kompetenceafklaring, herunder institutionens, afdelingens og de individuelle kompetenceprofiler. Side 12

13 Organisatoriske forhold Kompetenceudvikling Den konkrete kompetenceudviklingsplan for 2011 er ikke udformet, men der er aftalt en køreplan, hvor ledelsen i foråret skal se på afdelingernes opgaver og profil og dernæst vurdere behovet for kompetencer. Afdelingerne inddrages til efteråret i arbejdet med at kortlægge behovet for kompetenceudvikling. I henhold til kompetenceudviklingspolitikken tilbydes medarbejdere MUS hvert andet år med en opfølgningssamtale på de indgåede aftaler i mellemliggende år. MUS kan dog erstattes af gruppeudviklingssamtaler hvert andet år. Gruppelederen i Hinge tilbyder fastansatte medarbejdere årlige medarbejderudviklingssamtaler, dog kan der være udfordringer i planlægningen omkring ferier. Holmstrupgård har et skema, som anvendes til forberedelse og gennemførsel af MUS. Besparelserne har ikke ændret sammensætningen af pædagoger kontra andre uddannelser i Hinge-afdelingen, hvor en tredjedel har en socialfaglig uddannelse. Alle medarbejdere har gennemgået seks dages uddannelse i miljøterapi, hvilket har bedret indgangen til at tilrettelægge individuel behandling af de unge. Størstedelen af medarbejderne i Hinge har lyst til videreuddannelse og videreudvikling. Der er mulighed for at hente viden fra andre afdelinger på Holmstrupgård, men eksterne kursustilbud er beskåret i forbindelse med besparelserne, hvorfor nogle uddannelsesønsker ikke er efterkommet. Medarbejderne er tilfredse med at de igen tilbydes månedlig supervision med en psykolog efter en længere periode, hvor der på grund af stillingsledighed alene har været deltagelse af en psykolog ved personalemøderne. Medarbejderne mener der kontinuerligt bør tilbydes supervision, evt. eksternt, henset de unges psykiatriske diagnoser. Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Holmstrupgård har en arbejdsmiljøaftale, og for at øge fokus på arbejdsmiljøet har Holmstrupgård valgt en to-strenget MED-struktur fra 1. januar 2011 med evaluering efter et år. Afdelingerne i Thorning og Hinge har hver sin arbejdsmiljørepræsentant med afdelingslederen fra Thorning som arbejdsmiljøleder for begge afdelinger. Samtidig med fusionen af de to afdelinger, som er igangsat i januar 2011, udfordres medarbejdergruppen i Hinge også af at der er kollegaer, som går i opsagte stillinger, og andre, som er overflyttet fra en tredje afdeling. Hinge har tidligere organisatorisk hørt til Projektafdelingen, som har haft vigende tilgang. Forstanderen ønsker at skabe og deltage i en kvalificeret drøftelse af udfordringerne, som Holmstrupgårds decentrale afdelinger står i. Han holder Side 13

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013

Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand. Udført den 24.04. 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling, Engen Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Udført den 6. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 25-10-2011

Læs mere

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Holmstrupgård Afdeling Thorning, Skovvej 39, 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8200 E-mail: moellebaekken@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Møllebækken Udført den 10. februar 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 15-04-2011

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv

Afdelingsledere Pia Algren Morten Randløv Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Bo

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen. Line Pyndt. Pelle Falsberg. Paul Dearmann. Ivan Sloth

Afdelingsledere. Jan Frandsen. Jan Frandsen. Line Pyndt. Pelle Falsberg. Paul Dearmann. Ivan Sloth Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård afdeling Æblevangen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 22. oktober

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Saustrup,

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den

Elbæk Højskole Elbækvej Horsens. Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Odder. Udført den Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole,

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010 Regionshuset Viborg Direktions- og Rådssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013

Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården. Udført den 7. februar 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 7. februar 2013 Dato

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Saustrup Grønnevang 12, Skave 7500 Holstebro Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Ny Saustrup

Læs mere

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk Regionshuset Viborg Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Specialområde

Læs mere

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen

Afdelingsleder: Tina Kyed. Tina Kyed. Hanne Hauser. Hanne Hauser. Anni Rasmussen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Gudenåkollegiet Afdeling Kollegiet Udført den 14. marts 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde

Afdelingsleder Tove Andersen Stræde Regionshuset Viborg Tagdækkervej Tagdækkervej 10-58 8450 Hammel Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Afdeling

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Tlf.: 7847 8900 E-mail: engvejen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8900 E-mail: engvejen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Engvejen Udført den 13. oktober 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Mosetoft Den 31. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-10-2010 Ellen

Læs mere

Forstander: Peter Hald

Forstander: Peter Hald Regionshuset Viborg Nørholm Kollegiet Allingevej 6 7400 Herning Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn Nørholm Kollegiet

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Møllebækken, Områdeafdelingen Udført den 1. juni 2010 Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 07-07-2010 Ellen

Læs mere

Afdelingsleder Lone Tholstrup

Afdelingsleder Lone Tholstrup Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Hinnerup Kollegiet Afdelingerne Dannebrogsgade og Hans Tausens Vej Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7668 8100 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7668 8100 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Elbæk Højskole Elbækvej 47 8700 Horsens Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Elbæk Højskole

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen

Afdelingsledere Hanne Hejring Andersen. Inge Gejl Pedersen. Inge Gejl Pedersen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen. Kirsten Andreassen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Møllebækken Afdeling Kløvhøj/Kløvdal Udført den 14. november 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 8350 E-mail: haldege@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8350 E-mail: haldege@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Hald Ege Udført den 9. juni 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 31-08-2011 Ellen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: 8728 8640 Søndersøparken 3, 8800 Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen

Afdelingsledere Heidi Thellefsen. Jasper Højer Kyhl Nielsen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på, Botilbuddet Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 19. februar 2013 Dato 19-03-2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Oustruplund Oustrupvej 14 8620 Kjellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Oustruplund

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18898 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Himmelbjergets Børn og Unge Center Himmelbjergvej 11 8680 Ry Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. november 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 22-12-2011

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013

Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013 1 Uanmeldt tilsyn på Platangårdens eksterne døgnafdeling Haminavej 3, den 21. november 2013 Indhold 1. Om tilsynet og tilsynsbesøget 2. Om tilbuddet 3. Samlet vurdering, påbud og anbefalinger 4. er 1.0

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013

Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg. Udført den 2. maj 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Labyrinten Strandvejen 24-26, Fjellerup, 8585 Glesborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Region Syddanmark Socialområdet, j.nr. 09/2719 Den 14. december 2009 Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Uanmeldt tilsyn foretaget den 1. december 2009. Tilsynsførende: Hege Margrethe Ekberg, ac-konsulent,

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere