De sociale klasser i folkeskolen i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De sociale klasser i folkeskolen i 2012"

Transkript

1 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og stud.polit. Helene Bækkelund Larsen 17. oktober 14 Analysens hovedkonklusioner Godt to ud af tre af de 14-årige i de danske skoleklasser i 12 er fra enten en arbejderklassefamilie eller en middelklassefamilie. I hovedstadsområdet og Århus er der en væsentligt større andel af børnene i skoleklasserne, der kommer fra en overklasse- eller højere middelklassefamilie, end i resten af landet. En voksende andel af børnene fra overklassen og den højere middelklasse går i skoleklasser, hvor mindst halvdelen af børnene kommer fra disse to socialklasser. Brugen af privatskoler er steget fra 8 til 12 for alle sociale klasser. Karakterer i både dansk og matematik er stigende med den sociale klasse. Generelt er der større karakterforskel mellem børn fra forskellige sociale klasser i matematik, end der er i dansk. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil 179 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 I denne analyse er der fokus på børnene i folkeskolen, som er opdelt i sociale klasser efter deres forældres sociale klasse. Klassedefinitionerne fremgår af boks 2 (sidst i analysen). Statistisk klassebillede En måde til at illustrere, om der sker en øget klasseopdeling i Danmark, er at kigge på, om sammensætningen i klasseværelserne har ændret sig. I dette afsnit er det undersøgt, hvor stor en andel af de 14-åriges skoleklasser, der udgøres af hhv. børn fra overklassen, den højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen og underklassen. I tabel 1 er fordelingen i skoleklasserne i 12 vist. Det fremgår f.eks. af tabellen, at de 14-årige i gennemsnit går i skoleklasser, hvor én ud af tre klassekammerater er fra en arbejderklassefamilie og yderligere én ud af tre er fra en middelklassefamilie. Herudover er ca. hver syvende klassekammerat fra den højere middelklasse, hver tiende fra en underklassefamilie og hver tyvende fra overklassen. Tabel 1 viser også de geografiske forskelle i det statistiske klassebillede ved at kigge på storbyerne og det øvrige Danmark hver for sig.. Den geografiske opdeling er foretaget efter, hvor børnene er bosiddende. Hovedstaden omfatter Region Hovedstaden fraregnet Bornholm, dvs. København by og omegn samt Nordsjælland. Århus er Århus kommune. Det fremgår bl.a. af tabellen, at landet kan opdeles i to grupper med samme overordnede fordeling af de sociale klasser i klasseværelserne: Hovedstaden (inkl. Nordsjælland) og Århus over for resten af landet. Klasseværelserne i Hovedstaden og Århus er karakteriseret ved at have flere børn fra overklassen og den højere middelklasse end gennemsnitligt og færre børn fra middel- og arbejderklassen. Tabel 1. Statistisk fordeling i skoleklasserne i 12 for børn fra alle sociale klasser, andele i pct. Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse Hovedstaden 8, 21,2 28,1 32,9 9,8 Øvrige Sjælland samt Bornholm 3,7 12, 33,3 41,2 9,3 Fyn 3, 12,8 34,8 37,8 11,1 Århus,9 23,3 29,9 2,7 1,3 Øvrige Jylland 3, 11, 36,2 41,4 7,9 Hele landet 4,9 14,8 33, 37,9 9,3 Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun 14-årige er medtaget i beregningerne. Anm.: Efterskoleelever er ikke medtaget, og skoler med færre end 16 elever (14-årige) er ligeledes udeladt fra beregningerne. Tabel 2 viser de tilsvarende statistiske klassebilleder i 198. Ved en sammenligning af tabel 1 og tabel 2 ses det bl.a., at der i alle landsdele er kommet en mindre andel arbejderbørn og en større andel af børn fra højere middelklasse, middelklasse samt underklassen i skoleklasserne i 12 i forhold til i

3 Tabel 2. Statistisk fordeling i skoleklasserne i 198 for børn fra alle sociale klasser, andele i pct. Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse Hovedstaden,2 12, 23, 3,,3 Øvrige Sjælland samt Bornholm 3,4 7,9 28,2 6,6 3,9 Fyn 2,9 7,7 29,2,3 4,9 Århus 4,3 13,6 2,8,3 6, Øvrige Jylland 3,4 7,9,6 4,1 4, Hele landet 3,8 9,3 28,1 4,3 4, Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun 14-årige er medtaget i beregningerne. Anm.: Efterskoleelever er ikke medtaget, og skoler med færre end 16 elever (14-årige) er ligeledes udeladt fra beregningerne. I tabel 3 er fordelingen i skoleklasserne i 12 vist kun for børnene fra overklassen og den højere middelklasse. Ved en sammenligning med tabel 1 ses det, at disse børn i hele landet går i skoleklasser med en større andel af børn fra overklassen og den højere middelklasse og færre børn fra arbejderklassen og underklassen i forhold til den gennemsnitlige 14-årige. Tabel 3. Statistisk fordeling i skoleklasserne i 12 for børn i overklassen og den højere middelklasse, andele i pct. Overklasse Højere middel Middel Arbejder Underklasse Hovedstaden 13, 28,9 26,4 24,8 6, Øvrige Sjælland samt Bornholm 6,2 19,3 33,7 34,4 6,4 Fyn,6 18,8 3, 32,1 8,1 Århus 8, 28,3,2 22,2,8 Øvrige Jylland 4,9 1,4 36,3 36,7 6,7 Hele landet 8,9 22,6 31,4,1 7, Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun 14-årige er medtaget i beregningerne. Anm.: Efterskoleelever er ikke medtaget, og skoler med færre end 16 elever (14-årige) er ligeledes udeladt fra beregningerne. Skoler med stor overklasse og højere middelklasse I figur 1 er vist, hvor stor en andel af de 14-årige børn fra overklassen og den højere middelklasse, som går i en skole, hvor minimum pct. af eleverne på årgangen ligeledes stammer fra enten overklassen eller den højere middelklasse. Figuren viser andelene i 1998, 8 og 12. Figur 1 viser både store regionale forskelle samt en tydelig tendens på tværs af landet til, at klasseværelserne i stigende grad bliver opdelt. 3

4 Figur 1. Andelen af 14-årige fra overklassen eller højere middelklasse, hvor mindst pct. af klassekammeraterne også er fra overklassen eller højere middelklasse Hele landet Hovedstaden Øvrige Sjælland samt Bornholm Fyn Århus Øvrige Jylland Anm.: Social klasse er opgjort på familieniveau. Kun 14-årige er medtaget i beregningerne, og efterskoleelever er ikke medtaget Når man betragter udviklingerne over tid i figur 1, så fremgår det, at andelene er vokset meget kraftigt fra 8 til 12 i forhold til i den noget længere periode fra 198 til 12. Hertil bør det imidlertid bemærkes, at dette til dels er en konsekvens af opgørelsesmetoden. Som det fremgår af figur 2, har der siden 198 været en stigende andel af børn fra overklassen og den højere middelklasse. Dette vil automatisk øge andelen af disse børn i klasseværelserne, hvormed det vil blive eksponentielt (og altså ikke lineært) mere sandsynligt at gå i en klasse med mange børn fra disse klasser. Dette beskrives nærmere i boks 1. Konsekvensen heraf er, at man ikke skal se (hele) stigningen i andelene i figur 1 som et udtryk for, at familier fra overklassen og den højere middelklasse vælger at putte deres børn i skoler med mange lignende børn. Som det også fremgår af boks 1, synes hele stigningen fra 8 til 12 dog ikke at kunne forklares af den voksende overklasse og højere middelklasse. Der er altså en tendens til, at overklasse og højere middelklassebørn i stigende grad går i klasse med børn fra samme socialklasse. Figur 2. Andelen af de 14-årige, der er i overklassen eller højere middelklasse Hele landet Hovedstaden Øvrige Sjælland samt Bornholm Fyn Århus Øvrige Jylland Anm: Kun 14-årige indgår i beregningerne. Efterskoleelever indgår ikke i beregningerne. 4

5 Boks 1. Note angående udviklingen i andelene i figur 1 Tallene i figur 1 viser, at anden af børn, som går i en skole, hvor mere e end halvdelen kommer fra overklassen eller den højere middelklasse, er steget meget kraftigt fra 8 til 12. I denne boks forklares, hvorfor dette, i hvert fald i nogen grad, er en naturlig konsekvens af, at der kommer flere og flere familier i overklassen og den højere middelklasse. Nedenfor er vist en graf, der afbilder de enkelte kommuner i henholdsvis 1997, 8 og 12. På x-aksen ses andelen af børn fra over- eller højere middelklasse i kommunen, og på y-aksen ses andelen af børnene, der går på en skole, hvor mere end halvdelen kommer fra overklassen eller den højere middelklasse. Der er desuden tilføjet en kurve, der viser sammenhængen, hvis kommunerne hypotetisk set fordelte børnene ved lodtræk- ning (og hver kommune har 6 børn fordelt på klasser med i hver). Det fremgår af figuren, at denne lodtrækning vil føre til en fordeling, som minder rigtig meget om den, vi faktisk ser i komi en vis grad en konsekvens af den overordnede klasse- munerne. Den store stigning i andelene, der ses i figur 1, er således udvikling, og er altså ikke i sig selv udtryk for, at overklassen og den højere middelklasse i højere grad søger sammen i enden statistiske fordeling. I ad- kelte skoler. Det ses dog også i nedenstående figur, at kurven for 12 har forskudt sig opad i forhold til skillige skoler er andelen af børn fra overklassen og den højere middelklasse, der går i klasser med mindst procent børn fra de samme to klasser, således for høj i forhold til, hvad en lodtrækning ville føre til ud fra kommunens andel af børn fra disse to klasser. Forskydningen er altså tegn på, at der fra 8 til 12 er sket en stigende segregering internt i kommunerne. Dette er i tråd med, hvad vi ser for de voksne i sogneanalyserne i analysen Bopæl for de sociale klasser i 12. Anm.: Bemærk, at denne figur viser tal for 1997, 8 og 12, i modsætning til figur 1 og 2, som i stedet har 198 som det tidligste år. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statiks registre

6 Offentlige og private skoler Børn fra overklassen og den højere middelklasse går oftere på privatskole end børn fra de øvrige sociale klasser, men for alle klasserne er der fra 8 til 12 sket en stigning i andelen af børn i privatskoler. Tabel viser fordelingen af de 14-årige på efterskoler, privatskoler og offentlige skoler i 1997, 8 og 12. Tabel. Fordeling af 14-årige på efterskoler, privatskoler og offentlige skoler, andele i pct Offentlig Privat Efterskole Offentlig Privat Efterskole Offentlig Privat Efterskole Overklasse 73,9 24,9 1,1 72,8 26,3 1, 68,6,,9 Højmiddel 77, 21,1 1,4 76,3 22,9,8 74,6 24,7,7 Middel 82,3 1,9 1,9 81,6 16,9 1, 8, 18,8 1,2 Arbejder 87,4,3 2,3 86,4 11,6 2, 8,9 12,7 1,4 Underklasse 83,9 12,4 3,8 86, 11,4 2,1 84,9 12, 3,2 I alt 83,9 14, 2,1 83, 1,4 1,6 81,4 17,3 1,4 Anm: Kun 14-årige (ultimo året) indgår i beregningerne Kilde: AE på baggrund af Danmarks statiks registre Karakterer ved 9. klasses afgangsprøve Karakterer i både dansk og matematik er stigende med den sociale klasse. Dette fremgår af tabel 6, der viser karaktergennemsnittet ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i skoleåret 11/12 for børnene fra de sociale klasser. Af tabellen ses det også, at der generelt er en større karakterforskel mellem børn fra forskellige sociale klasser i matematik, end der er i dansk. Tabel 6. Karakterer ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve for børn fra forskellige sociale klasser, 12 11/12 Dansk Matematik Overklassen 7,7 8, Højere middelklasse 7,8 8,3 Middelklasse 6,8 7, Arbejderklasse,9 6, Underklasse,1 4,6 I alt 6, 6,6 Anm.: Tabellen viser karakterer for 9. klasses afgangsprøve for skoleåret 11/12. Karaktererne omfatter alle fagdiscipliner inden for det pågældende fag (mundtlig, skriftlig, orden mv.) 6

7 Boks 2. Klassesamfundet i Danmark. Definition af klasserne Overklasse: - Selvstændige, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (i 12 er det 1,1 million kr. svarende til 1,2 million i 14). - Topledere, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse, der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. - Eksempler: Fabrikant, bankdirektør, finansanalytiker, kommunaldirektør. Højere middelklasse: - Selvstændige, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (i 12 mellem 73. kr. og 1,1 million kr. svarende til 779. kr. og 1,2 million kr. i 14). - Topledere, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med videregående uddannelse, der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. - Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. - Eksempler: Skoleleder, ingeniør, gymnasielærer, læge. Middelklasse: - Selvstændige, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (i 12 under 73. kr. svarende til 779. kr. i 14). - Topledere, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse, der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. - Eksempler: Murermester, brugsuddeler, folkeskolelærer, sygeplejerske. Arbejderklasse: - Personer med erhvervsfaglig uddannelse, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Ufaglærte, der ikke indgår i en af de øvrige klasser. - Eksempler: Industritekniker, tømrer, lastbilchauffør, sosu-assistent. Underklasse: - Personer, der er uden for arbejdsmarkedet mere end 4/ af året. - Eksempler: Førtidspensionist, kontanthjælpsmodtager. Studerende indgår ikke i klasseopdelingen. Kun personer i aldersgruppen 18-9 år er med i klasseopdelingen. 7

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere