Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Elbæk Højskole Elbækvej 47, Elbæk 8700 Horsens Målgruppe Tlf.: Forstander: Hans Hølvig Mikkelsen Elbæk Højskole er et bo- og aktivitetstilbud til voksne med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet). Elbæk Højskole har 29 pladser fordelt på 3 afdelinger. Botilbuddet drives efter 107 i Lov om Social Service, aktivitetstilbuddet efter 104 og støtte i eget hjem ydes efter Afdelinger Driftscenter Elbæk Højskole, 9 pladser Opgangsfællesskabet Odder, 12 pladser Yding Gl. Skole, 8 pladser Center for Voksensocial Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg Afdelingsleder: Jens Olsen Afdelingsleder: Pia Algren Afdelingsleder: Morten Randløv

2 Tidligere tilsyn Listen omfatter tilsyn fra 2009 og senere. Alle tilsynsrapporter kan ses på Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Anmeldt Uanmeldt Elbæk Yding Odder Odder Elbæk Aktuelt tilsyn Grundlag for tilsynet Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole, afdeling Elbæk den 8. marts 2011 Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde botilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, som desuden har søgt informationer i ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) og på hjemmesiden. Seneste tilsynsrapport fra det uanmeldte tilsyn i Odder den 12. august 2010 ligger på tilbuddets hjemmeside. Tilsynet er ikke bekendt med handleplanen for opmærksomhedspunktet: Hvilke organisatoriske skridt kunne være vigtige at tage, for at opnå vished for at alle episoder med vold og trusler registreres og indberettes? Fokusområder for tilsynet Deltagere i tilsynet Kvalitetsmodellens standarder: Individuelle planer Brugerinddragelse Kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø samt magtanvendelse og medicinhåndtering : Hans Hølvig Mikkelsen Jens Olsen Anni Davidsen, VISO-konsulent : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og deltagerne var udvalgt af ledelsen. AMR er arbejdsmiljørepræsentant, TR er tillidsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Brugere/beboere: Alle beboerne var orienterede og deltagerne havde selv tilmeldt sig. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Pårørende: Alle pårørende var orienteret om tilsynet, og repræsentanterne havde tilmeldt sig. Navnene er kendt af tilsyns- Pædagog, TR Pædagog, AMR To beboere Mor til en beboer Side 2

3 Program for tilsynet teamet, men udelades i rapporten. Tilsynet ankom kl og forlod tilbuddet igen kl Afdelingslederen forestod en rundvisning, og afslutningsvist var der en opsamling med ledelsen. Tilsynet er udført af Camilla Rebekka Rask Tilsynskonsulent Ellen Brunebjerg Tilsynskonsulent Tlf.: Tlf.: Tilsynets samlede vurdering Elbæk Højskole udfordres af vigende efterspørgsel på pladser og orienterer sig i forhold til nye målgrupper, som kunne være unge under 18 år eller ADHD i kombination med andre diagnoser. Kvalitetsarbejdet er organiseret med to medarbejdere i hver af de tre afdelinger, som skal vurdere kravene i kvalitetsmodellen og implementeringen heraf. De lokale retningslinjer for hhv. individuelle planer, brugerinddragelse, kommunikation, ledelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø er under udarbejdelse. De individuelle planer er udarbejdet i samarbejde med de unge, som også løbende inddrages i arbejdet med delmål ved ugesamtaler. De individuelle planer baseres på de kommunale handleplaner i det omfang, de forefindes. n efterspørger kommunale handleplaner forud for statusmøderne. Dokumentationen for indsatsen sker i Bosted System, hvor der er forskellig praksis for dokumentation i enten dagbogsnotater eller under delmål. Efter tilsynets vurdering kan tilbuddet med fordel tydeliggøre dokumentationen for brugerinddragelsen både i forhold til de individuelle planer og generelt både på det individuelle, fælles og organisatoriske niveau. Begge unge, som tilsynet talte med, får tilbudt ugesamtaler, men med varierende udbytte. Der holdes husmøder, hvor de unge kan sætte emner på dagsorden. Beboerne efterspørger flere uddannede pædagoger med specialviden om ADHD, som kan håndtere de unges udfordringer. En beboer efterspørger information om de nye boliger, drøftelse af regler for adfærd i huset samt mere struktur og aktiviteter generelt. Den pårørende efterspørger mere støtte til uddannelse og jobsøgning for beboerne. Det er tilsynets vurdering at Elbæk Højskole med fordel kan understøtte en praksis, hvor gældende strukturer og rammer for indholdet og omfanget af støtten i højre grad synliggøres overfor beboerne, så de føler sig informeret. Det er ledelsens og medarbejdernes forventning at både de nye boliger og det nye møde-/opholdsrum vil medføre færre konflikter og potentielt færre magtanvendelser i Elbæk. Samtidig har uddannelse i KRAP (kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik) medført færre konflikter og mindre sygefravær på grund af konflikter. De seks nye boliger består af køkken, badeværelse, soveværelse og stue. Der er ekstra lydisoleret mellem boligerne. Både ledelse og medarbejdere forventer at ibrugtagningen af boligerne vil medføre nye Side 3

4 samarbejdsformer med beboerne, som selv skal være opsøgende, når de ønsker støtte. Tilsynet vurderer at de kommende boliger understøtter opgaveløsningen og bidrager til at præmisserne for at kunne tilbyde en skærmet og konfliktnedtrappende indsats muliggøres. Tilsynet fik udleveret den seneste reviderede medicininstruks. Det er tilsynets vurdering at medicininstruksen er mangelfuld på flere områder, blandt andet mangler en definition af medicin, ansvarsområder, herunder hvem der doserer, indehold af introduktionen til nyansatte, og hvordan håndteres pn-medicin, håndkøbs- og naturmedicin. Der mangler en beskrivelse af registrering af fejl og utilsigtede hændelser, samt hvordan disse bearbejdes, og hvordan der drages læring med henblik på forebyggelse. Elbæk Højskole er med i en foreslået sammenlægning med tre andre regionale tilbud, og i den forbindelse udformes et nyt virksomhedsgrundlag. Samarbejdet indeholder desuden en fælles indsats i forhold til kompetenceudvikling med indførsel af en elektronisk kortlægning af medarbejdernes kompetencer og afdelingernes efterspørgsel på kompetencer. Tilbuddene tager en elektronisk skabelon for medarbejderudviklingssamtaler i brug. Der er ikke udarbejdet en samlet plan for kompetenceudvikling på strategisk og individuelt niveau, hvilket tilbuddet anbefales at gøre. Elbæk Højskole har ikke udarbejdet en arbejdsmiljøaftale, hvilket er i strid med arbejdsmiljølovgivningen og skal bringes i orden. Arbejdsmiljøet er påvirket af de varslede afskedigelser. Kriterier for afskedigelser er drøftet i MED-udvalget og på teammøder. Medarbejderne oplever sig hørt af ledelsen i processen. Tilsynet vurderer at Elbæk Højskole har håndteret de varslede afskedigelse efter gældende retningslinjer og med medarbejderinddragelse. Opmærksomhedspunkter Tilbuddet skal udfærdige en medicininstruks, som omfatter alle forhold fra ordination til bortskaffelse, herunder håndkøbs- og naturmedicin samt registrering og læring af fejl i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni Tilbuddet skal udarbejde en arbejdsmiljøaftale Handleplan på opmærksomhedspunkter: I henhold til vejledningen om tilsyn, som er godkendt af Regionsrådet, skal der udarbejdes en handleplan for opmærksomhedspunkterne senest en måned efter tilsynsrapporten er afleveret. Tilsynsteamet er ikke bekendt med en handleplan for tilsynsbesøget den Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Målgruppe og udviklingstendenser: For første gang siden etableringen oplever Elbæk Højskole vigende efterspørgsel på pladser. Kapaciteten i Bofællesskabet i Odder er fuldt udnyttet Side 4

5 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold med 12 beboere, Yding har udnyttet 8 ud af 11 pladser, mens der bor 7 beboere i Elbæk pt, hvilket reduceres til 6 beboere til sommer. Elbæk mærker at enkelte kommuner planlægger at etablere egne tilbud til målgruppen. Som følge af lovændringen om handlekommuneansvaret (ændring af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service), vil ledelsen drøfte behovet for pladser med flere kommuner, som kan være interesserede i midlertidige ophold og evt. et samarbejde efterfølgende, når kommunen overtager opfølgningen. n gør sig overvejelser om at tilbyde kortere forløb fx etablering af bostøtte med et intensivt forløb. Elbæk Højskole kan fx lave PAS-test, ADHD-profil og indlære strategier, hvorefter den unge flytter ud i kommunalt regi med bostøtte. (PAS: Pædagogisk Analyse System) Desuden gør ledelsen sig overvejelser om at tilbyde pladser til unge på 15 til 17 år, dog helst samlet i én afdeling. n afsøger desuden andre relevante dobbelt- og trippeldiagnoser, som for eksempel et kombineret tilbud til misbrugere med ADHD. Fusionen af de fire tilbud i Center Midt kan desuden forventes at medføre nye opgaver til Elbæk Højskole. Medarbejderne finder det relevant at rette tilbuddet mod dobbeltdiagnoser som fx ADHD med misbrug eller ADHD i kombination med andre diagnoser. Markedsføringen skal være specifik, så det fremgår at der er tale om et specialiseret tilbud med fx kognitive samtaler eller psykoedukation. Det bør også fremgå af ydelseskataloget og beskrivelserne på Tilbudsportalen. Kvalitetsorganiseringen: PÅ Elbæk Højskole er der to medarbejdere fra hver af de tre afdelinger, som arbejder med implementering af kvalitetsmodellen, herunder at vurdere hvilke krav, der ligger i modellen, og hvordan de(t) kan implementeres. De lokale retningslinjer er under udarbejdelse pt. Individuel plan: De kommunale handleplaner jf. Servicelovens 141 efterspørges, men aktuelt er der kun 141-handleplaner på tre af beboerne i Elbæk-afdelingen, hvilket er en udfordring, da den individuelle plan bør baseres på handleplanen. Desuden har beboerne svært ved at se det overordnede formål med boopholdet. Elbæk Højskole efterspørger handleplanerne hos kommunen forud for statusmøderne, hvilket også medfører flere handleplaner. Eftersom syv medarbejdere på Elbæk Højskole netop er uddannet i PAS (to i hver afdeling og en VISO-konsulent) er det planen, at beboerne fremover skal screenes med ADHD-profil og PAS indenfor de første tre måneder efter indflytning. Screeningen giver input til den individuelle plan, hvor mål og delmål kan formuleres ud fra PAS. Det er forventningen at screeningen vil give et større indblik i hvor de største udfordringer ligger både for bruger og medarbejdere. Elbæk Højskole udformer den individuelle plan i samarbejde med brugerne, som også medvirker til at formulere delmål. Delmål skal være give mening for den unge og være opnåelige, så det bliver de små succeser, som tæller. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Brugernes kommentarer noteres i Bosted System. Den individuelle plan drøftes ved teammøder og på statusmøde sammen med de unge. Ifølge medarbejderne er der behov for en ny skabelon for de individuelle planer i Bosted System, som kan indeholde mere uddybende beskrivelse af beboernes udfordringer, herunder forudsætninger for kommunikation og brugerinddragelse. Medarbejderne forventer at lokale tilføjelser til standarderne vil være med til at målrette arbejdet med de individuelle planer, og at brugerne skal deltage i udredningen. Dokumentation: I Bosted System har hver beboer sine delmål på forsiden, og på sigt er det ambitionen kun at notere for (under) delmål. Der er pt. forskellig praksis for dokumentation i henholdsvis dagbogsnotater og i forhold til delmål. Det er hensigten at notere afvigelser fra døgnskemaerne, og når der ændres i strukturen eller aftaler. Det er kontaktpersonerne, som tilretter detaljeret tilgangsbeskrivelse og delmål. Der mangler etablering af en organisationskultur, så alle medarbejdere husker at læse og skrive i Bosted System. Information kan deles mellem medarbejdere i Forum Elbæk. Det kan være meddelelse om aftaler om vækning af en beboer. / Brugerinddragelse: Brugerinddragelse ligger reelt i ugesamtalen, hvor beboer og medarbejder drøfter beboerens forventninger og ønsker til udvikling, herunder om fokus for indsatsen skal fastholdes eller ændres. I den bedste form for en ugesamtale vil delmål være styrende for samtalen, men det foregår sjældent efter den ønskede struktur. n, som har ugesamtalen med en beboer, beskriver forløbet, aftaler og særlig opmærksomhed i Bosted System. Ifølge ledelsen er det ikke muligt at arbejde uden brugerinddragelse på Elbæk Højskole, da brugernes motivation er drivkraften for indsatsen. Det giver ikke mening at sætte mål uden inddragelse af brugerne. Brugere/ vurdering Kommunikation: Det er forventningen at PAS også kan give et billede af de kommunikative ressourcer og barrierer, men det er ikke implementeret endnu. Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Halvdelen af medarbejdere i Elbæk er i gang med et mini-årskursus i KRAP, som er en Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. n vurderer at KRAP er et enkelt og forståeligt redskab for både medarbejdere og brugere, hvor 4-kolonneskemaer er meget anvendelige. Udfordringen er at gå fra en problemorienteret tilgang til anerkendende tilgang i forhold til beboerne. En beboer synes medarbejderne generelt mangler uddannelse om ADHD, hvilket han især mærker, når der er mange vikarer på arbejde. De fastansatte har mere viden om beboernes udfordringer med ADHD og kan dermed takle de unge på en mere hensigtsmæssig måde. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold Den unge har ugesamtaler med en pædagog, som han selv har valgt, og lederen af værkstedet. Samtalerne handler dels om mål for indsatsen, men mest om at nedbringe hashmisbruget. Det nye møde-/samtalerum for personalet fungerer ikke godt nok, vurderer den unge, som i en akut situation ikke kunne finde hjælp der. Den unge er orienteret om opsigelser af personalet og vurderer at en lavere normering vil gøre det vanskeligere for de unge at deltage i aktiviteter udenfor Elbæk, hvilket vil give mere uro blandt de unge. Han har taget 9. klasse under opholdet på Elbæk Højskole og synes han er blevet bedre til at styre sit temperament, herunder til at håndtere konflikter anderledes. Ifølge beboeren har han udviklet et forbrug af hash, mens han har boet i Elbæk, hvilket blandt andet har foranlediget at han har oparbejdet en gæld. Den unge glæder sig til at flytte ind den nye lejlighed i afdelingen i Elbæk, men savner generelt informationer om dagligdagen, herunder også om indflytningen. Det bliver fint at kunne bo uden at generes at støj fra naboerne. Aktivitetstilbuddet er ikke attraktivt for den unge, som også har oplevet at ting bliver stjålet fra fællesrum og fra ham personligt. Igen savner han informationer om, hvad planerne er for aktivitetstilbuddet og det nye rum ovenpå. Den unge foretrækker normalt at undgå forstyrrende samvær i det fælles køkken, så aftensmaden bliver ofte til købepizza. Ved statusmøde blev det lovet at personalet ville lave mad, hvis den unge passede skolen. Beboer sammen med sin pårørende/ vurdering Beboeren vil gerne flytte fra Elbæk Højskole til en selvstændig bolig, hvor han ikke generes af naboernes støj. Under opholdet har beboeren haft ugesamtaler i starten, men bruger nu kun samtalerne ca. hver 3. måned, da det ikke giver mening for ham. Der er ugentlige husmøder, hvor personalet orienterer fra teammødet om drøftelser, og beboerne kan sætte emner på dagsorden. Beboeren har ikke ønsket at anvende værkstedet, men har brugt træningsfaciliteterne og har efterspurgt flere aktiviteter uden effekt. Tidligere var der ugentlige aktiviteter. Den pårørende synes ikke tilbuddet har gjort tilstrækkeligt for at skaffe uddannelse eller job til beboeren, som selv har været aktivt søgende. Elbæk har dog givet støtte til uddannelse som lastbilchauffør, men det lykkedes ikke at finde en praktikplads. Det kunne være relevant med en jobkonsulent og større kontinuitet fra støttepersonerne på Elbæk Højskole. Den pårørende efterspørger fastere rammer for opholdet på Elbæk Højskole, hvor de unge i højere grad bør tage ansvar for dagligdagen og fællesskabet. Hun efterspørger en ligeværdig dialog med de ansatte, som har få handlemuligheder i forhold til de myndige unge. Efter hendes vurdering er nogle ansatte ikke tilstrækkeligt kompetente til at arbejde med målgrup- Side 7

8 Den generelle faglige indsats Ydelsesspecifikke forhold pen. Den unge styrer selv sin økonomi, hvor han får udbetalt penge hver måned samt kostpenge fra Elbæk ugentligt. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse n Beboersamarbejde beboerråd, husmøder: Der er ikke planer om at etablere et beboer-/brugerråd for Elbæk Højskole. Pårørendesamarbejde generelt, pårørenderåd: De pårørende inddrages i det omfang, de kan medvirke, men indsatsen har for en del pårørende mere karakter af råd og vejledning end egentligt samarbejde. Enkelte pårørende er i tæt dialog med kontaktperson og afdelingsleder, hvilket også kan ske i forbindelse med udflytning fra Elbæk Højskole til et mindre indgribende tilbud. Brugerinddragelse på fælles niveau sker blandt andet ved husmøder, hvor de kan komme med forslag til udstyr i huset, fællesspisning ude eller udflugter/ture. De kan også ønske aktiviteter og TV-kanaler. Beboerne inddrages ikke i ansættelsessamtaler, kørselsregler og uddeling af kostpenge, men ellers er det ikke klart defineret, på hvilke områder beboerne har indflydelse. Beboerne på Elbæk Højskole er voksne mennesker, som kan bestemme i hvilket omfang deres pårørende skal involveres, hvilket medarbejderne efterlever. Beboernes pårørende er således inddraget i varierende omfang, og nogle inddrages slet ikke. Forældre inviteres til sociale arrangementer eller til informationsmøde om ADHD. Forældre og pårørende er velkomne på Elbæk Højskole. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager n Magtanvendelser Der er ikke registreret magtanvendelser på Elbæk Højskole siden januar Elbæk Højskole har haft udfordringer i forhold til beboere med udadreagerende adfærd, hvilket til dels har kunnet tilskrives de fysiske rammer, hvor flere beboere deltes om køkken og opholdsstue. Det nye møde-/opholdsrum har givet medarbejderne mulighed for at trække sig fra beboernes fællesrum, hvilket har givet mere ro i afdelingen. Beboerne har dermed ansvar for at være opsøgende og kontakte medarbejderne, når de ønsker deres støtte, hvilket er medvirkende til at Side 8

9 øge respekten for medarbejderne. Tidligere har beboerne brugt ressourcer på at afvise tilbudt støtte, når det ikke har passet dem. De nye boliger kommer også til at understøtte konfliktnedtrapning, fordi beboerne får deres helt egen bolig med både køkken og badeværelse, og samtidig er lejlighederne støjdæmpede, hvilket tager hensyn til de støjfølsomme unge beboere. Ifølge ledelsen giver de nye rammer bedre rum for pædagogik. Klager Der er ikke verserende klager i forhold til Elbæk Højskole. Det opleves at forældre kan have anderledes forventninger til opholdet end beboerne. n forsøger at være i dialog med forældrene under hensyntagen til beboerens ønsker. Brugere Før indflytningen har magtanvendelser været dagligdags for en af de unge, som tilsynet talte med, men det forekommer ikke på Elbæk Højskole, hvilket han har udtrykt sin utilfredshed med. Den unge har bedt om ny psykiatrisk udredning for at få præciseret diagnosen, så medarbejderne kan blive bedre til at håndtere hans udadreagerende adfærd. Den generelle faglige indsats Beboernes økonomi Elbæk Højskole har senest haft besøg af intern kontrol den 4. okt. 2010, hvor der ikke var bemærkninger til administrationen af beboermidler. Medicinrummet indeholder et pengeskab, hvor beboernes kostpenge opbevares. Hver uge flyttes beboernes kostpenge til et aflåst skab i bodelen. Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse De nye boliger er bygget i to rækker med tre lejligheder på hver 56 m2 bestående af køkken med køleskab, komfur, ovn og opvaskemaskine, badeværelse med vaskemaskine, soveværelse og stue. Der er indbyggede skabe i indgangspartiet. I forbindelse med seks beboeres indflytning i de nybyggede boliger i april er der nylig indrettet et møde/opholdsrum for personale i administrationen, hvor beboerne kan kontakte personalet vedrørende bostøtte. Rummet er hjemligt indrettet med mødebord, to sofaer, tv og telefon. Der er adgang udefra og fra administrationen. Ved tilsynsbesøget boede beboerne stadig i de gamle boafdelinger Nord/Syd og Vest. Tilsynet ser fællesrum og personalefaciliteter i afdeling Nord/Syd, som fremstår slidte og præget af et hårdt brug. I personalerummet henvises der til, at personalet nu træffes i hovedbygningen. Der er et rådigheds- Side 9

10 Fysiske rammer Bygninger og udenomsarealer værelse med bad for personalet. Aktivitetshuset har værksteder for metal og træ. Der er en kaffestue, og der indrettes nyt bad/toilet. Ovenpå er rummet under indretning med isolering, gulve mv. Der bliver et toilet på etagen. I administrationsbygningen er der nyindrettet et køkken for personalet. De nye lejligheder er ekstra lydisolerede. Ved tilsynsbesøget mangler stadig anlæg af stier og beplantning, som skal afskærme husene. Vedligeholdelsen af de hidtidige boafdelinger har været sparsom på grund af den kommende flytning. Det er endnu ikke besluttet hvordan de tidligere boafdelinger skal benyttes fremover. Det er tanken at medarbejdere, som ikke er hos beboere, skal være i det nye møde/opholdsrum, så de ikke sidder i beboernes fællesrum. Det kan samtidig være en del af konfliktnedtrapningen. Rummet ovenpå aktivitetshuset, som bygges med hjælp fra beboerne, tænkes som et kreativt værksted, som også kan anvendes til fjernundervisning. De nye fysiske rammer vil give nye arbejdsformer for medarbejderne, når beboerne får deres eget hjem med eget køkken og bad. Udfordringer i boligen kan dermed alene tilskrives den enkelte beboer. Medarbejderne forventer de i højere grad skal levere bostøtte til den enkelte, herunder kan de tilbyde kognitive samtaler eller misbrugssamtaler. Det bliver vigtigt at medarbejderne overholder strukturen og de aftalte tidspunkter med beboerne. Desuden bliver der behov for at definere hvad beboerne kan lave i fællesskab i fællesrummene eller udenfor Elbæk. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at beskrive struktur og fordeling i forhold til de nye boliger. Sundhedsfaglige forhold Psykiatrisk tilsyn Beboerne konsulterer deres egen psykiater. Elbæk Højskole kan kontakte psykiatrisk skadestue, hvis en beboer får det meget dårligt. n vurderer at det kunne være relevant at have en psykiater tilknyttet, så personalet også kan få faglig supervision på dette felt. Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration Side 10

11 Sundhedsfaglige forhold Medicinadministration Elbæk Højskole har nylig revideret medicininstruksen, som tilsynet får udleveret. På førstesalen i hovedbygningen er der indrettet et nyt medicinrum, som er aflåst. Rummet er udstyret med håndvask. Medicinen opbevares i aflåste skabe, adskilt i en kasse for hver beboer. Der er en medicinmappe for hver beboer. Doseringsæskerne med ugens medicin opbevares i et pengeskab i bo-delen. Medicininstruksen er ajourført i forhold til det nye medicinrum. Medicinordinationer registreres i Bosted System, mens der kvitteres for medicingivning på papirlister. Der doseres en gang ugentligt for to uger frem. I praksis beskrives det konkret, når der gives håndkøbsmedicin. Medarbejderne oplyser at de få forekommende fejl noteres i Bosted System og drøftes efterfølgende på teammødet. De vurderer at der sker få fejl, fordi der ikke gives medicin på mange tidspunkter over døgnet. Brugere En af de unge, som tilsynet talte med, går kontinuerligt hos psykiater og er i medicinsk behandling, men oplever ofte at der sker fejl i form af forglemmelser, hvilket drøftes ved ugesamtaler og teammøder. Den anden unge modtager psykiatertilsyn hver 3. måned, men har ikke god effekt af medicinsk behandling. Medicinen bliver givet efter ordinationerne. Beboeren modtager desuden tilsyn fra kriminalforsorgen. Sundhedsfaglige forhold Rygning, alkohol- og stofmisbrug Elbæk Højskole er oprindeligt et tilbud for beboere uden misbrug, men af de syv nuværende beboere har ledelsen kendskab til én som har et alkoholmisbrug, og to som har et hashmisbrug. Misbruget forsøges reduceret blandt andet ved at beboerne indgår i misbrugssamtaler ved ugesamtalerne. n vurderer at misbruget kan reduceres med åbenhed og i en tæt dialog med beboerne. Nogle medarbejdere har deltaget ved beboernes samtaler på misbrugscentret og har erhvervet viden om, hvordan de kan tale med de unge om misbruget ud fra en kognitiv metode. Misbruget skaber udfordringer for beboerne, som konstant er i pengenød og efterspørger udbetaling af kost- eller dusørpenge. Det kan resultere i frustrationer, som rettes mod medarbejderne. Beboere En af de unge oplyser, at flere beboere misbruger på daglig basis, mest stofmisbrug og lidt alkohol, og synes der mangler støtte til misbrugere, fx til at gå i behandling på et misbrugscenter. Side 11

12 Organisatoriske forhold Generelt, normering, rekruttering For nuværende er der ansat 17 medarbejdere i afdelingen i Elbæk, hvilket primært er pædagoger, men også omsorgsmedhjælpere og håndværkere i aktivitetsdelen. Fremmødet er to til tre medarbejdere om dagen, tre om aftenen og to sovende medarbejdere om natten. Rekrutteringen er uproblematisk pt. Elbæk Højskole fik en VISO-kontrakt med Servicestyrelsen i 2010 og har to faste medarbejdere til at løse VISO-opgaverne. Organisatoriske forhold Kompetenceudvikling Virksomhedsgrundlaget fra 2009 er fortsat gældende. I forbindelse med forberedelsen til det kommende Center Midt (fusionen af Nørholm Kollegiet, Mosetoft, Granbakken og Elbæk Højskole) skal der udformes et nyt virksomhedsgrundlag. Elbæk Højskole skal sammen med de tre andre tilbud i Center Midt fremover benytte et elektronisk system (Symfoni) til at følge kompetenceudviklingen. Hver medarbejder og leder skal oprette et elektronisk cv, som løbende ajourføres, og de skal vurdere egne kompetencer til fx at være i kontakt med brugerne eller anvende erhvervede kompetencer fra KRAP. Afdelingernes efterspurgte kompetencer skal beskrives, så afdelingslederen kan vurdere behovet for nye kompetencer. n forventer at Symfoni vil give et overblik over tilgængelige kompetencer i organisationen og udgøre et godt ledelses- og styringsværktøj. Tilbuddene tager en elektronisk MUS-skabelon i anvendelse. De fire tilbud i det kommende CenterMidt er ved at tilpasse organisationen på tværs. Der er afholdt et fælles MED-møde, og der har været et fælles afdelingsledermøde. Medarbejderne forventer at Symfoni kan tilføre struktur og skriftlighed ved medarbejderudviklingssamtalerne og håber, at ledelsen vil lave et årshjul omkring MUS. Ikke alle medarbejdere har haft MUS i Medarbejderne vil klart foretrække ekstern supervision med en underviser fra KRAP, hvilket kan kvalificere opgaveløsningen. Ekstern supervision er sparet væk, og i stedet tilbydes supervision med en af afdelingslederne, evt. fra en anden afdeling, som har en coachuddannelse. De interne supervisorer kan efter medarbejdernes vurdering fungere ved sagssupervision, men ikke hvis der bringes samarbejdsrelaterede problemstillinger i spil. Medarbejderne har fået information om tidsplanen for CenterMidt på et fællesmøde. Fusionen kan give adgang til ressourcepersoner med særlige kompetencer på de andre tilbud. Side 12

13 Organisatoriske forhold Arbejdsmiljø Elbæk Højskole har ikke udarbejdet en arbejdsmiljøaftale. Alle afdelinger har en screeningsmappe vedrørende arbejdsmiljøet. Med den reducerede efterspørgsel er der behov for væsentlige besparelser for hver tom plads, hvilket påvirker arbejdsmiljøet. n har først sparet på vikarforbruget og vil afslutte nogle korttidsansættelser. n får juridisk bistand fra HR i Horsens og økonomisk vejledning fra driftscentret i processen. Kriterier for afskedigelser er drøftet i MED-organisationen, og de konkrete afskedigelser fulgte kort efter tilsynsbesøget. Det er ledelsens hensigt at tilpasse organisationen med én afskedigelsesrunde. Som følge af flytningen til de nye lejligheder er det planen at ændre teamstrukturen, så der er et team omkring hver beboer med forskellige kompetencer. En virkning af KRAP-uddannelsen er blandt andet et reduceret antal konflikter og mindre sygefravær pga. konflikterne Belægningssituationen og de kommende afskedigelser har længe fyldt meget for medarbejderne, som ser frem til en afklaring efter retningslinjer for afskedigelser er blevet udleveret. Med-udvalget har drøftet besparelserne og vilkårene, hvilket også er drøftet på teammøder. n har været lydhør for medarbejdernes udsagn ved trivselsrunder. Afskedigelserne og flytningen til de nye boliger vil medføre en ny teamstruktur på Elbæk. Medarbejderne på Elbæk Højskole synes de har vide rammer for hvordan de løser og prioriterer opgaverne med beboerne. De synes dog det er et dilemma, når ledelsen ikke går foran og det i stedet er kollegaer, som skal påtage sig en ledelsesrolle for at indføre nye arbejdsformer, fx at arbejde med delmål. Sygefraværet er højt, men ikke arbejdsbetinget pt. Medarbejderne synes der er en god praksis for at tage hånd om medarbejderne. Elbæk Højskole har officielt ændret MED-struktur fra to- til en-strenget. Det har skærpet opmærksomheden på MED-strukturen, som nu svarer til praksis. Der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter, som får opdateret den lovpligtige uddannelse. Nye politikker drøftes i MED og kommer efterfølgende til kommentarer på teammøder, før beslutning i MED. Alle politikker samles i personalehåndbogen. Side 13

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 8100 E-mail: fenrishus@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Fenrishus Udført

Læs mere

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-06-2011

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3

Fenrishus, 14 døgn og aflastningspladser Lov om Social Service 67, stk. 1-3 Regionshuset Viborg Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Aarhus V Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Fenrishus, Dusines

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere